Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 1245 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κωδ.: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Χ. Τσίτλικα ch. ypes. gr Τηλέφωνο: ΘΕΜΑ: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- Α κατανομή έτους Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών 1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6 και 259 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2.-Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν.2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α ) «Πρόγραμμα Πολιτεία για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α ) «Αναδιοργάνωση του εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας και άλλες διατάξεις». 3.- Τις διατάξεις του π.δ.164/2004 (ΦΕΚ 134 Α ) «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα». 4.- Τη διάταξη του άρθρου 16 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α ) «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 5.- Τη διάταξη του άρθρου 27 του ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α ) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 6.- Τη διάταξη του άρθρου 18 παρ.1 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α ) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές». 7.- Τη διάταξη του άρθρου 16 του ν.3891/2010 (ΦΕΚ 188 Α ) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα». 8.- Τη διάταξη του άρθρου 9 του ν.3920/2011 (ΦΕΚ 33 Α ) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις». 9.-Τις διατάξεις του ν.3985/2011 (ΦΕΚ 151 Α ) «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής » Τις διατάξεις του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 1

2 11.- Τις διατάξεις του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1726/1944 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί του Ταμείου Ασφαλίσεων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ισχυουσών διατάξεων» καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1 και 115 παρ.1 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α ) «περί διοικητικής και οργανωτικής μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 76 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α ) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.» 14.- Την υπ αριθμ. (ΦΕΚ 2410 Β ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ Α και Β βαθμού καθώς και Νομικών Προσώπων τους, προς τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ ΑΕ» Την υπ αριθμ. 45/74300/ εγκύκλιό μας, «Ρυθμίσεις θεμάτων οικονομικής διοίκησης των δήμων, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3852/2010» Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2059 Β ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ (Β 253) απόφασης Την από πρόταση της ΚΕΔΕ περί επαναπροσδιορισμού των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ αναφορικά με την τακτική επιχορήγηση και το Ελάχιστο Κόστος Λειτουργίας των Δήμων, όπου λαμβάνονται υπόψη και τα στοιχεία του πληθυσμού όπως αυτά προέκυψαν από την απογραφή του Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2015 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων Την με Α.Π ΔΙΔΙΚ/Φ.1/2/27098/ (ΦΕΚ 2023 Β ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Α. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», ποσό ,54, το οποίο αποδίδεται ως πρώτη τακτική επιχορήγηση έτους 2015 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το αποδιδόμενο ποσό έχει προκύψει λαμβανομένου υπόψη αφενός των οδηγιών της αριθμ / (ΦΕΚ 2059 Β ) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και αφετέρου του προβλεπόμενου ποσοστού χρηματοδότησης 4% του Προγράμματος Εξυγίανσης των ΟΤΑ του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α ). Το εν λόγω ποσοστό αντιστοιχεί σε ποσό ,00 και θα κατατεθεί στον λογαριασμό του Υπουργείου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την ονομασία «Λογαριασμός Εξυγίανσης των ΟΤΑ». 2

3 Β. Από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί με τη χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ,00 υπέρ των ΚΥ και ΤΕΑΔΚΥ (πρώην ΤΑΔΚΥ) και τα ποσά που αναφέρονται στις υπ αριθμ. 3850/ , 7141/ , 22706/ , 18928/ , 41800/ , 32618/ , και 48262/ αποφάσεις μας, για μερική ή ολική εξόφληση οφειλών Δήμων. Γ. Τα αποδιδόμενα με την παρούσα απόφαση ποσά στους Δήμους της Χώρας, αποτελούν έσοδα του Κ.Α.0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών δαπανών» του Προϋπολογισμού τους, προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη. Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν την πρώτη δόση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους Δ. Τονίζεται ότι στα αποδιδόμενα ποσά έχουν συνυπολογισθεί : α) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α βαθμού, σε εφαρμογή των ν.2880/2001 και ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007, β) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010, γ) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ.1α του άρθρου 18 του ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους, δ) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ και ε) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Ακαδημίας 40, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 2. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 4. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης 5. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής Τοπ. Αυτοδιοίκησης 6. Δ/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ. (προς ανάρτηση στην ιστοελίδα του Υπουργείου) ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

4 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,35 0,00 0, , ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,87 0,00 0, , ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,69 0,00 0, , ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,87 0,00 0, , ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,65 0,00 0, , ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,86 0,00 0, , ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,54 0,00 0, , ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ,74 0,00 0, , ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ,41 0, , , ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ,46 0,00 0, , ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ,17 0,00 0, , ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,13 0,00 0, , ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,20 0,00 0, , ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,43 0,00 0, , ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,39 0,00 0, , ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,66 0,00 0, , ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ ,88 0,00 0, , ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ ,67 0,00 0, , ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ ,51 0,00 0, , ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΗΣ ,35 0,00 0, , ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,37 0,00 0, , ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,98 912,38 0, , ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,30 49,24 0, ,06 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑ ΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , , ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,67 0,00 0, , ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,46 0, , ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,32 0, , ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,12 0, , ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,84 206,34 0, , ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,97 0, , ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,86 0, , ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , ,63 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕ ΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,68 11,01 0, , ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ,00 4,11 0, , ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , , ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,98 0,00 0, , ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,23 165,51 0, , ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,43 599,11 0, , ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,26 0, , ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,29 0,00 0, , ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,75 640,45 0, , ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,19 89,43 0, , ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,49 0, , ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , , ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,69 30,35 0, , ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , , ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,05 0,00 0, , ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,78 0, , ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,72 2,59 0, ,12 4

5 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , , ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,90 0,35 0, , ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ,07 0,00 0, , ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,28 0, , ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,91 0, , ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,42 0, , ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,44 0, , ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,91 3,15 0, , ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,97 469,99 0, , ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,90 36,85 0, , ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,51 16,04 0, ,47 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕ ΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , , ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,95 0, , ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,93 2,95 0, , ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,77 0, , ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,37 0, , ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , , ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,13 0, , ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,34 0, , ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,50 33,47 0, , ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,39 0,00 0, , ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,98 0,00 0, , ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , , ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ,34 0,00 0, , ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,65 0, , ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ,60 0,00 0, , ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,84 0,00 0, , ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,39 0,00 0, ,39 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟ ΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,78 0, , ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,52 0, , ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , , ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,27 0, , ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,14 0, , ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,68 0, , ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ,86 0,00 0, , ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ,34 0,00 0, , ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ,12 0,00 0, , ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ,89 0,00 0, , ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ,13 0,00 0, , ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,55 0,00 0, ,55 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙ ΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,28 0,00 0, , ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,46 0,00 0, , ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,88 750,76 0, , ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,90 0,00 0, , ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , ,90 0, , ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,95 0,00 0, , ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,72 0,00 0, , ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ,68 0,00 0, ,68 5

6 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ,86 0,00 0, , ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ,23 0,00 0, , ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ,97 0,00 0, , ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ,80 0,00 0, , ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,92 0,00 0, , ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,04 0,00 0, , ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,67 0,00 0, , ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,04 0,00 0, , ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,33 0,00 0, , ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,07 0,00 0, , ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,03 0,00 0, , ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,26 0,00 0, , ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,20 0,00 0, , ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,25 0,00 0, , ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,10 0,00 0, , ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,61 0,00 0, , ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,02 0,00 0, , ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,13 0,00 0, , ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,42 0,00 0, , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ ,44 0,00 0, , ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ ,37 0,00 0, , ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ ,04 0,00 0, , ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ,08 0, , , ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ,99 0,00 0, , ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ,95 0,00 0, , ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ,82 0, , , ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ,23 0, , , ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ,45 0,00 0, , ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ,76 0,00 0, ,76 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ,80 0,00 0, , ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ,33 0,00 0, , ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ,39 0,00 0, , ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,24 0,00 0, , ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,48 0,00 0, , ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,61 0, , , ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ,04 0,00 0, , ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ,74 0,00 0, , ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ,33 0,00 0, , ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ ,22 0,00 0, , ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ,06 0,00 0, , ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ,23 0,00 0, , ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ,43 0, , , ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ,20 0,00 0, , ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ,79 0,00 0, , ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ,06 0,00 0, , ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,52 0,00 0, , ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,72 0, , , ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,51 0,00 0, , ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,97 0,00 0, , ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,02 0,00 0, , ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,09 0,00 0, , ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,93 0,00 0, ,93 6

7 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,41 0,00 0, , ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ,08 0,00 0, , ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ,98 0,00 0, , ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ,65 0,00 0, ,65 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕ ΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,27 0,00 0, , ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,58 0,00 0, , ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,44 0,00 0, , ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,29 0,00 0, , ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,50 0,00 0, , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,18 0,00 0, , ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,05 0,00 0, , ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,70 0,00 0, , ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,49 0,00 0, , ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,39 0,00 0, , ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,51 0,00 0, , ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,93 0,00 0, , ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,12 0,00 0, , ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,56 0,00 0, , ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,24 0,00 0, , ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,80 0,00 0, , ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,03 0,00 0, , ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,95 0,00 0, , ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,67 0,00 0, , ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,24 0,00 0, , ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,09 0,00 0, , ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,89 0,00 0, , ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ,62 0,00 0, , ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ,93 0,00 0, , ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ,40 0,00 0, , ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ,20 0,00 0, , ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,55 0,00 0, , ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,34 0, , , ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,75 0,00 0, , ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,27 0,00 0, , ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,33 0,00 0, , ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,82 0,00 0, , ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,29 0,00 0, , ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,33 0,00 0, , ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,13 0,00 0, , ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,46 0,00 0, , ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,87 0,00 0, , ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,53 0,00 0, , ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,30 0,00 0, , ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ,72 0,00 0, , ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ,63 0,00 0, , ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ,89 0,00 0, , ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ,13 0,00 0, , ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ,66 0,00 0, , ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ,43 0,00 0, , ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,30 0,00 0, , ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,78 0,00 0, , ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩ- ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,20 0,00 0, ,20 7

8 ΡΩΝ ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,12 0,00 0, , ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,53 0,00 0, , ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,56 0,00 0, , ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,63 0,00 0, , ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,77 0,00 0, , ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,57 0,00 0, , ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,13 0,00 0, , ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,30 0,00 0, , ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,82 0,00 0, , ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,84 0,00 0, , ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,50 0,00 0, , ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,48 0,00 0, , ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,48 0,00 0, , ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,97 0,00 0, ,97 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,22 0,00 0, , ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,16 0,00 0, , ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,04 0,00 0, , ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,99 0,00 0, , ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,21 0,00 0, , ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,33 0,00 0, , ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,35 0,00 0, , ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,51 0,00 0, , ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,91 0,00 0, , ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,90 0,00 0, , ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,63 0,00 0, , ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,29 0,00 0, , ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,15 0,00 0, , ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ,33 0,00 0, , ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ,72 0,00 0, , ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ ,51 0,00 0, , ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ,35 0,00 0, , ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ,58 0,00 0, , ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ,22 0,00 0, , ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ,67 0,00 0, , ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ,22 0,00 0, , ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ,90 0,00 0, , ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ,47 0,00 0, , ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ,65 0,00 0, , ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ,10 0,00 0, , ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ,24 0,00 0, , ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ,39 0,00 0, , ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ,45 0,00 0, , ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ,40 0,00 0, , ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,17 0,00 0, , ΑΛΟΝΗΣΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,47 0,00 0, , ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,72 0,00 0, , ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,47 0,00 0, , ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,12 0,00 0, , ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,22 0,00 0, , ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,28 0,00 0, , ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,67 0,00 0, ,67 8

9 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,94 0,00 0, , ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,93 0,00 0, , ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,30 0,00 0, , ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,01 0,00 0, , ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,37 0,00 0, , ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,08 0,00 0, , ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ,88 0,00 0, , ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ,01 0,00 0, , ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ,46 0,00 0, , ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ,02 0,00 0, , ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ,91 0,00 0, , ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ,90 0, , , ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ,47 0,00 0, , ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ,68 0, , , ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ,55 0,00 0, , ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ,80 0,00 0, , ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ,70 0, , , ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ,56 0,00 0, , ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ,64 0,00 0, , ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ,53 0,00 0, , ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,86 0,00 0, , ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,46 0,00 0, , ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,95 0,00 0, , ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,55 0,00 0, , ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,18 0,00 0, , ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ,98 0,00 0, , ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ,48 0,00 0, , ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ,75 0,00 0, , ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ,04 0,00 0, , ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ,80 0,00 0, , ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ,42 0,00 0, , ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ ,03 0,00 0, , ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ,75 0,00 0, , ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ,93 0,00 0, , ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ ,49 0,00 0, , ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ,87 0,00 0, , ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ,50 0,00 0, , ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ,45 0,00 0, , ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ,59 0,00 0, , ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,56 0,00 0, , ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,67 0,00 0, , ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,51 0,00 0, , ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,92 0,00 0, , ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ,25 0,00 0, , ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ,17 0,00 0, , ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ,96 0,00 0, , ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ,16 0,00 0, , ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ,28 0,00 0, ,28 ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ,05 0,00 0, , ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ,98 0,00 0, , ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ,74 0,00 0, , ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ,74 0, , ,74 9

10 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ,13 0,00 0, , ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ,44 0, , , ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ,57 0,00 0, , ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ,59 0,00 0, , ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ,79 0,00 0, , ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ,57 0,00 0, , ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ,73 0,00 0, , ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ,18 0,00 0, , ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ,11 0,00 0, , ΓΑΥΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ,89 0,00 0, , ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ,33 0,00 0, , ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ,08 0,00 0, , ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ,31 0,00 0, , ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ,63 0,00 0, , ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ,70 0,00 0, , ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ ,97 0,00 0, , ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ,77 0,00 0, , ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ ,72 0,00 0, ,72 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,54 10

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 43414 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 4Α9ΞΚ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 486 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών,

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 26 Αυγούστου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 38528 Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ).

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 21 Μαρτίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 13760 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 32073 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 32073 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 32073 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β. Λαμπρακάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Αυγούστου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33415 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αριθ. πρωτ.: 45750 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 19493 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 26943 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕς ΣΑΤΑ 2014\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\(ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2014).doc Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 25332 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 54780 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 34705 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 5853 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ C:\Documents and Settings\e.pouli\Επιφάνεια εργασίας\2η (ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΑΤΑ 2012).doc ΑΔΑ: Β4ΜΨΝ-ΣΚ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΤΑ 2012\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ\2η (ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2012).doc ΑΔΑ: Β4ΜΨΝ-ΛΝ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

http://didefth.gr 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Υπουργείο Εσωτερικών επιχορηγεί τους ήµους της χώρας για την αντιµετώπιση των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Α Α: ΒΛ0NΝ-Φ1B ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 48107 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΤΑ 2013\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\1η (ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2013).doc ΑΔΑ: ΒΕΖΔΝ-Ζ10 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 24841 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 9 Μαΐου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 20424 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα