management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç"

Transcript

1 ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο management Õ πηρεσιών Υγείας Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια ΣΤΑ ηµόσια Νοσοκοµεία Πρόγραµµα Οκτωβρίου 2013 Επίσηµος Χορηγός Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

2 2 Êõñßåò êáé Êýñéïé Óõ íü äåë öïé, Áðü ôï 2002 ëåé ôïõñ ãåß óôç þ ñá ìáò ç «Å λληνική Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ ãåß áò» (Å Å ÌÕ Õ), ôï ìïíáäéêü åðé óôçìïíéêü óù ìá ôåß ï ðïõ óôï åý åé óôçí å ðé êñü ôç óç ôùí áñ þí ôïõ å ðé óôç ìï íé êïý management êáôü ôïí ó å äéá óìü ðï ëé ôé - êþí õ ãåß áò êáé êáôü ôçí êá èç ìå ñé íþ ðñá êôé êþ ëåé ôïõñ ãß á ôùí õ ðç ñå - óéþí êáé ìï íü äùí õ ãåß áò êáé êïéíùíéêþò öñïíôßäáò. Η ΕΕΜΥΥ αποτέλεσε οργανωτική µετεξέλιξη του «Πανελλήνιου Συλλόγου ιευθυντικών ιοικητικών Στελεχών του ΕΣΥ» (ΠΑΣΥ ΙΣ-ΕΣΥ), που είχε ιδρυθεί το 1995, επεκτεινόµενη και στον ιδιωτικό τοµέα Υγείας. Áðü ôï 2006 ç ÅÅÌÕÕ åßíáé ôáêôéêü ìýëïò ôçò European Association of Ho spit al Managers (EAHM) êáé óõììåôý åé åíåñãü óôéò åê äç ëþ óåéò êáé äñá óôç ñéüôçôåò ôçò ðáíåõñùðáúêþò ïñ ãü - íù óçò. Το 2008, η EAHM ανέθεσε στην ΕΕΜΥΥ τη διοργάνωση στην Ελλάδα του 24ου Συνε δρίου της, που επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα (Σεπτέµβριος 2012) και ακυρώθηκε λόγω της οικονοµικής κρίσης και της πολιτικής λιτότητας στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Aπό το τέλος του 2011 η ΕΕΜΥΥ έχει αναλάβει την ευθύνη έκδοσης του ιστορικού επιστηµονικού περιοδικού Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ, που κυκλοφορεί ανελλιπώς κάθε δύο µήνες, από το 1989 (144 τεύχη µέχρι σήµερα). Ôá εγγεγραµµένα ìý ëç ôçò Å Å ÌÕ Õ á íýñ ï íôáé óþ ìå ñá óå 643 êáé óõ íå þò áõ îü íï íôáé. Ðå ñéó óü ôå ñåò ðëç ñï öï ñß åò ãéá ôçí Å Å ÌÕ Õ (êá ôá óôá ôé êü, äç ìü óéåò ôï ðï èå ôþ óåéò, á ðï öü óåéò Ä.Ó. ê.ëð.), αλλά και ένα πλήθος χρήσιµων κειµένων (επιστη- µονικές εργασίες, βιβλιογραφία, αρθρογραφία τύπου, πρακτικά προηγούµενων συνεδρίων κλπ) åß íáé äéá èý óé ìα στα Μέλη από το site ôçò å ôáé ñåß áò (www.eemyy.gr). Óêï ðïß ôçò Å Å ÌÕ Õ åß íáé: á) Ç êáë ëéýñ ãåéá, åì âü èõí óç êáé ðñï þ èç óç των å ðé óôηµών ôçò Äéïß êç óçò, ôçò Ïé êï íï ìß áò και ôçò Πολιτικής Õ ãåß áò, ç ðñï á - ãù ãþ ôçò Ý ñåõ íáò êáé ôçò åê ðáß äåõ óçò óôïí ôï ìý á áõ ôü. â) Ç å ðé óôç ìï íé êþ, åñ ãá óéá êþ, å ðáã ãåë ìá ôé êþ êáé ðï ëé ôé óôé êþ á íü ðôõ îç êáé á íá âüè ìé óç ôùí õ ãåéï íï ìé êþí óôå ëå þí ðïõ á ó ï ëïý íôáé ìå ôç Äéïß êç óç, ôçí Ïé êï íï ìß á και ôιò Πολιτικές Õ ãåß áò. Ç ðå ñáé ôý ñù êáë ëéýñ ãåéá êáé åì âü èõí óç ôçò å ðé óôç - ìï íé êþò ôïõò ãíþ óçò êáé ç óõ íå Þò å ðé ìüñ öù óή ôïõò. ã) Ç å ðå îåñ ãá óß á èý óå ùí êáé ðñï ôü óå ùí ãéá ôïí åê óõã ñï íé - óìü, ôç âåë ôß ù óç ôçò ðïéü ôç ôáò êáé á ðï ôå ëå óìá ôé êü ôç ôáò ôùí Õ ðç ñå óéþí Õ ãåß áò óôçí Åë ëü äá. ä) Ç å îý øù óç êáé ðñï âï ëþ ôïõ Ýñ ãïõ êáé ôçò ðñï óöï ñüò ôùí õ - ãåéï íï ìé êþí óôå ëå þí ðïõ á ó ï ëïý íôáé ìå ôç Äéïß êç óç, ôçí Ïé êï íï ìß á και τις Πολιτικές óôïí åõáß óèç ôï ôï ìý á ôçò Õ ãåß áò êáé ãå íé êü ôå ñá óôçí êïé íù íé êþ á íü ðôõ îç ôçò þ ñáò. Ç óõ íå - Þò âåë ôß ù óç ôçò ïñ ãü íù óçò êáé Ü óêç óçò ôïõ Ýñ ãïõ ôïõò. å) Ç ðñï óáñ ìï ãþ ôïõ åê ðáé äåõ ôé êïý óõ óôþ ìá ôïò óôéò á íü ãêåò ôçò þ ñáò óå å îåé äé êåõ ìý íï õ ãåéï íï ìé êü áí èñþ ðé íï äõ íá ìé êü. óô) Ç óõ íåñ ãá óß á ìå á íôß óôïé åò ç ìå äá ðýò Þ áë ëï äá ðýò ïñ ãá - íþ óåéò, ü ðùò å ðé óôç ìï íé êïýò Þ å ðáã ãåë ìá ôé êïýò óõë ëü - ãïõò, ôñé ôï âüè ìéá é äñý ìá ôá, å ðé óôç ìï íé êïýò öï ñåßò, ðïõ å ðé ôå ëïýí ü ìïéïõò Þ ðá ñåì öå ñåßò óêï ðïýò Þ ðïõ ç óõ íåñ - ãá óß á ìá æß ôïõò âï ç èü, Ü ìå óá Þ Ýì ìå óá, óôçí å ðß ôåõ îç ôùí óêï ðþí ôçò Å Å ÌÕ Õ. æ) Ç á íü ëç øç, óõì ìå ôï Þ êáé ðñï þ èç óç å ñåõ íç ôé êþí êáé åê - ðáé äåõ ôé êþí ðñï ãñáì ìü ôùí, óå ìé íá ñß ùí και συνεδρίων ó å ôé êþí ìå τις å ðé óôήµες ôçò Äéïß êç óçò, ôçò Ïé êï íï ìß áò και ôçò Πολιτικής Õ ãåß áò, óôçí ç ìå äá ðþ Þ ôçí áë ëï äá ðþ. Ùò Ôá êôé êü ÌÝ ëç ôçò Å Å ÌÕ Õ ìðï ñïýí íá åã ãñá öïýí ïé êü ôï ïé ðôõ ß ïõ ôñé ôï âüè ìéáò åê ðáß äåõ óçò Ïé êï íï ìé êþí, Ðï - ëé ôé êþí Þ Íï ìé êþí Å ðé óôç ìþí, Äéïß êç óçò Å ðé åé ñþ óå ùí Þ Äç - ìü óéáò Äéïß êç óçò, Ðëç ñï öï ñé êþò, Âéï óôá ôé óôé êþò, Éá ôñé êþò, Ï äï íôéá ôñé êþò, Öáñ ìá êåõ ôé êþò, Íï óç ëåõ ôé êþò, Ìç á íé êþò Þ å ðé óôç ìþí óõ íá öþí ðñïò ôéò ðñï á íá öåñ èåß óåò, Äéïß êç óçò Íï óï êï ìåß ùí Þ Õ ðç ñå óéþí Õ ãåß áò åë ëç íé êþí êáé áë ëï äá ðþí ðá íå ðé óôç ìß ùí, ïé ï ðïß ïé á ó ï ëïý íôáé å ðáã ãåë ìá ôé êü ìå ôç Äéïß êç óç, ôçí Ïé êï íï ìß á και τις Πολιτικές Õ ãåß áò Þ ðñï Ü ãïõí á ðï äå äåéã ìý íá ôçí å ðé óôþ ìç óôïõò óõ ãêå êñé ìý íïõò ôï ìåßò. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ðñï óêá ëåß ü ëá ôá å ðé óôç ìï íé êü óôå ëý ç ðïõ á ó ï ëïý íôáé, ìå ï ðïéïí äþ ðï ôå ôñü ðï, ìå ôç Äéïß êç óç, ôçí Ïé êï íï ìß á êáé ôéò ÐïëéôéêÝò Õãåß áò, óôï äç ìü óéï êáé é äéù ôé êü ôï ìý á, íá åã ãñá öïýí óôçí Å Å ÌÕ Õ êáé íá óõì - âü ëïõí ðñï óù ðé êü óôçí ðå ñáé ôý ñù á íü ðôõ îç ôçò å ðé óôþ ìçò êáé ôçò ðñá êôé êþò ðïõ á óêåß ôáé óôï åë ëç íé êü õ ãåéï íï ìé êü óý - óôç ìá, óôá óõ ãêå êñé ìý íá ãíù óôé êü ðå äß á. Êá ôü ôç πρώτη ηµέρα ôïõ 15ïõ Ðá íåë ëþ íéïõ Óõ íå äñß ïõ Ma - na ge ment Õ ðç ñå óéþí Õ ãåß áò (Αθήνα, Οκτωβρίου 2013) ïé åí äéá öå ñü ìå íïé èá ìðï ñïýí íá åã ãñá öïýí å ðé ôü ðïõ ùò ÌÝ ëç ôçò Å Å ÌÕ Õ, á ðåõ èõ íü ìå íïé óôç Ãñáì ìá ôåß á ôçò å ôáé ñåß áò, ðïõ èá ëåé ôïõñ ãåß óôï óõ íå äñéá êü þ ñï. ¼óïé äåí ìðïñýóïõí íá óõì - ìåôüó ïõí óôï 15ï ÓõíÝäñéï, ìðïñïýí íá ñçóé ìï ðïé Þ óïõí ãéá ôçí åããñáöþ ôïõò ôçν ηλεκτρονική φόρµα ðïõ υπάρχει στον δικτυακό τόπο της ΕΕΜΥΥ (www.eemyy.gr). m ÄáâÜêç 16, ÐáðÜãïõ, ÁèÞíá, Ôçë.: , Fax: Ιστοσελίδα: Ηλεκτρονική Επικοινωνία:

3 Αποστολίδης Χαρίλαος MSc, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ιοικητικός ιευθυντής, Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας, Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ Καλαφάτη Μαρία ρ Πληροφορικής Υγείας, ΕΤΕΠ, Τµήµα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γενική Γραµµατέας.Σ. της ΕΕΜΥΥ Κοκκοβός Γεώργιος MSc ΥΥ, Οικονοµολόγος Υγείας, ιευθυντής ΙΚΑ, πρώην Αναπλ. ιοικητής Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ 15 ï Ðανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας ÏñãÜíùóç Ελληνική Åôáéñåßá Management Õðçñåóéþí Õãåßáò (ÅÅÌÕÕ) Το απερχόµενο ιοικητικό Συµβούλιο (αλφαβητικά) Λάζαρης Θωµάς Σύµβουλος Λογιστικής ηµοσίων Νοσοκοµείων, ιευθ. Σύµβουλος, Καινοτοµία Α.Ε., Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ Ρουµελιώτης Γρηγόριος MSc, Νοσοκοµειολόγος, ιευθύνων Σύµβουλος, Cryo-Save SE Europe, Αντιπρόεδρος.Σ. της ΕΕΜΥΥ, Μέλος Executive Committee της EAHM Οffice Manager της ΕΕΜΥΥ Γωγώ Οικονοµοπούλου ΠΕ ιοικητικού-λογιστικού, πρώην Προϊσταµένη Οικονοµικού Τµήµατος, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Η Ελπίς»,Υποψ. MSc Πολιτικής Υγείας και Σχεδιασµού Υπηρεσιών Υγείας Στάθης Ι. Γιώργος MSc ΥΥ, Οικονοµολόγος, ιευθυντής Σύνταξης περιοδικού "Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ", πρώην /ντής, Πρόεδρος.Σ. και ιοικητής Νοσοκοµείων ΕΣΥ, Πρόεδρος.Σ. της ΕΕΜΥΥ (συντονιστής 15ου Συνεδρίου) Χατζηκοκολάκη Μαρία ρ, ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας, Γεν. Νοσοκοµείο Μελι σ σίων "Αµαλία Φλέ- µινγκ", Ταµίας.Σ. της ΕΕΜΥΥ Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου.σ. και Ε.Ε. της ΕΕΜΥΥ Η Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Μanagement Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) θα πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 20:00, στο χώρο του 15ου Συνεδρίου. Παρακαλούνται όλα τα µέλη να συµµετάσχουν. 3

