Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 3 και το άρθρο 27, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Προκειμένου να αποσαφηνιστούν ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή τους στα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες, ιδίως όσον αφορά τη χρήση σύνθετων όρων, μνειών, επωνυμιών πώλησης και των γεωγραφικών ενδείξεων για την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών. (2) Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, το αλκοολούχο ποτό ή άλλο τρόφιμο μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να φέρει στην παρουσίαση του έναν σύνθετο όρο που περιλαμβάνει την ονομασία μιας από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, ή μιας από τις γεωγραφικές ενδείξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού, ή μπορεί να φέρει μία ή περισσότερες μνείες που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις εν λόγω κατηγορίες ή γεωγραφικές ενδείξεις. Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη χρήση των σύνθετων όρων και των μνειών στα κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες για τη χρήση τους για την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών και άλλων τροφίμων. (3) Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό κατά την παρουσίαση του τροφίμου, το εν λόγω αλκοολούχο ποτό πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και δεν πρέπει να έχει αραιωθεί. Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η έννοια του όρου «αραίωση» όταν πρόκειται για τα αλκοολούχα ποτά, δεδομένου ότι ορισμένες διαδικασίες παραγωγής δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως αραίωση. (4) Για να εξασφαλισθεί ότι οι όροι για την καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 τηρούνται, οι αιτήσεις καταχώρισης θα πρέπει να εξετάζονται από την Επιτροπή και θα πρέπει να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής για τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, εξέτασης των αιτήσεων, υποβολής ενστάσεων και ακύρωσης όσον αφορά τις γεωγραφικές ( 1 ) ΕΕ L 39 της , σ. 16. ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών. Για να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων αυτών, θα πρέπει να εκπονηθούν υποδείγματα για την αίτηση καταχώρισης, τον τεχνικό φάκελο, την ένσταση, την τροποποίηση του τεχνικού φακέλου και την ακύρωση της γεωγραφικής ένδειξης. (5) Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και των τρίτων χωρών σε σχέση με τις καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις, τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες θα πρέπει να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις βασικές προδιαγραφές των τεχνικών φακέλων των γεωγραφικών ενδείξεών τους, παράλληλα με τον πλήρη τεχνικό φάκελο. (6) Οι περιορισμοί όσον αφορά τη συσκευασία ενός αλκοολούχου ποτού που φέρει γεωγραφική ένδειξη, όπως η υποχρέωση συσκευασίας του αλκοολούχου ποτού σε καθορισμένη γεωγραφική περιοχή αποτελεί περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών. Οι εν λόγω περιορισμοί θα πρέπει να επιβληθούν μόνον εάν είναι αναγκαίοι, σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας και ικανοί να προστατεύσουν τη φήμη της γεωγραφικής ένδειξης. (7) Θα πρέπει να καθιερωθεί ενωσιακό σύμβολο για τις γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να αναγνωρίζει ορισμένα αλκοολούχα ποτά των οποίων τα χαρακτηριστικά συνδέονται με την προέλευση των ποτών. (8) Λαμβανομένου υπόψη του αναγκαίου χρονικού διαστήματος για τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των μέτρων που συνδέονται με τη χρήση σύνθετων όρων και μνειών, η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων θα πρέπει να αναβληθεί. (9) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για τα αλκοολούχα ποτά, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών κανονισμός θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 όσον αφορά: α) τη χρήση σύνθετων όρων και μνειών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 στην περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση ενός τροφίμου

2 L 201/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) τις γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών που αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και τη χρήση ενωσιακού συμβόλου για τις γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού νοούνται ως: α) «κατηγορία αλκοολούχου ποτού» μια από τις κατηγορίες 1 έως 46 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 β) «γεωγραφική ένδειξη»: μία από τις γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν καταχωρισθεί στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 γ) «σύνθετος όρος»: ο συνδυασμός ενός από τους όρους που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 1 έως 46 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ή μιας γεωγραφικής ένδειξης ενός αλκοολούχου ποτού, από την οποία προέρχεται όλη η αλκοόλη του τελικού προϊόντος, με: i) το όνομα ενός ή περισσοτέρων τροφίμων, εκτός αυτών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του εν λόγω αλκοολούχου ποτού, σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, ή επίθετα που απορρέουν από τα εν λόγω ονόματα, και/ή ii) τον όρο «λικέρ» δ) «μνεία»: η άμεση ή έμμεση αναφορά σε μια ή περισσότερες κατηγορίες αλκοολούχων ποτών ή γεωγραφικές ενδείξεις, εκτός από τη μνεία σε σύνθετο όρο ή σε κατάλογο συστατικών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΕΙΩΝ Άρθρο 3 Σύνθετοι όροι 1. Ο όρος «αλκοολούχο ποτό» δεν αποτελεί μέρος ενός σύνθετου όρου που περιγράφει ένα οινοπνευματώδες ποτό. 2. Ένας σύνθετος όρος που περιγράφει το οινοπνευματώδες ποτό δεν αποτελείται από τον συνδυασμό του όρου «λικέρ» με την ονομασία μιας από τις κατηγορίες 33 έως 40 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/ Ένας σύνθετος όρος δεν αντικαθιστά τις επωνυμίες πώλησης των αλκοολούχων ποτών. 4. Ο σύνθετος όρος που περιγράφει το αλκοολούχο ποτό αναγράφεται με ομοιόμορφους χαρακτήρες της ίδιας γραμματοσειράς, διαστάσεων και χρώματος. Δεν διακόπτεται από στοιχείο κειμένου ή εικόνων, το οποίο δεν αποτελεί τμήμα του και δεν εμφανίζεται σε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς από εκείνο της επωνυμίας πώλησης. Άρθρο 4 Μνείες Η μνεία σε οποιαδήποτε κατηγορία αλκοολούχου ποτού ή σε γεωγραφική ένδειξη για την παρουσίαση ενός τροφίμου, δεν βρίσκεται στην ίδια γραμμή με την ονομασία πώλησης. Για τα αλκοολούχα ποτά, η μνεία αναγράφεται με χαρακτήρες μεγέθους γραμματοσειράς μικρότερου από εκείνους που χρησιμοποιούνται για την επωνυμία πώλησης και τον σύνθετο όρο. Άρθρο 5 Αραίωση αλκοολούχου ποτού Για τους σκοπούς του άρθρου 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, η μείωση του αλκοολικού τίτλου ενός αλκοολούχου ποτού κάτω από τον ελάχιστο αλκοολικό τίτλο που έχει καθοριστεί για το εν λόγω αλκοολούχο ποτό της αντίστοιχης κατηγορίας στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού, αποκλειστικά με την προσθήκη νερού, θεωρείται ως αραίωση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Άρθρο 6 Αίτηση καταχώρισης μιας γεωγραφικής ένδειξης Η αίτηση καταχώρισης μιας γεωγραφικής ένδειξης στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 υποβάλλεται στην Επιτροπή και περιλαμβάνει: α) το έντυπο της αίτησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού β) τον τεχνικό φάκελο, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού γ) τις βασικές προδιαγραφές του τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στο στοιχείο β). Άρθρο 7 Διασυνοριακές αιτήσεις 1. Όταν η διασυνοριακή γεωγραφική ένδειξη αφορά μόνο κράτη μέλη, η σχετική αίτηση υποβάλλεται από κοινού ή από ένα από τα κράτη μέλη εξ ονόματος των άλλων. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση περιλαμβάνει ένα έγγραφο από καθένα από τα υπόλοιπα κράτη μέλη, που εξουσιοδοτεί το κράτος μέλος το οποίο διαβιβάζει την αίτηση να ενεργεί εξ ονόματός του. Όταν η διασυνοριακή γεωγραφική ένδειξη αφορά μόνο τρίτες χώρες, η αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή είτε από έναν από τους αιτούντες εξ ονόματος των υπολοίπων είτε από μία από τις τρίτες χώρες εξ ονόματος των υπολοίπων και περιλαμβάνει: α) την απόδειξη ότι το προϊόν προστατεύεται στις σχετικές τρίτες χώρες και

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/23 β) έγγραφο από καθεμία από τις υπόλοιπες τρίτες χώρες που επιτρέπει στην τρίτη χώρα που υποβάλλει την αίτηση να ενεργεί εξ ονόματός της. Όταν η διασυνοριακή γεωγραφική ένδειξη αφορά τουλάχιστον ένα κράτος μέλος και τουλάχιστον μία τρίτη χώρα, η αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή από ένα από τα κράτη μέλη, από μια από τις αρχές της τρίτης χώρας ή μια από τις ιδιωτικές οντότητες της εν λόγω τρίτης χώρας και περιλαμβάνει: α) την απόδειξη ότι το προϊόν προστατεύεται στις σχετικές τρίτες χώρες και β) έγγραφο από καθένα από τα κράτη μέλη ή τις σχετικές τρίτες χώρες που επιτρέπει στο μέρος που υποβάλλει την αίτηση να ενεργεί εξ ονόματός του/της. 2. Το κράτος μέλος ή η αρχή της τρίτης χώρας ή η ιδιωτική οντότητα της εν λόγω τρίτης χώρας, που υποβάλλει στην Επιτροπή διασυνοριακή αίτηση καθίσταται αποδέκτης κάθε κοινοποίησης ή απόφασης που εκδίδεται από την Επιτροπή. Άρθρο 8 Παραλαβή της αίτησης 1. Η ημερομηνία υποβολής μιας αίτησης είναι η ημερομηνία παραλαβής της από την Επιτροπή. 2. Οι αρχές του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας ή η ιδιωτική οντότητα της εν λόγω τρίτης χώρας λαμβάνουν απόδειξη παραλαβής που αναφέρει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) τον αριθμό του φακέλου β) την ονομασία που πρόκειται να καταχωριστεί γ) τον αριθμό των σελίδων που παραλήφθηκαν δ) την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Άρθρο 9 Καθιερωμένες γεωγραφικές ενδείξεις 1. Εάν ο τεχνικός φάκελος μιας καθιερωμένης γεωγραφικής ένδειξης, που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 δεν αποδεικνύει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, η Επιτροπή ορίζει προθεσμία για την τροποποίηση ή την απόσυρσή του ή για την υποβολή παρατηρήσεων από το κράτος μέλος. 2. Εάν οι εν λόγω ελλείψεις δεν διορθωθούν από το κράτος μέλος εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ο τεχνικός φάκελος θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί και εφαρμόζεται το άρθρο 20 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008. Άρθρο 10 Συσκευασία εντός της σχετικής γεωγραφικής περιοχής Εάν ο τεχνικός φάκελος ορίζει ότι η συσκευασία των αλκοολούχων ποτών πρέπει να εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής ή σε περιοχή η οποία γειτονεύει άμεσα, αιτιολογείται η εν λόγω απαίτηση σε σχέση με το συγκεκριμένο προϊόν. Άρθρο 11 Παραδεκτό της αίτησης 1. Η αίτηση είναι παραδεκτή εάν αποτελείται από όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, η Επιτροπή καλεί τον αιτούντα να διορθώσει τις ελλείψεις μέσα σε προθεσμία δύο μηνών. Αν οι ελλείψεις δεν διορθωθούν εμπρόθεσμα, η Επιτροπή απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη. Άρθρο 12 Εξέταση των όρων εγκυρότητας 1. Αν μια γεωγραφική ένδειξη δεν πληροί τις διατάξεις του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, ή εάν η αίτηση καταχώρισης δεν πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, η Επιτροπή ορίζει προθεσμία για την τροποποίηση ή την απόσυρσή της ή για την υποβολή παρατηρήσεων από το κράτος μέλος, την αρχή της τρίτης χώρας ή την ιδιωτική οντότητα της εν λόγω τρίτης χώρας. 2. Αν οι ελλείψεις δεν συμπληρωθούν από το κράτος μέλος, την αρχή της τρίτης χώρας ή την ιδιωτική οντότητα της εν λόγω τρίτης χώρας εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή απορρίπτει την αίτηση. Άρθρο 13 Ένσταση κατά της καταχώρισης 1. Η ένσταση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 συντάσσεται σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού και υποβάλλεται στην Επιτροπή. Η ημερομηνία υποβολής της ένστασης είναι η ημερομηνία παραλαβής της από την Επιτροπή. 2. Ο υποβάλλων την ένσταση λαμβάνει απόδειξη παραλαβής που αναφέρει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) τον αριθμό του φακέλου β) τον αριθμό των σελίδων που παραλήφθηκαν γ) την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης. Άρθρο 14 Παραδεκτό της ένστασης 1. Η ένσταση είναι παραδεκτή εφόσον αναφέρει το προγενέστερο ή τα προγενέστερα δικαιώματα που επικαλείται, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και αιτιολόγηση της ένστασης και παραλήφθηκε εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008.

4 L 201/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εάν η ένσταση βασίζεται στην ύπαρξη προγενέστερου εμπορικού σήματος που διαθέτει φήμη και αναγνωρισιμότητα και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, η ένσταση συνοδεύεται από απόδειξη της υποβολής της αίτησης καταχώρισης, της καταχώρισης ή της χρήσης αυτού του εμπορικού σήματος, όπως το πιστοποιητικό καταχώρισης ή το αποδεικτικό της χρήσης του, καθώς και από απόδειξη της φήμης και της αναγνωρισιμότητάς του. 3. Κάθε ένσταση περιέχει λεπτομερή στοιχεία ως προς τα πραγματικά περιστατικά, τις αποδείξεις και τις παρατηρήσεις που τη στηρίζουν και συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι πληροφορίες και οι αποδείξεις που υποβάλλονται προς υποστήριξη της χρήσης προγενέστερου εμπορικού σήματος αναφέρονται στον τόπο, τη διάρκεια, την έκταση και το είδος της χρήσης, καθώς και τη φήμη και την αναγνωρισιμότητά του. 4. Εάν οι πληροφορίες και τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν έχουν παρασχεθεί, η Επιτροπή καλεί τον υποβάλλοντα την ένσταση να διορθώσει τις ελλείψεις εντός περιόδου δύο μηνών. Αν οι ελλείψεις δεν διορθωθούν εμπρόθεσμα, η Επιτροπή απορρίπτει την ένσταση ως απαράδεκτη. Άρθρο 15 Εξέταση της ένστασης 1. Εάν η ένσταση είναι παραδεκτή, η Επιτροπή την κοινοποιεί στο κράτος μέλος, την αρχή της τρίτης χώρας ή την ιδιωτική οντότητα της εν λόγω τρίτης χώρας και τους καλεί να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός περιόδου δύο μηνών. Όλες οι παρατηρήσεις που λαμβάνονται εντός της εν λόγω προθεσμίας κοινοποιούνται στον υποβάλλοντα την ένσταση. 2. Η Επιτροπή ζητεί από τα μέρη να υποβάλουν τα σχόλια τους σχετικά με τις παρατηρήσεις που έλαβε από τα άλλα μέρη, εντός προθεσμίας δύο μηνών. 3. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι η ένσταση στηρίζεται, απορρίπτει την αίτηση καταχώρισης. 4. Εάν, σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί περισσότερες ενστάσεις, ως αποτέλεσμα προκαταρκτικής εξέτασης μιας ή περισσοτέρων ενστάσεων, ενδέχεται να καθίσταται αδύνατη η αποδοχή της αίτησης καταχώρισης, η Επιτροπή δύναται να αναστέλλει τις υπόλοιπες διαδικασίες ένστασης. Η Επιτροπή ενημερώνει τους υπολοίπους που έχουν υποβάλει ένσταση για κάθε απόφαση που έχει επίπτωση σε αυτούς. 5. Όταν μια αίτηση καταχώρισης απορρίπτεται, οι διαδικασίες ένστασης που έχουν ανασταλεί θεωρείται ότι έχουν περατωθεί και ενημερώνονται δεόντως όσοι είχαν υποβάλει ένσταση. Άρθρο 16 Αποφάσεις της Επιτροπής 1. Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 2 και το άρθρο 15 παράγραφος 3 βασίζονται στα έγγραφα και στις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της. Οι αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων των αιτιολογήσεών τους, κοινοποιούνται στο κράτος μέλος, στην αρχή της τρίτης χώρας ή στην ιδιωτική οντότητα της εν λόγω τρίτης χώρας, και, εφόσον χρειάζεται, στον υποβάλλοντα την ένσταση. 2. Εκτός εάν η αίτηση καταχώρισης μιας γεωγραφικής ένδειξης απορριφθεί δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2, του άρθρου 12 παράγραφος 2 και του άρθρου 15 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 την καταχώριση της γεωγραφικής ένδειξης στο παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού. Άρθρο 17 Χρήση γλωσσών Η γεωγραφική ένδειξη καταχωρίζεται στην ή στις γλώσσες που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του σχετικού προϊόντος στην οικεία γεωγραφική περιοχή και στην πρωτότυπη γραφή της. Άρθρο 18 Υποβολή αίτησης ακύρωσης 1. Η αίτηση ακύρωσης γεωγραφικής ένδειξης συντάσσεται σύμφωνα με το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα IV και υποβάλλεται στην Επιτροπή. Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης ακύρωσης είναι η ημερομηνία παραλαβής της από την Επιτροπή. 2. Ο συντάκτης της αίτησης ακύρωσης λαμβάνει απόδειξη παραλαβής που αναφέρει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) τον αριθμό του φακέλου β) τον αριθμό των σελίδων που παραλήφθηκαν και γ) την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Άρθρο 19 Παραδεκτό της αίτησης ακύρωσης 1. Η αίτηση ακύρωσης είναι παραδεκτή, εάν ορίζει σαφώς το έννομο συμφέρον του υποβάλλοντος την αίτηση ακύρωσης και εξηγεί τον/τους λόγο/λόγους για την ακύρωση αυτή. 2. Κάθε αίτηση ακύρωσης περιέχει λεπτομερή στοιχεία ως προς τα πραγματικά περιστατικά, τις αποδείξεις και τις παρατηρήσεις που τη στηρίζουν. Η αίτηση συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και ιδίως, από δήλωση προερχόμενη από το κράτος μέλος ή την αρχή της τρίτης χώρας του τόπου διαμονής ή της έδρας του υποβάλλοντος την αίτηση. 3. Εάν οι πληροφορίες και τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν έχουν παρασχεθεί ταυτόχρονα με την αίτηση ακύρωσης, η Επιτροπή καλεί τον υποβάλλοντα την ένσταση να διορθώσει τις ελλείψεις εντός περιόδου δύο μηνών. Αν οι ελλείψεις δεν διορθωθούν εμπρόθεσμα, η Επιτροπή απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/25 Η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφαση με την οποία η αίτηση κρίνεται απαράδεκτη στον συντάκτη της αίτησης ακύρωσης, καθώς και στο κράτος μέλος, στην αρχή της τρίτης χώρας ή στην ιδιωτική οντότητα της τρίτης χώρας, της οποίας η γεωγραφική ένδειξη θίγεται από την αίτηση ακύρωσης. Άρθρο 20 Εξέταση της ακύρωσης 1. Εάν η Επιτροπή δεν έχει απορρίψει την αίτηση ακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3, κοινοποιεί την αίτηση στο κράτος μέλος ή στην αρχή της τρίτης χώρας ή στην ιδιωτική οντότητα της τρίτης χώρας, της οποίας η γεωγραφική ένδειξη θίγεται από την αίτηση ακύρωσης, και τους καλεί να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός προθεσμίας δύο μηνών. Τυχόν παρατηρήσεις που λαμβάνονται εντός της εν λόγω προθεσμίας κοινοποιούνται στον συντάκτη της αίτησης ακύρωσης. 2. Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την ακύρωση, εάν το κράτος μέλος, η αρχή της τρίτης χώρας ή η ιδιωτική οντότητα της εν λόγω τρίτης χώρας δεν υποβάλουν παρατηρήσεις ή δεν τηρούν τη δίμηνη προθεσμία. 3. Κάθε απόφαση ακύρωσης της σχετικής γεωγραφικής ένδειξης λαμβάνεται από την Επιτροπή βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που έχει στη διάθεσή της και μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή παρατηρήσεων. Η Επιτροπή εξετάζει εάν η συμμόρφωση με τον τεχνικό φάκελο της γεωγραφικής ένδειξης δεν είναι πλέον δυνατή ή δεν μπορεί πλέον να διασφαλιστεί, ιδίως εάν οι όροι του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 δεν πληρούνται πλέον ή ενδέχεται να μην πληρούνται πλέον στο εγγύς μέλλον. Η απόφαση ακύρωσης κοινοποιείται στο κράτος μέλος, στην αρχή της τρίτης χώρας ή στην ιδιωτική οντότητα της εν λόγω τρίτης χώρας ή στον συντάκτη της αίτησης ακύρωσης. 4. Εάν περισσότερες από μία αιτήσεις ακύρωσης που αφορούν την ίδια γεωγραφική ένδειξη έχουν υποβληθεί και, μετά από προκαταρκτική εξέταση μιας ή περισσότερων από αυτές τις αιτήσεις, η Επιτροπή αποφασίσει ότι δεν δικαιολογείται πλέον η προστασία της γεωγραφικής ένδειξης, δύναται να αναστείλει τις υπόλοιπες διαδικασίες ακύρωσης που αφορούν την εν λόγω γεωγραφική ένδειξη. Ενημερώνει σχετικά τους άλλους συντάκτες των αιτήσεων ακύρωσης για κάθε απόφαση που έχει επίπτωση σε αυτούς. Εάν μια γεωγραφική ένδειξη ακυρωθεί, η Επιτροπή ολοκληρώνει τις διαδικασίες ακύρωσης που έχουν ανασταλεί και ενημερώνει τους άλλους συντάκτες της αίτησης ακύρωσης αναλόγως. Άρθρο 21 Τροποποίηση του τεχνικού φακέλου 1. Η αίτηση για την τροποποίηση του τεχνικού φακέλου καταχωρισμένης γεωγραφικής ένδειξης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, συντάσσεται σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού και υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 2. Για τους σκοπούς της αίτησης της παραγράφου 1, εφαρμόζονται τα άρθρα 8 έως 15 του παρόντος κανονισμού τηρουμένων των αναλογιών. Οι εν λόγω διαδικασίες αφορούν μόνο τα σημεία του τεχνικού φακέλου που αποτελούν το αντικείμενο της τροποποίησης. 3. Όταν η αίτηση τροποποίησης του τεχνικού φακέλου υποβάλλεται από αιτούντα διαφορετικό από τον αρχικό, η Επιτροπή κοινοποιεί την αίτηση στον αρχικό αιτούντα. Άρθρο 22 Χρήση ενωσιακού συμβόλου για καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις 1. Το ενωσιακό σύμβολο για τις καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις που καθορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 της Επιτροπής ( 1 ), μπορεί να χρησιμοποιείται για τα αλκοολούχα ποτά. Το σύμβολο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιείται μαζί με σύνθετο όρο που περιλαμβάνει γεωγραφική ένδειξη. Η ένδειξη «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ» μπορεί να αντικατασταθεί από τις ισοδύναμες ενδείξεις σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης, όπως ορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. 2. Όταν το ενωσιακό σύμβολο που ορίζεται στην παράγραφο 1 εμφαίνεται στην ετικέτα ενός αλκοολούχου ποτού, συνοδεύεται από την αντίστοιχη γεωγραφική ένδειξη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος και εφαρμογή Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου Τα άρθρα 3 και 4 εφαρμόζονται από την 1η Μαρτίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO ( 1 ) ΕΕ L 369 της , σ. 1.

6 L 201/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ Ημερομηνία παραλαβής (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Αριθμός σελίδων (με την παρούσα) Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση Αριθμός φακέλου Γεωγραφική ένδειξη που πρόκειται να καταχωριστεί Κατηγορία αλκοολούχου ποτού Αιτών Όνομα νομικού ή φυσικού προσώπου Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα) Νομικό καθεστώς, μέγεθος και σύνθεση (μόνο στην περίπτωση νομικών προσώπων) Εθνικότητα Τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ενδιάμεσος φορέας Κράτος μέλος (κράτη μέλη) (*) Αρχή τρίτης χώρας (*) Όνομα (ονόματα) του (των) ενδιάμεσου (ενδιάμεσων) φορέα (φορέων) Πλήρης διεύθυνση (διευθύνσεις) (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα) Τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αποδεικτικά στοιχεία για την παροχή προστασίας στην τρίτη χώρα Τεχνικός φάκελος Αριθμός σελίδων Όνομα του υπογράφοντος (υπογραφόντων) Υπογραφή (υπογραφές)

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Ημερομηνία παραλαβής (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Αριθμός σελίδων (με την παρούσα) Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση Αριθμός φακέλου Γεωγραφική ένδειξη που πρόκειται να καταχωριστεί Κατηγορία αλκοολούχου ποτού Περιγραφή αλκοολούχου ποτού Φυσικά, χημικά και/ή οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Ειδικά χαρακτηριστικά (σε σύγκριση με τα αλκοολούχα ποτά της ίδιας κατηγορίας) Σχετική γεωγραφική περιοχή Μέθοδος παρασκευής του αλκοολούχου ποτού Δεσμός με το γεωγραφικό περιβάλλον ή προέλευση Λεπτομέρειες για τη γεωγραφική περιοχή ή την προέλευση που έχουν σημασία ως προς τον δεσμό Ειδικά χαρακτηριστικά του αλκοολούχου ποτού που μπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική περιοχή Διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικές/περιφερειακές διατάξεις Αιτών Κράτος μέλος, τρίτη χώρα ή νομικό/φυσικό πρόσωπο Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα) Νομικό καθεστώς (μόνο στην περίπτωση νομικών προσώπων) Συμπληρωματικό στοιχείο προς τη γεωγραφική ένδειξη Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση

8 L 201/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ Ημερομηνία παραλαβής (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Αριθμός σελίδων (με την παρούσα) Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η ένσταση Αριθμός φακέλου Υποβάλλων ένσταση Όνομα νομικού ή φυσικού προσώπου Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα) Εθνικότητα Τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ενδιάμεσος φορέας Κράτος μέλος (κράτη μέλη) (*) Αρχή τρίτης χώρας (προαιρετικό) (*) Όνομα (ονόματα) του (των) ενδιάμεσου (ενδιάμεσων) φορέα (φορέων) Πλήρης διεύθυνση (διευθύνσεις) (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα) Γεωγραφική ένδειξη για την οποία υποβάλλεται ένσταση Προγενέστερα δικαιώματα Καταχωρισμένη γεωγραφική ένδειξη (*) Εθνική γεωγραφική ένδειξη (*) Ονομασία Αριθμός καταχώρισης Ημερομηνία καταχώρισης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Εμπορικό σήμα Σήμα Κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών Αριθμός καταχώρισης Ημερομηνία καταχώρισης Χώρα προέλευσης Φήμη/αναγνωρισιμότητα (*) Λόγοι ένστασης Όνομα του υπογράφοντος Υπογραφή

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ Ημερομηνία παραλαβής (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Αριθμός σελίδων (με την παρούσα) Συντάκτης της αίτησης ακύρωσης Αριθμός φακέλου Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση ακύρωσης Όνομα νομικού ή φυσικού προσώπου Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα) Εθνικότητα Τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Γεωγραφική ένδειξη για την οποία υποβάλλεται αίτηση ακύρωσης Έννομο συμφέρον του συντάκτη της αίτησης Δήλωση του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας Λόγοι ακύρωσης Όνομα του υπογράφοντος Υπογραφή

10 L 201/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ Ημερομηνία παραλαβής (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Αριθμός σελίδων (με την παρούσα) Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η τροποποίηση Αριθμός φακέλου Ενδιάμεσος φορέας Κράτος μέλος (κράτη μέλη) (*) Αρχή τρίτης χώρας (προαιρετικό) (*) Όνομα (ονόματα) του (των) ενδιάμεσου (ενδιάμεσων) φορέα (φορέων) Πλήρης διεύθυνση (διευθύνσεις) (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα) Τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ονομασία της γεωγραφικής ένδειξης Επικεφαλίδα των προδιαγραφών που μεταβάλλεται με την τροποποίηση Προστατευόμενη ονομασία (*) Περιγραφή του προϊόντος (*) Γεωγραφική περιοχή (*) Δεσμός (*) Ονόματα και διευθύνσεις των αρχών ελέγχου (*) Άλλη (*) Τροποποίηση Τροποποίηση των προδιαγραφών του προϊόντος που δεν συνεπάγεται τροποποίηση των βασικών προδιαγραφών (*) Τροποποίηση των προδιαγραφών του προϊόντος που συνεπάγεται τροποποίηση των βασικών προδιαγραφών (*) Επεξήγηση της τροποποίησης Τροποποιημένες βασικές προδιαγραφές [σε χωριστό φύλλο] Όνομα του υπογράφοντος Υπογραφή

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, L 193/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2472009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ 607/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14 Ιουλίου 2009 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. [ΟΝΟΜΑΣΙΑ] ΠΟΠ/ΠΓΕ-XX-XXXX Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: XX-XX-XXXX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. [ΟΝΟΜΑΣΙΑ] ΠΟΠ/ΠΓΕ-XX-XXXX Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: XX-XX-XXXX EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ [ΟΝΟΜΑΣΙΑ] ΠΟΠ/ΠΓΕ-XX-XXXX Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: XX-XX-XXXX 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ/-ΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ: 2. ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: 3. ΤΥΠΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0607 EL 01.07.2013 007.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 607/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 538/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2018 C(2018) 3120 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.5.2018 περί καθορισμού κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 3 του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0392(COD) 19.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 C(2017) 8871 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.12.2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2018 C(2018) 3973 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.6.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2014 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 L 139/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 492/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

L 109/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 109/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.4.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 354/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.4.2019 C(2019) 2962 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25.4.2019 για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου για τις ποσοστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2017 L 351/55 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2468 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος : 2017/0236 (NLE) 12548/17 ADD 3 COEST 245 CFSP/PESC 822 JAI 833 WTO 212 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο JOIN(2017) 36 final - ΑΝΝΕΧ 4.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο JOIN(2017) 36 final - ΑΝΝΕΧ 4. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0236 (NLE) 12503/17 ADD 4 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COEST 239 CFSP/PESC 814

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2016 C(2016) 4407 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.7.2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/46 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/34 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τον καθορισμό κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

EL 3.7.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 628/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις προστασίας υφιστάμενων ονομασιών οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ, από τους οινοποιούς.

Αιτήσεις προστασίας υφιστάμενων ονομασιών οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ, από τους οινοποιούς. 11 Νοεμβρίου 2010 Αιτήσεις προστασίας υφιστάμενων ονομασιών οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ, από τους οινοποιούς. Οι υφιστάμενες γεωγραφικές ενδείξεις των ελληνικών οίνων (π.χ. ΠΟΠ Νεμέας ή ΠΓΕ Φλώρινας), θα μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0251 EL 27.03.2014 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 251/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2018 C(2018) 3963 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.6.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 180/2014 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2012 (30.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2012 (30.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2012 (30.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 25 Ιουλίου 2012 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 146/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/879 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/10 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/824 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή της περιγραφής της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 4407 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 4407 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11288/16 EF 235 ECOFIN 709 DELACT 157 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

L 151/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 151/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 494/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2007 για τα τέλη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.3.2018 C(2018) 1558 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.3.2018 σχετικά με τα διαδικαστικά στάδια της διαβούλευσης για τον καθορισμό του καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 219/10 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 800/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση διαδικασιών υποβολής εκθέσεων και άλλων πρακτικών ρυθμίσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/129 ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2018 C(2018) 7778 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.11.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 98/4 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/582 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Απριλίου 2018 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0080/377. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0080/377. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR 6.3.2013 B7-0080/377 377 Αιτιολογική σκέψη 52 (52) Είναι σκόπιμο να εισαχθούν διατάξεις οριζόντιου χαρακτήρα για τα πρότυπα εμπορίας. διαγράφεται 6.3.2013 B7-0080/378 378 Αιτιολογική σκέψη 55 (55) Τα πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 743 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 743 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15709/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 699 AGRILEG 251 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.1.2017 L 1/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Ιανουαρίου 2017 για τις διαδικασίες αναγνώρισης σκαφών βάσει της οδηγίας 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 115/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 363/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.5.2014 L 147/79 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για τη δημιουργία και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και των μελών τους και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/64 30.12.2017 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2469 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/6 20.3.2018 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/456 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα διαδικαστικά στάδια της διαβούλευσης για τον καθορισμό του καθεστώτος νέων τροφίμων σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

διαβίωση των ζώων στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

διαβίωση των ζώων στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 717/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τις καταχωρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 9/2 11.1.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/33 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 14.1.2014 EP-PE_TC1-COD(2011)0231 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Ιανουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2019 C(2019) 1922 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.3.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.1.2018 C(2018) 46 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.1.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1234 EL 04.08.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.8.2017 C(2017) 5635 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.8.2017 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά τη διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

L 209/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 209/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 209/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.8.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 712/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 σχετικά με την εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Χαράλαμπος Μουλκιώτης Προϊστάμενος Τμήματος ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Γεωργίας και Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2017 C(2017) 2433 final ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.4.2017 για τον καθορισμό του έτους αναφοράς και τη θέσπιση του προγράμματος στατιστικών στοιχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/41

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/41 17.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/41 L 107/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.4.2008 17.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/43 L 107/44 Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.6.2016 L 160/23 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/959 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τις βολιδοσκοπήσεις της αγοράς, όσον αφορά τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 252/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 252/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.9.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 844/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Σεπτεμβρίου 2012 για τον καθορισμό των διατάξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 28.5.2014 L 159/41 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 574/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2018 C(2018) 6622 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.10.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.2.2017 EL L 38/37 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/256 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 1.7.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1002/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 όσον αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 2 2 Σκοπός... 4 3

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.1.2019 L 8 I/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/26 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκληση αποφάσεων, ακύρωση εγγραφών στο μητρώο και διόρθωση σφαλμάτων

Ανάκληση αποφάσεων, ακύρωση εγγραφών στο μητρώο και διόρθωση σφαλμάτων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9 26.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 859/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13662/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: TEXT 3 MI 751 ENT 216 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2015 COM(2015) 380 final 2015/0165 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 για το καθεστώς βάσει του άρθρο 2 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2018 C(2018) 4349 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.7.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 62o έτος 6 Μαΐου 2019 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/693 της

Διαβάστε περισσότερα

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1005/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστημάτων ρυμούλκησης μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 22.2.2018 A8-0021/ 001-190 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-190 κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Έκθεση Pilar Ayuso A8-0021/2018 Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/27 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/983 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. της 24ης Ιουνίου 2015

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/27 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/983 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. της 24ης Ιουνίου 2015 25.6.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/27 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/983 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία για την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2017 C(2017) 3398 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.5.2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 όσον αφορά τις οινοποιήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

02013R1352 EL

02013R1352 EL 02013R1352 EL 15.05.2018 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2018 COM(2018) 199 final 2018/0097 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα