Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 L 4/13 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης εκεµβρίου 2003 σχετικά µε διαδικασία που αφορά την εφαρµογήτου άρθρου 18 παράγραφος 2 πρώτη πρόταση της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών και του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συµβουλίου (Υπόθεση TREN/AMA/11/03 Μέτρα της Γερµανίας για τις προσεγγίσεις στον αερολιµένα της Ζυρίχης) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 4472] (Το κείµενο στη γερµανικήγλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό) (2004/12/ΕΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συµφωνία µεταξύτης Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για τις αεροπορικές µεταφορές ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 15 και το άρθρο 18 παράγραφος 2, τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, για την πρόσβαση των κοινοτικών αεροµεταφορέων σε δροµολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3, Aφούσυµβουλεύθηκε τη συµβουλευτική επιτροπή που έχει θεσπισθεί µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: ΙΣΤΟΡΙΚΟ I (1) Ο αερολιµένας της Ζυρίχης βρίσκεται στο Kloten, νοτιοανατολικά της πόλης της Ζυρίχης και σε απόσταση περίπου 15 km νοτιοανατολικά της µεθορίου µεταξύελβετίας και Γερµανίας. Ο αερολιµένας της Ζυρίχης έχει τρεις διαδρό- µους: έναν δυτικό-ανατολικό (10/28), έναν βόρειο-νότιο (16/34) ο οποίος διασχίζει τον δυτικό-ανατολικό διάδροµο, και έναν βορειοανατολικό-νοτιοανατολικό (14/32) ο οποίος είναι ανεξάρτητος των δύο άλλων. Οι διάδροµοι αυτοί χρησιµοποιούνται συνήθως σύµφωνα µε το ακόλουθο πρόγραµµα: οι περισσότερες απογειώσεις κατά τη διάρκεια της ηµέρας πραγµατοποιούνται από τον δυτικό-ανατολικό διάδροµο µε κατεύθυνση προς τα δυτικά, ενώ τις πολύπρωινές ώρες και αργά το βράδυ για τις περισσότερες απογειώσεις χρησιµοποιείται ο βόρειο-νότιος διάδροµος µε κατεύθυνση προς Βορρά. Για τις αφίξεις αεροσκαφών που προσεγγίζουν ( 1 ) ΕΕ L 114 της , σ. 73. ( 2 ) ΕΕ L 240 της , σ. 8. από βορειοανατολικά χρησιµοποιείται κυρίως ο βορειοανατολικό-νοτιοανατολικός διάδροµος. Επειδή η γερµανική µεθόριος είναι πολύκοντά, όλες οι πτήσεις που προσγειώνονται στη Ζυρίχη προερχόµενες από βόρεια ή βορειοδυτικά πρέπει να χρησιµοποιήσουν τον γερµανικό εναέριο χώρο για την προσγείωση. (2) Η χρήση του γερµανικούεναερίου χώρου για την προσέγγιση στον αερολιµένα της Ζυρίχης και την αναχώρηση από αυτόν διέπετο από τη διµερή συµφωνία µεταξύελβετίας και Γερµανίας της 17ης Σεπτεµβρίου1984, την οποία έλυσε η Γερµανία στις 22 Μαρτίου 2000 µε ισχύαπό τις 31 Μαΐου 2001 λόγω προβληµάτων στην εφαρµογή της. Η Γερµανία και η Ελβετία στη συνέχεια υπέγραψαν νέα συµφωνία στις 18 Οκτωβρίου 2001, η οποία όµως δεν έχει επικυρωθεί. Στην Ελβετία, το Εθνικό Κοινοβούλιο (Nationalrat) καταψήφισε την επικύρωση στις 19 Ιουνίου 2002, το δε Ständerat παρέπεµψε το έγγραφο στην επιτροπή µεταφορών στις 12 εκεµβρίου Στη Γερµανία, η Οµοσπονδιακή Βουλή (Bundestag) ενέκρινε τη συµφωνία στις 17 Μαΐου 2002 αλλά το Bundesrat αντιτέθηκε στις 12 Ιουλίου Έτσι, η συµφωνία δεν έχει επικυρωθεί. (3) Στις 15 Ιανουαρίου 2003 η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Γερµανίας δηµοσίευσε τον 213ο κανονισµό εφαρ- µογής των γερµανικών κανονισµών εναέριας κυκλοφορίας, ο οποίος καθορίζει τις διαδικασίες ενόργανων προσγειώσεων και απογειώσεων στον αερολιµένα της Ζυρίχης. Ο κανονισµός περιλαµβάνει ορισµένους περιορισµούς για την προσέγγιση στον αερολιµένα της Ζυρίχης από τις 18 Ιανουαρίου Συγκεκριµένα: Επιβάλλει ελάχιστα επίπεδα αναµονής ποδών επάνω από τις περιοχές αναµονής SAFFA και EKRIT, και ποδών επάνω από την περιοχή αναµονής RILAX.

2 L 4/ Καθορίζει εννέα διαδικασίες προσγείωσης επάνω από το γερµανικό έδαφος. Οι έξι διαδικασίες ενόργανης προσγείωσης δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µεταξύ των ωρών 22:00 και 6:00 τις εργάσιµες ηµέρες και µεταξύτων ωρών 20:00 και 9:00 τα σαββατοκύριακα και τις αργίες. Όταν χρησιµοποιούνται οι τρεις διαδικασίες προσγείωσης VOR/DME (µε τον πανκατευθυντικό ραδιόφαρο πολύυψηλής συχνότητας/σύστηµα µέτρησης αποστάσεων) τις ώρες αυτές, τα αεροσκάφη δεν πρέπει να κατεβαίνουν κάτω των ποδών επάνω από το γερµανικό έδαφος. Eξαιρέσεις από τον κανόνα αυτόν προβλέπονται εφόσον οι εξωτερικές συνθήκες επιτρέπουν µόνον τις προσεγγίσεις προσγείωσης από βορρά. Επιβάλλει τη χρήση των πέντε διαδροµών Z1, 2, 3, 4, και 5 για τα αεροσκάφη που απογειώνονται από τον αερολιµένα της Ζυρίχης όταν εισέρχονται στο γερµανικό έδαφος, εκτός των απογειώσεων από τους διαδρόµους απογείωσης 32 και 34, οι οποίες δεν µπορούν να φθάσουν τεχνικά τις συντεταγµένες αυτές. (4) Στις 4 Aπριλίου 2003 η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Γερµανίας δηµοσίευσε τον πρώτο τροποποιητικό κανονισµό του 213ου κανονισµού. Η τροποποίηση είχε τα ακόλουθα αποτελέσµατα από τις 17 Απριλίου 2003: Αυξάνει τα ελάχιστα επίπεδα αναµονής (βλέπε αιτιολογική σκέψη 3 πρώτο εδάφιο) επάνω από τις SAFFRA και EKRIT σε πόδια µεταξύτων ωρών 21:00 και 7:00 τις εργάσιµες ηµέρες και µεταξύτων ωρών 20:00 και 9:00 τα σαββατοκύριακα και τις αργίες. Επάνω από την RILAX αυξάνει το ελάχιστο επίπεδο αναµονής σε πόδια τις αντίστοιχες ώρες. Επεκτείνει τους περιορισµούς για τις έξι διαδικασίες ενόργανης προσγείωσης και τις τρεις διαδικασίες προσγείωσης VOR/DME (βλέπε αιτιολογική σκέψη 3 δεύτερο εδάφιο) απότις ώρες 22:00 έως 6:00 σε 21:00 έως 7:00 τις εργάσιµες ηµέρες και αυξάνει το ελάχιστο ύψος για τις τρεις διαδικασίες προσγείωσης VOR/DME κατά τη διάρκεια των ωρών αυτών σε πόδια. Απαγορεύει τις ειδικές διαδικασίες απογείωσης από τους διαδρόµους 32 και 34 (βλέπε αιτιολογική σκέψη 3 τρίτο εδάφιο) µεταξύτων ωρών 21:00 και 7:00 τις εργάσιµες ηµέρες και µεταξύτων ωρών 20:00 και 9:00 τα σαββατοκύριακα και τις αργίες και επιβάλλει ελάχιστο ύψος ποδών κατά την είσοδο στο γερµανικό έδαφος. (5) Ο τροποποιητικός κανονισµός προσδιορίζει επίσης µε ποιες καιρικές συνθήκες οι εξωτερικές συνθήκες επιτρέπουν προσεγγίσεις µόνον από Βορρά, επιτρέποντας έτσι εξαιρέσεις από τους κανόνες που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 4 δεύτερο εδάφιο. Ωστόσο, η διάταξη αυτή επρόκειτο να τεθεί σε ισχύµόνον από τις 10 Ιουλίου (6) Σκοπός των γερµανικών µέτρων είναι να αποτρέπεται, υπό κανονικές καιρικές συνθήκες, η πτήση σε χαµηλό απόλυτο ύψος επάνω από το γερµανικό έδαφος κοντά στην ελβετική µεθόριο µεταξύτων ωρών 21:00 και 7:00 τις εργάσιµες ηµέρες και µεταξύτων ωρών 20:00 και 9:00 τα σαββατοκύριακα και τις αργίες, και να µειωθεί έτσι ο θόρυβος στον οποίο εκτίθεται ο τοπικός πληθυσµός. Το αποτέλεσµα είναι να µην µπορούν να πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια των ωρών αυτών οι δύο προσεγγίσεις προσγείωσης από Βορρά, τις οποίες χρησιµοποιούσαν στο παρελθόν κυρίως τα αεροσκάφη για την προσγείωσή τους στον αερολιµένα της Ζυρίχης, και οι απογειώσεις µε κατεύθυνση προς Βορρά που πραγµατοποιούνταν αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί. Η ηχοστάθµη επάνω από το γερµανικό έδαφος υπήρξε το κύριο θέµα των διαφόρων διαπραγµατεύσεων και συµφωνιών που αναφέρθηκαν στην αιτιολογική σκέψη 2 τα τελευταία είκοσι χρόνια. (7) Στις 10 Ιουνίου 2003 η Ελβετική Συνοµοσπονδία ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει ότι: Η Γερµανία δεν µπορεί να συνεχίσει να εφαρµόζει τον 213ο κανονισµό εφαρµογής των γερµανικών κανονισµών εναέριας κυκλοφορίας, ο οποίος καθορίζει τις διαδικασίες ενόργανων προσγειώσεων και απογειώσεων στον αερολιµένα της Ζυρίχης, όπως τροποποιήθηκε από τον πρώτο τροποποιητικό κανονισµό της 4ης Απριλίου Η Γερµανία οφείλει να αναστείλει την εφαρµογή του 213ου κανονισµούεφαρµογής των γερµανικών κανονισµών εναέριας κυκλοφορίας, ο οποίος καθορίζει τις διαδικασίες ενόργανων προσγειώσεων και απογειώσεων στον αερολιµένα της Ζυρίχης έως ότου λάβει την ανωτέρω απόφαση η Επιτροπή. (8) Στις 26 Ιουνίου 2003 οι γερµανικές και οι ελβετικές αρχές άλλαξαν τα δεδοµένα της κατάστασης στα οποία βασιζόταν η καταγγελία φθάνοντας σε συµφωνία επί των ακόλουθων σηµείων: Η Ελβετία διασφαλίζει ότι µπορούν να πραγµατοποιούνται στο διάδροµο 34 οι ακόλουθες προσεγγίσεις ενόργανης προσγείωσης: η διαδικασία VOR/DME από τις 30 Oκτωβρίου 2003, η διαδικασία LLZ/DME από τις 30 Aπριλίου 2004, η διαδικασία ILS CAT1 από τις 31 Oκτωβρίου (9) Η Γερµανία συµφώνησε αναστείλει την εφαρµογή των διατάξεων του πρώτου τροποποιητικούκανονισµούτου 213ου κανονισµού, οι οποίες επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ στις 10 Ιουλίου (βλέπε προηγουµένως στην αιτιολογική σκέψη 5) έως τις 30 Oκτωβρίου Άλλες τροποποιήσεις µπορούν να επέλθουν στη συµφωνία όταν η Γερµανία θα επανεξετάσει οκτώ εβδοµάδες πριν τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 8 µε ποιες καιρικές συνθήκες θα επιτρέπεται η προσγείωση στους διαδρόµους 14 και 16. Θα καταργήσει επίσης τις διαδικασίες αναµονής EKRIT και SAFFA, η δε Ελβετία θα δηµιουργήσει αντίστοιχες διαδικασίες αναµονής τον Φεβρουάριο του (10) Στις 20 Ιουνίου 2003 η Επιτροπή ζήτησε από τις γερµανικές αρχές να σχολιάσουν το αίτηµα της Ελβετίας. Με επιστολή της την ίδια ηµέρα, η Επιτροπή ζήτησε επίσης από τις ελβετικές αρχές να δώσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες. Απαντώντας µε επιστολή της στις 30 Ιουνίου 2003, η Γερ- µανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι ήλθε σε συµφωνία µε τις ελβετικές αρχές στις 26 Ιουνίου 2003 να αναβληθούν ορισµένα από τα µέτρα που προβλέπει ο 213ος κανονισµός. Ως εκ τούτου θεώρησε άκυρη τη καταγγελία της Ελβετίας και περίµενε τη λήξη της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις 27 Ιουνίου 2003 οι ελβετικές αρχές κοινοποίησαν και αυτές στην Επιτροπή την ανωτέρω συµφωνία. Ωστόσο, επέµειναν ότι η συµφωνία δεν θίγει κατά κανένα τρόπο τη καταγγελία.

3 L 4/15 (11) Με επιστολή της στις 4 Ιουλίου, η Ελβετία ανακοίνωσε ότι συγκεντρώνει τις συµπληρωµατικές πληροφορίες που είχε ζητήσει η Επιτροπή, καθώς επίσης ότι αξιολογεί τις επιπτώσεις της συµφωνίας της 26ης Ιουνίου 2003 στο αίτηµά της για προσωρινά µέτρα. Στις 14 Ιουλίου 2003 η Επιτροπή ζήτησε από τις Ελβετικές Αρχές να επισηµάνουν τυχόν αλλαγές στη καταγγελία τους λόγω της αναβολής έως τις 30 Οκτωβρίου των µέτρων στα οποία η Ελβετία στήριξε το αίτηµά της για προσωρινά µέτρα. Στις 24 Ιουλίου 2003 οι ελβετικές αρχές διαβίβασαν τις συµπληρωµατικές πληροφορίες που είχε ζητήσει η Επιτροπή στις 20 Ιουνίου. Επεσήµαναν επίσης ότι εµµένουν στο αίτηµά τους να ληφθούν προσωρινά µέτρα. Η Επιτροπή ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες µε επιστολή της στις 12 Aυγούστου 2003, τις οποίες έδωσε η Ελβετία µε επιστολή της στις 17 Σεπτεµβρίου που καταχωρίσθηκε στις 24 Σεπτεµβρίου. (12) Στις 16 Ιουλίου 2003 η Επιτροπή απευθυνόµενη γραπτώς στις γερµανικές αρχές τις πληροφόρησε ότι η Ελβετία εµµένει στη καταγγελία της και ότι η Επιτροπή ζητά και πάλι από αυτές να σχολιάσουν τους ισχυρισµούς της Ελβετίας. Με επιστολή τους στις 28 Aυγούστου οι γερµανικές αρχές υπέβαλαν τα σχόλιά τους για τους ισχυρισµούς της Ελβετίας. Στις 6 Οκτωβρίου οι γερµανικές αρχές υπέβαλαν σχόλια επί της επιστολής της Ελβετίας της 17ης Σεπτεµβρίου και κοινοποίησαν τη δεύτερη τροποποίηση του 213ου κανονισµούεφαρµογής. (13) Στις 14 Oκτωβρίου 2003 εστάλη ανακοίνωση αιτιάσεων στις Ελβετικές και τις γερµανικές αρχές προς υποβολή σχολίων. Η Γερµανία υπέβαλε τα σχόλιά της επί της συνολικής ανάλυσης στις 20 Οκτωβρίου και διατήρησε επιφύλαξη ως προς τη δυνατότητα εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92. Η Ελβετία απάντησε µε σχόλια επί της ανακοίνωσης αιτιάσεων στις 21 Οκτωβρίου, καθώς και µε σχόλια επί των παρατηρήσεων της Γερµανίας στις 28 Αυγούστου. (14) Οι ελβετικές αρχές υποστηρίζοντας την καταγγελία τους στην Επιτροπή κατά των γερµανικών κανόνων προβάλλουν τα ακόλουθα επιχειρήµατα: II Α. Ο 213ος κανονισµός εφαρµογής παραβιάζει τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 α) Ο γερµανικός κανόνας µειώνει την επιχειρησιακή ικανότητα του αερολιµένα της Ζυρίχης διότι προσβάλλει δικαιώµατα κυκλοφορίας Σύµφωνα µε τις ελβετικές αρχές, η µέγιστη επιχειρησιακή ικανότητα του αερολιµένα της Ζυρίχης για τις προσεγγίσεις προσγείωσης από Βορρά είναι 68 κινήσεις ανά ώρα (36 προγραµµατισµένες προσγειώσεις ή/και απογειώσεις). Εξαιτίας των γερµανικών επιχειρησιακών κανόνων, ο αερολιµένας της Ζυρίχης είναι αναγκασµένος να επιβάλλει την προσέγγιση των αεροσκαφών από ανατολικά στο διάδροµο 28 κατά τις ώρες περιορισµούτης κίνησης. Επειδή δεν υπάρχει διαδικασία προσέγγισης µε όργανα ακριβείας για το διάδροµο αυτό, χρησιµοποιείται η αποκαλούµενη διαδικασία VOR DME για τα εισερχόµενα αεροσκάφη. Επιπλέον, ο διάδροµος δεν έχει ταχείς εξόδους. Θεωρητικά, για τους λόγους αυτούς η µέγιστη ικανότητα προσγείωσης είναι περίπου 29 κινήσεις ανά ώρα, στην πράξη όµως είναι µικρότερη διότι ο διάδροµος 28 είναι κατάλληλος για την προσγείωση µεγάλων αεροσκαφών µόνον υπό βέλτιστες συνθήκες. Στις περισσότερες περιπτώσεις πάντως ο διάδροµος αποδεικνύεται µικρός. Οι ελβετικές αρχές πιστεύουν ότι ο αερολιµένας της Ζυρίχης δεν µπορεί πλέον να εγγυάται στους αεροµεταφορείς την άσκηση των δικαιωµάτων κυκλοφορίας τους διότι η ικανότητά του έχει περιορισθεί σηµαντικά από τους γερµανικούς επιχειρησιακούς κανόνες. Αντί των 39 προσγειώσεων (36 προγραµµατισµένες προσγειώσεις) ανά ώρα, ο αερολιµένας µπορεί να χειρίζεται µόνον περίπου 20 έως, στην καλύτερη των περιπτώσεων, 28 κινήσεις, πρόκειται δηλαδή για ουσιαστική µείωση της ικανότητας του αερολιµένα. Οι 39 κινήσεις είναι αναγκαίες για την πλήρη και ολοκληρωµένη λειτουργία του. Σε αυτό πρέπει να προστεθεί ότι πλήττεται και η ικανότητα απογείωσης, γεγονός που οδηγεί σε αξιοσηµείωτες καθυστερήσεις. Μεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα είναι δυνατόν να βελτιωθούν κάπως οι προσεγγίσεις προσγείωσης από νότια και ανατολικά. Tα µέτρα αυτά δεν µπορούν εφαρµοσθούν σύντοµα, όµως, και δεν µπορούν να υποκαταστήσουν τελείως τις προσγειώσεις από Βορρά. Εκεί, µπορούν να γίνονται στο διάδροµο 14 οι προσεγγίσεις ILS της κατηγορίας 3(«τυφλές προσεγγίσεις»). Ο χώρος νότια είναι όµως πυκνά ανεπτυγµένος και γεµάτος εµπόδια και το έδαφος φθάνει σε υψόµετρο περίπου 700 µέτρων σε απόσταση 7 km από τον αερολιµένα. Η γωνία προσέγγισης 3,3 είναι η µόνη δυνατή. Συνεπώς, ο διάδροµος 34 µπορεί να είναι εξοπλισµένος µόνον µε ILS της κατηγορίας 1, όπερ σηµαίνει ότι ένα αεροσκάφος µπορεί να προσγειωθεί µόνον εφόσον η οριζόντια ορατότητα (εδάφους) είναι τουλάχιστον 550 µέτρα και η κάθετη ορατότητα (βάση νέφωσης) τουλάχιστον 60 µέτρα/ 200 πόδια. Εάν δεν κατασκευασθούν ταχείες έξοδοι και έως ότου κατασκευασθούν αυτές, η µέγιστη ικανότητα του διαδρόµου θα είναι κατά µέσο όρο περίπου 30 έως 32 προσγειώσεις ανά ώρα. Ο διάδροµος 28 από ανατολικά, ο οποίος σήµερα έχει ικανότητα 28 προσγειώσεις/ώρα (βλέπε προηγουµένως), θα µπορούσε να εξοπλισθεί µε ILS, η ικανότητά του όµως θα αυξηθεί µόνον σε περίπου 30 προσγειώσεις ανά ώρα. Η προσγείωση αεροσκαφών στον διάδροµο 28 ή 34 θα µειώσει οπωσδήποτε την ικανότητα απογείωσης κατά έξι κινήσεις περίπου ανά ώρα. εν είναι βέβαιο ότι µπορεί να γίνει εγκατάσταση συστήµατος ILS της κατηγορίας 3 για τα αεροσκάφη που προσεγγίζουν το διάδροµο 32 από νοτιοανατολικά, διότι υπάρχουν εµπόδια καθ' οδόν και τα αεροσκάφη µπορούν να προσεγγίσουν µόνον υπό γωνία 3,3. Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως η ικανότητα παραµένει µειωµένη µε αποτέλεσµα να θίγονται τα δικαιώµατα κυκλοφορίας. Στο άµεσο µέλλον, η κατάσταση θα ήταν εξαιρετικά σοβαρή εάν οι γερµανικοί κανόνες είχαν τεθεί σε ισχύστις 10 Ιουλίου όπως είχε προγραµµατισθεί, διότι στηρίζονται σε εσφαλµένες παραδοχές για τις τεχνικές εγκαταστάσεις του αερολιµένα της Ζυρίχης. Μετά την ηµεροµηνία αυτή, οι καιρικές συνθήκες, για τις οποίες η Γερµανία θα ήταν έτοιµη να χορηγήσει έκτακτες άδειες προσεγγίσεων επάνω από το γερ- µανικό εναέριο χώρο κατά τις ώρες περιορισµού, καλύπτουν µέρος µόνον των καιρικών συνθηκών υπό τις οποίες δεν είναι εφικτές οι προσγειώσεις από νότια, νοτιοανατολικά και ανατολικά. Συνεπεία αυτού, εάν η οριζόντια ορατότητα είναι άνω των µέτρων αλλά κάτω των µέτρων, ή εάν η κάθετη ορατότητα είναι άνω των 700 ποδών αλλά κάτω των ποδών, ένα αεροσκάφος δεν µπορεί καν να προσγειωθεί στον αερολιµένα της Ζυρίχης µε τους επιχειρησιακούς κανόνες. Υπό ορισµένες καιρικές συνθήκες, λοιπόν, ο αερολιµένας θα ήταν αναγκασµένος να κλείνει από τις 21:00 έως τις 7:00 ή από τις 20:00 έως τις 9:00 και να θίγονται σαφώς τα δικαιώµατα κυκλοφορίας.

4 L 4/ β) Ο περιορισµός της Γερµανίας αυξάνει το επιχειρησιακό κόστος του αερολιµένα και άρα και τους φόρους του, θίγοντας έτσι τα δικαιώµατα κυκλοφορίας Οι ελβετικές αρχές επιµένουν ότι ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα το οποίο θα εναλλάσσει τις προσεγγίσεις από βόρεια, νότια και ανατολικά απαιτεί σηµαντικές δαπάνες σε πρόσθετο προσωπικό, υποδοµές και εκπαίδευση προσωπικού. Θα χρειάζονταν συνολικά για τον αερολιµένα 65 εκατ. ελβετικά φράγκα (CHF), 10 εκατ. από τα οποία έχουν ήδη δαπανηθεί. Η εταιρεία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας θα έπρεπε να επενδύσει 15 εκατ. CHF και να αυξήσει τις λειτουργικές της δαπάνες κατά 2 έως 3 εκατ. CHF ανά έτος. Συνεπώς, οι αεροπορικές εταιρείες θα ήταν αναγκασµένες να καταβάλλουν µεγαλύτερους φόρους αεροδροµίου µε αποτέλεσµα να θιγεί η άσκηση των δικαιωµάτων κυκλοφορίας τους. γ) Οι γερµανικοί κανόνες εισάγουν διακρίσεις Η Ελβετία προβάλλει το επιχείρηµα ότι τα γερµανικά µέτρα εισάγουν διακρίσεις µε δύο τρόπους. Πρώτον, διότι κανένας παρεµφερής γερµανικός αερολιµένας δεν υπόκειται σε νυκτερινούς περιορισµούς διάρκειας ίδιας µε εκείνη που προβλέπει ο 213ος κανονισµός. εύτερον, διότι η εταιρεία Swiss International Air Lines, ως κύριος χρήστης του αερολιµένα της Ζυρίχης, θίγεται από τα µέτρα αυτά περισσότερο από άλλους αεροµεταφορείς και εποµένως τίθεται σε µειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών της, πράγµα που αποτελεί έµµεση διάκριση. Β. Ο 213ος κανονισµός εφαρµογής παραβιάζει τη συµφωνία της 21ης Ιουνίου 1999 για τις αεροπορικές µεταφορές µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, το άρθρο 17 της οποίας ορίζει ότι: «Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό µέτρο κατάλληλο να εξασφαλίσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα συµφωνία και απέχουν από κάθε µέτρο που δύναται να θέσει σε κίνδυνο την πραγµατοποίηση των στόχων της παρούσας συµφωνίας.» Σύµφωνα µε τις ελβετικές αρχές, η εν λόγω διάταξη θέτει την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας, την οποία η Γερ- µανία παραβίασε µε την υιοθέτηση των επίµαχων µέτρων χωρίς να λάβει δεόντως υπόψη της τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα της Ελβετίας. Επίσης, τα γερµανικά µέτρα τίθενται σε εφαρµογή ασκόπως βεβιασµένα, πράγµα που σηµαίνει ότι ο αερολιµένας της Ζυρίχης δεν έχει αρκετό χρόνο για να προβεί στις αναγκαίες προσαρµογές [βλέπε προηγουµένως στο στοιχείο α)]. (15) Οι γερµανικές αρχές προβάλλουν ουσιαστικά τα ακόλουθα επιχειρήµατα κατά του αιτήµατος της Ελβετίας: III δ) Η προστασία του περιβάλλοντος δεν µπορεί να χρησι- µοποιηθεί ως δικαιολογία για τα γερµανικά µέτρα Η Ελβετία θεωρεί ότι γίνονται ήδη δεόντως σεβαστά τα συµφέροντα των πολιτών στις συγκεκριµένες γερµανικές περιοχές. Ο ελβετικός κανονισµός για την υποδοµή εναέριας κυκλοφορίας προβλέπει κανόνες για τις νυκτερινές πτήσεις, οι οποίοι επιτρέπουν τις πτήσεις µεταξύτων ωρών 22:00 και 06:00 µόνον µε αεροσκάφη πολύχαµηλούθορύβου. Συν τοις άλλοις, ως διηπειρωτικός αερολιµένας, η Ζυρίχη έχει ορισµένους από τους πιο αυστηρούς κανόνες νυκτερινών πτήσεων σε όλη την Ευρώπη. Η απαγόρευση νυκτερινών πτήσεων που επιβλήθηκε από τον αερολιµένα της Ζυρίχης το 1972 ουσιαστικά προβλέπει ότι δεν εκτελούνται πτήσεις µεταξύτων ωρών 24:00 και 5:30. Ακόµη, στην Ελβετία περισσότερα από άτοµα εκτίθενται συνεχώς σε ηχοστάθµες όπως εκείνες που σηµειώνονται κατά τη διάρκεια της ηµέρας στη Γερµανία σε ορισµένα µέρη του Hohentengen, ο περισσότερο πληττόµενος δήµος, συγκεκριµένα µε 50 έως 55 db. Προστίθεται ότι υπάρχουν άνω των κατοίκων στην Ελβετία, οι οποίοι εκτίθενται σε πολύµεγαλύτερο θόρυβο από εκείνον που παρατηρείται στη Νότιο Γερµανία. Τα γερµανικά µέτρα απλώς µειώνουν την όχληση από το θόρυβο επάνω από τη Γερµανία αλλά την αυξάνουν όµως πολύπερισσότερο επάνω από την Ελβετία, διότι η πυκνότητα πληθυσµούστα νέα ίχνη προσγείωσης είναι µεγαλύτερη και τα χωριά είναι πιο κοντά στον αερολιµένα της Ζυρίχης σε σύγκριση µε τα προστατευόµενα γερµανικά χωριά, από τη στιγµή που τα αεροσκάφη πετούν επάνω από αυτά σε χαµηλότερο ύψος δηµιουργώντας έτσι µεγαλύτερο θόρυβο. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνεται αντί να µειώνεται η συνολική όχληση από το θόρυβο. Α. Η Επιτροπήδεν είναι αρµόδια να λάβει απόφαση για τον 213ο κανονισµό εφαρµογής α) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 δεν µπορεί να εφαρµοσθεί στην καταγγελία της Ελβετίας Η ελευθέρωση των ευρωπαϊκών αεροπορικών γραµµών στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 βασίσθηκε στη σύµβαση του Σικάγου του 1944, η οποία επικυρώνει την κυριαρχία των κρατών στον εναέριο χώρο τους. Η σύµβαση περιλαµβάνει οκτώ ελευθερίες όπως αποκαλούνται. Μόνον οι οικονοµικές ελευθερίες (3η 8η ελευθερία) αποτέλεσαν το αντικείµενο της κοινοτικής νοµοθεσίας. Οι τεχνικές ελευθερίες (υπερπτήση και προσγείωση για µη εµπορικούς σκοπούς) διέπονται εποµένως µόνον από τη σύµβαση του Σικάγου. Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 αποτελεί µέρος της τρίτης δέσµης µέτρων για την ελευθέρωση των αεροµεταφορών στην Ευρώπη. Στόχος της διαδικασίας αυτής και άρα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 ήταν να επιτραπεί στους παρόχους αεροπορικών υπηρεσιών η ελεύθερη χρήση των διατιθέµενων υποδοµών (αερολιµένες, ίχνη πτήσης) µε ανταγωνιστικό τρόπο, βάσει των κανόνων που προβλέπουν οι κανονισµοί. Οι κανονισµοί δεν άπτονται των υποδοµών, δέχονται ως δεδοµένη την ύπαρξή τους. Αντίθετα, η παροχή υποδοµών δεν έχει ρυθµισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως ένα κράτος έχει την εθνική δικαιοδοσία να επιλέξει πούθα κατασκευάσει έναν αερολιµένα, έτσι έχει την εθνική δικαιοδοσία να επιλέξει πούθα πραγµατοποιείται υπερπτήση. Ακόµη και η δηµιουργία του Ενιαίου ΕυρωπαϊκούΟυρανού, που δεν έχει τεθεί ακόµη σε ισχύ, θα σέβεται την κυριαρχία στη διαχείριση του εναέριου χώρου.

5 L 4/17 Συνεπώς, όχι µόνον η Επιτροπή δεν έχει δικαιοδοσία επί του θέµατος αλλά, συνεπεία της κυριαρχίας στο εναέριο χώρο του, κανένα κράτος δεν µπορεί ζητήσει από άλλο κράτος να διαθέσει συγκεκριµένα µέρη του εναερίου χώρου του, όπως ζητείται στην καταγγελία της Ελβετίας. Ούτως ή άλλως, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 δεν ισχύει για τις πτήσεις από και προς τρίτες χώρες, οι οποίες είναι και οι πλέον θιγό- µενες, σύµφωνα µε την Ελβετία, από τις επιπτώσεις του 213ου κανονισµούεφαρµογής. είναι οριακά (ούτε καν το 1% των απασχολούµενων δεν είναι γερµανικής υπηκοότητας), η ηχορρύπανση στη Γερ- µανία, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι σχεδόν όλες οι απογειώσεις πολύνωρίς το πρωί και πολύαργά τη νύκτα πραγµατοποιούνται επάνω από το γερµανικό έδαφος, είναι τελείως δυσανάλογη. β) Η Επιτροπή δεν είναι αρµόδια να επιλύει διαφορές µε βάση τη συµφωνία µεταξύ Ελβετίας και Κοινότητας Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισµό της Ελβετίας ότι παραβιάζεται η ελευθερία παροχής υπηρεσιών του άρθρου 15 της συµφωνίας µεταξύελβετίας και Κοινότητας, η ελευθερία παροχής µεταφορικών υπηρεσιών υφίσταται για την Ελβετία µόνον εφόσον βασίζεται συγκεκριµένα στην κοινοτική νοµοθεσία και έχει µεταφερθεί στη συµφωνία Κοινότητας-Ελβετίας. Αρµόδια πάντως για την επίλυση διαφορών όσον αφορά τις διατάξεις της συµφωνίας είναι η Κοινή Επιτροπή που έχει θεσπισθεί από τη συµφωνία και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Β. Οι γερµανικοί κανόνες ούτε εισάγουν διακρίσεις ούτε είναι δυσανάλογοι Ο καλύτερος τρόπος να λυθεί το πρόβληµα είναι η αµοιβαία συµφωνία. Η µακρά ιστορία των διαπραγµατεύσεων µεταξύ Ελβετίας και Γερµανίας χωρίς βελτίωση της κατάστασης, µε ακόµη µεγαλύτερη επιδείνωση της ηχορύπανσης στις θιγόµενες περιοχές της Γερµανίας, αποτελεί απόδειξη ότι η Γερ- µανία προσπάθησε για την ανεύρεση συναινετικής λύσης. Ωστόσο, αυτό αποδείχθηκε αδύνατο. Η τελευταία απόπειρα επίλυσης του θέµατος απορρίφθηκε από την Ελβετία, παρά το γεγονός ότι η πρόθεση της Γερµανίας να λάβει µονο- µερώς µέτρα στην περίπτωση αυτή ήταν πολύγνωστή. Καθόσον είναι ευθύνη της Γερµανίας να λαµβάνει υπόψη της τα συµφέροντα των γερµανών πολιτών, η µονοµερής λήψη µέτρων ήταν αναπόφευκτη. Η Ελβετία δεν έλαβε ποτέ δεόντως υπόψη τα συµφέροντα των θιγόµενων γερµανικών περιοχών. Η διαβούλευση που ανέφερε η Ελβετία πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των δύο χωρών. Aυτόνοµη διαβούλευση µε τους γερµανούς πολίτες δεν πραγµατοποίησε ποτέ όπως φαίνεται. α) Οι γερµανικοί κανόνες δεν εισάγουν διακρίσεις Ο 213ος κανονισµός εφαρµογής ισχύει για όλα τα αεροπορικά δροµολόγια, ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή ταυτότητας του αεροµεταφορέα. Συνεπώς, δεν υπάρχουν διακρίσεις. Όσον αφορά την υποτιθέµενη έµµεση διάκριση, στόχος του κριτηρίου αυτούείναι να αποφεύγεται η παράκαµψη της αρχής κατά των διακρίσεων µε τη χρήση δευτερογενών στοιχείων που εισάγουν διακρίσεις µε καλυµµένο τρόπο. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι κάποιο εθνικό µέτρο µε αρνητικό αντίκτυπο σε επιχειρήσεις άλλων κρατών µελών αποτελεί διάκριση. Στη δεδοµένη περίπτωση, έµµεση διάκριση θα υπήρχε εάν οι περιορισµοί ίσχυαν µόνον για τους αεροµεταφορείς που έχουν ως κοµβικό αερολιµένα τον αερολιµένα της Ζυρίχης. Αυτό όµως δεν συµβαίνει. Tα γερµανικά µέτρα δεν οδηγούν σε µείωση της ικανότητας του αερολιµένα της Ζυρίχης. Απλώς προβλέπουν τη χρήση διαφορετικούίχνους πτήσης επάνω από το γερµανικό έδαφος και δεν επιβάλλουν περιορισµούς στη χρήση του αερολιµένα η Γερµανία δεν έχει τέτοια δικαιοδοσία. Εάν οι ελβετικές αρχές λάβουν κατάλληλα µέτρα προσαρµογής του αερολιµένα στις νέες διαδικασίες άφιξης, η ικανότητα του αερολιµένα της Ζυρίχης δεν θα θιγεί. β) Tα γερµανικά µέτρα είναι αναλογικά Tα γερµανικά µέτρα είναι αναγκαία. Βασικά, τον θόρυβο πρέπει να τον υφίσταται η χώρα που τον παράγει, η οποία είναι εκείνη που αποκοµίζει και το οικονοµικό όφελος από τη δραστηριότητα που δηµιουργεί το θόρυβο. Αυτό επιβεβαιώθηκε από απόφαση Οµοσπονδιακού ικαστηρίου της Ελβετίας ( 1 ). Από τη στιγµή που τα οικονοµικά οφέλη της Γερµανίας από τη λειτουργία του αερολιµένα της Ζυρίχης ( 1 ) Απόφαση του Οµοσπονδιακού ικαστηρίου της Λοζάνης για την πέµπτη φάση επέκτασης, της 24ης Ιουνίου 1998, BGE 124 II 293. Εν προκειµένω, αρκετές από τις διαβεβαιώσεις της Ελβετίας είναι αναληθείς. Πρώτον, ο διάδροµος 28 έχει αρκετό µήκος για να εξυπηρετεί ακόµη και τα µεγαλύτερα αεροσκάφη. εύτερον, οι περιοχές αναµονής µπορούν πάντα να χρησιµοποιηθούν παρά το µεγαλύτερο απόλυτο ύψος. Μολονότι η καλύτερη κάθοδος είναι υπό γωνία 4 µοιρών, η κάθοδος υπό γωνία έως 8 µοιρών είναι αποδεκτή, και το νέο απόλυτο ύψος απαιτεί απλώς γωνία 7,5 µοιρών, η οποία µπορεί εύκολα να µειωθεί σε 5 µοίρες µε τροποποίηση της διαδικασίας επάνω από την Ελβετία. Tρίτον, όπως διαπίστωσε πρόσφατα γερµανικό δικαστήριο, ο αερολιµένας της Ζυρίχης εξακολουθεί να λειτουργεί µε τον 213ο κανονισµό εφαρ- µογής µε τακτική χρησιµοποιούµενη ικανότητα 32 κινήσεων και άνω, ικανότητα πολύυψηλότερη από την ικανότητα των 20 έως 24 κινήσεων που ισχυρίσθηκε η Ελβετία.

6 L 4/ Κατά τη διάρκεια κατασκευής έργων στον αερολιµένα της Ζυρίχης το 2000, οι προσγειώσεις από νότια στους διαδρό- µους 32 και 34 δεν δηµιούργησαν επιπλοκές. Με την τότε εφαρµοζόµενη διαδικασία και την εγκατάσταση της διαδικασίας VOR/DME όπως συµφωνήθηκε διµερώς µεταξύγερµανίας και Ελβετίας, ο αερολιµένας της Ζυρίχης µπορεί να λειτουργεί χωρίς απώλεια ικανότητας. Η Γερµανία παραπέµπει στο σηµείο αυτό σε έγγραφο της διεύθυνσης περιβάλλοντος, µεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών της Ελβετίας ( 1 ) σχετικά µε τη µη σύναψη συνθήκης µεταξύ Γερµανίας και Ελβετίας, το οποίο αντιστοιχεί σε µεγάλο βαθµό στη µονοµερή λήψη µέτρων και σύµφωνα µε το οποίο υπάρχουν αρκετές επιχειρησιακές επιλογές σύµφωνες µε τους επιχειρησιακούς κανόνες. Η έλλειψη διαδικασιών προσγείωσης ακριβείας (οι διαδικασίες ILS της κατηγορίας δύο ή τρία δεν είναι δυνατές για προσγειώσεις από νότια στο διάδροµο 32) δεν επηρεάζουν την ικανότητα αλλά την αξιοπιστία της ικανότητας υπό κακές καιρικές συνθήκες. Η Γερµανία αναγνωρίζει, εποµένως, ότι µπορεί να χρειασθούν εξαιρέσεις από τους επιχειρησιακούς κανόνες και όντως επέλεξε τους όρους των εξαιρέσεων που καθορίζονται στον 213ο κανονισµό εφαρµογής, έτσι ώστε αυτοί να συµπίπτουν µε τις καιρικές συνθήκες που απαιτούν οι διαδικασίες ILS της κατηγορίας δύο ή τρία. Ακόµη και εάν µε την αρχική νοµοθεσία προέκυπταν µεταβατικά προβλήµατα, η συµφωνία της 26ης Ιουνίου 2003 ορίζει χρονοδιάγραµµα αναβάθµισης του αερολιµένα της Ζυρίχης, το οποίο έγινε δεκτό από την Ελβετία και εποµένως µπορεί να θεωρηθεί ότι εγγυάται ότι δεν θα προκύψουν τέτοια προβλήµατα. Tα γερµανικά µέτρα δεν επιβαρύνουν υπέρµετρα το περιβάλλον της Ελβετίας. Οι νέες προσεγγίσεις προσγείωσης επάνω από το ελβετικό έδαφος δεν δηµιουργούν θόρυβο ο οποίος υπερβαίνει τα όρια που ισχύουν σήµερα στην Ελβετία. Πράγµατι, και πάλι στο έγγραφο που προαναφέρθηκε για τη µη σύναψη της συνθήκης, είναι δυνατόν να διευθετηθούν εκ νέου τα ίχνη πτήσης στην Ελβετία κατά τρόπο που ο αριθ- µός των κατοίκων που είναι εκτεθειµένοι στο θόρυβο από τις προσεγγίσεις επάνω από το γερµανικό έδαφος να µειωθεί πραγµατικά. Εν πάση περιπτώσει, οι συνέπειες της όχλησης από το θόρυβο δεν εξαρτάται µόνον από τον αριθµό των εκτιθέµενων κατοίκων αλλά και από άλλους παράγοντες, όπως το γεγονός ότι η συγκεκριµένη γερµανική περιοχή χρησιµοποιείται σε µεγάλο βαθµό για σκοπούς αναψυχής και ότι εξαρτάται οικονοµικά πολύαπό τον τουρισµό. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ IV. ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για τις αεροπορικές µεταφορές (16) Οι σχέσεις µεταξύευρωπαϊκής Κοινότητας και Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σε ό,τι αφορά τις αεροπορικές µεταφορές διέπονται από τη διµερή συµφωνία της 21ης Ιουνίου 1999 (στο εξής «η συµφωνία»), η οποία άρχισε να ισχύει την 1η Ιουνίου ( 1 ) Botschaft zum Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung der Flugverkehrskontrolle durch die Schweizerische Eidgenossenschaft über deutschem Hoheitsgebiet und über Auswirkungen des Betriebes des Flughafens Zürich auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland content/gs_uvek2/d/verkehr/luftverkehrsverhandlungen/21.pdf (17) Σύµφωνα µε το άρθρο 1 η συµφωνία «καθορίζει τους κανόνες για τα συµβαλλόµενα µέρη στο πεδίο της πολιτικής αεροπορίας». Όσον αφορά τις διατάξεις της συµφωνίας αυτές είναι ταυτόσηµες ουσιαστικά µε αντίστοιχους κανόνες της συνθήκης ΕΚ και µε πράξεις που θεσπίστηκαν κατ' εφαρ- µογήν της εν λόγω συνθήκης, ερµηνεύονται κατά την εφαρ- µογή και εκτέλεσή τους σύµφωνα µε τις δικαστικές αποφάσεις του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τις αποφάσεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που έχουν προηγηθεί της υπογραφής της παρούσας συµφωνίας. Όµως, οι «δικαστικές αποφάσεις και οι αποφάσεις που θα εκδίδονται µετά την υπογραφή της παρούσας συµφωνίας» απλώς «θα κοινοποιούνται στην Ελβετία». Στις περιπτώσεις αυτές, και κατόπιν αιτήµατος ενός των συµβαλλοµένων µερών, «οι συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων και των αποφάσεων που προαναφέρθηκαν θα καθορίζονται από την κοινή επιτροπή, προκειµένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της παρούσας συµφωνίας». (18) Το άρθρο 3 της συµφωνίας απαγορεύει ρητά την εισαγωγή διακρίσεων: «Στο πλαίσιο εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας, και µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων αυτής, απαγορεύεται οιαδήποτε διάκριση λόγω ιθαγενείας.» (19) Ωστόσο, µολονότι το άρθρο 15 ορίζει ότι «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συµβουλίου, όπως αυτός αναφέρεται στο παράρτηµα της παρούσας συµφωνίας, χορηγούνται δικαιώµατα κυκλοφορίας στους αεροµεταφορείς της Κοινότητας και της Ελβετίας µεταξύοιουδήποτε σηµείου στην Ελβετία και οιουδήποτε σηµείου στην Κοινότητα», περιορίζει ταυτόχρονα την έκταση των αµοιβαίων δικαιωµάτων προβλέποντας ότι «δύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, θα χορηγηθούν δικαιώµατα κυκλοφορίας στους αεροµεταφορείς της Ελβετίας µεταξύσηµείων σε διάφορα κράτη µέλη της ΕΚ» και ότι «Τα συµβαλλόµενα µέρη θα προβούν σε διαπραγµατεύσεις σχετικά µε την πιθανή επέκταση του πεδίου εφαρµογής του παρόντος άρθρου, ούτως ώστε να καλυφθούν τα δικαιώµατα κυκλοφορίας µεταξύ σηµείων εντός της Ελβετίας και µεταξύσηµείων εντός των κρατών µελών της ΕΚ πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας». (20) Σε ό,τι αφορά την εφαρµογή της συµφωνίας, το άρθρο 18 παράγραφος 2 πρώτη πρόταση προβλέπει ότι «Στις περιπτώσεις που δύνανται να επηρεάσουν τα αεροπορικά δροµολόγια που πρόκειται να εγκριθούν βάσει του κεφαλαίου 3 της παρούσας συµφωνίας, τα κοινοτικά θεσµικά όργανα επωφελούνται από τις εξουσίες που τους παρέχονται µε βάση τις διατάξεις των κανονισµών και των οδηγιών, η εφαρµογή των οποίων επιβεβαιώνεται ρητά στο παράρτηµα της παρούσας συµφωνίας». Σύµφωνα µε το άρθρο 20, η άσκηση των εξουσιών αυτών υπόκειται σε επανεξέταση αποκλειστικά από

7 L 4/19 το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το άρθρο 29 προβλέπει ότι κάθε θέµα διαφοράς που αφορά «την ερµηνεία ή την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας» µπορεί να τεθεί ενώπιον της κοινής επιτροπής που συστάθηκε από τη συµφωνία. (21) Σύµφωνα µε το παράρτηµα της συµφωνίας, «εφόσον οι πράξεις που προδιαγράφονται στο παρόν παράρτηµα περιέχουν αναφορές κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή απαίτηση σύνδεσης µε αυτά, οι αναφορές, για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, νοούνται ότι ισχύουν εξίσου στην Ελβετία ή για την απαίτηση σύνδεσης µε την Ελβετία». Μεταξύτων πράξεων εφαρµογής που «αναφέρονται ρητά στο παράρτηµα» είναι και ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/ 92, εκτός του άρθρου 11 (διάταξη για τη συµβουλευτική επιτροπή). Στην εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92, σε ό,τι αφορά τα δροµολόγια µεταξύκοινότητας και Ελβετίας, η Επιτροπή έχει εποµένως τις ίδιες εξουσίες µε εκείνες που έχει για την εφαρµογή του κανονισµούεντός της Κοινότητας, υποκείµενη στις ίδιες εξουσίες εξέτασης από το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εκτός «των περιπτώσεων που η Ελβετία λάβει ή προτίθεται να λάβει µέτρα περιβαλλοντικής φύσης βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 ή του άρθρου 9 του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2408/ 92 του Συµβουλίου» οπότε «αποφασίζει η Κοινή Επιτροπή, κατόπιν αίτησης ενός των συµβαλλοµένων µερών, κατά πόσον τα µέτρα αυτά είναι συµβιβάσιµα µε [τη] συµφωνία». Σχετικές εξουσίες της Επιτροπής (22) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 2 της συµφωνίας (βλέπε αιτιολογική σκέψη 20 προηγουµένως), η Επιτροπή απολαύει των εξουσιών βάσει των άρθρων 8 και 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92. Το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3 προβλέπει ότι η Επιτροπή, ύστερα από αίτηση κράτους µέλους ή µε δική της πρωτοβουλία, εξετάζει τους «δηµοσιευµένους κοινοτικούς, εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς λειτουργικούς κανόνες όσον αφορά την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης αερολιµένα» στους οποίους υπόκεινται τα δικαιώµατα κυκλοφορίας και ότι αποφασίζει, αφούσυµβουλευθεί τη συµβουλευτική επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 11, κατά πόσον το κράτος µέλος µπορεί να συνεχίσει να εφαρµόζει το µέτρο. Το άρθρο 8 παράγραφος 4 επιτρέπει σε κάθε κράτος µέλος να παραπέµψει την απόφαση της Επιτροπής ενώπιον του Συµβουλίου. Tο Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, µπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να λάβει διαφορετική απόφαση. (23) Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 1 «όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα συµφόρησης ή/και περιβάλλοντος» επιτρέπεται σε κράτος µέλος «να επιβάλλει όρους, να περιορίζει ή να αρνείται την άσκηση µεταφορικών δικαιωµάτων, ιδίως όταν άλλα µεταφορικά µέσα µπορούν να προσφέρουν ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών». Tο κράτος µέλος είναι υποχρεωµένο να κοινοποιήσει την ενέργειά του στα άλλα κράτη µέλη και στην Επιτροπή. Με το άρθρο 9 παράγραφος 4 παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή να εξετάζει τις ενέργειες αυτές και να εµποδίζει την εφαρµογή τους ενόσω διαρκεί η εξέταση. Aφούσυµβουλευθεί την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 11, η Επιτροπή αποφασίζει εάν η ενέργεια είναι κατάλληλη και εάν είναι σύµφωνη προς τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 και εάν αντιβαίνει, µε οποιονδήποτε τρόπο, την κοινοτική νοµοθεσία. Tο Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, µπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να λάβει διαφορετική απόφαση. (24) Με βάση το πεδίο εφαρµογής της συµφωνίας µεταξύελβετίας και Κοινότητας, οι εξουσίες αυτές περιορίζονται ωστόσο στην άσκηση των δικαιωµάτων κυκλοφορίας µεταξύ Ελβετίας και Κοινότητας, εξαιρούνται δε οι πτήσεις εντός της Κοινότητας, εντός της Ελβετίας, καθώς και οι πτήσεις µεταξύελβετίας και τρίτων χωρών και οι πτήσεις µεταξύ Κοινότητας και τρίτων χωρών. Εφαρµογήτου άρθρου 8 σε αµιγώς κοινοτικό πλαίσιο (25) Το µεν άρθρο 9 δεν έχει ακόµη εφαρµοσθεί ποτέ, το δε άρθρο 8 έχει ήδη εφαρµοσθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα αρκετές φορές σε καταστάσεις που αφορούσαν µόνον την Κοινότητα ( 1 ). Η Επιτροπή εξέτασε τις καταστάσεις µε βάση, αφενός, τις γενικές αρχές της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, π.χ. τα κριτήρια µη εισαγωγής διακρίσεων και της αναλογικότητας, και, αφετέρου, µε βάση τη συµµόρφωση προς άλλες διατάξεις του κοινοτικούδικαίου. (26) Όπως επιβεβαίωσε το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε πρόσφατη νοµολογία του, στόχος του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 είναι, µεταξύάλλων, «να καθορίσει στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών τους όρους εφαρ- µογής της αρχής ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, την οποία διαφυλάσσουν µεταξύάλλων τα άρθρα 59 και 61 της συνθήκης,» ( 2 ), η οποία «απαιτεί όχι µόνον την εξάλειψη όλων των διακρίσεων για λόγους ιθαγένειας κατά όλων των παρόχων υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένοι σε άλλο κράτος µέλος αλλά και την κατάργηση κάθε περιορισµού, ακόµη και εάν αυτός εφαρµόζεται χωρίς διάκριση στους εθνικούς παρόχους υπηρεσιών και εκείνους άλλων κρατών µελών, ο οποίος µπορεί να απαγορεύσει, να εµποδίσει ή να καταστήσει λιγότερο πλεονεκτικές τις δραστηριότητες παρόχου υπηρεσιών εγκατεστηµένου σε άλλο κράτος µέλος όπου παρέχει νόµιµα παρόµοιες υπηρεσίες». Για να επιτραπούν βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 τυχόν µέτρα, τα οποία περιορίζουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, πρέπει να είναι δικαιολογηµένα και, ιδίως, αναλογικά προς το σκοπό για τον οποίο λήφθηκαν ( 3 ). ( 1 ) Βλέπε απόφαση 1994/290/EΚ «Orly» (ΕΕ L 127 της σ. 22), απόφαση 2001/163/ΕΚ «Malpensa» (ΕΕ L 58 της σ. 29), και απόφαση 98/523/ΕΚ «Karlstad» (ΕΕ L 233 της σ. 25). ( 2 ) Πλέον άρθρα 49 και 51. ( 3 ) Απόφαση ΕΚ στην υπόθεση C-361/98, Malpensa, Συλλογή 2001 σ. Ι- 385, παράγραφοι Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι στην απόφαση για την πρόσβαση στον αερολιµένα του Karlstad δηλώνεται ότι η Επιτροπή «κατά την άσκηση των δυνατοτήτων που της δίνονται µε βάση το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92, οφείλει να εξασφαλίσει ότι οιαδήποτε µέτρα λάβουν οι αρχές των κρατών µελών δεν θα αντιβαίνουν τις υπόλοιπες διατάξεις του κοινοτικούδικαίου.» (ΕΕ L 233 της , σ. 25).

8 L 4/ Νοµικήβάση V. AΝΑΛΥΣΗ (30) Σε αντίθεση µε το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισµού, το άρθρο 8 δεν αναφέρεται σε προσωρινά µέτρα όπως ζήτησε η Ελβετία. Η Ελβετία στήριξε το αίτηµά της για προσωρινά µέτρα, επειδή δεν υπάρχει ειδική διάταξη για τη λήψη τέτοιων µέτρων και εφόσον η Επιτροπή δεν λάµβανε ως κατάλληλη βάση για τη λήψη απόφασης το άρθρο 9, στη νοµολογία σύµφωνα µε την οποία «είναι σηµαντικό να διασφαλισθεί ότι, ενόσω διαρκεί η έρευνα, δεν θα προκληθεί ανεπανόρθωτη ζηµία την οποία δεν θα µπορεί να επανορθώσει η απόφαση που θα λάβει η Επιτροπή στο τέλος της διοικητικής διαδικασίας» ( 2 ). Μολονότι το θέµα των προσωρινών µέτρων δεν τίθεται πλέον µετά την έκδοση της παρούσας απόφασης, σηµειώνεται ότι, ακόµη και εάν η έγκριση λήψης προσωρινών µέτρων ήταν δυνατή βάσει του άρθρου 8, οι ελβετικές αρχές δεν παρουσίασαν αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία για ανεπανόρθωτη ζηµία. (27) Όπως προαναφέρθηκε στο τµήµα IV προηγουµένως, το άρθρο 18 παράγραφος 2 πρώτη πρόταση της συµφωνίας µεταξύκοινότητας και Ελβετίας, σε περιπτώσεις στις οποίες ενδεχοµένως θίγονται τα αεροπορικά δροµολόγια που επιτρέπονται βάσει του κεφαλαίου 3 της συµφωνίας, π.χ. σε ό,τι αφορά τα δικαιώµατα κυκλοφορίας του άρθρου 15 της συµφωνίας, αναθέτει στην Επιτροπή την εξουσία να εξετάσει τον 213ο κανονισµό εφαρµογής, βάσει του άρθρου 8 παράγραφοι 2 έως 4 και του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92. Η καταγγελία της Ελβετίας παραπέ- µπει και στις δύο διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 χωρίς να προσδιορίζει βάσει ποιας ζητείται η παρέµβαση της Επιτροπής. Μολονότι η Επιτροπή ζήτησε από τις ελβετικές αρχές να διευκρινίσουν γραπτώς τη νοµική βάση του αιτήµατός τους, η Ελβετία επέµεινε ότι αποτελεί ευθύνη της Γερµανίας να διευκρινίσει εάν προτίθεται να δικαιολογήσει τα µέτρα της µε βάση το άρθρο 8 παράγραφοι 2 έως 4 ή µε βάση το άρθρο 9. Σε περίπτωση που δεν δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις, η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει τα γερµανικά µέτρα από όλες αυτές τις απόψεις, (28) Το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 ορίζει ότι η άσκηση των δικαιωµάτων µεταφορών υπόκειται «σε δηµοσιευµένους κοινοτικούς, εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς λειτουργικούς κανόνες όσον αφορά την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης αερολιµένα». Ο 213ος κανονισµός είναι δηµοσιευµένος εθνικός επιχειρησιακός κανόνας που αφορά την ασφάλεια ( 1 ) και την προστασία του περιβάλλοντος και συνεπώς εµπίπτει στο πεδίο εφαρ- µογής του άρθρου 8 παράγραφος 2. (29) εν είναι κατανοητή η γερµανική επιχειρηµατολογία ότι τα µέτρα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής των εξουσιών εξέτασης από την Επιτροπή µε βάση το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92. ( 1 ) Ο οποίος βασίζεται στην 32παράγραφος 1 σηµείο 1.1 και παράγραφος 3 σηµεία 2 και 3 του γερµανικούνόµου για την εναέρια κυκλοφορία (ΕΕ σ. 550 της 27ης Μαρτίου 1999) σε συνδυασµό µε την παράγραφο 27α 1 και παράγραφος 2 πρώτη πρόταση του κανονισµού για την εναέρια κυκλοφορία (ΕΕ σ. 580 της 27ης Μαρτίου 1999). ( 2 ) Απόφαση ΕΚ στην υπόθεση C-792/79, Camera Care, Συλλογή 1980 σ (31) Η εφαρµογή του άρθρου 8 παράγραφοι 2 έως 4 πρέπει να εξετασθεί ως προς το πεδίο εφαρµογής της συµφωνίας µεταξύκοινότητας και Ελβετίας και του κανονισµού(εοκ) αριθ. 2408/92. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι οι εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 3 περιορίζονται στα µέτρα που θίγουν τις µεταφορικές υπηρεσίες κάποιου αεροµεταφορέα, δηλαδή «σε περιπτώσεις που θίγονται ενδεχοµένως αεροπορικά δροµολόγια», όπως χρησι- µοποιείται στη διατύπωση του άρθρου 18 παράγραφος 2 της συµφωνίας. (32) Το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 προβλέπει ότι ένα κράτος µέλος µπορεί να εφαρ- µόσει το µέτρο που έλαβε βάσει της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου µόνον εφόσον κανένα άλλο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ή η Επιτροπή δεν εγείρει αντιρρήσεις επί του µέτρου εντός ενός µηνός από την παραλαβή της κοινοποίησης από το πρώτο κράτος µέλος. Η κοινοποίηση προς τα υπόλοιπα κράτη µέλη και την Επιτροπή πρέπει να πραγ- µατοποιηθεί τουλάχιστον τρεις µήνες πριν την έναρξη ισχύος του προτεινόµενου µέτρου. Οι γερµανικές αρχές δεν κοινοποίησαν τα µέτρα τους στην Επιτροπή τρεις µήνες πριν από την έναρξη ισχύος τους, στην πραγµατικότητα δεν τα κοινοποίησαν ποτέ. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν δύναται να εφαρµόσει το άρθρο 9 για να εξετάσει τους γερµανικούς επιχειρησιακούς κανόνες ( 3 ). (33) Συνεπώς, η Επιτροπή θα εξετάσει τα γερµανικά µέτρα βάσει του άρθρου 8, παράγραφοι 2 και 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92. (34) Το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 στο οποίο παραπέµπει το άρθρο 8 παράγραφος 3 δεν περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της συµφωνίας. Εν γένει, οι παραποµπές άλλων άρθρων του κανονισµούστη συµβουλευτική επιτροπή αποτελούν µέρος της συµφωνίας. Επίσης, η τελική πράξη περιλαµβάνει δήλωση σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελβετίας στις επιτροπές σύµφωνα µε την οποία «οι εκπρόσωποι της Ελβετίας για τα σηµεία που τους αφορούν» συµµετέχουν ως παρατηρητές, µεταξύάλλων, στις «συµβουλευτικές επιτροπές για τις αεροπορικές οδούς». Λαµβανοµένων υπόψη αυτών η Επιτροπή έχει κρίνει αναγκαίο να συµβουλευθεί τη συµβουλευτική επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 11 του κανονισµούµε τη συµµετοχή της Ελβετίας ως παρατηρητή. ( 3 ) Στην επιστολή τους της 21ης Οκτωβρίου, οι ελβετικές αρχές επιχειρηµατολογούν ότι η παράλειψη κοινοποίησης δεν αποκλείει τη δυνατότητα εφαρµογής του άρθρου 9. Ωστόσο, στο άρθρο 9 ορίζεται σαφώς «όταν η Επιτροπή µετά την πάροδο µηνός από την ενηµέρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3, αναλαµβάνει την εξέταση του µέτρου». Βλέπε επίσης απόφαση 98/523/ΕΚ της Επιτροπής, «Karlstad», βλέπε ανωτέρω σηµεία 41 µέχρι 43.

9 L 4/21 Ισχύοντα κριτήρια (35) Tα κριτήρια που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 25 και 26 έχουν θεσπισθεί σε αµιγώς κοινοτικό πλαίσιο ( 1 ). Tο θέµα λοιπόν που τίθεται είναι εάν τα ίδια κριτήρια µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο της συµφωνίας µεταξύ Κοινότητας και Ελβετίας για τις αεροπορικές µεταφορές. α) Μη εισαγωγή διακρίσεων Η απαγόρευση της µη εισαγωγής διακρίσεων σαφώς ισχύει. Όπως επισηµάνθηκε προηγουµένως, το άρθρο 3 της συµφωνίας µεταξύελβετίας και Κοινότητας ορίζει ότι «Στο πλαίσιο εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας, και µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων αυτής, απαγορεύεται οιαδήποτε διάκριση λόγω ιθαγενείας». εδοµένου του πλαισίου της συµφωνίας, η ανάλυση τυχόν διακρίσεων δεν µπορεί να περιορισθεί στις άµεσες διακρίσεις αλλά πρέπει να συµπεριλάβει τις έµµεσες διακρίσεις. που θα εκδίδονται µετά την υπογραφή της παρούσας συµφωνίας θα κοινοποιούνται στην Ελβετία. Κατόπιν αιτήµατος ενός των συµβαλλοµένων µερών, οι συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων και των αποφάσεων που προαναφέρθηκαν θα καθορίζονται από την κοινή επιτροπή προκειµένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της παρούσας συµφωνίας». H κοινή επιτροπή δεν πραγµατεύθηκε τη συγκεκριµένη νοµολογία. Φαίνεται εποµένως ότι δεν αρµόζει να εξετασθεί το αίτηµα της Ελβετίας µε βάση την αρχή της αναλογικότητας. εδοµένης όµως της εφαρµογής της σε προηγούµενες υποθέσεις και της διαµφισβητούµενης φύσης των διατάξεων της συµφωνίας, το κριτήριο της αναλογικότητας πρέπει να εξετασθεί επικουρικά για να διαπιστωθεί κατά πόσον τα γερ- µανικά µέτρα θα το παραβίαζαν σε περίπτωση που ίσχυε. β) Αναλογικότητα Αντίθετα µε την αρχή της εισαγωγής διακρίσεων, η αρχή της αναλογικότητας δεν αναφέρεται ρητά στη συµφωνία. Στη νοµολογία που προαναφέρθηκε ( 2 ), το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάνθηκε ότι η αρχή της αναλογικότητας ίσχυε διότι ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 καθόρισε «στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών τους όρους εφαρµογής της αρχής ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, την οποία διαφυλάσσουν µεταξύάλλων τα άρθρα 59 και 61 της συνθήκης» ( 3 ). Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, στο παρόν στάδιο, η Ελβετία δεν συµµετέχει στην εσωτερική αγορά αεροµεταφορών. Οι πτήσεις εντός της Κοινότητας θα ανοίξουν για τους ελβετούς αεροµεταφορείς µόνον από τον Ιούνιο του 2004, ενώ η πρόσβαση των κοινοτικών αεροµεταφορέων στα δροµολόγια εντός της Ελβετίας και η πρόσβαση των ελβετών αεροµεταφορέων στα δροµολόγια εντός ενός κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι ακόµη υπό διαπραγµάτευση. Κατά συνέπεια, προς το παρόν η συµφωνία προβλέπει απλώς την ανταλλαγή δικαιωµάτων κυκλοφορίας. Είναι εποµένως προφανές ότι η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών υπό την έννοια των άρθρων 49 και 51 της συνθήκης δεν υφίσταται σε ό,τι αφορά τη συµφωνία µεταξύκοινότητας και Ελβετίας ( 4 ). Εν πάση περιπτώσει, εφόσον η εσωτερική αγορά αεροµεταφορών που ορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 δεν ισχύει για τα δικαιώ- µατα κυκλοφορίας µεταξύκρατών µελών και τρίτων χωρών, οι πτήσεις µεταξύτρίτων χωρών και Ελβετίας εξαιρούνται της εξέτασης. Ούτως ή άλλως, η νοµολογία που προαναφέρθηκε εκδόθηκε µετά τη σύναψη της συµφωνίας. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 προβλέπει ότι «οι δικαστικές αποφάσεις και οι αποφάσεις ( 1 ) Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ΕΚ αποφάνθηκε πως η οµοιότητα των διατάξεων διεθνών συµφωνιών µεταξύτης Κοινότητας και τρίτων χωρών µε όρους της συνθήκης δεν συνιστά επαρκή λόγο για να µεταφερθούν οι διατάξεις της συµφωνίας στη νοµολογία του ικαστηρίου. Τo πεδίο εφαρµογής της νοµολογίας πρέπει να καθορίζεται υπό το πρίσµα των στόχων και των δραστηριοτήτων της Κοινότητας όπως ορίζονται στη συνθήκη, συµπεριλαµβανοµένου ιδίως του στόχου µιας ενιαίας αγοράς που έχει χαρακτηριστικά εγχώριας αγοράς. Απόφαση ΕΚ στην υπόθεση C-270/80, Polydor, Συλλογή 1982, σ ( 2 ) Βλέπε υποσηµείωση 8, υπόθεση C-361/98, «Malpensa». ( 3 ) Πλέον άρθρα 49 και 51. ( 4 ) Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε το πλήρες δικαίωµα εγκατάστασης που προβλέπει το άρθρο 4 της συµφωνίας. γ) Συµµόρφωση προς άλλες διατάξεις της συµφωνίας Σχετικά µε τη συµµόρφωση προς άλλες διατάξεις της συµφωνίας, το θέµα µπορεί ενδεχοµένως να τεθεί µόνον για τις διατάξεις του κοινοτικούδικαίου που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της συµφωνίας. Ωστόσο, τους βασικούς κανόνες εφαρµογής της συµφωνίας περιέχει το άρθρο 18 παράγραφος 1 το οποίο ορίζει ότι «1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 και των διατάξεων του κεφαλαίου 2, κάθε συµβαλλόµενο µέρος είναι υπεύθυνο στην επικράτειά του για την ορθή εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας και, ιδίως, για την ορθή εφαρµογή των κανονισµών και των οδηγιών που περιέχει το παράρτηµά της». Οι εξουσίες που ανατίθενται στα κοινοτικά όργανα στο άρθρο 18 παράγραφος 2 αποτελούν εξαίρεση από αυτόν το βασικό κανόνα. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν φαίνεται να έχει την εξουσία να εξετάσει τυχόν παραβιάσεις της συµφωνίας πέραν των ορίων του άρθρου 18 παράγραφος 2 πρώτη πρόταση της συµφωνίας. Μη εισαγωγήδιακρίσεων (36) Ο 213ος κανονισµός εφαρµογής δεν κάνει διακρίσεις µε βάση την ιθαγένεια ή την ταυτότητα των αεροµεταφορέων. Tα κριτήρια που χρησιµοποιούνται στις εξαιρέσεις από τους γενικούς κανόνες είναι αντικειµενικά (αποστολές φύλαξης και διάσωσης, κακοκαιρία, αποκλεισµένοι διάδροµοι λόγω ατυχήµατος, διακοπή λειτουργίας των συστηµάτων πλοήγησης, αεροσκάφη πολύβαριά για να φθάσουν γρήγορα σε ορισµένο ύψος επάνω από τη γερµανική µεθόριο). Κατά συνέπεια, τα κριτήρια ισχύουν εξίσου για τους κοινοτικούς και τους ελβετούς αεροµεταφορείς όταν αυτοί προσεγγίζουν τον αερολιµένα της Ζυρίχης επάνω από το γερµανικό έδαφος. Σε περίπτωση αλλαγής των ιχνών πτήσης ή καταβολής πρόσθετων φόρων, όλοι οι µεταφορείς υπόκεινται στην ίδια µεταχείριση.

10 L 4/ (37) Ωστόσο, όπως ήδη έχει δηλώσει η Επιτροπή στις αποφάσεις 95/259/EΚ ( 1 ), 98/710/EΚ ( 2 ) και 2001/163/EΚ ( 3 ), η αρχή της µη εισαγωγής διακρίσεων που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 1 αποκλείει επίσης κάθε µέτρο το οποίο, ακόµη και αν δεν κάνει σαφή αναφορά στην ιθαγένεια ή την ταυτότητα του αεροµεταφορέα, δηµιουργεί παρά ταύτα διακρίσεις, ακόµη και έµµεσα. Πρέπει εποµένως να εξετασθεί κατά πόσον η οι ελβετικοί αεροµεταφορείς θίγονται κατά τρόπο ο οποίος δεν θίγει τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς. Αποτελεί πάγια νοµολογία ότι συνιστά διακριτική µεταχείριση η εφαρ- µογή διαφορετικών διατάξεων σε παρόµοιες καταστάσεις ή η εφαρµογή της ίδιας διάταξης σε διαφορετικές καταστάσεις ( 4 ). (40) Αντικείµενο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 υπό το πρίσµα του άρθρου 18 παράγραφος 2 πρώτη πρόταση της συµφωνίας Κοινότητας-Ελβετίας είναι τα δικαιώµατα κυκλοφορίας. εν δηµιουργεί δικαιώµατα αερολιµένων. Η τυχόν διάκριση κατά του αερολιµένα της Ζυρίχης από τους γερµανικούς κανόνες, αν υπήρχε, θα ήταν εποµένως εκτός του πεδίου ανάλυσης από την Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, οι καταστάσεις δεν είναι συγκρίσιµες, από τη στιγµή που η Γερ- µανία έχει πλήρη δικαιοδοσία να διευθύνει την ανάπτυξη των αερολιµένων στο έδαφός της, ενώ δεν έχει καµία δικαιοδοσία για τον αερολιµένα της Ζυρίχης. Επίσης, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 δεν ρυθµίζει την έκθεση του πληθυσµούστο θόρυβο των αεροσκαφών. Η τυχόν διάκριση κατά του πληθυσµούστις συγκεκριµένες περιοχές της Ελβετίας έναντι του πληθυσµούστις αντίστοιχε γερµανικές περιοχές, αν υπήρχε, θα ήταν εποµένως εκτός του πεδίου ανάλυσης που οφείλει να πραγµατοποιήσει η Επιτροπή. (38) Εν προκειµένω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η εκµετάλλευση κοµβικών και ακτινωτών δικτύων είναι πλέον συνήθης µεταξύ των αεροµεταφορέων. Tα δίκτυα αυτών των αεροµεταφορέων έχουν ως βάση κοµβικούς αερολιµένες ευρισκόµενους σχεδόν πάντα στο κράτος στο οποίο οι αεροµεταφορείς έλαβαν την άδεια και έχουν την κύρια επιχειρηµατική δραστηριότητά τους. Tο κοµβικό σύστηµα τους επιτρέπει να επιτυγχάνουν εκτεταµένη κάλυψη της αγοράς αεροµεταφορών, προσφέροντας δροµολόγια µεταξύδύο οιωνδήποτε αερολιµένων εξυπηρετούµενων από τον κοµβικό αερολιµένα χωρίς να χρειάζεται να προβούν στις επενδύσεις που απαιτούν οι απευθείας γραµµές. Οι αεροµεταφορείς που χρησι- µοποιούν έναν συγκεκριµένο αερολιµένα ως κόµβο συνήθως έχουν πολύµεγάλο µερίδιο κυκλοφορίας στον αερολιµένα αυτόν. Κατά συνέπεια, οιοσδήποτε περιορισµός αυτοµάτως θα επηρεάσει τον δεσπόζοντα αεροµεταφορέα περισσότερο από τους ανταγωνιστές του. Αυτό καθαυτό το γεγονός δεν αποτελεί διάκριση. Ειδάλλως, πράγµατι, κάθε περιορισµός θα έπρεπε αυτόµατα να θεωρείται ότι εισάγει διακρίσεις και τα κράτη µέλη δεν θα µπορούσαν να επιβάλλουν επιχειρησιακούς κανόνες υπό την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 2. (39) Για να υπάρχει έµµεση διάκριση τα γερµανικά µέτρα θα έπρεπε να θίγουν, από τις πτήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της συµφωνίας, δηλαδή µόνον τις πτήσεις µεταξύκοινότητας και Ελβετίας, κυρίως τις πτήσεις που εκτελούνται από τους ελβετικούς αεροµεταφορείς. Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις κατά τις ώρες που επιβάλλονται τα γερ- µανικά µέτρα, αυτό σαφώς δεν ισχύει, καθόσον ελβετικοί αεροµεταφορείς και οι κοινοτικοί αεροµεταφορείς θίγονται ακριβώς ανάλογα προς το µερίδιό τους σε πτήσεις οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της συµφωνίας, διότι θίγονται εξίσου όλες οι πτήσεις µεταξύκοινότητας και Ελβετίας, ανεξαρτήτως της εθνικότητας του αεροµεταφορέα. Συνεπώς, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι τα γερµανικά µέτρα εισάγουν διακρίσεις. ( 1 ) ΕΕ L 162 της , σ. 25. ( 2 ) ΕΕ L 337 της , σ. 52, αιτιολογική σκέψη 30. ( 3 ) ΕΕ L58της , σ. 29σηµείο 49. ( 4 ) Βλέπε για παράδειγµα, υπόθεση C-311/97 Royal Bank of Scotland, Συλλογή 1999, σ. I-2651, παράγραφος 26. Αναλογικότητα (41) Αρµόζει να συναχθεί το συµπέρασµα βάσει των επιχειρηµάτων που αναφέρονται στο τµήµα IV ότι η αρχή της αναλογικότητας δεν αποτελεί κριτήριο το οποίο υποχρεούται να χρησιµοποιήσει η Επιτροπή στο πλαίσιο της συµφωνίας Κοινότητας-Ελβετίας. Όντως, όπως αποδείχθηκε προηγουµένως, µεταξύκοινότητας και Ελβετίας δεν έχει καθιερωθεί η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις αεροµεταφορές αλλά απλώς η ανταλλαγή δικαιωµάτων κυκλοφορίας, µη συµπεριλαµβανοµένων, προς το παρόν τουλάχιστον, των ενδοµεταφορών και των πτήσεων µεταξύτων κρατών µελών της Κοινότητας. Εξάλλου, δεν είναι προφανές ότι τα γερµανικά µέτρα αποτελούν αναγκαστικά περιορισµούς καταρχήν διότι τα µέτρα ουσιαστικά απαιτούν προσαρµογή των ιχνών πτήσης χωρίς λοιπόν να θίγουν τα δικαιώµατα κυκλοφορίας. Επιπλέον, η απόφαση του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση «Malpensa» ( 5 ) δεν κοινοποιήθηκε και δεν εξετάσθηκε στην κοινή επιτροπή και άρα δεν µπορεί να προσφέρει κατευθύνσεις για την ερµηνεία της συµφωνίας µεταξύκοινότητας και Ελβετίας για τις αεροµεταφορές. (42) Ακόµη και εάν κρινόταν ότι έπρεπε να ισχύσει η αρχή της αναλογικότητας, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα γερµανικά µέτρα δεν είναι δυσανάλογα. Πρώτον, δεν ευσταθεί ότι τα γερµανικά µέτρα είναι περιττά. Αντιθέτως, οι µακρές διαπραγµατεύσεις µεταξύ Γερµανίας και Ελβετίας επί σειρά ετών φαίνεται να αποδεικνύουν ότι όντως τα µέτρα είναι αναγκαία παρά το επιχείρηµα που προβάλλει η Ελβετία ότι σήµερα οι ηχοστάθµες στη Γερµανία δεν υπερβαίνουν τα «ισχύοντα όρια θορύβου». Ωστόσο, τα όρια θορύβου πρέπει να εκλαµβάνονται ως µέγιστα αποδεκτά όρια και όχι ως στάθµες ακουστικής άνεσης. Τα κράτη µέλη είναι καταρχήν ελεύθερα να λαµβάνουν µέτρα µείωσης της στάθµης θορύβου κάτω από τα όρια αυτά αναλόγως των συνθηκών. Όπως επεσήµανε η Γερµανία, η γερµανική περιοχή επάνω από την οποία πετούν τα αεροσκάφη που προσεγγίζουν τη Ζυρίχη είναι σηµαντικός τόπος τουριστικούπροορισµούκαι άρα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις εκποµπές θορύβου. Επίσης, τα γερµανικά µέτρα αφορούν κυρίως τις ώρες πολύ νωρίς το πρωί και πολύαργά τη νύκτα, όταν η ευαισθησία στο θόρυβο είναι ιδιαίτερα µεγάλη. ( 5 ) Συλλογή ΕΚ, υπόθεση C-361/98, «Malpensa».

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 25.5.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 17.12.2016 L 344/83 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2295 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση των αποφάσεων 2000/518/ΕΚ, 2002/2/ΕΚ, 2003/490/ΕΚ, 2003/821/ΕΚ, 2004/411/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ υρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 19.5.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (49/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Γερουσίας της Ιταλικής ηµοκρατίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.05.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0436/2012 του Mark Walker, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την παροχή διασυνοριακού νομικού παραστάτη

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών -

Διαβάστε περισσότερα

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 25.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1302/2008, της Estelle Garnier, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Compagnie des avoués près la Cour

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 16/1/15 REV 1 EL

PE-CONS 16/1/15 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 9 Ιουνίου 2015 (OR. en) 2014/0191 (COD) LEX 1610 PE-CONS 16/1/15 REV 1 CODIF 44 ECO 37 INST 91 MI 187 CODEC 405 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την πιθανότητα τροποποίησης του άρθρου 7.3 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0047/2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0047/2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 23.4.2015 A8-0047/2015/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 4.12.2018 A8-0359/ 001-018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-018 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Marlene Mizzi A8-0359/2018 Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών ***II

Θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών ***II P5_TA-PROV(2003)0329 Θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών ***II Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση που καθορίστηκε από το Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0017/2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0017/2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 22.4.2015 A8-0017/2015/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών όσον αφορά τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που συνδέονται µε τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21.9.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 253 E/1 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΗ (ΕΕ) αριθ. 13/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ με σκοπό την έγκριση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 17/1/15 REV 1 EL

PE-CONS 17/1/15 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 9 Ιουνίου 2015 (OR. en) 2014/0206 (COD) LEX 1613 PE-CONS 17/1/15 REV 1 CODIF 45 ECO 38 INST 92 MI 188 CODEC 406 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10425/19 ΕΜ/μκρ 1 TREE.2.A

10425/19 ΕΜ/μκρ 1 TREE.2.A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2019 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2019/0107(COD) 10425/19 TRANS 387 CODEC 1241 CH 34 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.3.2009 COM(2009) 121 τελικό 2009/0042 (COD) C6-0097/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000)

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3419,14.7.2000 837 Κ.Δ.Π. 207/2000 Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2007/0097(COD) 5.11.2007 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2010 COM(2010)381 τελικό 2010/0205 (CNS) Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/9/ΕΚ για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(206)0260 Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 200 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.2.2010 COM(2010) 49 τελικό 2010/0032 (COD) C7-0025/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή της διµερούς ρήτρας διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.8.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0760/2007, του Cosimo Fracasso, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με προειδοποίηση για διοξίνες στο Taranto

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποιητικής συμφωνίας της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 443 final 2014/0206 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0893 C8-0510/ /0433(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0893 C8-0510/ /0433(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 8.2.2019 A8-0062/ 001-017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-017 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Pavel Telička Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας A8-0062/2019 (COM(2018)0893 C8-0510/2018

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Έγγραφο καθοδήγησης 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Έγγραφο καθοδήγησης 1 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Έγγραφο καθοδήγησης 1 Βρυξέλλες 1.2.2010 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στις διαδικασίες προηγούµενης έγκρισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.11.2017 COM(2017) 666 final 2017/0300 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της μεικτής

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Γνωμοδότηση της Κοινής Εποπτικής Αρχής της Ευρωπόλ (Γνωμοδότηση 09/32) σχετικά με το σχέδιο κανόνων του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπόλ για τη λήψη πληροφοριών από πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2015 COM(2015) 424 final 2015/0189 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.6.2013 COM(2013) 424 final 2013/0197 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.1.2019 C(2019) 111 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.1.2019 για τον καθορισμό των λεπτομερών ρυθμίσεων δυνάμει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1240/2013, της Rodica Ionela Bazgan, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0047/2012) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη του Γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0932/2006, του Johannes Kleinschnittger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με το πρόγραμμα NERES (σχέδιο επέκτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 17.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0230/2006, του Michael Reichart, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση ιατρικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx Ε(20..) yyy τελικό Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την εφαρµογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συμβουλίου (άρθρο 64)

Γνώμη του Συμβουλίου (άρθρο 64) Γνώμη του Συμβουλίου (άρθρο 64) Γνώμη 5/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Γερμανίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0062/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0062/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0062/2019 4.2.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Τροποποιημένη πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.1.2019 L 8 I/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/26 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 1.06.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 917/2001, του κ. Phelan, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες ανωμαλίες όσον αφορά το δικαίωμα διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

A8-0168/ Πρόταση οδηγίας (COM(2016)0370 C8-0209/ /0171(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

A8-0168/ Πρόταση οδηγίας (COM(2016)0370 C8-0209/ /0171(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 29.9.2017 A8-0168/ 001-029 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-029 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Izaskun Bilbao Barandica A8-0168/2017 Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

5803/17 ROD/ech DGG 3B

5803/17 ROD/ech DGG 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5803/17 Διοργανικός φάκελος: 2016/0327 (NLE) UD 13 SPG 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 395 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 395 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.12.2012 COM(2012) 733 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 395 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου EL EL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 672 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Επιτροπή Αναφορών 28.2.207 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 02/205, του Roberto Barcaroli, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη ρύπανση που προκαλείται από την εναέρια

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0258/36. Τροπολογία. Peter Liese εξ ονόματος της Ομάδας PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0258/36. Τροπολογία. Peter Liese εξ ονόματος της Ομάδας PPE 8.9.2017 A8-0258/36 36 Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και την Άρθρο 1 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2013 COM(2013) 788 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εφαρμογή των δύο κοινών πολιτικών δηλώσεων σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 11.02.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 0130/2007, του Γεώργιου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόµατος του βιβλιοπωλείου «Φλωράς Κόσµος», σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1153/2012, της Gabi Schäffer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με ηχορρύπανση από τον αερολιμένα της Φρανκφούρτης

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 20.02.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0951/2004, του Jan Dolezal, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 30.01.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0277/2006, του Vitor Chatinho, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με την υποτιθέμενη παράλειψη των πορτογαλικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.10.2010 COM(2010) 544 τελικό 2010/0272 (COD) C7-0316/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.6.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 0142/2006 του Βασιλείου Κατσούλη, γερµανικής ιθαγένειας, σχετικά µε διακρίσεις εις βάρος ατόµων µε αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2017 COM(2017) 661 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επανεξέταση των άρθρων 13, 18 και 45 όσον αφορά τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2008/2136(INI) 1.12.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη δημιουργία Κοινού Αεροπορικού Χώρου με το Ισραήλ (2008/2136(INI)) Επιτροπή Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

10432/19 ΕΜ/γομ 1 TREE.2.A

10432/19 ΕΜ/γομ 1 TREE.2.A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2019 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2019/0108(COD) 10432/19 TRANS 388 CODEC 1242 CH 35 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 552 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 552 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0103 (NLE) 11984/16 AVIATION 174 USA 51 RELEX 722 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 10.4.2019 A8-0020/585 Τροπολογία 585 Pavel Svoboda εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Έκθεση A8-0020/2018 József Szájer Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.10.2010 COM(2010) 591 τελικό 2010/0296 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη της συµφωνίας σχετικά µε ορισµένες πτυχές των αεροπορικών µεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 171/18 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1056 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2015 σχετικά με την ανακολουθία ορισμένων στόχων περιλαμβανόμενων στο εθνικό σχέδιο ή τα σχέδιο λειτουργικού τμήματος εναέριου

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64)

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 10/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ουγγαρίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για

Διαβάστε περισσότερα