Οκτωβρίου ÌÁÍÁGEMENT. Μαγνησία. Õπηρεσιών Υγείας. Ðανελλήνιο Συνέδριο. Αγριά, Valis Resort ***** mïñãüíùóç

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "21-22. Οκτωβρίου 2011 13 ÌÁÍÁGEMENT. Μαγνησία. Õπηρεσιών Υγείας. Ðανελλήνιο Συνέδριο. Αγριά, Valis Resort ***** mïñãüíùóç"

Transcript

1 ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé Êïéíùí. Áëëçëåããýçò 13 ÌÁÍÁGEMENT Õπηρεσιών Υγείας Ðανελλήνιο Συνέδριο Πρόγραµµα mïñãüíùóç åλληνικη åôáéñåéá management õðçñåóéùí õãåéáó Full Member of European Association of Hospital Managers (EAHM) Οκτωβρίου 2011 Αγριά, Μαγνησία Valis Resort *****

2 m åλληνικη åôáéñåéá management õðçñåóéùí õãåéáó HELLENIC HEALTH SERVICES MANAGEMENT ASSOCIATION Full Member of European Association of Hospital Managers (EAHM) Êõñßåò êáé Êýñéïé ÓõíÜäåëöïé, Áðü ôï 2002 ëåéôïõñãåß óôç þñá ìáò ç «Åλληνική Åôáéñåßá Management Õðçñåóéþí Õãåßáò» (ÅÅÌÕÕ), ôï ìïíáäéêü åðéóôçìïíéêü óùìáôåßï ðïõ óôï åýåé óôçí åðéêñüôçóç ôùí áñ þí ôïõ åðéóôçìïíéêïý management êáôü ôïí ó åäéáóìü ðïëéôéêþí õãåßáò êáé êáôü ôçí êáèçìåñéíþ ðñáêôéêþ ëåéôïõñãßá ôùí õðçñåóéþí êáé ìïíüäùí õãåßáò êáé êïéíùíéêþò öñïíôßäáò. Áðü ôï 2006 ç ÅÅÌÕÕ åßíáé ôáêôéêü ìýëïò ôçò European Association of Hospital Managers (EAHM) êáé óõììåôý åé åíåñãü óôéò åêäçëþóåéò êáé äñáóôçñéüôçôåò ôçò ðáíåõñùðáúêþò ïñãüíùóçò. Το 2008, η EAHM ανέθεσε στην ΕΕΜΥΥ τη διοργάνωση στην Ελλάδα του 24ου Συνεδρίου της, που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, στις Σεπτεµβρίου Ôá ìýëç ôçò ÅÅÌÕÕ áíýñ ïíôáé óþìåñá óå 487 êáé óõíå þò áõîüíïíôáé. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí ÅÅÌÕÕ (êáôáóôáôéêü, äçìüóéåò ôïðïèåôþóåéò, áðïöüóåéò Ä.Ó. ê.ëð.), αλλά και ένα πλήθος χρήσιµων κειµένων (επιστηµονικές εργασίες, βιβλιογραφία, αρθρογραφία τύπου, πρακτικά προηγούµενων συνεδρίων κλπ) åßíáé äéáèýóéìåò στα Μέλη από το site ôçò åôáéñåßáò (www.eemyy.gr), το οποίο αναβαθµίστηκε πρόσφατα. Óêïðïß ôçò ÅÅÌÕÕ åßíáé: á) Ç êáëëéýñãåéá, åìâüèõíóç êáé ðñïþèçóç ôçò åðéóôþìçò ôçò Äéïßêçóçò êáé ôçò Ïéêïíïìßáò ôçò Õãåßáò, ç ðñïáãùãþ ôçò Ýñåõíáò êáé ôçò åêðáßäåõóçò óôïí ôïìýá áõôü. â) Ç åðéóôçìïíéêþ, åñãáóéáêþ, åðáããåëìáôéêþ êáé ðïëéôéóôéêþ áíüðôõîç êáé áíáâüèìéóç ôùí õãåéïíïìéêþí óôåëå þí ðïõ áó ïëïýíôáé ìå ôç Äéïßêçóç êáé ôçí Ïéêïíïìßá ôçò Õ- ãåßáò. Ç ðåñáéôýñù êáëëéýñãåéá êáé åìâüèõíóç ôçò åðéóôçìïíéêþò ôïõò ãíþóçò êáé ç óõíå Þò åðéìüñöùóή ôïõò. ã) Ç åðåîåñãáóßá èýóåùí êáé ðñïôüóåùí ãéá ôïí åêóõã ñïíéóìü, ôç âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò êáé áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôùí Õðçñåóéþí Õãåßáò óôçí ÅëëÜäá. ä) Ç åîýøùóç êáé ðñïâïëþ ôïõ Ýñãïõ êáé ôçò ðñïóöïñüò ôùí õãåéïíïìéêþí óôåëå þí ðïõ áó ïëïýíôáé ìå ôç Äéïßêçóç êáé ôçí Ïéêïíïìßá, óôïí åõáßóèçôï ôïìýá ôçò Õãåßáò êáé ãåíéêüôåñá óôçí êïéíùíéêþ áíüðôõîç ôçò þñáò. Ç óõíå Þò âåëôßùóç ôçò ïñãüíùóçò êáé Üóêçóçò ôïõ Ýñãïõ ôïõò. å) Ç ðñïóáñìïãþ ôïõ åêðáéäåõôéêïý óõóôþìáôïò óôéò áíüãêåò ôçò þñáò óå åîåéäéêåõìýíï õãåéïíïìéêü áíèñþðéíï äõíáìéêü. óô) Ç óõíåñãáóßá ìå áíôßóôïé åò çìåäáðýò Þ áëëïäáðýò ïñãáíþóåéò, üðùò åðéóôçìïíéêïýò Þ åðáããåëìáôéêïýò óõëëüãïõò, ôñéôïâüèìéá éäñýìáôá, åðéóôçìïíéêïýò öïñåßò, ðïõ åðéôåëïýí üìïéïõò Þ ðáñåìöåñåßò óêïðïýò Þ ðïõ ç óõíåñãáóßá ìáæß ôïõò âïçèü, Üìåóá Þ Ýììåóá, óôçí åðßôåõîç ôùí óêïðþí ôçò ÅÅÌÕÕ. æ) Ç áíüëçøç, óõììåôï Þ êáé ðñïþèçóç åñåõíçôéêþí êáé åêðáéäåõôéêþí ðñïãñáììüôùí, óåìéíáñßùí και συνεδρίων ó åôéêþí ìå ôçí åðéóôþìç ôçò Äéïßêçóçò êáé ôçò Ïéêïíïìßáò ôçò Õãåßáò, óôçí çìåäáðþ Þ ôçí áëëïäáðþ. Ùò ÔáêôéêÜ ÌÝëç ôçò ÅÅÌÕÕ ìðïñïýí íá åããñáöïýí ïé êüôï ïé ðôõ ßïõ ôñéôïâüèìéáò åêðáßäåõóçò Ïéêïíïìéêþí, Ðïëéôéêþí Þ Íïìéêþí Åðéóôçìþí, Äéïßêçóçò Åðé åéñþóåùí Þ Äçìüóéáò Äéïßêçóçò, ÐëçñïöïñéêÞò, ÂéïóôáôéóôéêÞò, ÉáôñéêÞò, ÏäïíôéáôñéêÞò, ÖáñìáêåõôéêÞò, ÍïóçëåõôéêÞò, Ìç áíéêþò Þ åðéóôçìþí óõíáöþí ðñïò ôéò ðñïáíáöåñèåßóåò, Äéïßêçóçò Íïóïêïìåßùí Þ Õðçñåóéþí Õãåßáò åëëçíéêþí êáé áëëïäáðþí ðáíåðéóôçìßùí, ïé ïðïßïé áó ïëïýíôáé åðáããåëìáôéêü ìå ôç Äéïßêçóç êáé ôçí Ïéêïíïìßá ôçò Õãåßáò Þ ðñïüãïõí áðïäåäåéãìýíá ôçí åðéóôþìç óôïõò óõãêåêñéìýíïõò ôïìåßò. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ðñïóêáëåß üëá ôá åðéóôçìïíéêü óôåëý ç ðïõ áó ïëïýíôáé, ìå ïðïéïíäþðïôå ôñüðï, ìå ôç Äéïßêçóç, ôçí Ïéêïíïìßá êáé ôéò ÐïëéôéêÝò Õãåßáò, óôï äçìüóéï êáé éäéùôéêü ôïìýá, íá åããñáöïýí óôçí ÅÅÌÕÕ êáé íá óõìâüëïõí ðñïóùðéêü óôçí ðåñáéôýñù áíüðôõîç ôçò åðéóôþìçò êáé ôçò ðñáêôéêþò ðïõ áóêåßôáé óôï åëëçíéêü õãåéïíïìéêü óýóôçìá, óôá óõãêåêñéìýíá ãíùóôéêü ðåäßá. ÊáôÜ ôç äéüñêåéá ôïõ 13ïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óõíåäñßïõ Management Õðçñåóéþí Õãåßáò (Μαγνησία, Οκτωβρίου 2011) ïé åíäéáöåñüìåíïé èá ìðïñïýí íá åããñáöïýí åðéôüðïõ ùò ÌÝëç ôçò ÅÅÌÕÕ, áðåõèõíüìåíïé óôç Ãñáììáôåßá ôçò åôáéñåßáò, ðïõ èá ëåéôïõñãåß óôï óõíåäñéáêü þñï. ¼óïé äåí ìðïñýóïõí íá óõììåôüó ïõí óôï 13ï ÓõíÝäñéï, ìðïñïýí íá ñçóéìïðïéþóïõí ãéá ôçí åããñáöþ ôïõò ôçν ηλεκτρονική φόρµα ðïõ υπάρχει στον δικτυακό τόπο της ΕΕΜΥΥ (www.eemyy.gr). m ÄáâÜêç 16, ÐáðÜãïõ, ÁèÞíá, Ôçë.: , Fax: Davaki st., Papagou, Áthens-Greece, Ôel.: , Fax:

