management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç"

Transcript

1 ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο management Õ πηρεσιών Υγείας Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια ΣΤΑ ηµόσια Νοσοκοµεία Πρόγραµµα Οκτωβρίου 2013 Επίσηµος Χορηγός Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

2 2 Êõñßåò êáé Êýñéïé Óõ íü äåë öïé, Áðü ôï 2002 ëåé ôïõñ ãåß óôç þ ñá ìáò ç «Å λληνική Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ ãåß áò» (Å Å ÌÕ Õ), ôï ìïíáäéêü åðé óôçìïíéêü óù ìá ôåß ï ðïõ óôï åý åé óôçí å ðé êñü ôç óç ôùí áñ þí ôïõ å ðé óôç ìï íé êïý management êáôü ôïí ó å äéá óìü ðï ëé ôé - êþí õ ãåß áò êáé êáôü ôçí êá èç ìå ñé íþ ðñá êôé êþ ëåé ôïõñ ãß á ôùí õ ðç ñå - óéþí êáé ìï íü äùí õ ãåß áò êáé êïéíùíéêþò öñïíôßäáò. Η ΕΕΜΥΥ αποτέλεσε οργανωτική µετεξέλιξη του «Πανελλήνιου Συλλόγου ιευθυντικών ιοικητικών Στελεχών του ΕΣΥ» (ΠΑΣΥ ΙΣ-ΕΣΥ), που είχε ιδρυθεί το 1995, επεκτεινόµενη και στον ιδιωτικό τοµέα Υγείας. Áðü ôï 2006 ç ÅÅÌÕÕ åßíáé ôáêôéêü ìýëïò ôçò European Association of Ho spit al Managers (EAHM) êáé óõììåôý åé åíåñãü óôéò åê äç ëþ óåéò êáé äñá óôç ñéüôçôåò ôçò ðáíåõñùðáúêþò ïñ ãü - íù óçò. Το 2008, η EAHM ανέθεσε στην ΕΕΜΥΥ τη διοργάνωση στην Ελλάδα του 24ου Συνε δρίου της, που επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα (Σεπτέµβριος 2012) και ακυρώθηκε λόγω της οικονοµικής κρίσης και της πολιτικής λιτότητας στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Aπό το τέλος του 2011 η ΕΕΜΥΥ έχει αναλάβει την ευθύνη έκδοσης του ιστορικού επιστηµονικού περιοδικού Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ, που κυκλοφορεί ανελλιπώς κάθε δύο µήνες, από το 1989 (144 τεύχη µέχρι σήµερα). Ôá εγγεγραµµένα ìý ëç ôçò Å Å ÌÕ Õ á íýñ ï íôáé óþ ìå ñá óå 643 êáé óõ íå þò áõ îü íï íôáé. Ðå ñéó óü ôå ñåò ðëç ñï öï ñß åò ãéá ôçí Å Å ÌÕ Õ (êá ôá óôá ôé êü, äç ìü óéåò ôï ðï èå ôþ óåéò, á ðï öü óåéò Ä.Ó. ê.ëð.), αλλά και ένα πλήθος χρήσιµων κειµένων (επιστη- µονικές εργασίες, βιβλιογραφία, αρθρογραφία τύπου, πρακτικά προηγούµενων συνεδρίων κλπ) åß íáé äéá èý óé ìα στα Μέλη από το site ôçò å ôáé ñåß áò (www.eemyy.gr). Óêï ðïß ôçò Å Å ÌÕ Õ åß íáé: á) Ç êáë ëéýñ ãåéá, åì âü èõí óç êáé ðñï þ èç óç των å ðé óôηµών ôçò Äéïß êç óçò, ôçò Ïé êï íï ìß áò και ôçò Πολιτικής Õ ãåß áò, ç ðñï á - ãù ãþ ôçò Ý ñåõ íáò êáé ôçò åê ðáß äåõ óçò óôïí ôï ìý á áõ ôü. â) Ç å ðé óôç ìï íé êþ, åñ ãá óéá êþ, å ðáã ãåë ìá ôé êþ êáé ðï ëé ôé óôé êþ á íü ðôõ îç êáé á íá âüè ìé óç ôùí õ ãåéï íï ìé êþí óôå ëå þí ðïõ á ó ï ëïý íôáé ìå ôç Äéïß êç óç, ôçí Ïé êï íï ìß á και ôιò Πολιτικές Õ ãåß áò. Ç ðå ñáé ôý ñù êáë ëéýñ ãåéá êáé åì âü èõí óç ôçò å ðé óôç - ìï íé êþò ôïõò ãíþ óçò êáé ç óõ íå Þò å ðé ìüñ öù óή ôïõò. ã) Ç å ðå îåñ ãá óß á èý óå ùí êáé ðñï ôü óå ùí ãéá ôïí åê óõã ñï íé - óìü, ôç âåë ôß ù óç ôçò ðïéü ôç ôáò êáé á ðï ôå ëå óìá ôé êü ôç ôáò ôùí Õ ðç ñå óéþí Õ ãåß áò óôçí Åë ëü äá. ä) Ç å îý øù óç êáé ðñï âï ëþ ôïõ Ýñ ãïõ êáé ôçò ðñï óöï ñüò ôùí õ - ãåéï íï ìé êþí óôå ëå þí ðïõ á ó ï ëïý íôáé ìå ôç Äéïß êç óç, ôçí Ïé êï íï ìß á και τις Πολιτικές óôïí åõáß óèç ôï ôï ìý á ôçò Õ ãåß áò êáé ãå íé êü ôå ñá óôçí êïé íù íé êþ á íü ðôõ îç ôçò þ ñáò. Ç óõ íå - Þò âåë ôß ù óç ôçò ïñ ãü íù óçò êáé Ü óêç óçò ôïõ Ýñ ãïõ ôïõò. å) Ç ðñï óáñ ìï ãþ ôïõ åê ðáé äåõ ôé êïý óõ óôþ ìá ôïò óôéò á íü ãêåò ôçò þ ñáò óå å îåé äé êåõ ìý íï õ ãåéï íï ìé êü áí èñþ ðé íï äõ íá ìé êü. óô) Ç óõ íåñ ãá óß á ìå á íôß óôïé åò ç ìå äá ðýò Þ áë ëï äá ðýò ïñ ãá - íþ óåéò, ü ðùò å ðé óôç ìï íé êïýò Þ å ðáã ãåë ìá ôé êïýò óõë ëü - ãïõò, ôñé ôï âüè ìéá é äñý ìá ôá, å ðé óôç ìï íé êïýò öï ñåßò, ðïõ å ðé ôå ëïýí ü ìïéïõò Þ ðá ñåì öå ñåßò óêï ðïýò Þ ðïõ ç óõ íåñ - ãá óß á ìá æß ôïõò âï ç èü, Ü ìå óá Þ Ýì ìå óá, óôçí å ðß ôåõ îç ôùí óêï ðþí ôçò Å Å ÌÕ Õ. æ) Ç á íü ëç øç, óõì ìå ôï Þ êáé ðñï þ èç óç å ñåõ íç ôé êþí êáé åê - ðáé äåõ ôé êþí ðñï ãñáì ìü ôùí, óå ìé íá ñß ùí και συνεδρίων ó å ôé êþí ìå τις å ðé óôήµες ôçò Äéïß êç óçò, ôçò Ïé êï íï ìß áò και ôçò Πολιτικής Õ ãåß áò, óôçí ç ìå äá ðþ Þ ôçí áë ëï äá ðþ. Ùò Ôá êôé êü ÌÝ ëç ôçò Å Å ÌÕ Õ ìðï ñïýí íá åã ãñá öïýí ïé êü ôï ïé ðôõ ß ïõ ôñé ôï âüè ìéáò åê ðáß äåõ óçò Ïé êï íï ìé êþí, Ðï - ëé ôé êþí Þ Íï ìé êþí Å ðé óôç ìþí, Äéïß êç óçò Å ðé åé ñþ óå ùí Þ Äç - ìü óéáò Äéïß êç óçò, Ðëç ñï öï ñé êþò, Âéï óôá ôé óôé êþò, Éá ôñé êþò, Ï äï íôéá ôñé êþò, Öáñ ìá êåõ ôé êþò, Íï óç ëåõ ôé êþò, Ìç á íé êþò Þ å ðé óôç ìþí óõ íá öþí ðñïò ôéò ðñï á íá öåñ èåß óåò, Äéïß êç óçò Íï óï êï ìåß ùí Þ Õ ðç ñå óéþí Õ ãåß áò åë ëç íé êþí êáé áë ëï äá ðþí ðá íå ðé óôç ìß ùí, ïé ï ðïß ïé á ó ï ëïý íôáé å ðáã ãåë ìá ôé êü ìå ôç Äéïß êç óç, ôçí Ïé êï íï ìß á και τις Πολιτικές Õ ãåß áò Þ ðñï Ü ãïõí á ðï äå äåéã ìý íá ôçí å ðé óôþ ìç óôïõò óõ ãêå êñé ìý íïõò ôï ìåßò. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ðñï óêá ëåß ü ëá ôá å ðé óôç ìï íé êü óôå ëý ç ðïõ á ó ï ëïý íôáé, ìå ï ðïéïí äþ ðï ôå ôñü ðï, ìå ôç Äéïß êç óç, ôçí Ïé êï íï ìß á êáé ôéò ÐïëéôéêÝò Õãåß áò, óôï äç ìü óéï êáé é äéù ôé êü ôï ìý á, íá åã ãñá öïýí óôçí Å Å ÌÕ Õ êáé íá óõì - âü ëïõí ðñï óù ðé êü óôçí ðå ñáé ôý ñù á íü ðôõ îç ôçò å ðé óôþ ìçò êáé ôçò ðñá êôé êþò ðïõ á óêåß ôáé óôï åë ëç íé êü õ ãåéï íï ìé êü óý - óôç ìá, óôá óõ ãêå êñé ìý íá ãíù óôé êü ðå äß á. Êá ôü ôç πρώτη ηµέρα ôïõ 15ïõ Ðá íåë ëþ íéïõ Óõ íå äñß ïõ Ma - na ge ment Õ ðç ñå óéþí Õ ãåß áò (Αθήνα, Οκτωβρίου 2013) ïé åí äéá öå ñü ìå íïé èá ìðï ñïýí íá åã ãñá öïýí å ðé ôü ðïõ ùò ÌÝ ëç ôçò Å Å ÌÕ Õ, á ðåõ èõ íü ìå íïé óôç Ãñáì ìá ôåß á ôçò å ôáé ñåß áò, ðïõ èá ëåé ôïõñ ãåß óôï óõ íå äñéá êü þ ñï. ¼óïé äåí ìðïñýóïõí íá óõì - ìåôüó ïõí óôï 15ï ÓõíÝäñéï, ìðïñïýí íá ñçóé ìï ðïé Þ óïõí ãéá ôçí åããñáöþ ôïõò ôçν ηλεκτρονική φόρµα ðïõ υπάρχει στον δικτυακό τόπο της ΕΕΜΥΥ (www.eemyy.gr). m ÄáâÜêç 16, ÐáðÜãïõ, ÁèÞíá, Ôçë.: , Fax: Ιστοσελίδα: Ηλεκτρονική Επικοινωνία:

3 Αποστολίδης Χαρίλαος MSc, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ιοικητικός ιευθυντής, Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας, Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ Καλαφάτη Μαρία ρ Πληροφορικής Υγείας, ΕΤΕΠ, Τµήµα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γενική Γραµµατέας.Σ. της ΕΕΜΥΥ Κοκκοβός Γεώργιος MSc ΥΥ, Οικονοµολόγος Υγείας, ιευθυντής ΙΚΑ, πρώην Αναπλ. ιοικητής Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ 15 ï Ðανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας ÏñãÜíùóç Ελληνική Åôáéñåßá Management Õðçñåóéþí Õãåßáò (ÅÅÌÕÕ) Το απερχόµενο ιοικητικό Συµβούλιο (αλφαβητικά) Λάζαρης Θωµάς Σύµβουλος Λογιστικής ηµοσίων Νοσοκοµείων, ιευθ. Σύµβουλος, Καινοτοµία Α.Ε., Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ Ρουµελιώτης Γρηγόριος MSc, Νοσοκοµειολόγος, ιευθύνων Σύµβουλος, Cryo-Save SE Europe, Αντιπρόεδρος.Σ. της ΕΕΜΥΥ, Μέλος Executive Committee της EAHM Οffice Manager της ΕΕΜΥΥ Γωγώ Οικονοµοπούλου ΠΕ ιοικητικού-λογιστικού, πρώην Προϊσταµένη Οικονοµικού Τµήµατος, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Η Ελπίς»,Υποψ. MSc Πολιτικής Υγείας και Σχεδιασµού Υπηρεσιών Υγείας Στάθης Ι. Γιώργος MSc ΥΥ, Οικονοµολόγος, ιευθυντής Σύνταξης περιοδικού "Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ", πρώην /ντής, Πρόεδρος.Σ. και ιοικητής Νοσοκοµείων ΕΣΥ, Πρόεδρος.Σ. της ΕΕΜΥΥ (συντονιστής 15ου Συνεδρίου) Χατζηκοκολάκη Μαρία ρ, ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας, Γεν. Νοσοκοµείο Μελι σ σίων "Αµαλία Φλέ- µινγκ", Ταµίας.Σ. της ΕΕΜΥΥ Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου.σ. και Ε.Ε. της ΕΕΜΥΥ Η Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Μanagement Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) θα πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 20:00, στο χώρο του 15ου Συνεδρίου. Παρακαλούνται όλα τα µέλη να συµµετάσχουν. 3

4 Παρασκευή, 11 Ïêôùâñßïõ 2013 Óõíåäñίá 1 Ποιότητα και Αποτελεσµατικότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Γρηγόριος Ρουµελιώτης, MSc, Νοσοκοµειολόγος, ιευθύνων Σύµβουλος, Cryo-Save SE Europe, Αντιπρόεδρος.Σ. της ΕΕΜΥΥ, Μέλος Executive Committee της EAHM 15:30 Αντωνία Παπαδοπούλου ΠΕ Κοινωνική Λειτουργός, MSc Κοινωνικής Ψυχιατρικής, ΠΘ Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» Κ..ΕΚ. ήµου Κιλκίς Μελποµένη Κουτσοσίµου Μεταδιδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων στην Ποιότητα Παρεχόµενων Υπηρεσιών Υγείας Μίλτος Λειβαδίτης Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής, ΠΘ Αξιολόγηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας Μέσω της Ισότιµης Οπτικής Εξυπηρετούµενων, Συγγενών και Προσωπικού 15:45 Αδαµαντία Εγγλεζοπούλου Οικονοµολόγος, MSc, Προϊσταµένη Αυτοτελούς Τµήµατος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης Κωνσταντίνα Τσακανίκα ιευθύντρια Κυτταρολόγος, Μονάδα Lavage Ζαφειρία Γεωργιοπούλου Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Μονάδα Lavage Κωνσταντίνα Μάρη Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Βιοπαθολογικό Τµήµα Φώτιος ρακοπαναγιωτάκης Ιατρός Πνευµονολόγος, MD, PhD, Department OF Internal Medicine, Justus Liebig University, Giessen, Germany Μαρία Κανελλοπούλου ιευθύντρια Βιοπαθολόγος, Βιοπαθολογικό Τµήµα Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής «Σισµανόγλειο-Αµαλία Φλέµιγκ» Εφαρµογή Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας στα Εργαστήρια ηµοσίου Νοσοκοµείου, από το Αυτοτελές Τµήµα Ελέγχου Ποιότητας 4

5 Παρασκευή, 11 Ïêôùâñßïõ 2013 Ποιότητα και Αποτελεσµατικότητα 16:00 ηµήτρης Φούρκας Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων Ελένη Παπαγεωργίου Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Λαϊκό» Η Τυποποίηση ιαδικασιών ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (Ε.Α.Υ.Μ.) σε Υγειονοµική Περιφέρεια (Υ.Πε.) της Αττικής, Προάγει το Παρεχόµενο Αποτέλεσµα και Εγγυάται Εξοικονόµηση Χρηµάτων 16:15 Αθανάσιος Γουβάλας Κοινοτικός Φαρµακοποιός, MSc Σχέδιο Πρότασης για Βελτίωση της Υγείας του Πληθυσµού που Πάσχει από Υπέρταση στο Νοµό Φθιώτιδας. Η Συµβολή του Κοινοτικού Φαρµακείου 16:30 Αδαµαντία Εγγλεζοπούλου Οικονοµολόγος, MSc, Προϊσταµένη Αυτοτελούς Τµήµατος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης Θωµαΐς Σταφυλά Οικονοµολόγος, MSc, Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεµάτων Ηλίας Καζεζίδης Νοσηλευτής, ΜSc Κωνσταντίνα Μάρη Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Βιοπαθολογικό Τµήµα Μαρία Κανελλοπούλου ιευθύντρια Βιοπαθολόγος, Βιοπαθολογικό Τµήµα Ηλίας Ιγγλέζος ιευθυντής Πνευµονολόγος, Μονάδα Κυστικής Ίνωσης Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής «Σισµανόγλειο - Αµαλία Φλέµιγκ» Κατ Οίκον Νοσηλεία Ασθενών µε Κυστική Ίνωση του ΓΝΑ «Σισµανόγλειο» 16:45 Συζήτηση 5

6 Παρασκευή, 11 Ïêôùâñßïõ 2013 Óõíåäñίá 2 Επίσηµη Έναρξη 17:00 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Επίσηµη Έναρξη Συνεδρίου εκ µέρους του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη* * Έχει προσκληθεί 17:20 Γεώργιος Σούρλας Γενικός Γραµµατέας ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, πρώην Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινων. Ασφαλίσεων Η ιαφάνεια Προϋπόθεση για την Πάταξη της ιαφθοράς στην Υγεία 17:40 Χαρίδηµος Τσούκας Καθηγητής Στρατηγικής ιοίκησης, Κοσµήτορας Σχολής Οικονοµικών και ιοικητικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Καθηγητής Οργανωσιακών Σπουδών, Warwick University, UK Το Θεραπεύειν και το ιοικείν: Η Επαγγελµατική ιοίκηση των Νοσοκοµείων ως Προϋπόθεση Αριστείας στις Υπηρεσίες Υγείας 6

7 Παρασκευή, 11 Ïêôùâñßïõ 2013 Óõíåäñίá 3 Αξιολόγηση και Αριστεία στο ΕΣΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Γιώργος Ι. Στάθης, MSc ΥΥ, Οικονοµολόγος, ιευθυντής Σύνταξης περιοδικού "Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ", πρώην /ντής, Πρόεδρος.Σ. και ιοικητής Νοσοκοµείων ΕΣΥ, Πρόεδρος.Σ. της ΕΕΜΥΥ 18:00 Εµµανουήλ Κ. Κονδύλης Καθηγητής Management, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Παραγωγικότητα και Αξιολόγηση Προσωπικού 18:20 Πάνος Α. Ευσταθίου ρ, Ορθοπαιδικός, ιοικητής Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, Υπουργείο Υγείας Ποια Είναι τα Χαρακτηριστικά του Σύγχρονου ιοικητή Ενός Νοσοκοµείου του ΕΣΥ 18:40 ηµήτρης-σόλων Γ. Γεωργόπουλος ρ Πανεπιστηµίων Βόννης και Αθηνών, Πρώην ιευθυντής Αγγειοχειρουργικών Τµηµάτων ΕΣΥ, Συγγραφέας Ποιοτική Αναβάθµιση του Ιατρικού υναµικού του ΕΣΥ σε Περίοδο Κρίσης (Το Πρόγραµµα της Συνεδρίας 3 συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα) 7

8 Παρασκευή, 11 Ïêôùâñßïõ 2013 Αξιολόγηση και Αριστεία στο ΕΣΥ 19:00 Ιωάννης Μποµπάκος ΠΕ ιοικ.-λογιστ., Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής «ΚΑΤ», BSc ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, ΕΚΠΑ, MSc ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, MBA ΕΜΠ-Οικον. Πανεπιστήµιο Αθηνών ιατηρώντας τους Καλύτερους σε Περιόδους Κρίσης 19:15 Μαρία Χατζηκοκολάκη ρ, ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας, Γενικό Νοσοκοµείο Μελισσίων «Αµαλία Φλέµιγκ», Ταµίας.Σ. της ΕΕΜΥΥ ιαθεσιµότητα: η Πρώτη Εφαρµογή 19:30 19:45 Συζήτηση Τέλος Ηµερήσιου Συνεδριακού Προγράµµατος 20:00 Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες ΕΕΜΥΥ 8

9 Σάββατο, 12 Ïêôùâñßïõ :45 09:00 Προσέλευση Συνέδρων - Ελεύθερη Συζήτηση (Πρωϊνός Καφές - Βουτήµατα) Οριστική Λήξη Εγγραφών Συνέδρων Óõíåäñίá 4 Η Αξιολόγηση Προσωπικού ως Ανάγκη ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Γωγώ Οικονοµοπούλου, ΠΕ ιοικητικού-λογιστικού, πρώην Προϊσταµένη Οικονοµικού Τµήµατος, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Η Ελπίς», Υποψ. MSc Πολιτικής Υγείας και Σχεδιασµού Υπηρεσιών Υγείας, Office Manager της ΕΕΜΥΥ 09:15 Μαίρη Μπλάνη Τοπική Μονάδα Υγείας ΕΟΠΥΥ Περιστερίου Η Ανάγκη για Πραγµατική Αξιολόγηση της Απόδοσης στον Ελληνικό ηµόσιο Τοµέα 09:30 Εµµανουέλα Χριστοδουλάκη Μεταπτυχ. Φοιτήτρια ηµόσιας Υγείας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Bsc ιοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήµιο Πειραιά Κωνσταντίνα Ζαρκάδα RN, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου, Μεταπτυχ.Φοιτήτρια ηµόσιας Υγείας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης Αντικειµενικές Μέθοδοι Αξιολόγησης Προσωπικού Νοσοκοµείων: εδοµένα και Οφέλη στην Παρούσα Οικονοµική Συγκυρία 09:45 Θοδωρής Π. ηµόπουλος Κοινωνικός Λειτουργός του ΕΠΕΚΑ στις Κοινων. οµές ήµου Ζωγράφου, Αναπλ. Μέλος.Σ. ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Λαµίας Άµφισσας Καρπενησίου, Μεταπτυχ. Φοιτητής ιοίκησης της Υγείας, Πανεπιστήµιο Πειραιά Η Μετάβαση του ΕΣΥ από την Εποχή των Αρεστών στην Εποχή των Αρίστων 10:00 Συζήτηση 9

10 Σάββατο, 12 Ïêôùâñßïõ 2013 Óõíåäñίá 5 Εφαρµογές Νοσοκοµειακής Πληροφορικής ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Μαρία Καλαφάτη, ρ Πληροφορικής Υγείας, ΕΤΕΠ, Τµήµα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γενική Γραµµατέας.Σ. της ΕΕΜΥΥ 10:15 ηµήτρης Τόγκας Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών "Έλενα Βενιζέλου - Αλεξάνδρα" ηµήτρης Φούρκας Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών "Λαϊκό" Αναγκαιότητα Ύπαρξης Ηλεκτρονικού Αρχείου Καταγραφής για τα Αναλώσιµα των Εργαστηρίων 10:30 ηµήτριος Πάτσιος Προϊστάµενος Τµήµατος Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας Λάζαρος Μακρής ιοικητής Γρηγόριος ασταυρίδης Αναπληρωτής ιοικητής Κική ρογγούδη Προϊσταµένη ιεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού Στέλλα Χατζηνίκου Τµήµα Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης Βαγγέλης Σταµατιάδης ιεύθυνση Πληροφορικής, 5η Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ηµιουργία ιαδικτυακής Πλατφόρµας Ενηµέρωσης για τη Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση 10:45 Παναγιώτης Μ. Βασιλείου ιευθυντής ΕΣΥ Ακτινοδιαγνωστικής Κων. Ρούµπης Ηλ. Κάσσος Μαρ. Σακαλίδου Σ. Ι. Κασκαρέλης Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκοµείο Βούλας «Ασκληπιείο» ωρεάν ιαδικτυακή Εφαρµογή στην Υπηρεσία Έγκαιρης Ειδοποίησης Εφηµερευόντων Ιατρών, Σχετικά µε Αλλαγές στο Πρόγραµµα Εφηµέρευσης 10

11 Σάββατο, 12 Ïêôùâñßïõ 2013 Εφαρµογές Νοσοκοµειακής Πληροφορικής 11:00 Αλέξανδρος αβαρίας Οικονοµολόγος, Στέλεχος εταιρείας Καινοτοµία Α.Ε. Γιώργος Κτενιουδάκις Πληροφορικός, Στέλεχος εταιρείας Καινοτοµία Α.Ε. Inn_Balance: Μία Σύγχρονη Εφαρµογή Οικονοµικής ιαχείρισης των Νοσοκοµείων 11:15 Ιωάννης Αποστολάκης ρ. Πληροφορικής Υγείας, Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση και Υγεία: Η Ανάγκη για ιαλειτουργικότητα 11:30 Συζήτηση 11

12 Σάββατο, 12 Ïêôùâñßïõ 2013 Óõíåäñίá 6 Κρίση, ιαφάνεια και εοντολογία ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Θωµάς Λάζαρης, Σύµβουλος Λογιστικής ηµοσίων Νοσοκοµείων, ιευθ. Σύµβουλος, Καινοτοµία Α.Ε., Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ 11:45 Ιωάννης Καραφύλλης ρ, Οικονοµολόγος Υγείας ιαφθορά στην Ελλάδα: Υπεύθυνη για την Κρίση ή Αποτέλεσµα της Κρίσης; 12:00 ηµήτριος Ι. Αντώνογλου Οικονοµολόγος Υγείας, MBA st., MSc, BSc Παρασκευή Ν. Κουφοπούλου BSc Κοινωνικής Πολιτικής, MSc Κράτος & ηµόσια Πολιτική, τ. Πρόεδρος.Σ. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Κυκλάδων Αθανάσιος Βοζίκης Επίκ. Καθηγητής, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Παραοικονοµία στην Υγεία 12:15 Χρήστος Ι. Νοµικός Οικονοµολόγος, MSc, Εσωτερικός Ελεγκτής Νοσοκοµείων 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Εσωτερικός Έλεγχος στις Μονάδες Υγείας του ηµοσίου: ύο Χρόνια Εφαρµογής. Από το Εργαλείο ιοίκησης στη «Φθηνή» Υποχρεωτικότητα-Προβληµατισµοί και Προτάσεις 12

13 Σάββατο, 12 Ïêôùâñßïõ 2013 Κρίση, ιαφάνεια και εοντολογία 12:30 Χρήστος Καζάσης ρ, Εµβιοµηχανικός, Εµπειρογνώµων Αξιολόγησης και ιαχείρισης Ιατρικής Τεχνολογίας Συµβάσεις Υποστήριξης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού 12:50 Γεράσιµος Λειβαδάς Μέλος.Σ., ΣΕΠ Επιστηµών και Υγείας Νοσοκοµειακές Προµήθειες και εοντολογία 13:10 Συζήτηση 13:30 Γεύµα Συνέδρων 13

14 Σάββατο, 12 Ïêôùâñßïõ 2013 Óõíåäñίá 7 Το ΕΣΥ και η ιαφθορά στην Πράξη ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Γεώργιος Κοκκοβός, MSc ΥΥ, Οικονοµολόγος Υγείας, ιευθυντής ΙΚΑ, πρώην Αναπλ. ιοικητής Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Μέλος.Σ. της ΕΕΜΥΥ 14:45 Ιωάννης Καραφύλλης ρ, Οικονοµολόγος Υγείας Πώς η Έλλειψη Προδιαγραφών Οδηγεί στην ιαφθορά 15:00 Μαγδαληνή Σερίφη Υποδιευθύντρια Οικονοµικού, Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας «Θριάσιο» Outsourcing: Μία Στρατηγική Επιλογή Εξοικονόµησης Σπάνιων Πόρων ή Μία Φαινοµενικά «Φθηνή» και Εύκολη Λύση για τη Μείωση των απανών; 15:15 Γωγώ Οικονοµοπούλου ΠΕ ιοικητικού-λογιστικού, πρώην Προϊσταµένη Οικονοµικού Τµήµατος, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Η Ελπίς», Υποψ. MSc Πολιτικής Υγείας και Σχεδιασµού Υπηρεσιών Υγείας, Office Manager της ΕΕΜΥΥ Outsourcing στο ΕΣΥ: Μέθοδοι ιακίνησης «Μαύρου» Χρήµατος και Τρόποι Αντιµετώπισής τους 14

15 Σάββατο, 12 Ïêôùâñßïõ 2013 Το ΕΣΥ και η ιαφθορά στην Πράξη 15:30 ηµήτρης Κατσιφαράκης MSc ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Regional Director Europe, ISRRT, πρώην ιοικητής Γενικών Νοσοκοµείων Μυτιλήνης και Λήµνου Ζητήµατα ιαφθοράς και Αντιµετώπισής της σε Νοσοκοµεία του ΕΣΥ: ύο Πραγµατικές Περιπτώσεις 15:50 Αριστείδης Ζαχαρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός, MSc, πρώην ιοικητής Γενικών Νοσοκοµείων Κατερίνης και Βόλου Ιδιοποίηση ή Εσωτερική Ιδιωτικοποίηση στο ΕΣΥ: Η Περίπτωση του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου 16:10 Συζήτηση 16:30 Συµπεράσµατα 15 ου Συνεδρίου Βράβευση Εργασιών 17:00 Παραλαβή Πιστοποιητικών Παρακολούθησης 15

16

21-22. Οκτωβρίου 2011 13 ÌÁÍÁGEMENT. Μαγνησία. Õπηρεσιών Υγείας. Ðανελλήνιο Συνέδριο. Αγριά, Valis Resort ***** mïñãüíùóç

21-22. Οκτωβρίου 2011 13 ÌÁÍÁGEMENT. Μαγνησία. Õπηρεσιών Υγείας. Ðανελλήνιο Συνέδριο. Αγριά, Valis Resort ***** mïñãüíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé Êïéíùí. Áëëçëåããýçò 13 ÌÁÍÁGEMENT Õπηρεσιών Υγείας Ðανελλήνιο Συνέδριο Πρόγραµµα mïñãüíùóç åλληνικη åôáéñåéá management õðçñåóéùí õãåéáó Full Member of European

Διαβάστε περισσότερα

11ÌÁÍÁGEMENT. 22-25 Οκτωβρίου 2009. Õ πηρεσιών Υγείας. Χανιά. Ðανελλήνιο Συνέδριο. & Êοινωνικής Φροντίδας. Γεωργι ούπολη, Pilot Beach Resort

11ÌÁÍÁGEMENT. 22-25 Οκτωβρίου 2009. Õ πηρεσιών Υγείας. Χανιά. Ðανελλήνιο Συνέδριο. & Êοινωνικής Φροντίδας. Γεωργι ούπολη, Pilot Beach Resort ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé Êïéíùí. Áëëçëåããýçò Με ιεθνή Συµµετοχή Ðανελλήνιο Συνέδριο 11ÌÁÍÁGEMENT Õ πηρεσιών Υγείας & Êοινωνικής Φροντίδας mïñãüíùóç åλληνικη åôáéñåéá management õðçñåóéùí

Διαβάστε περισσότερα

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ 19282 ΜΟΡΙΑ Νομικής Αθήνας ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19.624 Μόρια Ιατρική ΣΣΑΣ ΠΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 19.700 Μόρια Οδοντιατρική Αθήνα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ 19388 ΜΟΡΙΑ Ηλεκτ.Μηχ.&Μηχ.Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.e xanatolis.gr Ïé èñéáìâåõôýò ôùí ðñüóöáôùí åêëïãþí ôá åßðáí óáí ðýíôå êáëïß ößëïé 5 ÄÞìáñ ïé ôïéìïé ãéá üëá åí üøåé

Διαβάστε περισσότερα

ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç

ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ 4Ð Å Ñ É Ï Ä Ï Ó Â 4Ô Å Õ Ï Ó 2 5 4Ι Ο Υ Ë É Ï Ó - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ - Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 8 4ÔÉÌH: 0,01 Yëïðïßçóç áðï ôï

Διαβάστε περισσότερα

áé ìþ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ÓÔÏ ÌÁÑÏÕÓÉ - ÅÔÏÓ Ι - Φ.50 ΙΟΥΛΗΣ 2013

áé ìþ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ÓÔÏ ÌÁÑÏÕÓÉ - ÅÔÏÓ Ι - Φ.50 ΙΟΥΛΗΣ 2013 Νέα περίοδος Νέα προτάγματα Νέοι αγώνες áé ìþ Όποιος δεν αγωνίζεται, ζει λάθος Μπ. Μπρέχτ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ÓÔÏ ÌÁÑÏÕÓÉ - ÅÔÏÓ Ι - Φ.50 ΙΟΥΛΗΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ +ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ +ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ 4ÐÅ ÑÉ Ï ÄÏÓ Γ 4ÔÅÕ ÏÓ 35 4IANOYAΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 20114ÔÉÌH: 0,01 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ +ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ Διαρθρωτική προσαρμογή μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ με LASER ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ με LASER ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 1η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ με LASER ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 28 & 29 Νοεμβρίου 2009 GRAND HOTEL PALACE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3 4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ

Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ o Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. Αθήνα, Ίδρυµα Ευγενίδου -4 Νοεµβρίου 0 European Operating Room Nurses Association ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ.

Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ. 5χρόνια ΣΥ..ΝΟ.Χ. κοντά σας! European Operating Room Nurses Association ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. o Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ. Τελικό Πρόγραµµα Αθήνα, Ίδρυµα Ευγενίδου -4 Νοεµβρίου 0

Διαβάστε περισσότερα

στον Τοµέα Υγείας ιαχείριση Κρίσεων 7-9 Tελικό Πρόγραµµα 7-9 www.crisis-management2014.eu Ξενοδοχείο Divani Caravel Aίθουσα Ιλισσός Αθήνα ιοργάνωση

στον Τοµέα Υγείας ιαχείριση Κρίσεων 7-9 Tελικό Πρόγραµµα 7-9 www.crisis-management2014.eu Ξενοδοχείο Divani Caravel Aίθουσα Ιλισσός Αθήνα ιοργάνωση 7-9 Νοεµβρίου 04 Ξενοδοχείο Divani Caravel Aίθουσα Ιλισσός, Αθήνα o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ιαχείριση Κρίσεων στον Τοµέα Υγείας www.crisis-management04.eu 7-9 Νοεµβρίου 04 Ξενοδοχείο Divani Caravel Aίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις tελικο προγραμμα Athens Hilton, 13-15 Δεκεμβρίου 2012 www.healthpolicycongress.gr

και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις tελικο προγραμμα Athens Hilton, 13-15 Δεκεμβρίου 2012 www.healthpolicycongress.gr Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις Athens Hilton, 3-5 Δεκεμβρίου 0 tελικο προγραμμα www.healthpolicycongress.gr Φορέας Επιστημονικής Υποστήριξης Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αγαπητές

Διαβάστε περισσότερα

41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ ΚΡΗΤΗ, 4-7 Μαΐου 04 Χερσόνησος Creta Maris Conference Center Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας 7 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ

41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ ΚΡΗΤΗ, - 7 Μαΐου 0 Χερσόνησος Creta Maris Conference Center Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας 7 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Περιφέρειας Κρήτης Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελέγχου & Αξιολόγησης στον Υγειονομικό Τομέα

Πολιτικές Ελέγχου & Αξιολόγησης στον Υγειονομικό Τομέα Πολιτικές Ελέγχου & Αξιολόγησης στον Υγειονομικό Τομέα 15-18 Δεκεμβρίου 2010 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φορέας Επιστημονικής Υποστήριξης Τομέας Οικονομικών της Υγείας Υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υγεια 2020: Από τη Ρητορική στην Τεκμηρίωση για το Μέλλον

Υγεια 2020: Από τη Ρητορική στην Τεκμηρίωση για το Μέλλον Υγεια 00: Από τη Ρητορική στην Τεκμηρίωση για το Μέλλον του Υγειονομικού Τομέα www.healthpolicycongress.gr Φορέας Επιστημονικής Υποστήριξης Τομέας Οικονομικών της Υγείας προγραμμα Athens Hilton, 8-0 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών

Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών 0 O Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών. 14-16 Μαΐου 2013 ΑΘΗΝΑ Αίγλη Ζαππείου

Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών. 14-16 Μαΐου 2013 ΑΘΗΝΑ Αίγλη Ζαππείου 0 O Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών -6 Μαΐου 0 ΑΘΗΝΑ Αίγλη Ζαππείου Περιεχόµενα Επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χαιρετισμός Προέδρου... 7. Διοργάνωση...9. Συμβαλλόμενος Φορέας...9. Συμμετέχουν... 9. Συνεργαζόμενοι Φορεiς...9. Θεματικές Ενότητες...

Περιεχόμενα. Χαιρετισμός Προέδρου... 7. Διοργάνωση...9. Συμβαλλόμενος Φορέας...9. Συμμετέχουν... 9. Συνεργαζόμενοι Φορεiς...9. Θεματικές Ενότητες... Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου... 7 Διοργάνωση...9 Συμβαλλόμενος Φορέας...9 Συμμετέχουν... 9 Συνεργαζόμενοι Φορεiς...9 Θεματικές Ενότητες... Oργανωτική Επιτροπή... 3 Επιστημονική Επιτροπή... 3 Συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υγεια 2020: Από τη Ρητορική στην Τεκμηρίωση για το Μέλλον

Υγεια 2020: Από τη Ρητορική στην Τεκμηρίωση για το Μέλλον Υγεια 00: Από τη Ρητορική στην Τεκμηρίωση για το Μέλλον του Υγειονομικού Τομέα www.healthpolicycongress.gr Φορέας Επιστημονικής Υποστήριξης Τομέας Οικονομικών της Υγείας προγραμμα Athens Hilton, 8-0 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλετε

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε

Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε Ê. ÐÅÉÑÁÉÁ 1 7 6 3 Å ê ä ß ä å ô á é á ð ü ô ï Ó ù ì á ô å ß ï Ì é ê ñ á ó é á ô þ í «Ç Í Å Á Ó É Í Á Ó Ï Ó»  ñ á â å ß ï Á ê á ä ç ì ß á ò Á è ç í þ í ÃÑÁÖÅÉÁ: ÁëéðÝäïõ 27-29, 185 40 ÐÅÉÑÁÉÁÓ ôçë.-öáî:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ðñïçãïõìåíá óõíåäñéá

ðñïçãïõìåíá óõíåäñéá ÁÈÇÍÁ, 17-19 Ìáñôßïõ 2008 ðñïçãïõìåíá óõíåäñéá 1 ï ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï Äçìüóéáò Õãåßáò & Õðçñåóéþí Õãåßáò (18-20 Ìáñôßïõ 1996) «Ç Äçìüóéá Õãåßá óôï Ëõêüöùò ôïõ 20 ïõ áéþíá» 2 ï ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï Äçìüóéáò

Διαβάστε περισσότερα

ÁÑ. ÖÕË ËÏÕ 2649 - ÅÔÏÓ 10ï ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ÔÉ ÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888. Ανάπτυξη

ÁÑ. ÖÕË ËÏÕ 2649 - ÅÔÏÓ 10ï ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ÔÉ ÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888. Ανάπτυξη ÈÝëïõìå ëßãá áðü ôïõò ðïëëïýò κáé ü é ðïëëü áðü ôïõò ëßãïõò Êáñ äß ôóá s Óåë. 7 Ï Ãéþñ ãïò Áìâñï óß ïõ ó ï ëéü æåé s Óåë. 3 ÁÑ. ÖÕË ËÏÕ 2649 - ÅÔÏÓ 10ï ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ÔÉ ÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410

Διαβάστε περισσότερα

Reviews. Interview. Comics. Gallery. Movies. 12ï ÄÉÅÈÍÅÓ ÖÅÓÔÉÂÁË ÊÏÌÉÊÓ ôçò ÂÁÂÅË

Reviews. Interview. Comics. Gallery. Movies. 12ï ÄÉÅÈÍÅÓ ÖÅÓÔÉÂÁË ÊÏÌÉÊÓ ôçò ÂÁÂÅË 1 Comicorange #0 Μηνιαίο περιοδικό κριτικής και άποψης, Τεύχος 0, Ιούνιος 2007 Reviews Enki Bilal Arnold Drake George Pratt Dave McKean Chris Bachallo Sam Kieth Mark Beachum Arthur Suydam Esteban Maroto

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ε.Σ.Ν.Ε. 4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 6

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ε.Σ.Ν.Ε. 4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ε.Σ.Ν.Ε. 4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 8 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα