ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ"

Transcript

1 Μαρούσι, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη, προκηρύσσει την παροχή χρηματικού επάθλου (υποτροφίας) μικτού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ ( ), σε αριστούχο απόφοιτο οποιασδήποτε εκ των ιατρικών σχολών ανώτατης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) της ελληνικής επικρατείας, ο οποίος συνεχίζει ή επιθυμεί να συνεχίσει την εκπαίδευσή του για την απόκτηση ειδικότητας ή/και τις σπουδές του για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος στην ιατρική επιστήμη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικότερα κατωτέρω. Το χρηματικό έπαθλο (υποτροφία) αφορά στους αριστούχους αποφοίτους των ημερολογιακών ετών 2014, 2015 και 2016 και θα καταβάλλεται εφάπαξ την 30 η ημέρα του μηνός Ιουνίου του επομένου έτους αυτού της αποφοίτησης των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1) Στην διαδικασία επιλογής του υποτρόφου έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών των πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Κρήτης, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας και Θράκης, οι οποίοι, τα ημερολογιακά έτη 2014, 2015 και 2016, αποφοίτησαν και θα αποφοιτήσουν, αντίστοιχα, με βαθμό πτυχίου «Άριστα». (2) Οι εν λόγω αριστούχοι απόφοιτοι, θα πρέπει να συνεχίζουν ή να επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους για την απόκτηση ειδικότητας ή/και τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος στην ιατρική επιστήμη, ανεξάρτητα από τον τόπο άσκησης των καθηκόντων τους ή τον τόπο φοίτησης (εντός ή εκτός ελληνικής επικρατείας). Εξαιρούνται ρητά και δεν καταλαμβάνονται από την παρούσα προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως παρακολούθησης (distance learning, e-learning κ.λπ.). (3) Για την συμμετοχή τους στην διαδικασία επιλογής και την ανάδειξή τους ως υποψηφίων υποτρόφων, οι αριστούχοι απόφοιτοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς το ΥΓΕΙΑ ενυπόγραφη αίτηση, υπόδειγμα της οποίας μπορείτε να βρείτε εδώ. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται

2 από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, άλλως, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση σε μία από τις ανωτέρω γλώσσες: α) Αντίγραφο πτυχίου, επικυρωμένο από αρμόδια δημόσια αρχή (Κ.Ε.Π., κ.λπ.) ή, σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση του πτυχίου, βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών με αναφορά βαθμού πτυχίου «Άριστα». β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας, στο οποίο θα αναφέρονται σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων. γ) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς υπηκόους, επικυρωμένο από αρμόδια δημόσια αρχή (Κ.Ε.Π., κ.λπ.). δ) Επιστολή στην οποία θα αναφέρεται συνοπτικά ο τρόπος με τον οποίο οι αριστούχοι απόφοιτοι συνεχίζουν ή επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους για την απόκτηση ειδικότητας ή/και τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος στην ιατρική επιστήμη και κάθε σχετική με το ζήτημα αυτό πληροφορία (νοσηλευτικό ίδρυμα, εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολή, πρόγραμμα σπουδών, διάρκεια κ.λπ.). ε) Σε περίπτωση που οι αριστούχοι απόφοιτοι κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεών τους συνεχίζουν ήδη την εκπαίδευσή τους για την απόκτηση ειδικότητας ή/και τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος στην ιατρική επιστήμη ή έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα απόκτησης μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος στην ιατρική επιστήμη, πλην όμως, η έναρξη των σπουδών τους επίκειται, θα πρέπει να συνυποβάλουν βεβαίωση άσκησης ειδικότητας, βεβαίωση φοίτησης ή επιστολή αποδοχής αντίστοιχα. (4) Οι αιτήσεις και τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στο ΥΓΕΙΑ σε μορφή αρχείου εικόνας (τύπος jpg, png, gif, bmp, jpeg) ή σε μορφή αρχείου τύπου pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση έως τις 17:00 της , ημερομηνία και ώρα που αποτελούν την καταληκτική προθεσμία για την εμπρόθεσμη συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής των υποψηφίων υποτρόφων. (5) Σημειώνεται ότι δεν θα ληφθούν υπόψη: α) αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, β) αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από το σύνολο των ανωτέρω δικαιολογητικών, γ) ανυπόγραφες αιτήσεις και δ) δικαιολογητικά που δεν θα πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις ή που θα έχουν εκδοθεί από αναρμόδιο φορέα. Ομοίως, δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα αποσταλούν στο ΥΓΕΙΑ ταχυδρομικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, πέραν της αποστολής τους στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

3 (6) Η αποστολή της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών, θα συνιστά ρητή, ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση αποδοχής από κάθε συμμετέχοντα του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας προκήρυξης, χωρίς να μπορεί να αντιταχθεί από τον συμμετέχοντα άγνοια αυτών σε οποιοδήποτε στάδιο της σχετικής διαδικασίας. Ομοίως, η αποστολή της ανωτέρω αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών, θα συνιστά ρητή, ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση κάθε συμμετέχοντα ότι όλα τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει στην αίτησή του και προκύπτουν από τα σχετικά δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή, ενώ, ειδικότερα, η αποστολή των δικαιολογητικών θα συνιστά και ρητή, ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση για την εγκυρότητα αυτών. Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1) Σε περίπτωση που οι αριστούχοι απόφοιτοι που θα υποβάλλουν εμπρόθεσμα και έγκυρα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αίτηση προς το ΥΓΕΙΑ, είναι περισσότεροι του ενός για κάθε έτος, το χρηματικό έπαθλο (υποτροφία) θα απονεμηθεί σε όποιον, μεταξύ αυτών, συγκέντρωσε ή θα συγκεντρώσει αντίστοιχα κατά το έτος αποφοίτησής του τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας. Στην περίπτωση αυτή, το ΥΓΕΙΑ θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να αποστείλουν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανάδειξή τους ως υποψηφίων υποτρόφων, αναλυτική βαθμολογία της ιατρικής σχολής από την οποία αποφοίτησαν, με αναφορά του μέσου όρου βαθμολογίας με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Ομοίως και το έγγραφο αυτό, θα αποσταλεί σε μορφή αρχείου εικόνας (τύπος jpg, png, gif, bmp, jpeg) ή σε μορφή αρχείου τύπου pdf. (2) Σε περίπτωση που από τις αναλυτικές βαθμολογίες που θα αποσταλούν, προκύψει ισοβαθμία των υποψηφίων υποτρόφων έως και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο του μέσου όρου βαθμολογίας τους, για την ανάδειξη του αριστούχου υποτρόφου θα διενεργηθεί κλήρωση από εντεταλμένο όργανο του ΥΓΕΙΑ, το οποίο θα αποτελείται από μέλος της Διοίκησης αυτού και μέλος της Νομικής Υπηρεσίας, παρουσία των υποψηφίων υποτρόφων ή του νομίμου αντιπροσώπου τους. (3) Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία επιλογής, θα ενημερωθούν για την ανάδειξή τους ως υποψηφίων υποτρόφων με ηλεκτρονική αλληλογραφία, η οποία θα τους αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής της αίτησης και των δικαιολογητικών τους. Η ημερομηνία ενημέρωσης των συμμετεχόντων για την ανάδειξή τους ως υποψηφίων υποτρόφων, θα συνιστά και την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, που θα ταχθεί από το ΥΓΕΙΑ για την ηλεκτρονική αποστολή της αναλυτικής βαθμολογίας τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω. (4) Ομοίως, οι υποψήφιοι υπότροφοι που θα αναδειχθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα ενημερωθούν για την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης με ηλεκτρονική

4 αλληλογραφία, η οποία θα τους αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής της αίτησης και των δικαιολογητικών τους. Η μη εμπρόθεσμη εμφάνιση υποψηφίου υποτρόφου ή νομίμου αντιπροσώπου αυτού στην διαδικασία της κλήρωσης, θα αποκλείει τον εν λόγω υποψήφιο από την συμμετοχή του στην κλήρωση και, κατ επέκταση, από την ανάδειξή του ως υποτρόφου. Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ) (1) Κάθε χρηματικό έπαθλο (υποτροφία) ανέρχεται στο μικτό ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ ( ), το οποίο θα καταβληθεί στον αριστούχο απόφοιτο που θα αναδειχθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω εφάπαξ, με την έκδοση από το ΥΓΕΙΑ ισόποσης επιταγής στο όνομά του. (2) Ημερομηνία καταβολής ορίζεται η 30 η Ιουνίου του επομένου έτους αυτού της αποφοίτησης των συμμετεχόντων, εφόσον η εν λόγω ημέρα είναι εργάσιμη. Σε διαφορετική περίπτωση, η καταβολή θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Πιο αναλυτικά, η καταβολή: α) στον αριστούχο απόφοιτο του έτους 2014, που θα αναδειχθεί υπότροφος σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω, θα γίνει την , β) στον αριστούχο απόφοιτο του έτους 2015, που θα αναδειχθεί υπότροφος σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω, θα γίνει την και γ) στον αριστούχο απόφοιτο του έτους 2016, που θα αναδειχθεί υπότροφος σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω, θα γίνει την , εφόσον οι εν λόγω ημερομηνίες είναι εργάσιμες ημέρες, άλλως, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Μετά την καταβολή του εν λόγω ποσού, το ΥΓΕΙΑ δεν θα έχει καμία περαιτέρω υποχρέωση προς τον εκάστοτε υπότροφο. (3) Από το μικτό ποσό κάθε χρηματικού επάθλου (υποτροφίας), το ΥΓΕΙΑ θα προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες κατά τον χρόνο καταβολής νόμιμες κρατήσεις. Κατά τα λοιπά, η εξόφληση τυχόν προβλεπόμενων φόρων, τελών και οποιασδήποτε άλλης δαπάνης βαρύνει κάθε υποτροφία, αποτελεί αποκλειστικά και μόνο υποχρέωση του υποτρόφου που θα αναδειχθεί σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ (1) Προκειμένου να αποδειχθεί ότι ο υπότροφος συνεχίζει πραγματικά την εκπαίδευσή του για την απόκτηση ειδικότητας ή/και τις σπουδές του για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος στην ιατρική επιστήμη, ο τελευταίος υποχρεούται, σε περίπτωση που κατά τον χρόνο καταβολής του χρηματικού επάθλου (υποτροφίας) ασκεί ήδη τα καθήκοντά του για την απόκτηση ειδικότητας ή/και συνεχίζει τις σπουδές του για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος, να αποστέλλει στην ανωτέρω

5 ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΓΕΙΑ, ανά δώδεκα (12) μήνες και μέχρι την απόκτηση της ειδικότητας ή/και του αντίστοιχου διπλώματος, βεβαίωση άσκησης των καθηκόντων του ή/και βεβαίωση φοίτησης. Αντίστοιχα, στην περίπτωση που ο υπότροφος κατά τον χρόνο καταβολής του χρηματικού επάθλου (υποτροφίας) δεν ασκεί ακόμη τα καθήκοντά του για την απόκτηση ειδικότητας, ούτε συμμετέχει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, αναλαμβάνει την υποχρέωση εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την καταβολή του χρηματικού επάθλου (υποτροφίας) να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά του ή/και να επιτύχει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα επιλογής του. Στην περίπτωση αυτή θα ισχύουν ομοίως όσα αναφέρονται ανωτέρω για την υποχρέωση του υποτρόφου να αποστέλλει στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, ανά δώδεκα (12) μήνες και μέχρι την απόκτηση της ειδικότητας ή/και του αντίστοιχου διπλώματος, βεβαίωση άσκησης των καθηκόντων του ή/και βεβαίωση φοίτησης. (2) Σε περίπτωση που για την άσκηση των καθηκόντων της ειδικότητας επιλογής του υποτρόφου ή/και για την συμμετοχή αυτού στο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών επιλογής του, απαιτείται η πάροδος μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος αυτού των δώδεκα (12) μηνών που κατά τα ανωτέρω τάσσει το ΥΓΕΙΑ, ο υπότροφος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το ΥΓΕΙΑ στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, αποστέλλοντας ταυτόχρονα τα έγγραφα που αποδεικνύουν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που απαιτείται (π.χ. βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα). Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι, από την ημερομηνία καταβολής του χρηματικού επάθλου (υποτροφίας), ο υπότροφος θα έχει στην διάθεσή του χρονικό διάστημα ενάμιση (1 ½) έτους, προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά του για την απόκτηση ειδικότητας ή/και να επιτύχει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα σπουδών επιλογής του, άλλως, θα θεωρείται ότι έχει εκπέσει της ιδιότητας του υποτρόφου του ΥΓΕΙΑ και θα υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα το χρηματικό έπαθλο (υποτροφία) που του καταβλήθηκε. (3) Σε περίπτωση που ο υπότροφος που θα αναδειχθεί σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ζητήσει και λάβει μεταγραφή από το πρόγραμμα σπουδών που συμμετέχει σε έτερο, διακόψει την άσκηση των καθηκόντων του για την απόκτηση ειδικότητας ή/και τις σπουδές του, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το ΥΓΕΙΑ στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το ΥΓΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση επιστροφή του χρηματικού επάθλου (υποτροφίας) που καταβλήθηκε στον υπότροφο. (4) Για την πιστοποίηση της ανάδειξής του ως υποτρόφου, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει με το ΥΓΕΙΑ ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο θα γίνεται αναφορά και στα επιμέρους ζητήματα που ρυθμίζει η παρούσα προκήρυξη. (5) Ο αριστούχος απόφοιτος που θα αναδειχθεί υπότροφος σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα το ΥΓΕΙΑ για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία που δηλώνει με

6 την αίτηση και τα δικαιολογητικά του, με ηλεκτρονική αλληλογραφία που θα αποστέλλει στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. (6) Σε περίπτωση που του ζητηθεί από το ΥΓΕΙΑ, ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραστεί σε πιθανή εκδήλωση βράβευσής του, καθώς και σε κάθε άλλη συναφή εκδήλωση που ενδέχεται να πραγματοποιήσει το ΥΓΕΙΑ, συναινεί δε στην αναφορά ή/και στην ανάρτηση του ονόματος, του επωνύμου και της φωτογραφίας του, καθώς και του φωτογραφικού υλικού που ενδέχεται να ληφθεί κατά την διάρκεια αυτών, στην ιστοσελίδα του ΥΓΕΙΑ, σε σχετικά Δελτία Τύπου, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, σε Απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητας. Σε περίπτωση που παρά την προς τούτο συναίνεσή του, ο υπότροφος αρνηθεί τα ανωτέρω ή δεν παραστεί σε οποιαδήποτε σχετική εκδήλωση, το ΥΓΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του χρηματικού επάθλου (υποτροφίας) που καταβλήθηκε. Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΓΕΙΑ (1) Πέραν των όσων ρυθμίζονται ειδικότερα στην παρούσα, το ΥΓΕΙΑ, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του ποσού που θα καταβληθεί στον υπότροφο, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι το σύνολο ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο τελευταίος είναι ψευδή ή παραποιημένα με οποιονδήποτε τρόπο. (2) Το ίδιο δικαίωμα διατηρεί το ΥΓΕΙΑ και για την περίπτωση που ο υπότροφος δεν ενημερώσει άμεσα, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στα στοιχεία που θα γνωστοποιήσει στο ΥΓΕΙΑ, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παράβασης από τον υπότροφο των όρων και των υποχρεώσεων της παρούσας. (3) Το ΥΓΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής των υποτρόφων και κάθε προθεσμία που αναφέρεται στην παρούσα, καθώς επίσης να τροποποιεί μονομερώς τους όρους αυτής. Κάθε τέτοια παράταση ή/και τροποποίηση θα ανακοινώνεται αποκλειστικά και μόνο με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΓΕΙΑ (www.hygeia.gr) και θα επιφέρει τα αποτελέσματά της από την ημερομηνία ανάρτησης. Ομοίως, το ΥΓΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα προκήρυξη και, κατ επέκταση, να ματαιώσει την καταβολή του χρηματικού επάθλου (υποτροφίας), με ανακοίνωση που θα αναρτάται στην ανωτέρω ιστοσελίδα του. (4) Το ΥΓΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά την κρίση του, από οποιοδήποτε συμμετέχοντα στην διαδικασία επιλογής ή/και από τον υπότροφο, επιπλέον δικαιολογητικά, προκειμένου να πιστοποιήσει την εγκυρότητα αυτών που θα έχουν ήδη υποβληθεί κατά τα ανωτέρω και να επιβεβαιώσει την άσκηση από τον υπότροφο των καθηκόντων του για την απόκτηση ειδικότητας ή τους λόγους μη άσκησης αυτών, την συμμετοχή του υποτρόφου σε πρόγραμμα για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος στην ιατρική

7 επιστήμη κ.λπ. Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία επιλογής υποτρόφου και ο υπότροφος που θα αναδειχθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα, συναινούν ώστε να δύναται το ΥΓΕΙΑ να ζητήσει τα ανωτέρω και από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα, όπως, για παράδειγμα, από την Ιατρική Σχολή αποφοίτησής τους, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση αυτών, εξουσιοδοτούν δε τους νομίμους εκπροσώπους του ΥΓΕΙΑ και τους υπ αυτών υπεξουσιοδοτημένους να προβαίνουν στις απαιτούμενες γι αυτό ενέργειες. ΣΤ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ (1) Οι προθεσμίες για την αποστολή των αιτήσεων συμμετοχής και των σχετικών δικαιολογητικών των αριστούχων αποφοίτων των ημερολογιακών ετών 2015 και 2016, θα ανακοινωθούν από το ΥΓΕΙΑ με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του (www.hygeia.gr). (2) Κάθε συμμετέχων στην διαδικασία επιλογής του υποτρόφου, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) που δηλώνει προς το ΥΓΕΙΑ με την σχετική αίτησή του, διεύθυνση από την οποία θα αποσταλούν στο ΥΓΕΙΑ τόσο η αίτηση, όσο και τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Προς αποφυγή κάθε παρανόησης σημειώνεται ότι το ΥΓΕΙΑ δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο συμμετέχων από τυχόν αθέμιτη πρόσβαση τρίτου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του, ακόμη και εάν αυτή οδηγήσει στην ματαίωση της συμμετοχής του στην διαδικασία επιλογής υποτρόφου. (3) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) που θα δηλωθεί από τον συμμετέχοντα με την αίτηση συμμετοχής του στην διαδικασία επιλογής υποτρόφου, θα αποτελεί το αποκλειστικό μέσο ενημέρωσής του από το ΥΓΕΙΑ σχετικά με τα ζητήματα της παρούσας προκήρυξης. (4) Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη ή αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους ή σε οποιοδήποτε επόμενο στάδιο της διαδικασίας ανάδειξης του υποτρόφου, θα δύνανται να επικοινωνούν με το ΥΓΕΙΑ στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον τηλεφωνικό αριθμό , ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00-16:00. (5) Τα στοιχεία που θα υποβάλει κάθε συμμετέχων στην παρούσα, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό αυτής και θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. Για την Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» Αρετή Σουβατζόγλου Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016 Σελίδα 1 από 11 Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, στο πλαίσιο της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 16 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζική. Λογιστική. Χρηματοοικονομικά. Ελεγκτική. Διοίκηση Κινδύνου. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

Τραπεζική. Λογιστική. Χρηματοοικονομικά. Ελεγκτική. Διοίκηση Κινδύνου. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2014/2015, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 1 Ι Ρ Υ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο Υ Ρ Α Κ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 4ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016, για σπουδές στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα 29 Ιουν 2012 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 37 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2014/2015 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) Ιούλιος 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Μέρος Α Όροι φοίτησης και παρακολούθησης Προγράμματος 1. Εγγραφή σε Πρόγραμμα 1.1 Ο/η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος Αθήνα, 11.03.2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΩΝ 1 Ορισμοί... 3 2 Εισαγωγή... 6 3 Επισκόπηση διαγωνισμού... 8 4 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 . ΜΕΕΜΕΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 Η ΚΕΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει : Δημόσιο Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα