: WYNN'S WHEEL CLEANER 500ML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": WYNN'S WHEEL CLEANER 500ML"

Transcript

1 Ημερομηνία έκδοσης: 19/12/2018 ενημέρωση: 19/12/2018 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος : Μείγμα Εμπορική ονομασία Κωδικός προϊόντος Είδος προϊόντος Ομάδα προϊόντων Άλλα μέσα ταυτοποίησης : : W42403 : Απορρυπαντικό,Καθαριστικό : Εμπορικό προϊόν : UFI: 01RC-W0UY-200G-H2CP 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις Προορίζεται για το κοινό Κύρια κατηγορία χρήσης Χρήση της ουσίας/του μείγματος : χρήση από τους καταναλωτές : Cleaner Δεν συνιστώνται χρήσεις σε 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας KRAFFT S.L.U. Ctra. Urnieta s/n ταχυδρομική θυρίδα (Τ.Θ.) Andoain - España T F Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : ES: , PT: , BIG:+32 (0) 14/ ES: Servicio de Información Toxicológica, PT: Centro de Informação Antivenenos, Rest: BIG ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP] Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία 4 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2 Ευαισθητοποίηση του δέρματος, κατηγορία 1 Πλήρες κείμενο αναφορών σε κινδύνους : βλέπε Ενότητα 16 H302 H319 H317 Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον 2.2. Στοιχεία επισήμανσης Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]Ανάρτηση συμπληρωματικής σήμανσηςανάρτηση συμπληρωματικής πιστοποίησης Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) : Προειδοποιητική λέξη (CLP) Επικίνδυνο περιεχόμενο Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) GHS07 : Προσοχή : undecanol, branched and linear ethoxylated (> 5 to 15 EO); 2-βουτοξυαιθανόλη μονοβουτυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης βουτυλοκελλοσόλβη; Sodium mercaptoacetate : H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 19/12/2018 (εκδοχή: 1.0) EL (ελληνικά) 1/8

2 Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) Πρόσθετες φράσεις Πώμα ασφαλείας για παιδιά Ανάγλυφη προειδοποίηση 2.3. Άλλοι κίνδυνοι : P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 - Μακριά από παιδιά. P264 - Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. P270 - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P333+P313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P501 - Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα απόρριψης απορριμμάτων. : Μην το καταπίνετε. : : Ισχύει ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.1. Ουσίες 3.2. Μείγματα Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Sodium mercaptoacetate (αριθμός CAS) (Κωδ.-ΕΕ) (Νο-REACH) undecanol, branched and linear ethoxylated (> 5 to 15 EO) 2-βουτοξυαιθανόλη μονοβουτυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης βουτυλοκελλοσόλβη (αριθμός CAS) (Κωδ.-ΕΕ) (Νο-REACH) Exempt (Polymer) (αριθμός CAS) (Κωδ.-ΕΕ) (Νο. καταλόγου) (Νο-REACH) % Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP] 7-10 Met. Corr. 1, H290 Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Sens. 1, H ,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H ,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων H: βλέπε τομέα 16 ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών : Μην χορηγήσετε ποτέ οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση αδιαθεσίας, συμβουλευτείτε γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με τα : Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. μάτια : Αφήστε το άτομο που προσβλήθηκε να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Αφήστε τον παθόντα να ξεκουραστεί. : Απομακρύνετε το μολυσμένο ρουχισμό, πλύνετε όλη την εκτεθειμένη περιοχή δέρματος με απαλό σαπούνι και νερό, και στη συνέχεια ξεπλένετε με ζεστό νερό. : Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. : Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε επειγόντως γιατρό Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης : Αφρός. Ξηρή σκόνη. Διοξείδιο του άνθρακα. Ψεκασμός με νερό. Άμμος. Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο : Μη χρησιμοποιείτε μεγάλη ροή νερού Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 19/12/2018 (εκδοχή: 1.0) EL (ελληνικά) 2/8

3 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Προστασία κατά την πυρόσβεση : Ψύξτε τους ρυπασμένους περιέκτες με ψεκασμό νερού ή νέφους ψεκασμού. Προσέχετε πάντοτε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μιας χημικής πυρκαγιάς. Αποφεύγετε τη διαφυγή του νερού της πυρόσβεσης στο περιβάλλον. : Μην μπαίνετε σε περιοχή πυρκαγιάς χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης προστασίας για την αναπνοή. ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης Μέτρα έκτακτης ανάγκης : Απομακρύνετε το περιττό προσωπικό Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες Εξοπλισμός προστασίας : Εξοπλίστε τους τεχνικούς καθαριότητας με κατάλληλη προστασία. Μέτρα έκτακτης ανάγκης : Εξαερώστε την περιοχή Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Εμποδίστε την είσοδο στους αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δημόσιο δίκτυο νερού. Εάν το υγρό διαφύγει στους υπονόμους ή σε δίκτυο δημόσιων υδάτων πρέπει να ειδοποιηθούν οι αρχές Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Μέθοδοι καθαρισμού : Απορροφήστε τις διαρροές με αδρανή στερεά όπως άργιλο ή γη διατόμων όσο το δυνατό πιο σύντομα. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά Παραπομπή σε άλλα τμήματα Βλέπε τμήμα 8. Έλεγχος έκρηξης / ατομική προστασία. ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Μέτρα υγιεινής : Πλύνετε τα χέρια και κάθε άλλη εκτεθειμένη περιοχή με απαλό σαπούνι και νερό πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε, καθώς και πριν φύγετε από την εργασία σας. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό στο χώρο εργασίας για να αποτραπεί ο σχηματισμός ατμών. : Πλύνετε χέρια, βραχίονες και πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων Συνθήκες φύλαξης : Διατηρήστε μόνο στον αρχικό περιέκτη, σε δροσερό και καλά εξαεριζόμενο μέρος, μακριά από : Διατηρήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Ασυμβίβαστα πρΐόντα Μη συμβατά υλικά 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις : Ισχυρές βάσεις. Ισχυρά οξέα. ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου : Πηγές ανάφλεξης. Άμεσο ηλιακό φως. 2-βουτοξυαιθανόλη μονοβουτυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης βουτυλοκελλοσόλβη ( ) Γερμανία - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης (TRGS 900) TRGS 900 Τοπική ονομασία TRGS 900 Οριακή τιμή έκθεσης κινδύνου στο χώρο εργασίας (mg/m³) TRGS 900 Οριακή τιμή έκθεσης κινδύνου στο χώρο εργασίας (ppm) TRGS 900 Περιορισμός των μέγιστων έκθεσης TRGS 900 Σημείωση TRGS 900 κανονιστική αναφορά Sodium mercaptoacetate ( ) Γερμανία - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης (TRGS 900) 2-Butoxyethanol 49 mg/m³ 10 ppm 2(I) EU;DFG;H;Y TRGS900 TRGS 900 Οριακή τιμή έκθεσης κινδύνου στο χώρο εργασίας (mg/m³) TRGS 900 Περιορισμός των μέγιστων έκθεσης (mg/m³) 2 mg/m³ 4 mg/m³ 19/12/2018 (εκδοχή: 1.0) EL (ελληνικά) 3/8

4 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Ατομική προστασία: Αποφεύγετε κάθε περιττή έκθεση. Προστασία των χεριών: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Προστασία οφθαλμών: Προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας Προστασία των αναπνευστικών οδών: Φοράτε κατάλληλη μάσκα Άλλες πληροφορίες: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση. ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Μορφή : Υγρό Εμφάνιση χρώμα Οσμή ΙΌριο οσμών ph : 7 Διάλυμα ph Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (βουτυλεστέρα=1) Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (αιθέρα=1) σημείο τήξης / περιοχή τήξης Σημείο στερεοποίησης Σημείο βρασμού Σημείο ανάφλεξης Κρίσιμη θερμοκρασία Θερμοκρασία αυτανάφλεξης Θερμοκρασία διάσπασης Ανάφλεξη (στερεό, αέριο) Πίεση ατμού Πίεση ατμού σε θερμοκρασία 50 C Κρίσιμη πίεση Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 C Σχετική πυκνότητα Σχετική πυκνότητα του κορεσμένου μίγματος αερίου/αέρα Πυκνότητα Σχετική πυκνότητα αερίου Διαλυτότητα Log Pow Log Kow ιξώδες, κινεματικός (ή) ξώδες, δυναμικό Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικά χαρακτηριστικά : Θολό. Υγρό. : ανοιχτό ροζ. υπόλευκο. : δυνατή. : : : Μη εύφλεκτο : Μη εύφλεκτο : 1,04 g/ml : Αναμίξιμο με το νερό. Νερό Αιθανόλη Αιθέρας ακετόνη Οργανικός διαλύτης:δεν έχει σημασία, δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο. : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 19/12/2018 (εκδοχή: 1.0) EL (ελληνικά) 4/8

5 Όρια κινδύνου εκρήξεως Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας (LEL) Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας (UEL) 9.2. Άλλες πληροφορίες ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα Αντιδραστικότητα Χημική σταθερότητα Δεν έχει καθοριστεί Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Δεν έχει καθοριστεί Συνθήκες προς αποφυγήν Άμεσο ηλιακό φως. Άκρως υψηλές ή άκρως χαμηλές θερμοκρασίες Μη συμβατά υλικά Ισχυρά οξέα. Ισχυρές βάσεις Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης καπνός. Μονοξείδιο του άνθρακα. Διοξείδιο του άνθρακα. Δεν έχει σημασία, δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο. ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξεία τοξικότητα (από στόματος) : Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Οξεία τοξικότητα (δερματική) Οξεία τοξικότητα (αναπνοή) ATE CLP (Από του στόματος) 1020,008 mg/kg σωματικού βάρους undecanol, branched and linear ethoxylated (> 5 to 15 EO) ( ) LD50 από του στόματος σε αρουραίους LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια > mg/kg > 2000 mg/kg 2-βουτοξυαιθανόλη μονοβουτυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης βουτυλοκελλοσόλβη ( ) LD50 από του στόματος σε αρουραίους LD50 μέσω του δέρματος σε αρουραίους LC50 εισπνοής σε αρουραίους (mg/l) 1300 mg/kg > 2000 mg/kg 2,21-2,39 mg/l/4h Sodium mercaptoacetate ( ) LD50 από του στόματος σε αρουραίους Τιμή LC 50 από το δέρμα διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή ευαισθητοποίηση του δέρματος Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων Kαρκινογένεση Tοξικότητα για την αναπαραγωγή > 300 mg/kg > 1000 mg/kg σωματικού βάρους ph: 7 : Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. ph: 7 : Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 19/12/2018 (εκδοχή: 1.0) EL (ελληνικά) 5/8

6 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) εφάπαξ έκθεση Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) επανειλημμένη έκθεση Tοξικότητα αναρρόφησης Πιθανές βλαβερές επιδράσεις στον άνθρωπο και πιθανά συμπτώματα. ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον undecanol, branched and linear ethoxylated (> 5 to 15 EO) ( ) LC50 στα ψάρια 1 EC50 Δάφνια 1 > 50 mg/l 96h > 50 mg/l 48h Sodium mercaptoacetate ( ) LC50 στα ψάρια 1 > 100 mg/l EC50 σε άλλους υδρόβιους οργανισμούς 1 38 mg/l waterflea Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Δεν έχει καθοριστεί Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Log Pow Δεν έχει σημασία, δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο. Log Kow Δεν έχει σημασία, δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν έχει καθοριστεί. Sodium mercaptoacetate ( ) Log Pow -2, Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Άλλες αρνητικές επιπτώσεις : Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Συστάσεις σχετικά με την απόρριψη : Καταστρέψτε με ασφαλή τρόπο σύμφωνο με τους τοπικούς/ εθνικούς κανονισμούς. προϊόντων/συσκευασιών Οικολογία - απόβλητα ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Σύμφωνα με τις ακόλουθες ανάγκες ADR / RID / IMDG / IATA / ADN Αριθμός ΟΗΕ : Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. ADR IMDG IATA ADN RID Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ 19/12/2018 (εκδοχή: 1.0) EL (ελληνικά) 6/8

7 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά Ομάδα συσκευασίας Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Επίγεια μεταφορά μεταφορά μέσω θαλάσσης Εναέρια μεταφορά Ποτάμια μεταφορά Σιδηροδρομική μεταφορά Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα κανονισμοί ΕΕ Δεν περιέχει ουσία που υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με το παράρτημα XVII του REACH Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα υποψήφιων ουσιών REACH Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Παραρτήματος XIV του REACH Δεν περιέχει καμία ουσία που υπόκειται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (EE) Αρ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ από τις 4 Ιουλίου 2012 σχετικά με την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών. Οι ουσίες δεν υπόκεινται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τις 29 Απριλίου 2004 σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της Οδηγίας 79/117/ΕΟΚ. Κανονισμός για τα απορρυπαντικά : Επισήμανση του περιεχομένου: Συστατικό % αμφοτερικές επιφανειοδραστικές ουσίες, ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες <5% αρωματικές ουσίες Eθνικές διατάξεις Γερμανία AwSV, Σχετικό Παράρτημα 12ο Διάταγμα εκτέλεση του Ομοσπονδιακού Νόμου για τον περιορισμό εισροών - 12.BImSchV Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν έχει πραγματοποιηθεί κενένας υπολογισμός χημικής ασφάλειας : Κατηγορία κινδύνου για το νερό (WGK) 1, ελάχιστα βλαβερό για το νερό (Κατάταξη σύμφωνα με τη γερμανική οδηγία AwSV, Παράρτημα 1) : Δεν υπόκειται στο 12ο BlmSchV (Γερμανικό διάταγμα προστασίας από τις εκπομπές) (Κανονισμός για σοβαρά ατυχήματα) ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Πηγές δεδομένων : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006. Άλλες πληροφορίες Πλήρες κείμενο φράσεων Η και EUH: : Κανένας/Καμία/Κανένα. Acute Tox. 3 (Oral) Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία 3 19/12/2018 (εκδοχή: 1.0) EL (ελληνικά) 7/8

8 Acute Tox. 4 (Dermal) Οξεία τοξικότητα (διά του δέρματος), κατηγορία 4 Acute Tox. 4 (Inhalation) Οξεία τοξικότητα (διά της εισπνοής), κατηγορία 4 Acute Tox. 4 (Oral) Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία 4 Eye Dam. 1 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 1 Eye Irrit. 2 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2 Met. Corr. 1 Διαβρωτικό για τα μέταλλα, κατηγορία 1 Skin Irrit. 2 Ερεθισμός/διάβρωση του δέρματος, κατηγορία 2 Skin Sens. 1 Ευαισθητοποίηση του δέρματος, κατηγορία 1 H290 H301 H302 H312 H315 H317 H318 H319 H332 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Κατηγοριοποίηση και πρωτόκολλο για την κατηγοριοποίηση των μιγμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [ΤΕΣ]: Acute Tox. 4 (Oral) H302 Μέθοδος υπολογισμού Eye Irrit. 2 H319 Μέθοδος υπολογισμού Skin Sens. 1 H317 Μέθοδος υπολογισμού ΔΔΑ ΕΕ (Παράρτημα ΙΙ REACH) υτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και προορίζονται για να περιγράψουν το προϊόν αποκλειστικά για λόγους υγείας, ασφαλείας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εγγυάται οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιδιότητα του προϊόντος. 19/12/2018 (εκδοχή: 1.0) EL (ελληνικά) 8/8