4 Παρασκευή, 11 Ïêôùâñßïõ 2013 Óõíåäñίá 1 Ποιότητα και Αποτελεσµατικότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Γρηγόριος Ρουµελιώτης, MSc, Νοσοκοµειολόγος, ιευθύνων Σύµβουλος, Cryo-Save SE Europe, Αντιπρόεδρος.Σ. της ΕΕΜΥΥ, Μέλος Executive Committee της EAHM 15:30 Αντωνία Παπαδοπούλου ΠΕ Κοινωνική Λειτουργός, MSc Κοινωνικής Ψυχιατρικής, ΠΘ Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» Κ..ΕΚ. ήµου Κιλκίς Μελποµένη Κουτσοσίµου Μεταδιδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων στην Ποιότητα Παρεχόµενων Υπηρεσιών Υγείας Μίλτος Λειβαδίτης Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής, ΠΘ Αξιολόγηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας Μέσω της Ισότιµης Οπτικής Εξυπηρετούµενων, Συγγενών και Προσωπικού 15:45 Αδαµαντία Εγγλεζοπούλου Οικονοµολόγος, MSc, Προϊσταµένη Αυτοτελούς Τµήµατος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης Κωνσταντίνα Τσακανίκα ιευθύντρια Κυτταρολόγος, Μονάδα Lavage Ζαφειρία Γεωργιοπούλου Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Μονάδα Lavage Κωνσταντίνα Μάρη Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Βιοπαθολογικό Τµήµα Φώτιος ρακοπαναγιωτάκης Ιατρός Πνευµονολόγος, MD, PhD, Department OF Internal Medicine, Justus Liebig University, Giessen, Germany Μαρία Κανελλοπούλου ιευθύντρια Βιοπαθολόγος, Βιοπαθολογικό Τµήµα Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής «Σισµανόγλειο-Αµαλία Φλέµιγκ» Εφαρµογή Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας στα Εργαστήρια ηµοσίου Νοσοκοµείου, από το Αυτοτελές Τµήµα Ελέγχου Ποιότητας 4

5 Παρασκευή, 11 Ïêôùâñßïõ 2013 Ποιότητα και Αποτελεσµατικότητα 16:00 ηµήτρης Φούρκας Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων Ελένη Παπαγεωργίου Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Λαϊκό» Η Τυποποίηση ιαδικασιών ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (Ε.Α.Υ.Μ.) σε Υγειονοµική Περιφέρεια (Υ.Πε.) της Αττικής, Προάγει το Παρεχόµενο Αποτέλεσµα και Εγγυάται Εξοικονόµηση Χρηµάτων 16:15 Αθανάσιος Γουβάλας Κοινοτικός Φαρµακοποιός, MSc Σχέδιο Πρότασης για Βελτίωση της Υγείας του Πληθυσµού που Πάσχει από Υπέρταση στο Νοµό Φθιώτιδας. Η Συµβολή του Κοινοτικού Φαρµακείου 16:30 Αδαµαντία Εγγλεζοπούλου Οικονοµολόγος, MSc, Προϊσταµένη Αυτοτελούς Τµήµατος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης Θωµαΐς Σταφυλά Οικονοµολόγος, MSc, Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεµάτων Ηλίας Καζεζίδης Νοσηλευτής, ΜSc Κωνσταντίνα Μάρη Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Βιοπαθολογικό Τµήµα Μαρία Κανελλοπούλου ιευθύντρια Βιοπαθολόγος, Βιοπαθολογικό Τµήµα Ηλίας Ιγγλέζος ιευθυντής Πνευµονολόγος, Μονάδα Κυστικής Ίνωσης Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής «Σισµανόγλειο - Αµαλία Φλέµιγκ» Κατ Οίκον Νοσηλεία Ασθενών µε Κυστική Ίνωση του ΓΝΑ «Σισµανόγλειο» 16:45 Συζήτηση 5

6 Παρασκευή, 11 Ïêôùâñßïõ 2013 Óõíåäñίá 2 Επίσηµη Έναρξη 17:00 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Επίσηµη Έναρξη Συνεδρίου εκ µέρους του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη* * Έχει προσκληθεί 17:20 Γεώργιος Σούρλας Γενικός Γραµµατέας ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, πρώην Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινων. Ασφαλίσεων Η ιαφάνεια Προϋπόθεση για την Πάταξη της ιαφθοράς στην Υγεία 17:40 Χαρίδηµος Τσούκας Καθηγητής Στρατηγικής ιοίκησης, Κοσµήτορας Σχολής Οικονοµικών και ιοικητικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Καθηγητής Οργανωσιακών Σπουδών, Warwick University, UK Το Θεραπεύειν και το ιοικείν: Η Επαγγελµατική ιοίκηση των Νοσοκοµείων ως Προϋπόθεση Αριστείας στις Υπηρεσίες Υγείας 6

7 Παρασκευή, 11 Ïêôùâñßïõ 2013 Óõíåäñίá 3 Αξιολόγηση και Αριστεία στο ΕΣΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Γιώργος Ι. Στάθης, MSc ΥΥ, Οικονοµολόγος, ιευθυντής Σύνταξης περιοδικού "Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ", πρώην /ντής, Πρόεδρος.Σ. και ιοικητής Νοσοκοµείων ΕΣΥ, Πρόεδρος.Σ. της ΕΕΜΥΥ 18:00 Εµµανουήλ Κ. Κονδύλης Καθηγητής Management, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Παραγωγικότητα και Αξιολόγηση Προσωπικού 18:20 Πάνος Α. Ευσταθίου ρ, Ορθοπαιδικός, ιοικητής Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, Υπουργείο Υγείας Ποια Είναι τα Χαρακτηριστικά του Σύγχρονου ιοικητή Ενός Νοσοκοµείου του ΕΣΥ 18:40 ηµήτρης-σόλων Γ. Γεωργόπουλος ρ Πανεπιστηµίων Βόννης και Αθηνών, Πρώην ιευθυντής Αγγειοχειρουργικών Τµηµάτων ΕΣΥ, Συγγραφέας Ποιοτική Αναβάθµιση του Ιατρικού υναµικού του ΕΣΥ σε Περίοδο Κρίσης (Το Πρόγραµµα της Συνεδρίας 3 συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα) 7

8 Παρασκευή, 11 Ïêôùâñßïõ 2013 Αξιολόγηση και Αριστεία στο ΕΣΥ 19:00 Ιωάννης Μποµπάκος ΠΕ ιοικ.-λογιστ., Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής «ΚΑΤ», BSc ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, ΕΚΠΑ, MSc ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, MBA ΕΜΠ-Οικον. Πανεπιστήµιο Αθηνών ιατηρώντας τους Καλύτερους σε Περιόδους Κρίσης 19:15 Μαρία Χατζηκοκολάκη ρ, ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας, Γενικό Νοσοκοµείο Μελισσίων «Αµαλία Φλέµιγκ», Ταµίας.Σ. της ΕΕΜΥΥ ιαθεσιµότητα: η Πρώτη Εφαρµογή 19:30 19:45 Συζήτηση Τέλος Ηµερήσιου Συνεδριακού Προγράµµατος 20:00 Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες ΕΕΜΥΥ 8

9 Σάββατο, 12 Ïêôùâñßïõ :45 09:00 Προσέλευση Συνέδρων - Ελεύθερη Συζήτηση (Πρωϊνός Καφές - Βουτήµατα) Οριστική Λήξη Εγγραφών Συνέδρων Óõíåäñίá 4 Η Αξιολόγηση Προσωπικού ως Ανάγκη ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Γωγώ Οικονοµοπούλου, ΠΕ ιοικητικού-λογιστικού, πρώην Προϊσταµένη Οικονοµικού Τµήµατος, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Η Ελπίς», Υποψ. MSc Πολιτικής Υγείας και Σχεδιασµού Υπηρεσιών Υγείας, Office Manager της ΕΕΜΥΥ 09:15 Μαίρη Μπλάνη Τοπική Μονάδα Υγείας ΕΟΠΥΥ Περιστερίου Η Ανάγκη για Πραγµατική Αξιολόγηση της Απόδοσης στον Ελληνικό ηµόσιο Τοµέα 09:30 Εµµανουέλα Χριστοδουλάκη Μεταπτυχ. Φοιτήτρια ηµόσιας Υγείας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Bsc ιοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήµιο Πειραιά Κωνσταντίνα Ζαρκάδα RN, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου, Μεταπτυχ.Φοιτήτρια ηµόσιας Υγείας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης Αντικειµενικές Μέθοδοι Αξιολόγησης Προσωπικού Νοσοκοµείων: εδοµένα και Οφέλη στην Παρούσα Οικονοµική Συγκυρία 09:45 Θοδωρής Π. ηµόπουλος Κοινωνικός Λειτουργός του ΕΠΕΚΑ στις Κοινων. οµές ήµου Ζωγράφου, Αναπλ. Μέλος.Σ. ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Λαµίας Άµφισσας Καρπενησίου, Μεταπτυχ. Φοιτητής ιοίκησης της Υγείας, Πανεπιστήµιο Πειραιά Η Μετάβαση του ΕΣΥ από την Εποχή των Αρεστών στην Εποχή των Αρίστων 10:00 Συζήτηση 9

10 Σάββατο, 12 Ïêôùâñßïõ 2013 Óõíåäñίá 5 Εφαρµογές Νοσοκοµειακής Πληροφορικής ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Μαρία Καλαφάτη, ρ Πληροφορικής Υγείας, ΕΤΕΠ, Τµήµα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γενική Γραµµατέας.Σ. της ΕΕΜΥΥ 10:15 ηµήτρης Τόγκας Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών "Έλενα Βενιζέλου - Αλεξάνδρα" ηµήτρης Φούρκας Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών "Λαϊκό" Αναγκαιότητα Ύπαρξης Ηλεκτρονικού Αρχείου Καταγραφής για τα Αναλώσιµα των Εργαστηρίων 10:30 ηµήτριος Πάτσιος Προϊστάµενος Τµήµατος Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας Λάζαρος Μακρής ιοικητής Γρηγόριος ασταυρίδης Αναπληρωτής ιοικητής Κική ρογγούδη Προϊσταµένη ιεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού Στέλλα Χατζηνίκου Τµήµα Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης Βαγγέλης Σταµατιάδης ιεύθυνση Πληροφορικής, 5η Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ηµιουργία ιαδικτυακής Πλατφόρµας Ενηµέρωσης για τη Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση 10:45 Παναγιώτης Μ. Βασιλείου ιευθυντής ΕΣΥ Ακτινοδιαγνωστικής Κων. Ρούµπης Ηλ. Κάσσος Μαρ. Σακαλίδου Σ. Ι. Κασκαρέλης Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκοµείο Βούλας «Ασκληπιείο» ωρεάν ιαδικτυακή Εφαρµογή στην Υπηρεσία Έγκαιρης Ειδοποίησης Εφηµερευόντων Ιατρών, Σχετικά µε Αλλαγές στο Πρόγραµµα Εφηµέρευσης 10

11 Σάββατο, 12 Ïêôùâñßïõ 2013 Εφαρµογές Νοσοκοµειακής Πληροφορικής 11:00 Αλέξανδρος αβαρίας Οικονοµολόγος, Στέλεχος εταιρείας Καινοτοµία Α.Ε. Γιώργος Κτενιουδάκις Πληροφορικός, Στέλεχος εταιρείας Καινοτοµία Α.Ε. Inn_Balance: Μία Σύγχρονη Εφαρµογή Οικονοµικής ιαχείρισης των Νοσοκοµείων 11:15 Ιωάννης Αποστολάκης ρ. Πληροφορικής Υγείας, Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση και Υγεία: Η Ανάγκη για ιαλειτουργικότητα 11:30 Συζήτηση 11

12 Σάββατο, 12 Ïêôùâñßïõ 2013 Óõíåäñίá 6 Κρίση, ιαφάνεια και εοντολογία ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Θωµάς Λάζαρης, Σύµβουλος Λογιστικής ηµοσίων Νοσοκοµείων, ιευθ. Σύµβουλος, Καινοτοµία Α.Ε., Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ 11:45 Ιωάννης Καραφύλλης ρ, Οικονοµολόγος Υγείας ιαφθορά στην Ελλάδα: Υπεύθυνη για την Κρίση ή Αποτέλεσµα της Κρίσης; 12:00 ηµήτριος Ι. Αντώνογλου Οικονοµολόγος Υγείας, MBA st., MSc, BSc Παρασκευή Ν. Κουφοπούλου BSc Κοινωνικής Πολιτικής, MSc Κράτος & ηµόσια Πολιτική, τ. Πρόεδρος.Σ. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Κυκλάδων Αθανάσιος Βοζίκης Επίκ. Καθηγητής, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Παραοικονοµία στην Υγεία 12:15 Χρήστος Ι. Νοµικός Οικονοµολόγος, MSc, Εσωτερικός Ελεγκτής Νοσοκοµείων 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Εσωτερικός Έλεγχος στις Μονάδες Υγείας του ηµοσίου: ύο Χρόνια Εφαρµογής. Από το Εργαλείο ιοίκησης στη «Φθηνή» Υποχρεωτικότητα-Προβληµατισµοί και Προτάσεις 12

13 Σάββατο, 12 Ïêôùâñßïõ 2013 Κρίση, ιαφάνεια και εοντολογία 12:30 Χρήστος Καζάσης ρ, Εµβιοµηχανικός, Εµπειρογνώµων Αξιολόγησης και ιαχείρισης Ιατρικής Τεχνολογίας Συµβάσεις Υποστήριξης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού 12:50 Γεράσιµος Λειβαδάς Μέλος.Σ., ΣΕΠ Επιστηµών και Υγείας Νοσοκοµειακές Προµήθειες και εοντολογία 13:10 Συζήτηση 13:30 Γεύµα Συνέδρων 13

14 Σάββατο, 12 Ïêôùâñßïõ 2013 Óõíåäñίá 7 Το ΕΣΥ και η ιαφθορά στην Πράξη ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Γεώργιος Κοκκοβός, MSc ΥΥ, Οικονοµολόγος Υγείας, ιευθυντής ΙΚΑ, πρώην Αναπλ. ιοικητής Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ 14:45 Ιωάννης Καραφύλλης ρ, Οικονοµολόγος Υγείας Πώς η Έλλειψη Προδιαγραφών Οδηγεί στην ιαφθορά 15:00 Μαγδαληνή Σερίφη Υποδιευθύντρια Οικονοµικού, Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας «Θριάσιο» Outsourcing: Μία Στρατηγική Επιλογή Εξοικονόµησης Σπάνιων Πόρων ή Μία Φαινοµενικά «Φθηνή» και Εύκολη Λύση για τη Μείωση των απανών; 15:15 Γωγώ Οικονοµοπούλου ΠΕ ιοικητικού-λογιστικού, πρώην Προϊσταµένη Οικονοµικού Τµήµατος, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Η Ελπίς», Υποψ. MSc Πολιτικής Υγείας και Σχεδιασµού Υπηρεσιών Υγείας, Office Manager της ΕΕΜΥΥ Outsourcing στο ΕΣΥ: Μέθοδοι ιακίνησης «Μαύρου» Χρήµατος και Τρόποι Αντιµετώπισής τους 14

15 Σάββατο, 12 Ïêôùâñßïõ 2013 Το ΕΣΥ και η ιαφθορά στην Πράξη 15:30 ηµήτρης Κατσιφαράκης MSc ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Regional Director Europe, ISRRT, πρώην ιοικητής Γενικών Νοσοκοµείων Μυτιλήνης και Λήµνου Ζητήµατα ιαφθοράς και Αντιµετώπισής της σε Νοσοκοµεία του ΕΣΥ: ύο Πραγµατικές Περιπτώσεις 15:50 Αριστείδης Ζαχαρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός, MSc, πρώην ιοικητής Γενικών Νοσοκοµείων Κατερίνης και Βόλου Ιδιοποίηση ή Εσωτερική Ιδιωτικοποίηση στο ΕΣΥ: Η Περίπτωση του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου 16:10 Συζήτηση 16:30 Συµπεράσµατα 15 ου Συνεδρίου Βράβευση Εργασιών 17:00 Παραλαβή Πιστοποιητικών Παρακολούθησης 15

16

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το «Έξυπνο» Νοσοκοµείο. management. Õ πηρεσιών Υγείας. 16 O Ðανελλήνιο Συνέδριο. 17-18 Οκτωβρίου 2014 Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.

Το «Έξυπνο» Νοσοκοµείο. management. Õ πηρεσιών Υγείας. 16 O Ðανελλήνιο Συνέδριο. 17-18 Οκτωβρίου 2014 Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò Το «Έξυπνο» 16 O Ðανελλήνιο Συνέδριο management Õ πηρεσιών Υγείας Νοσοκοµείο Πρόγραµµα Επίσηµος Χορηγός 17-18 Οκτωβρίου 2014 Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

www.exanatolis.gr ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΟΤΑΝ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΕ 58 ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

www.exanatolis.gr ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΟΤΑΝ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΕ 58 ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΜΑ ΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 38 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Παντελής Ασπραδάκης Γιώργος Βλάχος ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Νίκος Καντερές Βασίλης Οικονόµου4 ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

να έχουν... πιάσει πάτο! ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ www.exanatolis.gr Οι δήµοι παλεύουν για την επιβίωση µε τα οικονοµικά τους

να έχουν... πιάσει πάτο! ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ www.exanatolis.gr Οι δήµοι παλεύουν για την επιβίωση µε τα οικονοµικά τους ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 42 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr ΛΕΜΟΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗ Αφορά όλες τις µάρκες των αυτοκινήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1ο χλµ. Κορωπίου-Βάρης Κορωπί

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016

ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016 ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016 A È H N A Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5 ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ

Διαβάστε περισσότερα

21-22. Οκτωβρίου 2011 13 ÌÁÍÁGEMENT. Μαγνησία. Õπηρεσιών Υγείας. Ðανελλήνιο Συνέδριο. Αγριά, Valis Resort ***** mïñãüíùóç

21-22. Οκτωβρίου 2011 13 ÌÁÍÁGEMENT. Μαγνησία. Õπηρεσιών Υγείας. Ðανελλήνιο Συνέδριο. Αγριά, Valis Resort ***** mïñãüíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé Êïéíùí. Áëëçëåããýçò 13 ÌÁÍÁGEMENT Õπηρεσιών Υγείας Ðανελλήνιο Συνέδριο Πρόγραµµα mïñãüíùóç åλληνικη åôáéñåéá management õðçñåóéùí õãåéáó Full Member of European

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου Σημείωμα του Εκδότη Το περιοδικό Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας (πρώην Αρχεία του Νοσοκομείου Ανδρέου Συγγρού) έχει μακρά παράδοση στην ειδικότητά μας από το 1937, έχοντας δημοσιεύσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1978 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1978. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Μάρτιος 2012

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1978 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1978. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Μάρτιος 2012 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENORMOUS CROCODILE Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πελώριος Κροκόδειλος ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÅ ÁÓ: Roald Dahl ÅÉ ÊÏ ÍÏ ÃÑÁ ÖÇ ÓÇ: Quentin Blake ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ FABEL Για μέγγενες δραπάνων βλέπε σελ. 108 ÊÙÄ.: 42870 (230V) ÊÙÄ.: 42871 (230V) ÊÙÄ.: 42872 B.T. (230V) ÊÙÄÉÊOÓ 42870 (230V) 42871 (230V) 42872 (230V) ÔÕÐOÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινά άµεσα και ο διαγωνισµός για το Θριάσιο

Ξεκινά άµεσα και ο διαγωνισµός για το Θριάσιο www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2724 Τρίτη 26 Μα ου 2015 ôïò 21ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σύλληψη 57χρονου για λαθρεµπόριο τσιγάρων στο Ζεφύρι Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10.698 πακέτα τσιγάρα

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0 ΣΕΙΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ETHICAL ECONOMY Από τις Εκδόσεις Cinius, Κωνσταντινούπολη 2009 TIΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ηθική Οικονομία ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Erol User ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βάσω Κρις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-08-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.81270 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Τηλ : 2132161460,65

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ 19282 ΜΟΡΙΑ Νομικής Αθήνας ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19.624 Μόρια Ιατρική ΣΣΑΣ ΠΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 19.700 Μόρια Οδοντιατρική Αθήνα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ 19388 ΜΟΡΙΑ Ηλεκτ.Μηχ.&Μηχ.Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí C i ani euaei 2 0 0 6 OOE E I AI O O? A E E C E U I A E I EE C O ONA? A? A O Ai o?? ni euai o I eaec i anei uo i u?ei o, i e aa? i

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ. ΤΗΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Γραφείο ιοικητή

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ. ΤΗΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Γραφείο ιοικητή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Γραφείο ιοικητή Θεσσαλονίκη, 21.10.2015 Αρ. Πρ.: 33643 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530 Θέµα: «Συγκρότηση Οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.e xanatolis.gr Ïé èñéáìâåõôýò ôùí ðñüóöáôùí åêëïãþí ôá åßðáí óáí ðýíôå êáëïß ößëïé 5 ÄÞìáñ ïé ôïéìïé ãéá üëá åí üøåé

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενηµερώνουµε ότι η νέα ταχυδροµική διεύθυνση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου,

Σας ενηµερώνουµε ότι η νέα ταχυδροµική διεύθυνση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ. 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.14/ Γ.Π./οικ.26847 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 /9 /2011 Αρ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ηµερίδα

Ηράκλειο 29 /9 /2011 Αρ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ηµερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σµύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÉÅÑÁÓ ÌÇÔÑÏÐÏËÅÙÓ ÁÑÊÁËÏ ÙÑÉÏÕ ÊÁÓÔÅËËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÉÁÍÍÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 21ï AÐÑÉËÉÏÓ 2011 + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

11ÌÁÍÁGEMENT. 22-25 Οκτωβρίου 2009. Õ πηρεσιών Υγείας. Χανιά. Ðανελλήνιο Συνέδριο. & Êοινωνικής Φροντίδας. Γεωργι ούπολη, Pilot Beach Resort

11ÌÁÍÁGEMENT. 22-25 Οκτωβρίου 2009. Õ πηρεσιών Υγείας. Χανιά. Ðανελλήνιο Συνέδριο. & Êοινωνικής Φροντίδας. Γεωργι ούπολη, Pilot Beach Resort ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé Êïéíùí. Áëëçëåããýçò Με ιεθνή Συµµετοχή Ðανελλήνιο Συνέδριο 11ÌÁÍÁGEMENT Õ πηρεσιών Υγείας & Êοινωνικής Φροντίδας mïñãüíùóç åλληνικη åôáéñåéá management õðçñåóéùí

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝ YΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝ YΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ενημερωμένο μέχρι τις 15/10 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝ YΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 22 & 23 Νοεµβρίου 2013 Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» Θεσσαλονίκη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Χ. Γράσσος Αντιπρόεδρος Α. Πιτταράς Γεν. Γραμματέας A. Τριανταφύλλου Ταμίας Κ. Κυφνίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ðüëåéò ÖéëéêÝò ãéá ôï Ðáéäß

Ðüëåéò ÖéëéêÝò ãéá ôï Ðáéäß ÅëëçíéêÞ Åôáéñßá ÊïéíùíéêÞò ÐáéäéáôñéêÞò êáé ÐñïáãùãÞò ôçò Õãåßáò 27ï ÓõíÝäñéï ÓðÜñôç-ÌïíåìâáóéÜ 9-10 Ïêôùâñßïõ 2015 Ðüëåéò ÖéëéêÝò ãéá ôï Ðáéäß Ôåëéêü Ðñüãñáììá óðüñôç ìïíåìâáóéü ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 9 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ9Θ-6ΕΜ. 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΞ9Θ-6ΕΜ. 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ Πρόεδρος, Επιτροπή Φαρµακευτικών Εταιριών, Ελληνο-Aµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ Πρόεδρος, Επιτροπή Φαρµακευτικών Εταιριών, Ελληνο-Aµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο 09:00-09:30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕ ΡΩΝ 09:30-10:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΤΟΥΝΙΑΣ Γενικός ιευθυντής, Ελληνο-Aµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο ΣΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ α β ο λ ι κ ά Ν ο σ ή μ α τ α τ ω ν Ο σ τ ώ ν. "Βιβλιογραφική Eνημέρωση"

Μ ε τ α β ο λ ι κ ά Ν ο σ ή μ α τ α τ ω ν Ο σ τ ώ ν. Βιβλιογραφική Eνημέρωση Μ ε τ α β ο λ ι κ ά Ν ο σ ή μ α τ α τ ω ν Ο σ τ ώ ν "Βιβλιογραφική Eνημέρωση" 1 2-3 Mαρτίου 2012 Ξενοδοχείο Πορταριά Πορταριά, Πήλιο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΕΜΜΟ Ευχαριστίες Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες. 1 & 2 Μαρτίου 2013. Ξενοδοχείο CASA LA MUNDI. Βασιλίτσα Γρεβενών UNI-PHARMA

Ευχαριστίες. 1 & 2 Μαρτίου 2013. Ξενοδοχείο CASA LA MUNDI. Βασιλίτσα Γρεβενών UNI-PHARMA 1 & 2 Μαρτίου 2013 Ξενοδοχείο CASA LA MUNDI Βασιλίτσα Γρεβενών Ευχαριστίες Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.) και η Οργανωτική Επιτροπή της επιστημονικής εκδήλωσης «Μεταβολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 8 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 8 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 8 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Χ. Γράσσος Αντιπρόεδρος Α. Πιτταράς Γεν. Γραμματέας A. Τριανταφύλλου Ταμίας Κ. Κυφνίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Μ. Σφακιανάκη. www.psifiakiellada.gr. Semantic government. Προϊσταμένου Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πρίσμα + : Νέα ψηφιακή συχνότητα

Συνέντευξη Μ. Σφακιανάκη. www.psifiakiellada.gr. Semantic government. Προϊσταμένου Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πρίσμα + : Νέα ψηφιακή συχνότητα ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Συνέντευξη Μ. Σφακιανάκη Προϊσταμένου Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Πρίσμα + : Νέα ψηφιακή συχνότητα Semantic government www.psifiakiellada.gr www.infosociety.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Α. Μπουρνού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικά νοσήματα των οστών

Μεταβολικά νοσήματα των οστών Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Μεταβολικά νοσήματα των οστών Βιβλιογραφική ενημέρωση 21 & 22 Μαρτίου Καρπενήσι Ξενοδοχείο Montana 2014 Πρόγραμμα Μεταβολικά νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (για το πρώην ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (για το πρώην ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Βασικά λειτουργικά υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Πίνακας 1 : Λειτουργικά χαρακτηριστικά υπηρεσιών τριτοβάθµιας περίθαλψης ογκολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3 ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4 ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ΑΓΙΟΥ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών Βιβλιογραφική Ενημέρωση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών Βιβλιογραφική Ενημέρωση Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών Βιβλιογραφική Ενημέρωση 2016 Δελφοί Ξενοδοχείο «AMALIA» 25-26 Μαρτίου Πρόγραμμα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Κ.Ε.) Διοργάνωση 27.03-29.03.2015. Ξενοδοχείο Μοντάνα. Καρπενήσι

Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Κ.Ε.) Διοργάνωση 27.03-29.03.2015. Ξενοδοχείο Μοντάνα. Καρπενήσι 2o Συνέδριο Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος 27.03-29.03.2015 Ξενοδοχείο Μοντάνα Καρπενήσι Διοργάνωση Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Κ.Ε.) Χαιρετισμός προέδρου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγαίου Πελάγους 1-3, 4 ος όροφος 153 41 Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6015985, Fax: 210 6015985 e-mail: press@pi-schools.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικό Σεµινάριο. 26-30 Νοεµβρίου 2012. Χώρος ιεξαγωγής: Κλινική ΡΕΑ, 7ος όροφος (Λ. Συγγρού 383, Π. Φάληρο) Μητρικού Θηλασµού

Μετεκπαιδευτικό Σεµινάριο. 26-30 Νοεµβρίου 2012. Χώρος ιεξαγωγής: Κλινική ΡΕΑ, 7ος όροφος (Λ. Συγγρού 383, Π. Φάληρο) Μητρικού Θηλασµού Σύλλογος Επιστηµόνων Μαιών - Μαιευτών Αθηνών (ΣΕΜΜΑ) σε συνεργασία µε τη ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική 26-30 Νοεµβρίου 2012 Χώρος ιεξαγωγής: Κλινική ΡΕΑ, 7ος όροφος (Λ. Συγγρού 383, Π. Φάληρο) Χορηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ Πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιουλίου στο Βόλο εκδήλωση της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υ Γ Ε Ι Α Σ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υ Γ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υ Γ Ε Ι Α Σ Πρόεδρος: Ε. Βογιατζάκης Αντιπρόεδρος: Γ. Αντωνάκος Γεν. Γραμματέας: Χ. Καρανίκας Ταμίας: Γ. Σκάρπας Μέλος:

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων Παιδιατρικός Τομέας Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων 16-17 Νοεμβρίου 2012 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" 1 Σύνολο - ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2247 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Εαρινό Σχολείο. Γηριατρικής. 8-10 Μαΐου Ξενοδοχείο Golden Age, Αθήνα. Εισαγωγή στη Συνολική Γηριατρική Εκτίµηση. Προκαταρκτικό Πρόγραµµα

Εαρινό Σχολείο. Γηριατρικής. 8-10 Μαΐου Ξενοδοχείο Golden Age, Αθήνα. Εισαγωγή στη Συνολική Γηριατρική Εκτίµηση. Προκαταρκτικό Πρόγραµµα Εαρινό Σχολείο Γηριατρικής 8-10 Μαΐου Ξενοδοχείο Golden Age, Αθήνα Εισαγωγή στη Συνολική Γηριατρική Εκτίµηση Προκαταρκτικό Πρόγραµµα Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 08.30 Προσέλευση - Εγγραφές 09.00-09.15 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών Βιβλιογραφική Ενημέρωση» 20 και 21 Μαρτίου 2015 Καλαμπάκα Ξενοδοχείο «DIVANI METEORA» Πρόσκληση Προέδρου Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 417 ΝΙΜΤΣ 1

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 417 ΝΙΜΤΣ 1 Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Η Υ.ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γενικός Γραµµατέας: Ταµίας: Ειδικός Γραµµατέας: Σύµβουλοι: Αναπλ. Μέλη: Αθ. Αγραφιώτης Φ. Παπαχρήστου. Βλαχάκος Π. Ανάσης. Χατζηγιαννακός

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης, Διαχείρισης ΚαΠα-Π & Εθνικό Σύστηµα Αναφοράς ΚαΠα-Π

Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης, Διαχείρισης ΚαΠα-Π & Εθνικό Σύστηµα Αναφοράς ΚαΠα-Π Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης, Διαχείρισης ΚαΠα-Π & Εθνικό Σύστηµα Αναφοράς ΚαΠα-Π Ενάντια στο ρεύμα: ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και την παιδική προστασία στην εποχή της κρίσης 21 22 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

14η Hμερίδα Kλινικής Mικροβιολογίας

14η Hμερίδα Kλινικής Mικροβιολογίας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 14η Hμερίδα Kλινικής Mικροβιολογίας Θέμα: Το πρόβλημα της Μικροβιακής Αντοχής. Εργαστηριακή διάγνωση-θεραπευτική αντιμετώπιση Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» Αθήνα 18 / 08 / 2014 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/146 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 3ÍÏÌÏÓ ÑÅÈÕÌÍÇÓ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1 ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΤΟ) Ανάλογα με την ΤΖ και τον ΣΑΟ Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΣΟ) Α Ζώνη: 0, 40 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το ΣΟ τελ, βλέπε ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος Ουροποιητικού

Καρκίνος Ουροποιητικού Διοργάνωση: Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: Καρκίνος Ουροποιητικού Χορηγούνται 3 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CΜE-CPD) Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης Π.Ν. Σουκάκος Τρίτη 20 Μαϊου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Γ κύκλος μαθημάτων. Ημερομηνίες μαθημάτων

Γ κύκλος μαθημάτων. Ημερομηνίες μαθημάτων Γ κύκλος μαθημάτων Ημερομηνίες μαθημάτων 1 ο Μάθημα: 30 31 Μαρτίου 2012 2 ο Μάθημα: 11 12 Μαΐου 2012 3 ο Μάθημα: 28, 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2012 4 ο Μάθημα: 23, 24 & 25 Νοεμβρίου 2012 Γραμματεία Σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών Αθήνα, 11-11-2015 Αρ. Πρωτ : 14682 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-AΛΕΞΑΝ ΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Πρόγραµµα Πέµπτη, 26 Ιουνίου 2008 09:30 10:00 Προσέλευση - Εγγραφή Συνέδρων 10:00 10:15 Σπύρος Ευσταθόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος Παχέος εντέρου

Καρκίνος Παχέος εντέρου Διοργάνωση: Ογκολογική Μονάδα Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Xορηγούνται 3 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CΜE-CPD) Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: Καρκίνος Παχέος εντέρου

Διαβάστε περισσότερα

14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 12 13 Οκτωβρίου, ΑΘΗΝΑ, Ξενοδοχείο «Τιτάνια» Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

511-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

511-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ σε συνεργασία: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ www.perinealtrauma2014.mdcongress.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

20ό. Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο. Παρασκευή 7 Κυριακή 9 Ιουνίου 2013. Επιτροπή Νοτιοδυτικής Ελλάδος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

20ό. Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο. Παρασκευή 7 Κυριακή 9 Ιουνίου 2013. Επιτροπή Νοτιοδυτικής Ελλάδος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Επιτροπή Νοτιοδυτικής της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 20ό Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο Παρασκευή 7 Κυριακή 9 Ιουνίου 2013 GRECOTEL OLYMPIA, ΚΥΛΛΗΝΗ www.synedra.gr Επιτροπή Νοτιοδυτικής της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 15 και Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014

Σάββατο 15 και Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΌΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.) 3o ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥΣ Σάββατο 15 και Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014 Mικρό Αµφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ε.Ε.Μ.Μ.Ο Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Νεότερα δεδομένα για την αντιμετώπιση των μεταβολικών νοσημάτων των οστών» 25-26 Απριλίου 2014 Ναύπλιο Ξενοδοχείο «Amalia»

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γεν. Γραµµατέας Ταµίας Ειδ. Γραµµατείς Γ. Μαστοράκος Φ. Καλδρυµίδης Ι.-Α. Βατάλας Α. Θωµόπουλος. Γ. Γουλής Μ. Μιχαλάκη Ζ. Μούσλεχ

Διαβάστε περισσότερα