3 13 ï Ðανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας ÏñãÜíùóç Ελληνική Åôáéñåßá Management Õðçñåóéþí Õãåßáò (ÅÅÌÕÕ) ÏñãáíùôéêÞ - ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Óôçí ïñãáíùôéêþ και επιστηµονική ðñïåôïéìáóßá ôïõ 13 ïõ Óõíåäñßïõ óõíýâáëáí ïé ðáñáêüôù óõíüäåëöïé (áëöáâçôéêü): Αποστολάκης Ιωάννης, ρ Πληροφορικής Υγείας, Eπισκέπτης Καθηγητής, Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας Αποστολίδης Χαρίλαος, MSc, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ιοικητικός ιευθυντής, Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας Αρκούδας Μιχαήλ, ρ., Οικονοµολόγος ιοικητής, Γενικό Νοσοκοµείο-Κ.Υ. Γουµένισσας Βασιλόπουλος Αθανάσιος, ρ ηµόσιας ιοίκησης- ηµοσιολόγος, Γενικό Νοσοκοµείο «Λαϊκό» Αθηνών Γούλας Βασίλειος, PharmD, MPh, MSc ΜΥ, ιευθυντής Φαρµακοποιός ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκοµείο Αγρινίου Καλαφάτη Μαρία, ρ Πληροφορικής Υγείας, ΕΤΕΠ, Τµήµα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γενική Γραµµατέας.Σ. της ΕΕΜΥΥ Κοκκοβός Γεώργιος, MSc ΥΥ, Οικονο- µολόγος Υγείας, ιευθυντής ΙΚΑ, πρώην Αναπλ. ιοικητής Νοσοκοµείου ΕΣΥ, Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ Κοµατάς Θεόδωρος, MSc ΜΥ, Οικονο- µολόγος, Υποψ. ιδάκτωρ ΑΠΘ, ιευθυντής Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λάζαρης Θωµάς, Σύµβουλος Λογιστικής ηµοσίων Νοσοκοµείων, ιευθ. Σύµβουλος, Καινοτοµία Α.Ε., Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ Λεµονίδου Χρυσούλα, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, ιευθύντρια Σύνταξης περιοδικού "Vοσηλεία και Έρευνα" Μούρτου Ευστρατία, ρ ιοίκησης Επιχειρήσεων, MSc, MSc, MSc, ΣΕΠ-ΕΑΠ, Προϊστα- µένη Τµ. Πληροφορικής & Οργάνωσης, Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών "Ο Αγιος Ανδρέας" Μπελλάλη Θάλεια, ρ Νοσηλευτικής- Ψυχολόγος, Επικ. Καθηγήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Οικονοµοπούλου Γωγώ, Στέλεχος ΠΕ, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Η Ελπίς», Office Manager της ΕΕΜΥΥ Οικονοµοπούλου Χριστίνα, ρ, Στέλεχος ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Μέλος ΣΕΠ-ΑΠΚ, Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, πρώην ιοικήτρια Νοσοκοµείου ΕΣΥ Πόθος Νικόλαος, ρ, Οικονοµολόγος, ιοικητής, Γενικό Νοσοκοµείο «Ασκληπιείο» Βούλας Ρουµελιώτης Γρηγόριος, MSc, Νοσοκο- µειολόγος, ιευθύνων Σύµβουλος, Cryo-Save SE Europe, Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ, Μέλος Executive Committee της EAHM Στάθης Γιώργος, MSc ΥΥ, Οικονοµολόγος, ιευθυντής Σύνταξης περιοδικού "Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ", πρώην /ντής, Πρόεδρος.Σ. και ιοικητής Νοσοκοµείων ΕΣΥ, Πρόεδρος.Σ. της ΕΕΜΥΥ (συντονιστής ΟΕΕ 13ου Συνεδρίου) Ôïýíôáò ÃéÜííçò, Áíáðë. ÊáèçãçôÞò ÊïéíùíéêÞò ÉáôñéêÞò, ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ÄéåõèõíôÞò ÊÝíôñïõ Ìåëåôþí Õðçñåóéþí Õãåßáò, Πρόεδρος ΕΟΦ Φούρκας ηµήτριος, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Λαϊκό» Χαλαζωνίτης Αθανάσιος, ρ Ακτινοδιαγνωστικής, Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών "Αλεξάνδρα" Χαρακλιάς Ευάγγελος, MSc, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος ΕΜΠ, πρώην ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Αθηνών "Γ. Γεννηµατάς", πρώην Μέλος.Σ. ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Χατζηκοκολάκη Μαρία, ρ, ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας, Γεν. Νοσοκοµείο Μελισσίων "Αµαλία Φλέµινγκ", Ταµίας.Σ. της ΕΕΜΥΥ

4 áðüãåõìá Παρασκευής, 21 Ïêôùâñßïõ 2011 ÁÉÈÏÕÓÁ 1 Grand Ballroom 14:30-16:30 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕΜΥΥ Óõíåäñίá 1 ΕΝΑΡΞΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 16:45-17:15 Επίσηµη Έναρξη Συνεδρίου εκ µέρους του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης * * Αναµένεται επιβεβαίωση 17:15-17:45 ΙΑΛΕΞΗ Τούντας Γιάννης, Áíáðë. ÊáèçãçôÞò ÊïéíùíéêÞò ÉáôñéêÞò, Ðáíå ðé óôþìéï Áèçíþí, ÄéåõèõíôÞò ÊÝíôñïõ Ìåëåôþí Õðçñåóéþí Õãåßáò, Πρόεδρος ΕΟΦ Η Πολιτική για το Φάρµακο και ο Ρόλος του ΕΟΦ 17:45-19:15 ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - 1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Τούντας Γιάννης, Áíáðë. ÊáèçãçôÞò ÊïéíùíéêÞò ÉáôñéêÞò, Ðáíå ðé óôþìéï Áèçíþí, ÄéåõèõíôÞò ÊÝíôñïõ Ìåëåôþí Õðçñåóéþí Õãåßáò, Πρόεδρος ΕΟΦ Χατζηκοκολάκη Μαρία, ρ, ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας, Γεν. Νοσοκοµείο Μελι σσίων "Αµαλία Φλέµινγκ", Ταµίας.Σ. της ΕΕΜΥΥ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Πόθος Νικόλαος, ρ., Οικονοµολόγος, ιοικητής, Γενικό Νοσοκοµείο «Ασκληπιείο» Βούλας. ιοίκηση και ιαχείριση της Αλλαγής από Ανώτερα Νοσοκοµειακά Στελέχη Χρόνης Στέφανος, MSc, Chief Operation Officer, Ορθοβιοτική Α.Ε., πρώην ιοικητής Νοσοκοµείων ΕΣΥ Το Επάγγελµα του Manager και το Μέλλον των Υπηρεσιών Υγείας

5 áðüãåõìá Παρασκευής, 21 Ïêôùâñßïõ 2011 Óõíåäñίá 1 ÁÉÈÏÕÓÁ 1 Grand Ballroom Βασιλόπουλος Αθανάσιος*, Σιώζου Ευαγγελία, * ρ ηµόσιας ιοίκησης- ηµοσιολόγος, Γενικό Νοσοκοµείο «Λαϊκό» Αθηνών Η Αµφισβήτηση της Ιεραρχίας εκ µέρους των Νοσοκοµειακών Ιατρών Ρουµελιώτης Γρηγόρης*, Παπαδάκη Μαρία, * Mphil, Νοσοκοµειολόγος, ιευθύνων Σύµβουλος Cryo Save South Eastern Europe, Μέλος.Σ. ΕΕΜΥΥ, Εxecutive Committe Member, European Association of Hospital Managers Νοσοκοµειακή ιαπίστευση (Hospital Accreditation) Γκερεδάκης Εµµανουήλ, ρ., Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πανεπιστήµιο Warwick Βελτιώνοντας σε Συστηµικό Επίπεδο Νοσοκοµειακές Υπηρεσίες για τη ιαχείριση «παροδικών» Εγκεφαλικών Επεισοδίων: Μαθήµατα από την Αγγλική Εθνική Υπηρεσία Υγείας (ΝΗS) Κουτσοσίµου Μελποµένη*, Συµεωνίδης Νικόλαος, Χονδρός Παναγιώτης, Στυλιανίδης Στέλιος * ρ., Μεταδιδάκτωρ Ιατρικής, Επιστηµονικός Συνεργάτης, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) Αξιολόγηση του Έµψυχου υναµικού της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) - Αποτύπωση και Εκτίµηση της Οργανωσιακής Κουλτούρας της Εταιρείας 19:15-19:30 19:30 20:15 Συζήτηση Λήξη Ηµερήσιου Προγράµµατος Επίσηµο είπνο Συνεδρίου

6 ÁÉÈÏÕÓÁ 1 Grand Ballroom Óõíåäñίá 2 08:45-10:15 ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας -2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Κοκκοβός Γιώργος, MSc ΥΥ, Οικονοµολόγος Υγείας, ιευθυντής ΙΚΑ, πρώην Αναπλ. ιοικητής Νοσοκοµείου ΕΣΥ, Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ Φούρκας ηµήτριος, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Γενικό Νοσοκοµείο «Λαϊκό» Αθηνών ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ξηροµερίτη Αντωνία*, Ναυπλιώτη Ελένη * ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γενικό Νοσοκοµείο Λευκάδας Υπάρχουν Ηγέτες Σήµερα; Ποια είναι τα Γνωρίσµατα του Ηγέτη στην Σηµερινή Εποχή της Παγκοσµιοποίησης Μανωλίτση Τασούλα*, Κτενάς ιονύσης * ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας, Γενικό Νοσοκοµείο Λευκάδας Βέλτιστος Τρόπος ιοίκησης των Σύγχρονων ηµόσιων Νοσοκοµείων. Ανάλυση Προγραµµατισµού Μπλάνη Μαίρη*, Αρσενοπούλου Παρασκευή * ιοικητικός Υπάλληλος, Τοπική Μονάδα Υγείας ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιστερίου ιαχείριση Κρίσεων (Crisis Management): Είναι οι Οργανισµοί Έτοιµοι για τα Απρόοπτα ; Καραµαλάκη Μαρία, Τιτοµιχελάκη Μαρία* * Προϊσταµένη ΕΛΚΕΑ, 7η ΥΠΕ Κρήτης Ανασχεδιασµός ιαδικασίας Χορήγησης Κανονικής Άδειας σε Υπαλλήλους της 7ΗΣ ΥΠΕ Κρήτης

7 Óõíåäñίá 2 ÁÉÈÏÕÓÁ 1 Grand Ballroom Καφετζάκη-Σωµαρά Παρασκευή*, Σωµαρά Μαρία * MSc ΜΥ, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου Η ηµογραφική Γήρανση του Ελληνικού πληθυσµού, ως Πρόκληση για τον Επαναπροσδιορισµό των Υπηρεσιών Υγείας και οι υνατότητες Ανάπτυξης Εναλλακτικών οµών ηµοπούλου Χριστίνα*, Μπλάνη Μαίρη, * Φοιτήτρια Marketing Τ.Ε.Ι. Αθήνας Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση: Μύθος ή Πραγµατικότητα; Μποµπάκος Ιωάννης, Υπάλληλος, Γενικό Νοσοκοµείο «ΚΑΤ» Ο Ρόλος του Μάρκετινγκ και της ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού για την Βελτίωση της Εικόνας των Ελληνικών νοσοκοµείων 10:15-10:30 Συζήτηση 10:30-11:00 ÄéÜëåéììá (Προσφορά καφέ - αναψυκτικών - βουτηµάτων στο Lobby)

8 Óõíåäñίá 3 08:45-10:15 ÁÉÈÏÕÓÁ 2 Artemis Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας - 1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Γούλας Βασίλης, Pharm D, M.Ph., MSc ΜΥ, ιευθυντής Φαρµακοποιός ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκοµείο Αγρινίου Λάζαρης Θωµάς, Σύµβουλος Λογιστικής ηµοσίων Νοσοκοµείων, ιευθ. Σύµβουλος, Καινοτοµία Α.Ε., Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μούγια Βασιλική*, Ανταρέλης Σπύρος, Βασιλοπούλου Ευανθία * Τοµεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής ηµόσιες Υπηρεσίες και Ποιότητα Καµάρας Κωνσταντίνος*, Τοµάρας Πέτρος * Υποδιευθυντής ιοικητικού, Γενικό Νοσοκοµείο Άµφισσας Αποτίµηση της Ποιότητας των ηµοσίων Υπηρεσιών Υγείας Αµπαρτζίδης Θεόδωρος*, Χατζίδου Στεργιανή, Σαρατζοπούλου Μαρία * Νοσηλευτής ΤΕ, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Οικονοµική Κρίση και Ψυχική Υγεία Αρκούδας Μιχαήλ*, Προφέτης Γεώργιος * ρ., Οικονοµολόγος, ιοικητής, Γενικό Νοσοκοµείο-Κ.Υ. Γουµένισσας Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζοµένων και Προβλήµατα σε ένα ηµόσιο Ελληνικό Νοσοκοµείο

9 Óõíåäñίá 3 ÁÉÈÏÕÓÁ 2 Artemis Παπαχρήστος Χρήστος*, Αγγουράς Βασίλειος, Αγρέβη έσποινα, Παπανάγνου Ηλιάνα * MSc ΥΥ, ΠΕ ιοικητικός Υπάλληλος, Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας Συγκριτική Μελέτη της Επαγγελµατικής Ικανοποίησης και Εξουθένωσης του Νοσηλευτικού και ιοικητικού Προσωπικού ενός Νοσοκοµείου της Αθήνας και ενός Νοσοκοµείου της Περιφέρειας Γεωργιάδης Ιωάννης*, Πανογεώργου Σπυριδούλα * ηµόσιος Υπάλληλος, Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου Συγκριτική Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Ασθενών δύο ηµόσιων Νοσοκοµείων της Αθήνας Παπάκη Ζωή*, Καρπούζου Λαµπρινή, Παπάκη Ιωάννα, Φαρουτζή Θεοδώρα, Ιωαννίδης ηµήτρης, Βασιλείου Παναγιώτης * ΤΕ ιοίκησης Μονάδων Υγείας-Πρόνοιας, MSc ΜΥ, Γενικό Νοσοκοµείο Καβάλας Επαγγελµατική Εξουθένωση Προσωπικού Ανθρωπιστικών Αποστολών 10:15-10:30 Συζήτηση 10:30-11:00 ÄéÜëåéììá (Προσφορά καφέ - αναψυκτικών - βουτηµάτων στο Lobby)

10 ÁÉÈÏÕÓÁ 1 Grand Ballroom Óõíåäñίá 4 11:00-12:30 ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - 3 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Βασιλόπουλος Αθανάσιος, ρ ηµόσιας ιοίκησης- ηµοσιολόγος, Γενικό Νοσοκοµείο «Λαϊκό» Αθηνών Ρουµελιώτης Γρηγόρης, Mphil, Νοσοκοµειολόγος, ιευθύνων Σύµβουλος Cryo Save South Eastern Europe, Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ, Μέλος Εxecutive Committe της ΕΑΗΜ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γιακουµάτος Αριστείδης*, Γκόλφης Γεώργιος * Εκπαιδευτικός-Λογιστής, ΑΤΕΙ Πατρών Η Εφαρµογή των.λ.π. στα Νοσοκοµεία της Αγγλίας ως Οδηγός για την Ορθότερη Χρήση των.λ.π. στα Νοσοκοµεία της Ελλάδας Κουτσοσίµου Μελποµένη*, Αποστόλου Στέλλα, Γάζου Αικατερίνη, Κασσίµης Ιωάννης, Παπαδοπούλου Αντωνία, Παπαστεργίου Ελένη, Λειβαδίτης Μίλτος * ρ., Μεταδιδάκτωρ Ιατρικής στην Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) Συγκριτικά Αποτελέσµατα Στάθµισης της Κλίµακας Εκτίµησης της Σχέσης Γιατρού-Ασθενή (DOPRAQ-16) ερµεντζόγλου Λάµπρος, Ιωακειµίδης Γιώργος* * MSc, ιευθυντής Πληροφορικής, Γενικό Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης Η Μεθοδολογία 6σ (six sigma) ως Εργαλείο για την Αναβάθµιση της Ποιότητας Υπηρεσιών και την Περιστολή των Νοσοκοµειακών απανών

11 Óõíåäñίá 4 ÁÉÈÏÕÓÁ 1 Grand Ballroom Γιαννακούλης Ηλίας, MSc ΜΥΠ, Προϊστάµενος Τµήµατος Προσωπικού, Γενικό Νοσοκοµείο Αργους Συνενώσεις Νοσοκοµείων: Η Περίπτωση του Νοµού Αργολίδας Φούρκας ηµήτριος*, Κατσιφαράκης ηµήτριος * Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Γενικό Νοσοκοµείο «Λαϊκό» Αθηνών Η Αναγκαιότητα Εκσυγχρονισµού ιοικητικής Ιεραρχίας στο ηµόσιο Νοσοκοµείο. Το Παράδειγµα του Τµήµατος Παραϊατρικού Προσωπικού Γαλάνης Βαγγέλης*, Καλλίνης Μιχάλης * ιοικητής-πρόεδρος.σ., Κέντρο Αποθεραπείας, Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) Αµυνταίου Ιδιοµορφίες (Προβλήµατα και Προοπτικές) στο Management ηµοσίων Μονάδων Αποκατάστασης Ζάντζος Ιωάννης*, Βουτσινάς Βασίλειος * ΤΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Πληροφορικής ΕΑΠ, MSc «ιοίκηση της Υγείας», Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων. Ex post Αξιολόγηση Τροποποίησης Οργανισµού Λειτουργίας Γενικού Νοσοκοµείου Τρικάλων 12:30-12:45 Συζήτηση 12:45-13:15 ÄéÜëåéììá (Προσφορά καφέ - αναψυκτικών - βουτηµάτων στο Lobby)

12 Óõíåäñίá 5 11:00-12:30 ÁÉÈÏÕÓÁ 2 Artemis Πληροφορική Υγείας ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Αποστολάκης Ιωάννης, ρ Πληροφορικής Υγείας, Eπισκέπτης Καθηγητής, Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας Καλαφάτη Μαρία, ρ Πληροφορικής Υγείας, ΕΤΕΠ, Τµήµα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γενική Γραµµατέας.Σ. της ΕΕΜΥΥ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Καραφύλλης Ιωάννης, PhD, MSc, Οικονοµολόγος Υγείας Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα Ελληνικά ηµόσια Νοσοκοµεία Μούρτου Ευστρατία, ρ Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων, MSc, ΠΕ Πληροφορικής, Μαθηµατικός, Βιολόγος, Προϊσταµένη Τµήµατος Πληροφορικής & Οργάνωσης, Γενικό Νοσοκοµείο Πάτρας «Ο Άγιος Ανδρέας» Το Πρόβληµα των Αδιεξόδων στα Νοσοκοµειακά Πληροφοριακά Συστήµατα Ζάντζος Ιωάννης*, Κατσούλη Αικατερίνη, Γκουµόπουλος Χρήστος * ΤΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Πληροφορικής ΕΑΠ, MSc «ιοίκηση της Υγείας», Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού: Εφαρµογή σε Λογισµικό Εκµάθησης Καρδιοπνευµονικής Αναζωογόνησης

13 Óõíåäñίá 5 ÁÉÈÏÕÓÁ 2 Artemis Αποστολίδης Χαρίλαος*, Παπακωνσταντίνου Αθανάσιος, Κοµιτάκη Ευαγγελία, Πάτσιος ηµήτριος * MSc, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ιοικητικός ιευθυντής, Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας Εφαρµογή Ολοκληρωµένου Νοσηλευτικού Πληροφοριακού Συστήµατος στις Kλινικές του Γ.Ν. Λάρισας Ζεϊµπέκης ηµήτρης, ερµεντζόγλου Λάµπρος, Ιωακειµίδης Γιώργος* * MSc, ιευθυντής Πληροφορικής, Γενικό Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Εφαρµογής ιαχείρισης του Τµήµατος Αιµοδοσίας του Γ.Ν. Παπαγεωργίου 12:30-12:45 Συζήτηση 12:45-13:15 ÄéÜëåéììá (Προσφορά καφέ - αναψυκτικών - βουτηµάτων στο Lobby)

14 Óõíåäñίá 6 13:15-14:45 ÁÉÈÏÕÓÁ 1 Grand Ballroom ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - 4 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Αποστολίδης Χαρίλαος, MSc, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ιοικητικός ιευθυντής, Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας Πόθος Νικόλαος, ρ., Οικονοµολόγος, ιοικητής, Γενικό Νοσοκοµείο «Ασκληπιείο» Βούλας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γιαννούλη Ευαγγελία*, Ψιλοπούλου Αναστασία, Μουµόλη Μαρία, Αργυριάδης Αθανάσιος * Προϊσταµένη Τµήµατος Προµηθειών, 3η ΥΠΕ Μακεδονίας Η Βελτίωση των ιαδικασιών Προµηθειών των Φορέων Υγείας µε Στόχο την Περιστολή των απανών Φούρκας ηµήτριος*, Φιλιαγκουρίδης ηµήτριος, Ταµπουρατζή Ελπίδα, Στεφάνου Ιωάννα * Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Γενικό Νοσοκοµείο «Λαϊκό» Αθηνών Στρατηγικός Σχεδιασµός Μείωσης Κόστους Προµήθειας Υλικών Μικροβιολογικών Εργαστηρίων στην Ίδια Υγειονοµική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Καπετανάκης Γεώργιος*, Χριστοφοράκης Ιωάννης * Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Γραφείο Μελετών, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου Εφαρµογή Μεθόδων Εξοικονόµησης Ενέργειας και Πράσινης Ανάπτυξης σε ένα Τριτοβάθµιο Νοσοκοµείο

15 Óõíåäñίá 6 ÁÉÈÏÕÓÁ 1 Grand Ballroom Γούλας Βασίλης*, Τζωρτζοπούλου Κατερίνα * Pharm D, M.Ph., MSc ΜΥ, ιευθυντής Φαρµακοποιός ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκοµείο Αγρινίου Στόχοι, Βέλτιστες Πρακτικές και Προτάσεις που Αφορούν στον Τρόπο Λειτουργίας των Φαρµακευτικών Τµηµάτων των Νοσοκοµείων του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. Αξιολόγηση της Υπάρχουσας Κατάστασης Γκόλφης Γεώργιος*, Γιακουµάτος Αριστείδης, Καλλιαµπάκου Ιωάννα * Λογιστής, Συνεργάτης ΑΤΕΙ Πατρών, H Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση των Ιδιωτικών Νοσοκοµείων προς τρίτους µε την Χρήση των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Συµεωνίδης Νικόλαος*, Κουτσοσίµου Μελποµένη, Χονδρός Παναγιώτης, Στυλιανίδης Στέλιος * ιοικητικός ιευθυντής, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) Ανάπτυξη και ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού σε Κοινοτικές οµές Ψυχικής Υγείας στην Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) 14:45-15:00 15:00-15:45 Συζήτηση Συµπεράσµατα Συνεδρίου - Βράβευση Εργασιών Λήξη 13ου Συνεδρίου της ΕΕΜΥΥ Παραλαβή Πιστοποιητικών Παρακολούθησης

16 ÁÉÈÏÕÓÁ 2 Artemis Óõíåäñίá 7 13:15-14:45 Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας - 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Αρκούδας Μιχαήλ, ρ., Οικονοµολόγος, ιοικητής, Γενικό Νοσοκοµείο-Κ.Υ. Γουµένισσας Χαρακλιάς Ευάγγελος, MSc, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος ΕΜΠ, πρώην ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Αθηνών "Γ. Γεννηµατάς", πρώην Μέλος.Σ. ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Καραµήτρη Ιωάννα*, Μπελλάλη Θάλεια * ιοικητικά Υπεύθυνη Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.µεΑ Μεσσηνίας, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΕΑΠ Απόψεις των Επαγγελµατιών Υγείας για την Προσβασιµότητα Ευπαθών Οµάδων στις Υπηρεσίες Υγείας: Μια Έρευνα Delphi Χανιά Μαρία, Νοσηλεύτρια, Γενικό Νοσοκοµείο Σπάρτης Εκτίµηση της Ποιότητας Ζωής σε Άτοµα µε Χρόνια Νοσήµατα µε τη Χρήση των Ερωτηµατολογίων SF-36 και EQ-5D Χονδρός Παναγιώτης, Σκορδέλη Καλλιόπη*, Στυλιανίδης Στέλιος * Ψυχολόγος, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) Ανάδειξη Κριτηρίων Ποιότητας Φροντίδας σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΕΠΑΨΥ) Τζιµίτση Αλεξία*, Χατζίδου Στεργιανή, Κόντος Κωνσταντίνος, Θεοδωροπούλου Νίκη, Μπελιάτη Θεοδώρα * ιευθύντρια Κ.Ε.Κ., ΠΕ ιοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισµών, MSDc ιοίκησης Μονάδων Υγείας, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Έλεγχος της «Ποιότητας Ζωής» σε Ασθενείς των Κοινοτικών οµών της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

17 ÁÉÈÏÕÓÁ 2 Artemis Óõíåäñίá 7 Ευµορφίδου Παρθένα, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Πέτρας Ολύµπου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Η Ικανοποίηση των Ασθενών και η Βελτίωση της Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. ηµιουργία Ερωτηµατολογίου για το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Πέτρας Ολύµπου Χονδρός Παναγιώτης*, ερµεντζή Μαρία, Λαµπάκη Κωστάντη, Στυλιανίδης Στέλιος * Ψυχολόγος, ΕΠΑΨΥ Η Λειτουργία των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ως Οργανισµών ια Βίου Μάθησης: Ερευνητικά Αποτελέσµατα Παρέµβασης 5 Ετών Λιλή Λαµπρινή, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Ιδιώτης Μέτρηση Ικανοποίησης Ασθενών σε Κέντρο Αποκατάστασης Ανοικτής Φροντίδας 14:45-15:00 Συζήτηση 15:00-15:45 Αίθουσα1: Συµπεράσµατα Συνεδρίου - Βράβευση Εργασιών Λήξη 13ου Συνεδρίου της ΕΕΜΥΥ Παραλαβή Πιστοποιητικών Παρακολούθησης

18 κατά τη διάρκεια του 13 ου Συνεδρίου Ενότητα 8 LOBBY συνεδριακού ξενοδοχείου 21-22/10/2011 Αναρτηµένες Ανακοινώσεις Οι ενδιαφερόµενοι σύνεδροι µπορούν να συναντήσουν τους συγγραφείς των αναρτηµένων εργασιών (posters) για πρόσθετες πληροφορίες, στο χώρο ανάρτησης, το Σάββατο, 22 Οκτωβρίου, στις 12:45-13: Τιµοθεΐδου Ελευθερία*, Παναγοπούλου Εύχαρις * Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΕΑΠ Επαγγελµατική Εξουθένωση και ο Ρόλος της Ηγεσίας στα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ. Η Ειδική Περίπτωση των Νοσηλευτών Βουλγαράκη Τριανταφυλλιά*, Βουλγαράκη έσποινα, Ντάφου Λαµπρινή, Χατζηαντωνάκη Σοφία * Νοσηλεύτρια ΤΕ, Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήµνου Οικονοµικός Προϋπολογισµός Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Χονδρός Παναγιώτης*, Σκορδέλη Καλλιόπη, Χαδούλης Γεώργιος, Συµεωνίδης Νίκος, Καβαλιέρος ηµήτρης, Στυλιανίδης Στέλιος * Ψυχολόγος, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) Λειτουργία Εσωτερικής Μονάδας Παρακολούθησης και Υποστήριξης Κοινοτικών οµών Ψυχικής Υγείας Ζιώγας Ηλίας*, Ψύχος ηµήτριος * Π.Ε. ιοικητικού-οικονοµικού, Μεταπτ. Φοιτητής ΜΥ, Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ Ιωαννίνων Η Αναπροσαρµογή των Τιµών των Νοσηλίων στα ηµόσια Νοσοκοµεία και το Φαινόµενο της Παραοικονοµίας

19 κατά τη διάρκεια του 13 ου Συνεδρίου Ενότητα 8 LOBBY συνεδριακού ξενοδοχείου Οι ενδιαφερόµενοι σύνεδροι µπορούν να συναντήσουν τους συγγραφείς των αναρτηµένων εργασιών (posters) για πρόσθετες πληροφορίες, στο χώρο ανάρτησης, το Σάββατο, 22 Οκτωβρίου, στις 13:45-14: Ζιώγας Ηλίας, Π.Ε. ιοικητικού-οικονοµικού, Μεταπτ. Φοιτητής ΜΥ, Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ Ιωαννίνων Η Συµβολή των Γενικών Ιατρών στον Έλεγχο των απανών Υγείας: Μύθος ή Πραγµατικότητα; Φαµέλη Αικατερίνη*, Soderquist Eric * Υποψήφια ιδάκτωρ, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, ΙΚΑ, ιοίκηση, ιεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων A Multi-perspective Analysis of Change in Healthcare Organizations Φαµέλη Αικατερίνη, Υποψήφια ιδάκτωρ, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, ΙΚΑ, ιοίκηση, ιεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων Βέλτιστες Πρακτικές Εφαρµογής Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ) σε Κράτη Μέλη της ΕΕ: Αποτελέσµατα, Οφέλη και Επιπτώσεις Τάγκου Μαρία*, Τρανόπουλος Χρήστος * Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc Management Μονάδων Υγείας, Γενικό Νοσοκοµείο Αγίου Νικολάου Κρήτης Σύνδροµο Mobbing: Ηθική Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας των Νοσηλευτών Μπλάνη Μαίρη*, ηµοπούλου Χριστίνα * ιοικητικός Υπάλληλος, Τοπική Μονάδα Υγείας ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιστερίου Συναισθηµατική Νοηµοσύνη και Ηγεσία στους Οργανισµούς Υγείας

11ÌÁÍÁGEMENT. 22-25 Οκτωβρίου 2009. Õ πηρεσιών Υγείας. Χανιά. Ðανελλήνιο Συνέδριο. & Êοινωνικής Φροντίδας. Γεωργι ούπολη, Pilot Beach Resort

11ÌÁÍÁGEMENT. 22-25 Οκτωβρίου 2009. Õ πηρεσιών Υγείας. Χανιά. Ðανελλήνιο Συνέδριο. & Êοινωνικής Φροντίδας. Γεωργι ούπολη, Pilot Beach Resort ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé Êïéíùí. Áëëçëåããýçò Με ιεθνή Συµµετοχή Ðανελλήνιο Συνέδριο 11ÌÁÍÁGEMENT Õ πηρεσιών Υγείας & Êοινωνικής Φροντίδας mïñãüíùóç åλληνικη åôáéñåéá management õðçñåóéùí

Διαβάστε περισσότερα

41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ

41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ ΚΡΗΤΗ, - 7 Μαΐου 0 Χερσόνησος Creta Maris Conference Center Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας 7 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Περιφέρειας Κρήτης Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ ΚΡΗΤΗ, 4-7 Μαΐου 04 Χερσόνησος Creta Maris Conference Center Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας 7 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών

Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών 0 O Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών. 14-16 Μαΐου 2013 ΑΘΗΝΑ Αίγλη Ζαππείου

Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών. 14-16 Μαΐου 2013 ΑΘΗΝΑ Αίγλη Ζαππείου 0 O Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών -6 Μαΐου 0 ΑΘΗΝΑ Αίγλη Ζαππείου Περιεχόµενα Επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Τ Η Ν Α Ι Γ Ι Α ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ TEI ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Νοσηλευτικής ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. www.esnecongress2012.gr

Υ Π Ο Τ Η Ν Α Ι Γ Ι Α ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ TEI ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Νοσηλευτικής ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. www.esnecongress2012.gr ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ Υ Π Ο Τ Η Ν Α Ι Γ Ι Α ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΩΝ Α' & Β Τµήµα Νοσηλευτικής ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ www.esnecongress0.gr 5-8 ΜΑΪΟΥ 0, ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΕχOΜΕνΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ε.Σ.Ν.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

στον Τοµέα Υγείας ιαχείριση Κρίσεων 7-9 Tελικό Πρόγραµµα 7-9 www.crisis-management2014.eu Ξενοδοχείο Divani Caravel Aίθουσα Ιλισσός Αθήνα ιοργάνωση

στον Τοµέα Υγείας ιαχείριση Κρίσεων 7-9 Tελικό Πρόγραµµα 7-9 www.crisis-management2014.eu Ξενοδοχείο Divani Caravel Aίθουσα Ιλισσός Αθήνα ιοργάνωση 7-9 Νοεµβρίου 04 Ξενοδοχείο Divani Caravel Aίθουσα Ιλισσός, Αθήνα o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ιαχείριση Κρίσεων στον Τοµέα Υγείας www.crisis-management04.eu 7-9 Νοεµβρίου 04 Ξενοδοχείο Divani Caravel Aίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Πανελλήνιο Επαγγελµατικό & Επιστηµονικό Νοσηλευτικό Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

12 ο Πανελλήνιο Επαγγελµατικό & Επιστηµονικό Νοσηλευτικό Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 12 ο Πανελλήνιο Επαγγελµατικό & Επιστηµονικό Νοσηλευτικό Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 18-20 Νοεµβρίου, 2011 1 Ναύπλιο, Amalia Hotel Περιεχόµενα Μήνυµα Προέδρου... 3 Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ... 4 Επιτροπές...

Διαβάστε περισσότερα

και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις tελικο προγραμμα Athens Hilton, 13-15 Δεκεμβρίου 2012 www.healthpolicycongress.gr

και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις tελικο προγραμμα Athens Hilton, 13-15 Δεκεμβρίου 2012 www.healthpolicycongress.gr Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις Athens Hilton, 3-5 Δεκεμβρίου 0 tελικο προγραμμα www.healthpolicycongress.gr Φορέας Επιστημονικής Υποστήριξης Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αγαπητές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ε.Σ.Ν.Ε. 4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 6

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ε.Σ.Ν.Ε. 4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ε.Σ.Ν.Ε. 4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 8 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υγεια 2020: Από τη Ρητορική στην Τεκμηρίωση για το Μέλλον

Υγεια 2020: Από τη Ρητορική στην Τεκμηρίωση για το Μέλλον Υγεια 00: Από τη Ρητορική στην Τεκμηρίωση για το Μέλλον του Υγειονομικού Τομέα www.healthpolicycongress.gr Φορέας Επιστημονικής Υποστήριξης Τομέας Οικονομικών της Υγείας προγραμμα Athens Hilton, 8-0 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ

Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ o Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. Αθήνα, Ίδρυµα Ευγενίδου -4 Νοεµβρίου 0 European Operating Room Nurses Association ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελέγχου & Αξιολόγησης στον Υγειονομικό Τομέα

Πολιτικές Ελέγχου & Αξιολόγησης στον Υγειονομικό Τομέα Πολιτικές Ελέγχου & Αξιολόγησης στον Υγειονομικό Τομέα 15-18 Δεκεμβρίου 2010 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φορέας Επιστημονικής Υποστήριξης Τομέας Οικονομικών της Υγείας Υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ.

Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ. 5χρόνια ΣΥ..ΝΟ.Χ. κοντά σας! European Operating Room Nurses Association ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. o Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ. Τελικό Πρόγραµµα Αθήνα, Ίδρυµα Ευγενίδου -4 Νοεµβρίου 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης. ιευθυντής Εργαστηρίου Προγραµµατισµού Υγείας, ιευθυντής ΠΜΣ στην ηµόσια Υγεία και στην ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

Υγεια 2020: Από τη Ρητορική στην Τεκμηρίωση για το Μέλλον

Υγεια 2020: Από τη Ρητορική στην Τεκμηρίωση για το Μέλλον Υγεια 00: Από τη Ρητορική στην Τεκμηρίωση για το Μέλλον του Υγειονομικού Τομέα www.healthpolicycongress.gr Φορέας Επιστημονικής Υποστήριξης Τομέας Οικονομικών της Υγείας προγραμμα Athens Hilton, 8-0 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Ποιότητας

Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Ποιότητας Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Ποιότητας Best Experiences for a Better Life 6 12 Νοεµβρίου 2006 Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Η ΕΕ Ε ως εκπρόσωπος του EOQ (European Organisation for Quality) και National

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ε.Σ.Ν.Ε. 3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 5 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 6

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ε.Σ.Ν.Ε. 3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 5 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ε.Σ.Ν.Ε. ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 09.00 10.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 10.00 10.30 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ Ομιλητές: Γιάννης Κυριόπουλος, Ελπίδα Πάβη 10.30 12.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η Ανασυγκρότηση του Νοσοκομειακού

Διαβάστε περισσότερα

15-17 Μαίου 2013. Royal Olympic Hotel (Μετρό Ακρόπολη)

15-17 Μαίου 2013. Royal Olympic Hotel (Μετρό Ακρόπολη) 3 ο Πανελλήνιο ιεπιστηµονικό Συνέδριο ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 15-17 Μαίου 2013 Royal Olympic Hotel (Μετρό Ακρόπολη) Θέµα Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας & υποστήριξη, παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αγαπητοί Σύνεδροι Η Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.) έχει την τιµή να σας καλωσορίσει στο 2 ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριό

Διαβάστε περισσότερα

1 o. Οι Νοσηλευτές Πρωτοπόροι στην Ασφάλεια των Ασθενών. Το JCI στην Ελληνική Πραγµατικότητα. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τελικό Πρόγραµµα - Περιλήψεις

1 o. Οι Νοσηλευτές Πρωτοπόροι στην Ασφάλεια των Ασθενών. Το JCI στην Ελληνική Πραγµατικότητα. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τελικό Πρόγραµµα - Περιλήψεις Ε.Σ.Ν.Ε ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Το ΥΓΕΙΑ έχει λάβει τη χρυσή σφραγίδα ποιότητας της Joint Commission International 1 o Τοµέα Υγείας Επιστηµονικό Νοσηλευτικό Συνέδριο Ιδιωτικού Οι Νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή» ΒΟΛΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (.Ε..Υ.Τ.) 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» ΙΕΘΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15-17 Μαρτίου 2010 Αθήνα, Divani Caravel

15-17 Μαρτίου 2010 Αθήνα, Divani Caravel 15-17 Μαρτίου 2010 Αθήνα, Divani Caravel τελικο Πρόγραμμα & Βιβλιο περιληψεων Υπό την Αιγίδα τησ α.ε. Tου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κυριου καρολου παπουλια ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Με

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΦΟΡΟΥΜ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΦΟΡΟΥΜ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΦΟΡΟΥΜ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 22-24 Νοεμβρίου 2013 Ξενοδοχείο Royal Olympic Αθήνα Διοργάνωση Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΗΣ Α.Ε. ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ 0 ο ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μαρτίου έως Απριλίου 04 Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα Τελικό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

2 o ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. 1213 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης

2 o ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. 1213 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης Οργάνωση Νοσηλευτική Υπηρεσία ΓΠΝ Τρίπολης 6ο Περιφερειακό Τμήμα ΕΝΕ Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 2 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα