Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 L 118/7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/702 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2018 σχετικά με εθνικές διατάξεις που κοινοποίησε η Δανία για την προσθήκη νιτρωδών σε ορισμένα προϊόντα κρέατος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 2721] (Το κείμενο στη δανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114 παράγραφος 6, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Με την απόφαση (ΕΕ) 2015/826 της Επιτροπής ( 1 ) εγκρίθηκαν οι εθνικές διατάξεις της Δανίας για την προσθήκη νιτρώδους καλίου (Ε 249) και νιτρώδους νατρίου (E 250) (νιτρώδη) στα προϊόντα με βάση το κρέας που περιλαμβάνονται στο διάταγμα αριθ. 542, της 27ης Μαΐου 2013 σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων (BEK nr. 542 af (tilsætningbekendtgørelsen), Offentliggørelsedato: , Fødevarerministeriet), που κοινοποίησε το Βασίλειο της Δανίας στην Επιτροπή με επιστολή της 25ης Νοεμβρίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Οι εν λόγω εθνικές διατάξεις είναι εγκεκριμένες έως τις 22 Μαΐου (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ) ορίζει τα όρια και άλλους όρους χρήσης των νιτρωδών στα προϊόντα με βάση το κρέας. (3) Σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2015/826 η Δανία θα πρέπει να παρακολουθεί την κατάσταση και να συλλέγει στοιχεία σχετικά με το αν η εφαρμογή των ορίων που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 επιτυγχάνει το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας και, σε αρνητική περίπτωση, αν ενδέχεται να οδηγήσει σε απαράδεκτο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. (4) Με επιστολή της 10ης Νοεμβρίου 2017, η Δανία γνωστοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να διατηρήσει τις εθνικές διατάξεις της σχετικά με τη χρήση νιτρωδών προσθέτων σε προϊόντα με βάση το κρέας, οι οποίες διαφέρουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. Προς υποστήριξη της κοινοποίησης αυτής, η Δανία υπέβαλε πληροφορίες που περιλαμβάνουν στοιχεία για την κατανάλωση και τις εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας, την έκθεση στα νιτρώδη, την ανάλυση των νιτρωδών στα προϊόντα κρέατος, τον επιπολασμό της αλλαντίασης και την επικαιροποιημένη αξιολόγηση κινδύνου από το Εθνικό Ινστιτούτο Τροφίμων του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δανίας (DTU). 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1.1. ΑΡΘΡΟ 114 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 4 ΚΑΙ 6 ΤΗΣ ΣΛΕΕ (5) Το άρθρο 114 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι «Όταν, μετά τη θέσπιση μέτρου εναρμόνισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, από το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή, ένα κράτος μέλος θεωρεί αναγκαίο να διατηρήσει εθνικές διατάξεις που δικαιολογούνται από τις επιτακτικές ανάγκες που προβλέπονται στο άρθρο 36 ή διατάξεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, τις κοινοποιεί στην Επιτροπή, καθώς και τους λόγους διατήρησής τους». (6) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση εγκρίνει ή απορρίπτει τις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις, αφού εξακριβώσει αν αποτελούν ή όχι μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών και αν συνιστούν ή όχι εμπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. ( 1 ) Απόφαση (ΕΕ) 2015/826 της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2015, σχετικά με τις εθνικές διατάξεις που κοινοποίησε η Δανία για την προσθήκη νιτρωδών σε ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας (ΕΕ L 130 της , σ. 10). ( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 354 της , σ. 16).

2 L 118/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 (7) Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, η έγκριση ενός προσθέτου τροφίμων εξαρτάται από την ύπαρξη εύλογης τεχνολογικής ανάγκης, από την αποδοχή του από πλευράς υγείας και από το γεγονός ότι η χρήση του δεν εξαπατά τον καταναλωτή. (8) Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 θεσπίζει ενωσιακό κατάλογο προσθέτων τροφίμων που εγκρίνονται για χρήση σε τρόφιμα και καθορίζει τους όρους χρήσης τους. Μόνο πρόσθετα τροφίμων που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μπορούν να διατεθούν στην αγορά ως τέτοια και για χρήση σε τρόφιμα υπό τους όρους χρήσης που καθορίζονται σε αυτόν. (9) Τα νιτρώδη χρησιμοποιούνται στα προϊόντα με βάση το κρέας εδώ και πολλές δεκαετίες, μεταξύ άλλων, για να εξασφαλίσουν, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, τη διατήρηση και τη μικροβιολογική ασφάλεια των προϊόντων με βάση το κρέας, ιδίως των αλλαντικών και αλίπαστων, περιορίζοντας, μεταξύ άλλων, τον πολλαπλασιασμό του Clostridium botulinum, του βακτηρίου που προκαλεί αλλαντίαση, ασθένεια που αποτελεί απειλή για τη ζωή. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζεται ότι η παρουσία νιτρωδών σε προϊόντα με βάση το κρέας μπορεί να προκαλέσει αύξηση των νιτροζαμινών, ορισμένες από τις οποίες έχει αποδειχθεί ότι είναι καρκινογόνες. Κατά συνέπεια, η νομοθεσία σ' αυτόν τον τομέα οφείλει να σταθμίσει, αφενός, τον κίνδυνο σχηματισμού νιτροζαμινών λόγω της παρουσίας νιτρωδών στα προϊόντα με βάση το κρέας και, αφετέρου, τα προστατευτικά αποτελέσματα των νιτρωδών ενάντια στον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων, ιδίως αυτών που προκαλούν αλλαντίαση. (10) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 παράρτημα II μέρος E κατηγορία τροφίμων 8.3: «προϊόντα με βάση το κρέας» ορίζει τις μέγιστες ποσότητες νιτρώδους καλίου (Ε 249) και νιτρώδους νατρίου (Ε 250) που μπορούν να προστεθούν κατά την παρασκευή. Για τα περισσότερα προϊόντα με βάση το κρέας η μέγιστη προστιθέμενη ποσότητα είναι 150 mg/kg γενικά και για τα αποστειρωμένα προϊόντα με βάση το κρέας τα 100 mg/kg. Για έναν μικρό αριθμό αλλαντικών και αλίπαστων που παρασκευάζονται παραδοσιακά σε ορισμένα κράτη μέλη η μέγιστη ποσότητα είναι 180 mg/kg. (11) Κατ' εξαίρεση από τον γενικό κανόνα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 παράρτημα II μέρος Ε για την κατηγορία υπό το 8.3.4: «Παραδοσιακώς διατηρημένα με αλάτι προϊόντα με βάση το κρέας με ειδικές προδιαγραφές όσον αφορά τα νιτρώδη και νιτρικά άλατα» ορίζει τα ανώτατα όρια καταλοίπων στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής για συγκεκριμένα παραδοσιακά αλλαντικά και αλίπαστα που παρασκευάζονται με παραδοσιακές μεθόδους. Ανώτατα όρια καταλοίπων των 50 mg/kg, των 100 mg/kg και των 175 mg/kg εφαρμόζονται σε διαφορετικές κατηγορίες αυτών των προϊόντων, π.χ. 175 mg/kg για μπέικον Wiltshire, μπέικον διατηρημένο με ξηρές μεθόδους και παρόμοια προϊόντα, και 100 mg/kg για ζαμπόν Wiltshire και παρόμοια προϊόντα. (12) Τα ανώτατα όρια καταλοίπων αποτελούν εξαιρέσεις στον γενικό κανόνα για την εφαρμογή μέγιστων προστιθέμενων ποσοτήτων. Τα όρια αυτά ισχύουν μόνον για συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία παρασκευάζονται με παραδοσιακό τρόπο σε ορισμένα κράτη μέλη και για τα οποία δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν οι προστιθέμενες ποσότητες αλατιού για πάστωμα που απορροφώνται από το κρέας λόγω της φύσης της μεθόδου παρασκευής αυτών των προϊόντων. Η διεργασία παρασκευής αυτών των συγκεκριμένων προϊόντων περιγράφεται στον κανονισμό κατά τρόπο ώστε να αναγνωρίζονται τα «παρόμοια προϊόντα» και να διασαφηνίζεται ποια προϊόντα καλύπτονται από τα διάφορα ανώτατα όρια. (13) Τα ανώτατα όρια στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 βασίζονται στις γνώμες της επιστημονικής επιτροπής για τα τρόφιμα (στο εξής SCF) του 1990 ( 1 ) και του 1995 ( 2 ) καθώς και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής «η EFSA») της 26ης Νοεμβρίου 2003 ( 3 ). Οι μέγιστες ποσότητες που μπορεί να προστεθούν αντανακλούν τις περιοχές τιμών στις οποίες αναφέρονται οι επιστημονικές γνώμες καθώς διευκρινίζεται ότι έως 100 mg/kg νιτρωδών επιτρέπονται στα αποστειρωμένα προϊόντα με βάση το κρέας και 150 mg/kg σε άλλα προϊόντα με βάση το κρέας. Δεδομένης της μεγάλης ποικιλίας (αλλαντικών και αλίπαστων) προϊόντων με βάση το κρέας και των μεθόδων παρασκευής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο νομοθέτης της Ένωσης έκρινε ότι δεν ήταν δυνατό να καθοριστούν τα κατάλληλα επίπεδα νιτρωδών για το κάθε προϊόν. 2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (14) Οι εθνικές διατάξεις που κοινοποιήθηκαν από τη Δανία στις 10 Νοεμβρίου 2017 περιλαμβάνονται στο διάταγμα αριθ της 4ης Σεπτεμβρίου 2015 για τα πρόσθετα τροφίμων (BEK nr af , Udskriftsdato: , Fødevarerministeriet). Το εν λόγω διάταγμα τροποποιεί το διάταγμα αριθ. 542, της 27ης Μαΐου 2013, που είχε προηγουμένως κοινοποιηθεί στην Επιτροπή και αξιολογηθεί στο πλαίσιο της απόφασης (ΕΕ) 2015/826. ( 1 ) Γνώμη σχετικά με τα νιτρικά και τα νιτρώδη, της 19ης Οκτωβρίου 1990, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκθέσεις της επιστημονικής επιτροπής τροφίμων (εικοστή έκτη σειρά), σελίδα 21. ( 2 ) Γνώμη σχετικά με τα νιτρικά και τα νιτρώδη, της 22ας Σεπτεμβρίου 1995, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκθέσεις της επιστημονικής επιτροπής τροφίμων (τριακοστή όγδοη σειρά), σελίδα 1. ( 3 ) Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τις βιολογικές πηγές κινδύνου μετά από αίτηση της Επιτροπής σχετικά με την επίδραση των νιτρωδών/ νιτρικών στη μικροβιολογική ασφάλεια των προϊόντων κρέατος, The EFSA Journal (2003) 14, σ. 1.

3 L 118/9 (15) Το διάταγμα αριθ προβλέπει ότι τα νιτρώδη (E ) στα προϊόντα με βάση το κρέας μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα 3 του διατάγματος. Οι κατηγορίες τροφίμων που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα αντιστοιχούν στις κατηγορίες τροφίμων του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων και αντικαθιστούν τις προκύπτουσες χρήσεις: Τρόφιμα Μη θερμικώς επεξεργασμένα προϊόντα με βάση το κρέας Θερμικώς επεξεργασμένα προϊόντα με βάση το κρέας Παραδοσιακώς διατηρημένα με αλάτι προϊόντα με βάση το κρέας με ειδικές προδιαγραφές όσον αφορά τα νιτρώδη και νιτρικά άλατα Προστιθέμενη ποσότητα νιτρωδών (mg/kg) Συνολικά 60 mg/kg. Σε σαλάμι υπό ζύμωση, ωστόσο, συνολικά 100 mg/kg. Συνολικά 60 mg/kg. Σε προϊόντα συντηρημένα ή ημισυντηρημένα, συνολικά 150 mg/kg. Στα rullepølse (λουκάνικο ρολό), συνολικά 100 mg/kg. Στους παραδοσιακούς δανικούς κεφτέδες και στο πατέ από συκώτι, 0 mg/kg. Συνολικά 60 mg/kg. Στο μπέικον τύπου Wiltshire και συναφή προϊόντα, συνολικά 150 mg/kg Σε παραδοσιακά συντηρημένο ζαμπόν (spegeskinke) και σε συναφή προϊόντα, 150 mg/kg. (16) Συνεπώς, ένα χαμηλότερο ανώτατο όριο για τα νιτρώδη (E 249 και E 250) των 60 mg/kg εφαρμόζεται σε πολλούς τύπους προϊόντων με βάση το κρέας, ενώ τα αντίστοιχα ανώτατα όρια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 είναι 100 mg/kg ή 150 mg/kg. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (17) Με επιστολή της 10ης Νοεμβρίου 2017, η Δανία γνωστοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να διατηρήσει τις εθνικές διατάξεις της σχετικά με τη χρήση νιτρωδών προσθέτων σε προϊόντα με βάση το κρέας, οι οποίες διαφέρουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. Προς υποστήριξη της κοινοποίησης αυτής, η Δανία υπέβαλε πληροφορίες που περιλαμβάνουν στοιχεία για την κατανάλωση και τις εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας, την έκθεση στα νιτρώδη, την ανάλυση των νιτρωδών στα προϊόντα κρέατος, τον επιπολασμό της αλλαντίασης και την επικαιροποιημένη αξιολόγηση κινδύνου από το Εθνικό Ινστιτούτο Τροφίμων του DTU. (18) Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης ανακοίνωση σχετικά με την κοινοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 1 ) για να πληροφορήσει άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για τις εθνικές διατάξεις της Δανίας καθώς και τους λόγους που επικαλέστηκε για να υποστηρίξει την αίτηση. Με επιστολή της 28ης Μαρτίου 2018, η Επιτροπή πληροφόρησε επίσης τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με την κοινοποίηση και τους έδωσε την ευκαιρία να υποβάλουν τα σχόλιά τους εντός 30 ημερών. Η Επιτροπή έλαβε σχόλια εντός αυτής της προθεσμίας από την Κύπρο. Η Κύπρος δεν αντιτίθεται στο αίτημα της Δανίας να διατηρήσει πιο αυστηρούς κανόνες για τη χρήση των νιτρωδών σε προϊόντα με βάση το κρέας και αποδέχεται τη δανική θέση ότι οι προτεινόμενοι κανόνες είναι απαραίτητοι για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η Κύπρος μπορεί να κάνει δεκτό το εν λόγω αίτημα υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί δεν θα παρακωλύσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ως εμπορικός φραγμός ή δυσανάλογο εμπόδιο και δεν θα αποτελέσουν πιθανή αιτία διακρίσεων εις βάρος προϊόντων που παράγονται σε άλλα κράτη μέλη και διατίθενται στην αγορά της Δανίας. 4. ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΩΔΩΝ (19) Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 257/2010 ( 2 ) της Επιτροπής ζητείται από την EFSA να επαναξιολογήσει την ασφάλεια του νιτρώδους καλίου (E 249) και του νιτρώδους νατρίου (E 250) ως πρόσθετα τροφίμων. Για την επαναξιολόγηση αυτή, η Αρχή εξέτασε τις προηγούμενες γνώμες της SCFκαι της EFSA, όπου υπήρχαν, τον αρχικό φάκελο, τα δεδομένα που υποβλήθηκαν από τον ή τους ενδιαφερόμενους υπεύθυνους επιχείρησης και/ή κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος και τα στοιχεία που διαθέτουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη και προσδιόρισε τη σχετική βιβλιογραφία που έχει δημοσιευτεί μετά την τελευταία αξιολόγηση για κάθε πρόσθετο τροφίμων. (20) Τα στοιχεία που έδωσε η Δανία προς υποστήριξη της προηγούμενης κοινοποίησής της ( 3 ) για την κατανάλωση προϊόντων με βάση το κρέας, για την έκθεση σε νιτρώδη, τον επιπολασμό της αλλαντίασης και τον σχηματισμό νιτροζαμινών στα επεξεργασμένα προϊόντα με βάση το κρέας υποβλήθηκαν στην EFSA με το αίτημα να τα λάβει υπόψη κατά την επαναξιολόγηση ασφαλείας. ( 1 ) ΕΕ C 114 της , σ. 11. ( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 257/2010 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την κατάρτιση προγράμματος για την επαναξιολόγηση εγκεκριμένων προσθέτων τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 80 της , σ. 19). ( 3 ) Κοινοποίηση της Δανίας στην Επιτροπή με επιστολή της 25ης Νοεμβρίου 2014.

4 L 118/ (21) Η EFSA εξέδωσε επιστημονική γνώμη για την επαναξιολόγηση του νιτρώδους καλίου (E 249) και του νιτρώδους νατρίου (Ε 250) στις 15 Ιουνίου 2017 ( 1 ). Η EFSA υπολόγισε αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη (ΑΗΠ) 0,07 mg νιτρωδών ιόντων ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως και εκτίμησε ότι η έκθεση στα νιτρώδη άλατα ως αποτέλεσμα της χρήσης τους ως προσθέτων τροφίμων δεν ξεπέρασε την εν λόγω αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη για τον γενικό πληθυσμό, εκτός από μια μικρή υπέρβαση στα παιδιά στο υψηλότερο εκατοστημόριο. Αν όλες οι πηγές διατροφικής έκθεσης σε νιτρώδη άλατα εξεταστούν από κοινού (πρόσθετα τροφίμων, φυσική παρουσία και μόλυνση), η μέση τιμή έκθεσης συνεπάγεται υπέρβαση της ΑΗΠ σε βρέφη, νήπια και μεγαλύτερα παιδιά, ενώ η ανώτατη έκθεση συνεπάγεται υπέρβαση της ΑΗΠ σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η συμβολή των νιτρωδών ως προσθέτων τροφίμων αντιπροσώπευε περίπου το 17 % (εύρος 1,5 % - 36,0 %) της συνολικής έκθεσης. (22) Επιπλέον, η EFSA συμπέρανε ότι η έκθεση σε ενδογενείς νιτροζαμίνες προκαλεί χαμηλό βαθμό ανησυχίας. Όσον αφορά την έκθεση σε εξωγενείς νιτροζαμίνες, η EFSA, με βάση τα αποτελέσματα της συστηματικής επανεξέτασης που διενεργήθηκε για να αξιολογηθεί η σχέση μεταξύ των προστιθέμενων νιτρωδών στα προϊόντα με βάση το κρέας και της εμφάνισης ορισμένων πτητικών νιτροζαμινών ύψιστης τοξικολογικής ανησυχίας, συμπέρανε ότι δεν ήταν δυνατόν να διακριθούν σαφώς οι N-νιτρωδοενώσεις που οφείλονταν στην προσθήκη νιτρωδών στα νόμιμα όρια από τις αντίστοιχες N-νιτρωδοενώσεις που παράγονταν ήδη στη μήτρα του τροφίμου χωρίς την προσθήκη νιτρωδών. Κατά συνέπεια, η συνολική έκθεση υπολογίστηκε χωρίς να αφορά μόνο τη χρήση νιτρωδών ως προσθέτων σε τρόφιμα. Υπήρξε κάποια ανησυχία σχετικά με τη συνολική έκθεση σε εξωγενείς νιτροζαμίνες σε υψηλά επίπεδα για όλες τις ηλικιακές ομάδες με εξαίρεση τους ηλικιωμένους. (23) Τέλος, η EFSA επιβεβαίωσε τα στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση προσχηματισμένης N-νιτρωδοδιμεθυλαμίνης με τον ορθοκολικό καρκίνο και ορισμένα στοιχεία που συνδέουν i) τα νιτρώδη άλατα στη διατροφή και τους γαστρικούς καρκίνους και ii) τον συνδυασμό νιτρωδών και νιτρικών ιόντων από μεταποιημένο κρέας με τον ορθοκολικό καρκίνο. 5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (24) Το 2014 η Επιτροπή ολοκλήρωσε μια μελέτη συλλογής στοιχείων για την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τα νιτρώδη άλατα από τα κράτη μέλη. Η μελέτη βασίστηκε στις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που υποβλήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη. Διαπιστώνεται ότι, με ορισμένες εξαιρέσεις, η τυπική προστιθέμενη ποσότητα νιτρωδών στα μη αποστειρωμένα προϊόντα κρέατος είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη ποσότητα της ΕΕ, αλλά υψηλότερη από τα επίπεδα της Δανίας. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η δυνατότητα επανεξέτασης των ισχυόντων ανώτατων ορίων νιτρωδών θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. (25) Συνεπώς, η Επιτροπή δρομολόγησε μια μελέτη ad hoc ως προς τη χρήση των νιτρωδών ανά κλάδο σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων με βάση το κρέας. Η μελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε το 2016, συμπέρανε ότι υπάρχει η δυνατότητα επανεξέτασης των υφιστάμενων ανώτατων ορίων νιτρωδών που επιτρέπονται βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. (26) Τα συμπεράσματα από τη μελέτη συλλογής στοιχείων με τα κράτη μέλη, η μελέτη ad hoc όσον αφορά τη χρήση νιτρωδών από τη βιομηχανία, η επαναξιολόγηση από την EFSA και τα στοιχεία που υπέβαλε η Δανία πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή στο πλαίσιο της πιθανής αναθεώρησης των ανώτατων ορίων νιτρωδών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1. ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ (27) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφοι 4 και 6 της ΣΛΕΕ, ένα κράτος μέλος μπορεί, μετά τη θέσπιση μέτρου εναρμόνισης, να διατηρήσει πιο αυστηρές εθνικές διατάξεις που δικαιολογούνται από τις επιτακτικές ανάγκες που προβλέπονται στο άρθρο 36 της ΣΛΕΕ ή διατάξεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, υπό τον όρο ότι κοινοποιεί αυτές τις εθνικές διατάξεις στην Επιτροπή και η Επιτροπή εγκρίνει αυτά τα μέτρα. (28) Η δανική κοινοποίηση αφορά εθνικές διατάξεις που παρεκκλίνουν από αυτές του παραρτήματος II μέρος Ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 σε σχέση με το νιτρώδες κάλιο (Ε 249) και το νιτρώδες νάτριο (Ε 250). Οι ισχύουσες διατάξεις της Δανίας υπήρχαν ήδη κατ' ουσία την εποχή που είχαν αρχικά τεθεί αυτά τα ανώτατα όρια στην οδηγία 2006/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ). (29) Το διάταγμα αριθ της Δανίας επιτρέπει την προσθήκη νιτρωδών στα προϊόντα με βάση το κρέας μόνον εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση των καθορισμένων προστιθέμενων ποσοτήτων. Ανάλογα με τα υπό εξέταση προϊόντα, αυτές οι μέγιστες ποσότητες είναι 0 mg/kg, 60 mg/kg, 100 mg/kg ή 150 mg/kg, οι οποίες για ορισμένα προϊόντα είναι χαμηλότερες από εκείνες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, οι διατάξεις της Δανίας δεν περιέχουν καμία εξαίρεση από την αρχή του καθορισμού μέγιστων προστιθέμενων ποσοτήτων για νιτρώδη και, συνεπώς, δεν επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας που παρασκευάζονται με παραδοσιακό τρόπο από άλλα κράτη μέλη. ( 1 ) EFSA Journal (6):4786 ( 2 ) Οδηγία 2006/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών και της οδηγίας 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα (ΕΕ L 204 της , σ. 10).

5 L 118/11 (30) Επομένως, οι δανικές διατάξεις είναι πιο αυστηρές από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 στο μέτρο που καθορίζουν χαμηλότερες μέγιστες προστιθέμενες ποσότητες από αυτές που ισχύουν για αρκετά είδη προϊόντων (σε πολλές περιπτώσεις 60 mg/kg) και στο μέτρο που δεν επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά ορισμένων παραδοσιακών προϊόντων με βάση το κρέας λόγω των μέγιστων επιπέδων καταλοίπων. (31) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, η κοινοποίηση συνοδευόταν από περιγραφή των λόγων που δικαιολογούν μία ή περισσότερες από τις επιτακτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 36 της ΣΛΕΕ, στην προκειμένη περίπτωση την προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων. Σε υπόμνημα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Τροφίμων της Δανίας και σε επικαιροποιημένη αξιολόγηση κινδύνου από το Εθνικό Ινστιτούτο Τροφίμων του DTU καθορίζονται πρόσθετες πληροφορίες για την κατανάλωση και τις εισαγωγές των προϊόντων με βάση το κρέας, την έκθεση στα νιτρώδη, την ανάλυση των νιτρωδών στα προϊόντα με βάση το κρέας στη δανική αγορά, τον επιπολασμό της αλλαντίασης και τον σχηματισμό νιτροζαμινών στα επεξεργασμένα προϊόντα με βάση το κρέας. (32) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αίτηση που υπέβαλε η Δανία με σκοπό να εγκριθεί η διατήρηση των εθνικών της διατάξεων για τη χρήση νιτρωδών στα προϊόντα με βάση το κρέας είναι αποδεκτή δυνάμει του άρθρου 114 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ. 2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ (33) Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 4 και παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή οφείλει να εξακριβώσει αν πληρούνται όλοι οι όροι που παρέχουν τη δυνατότητα σε ένα κράτος μέλος να διατηρεί τις εθνικές διατάξεις του οι οποίες παρεκκλίνουν από ενωσιακό μέτρο εναρμόνισης το οποίο προβλέπεται στο άρθρο αυτό. (34) Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει να εκτιμήσει αν οι εθνικές διατάξεις δικαιολογούνται από τις επιτακτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 36 της ΣΛΕΕ ή έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος ή του περιβάλλοντος εργασίας και δεν υπερβαίνουν τα απαραίτητα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου θεμιτού στόχου. Επιπλέον, όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εθνικές διατάξεις πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, οφείλει να εξακριβώσει, σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, αν αποτελούν ή όχι μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών και αν συνιστούν ή όχι εμπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. (35) Πρέπει να σημειωθεί ότι, βάσει του χρονικού πλαισίου που προβλέπεται από το άρθρο 114 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή, όταν εξετάζει αν οι εθνικές διατάξεις που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ είναι δικαιολογημένες, πρέπει να βασίζεται στους λόγους που προβάλλει το κοινοποιούν κράτος μέλος. Το κράτος μέλος που επιδιώκει να διατηρήσει τα εθνικά μέτρα είναι υπεύθυνο για τη δικαιολόγησή τους. (36) Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της πληροφορίες βάσει των οποίων το ενωσιακό μέτρο εναρμόνισης από το οποίο παρεκκλίνουν οι κοινοποιηθείσες εθνικές διατάξεις ενδέχεται να πρέπει να επανεξεταστεί, μπορεί να συνυπολογίσει τις πληροφορίες αυτές κατά την αξιολόγηση των εθνικών διατάξεων που κοινοποιήθηκαν Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ (37) Η Δανία υποστηρίζει ότι η νομοθεσία της εξασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, καθώς καθορίζει χαμηλότερες μέγιστες προστιθέμενες ποσότητες για τα νιτρώδη από τις ποσότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 και δεν επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά παραδοσιακών προϊόντων με βάση το κρέας για τα οποία δεν μπορούν να καθοριστούν προστιθέμενες ποσότητες. Η Δανία επισημαίνει ότι οι εθνικές διατάξεις της συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της SCF του 1990 και 1995 και τις θεωρεί δικαιολογημένες υπό το πρίσμα της γνωμοδότησης της EFSA, της 26ης Νοεμβρίου 2003, και της δανικής αξιολόγησης της πιο πρόσφατης γνωμοδότησης της EFSA, της 15ης Ιουνίου (38) Κατά τη γνώμη της, η συνολική επιστημονική αξιολόγηση αποδεικνύει ότι α) η χρήση νιτρωδών και νιτρικών θα πρέπει να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο με τη χρήση διαφοροποιημένων ποσοτήτων ανάλογα με τις τεχνικές ανάγκες που συνδέονται με τα διάφορα τρόφιμα β) η χρήση των νιτρωδών και νιτρικών θα πρέπει να ρυθμίζεται βάσει των ποσοτήτων που προστίθενται και όχι βάσει των ποσοτήτων καταλοίπων και γ) η αναγκαία διατήρηση επιτυγχάνεται με τη χρήση των ποσοτήτων που συνιστώνται από την EFSA (2003). Στο πλαίσιο αυτό, η Δανία θεωρεί ότι οι εθνικές της διατάξεις ακολουθούν συστηματικά αυτές τις συστάσεις, πράγμα που δεν ισχύει για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 σε ό,τι αφορά τα νιτρώδη. (39) Η Δανία θεωρεί ότι οι ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των ποσοτήτων νιτρωδών που επιτρέπονται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 έχουν να κάνουν ιδίως με τον αυξημένο κίνδυνο σχηματισμού νιτροζαμινών. Σε αντίθεση με την πρόσφατη γνωμοδότηση της EFSA, η Δανία κρίνει ότι ο σχηματισμός τόσο πτητικών όσο και μη πτητικών νιτροζαμινών εξαρτάται από την προστιθέμενη ποσότητα νιτρωδών, ενώ η EFSA αναγνωρίζει τη σχέση αυτή μόνο για την πρώτη κατηγορία νιτροζαμινών. Έχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι πολλές πτητικές νιτροζαμίνες είναι καρκινογόνες και γονιδιοτοξικές και σύμφωνα με πιο πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες η κατανάλωση προϊόντων με βάση το κρέας συνδέεται με την εμφάνιση διαφόρων μορφών καρκίνου. Οι διαπιστώσεις αυτές δικαιολογούν την επιβολή περιορισμών στη χρήση νιτρωδών ως προσθέτων στα τρόφιμα. Η Δανία επίσης επισημαίνει ότι το περιθώριο έως την ΑΗΔ δεν είναι μεγάλο για τα μικρά παιδιά, που παρουσιάζουν την υψηλότερη έκθεση στα νιτρώδη με βάση τους υπάρχοντες υπολογισμούς πρόσληψης για τον πληθυσμό της Δανίας.

6 L 118/ (40) Η Δανία τονίζει επίσης ότι οι εθνικές της διατάξεις ισχύουν εδώ και πολλά χρόνια και δεν προκάλεσαν ποτέ προβλήματα όσον αφορά τη διατήρηση των σχετικών προϊόντων. Επιπλέον, στη Δανία εμφανίζονται σχετικά λίγα κρούσματα αλλαντίασης σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, και από το 1980 δεν έχει διαπιστωθεί κανένα κρούσμα οφειλόμενο στην κατανάλωση προϊόντων κρέατος. Η Δανία επισημαίνει ότι από το 2006 δεν έχουν αναφερθεί κρούσματα αλλαντίασης στη Δανία. Επομένως, οι δανικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση νιτρωδών στα προϊόντα με βάση το κρέας εξακολουθούν να παρέχουν συνολική προστασία από τροφική δηλητηρίαση. (41) Το υπόμνημα του δανικού υπουργείου Περιβάλλοντος και Τροφίμων παρέχει συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση και τις εισαγωγές προϊόντων κρέατος, την έκθεση σε νιτρώδη, καθώς και ανάλυση των νιτρωδών στα προϊόντα κρέατος στην αγορά της Δανίας. (42) Σύμφωνα με τις δανικές αρχές η σύγκριση των πιο πρόσφατων στοιχείων, δηλαδή μεταξύ των ετών 2012 και 2014, δείχνει αύξηση στην κατανάλωση προϊόντων με βάση το κρέας, όπως είναι τα κρύα τεμάχια κρέατος, που περιείχαν προστιθέμενες ποσότητες νιτρωδών. Η διαπίστωση αυτή συμβαδίζει με την τάση που παρατηρείται από το 2000 σύμφωνα με την οποία οι Δανοί εκτίθενται όλο και περισσότερο στα νιτρώδη σε προϊόντα με βάση το κρέας, πολλά εκ των οποίων διέπονται από τη χαμηλή οριακή τιμή των 60 mg/kg για τα νιτρώδη. (43) Όσον αφορά το εμπόριο, η Δανία συμπεραίνει ότι, κατά την υπό εξέταση περίοδο, οι ειδικοί κανόνες της χώρας δεν επηρέασαν αρνητικά τις εισαγωγές των συγκεκριμένων προϊόντων στη Δανία, επισημαίνοντας ότι οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά περίπου 5 % από το 2013 έως το 2016, εάν δεν ληφθούν υπόψη τα στοιχεία για τη Γερμανία ( 1 ). Με βάση την ανάλυση των νιτρωδών στα προϊόντα με βάση το κρέας, η Δανία ισχυρίζεται ότι η περιεκτικότητα νιτρωδών σε προϊόντα που εισάγονται στη Δανία δεν είναι υψηλότερη από την περιεκτικότητα των δανικών προϊόντων. (44) Κατά συνέπεια, η Δανία θεωρεί ότι νομιμοποιείται να διατηρήσει τους εθνικούς κανόνες σχετικά με τη χρήση των νιτρωδών σε προϊόντα με βάση το κρέας που είναι πιο περιοριστικοί σε σχέση με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. Σύμφωνα με τη Δανία, η παρακολούθηση που διεξάγεται σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2015/826 αποδεικνύει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προβληματισμοί σχετικά με την υγεία, που είχαν ληφθεί προηγουμένως υπόψη. Τέλος, η Δανία ισχυρίζεται ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι δανικές διατάξεις δεν αποτελούν εμπόδιο στο εμπόριο των σχετικών προϊόντων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ Αιτιολόγηση βάσει των επιτακτικών αναγκών που αναφέρονται στο άρθρο 36 της ΣΛΕΕ (45) Η δανική νομοθεσία αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων όσον αφορά την έκθεση σε νιτρώδη και τον πιθανό σχηματισμό νιτροζαμινών στα προϊόντα με βάση το κρέας με τον καθορισμό χαμηλότερων ορίων για τις μέγιστες προστιθέμενες ποσότητες νιτρωδών για ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας, σε σύγκριση με τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 και την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων για τα οποία μπορούν να καθοριστούν μόνο ανώτατα όρια καταλοίπων. (46) Για να εκτιμηθεί αν η δανική νομοθεσία είναι πράγματι κατάλληλη και αναγκαία για την επίτευξη αυτού του στόχου πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένοι παράγοντες. Ειδικότερα, πρέπει να σταθμιστούν δύο κίνδυνοι για την υγεία: ο ένας αφορά την παρουσία νιτροζαμινών στα προϊόντα με βάση το κρέας και ο άλλος τη μικροβιολογική ασφάλεια των προϊόντων με βάση το κρέας. Ο δεύτερος παράγοντας είναι κάτι περισσότερο από μια απλή τεχνολογική ανάγκη, αλλά αποτελεί από μόνος του πολύ σημαντικό λόγο ανησυχίας για την υγεία. Ενώ έχει αναγνωριστεί ότι τα επίπεδα των νιτρωδών στα προϊόντα κρέατος πρέπει να οριοθετηθούν, χαμηλότερα όρια νιτρωδών στο κρέας δεν οδηγούν αυτομάτως σε καλύτερη προστασία της ανθρώπινης υγείας. Το πλέον κατάλληλο επίπεδο νιτρωδών εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων που αναγνωρίζονται στις σχετικές γνωμοδοτήσεις της SCF και της EFSA, π.χ. την προσθήκη αλατιού, την υγρασία, το ph, τον χρόνο ζωής του προϊόντος, την υγιεινή, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας κ.λπ. (47) Η Επιτροπή οφείλει να αξιολογήσει τις συγκεκριμένες επιλογές που έγιναν από τον νομοθέτη της Δανίας και την εμπειρία που αποκτήθηκε από αυτές τις ρυθμίσεις, οι οποίες ισχύουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέσω των αριθμών που παρέσχε σχετικά με την εκδήλωση κρουσμάτων τροφικής δηλητηρίασης και, ειδικότερα, αλλαντίασης, η Δανία απέδειξε ότι μέχρι στιγμής έχει επιτύχει ικανοποιητικά αποτελέσματα με τη νομοθεσία της. Γενικά, αυτά τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι τα ανώτατα επίπεδα που καθορίζονται στη δανική νομοθεσία φαίνεται ότι υπήρξαν επαρκή για να εξασφαλίσουν μικροβιολογική ασφάλεια των προϊόντων με βάση το κρέας που παρασκευάζονται αυτή τη στιγμή στη Δανία και των μεθόδων παραγωγής που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στη Δανία. (48) Σε αντίθεση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ο οποίος ορίζει τα ανώτατα όρια καταλοίπων στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής για ορισμένα παραδοσιακά διατηρημένα προϊόντα με βάση το κρέας, οι δανικές διατάξεις δεν κάνουν εξαιρέσεις στην αρχή του καθορισμού μέγιστων προστιθέμενων ποσοτήτων. Αυτό ισχύει επίσης στα διατηρημένα ( 1 ) Η Δανία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι στο υπόμνημα υπάρχει ένα σφάλμα όσον αφορά την εισαγωγή διατηρημένου χοίρειου κρέατος (μπέικον) από τη Γερμανία και ότι δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τις εισαγωγές μπέικον από τη Γερμανία.

7 L 118/13 με αλάτι προϊόντα με βάση το κρέας για τα οποία δεν είναι συνήθως δυνατόν να ελέγχεται η απορροφώμενη ποσότητα αλάτων διατήρησης. Σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία, η Δανία παρακολουθεί την προσθήκη νιτρωδών σε διατηρημένα με αλάτι προϊόντα με βάση το κρέας λαμβάνοντας δείγματα όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σημείο παραγωγής, έτσι ώστε να σχηματίζει την πιο ρεαλιστική εικόνα σχετικά με την προστιθέμενη ποσότητα νιτρωδών. Ωστόσο, από τα αποτελέσματα δύο εκστρατειών επιθεώρησης σε κρεοπωλεία λιανικής πώλησης προκύπτουν υπερβάσεις των δανικών ορίων σε περίπου 35 % των διατηρημένων με αλάτι δειγμάτων το 2014 και σε 19 % το Συνεπώς, οι δανικές αρχές παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση στα κρεοπωλεία λιανικής όσον αφορά τους κανόνες και τους παράγοντες που είναι σημαντικοί για την απορρόφηση νιτρωδών κατά τη διατήρηση με αλάτι. Θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω μελέτης και παρακολούθησης το κατά πόσον η Δανία μπορεί να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση και, κατά συνέπεια, την καταλληλότητα των εθνικών διατάξεων για τα προϊόντα αυτά. (49) Η Επιτροπή σημειώνει ότι η δανική νομοθεσία, η οποία είναι συμβατή με τις σχετικές επιστημονικές γνώμες των επιστημονικών οργάνων της Ένωσης, βασίζεται στη ρύθμιση των μέγιστων προστιθέμενων τιμών και σέβεται τις κλίμακες τιμών προστιθέμενων ποσοτήτων νιτρωδών που αναφέρονται σε αυτές τις γνώμες, δηλαδή mg/kg. Ταυτόχρονα, η Δανία θέσπισε ειδικότερες μέγιστες προστιθέμενες ποσότητες για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων με βάση το κρέας, σε σύγκριση με τον κανονισμό, λαμβανομένων υπόψη των τύπων προϊόντων με βάση το κρέας και των μεθόδων παρασκευής που επικρατούν στη Δανία. (50) Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε η Δανία, το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων με βάση το κρέας που καταναλώνει ο δανικός πληθυσμός αποτελείται από προϊόντα με βάση το κρέας για τα οποία το όριο επί του παρόντος είναι τα 60 mg/kg και το οποίο θα έπρεπε να αντικατασταθεί από το όριο των 100 ή 150 mg/kg. Αν και οι Δανοί παραγωγοί, όπως και οι παραγωγοί σε άλλα κράτη μέλη, δεν θα ήταν υποχρεωμένοι να αυξήσουν τις ποσότητες νιτρωδών που επί του παρόντος χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους ώστε να φτάσουν τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, δεν μπορεί να αποκλειστεί αύξηση της σημερινής έκθεσης του δανικού πληθυσμού στα νιτρώδη. (51) Βάσει των πληροφοριών που διαθέτει επί του παρόντος, η Επιτροπή θεωρεί ότι το αίτημα να διατηρηθούν τα κοινοποιηθέντα μέτρα μπορεί να γίνει προσωρινά δεκτό για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας στη Δανία Απουσία αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένου περιορισμού του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών ή εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς Απουσία αυθαίρετων διακρίσεων (52) Το άρθρο 114 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ υποχρεώνει την Επιτροπή να εξακριβώνει αν τα προβλεπόμενα μέτρα αποτελούν ή όχι μέσο αυθαίρετων διακρίσεων. Κατά τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για να μην υπάρχουν διακρίσεις, παρόμοιες καταστάσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικές καταστάσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. (53) Οι δανικοί εθνικοί κανονισμοί ισχύουν τόσο για εγχώρια προϊόντα όσο και για προϊόντα παρασκευασμένα σε άλλα κράτη μέλη. Εφόσον δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο περί του αντιθέτου, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι εθνικές διατάξεις δεν συνιστούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων Απουσία συγκεκαλυμμένου περιορισμού του εμπορίου (54) Τα εθνικά μέτρα που περιορίζουν τη χρήση προϊόντων σε μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι ένας κανονισμός της Ένωσης συνιστούν, κανονικά, φραγμό στο εμπόριο, επειδή τα προϊόντα που διατίθενται νόμιμα στην αγορά και χρησιμοποιούνται στην υπόλοιπη Ένωση δεν αναμένεται, ως αποτέλεσμα της απαγόρευσης της χρήσης, να διατεθούν στην αγορά του σχετικού κράτους μέλους. Σκοπός των προϋποθέσεων που καθορίζει το άρθρο 114 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ είναι να μην εφαρμόζονται, για ακατάλληλους λόγους, περιορισμοί βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του εν λόγω άρθρου και να μην συνιστούν αυτοί στην πράξη οικονομικά μέτρα που θα παρεμπόδιζαν τις εισαγωγές προϊόντων από άλλα κράτη μέλη, δηλαδή ένα μέσο έμμεσης προστασίας της εθνικής παραγωγής. (55) Δεδομένου ότι οι δανικές ρυθμίσεις επιβάλλουν αυστηρότερους κανόνες για την προσθήκη νιτρωδών σε ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας ακόμα και σε επιχειρήσεις σε άλλα κράτη μέλη σε έναν κατά τα άλλα εναρμονισμένο τομέα, είναι σε θέση να αποτελέσουν συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο ή εμπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αναγνωρίζεται, ωστόσο, ότι το άρθρο 114 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ πρέπει να ερμηνεύεται με την έννοια ότι μόνο οι εθνικές διατάξεις που αποτελούν δυσανάλογο εμπόδιο στην εσωτερική αγορά δεν πρέπει να εγκρίνονται. Στο πλαίσιο αυτό, η Δανία υπέβαλε αριθμητικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι εισαγωγές επιλεγμένων προϊόντων με βάση το κρέας από άλλα κράτη μέλη αυξήθηκαν κατά την περίοδο και παρέμειναν σταθερές κατά την περίοδο (56) Εάν δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι εθνικές διατάξεις συνιστούν πράγματι μέτρο που αποβλέπει στην προστασία της εθνικής παραγωγής, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι δεν συνιστούν συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών.

8 L 118/ Απουσία εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (57) Ο όρος αυτός δεν δύναται να ερμηνευθεί κατά τρόπο που να αποτρέπει την έγκριση οποιουδήποτε εθνικού μέτρου ικανού να επηρεάσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Πράγματι, κάθε εθνικό μέτρο που παρεκκλίνει από ένα μέτρο εναρμόνισης το οποίο αποβλέπει στην εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς συνιστά ουσιαστικά μέτρο ικανό να επηρεάσει την εσωτερική αγορά. Κατά συνέπεια, για να διαφυλαχθεί ο ωφέλιμος χαρακτήρας της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, η έννοια του εμποδίου στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς πρέπει, στο πλαίσιο του άρθρου 114 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, να κατανοείται ως δυσανάλογη συνέπεια σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο. (58) Δεδομένων των οφελών για την υγεία που επικαλείται η δανική κυβέρνηση σχετικά με τη μείωση της έκθεσης σε νιτρώδη στα προϊόντα με βάση το κρέας και του γεγονότος ότι, βάσει των διαθέσιμων επί του παρόντος αριθμητικών στοιχείων, το εμπόριο δεν φαίνεται να επηρεάζεται καθόλου ή παρά μόνο σε πολύ περιορισμένο βαθμό, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κοινοποιηθείσες διατάξεις της Δανίας μπορούν να διατηρηθούν προσωρινά για λόγους προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, έχοντας υπόψη ότι δεν είναι δυσανάλογες και επομένως δεν αποτελούν εμπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ. (59) Βάσει της ανωτέρω ανάλυσης, η Επιτροπή θεωρεί ότι πληρούται ο όρος που αφορά την απουσία εμποδίου για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς Χρονικός περιορισμός (60) Τα προαναφερθέντα συμπεράσματα βασίζονται στις διαθέσιμες επί του παρόντος πληροφορίες και, ειδικότερα, στις πληροφορίες που δείχνουν ότι η Δανία ήταν σε θέση να ελέγξει την αλλαντίαση παρά τα χαμηλότερα ανώτατα όρια προστιθέμενων νιτρωδών σε ορισμένα είδη προϊόντων με βάση το κρέας, ενώ ταυτόχρονα δεν εμπόδιζε το εμπόριο σε δυσανάλογο βαθμό. (61) Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ο ρυθμός κατανάλωσης στη Δανία προϊόντων με βάση το κρέας, στα οποία η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της έκθεσης του δανικού πληθυσμού στα νιτρώδη και πιθανώς στις νιτροζαμίνες. (62) Η Δανία θα πρέπει να παρακολουθεί την κατάσταση και να συλλέγει στοιχεία σχετικά με το αν η εφαρμογή των ορίων που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 επιτυγχάνει το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας και, σε αρνητική περίπτωση, αν θα οδηγούσε σε απαράδεκτο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, Τα στοιχεία που συλλέγονται θα πρέπει να επικεντρώνονται στον έλεγχο της αλλαντίασης και στη συμμόρφωση με τις εθνικές διατάξεις της Δανίας σχετικά με τα νιτρώδη, ιδίως τα διατηρημένα με αλάτι προϊόντα με βάση το κρέας. Επιπροσθέτως, η Δανία θα πρέπει να συνεχίσει να συλλέγει στοιχεία για τις εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας από άλλα κράτη μέλη. H Δανία υποχρεούται να διαβιβάσει στην Επιτροπή τα συλλεχθέντα στοιχεία εντός δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εθνικές διατάξεις, όπως διευκρινίζονται παραπάνω, μπορούν να εγκριθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα 3 ετών. III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (63) Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που υποβλήθηκαν από την Κύπρο σχετικά με την κοινοποίηση που κατέθεσαν οι δανικές αρχές, η Επιτροπή έχει τη γνώμη ότι η αίτηση που υποβλήθηκε από τη Δανία, και την οποία έλαβε η Επιτροπή στις 14 Νοεμβρίου 2017, για τη διατήρηση των εθνικών διατάξεων της Δανίας σχετικά με την προσθήκη νιτρωδών, οι οποίες είναι αυστηρότερες απ' αυτές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, μπορεί να εγκριθεί για περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Η Δανία θα πρέπει να παρακολουθεί την κατάσταση και να συλλέγει στοιχεία σχετικά με το αν η εφαρμογή των ορίων που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 επιτυγχάνει το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας και, σε αρνητική περίπτωση, αν θα οδηγούσε σε απαράδεκτο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Εγκρίνονται οι εθνικές διατάξεις για την προσθήκη νιτρωδών στα προϊόντα με βάση το κρέας που περιέχονται στο διάταγμα αριθ της 4ης Σεπτεμβρίου 2015 για τα πρόσθετα τροφίμων κ.λπ. στα τρόφιμα [BEK nr af Udskriftsdato: , Fødevarerministeriet], τις οποίες κοινοποίησε το Βασίλειο της Δανίας στην Επιτροπή με επιστολή της 10ης Νοεμβρίου 2017, δυνάμει του άρθρου 114 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

9 L 118/15 Η ισχύς της παρούσας απόφασης λήγει στις 8 Μαΐου Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Δανίας. Άρθρο 3 Βρυξέλλες, 8 Μαΐου Για την Επιτροπή Vytenis ANDRIUKAITIS Μέλος της Επιτροπής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B7-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 87α παράγραφος 3, του Κανονισμού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B7-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 87α παράγραφος 3, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-204 Έγγραφο συνόδου 5.2.204 B7-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 87α παράγραφος 3, του Κανονισμού σχετικά με τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE) AGRI 646 VETER 65 SAN 217 DENLEG 97 ΠΡΟΤΑΣΗ Της : Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5186/18 DENLEG 3 AGRI 12 SAN 7 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2009 για την έγκριση της διάθεσης ελαιορητίνης λυκοπενίου από ντομάτες στην αγορά ως νέου συστατικού τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.8.2018 COM(2018) 567 final 2018/0298 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 25.6.2015 2015/0093(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Οι εκθέσεις αξιολόγησης έχουν εξεταστείαπό τα κράτη μέλη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Οι εκθέσεις αξιολόγησης έχουν εξεταστείαπό τα κράτη μέλη 22.10.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 279/63 ΟΔΗΓΙΑ 2005/72/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου μεσκοπό την καταχώριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0000/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0000/2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 19.4.2010 B7-0000/2010 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 88, παράγραφος 2 και παράγραφος 4, στοιχείο β), του Κανονισμού, της Åsa Westlund εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ που επιτρέπει στη Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Οι δραστικές ουσίες που περιέχονται σε εγκεκριμένα κοκκιδιοστατικά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Οι δραστικές ουσίες που περιέχονται σε εγκεκριμένα κοκκιδιοστατικά 11.2.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 40/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 124/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμόανώτατων ορίων για την παρουσία κοκκιδιοστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2017 L 351/55 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2468 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2017 L 145/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/962 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την αναστολή της άδειας για την ουσία ethoxyquin (αιθοξυκίνη) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0027 (NLE) 6183/18 FISC 63 ECOFIN 108 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.7.2018 C(2018) 3304 final ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.7.2018 για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D022890/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D022890/02. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 4 Οκτωβρίου 2012 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011

L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011 L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 835/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2012 COM(2012) 52 final 2012/0025 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0124 EL 30.07.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 124/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/676/ΕΕ με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/11074/2013 Rev.3 (POOL/E4/2013/11074/11074R3- EN.doc) D027417/02 [ ](2013) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/64 30.12.2017 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2469 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 125/10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/786 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαΐου 2015 για τον καθορισμό κριτηρίων αποδοχής για τις μεθόδους αποτοξίνωσης που εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία προορίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.9.2017 C(2017) 6214 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.9.2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 όσον αφορά τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64)

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 2/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Βελγίου για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/797/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6972/17 DENLEG 13 AGRI 118 SAN 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11715/17 DENLEG 66 AGRI 435 SAN 312 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64)

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 10/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ουγγαρίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 410 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 410 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13490/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CDN 6 DAPIX 337 DATAPROTECT 163

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0242 (NLE) 14253/15 FISC 153 ECOFIN 905 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 6/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Εσθονίας. για

Γνώμη 6/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Εσθονίας. για Γνώμη 6/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Εσθονίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2017 C(2017) 5467 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.9.2017 σχετικά με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.8.2013 COM(2013) 604 final 2013/0293 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 857/2010 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 119/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2011 σχετικά με την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) AGRI 431 VETER 33 AGRILEG 76 AE 28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2010 COM(2010)381 τελικό 2010/0205 (CNS) Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/9/ΕΚ για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/22 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/51 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας chromafenozide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Έγγραφο καθοδήγησης 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Έγγραφο καθοδήγησης 1 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Έγγραφο καθοδήγησης 1 Βρυξέλλες 1.2.2010 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στις διαδικασίες προηγούµενης έγκρισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 C(2017) 8871 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.12.2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 739/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.12.2015 EL L 326/49 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2307 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη χορήγηση για τη νατριούχο διθειώδη μεναδιόνη και τη νικοτιναμιδική διθειώδη μεναδιόνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου Εκδόθηκε

Εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου Εκδόθηκε Γνώμη 24/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Δανίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ (EE).../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΟΔΗΓΙΑ (EE).../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2019 C(2019) 3580 final ΟΔΗΓΙΑ (EE).../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15.5.2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 16 Μαρτίου 2012 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0433(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0433(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 20.3.2015 2013/0433(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

9317/17 ΚΑΛ/ακι/ΜΙΠ 1 D 2A

9317/17 ΚΑΛ/ακι/ΜΙΠ 1 D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία αριθ. προηγ. εγγρ.: WK 5263/17 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 16.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (52/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Cortes Generales του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019484/07.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019484/07. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2013 (24.07) (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 19 Ιουλίου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2017 C(2017) 3522 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31.5.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/677/ΕΕ που επιτρέπει στο Λουξεμβούργο να εφαρμόσει

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου Εκδόθηκε

Εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου Εκδόθηκε Γνώμη 26/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Λουξεμβούργου για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 177 final 2015/0093 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/33

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/33 EL 31.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/33 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1060/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη χορήγηση για τη χρήση του μπεντονίτη ως πρόσθετης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/678/EΕ που επιτρέπει στην Ιταλική Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11528/14 DENLEG 120 AGRI 477 SAN 273 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2 Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.9.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 961/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2018 Αναθ. 1 - Αντικαθιστά το έγγραφο ερωτήσεων και απαντήσεων που δημοσιεύτηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 21 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εξέταση της καταλληλότητας της έννοιας του «αποδεκτού κεφαλαίου»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 201 final 2012/0098 (NLE) C7-0071/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 2000/125/ΕΚ του Συμβουλίου, της 31ης Ιανουαρίου 2000, για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Λετονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τις

Διαβάστε περισσότερα

L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010

L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010 L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 384/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4438 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11325/15 DENLEG 112 AGRI 427 SAN 252 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 28 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7180/17 DENLEG 17 AGRI 131 SAN 95 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα