Οκτωβρίου ÌÁÍÁGEMENT. Μαγνησία. Õπηρεσιών Υγείας. Ðανελλήνιο Συνέδριο. Αγριά, Valis Resort ***** mïñãüíùóç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "21-22. Οκτωβρίου 2011 13 ÌÁÍÁGEMENT. Μαγνησία. Õπηρεσιών Υγείας. Ðανελλήνιο Συνέδριο. Αγριά, Valis Resort ***** mïñãüíùóç"

Transcript

1 ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé Êïéíùí. Áëëçëåããýçò 13 ÌÁÍÁGEMENT Õπηρεσιών Υγείας Ðανελλήνιο Συνέδριο Πρόγραµµα mïñãüíùóç åλληνικη åôáéñåéá management õðçñåóéùí õãåéáó Full Member of European Association of Hospital Managers (EAHM) Οκτωβρίου 2011 Αγριά, Μαγνησία Valis Resort *****

2 m åλληνικη åôáéñåéá management õðçñåóéùí õãåéáó HELLENIC HEALTH SERVICES MANAGEMENT ASSOCIATION Full Member of European Association of Hospital Managers (EAHM) Êõñßåò êáé Êýñéïé ÓõíÜäåëöïé, Áðü ôï 2002 ëåéôïõñãåß óôç þñá ìáò ç «Åλληνική Åôáéñåßá Management Õðçñåóéþí Õãåßáò» (ÅÅÌÕÕ), ôï ìïíáäéêü åðéóôçìïíéêü óùìáôåßï ðïõ óôï åýåé óôçí åðéêñüôçóç ôùí áñ þí ôïõ åðéóôçìïíéêïý management êáôü ôïí ó åäéáóìü ðïëéôéêþí õãåßáò êáé êáôü ôçí êáèçìåñéíþ ðñáêôéêþ ëåéôïõñãßá ôùí õðçñåóéþí êáé ìïíüäùí õãåßáò êáé êïéíùíéêþò öñïíôßäáò. Áðü ôï 2006 ç ÅÅÌÕÕ åßíáé ôáêôéêü ìýëïò ôçò European Association of Hospital Managers (EAHM) êáé óõììåôý åé åíåñãü óôéò åêäçëþóåéò êáé äñáóôçñéüôçôåò ôçò ðáíåõñùðáúêþò ïñãüíùóçò. Το 2008, η EAHM ανέθεσε στην ΕΕΜΥΥ τη διοργάνωση στην Ελλάδα του 24ου Συνεδρίου της, που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, στις Σεπτεµβρίου Ôá ìýëç ôçò ÅÅÌÕÕ áíýñ ïíôáé óþìåñá óå 487 êáé óõíå þò áõîüíïíôáé. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí ÅÅÌÕÕ (êáôáóôáôéêü, äçìüóéåò ôïðïèåôþóåéò, áðïöüóåéò Ä.Ó. ê.ëð.), αλλά και ένα πλήθος χρήσιµων κειµένων (επιστηµονικές εργασίες, βιβλιογραφία, αρθρογραφία τύπου, πρακτικά προηγούµενων συνεδρίων κλπ) åßíáé äéáèýóéìåò στα Μέλη από το site ôçò åôáéñåßáò (www.eemyy.gr), το οποίο αναβαθµίστηκε πρόσφατα. Óêïðïß ôçò ÅÅÌÕÕ åßíáé: á) Ç êáëëéýñãåéá, åìâüèõíóç êáé ðñïþèçóç ôçò åðéóôþìçò ôçò Äéïßêçóçò êáé ôçò Ïéêïíïìßáò ôçò Õãåßáò, ç ðñïáãùãþ ôçò Ýñåõíáò êáé ôçò åêðáßäåõóçò óôïí ôïìýá áõôü. â) Ç åðéóôçìïíéêþ, åñãáóéáêþ, åðáããåëìáôéêþ êáé ðïëéôéóôéêþ áíüðôõîç êáé áíáâüèìéóç ôùí õãåéïíïìéêþí óôåëå þí ðïõ áó ïëïýíôáé ìå ôç Äéïßêçóç êáé ôçí Ïéêïíïìßá ôçò Õ- ãåßáò. Ç ðåñáéôýñù êáëëéýñãåéá êáé åìâüèõíóç ôçò åðéóôçìïíéêþò ôïõò ãíþóçò êáé ç óõíå Þò åðéìüñöùóή ôïõò. ã) Ç åðåîåñãáóßá èýóåùí êáé ðñïôüóåùí ãéá ôïí åêóõã ñïíéóìü, ôç âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò êáé áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôùí Õðçñåóéþí Õãåßáò óôçí ÅëëÜäá. ä) Ç åîýøùóç êáé ðñïâïëþ ôïõ Ýñãïõ êáé ôçò ðñïóöïñüò ôùí õãåéïíïìéêþí óôåëå þí ðïõ áó ïëïýíôáé ìå ôç Äéïßêçóç êáé ôçí Ïéêïíïìßá, óôïí åõáßóèçôï ôïìýá ôçò Õãåßáò êáé ãåíéêüôåñá óôçí êïéíùíéêþ áíüðôõîç ôçò þñáò. Ç óõíå Þò âåëôßùóç ôçò ïñãüíùóçò êáé Üóêçóçò ôïõ Ýñãïõ ôïõò. å) Ç ðñïóáñìïãþ ôïõ åêðáéäåõôéêïý óõóôþìáôïò óôéò áíüãêåò ôçò þñáò óå åîåéäéêåõìýíï õãåéïíïìéêü áíèñþðéíï äõíáìéêü. óô) Ç óõíåñãáóßá ìå áíôßóôïé åò çìåäáðýò Þ áëëïäáðýò ïñãáíþóåéò, üðùò åðéóôçìïíéêïýò Þ åðáããåëìáôéêïýò óõëëüãïõò, ôñéôïâüèìéá éäñýìáôá, åðéóôçìïíéêïýò öïñåßò, ðïõ åðéôåëïýí üìïéïõò Þ ðáñåìöåñåßò óêïðïýò Þ ðïõ ç óõíåñãáóßá ìáæß ôïõò âïçèü, Üìåóá Þ Ýììåóá, óôçí åðßôåõîç ôùí óêïðþí ôçò ÅÅÌÕÕ. æ) Ç áíüëçøç, óõììåôï Þ êáé ðñïþèçóç åñåõíçôéêþí êáé åêðáéäåõôéêþí ðñïãñáììüôùí, óåìéíáñßùí και συνεδρίων ó åôéêþí ìå ôçí åðéóôþìç ôçò Äéïßêçóçò êáé ôçò Ïéêïíïìßáò ôçò Õãåßáò, óôçí çìåäáðþ Þ ôçí áëëïäáðþ. Ùò ÔáêôéêÜ ÌÝëç ôçò ÅÅÌÕÕ ìðïñïýí íá åããñáöïýí ïé êüôï ïé ðôõ ßïõ ôñéôïâüèìéáò åêðáßäåõóçò Ïéêïíïìéêþí, Ðïëéôéêþí Þ Íïìéêþí Åðéóôçìþí, Äéïßêçóçò Åðé åéñþóåùí Þ Äçìüóéáò Äéïßêçóçò, ÐëçñïöïñéêÞò, ÂéïóôáôéóôéêÞò, ÉáôñéêÞò, ÏäïíôéáôñéêÞò, ÖáñìáêåõôéêÞò, ÍïóçëåõôéêÞò, Ìç áíéêþò Þ åðéóôçìþí óõíáöþí ðñïò ôéò ðñïáíáöåñèåßóåò, Äéïßêçóçò Íïóïêïìåßùí Þ Õðçñåóéþí Õãåßáò åëëçíéêþí êáé áëëïäáðþí ðáíåðéóôçìßùí, ïé ïðïßïé áó ïëïýíôáé åðáããåëìáôéêü ìå ôç Äéïßêçóç êáé ôçí Ïéêïíïìßá ôçò Õãåßáò Þ ðñïüãïõí áðïäåäåéãìýíá ôçí åðéóôþìç óôïõò óõãêåêñéìýíïõò ôïìåßò. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ðñïóêáëåß üëá ôá åðéóôçìïíéêü óôåëý ç ðïõ áó ïëïýíôáé, ìå ïðïéïíäþðïôå ôñüðï, ìå ôç Äéïßêçóç, ôçí Ïéêïíïìßá êáé ôéò ÐïëéôéêÝò Õãåßáò, óôï äçìüóéï êáé éäéùôéêü ôïìýá, íá åããñáöïýí óôçí ÅÅÌÕÕ êáé íá óõìâüëïõí ðñïóùðéêü óôçí ðåñáéôýñù áíüðôõîç ôçò åðéóôþìçò êáé ôçò ðñáêôéêþò ðïõ áóêåßôáé óôï åëëçíéêü õãåéïíïìéêü óýóôçìá, óôá óõãêåêñéìýíá ãíùóôéêü ðåäßá. ÊáôÜ ôç äéüñêåéá ôïõ 13ïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óõíåäñßïõ Management Õðçñåóéþí Õãåßáò (Μαγνησία, Οκτωβρίου 2011) ïé åíäéáöåñüìåíïé èá ìðïñïýí íá åããñáöïýí åðéôüðïõ ùò ÌÝëç ôçò ÅÅÌÕÕ, áðåõèõíüìåíïé óôç Ãñáììáôåßá ôçò åôáéñåßáò, ðïõ èá ëåéôïõñãåß óôï óõíåäñéáêü þñï. ¼óïé äåí ìðïñýóïõí íá óõììåôüó ïõí óôï 13ï ÓõíÝäñéï, ìðïñïýí íá ñçóéìïðïéþóïõí ãéá ôçí åããñáöþ ôïõò ôçν ηλεκτρονική φόρµα ðïõ υπάρχει στον δικτυακό τόπο της ΕΕΜΥΥ (www.eemyy.gr). m ÄáâÜêç 16, ÐáðÜãïõ, ÁèÞíá, Ôçë.: , Fax: Davaki st., Papagou, Áthens-Greece, Ôel.: , Fax:

3 13 ï Ðανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας ÏñãÜíùóç Ελληνική Åôáéñåßá Management Õðçñåóéþí Õãåßáò (ÅÅÌÕÕ) ÏñãáíùôéêÞ - ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Óôçí ïñãáíùôéêþ και επιστηµονική ðñïåôïéìáóßá ôïõ 13 ïõ Óõíåäñßïõ óõíýâáëáí ïé ðáñáêüôù óõíüäåëöïé (áëöáâçôéêü): Αποστολάκης Ιωάννης, ρ Πληροφορικής Υγείας, Eπισκέπτης Καθηγητής, Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας Αποστολίδης Χαρίλαος, MSc, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ιοικητικός ιευθυντής, Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας Αρκούδας Μιχαήλ, ρ., Οικονοµολόγος ιοικητής, Γενικό Νοσοκοµείο-Κ.Υ. Γουµένισσας Βασιλόπουλος Αθανάσιος, ρ ηµόσιας ιοίκησης- ηµοσιολόγος, Γενικό Νοσοκοµείο «Λαϊκό» Αθηνών Γούλας Βασίλειος, PharmD, MPh, MSc ΜΥ, ιευθυντής Φαρµακοποιός ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκοµείο Αγρινίου Καλαφάτη Μαρία, ρ Πληροφορικής Υγείας, ΕΤΕΠ, Τµήµα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γενική Γραµµατέας.Σ. της ΕΕΜΥΥ Κοκκοβός Γεώργιος, MSc ΥΥ, Οικονο- µολόγος Υγείας, ιευθυντής ΙΚΑ, πρώην Αναπλ. ιοικητής Νοσοκοµείου ΕΣΥ, Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ Κοµατάς Θεόδωρος, MSc ΜΥ, Οικονο- µολόγος, Υποψ. ιδάκτωρ ΑΠΘ, ιευθυντής Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λάζαρης Θωµάς, Σύµβουλος Λογιστικής ηµοσίων Νοσοκοµείων, ιευθ. Σύµβουλος, Καινοτοµία Α.Ε., Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ Λεµονίδου Χρυσούλα, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, ιευθύντρια Σύνταξης περιοδικού "Vοσηλεία και Έρευνα" Μούρτου Ευστρατία, ρ ιοίκησης Επιχειρήσεων, MSc, MSc, MSc, ΣΕΠ-ΕΑΠ, Προϊστα- µένη Τµ. Πληροφορικής & Οργάνωσης, Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών "Ο Αγιος Ανδρέας" Μπελλάλη Θάλεια, ρ Νοσηλευτικής- Ψυχολόγος, Επικ. Καθηγήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Οικονοµοπούλου Γωγώ, Στέλεχος ΠΕ, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Η Ελπίς», Office Manager της ΕΕΜΥΥ Οικονοµοπούλου Χριστίνα, ρ, Στέλεχος ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Μέλος ΣΕΠ-ΑΠΚ, Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, πρώην ιοικήτρια Νοσοκοµείου ΕΣΥ Πόθος Νικόλαος, ρ, Οικονοµολόγος, ιοικητής, Γενικό Νοσοκοµείο «Ασκληπιείο» Βούλας Ρουµελιώτης Γρηγόριος, MSc, Νοσοκο- µειολόγος, ιευθύνων Σύµβουλος, Cryo-Save SE Europe, Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ, Μέλος Executive Committee της EAHM Στάθης Γιώργος, MSc ΥΥ, Οικονοµολόγος, ιευθυντής Σύνταξης περιοδικού "Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ", πρώην /ντής, Πρόεδρος.Σ. και ιοικητής Νοσοκοµείων ΕΣΥ, Πρόεδρος.Σ. της ΕΕΜΥΥ (συντονιστής ΟΕΕ 13ου Συνεδρίου) Ôïýíôáò ÃéÜííçò, Áíáðë. ÊáèçãçôÞò ÊïéíùíéêÞò ÉáôñéêÞò, ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ÄéåõèõíôÞò ÊÝíôñïõ Ìåëåôþí Õðçñåóéþí Õãåßáò, Πρόεδρος ΕΟΦ Φούρκας ηµήτριος, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Λαϊκό» Χαλαζωνίτης Αθανάσιος, ρ Ακτινοδιαγνωστικής, Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών "Αλεξάνδρα" Χαρακλιάς Ευάγγελος, MSc, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος ΕΜΠ, πρώην ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Αθηνών "Γ. Γεννηµατάς", πρώην Μέλος.Σ. ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Χατζηκοκολάκη Μαρία, ρ, ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας, Γεν. Νοσοκοµείο Μελισσίων "Αµαλία Φλέµινγκ", Ταµίας.Σ. της ΕΕΜΥΥ

4 áðüãåõìá Παρασκευής, 21 Ïêôùâñßïõ 2011 ÁÉÈÏÕÓÁ 1 Grand Ballroom 14:30-16:30 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕΜΥΥ Óõíåäñίá 1 ΕΝΑΡΞΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 16:45-17:15 Επίσηµη Έναρξη Συνεδρίου εκ µέρους του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης * * Αναµένεται επιβεβαίωση 17:15-17:45 ΙΑΛΕΞΗ Τούντας Γιάννης, Áíáðë. ÊáèçãçôÞò ÊïéíùíéêÞò ÉáôñéêÞò, Ðáíå ðé óôþìéï Áèçíþí, ÄéåõèõíôÞò ÊÝíôñïõ Ìåëåôþí Õðçñåóéþí Õãåßáò, Πρόεδρος ΕΟΦ Η Πολιτική για το Φάρµακο και ο Ρόλος του ΕΟΦ 17:45-19:15 ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - 1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Τούντας Γιάννης, Áíáðë. ÊáèçãçôÞò ÊïéíùíéêÞò ÉáôñéêÞò, Ðáíå ðé óôþìéï Áèçíþí, ÄéåõèõíôÞò ÊÝíôñïõ Ìåëåôþí Õðçñåóéþí Õãåßáò, Πρόεδρος ΕΟΦ Χατζηκοκολάκη Μαρία, ρ, ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας, Γεν. Νοσοκοµείο Μελι σσίων "Αµαλία Φλέµινγκ", Ταµίας.Σ. της ΕΕΜΥΥ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Πόθος Νικόλαος, ρ., Οικονοµολόγος, ιοικητής, Γενικό Νοσοκοµείο «Ασκληπιείο» Βούλας. ιοίκηση και ιαχείριση της Αλλαγής από Ανώτερα Νοσοκοµειακά Στελέχη Χρόνης Στέφανος, MSc, Chief Operation Officer, Ορθοβιοτική Α.Ε., πρώην ιοικητής Νοσοκοµείων ΕΣΥ Το Επάγγελµα του Manager και το Μέλλον των Υπηρεσιών Υγείας

5 áðüãåõìá Παρασκευής, 21 Ïêôùâñßïõ 2011 Óõíåäñίá 1 ÁÉÈÏÕÓÁ 1 Grand Ballroom Βασιλόπουλος Αθανάσιος*, Σιώζου Ευαγγελία, * ρ ηµόσιας ιοίκησης- ηµοσιολόγος, Γενικό Νοσοκοµείο «Λαϊκό» Αθηνών Η Αµφισβήτηση της Ιεραρχίας εκ µέρους των Νοσοκοµειακών Ιατρών Ρουµελιώτης Γρηγόρης*, Παπαδάκη Μαρία, * Mphil, Νοσοκοµειολόγος, ιευθύνων Σύµβουλος Cryo Save South Eastern Europe, Μέλος.Σ. ΕΕΜΥΥ, Εxecutive Committe Member, European Association of Hospital Managers Νοσοκοµειακή ιαπίστευση (Hospital Accreditation) Γκερεδάκης Εµµανουήλ, ρ., Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πανεπιστήµιο Warwick Βελτιώνοντας σε Συστηµικό Επίπεδο Νοσοκοµειακές Υπηρεσίες για τη ιαχείριση «παροδικών» Εγκεφαλικών Επεισοδίων: Μαθήµατα από την Αγγλική Εθνική Υπηρεσία Υγείας (ΝΗS) Κουτσοσίµου Μελποµένη*, Συµεωνίδης Νικόλαος, Χονδρός Παναγιώτης, Στυλιανίδης Στέλιος * ρ., Μεταδιδάκτωρ Ιατρικής, Επιστηµονικός Συνεργάτης, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) Αξιολόγηση του Έµψυχου υναµικού της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) - Αποτύπωση και Εκτίµηση της Οργανωσιακής Κουλτούρας της Εταιρείας 19:15-19:30 19:30 20:15 Συζήτηση Λήξη Ηµερήσιου Προγράµµατος Επίσηµο είπνο Συνεδρίου

6 ÁÉÈÏÕÓÁ 1 Grand Ballroom Óõíåäñίá 2 08:45-10:15 ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας -2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Κοκκοβός Γιώργος, MSc ΥΥ, Οικονοµολόγος Υγείας, ιευθυντής ΙΚΑ, πρώην Αναπλ. ιοικητής Νοσοκοµείου ΕΣΥ, Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ Φούρκας ηµήτριος, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Γενικό Νοσοκοµείο «Λαϊκό» Αθηνών ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ξηροµερίτη Αντωνία*, Ναυπλιώτη Ελένη * ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γενικό Νοσοκοµείο Λευκάδας Υπάρχουν Ηγέτες Σήµερα; Ποια είναι τα Γνωρίσµατα του Ηγέτη στην Σηµερινή Εποχή της Παγκοσµιοποίησης Μανωλίτση Τασούλα*, Κτενάς ιονύσης * ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας, Γενικό Νοσοκοµείο Λευκάδας Βέλτιστος Τρόπος ιοίκησης των Σύγχρονων ηµόσιων Νοσοκοµείων. Ανάλυση Προγραµµατισµού Μπλάνη Μαίρη*, Αρσενοπούλου Παρασκευή * ιοικητικός Υπάλληλος, Τοπική Μονάδα Υγείας ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιστερίου ιαχείριση Κρίσεων (Crisis Management): Είναι οι Οργανισµοί Έτοιµοι για τα Απρόοπτα ; Καραµαλάκη Μαρία, Τιτοµιχελάκη Μαρία* * Προϊσταµένη ΕΛΚΕΑ, 7η ΥΠΕ Κρήτης Ανασχεδιασµός ιαδικασίας Χορήγησης Κανονικής Άδειας σε Υπαλλήλους της 7ΗΣ ΥΠΕ Κρήτης

7 Óõíåäñίá 2 ÁÉÈÏÕÓÁ 1 Grand Ballroom Καφετζάκη-Σωµαρά Παρασκευή*, Σωµαρά Μαρία * MSc ΜΥ, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου Η ηµογραφική Γήρανση του Ελληνικού πληθυσµού, ως Πρόκληση για τον Επαναπροσδιορισµό των Υπηρεσιών Υγείας και οι υνατότητες Ανάπτυξης Εναλλακτικών οµών ηµοπούλου Χριστίνα*, Μπλάνη Μαίρη, * Φοιτήτρια Marketing Τ.Ε.Ι. Αθήνας Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση: Μύθος ή Πραγµατικότητα; Μποµπάκος Ιωάννης, Υπάλληλος, Γενικό Νοσοκοµείο «ΚΑΤ» Ο Ρόλος του Μάρκετινγκ και της ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού για την Βελτίωση της Εικόνας των Ελληνικών νοσοκοµείων 10:15-10:30 Συζήτηση 10:30-11:00 ÄéÜëåéììá (Προσφορά καφέ - αναψυκτικών - βουτηµάτων στο Lobby)

8 Óõíåäñίá 3 08:45-10:15 ÁÉÈÏÕÓÁ 2 Artemis Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας - 1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Γούλας Βασίλης, Pharm D, M.Ph., MSc ΜΥ, ιευθυντής Φαρµακοποιός ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκοµείο Αγρινίου Λάζαρης Θωµάς, Σύµβουλος Λογιστικής ηµοσίων Νοσοκοµείων, ιευθ. Σύµβουλος, Καινοτοµία Α.Ε., Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μούγια Βασιλική*, Ανταρέλης Σπύρος, Βασιλοπούλου Ευανθία * Τοµεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής ηµόσιες Υπηρεσίες και Ποιότητα Καµάρας Κωνσταντίνος*, Τοµάρας Πέτρος * Υποδιευθυντής ιοικητικού, Γενικό Νοσοκοµείο Άµφισσας Αποτίµηση της Ποιότητας των ηµοσίων Υπηρεσιών Υγείας Αµπαρτζίδης Θεόδωρος*, Χατζίδου Στεργιανή, Σαρατζοπούλου Μαρία * Νοσηλευτής ΤΕ, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Οικονοµική Κρίση και Ψυχική Υγεία Αρκούδας Μιχαήλ*, Προφέτης Γεώργιος * ρ., Οικονοµολόγος, ιοικητής, Γενικό Νοσοκοµείο-Κ.Υ. Γουµένισσας Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζοµένων και Προβλήµατα σε ένα ηµόσιο Ελληνικό Νοσοκοµείο

9 Óõíåäñίá 3 ÁÉÈÏÕÓÁ 2 Artemis Παπαχρήστος Χρήστος*, Αγγουράς Βασίλειος, Αγρέβη έσποινα, Παπανάγνου Ηλιάνα * MSc ΥΥ, ΠΕ ιοικητικός Υπάλληλος, Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας Συγκριτική Μελέτη της Επαγγελµατικής Ικανοποίησης και Εξουθένωσης του Νοσηλευτικού και ιοικητικού Προσωπικού ενός Νοσοκοµείου της Αθήνας και ενός Νοσοκοµείου της Περιφέρειας Γεωργιάδης Ιωάννης*, Πανογεώργου Σπυριδούλα * ηµόσιος Υπάλληλος, Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου Συγκριτική Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Ασθενών δύο ηµόσιων Νοσοκοµείων της Αθήνας Παπάκη Ζωή*, Καρπούζου Λαµπρινή, Παπάκη Ιωάννα, Φαρουτζή Θεοδώρα, Ιωαννίδης ηµήτρης, Βασιλείου Παναγιώτης * ΤΕ ιοίκησης Μονάδων Υγείας-Πρόνοιας, MSc ΜΥ, Γενικό Νοσοκοµείο Καβάλας Επαγγελµατική Εξουθένωση Προσωπικού Ανθρωπιστικών Αποστολών 10:15-10:30 Συζήτηση 10:30-11:00 ÄéÜëåéììá (Προσφορά καφέ - αναψυκτικών - βουτηµάτων στο Lobby)

10 ÁÉÈÏÕÓÁ 1 Grand Ballroom Óõíåäñίá 4 11:00-12:30 ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - 3 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Βασιλόπουλος Αθανάσιος, ρ ηµόσιας ιοίκησης- ηµοσιολόγος, Γενικό Νοσοκοµείο «Λαϊκό» Αθηνών Ρουµελιώτης Γρηγόρης, Mphil, Νοσοκοµειολόγος, ιευθύνων Σύµβουλος Cryo Save South Eastern Europe, Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ, Μέλος Εxecutive Committe της ΕΑΗΜ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γιακουµάτος Αριστείδης*, Γκόλφης Γεώργιος * Εκπαιδευτικός-Λογιστής, ΑΤΕΙ Πατρών Η Εφαρµογή των.λ.π. στα Νοσοκοµεία της Αγγλίας ως Οδηγός για την Ορθότερη Χρήση των.λ.π. στα Νοσοκοµεία της Ελλάδας Κουτσοσίµου Μελποµένη*, Αποστόλου Στέλλα, Γάζου Αικατερίνη, Κασσίµης Ιωάννης, Παπαδοπούλου Αντωνία, Παπαστεργίου Ελένη, Λειβαδίτης Μίλτος * ρ., Μεταδιδάκτωρ Ιατρικής στην Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) Συγκριτικά Αποτελέσµατα Στάθµισης της Κλίµακας Εκτίµησης της Σχέσης Γιατρού-Ασθενή (DOPRAQ-16) ερµεντζόγλου Λάµπρος, Ιωακειµίδης Γιώργος* * MSc, ιευθυντής Πληροφορικής, Γενικό Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης Η Μεθοδολογία 6σ (six sigma) ως Εργαλείο για την Αναβάθµιση της Ποιότητας Υπηρεσιών και την Περιστολή των Νοσοκοµειακών απανών

11 Óõíåäñίá 4 ÁÉÈÏÕÓÁ 1 Grand Ballroom Γιαννακούλης Ηλίας, MSc ΜΥΠ, Προϊστάµενος Τµήµατος Προσωπικού, Γενικό Νοσοκοµείο Αργους Συνενώσεις Νοσοκοµείων: Η Περίπτωση του Νοµού Αργολίδας Φούρκας ηµήτριος*, Κατσιφαράκης ηµήτριος * Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Γενικό Νοσοκοµείο «Λαϊκό» Αθηνών Η Αναγκαιότητα Εκσυγχρονισµού ιοικητικής Ιεραρχίας στο ηµόσιο Νοσοκοµείο. Το Παράδειγµα του Τµήµατος Παραϊατρικού Προσωπικού Γαλάνης Βαγγέλης*, Καλλίνης Μιχάλης * ιοικητής-πρόεδρος.σ., Κέντρο Αποθεραπείας, Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) Αµυνταίου Ιδιοµορφίες (Προβλήµατα και Προοπτικές) στο Management ηµοσίων Μονάδων Αποκατάστασης Ζάντζος Ιωάννης*, Βουτσινάς Βασίλειος * ΤΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Πληροφορικής ΕΑΠ, MSc «ιοίκηση της Υγείας», Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων. Ex post Αξιολόγηση Τροποποίησης Οργανισµού Λειτουργίας Γενικού Νοσοκοµείου Τρικάλων 12:30-12:45 Συζήτηση 12:45-13:15 ÄéÜëåéììá (Προσφορά καφέ - αναψυκτικών - βουτηµάτων στο Lobby)

12 Óõíåäñίá 5 11:00-12:30 ÁÉÈÏÕÓÁ 2 Artemis Πληροφορική Υγείας ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Αποστολάκης Ιωάννης, ρ Πληροφορικής Υγείας, Eπισκέπτης Καθηγητής, Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας Καλαφάτη Μαρία, ρ Πληροφορικής Υγείας, ΕΤΕΠ, Τµήµα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γενική Γραµµατέας.Σ. της ΕΕΜΥΥ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Καραφύλλης Ιωάννης, PhD, MSc, Οικονοµολόγος Υγείας Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα Ελληνικά ηµόσια Νοσοκοµεία Μούρτου Ευστρατία, ρ Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων, MSc, ΠΕ Πληροφορικής, Μαθηµατικός, Βιολόγος, Προϊσταµένη Τµήµατος Πληροφορικής & Οργάνωσης, Γενικό Νοσοκοµείο Πάτρας «Ο Άγιος Ανδρέας» Το Πρόβληµα των Αδιεξόδων στα Νοσοκοµειακά Πληροφοριακά Συστήµατα Ζάντζος Ιωάννης*, Κατσούλη Αικατερίνη, Γκουµόπουλος Χρήστος * ΤΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Πληροφορικής ΕΑΠ, MSc «ιοίκηση της Υγείας», Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού: Εφαρµογή σε Λογισµικό Εκµάθησης Καρδιοπνευµονικής Αναζωογόνησης

13 Óõíåäñίá 5 ÁÉÈÏÕÓÁ 2 Artemis Αποστολίδης Χαρίλαος*, Παπακωνσταντίνου Αθανάσιος, Κοµιτάκη Ευαγγελία, Πάτσιος ηµήτριος * MSc, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ιοικητικός ιευθυντής, Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας Εφαρµογή Ολοκληρωµένου Νοσηλευτικού Πληροφοριακού Συστήµατος στις Kλινικές του Γ.Ν. Λάρισας Ζεϊµπέκης ηµήτρης, ερµεντζόγλου Λάµπρος, Ιωακειµίδης Γιώργος* * MSc, ιευθυντής Πληροφορικής, Γενικό Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Εφαρµογής ιαχείρισης του Τµήµατος Αιµοδοσίας του Γ.Ν. Παπαγεωργίου 12:30-12:45 Συζήτηση 12:45-13:15 ÄéÜëåéììá (Προσφορά καφέ - αναψυκτικών - βουτηµάτων στο Lobby)

14 Óõíåäñίá 6 13:15-14:45 ÁÉÈÏÕÓÁ 1 Grand Ballroom ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - 4 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Αποστολίδης Χαρίλαος, MSc, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ιοικητικός ιευθυντής, Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας Πόθος Νικόλαος, ρ., Οικονοµολόγος, ιοικητής, Γενικό Νοσοκοµείο «Ασκληπιείο» Βούλας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γιαννούλη Ευαγγελία*, Ψιλοπούλου Αναστασία, Μουµόλη Μαρία, Αργυριάδης Αθανάσιος * Προϊσταµένη Τµήµατος Προµηθειών, 3η ΥΠΕ Μακεδονίας Η Βελτίωση των ιαδικασιών Προµηθειών των Φορέων Υγείας µε Στόχο την Περιστολή των απανών Φούρκας ηµήτριος*, Φιλιαγκουρίδης ηµήτριος, Ταµπουρατζή Ελπίδα, Στεφάνου Ιωάννα * Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Γενικό Νοσοκοµείο «Λαϊκό» Αθηνών Στρατηγικός Σχεδιασµός Μείωσης Κόστους Προµήθειας Υλικών Μικροβιολογικών Εργαστηρίων στην Ίδια Υγειονοµική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Καπετανάκης Γεώργιος*, Χριστοφοράκης Ιωάννης * Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Γραφείο Μελετών, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου Εφαρµογή Μεθόδων Εξοικονόµησης Ενέργειας και Πράσινης Ανάπτυξης σε ένα Τριτοβάθµιο Νοσοκοµείο

15 Óõíåäñίá 6 ÁÉÈÏÕÓÁ 1 Grand Ballroom Γούλας Βασίλης*, Τζωρτζοπούλου Κατερίνα * Pharm D, M.Ph., MSc ΜΥ, ιευθυντής Φαρµακοποιός ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκοµείο Αγρινίου Στόχοι, Βέλτιστες Πρακτικές και Προτάσεις που Αφορούν στον Τρόπο Λειτουργίας των Φαρµακευτικών Τµηµάτων των Νοσοκοµείων του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. Αξιολόγηση της Υπάρχουσας Κατάστασης Γκόλφης Γεώργιος*, Γιακουµάτος Αριστείδης, Καλλιαµπάκου Ιωάννα * Λογιστής, Συνεργάτης ΑΤΕΙ Πατρών, H Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση των Ιδιωτικών Νοσοκοµείων προς τρίτους µε την Χρήση των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Συµεωνίδης Νικόλαος*, Κουτσοσίµου Μελποµένη, Χονδρός Παναγιώτης, Στυλιανίδης Στέλιος * ιοικητικός ιευθυντής, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) Ανάπτυξη και ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού σε Κοινοτικές οµές Ψυχικής Υγείας στην Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) 14:45-15:00 15:00-15:45 Συζήτηση Συµπεράσµατα Συνεδρίου - Βράβευση Εργασιών Λήξη 13ου Συνεδρίου της ΕΕΜΥΥ Παραλαβή Πιστοποιητικών Παρακολούθησης

16 ÁÉÈÏÕÓÁ 2 Artemis Óõíåäñίá 7 13:15-14:45 Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας - 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Αρκούδας Μιχαήλ, ρ., Οικονοµολόγος, ιοικητής, Γενικό Νοσοκοµείο-Κ.Υ. Γουµένισσας Χαρακλιάς Ευάγγελος, MSc, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος ΕΜΠ, πρώην ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Αθηνών "Γ. Γεννηµατάς", πρώην Μέλος.Σ. ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Καραµήτρη Ιωάννα*, Μπελλάλη Θάλεια * ιοικητικά Υπεύθυνη Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.µεΑ Μεσσηνίας, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΕΑΠ Απόψεις των Επαγγελµατιών Υγείας για την Προσβασιµότητα Ευπαθών Οµάδων στις Υπηρεσίες Υγείας: Μια Έρευνα Delphi Χανιά Μαρία, Νοσηλεύτρια, Γενικό Νοσοκοµείο Σπάρτης Εκτίµηση της Ποιότητας Ζωής σε Άτοµα µε Χρόνια Νοσήµατα µε τη Χρήση των Ερωτηµατολογίων SF-36 και EQ-5D Χονδρός Παναγιώτης, Σκορδέλη Καλλιόπη*, Στυλιανίδης Στέλιος * Ψυχολόγος, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) Ανάδειξη Κριτηρίων Ποιότητας Φροντίδας σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΕΠΑΨΥ) Τζιµίτση Αλεξία*, Χατζίδου Στεργιανή, Κόντος Κωνσταντίνος, Θεοδωροπούλου Νίκη, Μπελιάτη Θεοδώρα * ιευθύντρια Κ.Ε.Κ., ΠΕ ιοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισµών, MSDc ιοίκησης Μονάδων Υγείας, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Έλεγχος της «Ποιότητας Ζωής» σε Ασθενείς των Κοινοτικών οµών της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

17 ÁÉÈÏÕÓÁ 2 Artemis Óõíåäñίá 7 Ευµορφίδου Παρθένα, Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Πέτρας Ολύµπου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Η Ικανοποίηση των Ασθενών και η Βελτίωση της Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. ηµιουργία Ερωτηµατολογίου για το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Πέτρας Ολύµπου Χονδρός Παναγιώτης*, ερµεντζή Μαρία, Λαµπάκη Κωστάντη, Στυλιανίδης Στέλιος * Ψυχολόγος, ΕΠΑΨΥ Η Λειτουργία των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ως Οργανισµών ια Βίου Μάθησης: Ερευνητικά Αποτελέσµατα Παρέµβασης 5 Ετών Λιλή Λαµπρινή, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Ιδιώτης Μέτρηση Ικανοποίησης Ασθενών σε Κέντρο Αποκατάστασης Ανοικτής Φροντίδας 14:45-15:00 Συζήτηση 15:00-15:45 Αίθουσα1: Συµπεράσµατα Συνεδρίου - Βράβευση Εργασιών Λήξη 13ου Συνεδρίου της ΕΕΜΥΥ Παραλαβή Πιστοποιητικών Παρακολούθησης

18 κατά τη διάρκεια του 13 ου Συνεδρίου Ενότητα 8 LOBBY συνεδριακού ξενοδοχείου 21-22/10/2011 Αναρτηµένες Ανακοινώσεις Οι ενδιαφερόµενοι σύνεδροι µπορούν να συναντήσουν τους συγγραφείς των αναρτηµένων εργασιών (posters) για πρόσθετες πληροφορίες, στο χώρο ανάρτησης, το Σάββατο, 22 Οκτωβρίου, στις 12:45-13: Τιµοθεΐδου Ελευθερία*, Παναγοπούλου Εύχαρις * Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΕΑΠ Επαγγελµατική Εξουθένωση και ο Ρόλος της Ηγεσίας στα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ. Η Ειδική Περίπτωση των Νοσηλευτών Βουλγαράκη Τριανταφυλλιά*, Βουλγαράκη έσποινα, Ντάφου Λαµπρινή, Χατζηαντωνάκη Σοφία * Νοσηλεύτρια ΤΕ, Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήµνου Οικονοµικός Προϋπολογισµός Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Χονδρός Παναγιώτης*, Σκορδέλη Καλλιόπη, Χαδούλης Γεώργιος, Συµεωνίδης Νίκος, Καβαλιέρος ηµήτρης, Στυλιανίδης Στέλιος * Ψυχολόγος, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) Λειτουργία Εσωτερικής Μονάδας Παρακολούθησης και Υποστήριξης Κοινοτικών οµών Ψυχικής Υγείας Ζιώγας Ηλίας*, Ψύχος ηµήτριος * Π.Ε. ιοικητικού-οικονοµικού, Μεταπτ. Φοιτητής ΜΥ, Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ Ιωαννίνων Η Αναπροσαρµογή των Τιµών των Νοσηλίων στα ηµόσια Νοσοκοµεία και το Φαινόµενο της Παραοικονοµίας

19 κατά τη διάρκεια του 13 ου Συνεδρίου Ενότητα 8 LOBBY συνεδριακού ξενοδοχείου Οι ενδιαφερόµενοι σύνεδροι µπορούν να συναντήσουν τους συγγραφείς των αναρτηµένων εργασιών (posters) για πρόσθετες πληροφορίες, στο χώρο ανάρτησης, το Σάββατο, 22 Οκτωβρίου, στις 13:45-14: Ζιώγας Ηλίας, Π.Ε. ιοικητικού-οικονοµικού, Μεταπτ. Φοιτητής ΜΥ, Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ Ιωαννίνων Η Συµβολή των Γενικών Ιατρών στον Έλεγχο των απανών Υγείας: Μύθος ή Πραγµατικότητα; Φαµέλη Αικατερίνη*, Soderquist Eric * Υποψήφια ιδάκτωρ, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, ΙΚΑ, ιοίκηση, ιεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων A Multi-perspective Analysis of Change in Healthcare Organizations Φαµέλη Αικατερίνη, Υποψήφια ιδάκτωρ, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, ΙΚΑ, ιοίκηση, ιεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων Βέλτιστες Πρακτικές Εφαρµογής Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ) σε Κράτη Μέλη της ΕΕ: Αποτελέσµατα, Οφέλη και Επιπτώσεις Τάγκου Μαρία*, Τρανόπουλος Χρήστος * Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc Management Μονάδων Υγείας, Γενικό Νοσοκοµείο Αγίου Νικολάου Κρήτης Σύνδροµο Mobbing: Ηθική Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας των Νοσηλευτών Μπλάνη Μαίρη*, ηµοπούλου Χριστίνα * ιοικητικός Υπάλληλος, Τοπική Μονάδα Υγείας ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιστερίου Συναισθηµατική Νοηµοσύνη και Ηγεσία στους Οργανισµούς Υγείας

Το «Έξυπνο» Νοσοκοµείο. management. Õ πηρεσιών Υγείας. 16 O Ðανελλήνιο Συνέδριο. 17-18 Οκτωβρίου 2014 Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.

Το «Έξυπνο» Νοσοκοµείο. management. Õ πηρεσιών Υγείας. 16 O Ðανελλήνιο Συνέδριο. 17-18 Οκτωβρίου 2014 Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò Το «Έξυπνο» 16 O Ðανελλήνιο Συνέδριο management Õ πηρεσιών Υγείας Νοσοκοµείο Πρόγραµµα Επίσηµος Χορηγός 17-18 Οκτωβρίου 2014 Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KOUROS, 25-26/9/2015

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KOUROS, 25-26/9/2015 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Γ.Ν ΔΡΑΜΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KOUROS, 25-26/9/2015 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ: Αθανασιάδου Ευανθία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç

management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο management Õ πηρεσιών Υγείας Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια ΣΤΑ ηµόσια Νοσοκοµεία Πρόγραµµα 11-12 Οκτωβρίου 2013 Επίσηµος Χορηγός Αθήνα, ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 /9 /2011 Αρ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ηµερίδα

Ηράκλειο 29 /9 /2011 Αρ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ηµερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σµύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 1959-2009 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 1959-2009 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.- 1959-2009 «Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Καλούρη Ράνυ, Πρόεδρος, Γενικό Τµήµα Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-08-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.81270 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Τηλ : 2132161460,65

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων Παιδιατρικός Τομέας Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων 16-17 Νοεμβρίου 2012 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14040200 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 14040201 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 14040188 ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ ΦΟΥΦΛΙΑΑΝΝΑ ΣΑΜΙΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14040202

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή μελέτη PNA

Νοσοκομειακή μελέτη PNA Νοσοκομειακή μελέτη PNA 1 Η εταιρεία PNA Παρέχει μηνιαία στοιχεία, από δημόσια νοσοκομεία με την δημιουργία δυο βάσεων δεδομένων (δυο κύβων): o o Αγορές και καταναλώσεις φαρμάκων ανά Νοσοκομείο (Ισοζύγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ. ΤΗΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Γραφείο ιοικητή

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ. ΤΗΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Γραφείο ιοικητή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Γραφείο ιοικητή Θεσσαλονίκη, 21.10.2015 Αρ. Πρ.: 33643 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530 Θέµα: «Συγκρότηση Οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Γραφείο ηµάρχου Π.Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 Αργοστόλι, 4 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 59208

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας

Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας η Διημερίδα Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας 2 & 3 Απριλίου 2011 ξενοδοχείο King George, Αθήνα τελικό πρόγραμμα Οργάνωση: εθνικο ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγαίου Πελάγους 1-3, 4 ος όροφος 153 41 Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6015985, Fax: 210 6015985 e-mail: press@pi-schools.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008 Το

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕΚ / ΠΣEK

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕΚ / ΠΣEK 30/0/04 7:0:07 Σελίδα : / 0 Ημ/νία τελ.ενημέρωσης :30/0/04 6:50 ΠΕ0 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΣΚΟΥΛΗ ΚΑΡΜΙΡΑΝΤΖΟΥ ΧΟΡΗΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΤΣΙΩΝΗ ΝΤΟΥΜΟΥ ΚΟΝΤΟΕ ΚΑΜΠΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη.

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη. Χαιρετισµός Αγαπητοί συνεργάτες, Οι πληροφορίες που καθημερινά βομβαρδίζουν τους παρόχους υγείας θα αυξάνονται συνεχώς, και φυσικά δεν θα μπορούμε να τις αγνοούμε. Ωστόσο, θα πρέπει να θεωρούνται ως γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοσηλευτική στις Πραγματικές της Διαστάσεις

Η Νοσηλευτική στις Πραγματικές της Διαστάσεις 31 Μαΐου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ Η Νοσηλευτική στις Πραγματικές της Διαστάσεις Συνεργασία: Τμήμα Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ και Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χώρος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο, ΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γεν. Γραµµατέας Ταµίας Ειδ. Γραµµατείς Γ. Μαστοράκος Φ. Καλδρυµίδης Ι.-Α. Βατάλας Α. Θωµόπουλος. Γ. Γουλής Χρ. Γρυπαίου Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!! ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Την εισαγωγή τους σε σχολές υψηλής ζήτησης πέτυχαν οι μαθητές μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2014. Σε σύνολο 80 επιτυχόντων μαθητών 65 μαθητές πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ (80%).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 13123906 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΓΔΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Ρόδος, 10.07.201 Α.Π. 0 Το Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεµινάριο

Εκπαιδευτικό Σεµινάριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Για τους Επαγγελµατίες Υγείας 16 Ιανουαρίου 2010 Αίγλη Ζαππείου Σύµφωνα µε τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑναισθησιολογίαÈ 05-06/11/2016. ÇΑσφάλεια στην. Σάββατο-Κυριακή

ΑναισθησιολογίαÈ 05-06/11/2016. ÇΑσφάλεια στην. Σάββατο-Κυριακή Με τη συνεργασία της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας και με την ευγενική χορηγία της ÇΑσφάλεια στην ΑναισθησιολογίαÈ Σάββατο-Κυριακή 05-06/11/2016 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ÇDIVANI METEORA HOTELÈ Κ α λ α μ π ά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 49 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων:

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: 1 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Α

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Παρατηρητήριο Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού 3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ» Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστοσελίδα Συνεδρίου: www.synedrioparatvias. kma ked.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 1 η Υ.ΠΕ. Ατ τικής.... 1 Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 3 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ» Ρόδος, 0/08/016 Α.Π. 0 ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (321) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3251001)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (321) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3251001) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3251001) 14075264 ΖΟΥΛΙΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14075238 ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ðüëåéò ÖéëéêÝò ãéá ôï Ðáéäß

Ðüëåéò ÖéëéêÝò ãéá ôï Ðáéäß ÅëëçíéêÞ Åôáéñßá ÊïéíùíéêÞò ÐáéäéáôñéêÞò êáé ÐñïáãùãÞò ôçò Õãåßáò 27ï ÓõíÝäñéï ÓðÜñôç-ÌïíåìâáóéÜ 9-10 Ïêôùâñßïõ 2015 Ðüëåéò ÖéëéêÝò ãéá ôï Ðáéäß Ôåëéêü Ðñüãñáììá óðüñôç ìïíåìâáóéü ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 9 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Εργαστήριο) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΑΝΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΙΚΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών Ξυλόκαστρο 18 20 Μαρτίου 2011

Πρόγραμμα 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών Ξυλόκαστρο 18 20 Μαρτίου 2011 Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com, infoposea@in.gr, Site:www.posea.gr ιεύθυνση: Ολυµπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13677

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονος Νοσηλευτής 20 & 21. Αιματολογικά Νέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου Elite ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύγχρονος Νοσηλευτής 20 & 21. Αιματολογικά Νέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου Elite ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕYΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ-TEI «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ III» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ-TEI «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ III» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ-TEI «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ III» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ Έδρα Υπηρεσίας: ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ,30/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :150 Ειδικότητα : ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΦΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ κύκλος μαθημάτων. Ημερομηνίες μαθημάτων

Γ κύκλος μαθημάτων. Ημερομηνίες μαθημάτων Γ κύκλος μαθημάτων Ημερομηνίες μαθημάτων 1 ο Μάθημα: 30 31 Μαρτίου 2012 2 ο Μάθημα: 11 12 Μαΐου 2012 3 ο Μάθημα: 28, 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2012 4 ο Μάθημα: 23, 24 & 25 Νοεμβρίου 2012 Γραμματεία Σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25-4-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικό Σεµινάριο. 26-30 Νοεµβρίου 2012. Χώρος ιεξαγωγής: Κλινική ΡΕΑ, 7ος όροφος (Λ. Συγγρού 383, Π. Φάληρο) Μητρικού Θηλασµού

Μετεκπαιδευτικό Σεµινάριο. 26-30 Νοεµβρίου 2012. Χώρος ιεξαγωγής: Κλινική ΡΕΑ, 7ος όροφος (Λ. Συγγρού 383, Π. Φάληρο) Μητρικού Θηλασµού Σύλλογος Επιστηµόνων Μαιών - Μαιευτών Αθηνών (ΣΕΜΜΑ) σε συνεργασία µε τη ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική 26-30 Νοεµβρίου 2012 Χώρος ιεξαγωγής: Κλινική ΡΕΑ, 7ος όροφος (Λ. Συγγρού 383, Π. Φάληρο) Χορηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

16 ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

16 ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπεύθυνοι Σεμιναρίου: Μ. ΕΛΙΣΑΦ - Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ - Σ. ΠΑΠΠΑΣ 16 ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών» Χορηγούνται 6 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Γραφείο Περιφερειάρχη κ. Πέτρου Τατούλη Τηλ. 2713 601190 2713 601191 κ. Ευάγγελου Γιαννακούρα κ. Κωνσταντίνας Νικολάκου κ. Απόστολου Παπαφωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας Οργανωτική Επιτροπή Δημήτριος Καραγιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πρόεδρος Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 2 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15353 /Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned Aris Sissouras Το«Υπόδειγµα» Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ενός Συστήµατος Υγείας Λειτουργικό Επίπεδο (Οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 29-12-2014 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.90429 ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταµένων ιευθύνσεων και Τµηµάτων του ήµου Αγρινίου» Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 5 1 6 Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝ YΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝ YΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ενημερωμένο μέχρι τις 15/10 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝ YΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 22 & 23 Νοεµβρίου 2013 Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» Θεσσαλονίκη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» Αθήνα 18 / 08 / 2014 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/146 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011-2013 ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13 ου -14 ου ΚΥΚΛΟΥ (Φεβρουάριος Απρίλιος 2013) Αµφιθέατρο Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ Μαρούσι,01-02-2010 Α.Π. Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τύπου Τηλ Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Τύπου Τηλ Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γραφείο Τύπου Τηλ. 210.5205291 Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α. Η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου µε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κηφισιά, 16/10/2013 Αριθ. πρωτ. 12713 Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών. Εχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 1. Την κείμενη Νομοθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.5η/Θ.3/17-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη 18 Σεπτεµβρίου 2008

Πέµπτη 18 Σεπτεµβρίου 2008 Το Εθνικό Θεµατικό ίκτυο «Η ύναµη της ιαφορετικότητας» στα πλαίσια της ολοκληρωµένης παρέµβασης των µελών του για την άρση του αποκλεισµού από την κοινωνία και την αγορά εργασίας και την ανάδειξη της διαφορετικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στηρίζουμε και ευχόμαστε σε όλους ολόψυχα καλή επιτυχία! ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στηρίζουμε και ευχόμαστε σε όλους ολόψυχα καλή επιτυχία! ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΟΒΕΑΜΜ δηλώνει δυναμικά παρόν στις προσεχείς δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της χώρας μας, μέσα από τους άξιους συναδέλφους μας οι οποίοι παλεύουν για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1 η ΥΠΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ» ΓΝΑ ΚΑΤ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Βασικά λειτουργικά υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Πίνακας 1 : Λειτουργικά χαρακτηριστικά υπηρεσιών τριτοβάθµιας περίθαλψης ογκολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Π.ΠΑΣΠΑΛΑΚΗ Ηράκλειο Πανεπιστηµιακό ΝοσοκοµείοΗρακλείου Τηλ.6976573613 ΠΑΓΝΗ:28103923828 FAX: 2810392827 Αντιπρόεδρος Μ. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ Ηράκλειο Βενιζέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 104 33 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σακκά ΤΗΛ : 213 2161217

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (ΕΣ Υ), έχοντας υπόψη:

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (ΕΣ Υ), έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 965/9-9 Αθήνα, 09/09/2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ )

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

AKMH. Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο. Πρόγραμμα 7-8. Σεπτεμβρίου 2013. Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία

AKMH. Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο. Πρόγραμμα 7-8. Σεπτεμβρίου 2013. Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία AKMH Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο 7-8 Σεπτεμβρίου 2013 Ξενοδοχείο «Αμαλία» Ναύπλιο Πρόγραμμα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΚΩΔ. 0666010)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΚΩΔ. 0666010) ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΚΩΔ. 0666010) 13034247 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 8ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651081) 12029438 ΚΙΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ΙΔΙΩΤΙΚΟ - ΙΣΟΤΙΜΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0680030) 13034357 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 11028689 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΙΚΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στις ειδικότητες που μοριοδοτήθηκαν oi επιτυχόντες κατά αλφαβητική σειρά είναι οι παρακάτω: 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Στις ειδικότητες που μοριοδοτήθηκαν oi επιτυχόντες κατά αλφαβητική σειρά είναι οι παρακάτω: 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Από την ΕΠΑΣ μαθητείας Λάρισας ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες μορίων των υποψηφίων μαθητών για την εισαγωγή τους στις ειδικότητες που επέλεξαν. Καλούνται οι επιτυχόντες μαθητές να προσέλθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Κ.Ε.) Διοργάνωση 27.03-29.03.2015. Ξενοδοχείο Μοντάνα. Καρπενήσι

Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Κ.Ε.) Διοργάνωση 27.03-29.03.2015. Ξενοδοχείο Μοντάνα. Καρπενήσι 2o Συνέδριο Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος 27.03-29.03.2015 Ξενοδοχείο Μοντάνα Καρπενήσι Διοργάνωση Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Κ.Ε.) Χαιρετισμός προέδρου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (321) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΠΑΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3240077)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (321) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΠΑΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3240077) ΕΠΑΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3240077) 15121927 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ & ΘΡΑΚΗΣ 15121928 ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Το παρόν και το μέλλον της παροχής ανακουφιστικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα»

«Το παρόν και το μέλλον της παροχής ανακουφιστικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα» 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «Το παρόν και το μέλλον της παροχής ανακουφιστικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα» Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011, Αίγλη Ζαππείου

Διαβάστε περισσότερα

EACCME-UEMS (CME-CPD)

EACCME-UEMS (CME-CPD) 16 2010 EACCME-UEMS (CME-CPD) 16 2010 08:30 09:00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 09:00-09:30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος : Αλέξης Σωτηρόπουλος Δεξιότητες επικοινωνίας & συμβουλευτικής στο χώρο της υγείας Βασιλική Κολυπέρα 09:30-11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα