2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α )."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Χ. Τσίτλικα ch. ypes. gr Τηλέφωνο: ΘΕΜΑ: Απόδοση στους Δήμους της χώρας, ποσού ύψους ,67, έναντι της δόσης έτους 2013, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6 και 259 και του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α ) «Σύστημα άυλων Τίτλων διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες ρυθμίζεται η καταβολή σε οκτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις, των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α βαθμού της χώρας μέχρι και το έτος 2008, που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α ) και ανέρχονται στο συνολικό ύψος των , Την από 22 Μαΐου 2009 Σύμβαση «Ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1828/1989 και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν», μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (που εκπροσωπήθηκε από τους Υφυπουργούς Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος. 5. Το υπ αριθμ. 90Α/1758/ πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, καθώς και το υπ αριθμ. 2004/ έγγραφό της προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά των συνημμένων σε αυτό πινάκων, αναφορικά με τα κριτήρια κατανομής στους ΟΤΑ α βαθμού της δόσης έτους 2009 που αποδίδεται προς εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, όπως απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 ν.1828/89 και λοιπές σχετικές όπως ισχύουν (άρθρο 27 ν.3756/2009). 6. Την υπ αριθμ. 27/ ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ που διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο μας με το υπ αριθμ. 605/954/ έγγραφό της και με την οποία 1

2 ζήτησε την τροποποίηση του σκοπού διάθεσης των προσδιοριζομένων με τη σχετική απόφασή μας ανά δήμο ποσών, μεταξύ λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών. 7. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πρώτου άρθρου της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2012, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (Α 103), που κυρώθηκε με το δεύτερο άρθρο του 4079/2012 (Α 180), περί συμψηφισμού των εσόδων τους, του άρθρου 27 του ν. 3756/ Τις υπ αριθμ / , 18752/ , 14105/ , 9172/ , 5299/ και 594/ αποφάσεις μας έναντι της δόσης έτους 2013 στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/ Η υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, περί Συμψηφισμού οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. 10. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 281 Α του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 11. Τις υπ αριθμ / , 12828/ και 1471/ αποφάσεις μας, περί επιχορήγησης δήμων της χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους. 12.Το υπ αριθμ. 2/62433/0024/ έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α βαθμού. 13. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α) Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» (Νο 158), ποσό ,67, στους δικαιούχους Δήμους της χώρας, έναντι του συνολικού ποσού της δόσης έτους 2013, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 ν.1828/89 (ΦΕΚ 2 Α ) και λοιπές σχετικές, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το ποσό αυτό αποτελεί το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ποσού της πέμπτης (Ε ) από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν για τον ανωτέρω σκοπό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ν.3756/2009 και θα αποδοθεί με Χρηματική Εντολή μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ανωτέρω ποσό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-έργων των Δήμων της χώρας. Με απόφαση όμως των οικείων δημοτικών συμβουλίων, δύναται τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές τους και έργα. 2

3 Β) Από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί ποσό ,59 από τους υπόχρεους δήμους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ αριθμ / και 47497/ ΚΥΑ, περί συμψηφισμού οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και θα αποδοθεί με τη χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ των δικαιούχων φορέων. Επίσης, θα παρακρατηθεί ποσό ,82 από τους υπόχρεους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 281 Α του ν. 3852/2010, ως ισχύει, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 5β του ίδιου άρθρου και θα κατατεθεί στο λογαριασμό του Προγράμματος «Αυτοδιοίκηση- Κοινωνική Συνοχή-Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)». Γ) Τέλος, οι υπ αριθμ / και 14105/ αποφάσεις μας περί «απόδοσης στους Δήμους της χώρας, ποσού ύψους ,67, έναντι της δόσης έτους 2013, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009», τροποποιούνται ως εξής: Το ποσό των ,56 που αναλογεί στο Δήμο Καρδίτσας συνολικά από τις ανωτέρω, συμψηφίζεται υπέρ του άρθρου 2 του ν. 4079/2012 σύμφωνα με τα οριζόμενα 18109/ ΚΥΑ, αντί υπέρ του άρθρου 281 Α του ν. 3852/2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 2. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Ακαδημίας 40 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1) Γραφείο Υπουργού 2) Γραφείο Αν. Υπουργού 3) Γραφείο Γεν. Γραμματέα 4) Γραφείο Γεν. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 5) Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπ. Αυτ/σης -Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπ. Αυτ/σης- 6) Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης 3

4 ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,44 0, , ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,34 0, , ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,16 0, , ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,60 0, , ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ , ,51 0, ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ , , , ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,37 0, , ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ,29 0, , ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ , ,83 0, ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ,06 0, , ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ , , , ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,72 0, , ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,63 0, , ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,63 0, , ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,11 0, , ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,70 0, , ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ ,03 0, , ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ ,54 0, , ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ ,94 0, , ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΗΣ , , , ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,85 0,00 0, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,26 0, , ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,33 0, ,33 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,70 0, ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.139, ,73 0, ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,69 594, ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,62 0, ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,46 0, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,47 0, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,47 0,00 0, ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,16 0,00 0,00 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,02 0, , ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,22 0,00 0, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,42 0, , ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,30 0, , ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,99 0, , ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,85 0, , ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,52 0, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,93 0, , ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,70 0,00 0, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,87 0, ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,21 0, , ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,70 0, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,45 0, , ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,55 0, ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,76 0, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,14 0,00 0, ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,75 0, , ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ,77 0, , ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,21 0, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,35 0, ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,18 0,00 4

5 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,13 0, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,70 0, ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,09 0, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,95 0,00 0, ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,30 0, ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,97 0, , ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,57 0, , ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,99 0,00 0, ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,69 0, , ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,49 0, , ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,20 0, , ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,01 0, , ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,46 0,00 0, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,48 0,00 0, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,55 0, , ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,62 0, , ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.718, , , ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,89 0, , ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,71 0, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,42 0, ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,93 0, ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.043,80 0, , ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,77 0, , ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.278,04 0, , ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,16 0, ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,48 0, , ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , , ,93 0, ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,42 0,00 0, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,46 0, ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,37 0, ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ , ,71 0, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ , ,31 0, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ , ,42 0, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ,45 0, , ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ,73 0, , ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , ,16 0,00 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,69 0, , ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , ,64 0, ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , ,28 0,00 0, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , ,69 0, ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , ,12 0, ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ , , , ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ , , , ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ , , , ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ,55 0, , ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ , , , ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ,48 0, , ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ,01 0, , ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.241,25 0, , ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7.781,71 0, , ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ , ,12 0,00 0, ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ , ,56 107, ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.945,07 0, , ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,50 0, , ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.848,91 0, , ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,29 0, , ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3.879,85 0, ,85 5

6 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6.477, ,03 0, , ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,66 0, , ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ , ,35 0, ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9.670, , , ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.233,74 0, , ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4.332,08 0, , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ ,34 0, , ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ , , , ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ ,66 0, , ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ,11 0, , ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ , ,08 0,00 0, ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ , ,21 0, ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ , ,06 0, ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ,54 0, ,54 0, ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ , ,15 0, ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ , ,25 0,00 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ,09 0, , ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ,72 0, , ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ , , , ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,83 0, , ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ , , , ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ , , , ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ,23 0, , ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ , ,40 0, ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ,84 0, , ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ ,74 0, , ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ , , , ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ,68 0, , ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ , ,20 0, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ , , , ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ , ,06 0,00 0, ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ,80 0, , ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ,98 0, ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ,81 0, ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ,44 0,00 0, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ,72 0, ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , , , ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , , , ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , , , ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ,67 0, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ , , , ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ,59 0, , ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ,11 0, , ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,71 0, , ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , , ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,33 0, , ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , , ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ,52 0, , ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ,31 0, ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ,40 0, ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , , ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,73 0, , ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , , ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ,81 0, ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,83 0, , ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,35 0, , ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,13 0, ,13 6

7 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,53 0, , ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , , , ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , , , ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , ,78 0, ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,44 0, , ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,33 0, , ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , , , ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ , ,78 0, ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ,19 0, , ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ , , , ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ , , , ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,13 0, , ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , ,28 0,00 0, ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,41 0, , ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,26 0, , ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,15 0, , ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,01 0, , ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,23 0, , ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ , ,13 0, ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,41 0, , ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , ,10 0,00 0, ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8.732,53 0, , ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,62 0, , ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ , ,95 0, ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ,65 0, , ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ , , , ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ , , , ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ , ,51 0,00 0, ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ , ,89 0,00 0, ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ , ,43 0, ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ , ,79 0,00 0, ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,15 0, ,15 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,20 0, , ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,11 0, , ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,87 0, , ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,82 0, , ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8.597, , , ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.405,33 0, , ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,11 0, , ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4.545,86 0, , ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ , , , ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8.789,57 0, , ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,71 0, , ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4.266,15 0, , ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8.349,50 0, , ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,67 0, , ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,27 0, , ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,50 0, , ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,02 0, , ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7.101,54 0, , ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.444,46 0, , ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ , , , ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,34 0, , ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ , , , ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.732,25 0, , ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,96 0, , ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3.490,12 0, , ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,23 0, ,23 7

8 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,94 0, , ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,31 0, , ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ , ,77 0, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ,63 0, , ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ,85 0, , ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ , ,29 0,00 0, ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ , , , ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ , ,69 0, ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ , , , ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ , ,66 0, , ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ,76 0, , ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 8.839,04 0, , ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ,27 0, , ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3.768,81 0, , ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ , , , ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ , , , ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ,36 0, , ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 8.474,36 0, , ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , , ΑΛΟΝΗΣΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,47 0, , ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , , ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , ,73 0, ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , ,74 0, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , , ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , ,35 0, ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , ,08 0, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,92 0, , ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ , , , ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ , ,92 0, , ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,87 0, , ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,69 0, , ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,84 0, , ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ , , , ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ,85 0, , ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ,75 0, , ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ , ,69 0,00 0, ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ , ,16 0, ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ , ,80 0,00 0, ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ , ,13 0, ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ , , , ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ , ,95 0, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ , ,55 0, ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ , , , ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ , ,93 0, ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ , ,14 0,00 0, ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ,42 0, , ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ , ,82 0, ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,09 0, , ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7.112, , , ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ , , , ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ , ,33 0, ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ,67 0, , ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ,69 0, , ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ , , , ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ,91 0, , ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ,42 0, , ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ,27 0, , ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ 7.434,93 0, ,93 8

9 ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ,72 0, , ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ,29 0, , ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ ,55 0, , ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ,27 0, , ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ,94 0, , ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ , , , ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ,24 0, , ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ , ,25 0, ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ , , , ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ , ,43 0,00 0, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,77 0, , ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ,88 0, , ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ,42 0, , ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ,39 0, , ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ,00 0, , ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ,85 0, , ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ , , , ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ,04 0, , ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ , , , ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ,70 242, , ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ , , , ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ , , , ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ,75 0, , ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ , ,68 0, ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ , ,17 0, ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ , ,25 0, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ , ,95 0, ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ , ,28 0, ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ , , , ΓΑΥΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2.574,94 0, , ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ,83 0, , ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ , ,37 0, ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ , ,93 181, ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 8.927,12 0, , ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ,05 0, , ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ 6.298,09 0, , ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ , , , ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ 5.597,41 0, ,41 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,26 9

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 5853 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Α Α: ΒΛ0NΝ-Φ1B ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 48107 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.04 12:19:53 EET Reason: Location: Athens Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.1.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 6.482 0 540 540 540 1.620 540 540 540 1.620 3.240 540 540 540 1.620 4.859 540 540 543 1.622 6.482 0

(32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 6.482 0 540 540 540 1.620 540 540 540 1.620 3.240 540 540 540 1.620 4.859 540 540 543 1.622 6.482 0 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Α/Α Στήλης : 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι 9001 ΟΞΑΤΟΥ 9002 ΡΑΜΑΣ 9003 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 9004 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9005 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 9006 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 9007 Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 9008 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 9009 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 9010 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 9011 ΘΑΣΟΥ 9012 ΚΑΒΑΛΑΣ 9013 ΝΕΣΤΟΥ 9014

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αρίθμ.: 5

Εγκύκλιος υπ αρίθμ.: 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ FAX ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2 0 1 4 0 ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2526 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 1 - της 23ης Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 1 - της 23ης Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 1 - της 23ης Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 Α/Α Περιφέρεια Νομός Ονομασία Δήμου Φορέας ΝΟΜ ΜΟΡΦΗ Γ ΔΟΣΗ 1/3 1 Ανατολικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 14587 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : 2131364512 Fax : 2131364713 Ταχ. /νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 10183. ΘΕΜΑ : ελτίο Καταγραφής Νέων Επενδυτικών σχεδίων Σ..Ι.Τ.

Πληροφορίες : 2131364512 Fax : 2131364713 Ταχ. /νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 10183. ΘΕΜΑ : ελτίο Καταγραφής Νέων Επενδυτικών σχεδίων Σ..Ι.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 29735 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2230 31 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6519 Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικι ών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28 Δεκεμβρίου 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 για το Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Νόμιμου Πληθυσμού, δηλαδή του αριθμού των

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες)

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) Επίπεδο διοικητικής διαίρεσης Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη Περιγραφή Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) 0 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 9.903.268 4 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα