Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 3 και το άρθρο 27, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Προκειμένου να αποσαφηνιστούν ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή τους στα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες, ιδίως όσον αφορά τη χρήση σύνθετων όρων, μνειών, επωνυμιών πώλησης και των γεωγραφικών ενδείξεων για την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών. (2) Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, το αλκοολούχο ποτό ή άλλο τρόφιμο μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να φέρει στην παρουσίαση του έναν σύνθετο όρο που περιλαμβάνει την ονομασία μιας από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, ή μιας από τις γεωγραφικές ενδείξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού, ή μπορεί να φέρει μία ή περισσότερες μνείες που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις εν λόγω κατηγορίες ή γεωγραφικές ενδείξεις. Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη χρήση των σύνθετων όρων και των μνειών στα κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες για τη χρήση τους για την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών και άλλων τροφίμων. (3) Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό κατά την παρουσίαση του τροφίμου, το εν λόγω αλκοολούχο ποτό πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και δεν πρέπει να έχει αραιωθεί. Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η έννοια του όρου «αραίωση» όταν πρόκειται για τα αλκοολούχα ποτά, δεδομένου ότι ορισμένες διαδικασίες παραγωγής δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως αραίωση. (4) Για να εξασφαλισθεί ότι οι όροι για την καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 τηρούνται, οι αιτήσεις καταχώρισης θα πρέπει να εξετάζονται από την Επιτροπή και θα πρέπει να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής για τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, εξέτασης των αιτήσεων, υποβολής ενστάσεων και ακύρωσης όσον αφορά τις γεωγραφικές ( 1 ) ΕΕ L 39 της , σ. 16. ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών. Για να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων αυτών, θα πρέπει να εκπονηθούν υποδείγματα για την αίτηση καταχώρισης, τον τεχνικό φάκελο, την ένσταση, την τροποποίηση του τεχνικού φακέλου και την ακύρωση της γεωγραφικής ένδειξης. (5) Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και των τρίτων χωρών σε σχέση με τις καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις, τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες θα πρέπει να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις βασικές προδιαγραφές των τεχνικών φακέλων των γεωγραφικών ενδείξεών τους, παράλληλα με τον πλήρη τεχνικό φάκελο. (6) Οι περιορισμοί όσον αφορά τη συσκευασία ενός αλκοολούχου ποτού που φέρει γεωγραφική ένδειξη, όπως η υποχρέωση συσκευασίας του αλκοολούχου ποτού σε καθορισμένη γεωγραφική περιοχή αποτελεί περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών. Οι εν λόγω περιορισμοί θα πρέπει να επιβληθούν μόνον εάν είναι αναγκαίοι, σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας και ικανοί να προστατεύσουν τη φήμη της γεωγραφικής ένδειξης. (7) Θα πρέπει να καθιερωθεί ενωσιακό σύμβολο για τις γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να αναγνωρίζει ορισμένα αλκοολούχα ποτά των οποίων τα χαρακτηριστικά συνδέονται με την προέλευση των ποτών. (8) Λαμβανομένου υπόψη του αναγκαίου χρονικού διαστήματος για τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των μέτρων που συνδέονται με τη χρήση σύνθετων όρων και μνειών, η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων θα πρέπει να αναβληθεί. (9) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για τα αλκοολούχα ποτά, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών κανονισμός θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 όσον αφορά: α) τη χρήση σύνθετων όρων και μνειών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 στην περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση ενός τροφίμου

2 L 201/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) τις γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών που αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και τη χρήση ενωσιακού συμβόλου για τις γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού νοούνται ως: α) «κατηγορία αλκοολούχου ποτού» μια από τις κατηγορίες 1 έως 46 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 β) «γεωγραφική ένδειξη»: μία από τις γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν καταχωρισθεί στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 γ) «σύνθετος όρος»: ο συνδυασμός ενός από τους όρους που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 1 έως 46 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ή μιας γεωγραφικής ένδειξης ενός αλκοολούχου ποτού, από την οποία προέρχεται όλη η αλκοόλη του τελικού προϊόντος, με: i) το όνομα ενός ή περισσοτέρων τροφίμων, εκτός αυτών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του εν λόγω αλκοολούχου ποτού, σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, ή επίθετα που απορρέουν από τα εν λόγω ονόματα, και/ή ii) τον όρο «λικέρ» δ) «μνεία»: η άμεση ή έμμεση αναφορά σε μια ή περισσότερες κατηγορίες αλκοολούχων ποτών ή γεωγραφικές ενδείξεις, εκτός από τη μνεία σε σύνθετο όρο ή σε κατάλογο συστατικών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΕΙΩΝ Άρθρο 3 Σύνθετοι όροι 1. Ο όρος «αλκοολούχο ποτό» δεν αποτελεί μέρος ενός σύνθετου όρου που περιγράφει ένα οινοπνευματώδες ποτό. 2. Ένας σύνθετος όρος που περιγράφει το οινοπνευματώδες ποτό δεν αποτελείται από τον συνδυασμό του όρου «λικέρ» με την ονομασία μιας από τις κατηγορίες 33 έως 40 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/ Ένας σύνθετος όρος δεν αντικαθιστά τις επωνυμίες πώλησης των αλκοολούχων ποτών. 4. Ο σύνθετος όρος που περιγράφει το αλκοολούχο ποτό αναγράφεται με ομοιόμορφους χαρακτήρες της ίδιας γραμματοσειράς, διαστάσεων και χρώματος. Δεν διακόπτεται από στοιχείο κειμένου ή εικόνων, το οποίο δεν αποτελεί τμήμα του και δεν εμφανίζεται σε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς από εκείνο της επωνυμίας πώλησης. Άρθρο 4 Μνείες Η μνεία σε οποιαδήποτε κατηγορία αλκοολούχου ποτού ή σε γεωγραφική ένδειξη για την παρουσίαση ενός τροφίμου, δεν βρίσκεται στην ίδια γραμμή με την ονομασία πώλησης. Για τα αλκοολούχα ποτά, η μνεία αναγράφεται με χαρακτήρες μεγέθους γραμματοσειράς μικρότερου από εκείνους που χρησιμοποιούνται για την επωνυμία πώλησης και τον σύνθετο όρο. Άρθρο 5 Αραίωση αλκοολούχου ποτού Για τους σκοπούς του άρθρου 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, η μείωση του αλκοολικού τίτλου ενός αλκοολούχου ποτού κάτω από τον ελάχιστο αλκοολικό τίτλο που έχει καθοριστεί για το εν λόγω αλκοολούχο ποτό της αντίστοιχης κατηγορίας στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού, αποκλειστικά με την προσθήκη νερού, θεωρείται ως αραίωση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Άρθρο 6 Αίτηση καταχώρισης μιας γεωγραφικής ένδειξης Η αίτηση καταχώρισης μιας γεωγραφικής ένδειξης στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 υποβάλλεται στην Επιτροπή και περιλαμβάνει: α) το έντυπο της αίτησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού β) τον τεχνικό φάκελο, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού γ) τις βασικές προδιαγραφές του τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στο στοιχείο β). Άρθρο 7 Διασυνοριακές αιτήσεις 1. Όταν η διασυνοριακή γεωγραφική ένδειξη αφορά μόνο κράτη μέλη, η σχετική αίτηση υποβάλλεται από κοινού ή από ένα από τα κράτη μέλη εξ ονόματος των άλλων. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση περιλαμβάνει ένα έγγραφο από καθένα από τα υπόλοιπα κράτη μέλη, που εξουσιοδοτεί το κράτος μέλος το οποίο διαβιβάζει την αίτηση να ενεργεί εξ ονόματός του. Όταν η διασυνοριακή γεωγραφική ένδειξη αφορά μόνο τρίτες χώρες, η αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή είτε από έναν από τους αιτούντες εξ ονόματος των υπολοίπων είτε από μία από τις τρίτες χώρες εξ ονόματος των υπολοίπων και περιλαμβάνει: α) την απόδειξη ότι το προϊόν προστατεύεται στις σχετικές τρίτες χώρες και

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/23 β) έγγραφο από καθεμία από τις υπόλοιπες τρίτες χώρες που επιτρέπει στην τρίτη χώρα που υποβάλλει την αίτηση να ενεργεί εξ ονόματός της. Όταν η διασυνοριακή γεωγραφική ένδειξη αφορά τουλάχιστον ένα κράτος μέλος και τουλάχιστον μία τρίτη χώρα, η αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή από ένα από τα κράτη μέλη, από μια από τις αρχές της τρίτης χώρας ή μια από τις ιδιωτικές οντότητες της εν λόγω τρίτης χώρας και περιλαμβάνει: α) την απόδειξη ότι το προϊόν προστατεύεται στις σχετικές τρίτες χώρες και β) έγγραφο από καθένα από τα κράτη μέλη ή τις σχετικές τρίτες χώρες που επιτρέπει στο μέρος που υποβάλλει την αίτηση να ενεργεί εξ ονόματός του/της. 2. Το κράτος μέλος ή η αρχή της τρίτης χώρας ή η ιδιωτική οντότητα της εν λόγω τρίτης χώρας, που υποβάλλει στην Επιτροπή διασυνοριακή αίτηση καθίσταται αποδέκτης κάθε κοινοποίησης ή απόφασης που εκδίδεται από την Επιτροπή. Άρθρο 8 Παραλαβή της αίτησης 1. Η ημερομηνία υποβολής μιας αίτησης είναι η ημερομηνία παραλαβής της από την Επιτροπή. 2. Οι αρχές του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας ή η ιδιωτική οντότητα της εν λόγω τρίτης χώρας λαμβάνουν απόδειξη παραλαβής που αναφέρει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) τον αριθμό του φακέλου β) την ονομασία που πρόκειται να καταχωριστεί γ) τον αριθμό των σελίδων που παραλήφθηκαν δ) την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Άρθρο 9 Καθιερωμένες γεωγραφικές ενδείξεις 1. Εάν ο τεχνικός φάκελος μιας καθιερωμένης γεωγραφικής ένδειξης, που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 δεν αποδεικνύει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, η Επιτροπή ορίζει προθεσμία για την τροποποίηση ή την απόσυρσή του ή για την υποβολή παρατηρήσεων από το κράτος μέλος. 2. Εάν οι εν λόγω ελλείψεις δεν διορθωθούν από το κράτος μέλος εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ο τεχνικός φάκελος θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί και εφαρμόζεται το άρθρο 20 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008. Άρθρο 10 Συσκευασία εντός της σχετικής γεωγραφικής περιοχής Εάν ο τεχνικός φάκελος ορίζει ότι η συσκευασία των αλκοολούχων ποτών πρέπει να εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής ή σε περιοχή η οποία γειτονεύει άμεσα, αιτιολογείται η εν λόγω απαίτηση σε σχέση με το συγκεκριμένο προϊόν. Άρθρο 11 Παραδεκτό της αίτησης 1. Η αίτηση είναι παραδεκτή εάν αποτελείται από όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, η Επιτροπή καλεί τον αιτούντα να διορθώσει τις ελλείψεις μέσα σε προθεσμία δύο μηνών. Αν οι ελλείψεις δεν διορθωθούν εμπρόθεσμα, η Επιτροπή απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη. Άρθρο 12 Εξέταση των όρων εγκυρότητας 1. Αν μια γεωγραφική ένδειξη δεν πληροί τις διατάξεις του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, ή εάν η αίτηση καταχώρισης δεν πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, η Επιτροπή ορίζει προθεσμία για την τροποποίηση ή την απόσυρσή της ή για την υποβολή παρατηρήσεων από το κράτος μέλος, την αρχή της τρίτης χώρας ή την ιδιωτική οντότητα της εν λόγω τρίτης χώρας. 2. Αν οι ελλείψεις δεν συμπληρωθούν από το κράτος μέλος, την αρχή της τρίτης χώρας ή την ιδιωτική οντότητα της εν λόγω τρίτης χώρας εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή απορρίπτει την αίτηση. Άρθρο 13 Ένσταση κατά της καταχώρισης 1. Η ένσταση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 συντάσσεται σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού και υποβάλλεται στην Επιτροπή. Η ημερομηνία υποβολής της ένστασης είναι η ημερομηνία παραλαβής της από την Επιτροπή. 2. Ο υποβάλλων την ένσταση λαμβάνει απόδειξη παραλαβής που αναφέρει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) τον αριθμό του φακέλου β) τον αριθμό των σελίδων που παραλήφθηκαν γ) την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης. Άρθρο 14 Παραδεκτό της ένστασης 1. Η ένσταση είναι παραδεκτή εφόσον αναφέρει το προγενέστερο ή τα προγενέστερα δικαιώματα που επικαλείται, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και αιτιολόγηση της ένστασης και παραλήφθηκε εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008.

4 L 201/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εάν η ένσταση βασίζεται στην ύπαρξη προγενέστερου εμπορικού σήματος που διαθέτει φήμη και αναγνωρισιμότητα και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, η ένσταση συνοδεύεται από απόδειξη της υποβολής της αίτησης καταχώρισης, της καταχώρισης ή της χρήσης αυτού του εμπορικού σήματος, όπως το πιστοποιητικό καταχώρισης ή το αποδεικτικό της χρήσης του, καθώς και από απόδειξη της φήμης και της αναγνωρισιμότητάς του. 3. Κάθε ένσταση περιέχει λεπτομερή στοιχεία ως προς τα πραγματικά περιστατικά, τις αποδείξεις και τις παρατηρήσεις που τη στηρίζουν και συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι πληροφορίες και οι αποδείξεις που υποβάλλονται προς υποστήριξη της χρήσης προγενέστερου εμπορικού σήματος αναφέρονται στον τόπο, τη διάρκεια, την έκταση και το είδος της χρήσης, καθώς και τη φήμη και την αναγνωρισιμότητά του. 4. Εάν οι πληροφορίες και τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν έχουν παρασχεθεί, η Επιτροπή καλεί τον υποβάλλοντα την ένσταση να διορθώσει τις ελλείψεις εντός περιόδου δύο μηνών. Αν οι ελλείψεις δεν διορθωθούν εμπρόθεσμα, η Επιτροπή απορρίπτει την ένσταση ως απαράδεκτη. Άρθρο 15 Εξέταση της ένστασης 1. Εάν η ένσταση είναι παραδεκτή, η Επιτροπή την κοινοποιεί στο κράτος μέλος, την αρχή της τρίτης χώρας ή την ιδιωτική οντότητα της εν λόγω τρίτης χώρας και τους καλεί να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός περιόδου δύο μηνών. Όλες οι παρατηρήσεις που λαμβάνονται εντός της εν λόγω προθεσμίας κοινοποιούνται στον υποβάλλοντα την ένσταση. 2. Η Επιτροπή ζητεί από τα μέρη να υποβάλουν τα σχόλια τους σχετικά με τις παρατηρήσεις που έλαβε από τα άλλα μέρη, εντός προθεσμίας δύο μηνών. 3. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι η ένσταση στηρίζεται, απορρίπτει την αίτηση καταχώρισης. 4. Εάν, σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί περισσότερες ενστάσεις, ως αποτέλεσμα προκαταρκτικής εξέτασης μιας ή περισσοτέρων ενστάσεων, ενδέχεται να καθίσταται αδύνατη η αποδοχή της αίτησης καταχώρισης, η Επιτροπή δύναται να αναστέλλει τις υπόλοιπες διαδικασίες ένστασης. Η Επιτροπή ενημερώνει τους υπολοίπους που έχουν υποβάλει ένσταση για κάθε απόφαση που έχει επίπτωση σε αυτούς. 5. Όταν μια αίτηση καταχώρισης απορρίπτεται, οι διαδικασίες ένστασης που έχουν ανασταλεί θεωρείται ότι έχουν περατωθεί και ενημερώνονται δεόντως όσοι είχαν υποβάλει ένσταση. Άρθρο 16 Αποφάσεις της Επιτροπής 1. Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 2 και το άρθρο 15 παράγραφος 3 βασίζονται στα έγγραφα και στις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της. Οι αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων των αιτιολογήσεών τους, κοινοποιούνται στο κράτος μέλος, στην αρχή της τρίτης χώρας ή στην ιδιωτική οντότητα της εν λόγω τρίτης χώρας, και, εφόσον χρειάζεται, στον υποβάλλοντα την ένσταση. 2. Εκτός εάν η αίτηση καταχώρισης μιας γεωγραφικής ένδειξης απορριφθεί δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2, του άρθρου 12 παράγραφος 2 και του άρθρου 15 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 την καταχώριση της γεωγραφικής ένδειξης στο παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού. Άρθρο 17 Χρήση γλωσσών Η γεωγραφική ένδειξη καταχωρίζεται στην ή στις γλώσσες που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του σχετικού προϊόντος στην οικεία γεωγραφική περιοχή και στην πρωτότυπη γραφή της. Άρθρο 18 Υποβολή αίτησης ακύρωσης 1. Η αίτηση ακύρωσης γεωγραφικής ένδειξης συντάσσεται σύμφωνα με το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα IV και υποβάλλεται στην Επιτροπή. Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης ακύρωσης είναι η ημερομηνία παραλαβής της από την Επιτροπή. 2. Ο συντάκτης της αίτησης ακύρωσης λαμβάνει απόδειξη παραλαβής που αναφέρει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) τον αριθμό του φακέλου β) τον αριθμό των σελίδων που παραλήφθηκαν και γ) την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Άρθρο 19 Παραδεκτό της αίτησης ακύρωσης 1. Η αίτηση ακύρωσης είναι παραδεκτή, εάν ορίζει σαφώς το έννομο συμφέρον του υποβάλλοντος την αίτηση ακύρωσης και εξηγεί τον/τους λόγο/λόγους για την ακύρωση αυτή. 2. Κάθε αίτηση ακύρωσης περιέχει λεπτομερή στοιχεία ως προς τα πραγματικά περιστατικά, τις αποδείξεις και τις παρατηρήσεις που τη στηρίζουν. Η αίτηση συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και ιδίως, από δήλωση προερχόμενη από το κράτος μέλος ή την αρχή της τρίτης χώρας του τόπου διαμονής ή της έδρας του υποβάλλοντος την αίτηση. 3. Εάν οι πληροφορίες και τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν έχουν παρασχεθεί ταυτόχρονα με την αίτηση ακύρωσης, η Επιτροπή καλεί τον υποβάλλοντα την ένσταση να διορθώσει τις ελλείψεις εντός περιόδου δύο μηνών. Αν οι ελλείψεις δεν διορθωθούν εμπρόθεσμα, η Επιτροπή απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/25 Η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφαση με την οποία η αίτηση κρίνεται απαράδεκτη στον συντάκτη της αίτησης ακύρωσης, καθώς και στο κράτος μέλος, στην αρχή της τρίτης χώρας ή στην ιδιωτική οντότητα της τρίτης χώρας, της οποίας η γεωγραφική ένδειξη θίγεται από την αίτηση ακύρωσης. Άρθρο 20 Εξέταση της ακύρωσης 1. Εάν η Επιτροπή δεν έχει απορρίψει την αίτηση ακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3, κοινοποιεί την αίτηση στο κράτος μέλος ή στην αρχή της τρίτης χώρας ή στην ιδιωτική οντότητα της τρίτης χώρας, της οποίας η γεωγραφική ένδειξη θίγεται από την αίτηση ακύρωσης, και τους καλεί να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός προθεσμίας δύο μηνών. Τυχόν παρατηρήσεις που λαμβάνονται εντός της εν λόγω προθεσμίας κοινοποιούνται στον συντάκτη της αίτησης ακύρωσης. 2. Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την ακύρωση, εάν το κράτος μέλος, η αρχή της τρίτης χώρας ή η ιδιωτική οντότητα της εν λόγω τρίτης χώρας δεν υποβάλουν παρατηρήσεις ή δεν τηρούν τη δίμηνη προθεσμία. 3. Κάθε απόφαση ακύρωσης της σχετικής γεωγραφικής ένδειξης λαμβάνεται από την Επιτροπή βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που έχει στη διάθεσή της και μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή παρατηρήσεων. Η Επιτροπή εξετάζει εάν η συμμόρφωση με τον τεχνικό φάκελο της γεωγραφικής ένδειξης δεν είναι πλέον δυνατή ή δεν μπορεί πλέον να διασφαλιστεί, ιδίως εάν οι όροι του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 δεν πληρούνται πλέον ή ενδέχεται να μην πληρούνται πλέον στο εγγύς μέλλον. Η απόφαση ακύρωσης κοινοποιείται στο κράτος μέλος, στην αρχή της τρίτης χώρας ή στην ιδιωτική οντότητα της εν λόγω τρίτης χώρας ή στον συντάκτη της αίτησης ακύρωσης. 4. Εάν περισσότερες από μία αιτήσεις ακύρωσης που αφορούν την ίδια γεωγραφική ένδειξη έχουν υποβληθεί και, μετά από προκαταρκτική εξέταση μιας ή περισσότερων από αυτές τις αιτήσεις, η Επιτροπή αποφασίσει ότι δεν δικαιολογείται πλέον η προστασία της γεωγραφικής ένδειξης, δύναται να αναστείλει τις υπόλοιπες διαδικασίες ακύρωσης που αφορούν την εν λόγω γεωγραφική ένδειξη. Ενημερώνει σχετικά τους άλλους συντάκτες των αιτήσεων ακύρωσης για κάθε απόφαση που έχει επίπτωση σε αυτούς. Εάν μια γεωγραφική ένδειξη ακυρωθεί, η Επιτροπή ολοκληρώνει τις διαδικασίες ακύρωσης που έχουν ανασταλεί και ενημερώνει τους άλλους συντάκτες της αίτησης ακύρωσης αναλόγως. Άρθρο 21 Τροποποίηση του τεχνικού φακέλου 1. Η αίτηση για την τροποποίηση του τεχνικού φακέλου καταχωρισμένης γεωγραφικής ένδειξης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, συντάσσεται σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού και υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 2. Για τους σκοπούς της αίτησης της παραγράφου 1, εφαρμόζονται τα άρθρα 8 έως 15 του παρόντος κανονισμού τηρουμένων των αναλογιών. Οι εν λόγω διαδικασίες αφορούν μόνο τα σημεία του τεχνικού φακέλου που αποτελούν το αντικείμενο της τροποποίησης. 3. Όταν η αίτηση τροποποίησης του τεχνικού φακέλου υποβάλλεται από αιτούντα διαφορετικό από τον αρχικό, η Επιτροπή κοινοποιεί την αίτηση στον αρχικό αιτούντα. Άρθρο 22 Χρήση ενωσιακού συμβόλου για καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις 1. Το ενωσιακό σύμβολο για τις καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις που καθορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 της Επιτροπής ( 1 ), μπορεί να χρησιμοποιείται για τα αλκοολούχα ποτά. Το σύμβολο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιείται μαζί με σύνθετο όρο που περιλαμβάνει γεωγραφική ένδειξη. Η ένδειξη «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ» μπορεί να αντικατασταθεί από τις ισοδύναμες ενδείξεις σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης, όπως ορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. 2. Όταν το ενωσιακό σύμβολο που ορίζεται στην παράγραφο 1 εμφαίνεται στην ετικέτα ενός αλκοολούχου ποτού, συνοδεύεται από την αντίστοιχη γεωγραφική ένδειξη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος και εφαρμογή Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου Τα άρθρα 3 και 4 εφαρμόζονται από την 1η Μαρτίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO ( 1 ) ΕΕ L 369 της , σ. 1.

6 L 201/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ Ημερομηνία παραλαβής (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Αριθμός σελίδων (με την παρούσα) Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση Αριθμός φακέλου Γεωγραφική ένδειξη που πρόκειται να καταχωριστεί Κατηγορία αλκοολούχου ποτού Αιτών Όνομα νομικού ή φυσικού προσώπου Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα) Νομικό καθεστώς, μέγεθος και σύνθεση (μόνο στην περίπτωση νομικών προσώπων) Εθνικότητα Τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ενδιάμεσος φορέας Κράτος μέλος (κράτη μέλη) (*) Αρχή τρίτης χώρας (*) Όνομα (ονόματα) του (των) ενδιάμεσου (ενδιάμεσων) φορέα (φορέων) Πλήρης διεύθυνση (διευθύνσεις) (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα) Τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αποδεικτικά στοιχεία για την παροχή προστασίας στην τρίτη χώρα Τεχνικός φάκελος Αριθμός σελίδων Όνομα του υπογράφοντος (υπογραφόντων) Υπογραφή (υπογραφές)

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Ημερομηνία παραλαβής (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Αριθμός σελίδων (με την παρούσα) Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση Αριθμός φακέλου Γεωγραφική ένδειξη που πρόκειται να καταχωριστεί Κατηγορία αλκοολούχου ποτού Περιγραφή αλκοολούχου ποτού Φυσικά, χημικά και/ή οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Ειδικά χαρακτηριστικά (σε σύγκριση με τα αλκοολούχα ποτά της ίδιας κατηγορίας) Σχετική γεωγραφική περιοχή Μέθοδος παρασκευής του αλκοολούχου ποτού Δεσμός με το γεωγραφικό περιβάλλον ή προέλευση Λεπτομέρειες για τη γεωγραφική περιοχή ή την προέλευση που έχουν σημασία ως προς τον δεσμό Ειδικά χαρακτηριστικά του αλκοολούχου ποτού που μπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική περιοχή Διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικές/περιφερειακές διατάξεις Αιτών Κράτος μέλος, τρίτη χώρα ή νομικό/φυσικό πρόσωπο Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα) Νομικό καθεστώς (μόνο στην περίπτωση νομικών προσώπων) Συμπληρωματικό στοιχείο προς τη γεωγραφική ένδειξη Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση

8 L 201/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ Ημερομηνία παραλαβής (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Αριθμός σελίδων (με την παρούσα) Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η ένσταση Αριθμός φακέλου Υποβάλλων ένσταση Όνομα νομικού ή φυσικού προσώπου Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα) Εθνικότητα Τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ενδιάμεσος φορέας Κράτος μέλος (κράτη μέλη) (*) Αρχή τρίτης χώρας (προαιρετικό) (*) Όνομα (ονόματα) του (των) ενδιάμεσου (ενδιάμεσων) φορέα (φορέων) Πλήρης διεύθυνση (διευθύνσεις) (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα) Γεωγραφική ένδειξη για την οποία υποβάλλεται ένσταση Προγενέστερα δικαιώματα Καταχωρισμένη γεωγραφική ένδειξη (*) Εθνική γεωγραφική ένδειξη (*) Ονομασία Αριθμός καταχώρισης Ημερομηνία καταχώρισης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Εμπορικό σήμα Σήμα Κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών Αριθμός καταχώρισης Ημερομηνία καταχώρισης Χώρα προέλευσης Φήμη/αναγνωρισιμότητα (*) Λόγοι ένστασης Όνομα του υπογράφοντος Υπογραφή

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ Ημερομηνία παραλαβής (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Αριθμός σελίδων (με την παρούσα) Συντάκτης της αίτησης ακύρωσης Αριθμός φακέλου Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση ακύρωσης Όνομα νομικού ή φυσικού προσώπου Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα) Εθνικότητα Τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Γεωγραφική ένδειξη για την οποία υποβάλλεται αίτηση ακύρωσης Έννομο συμφέρον του συντάκτη της αίτησης Δήλωση του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας Λόγοι ακύρωσης Όνομα του υπογράφοντος Υπογραφή

10 L 201/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ Ημερομηνία παραλαβής (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Αριθμός σελίδων (με την παρούσα) Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η τροποποίηση Αριθμός φακέλου Ενδιάμεσος φορέας Κράτος μέλος (κράτη μέλη) (*) Αρχή τρίτης χώρας (προαιρετικό) (*) Όνομα (ονόματα) του (των) ενδιάμεσου (ενδιάμεσων) φορέα (φορέων) Πλήρης διεύθυνση (διευθύνσεις) (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα) Τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ονομασία της γεωγραφικής ένδειξης Επικεφαλίδα των προδιαγραφών που μεταβάλλεται με την τροποποίηση Προστατευόμενη ονομασία (*) Περιγραφή του προϊόντος (*) Γεωγραφική περιοχή (*) Δεσμός (*) Ονόματα και διευθύνσεις των αρχών ελέγχου (*) Άλλη (*) Τροποποίηση Τροποποίηση των προδιαγραφών του προϊόντος που δεν συνεπάγεται τροποποίηση των βασικών προδιαγραφών (*) Τροποποίηση των προδιαγραφών του προϊόντος που συνεπάγεται τροποποίηση των βασικών προδιαγραφών (*) Επεξήγηση της τροποποίησης Τροποποιημένες βασικές προδιαγραφές [σε χωριστό φύλλο] Όνομα του υπογράφοντος Υπογραφή

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, L 193/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2472009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ 607/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14 Ιουλίου 2009 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 538/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

EL 3.7.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 628/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Χαράλαμπος Μουλκιώτης Προϊστάμενος Τμήματος ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Γεωργίας και Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 750 final Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών,

Διαβάστε περισσότερα

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 737/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1151/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Νοεμβρίου 2012 για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 739/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Σ. Ρηγάκης, Δ. Δέδε Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής»

Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» KΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 665/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 237/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 914/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004D0003 EL 29.03.2015 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0392 (COD) 15121/16 AGRI 651 WTO 344 CODEC 1803 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΚΤ/2014/16) (2014/360/EE)

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1235 EL 28.06.2011 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2013 COM(2013) 288 final 2013/0150 (COD) C7-0141/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

Διαβάστε περισσότερα

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.5.2016 L 121/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/698 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2016 για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής Γενικά σχόλια Το έντυπο της αίτησης μετατροπής διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11787/14 DENLEG 127 AGRI 493 SAN 284 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0008 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 22 Αυγούστου 2012 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027805/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027805/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 11 Ιουλίου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Αρκετές ουσίες στην τρίτη και τέταρτη φάση εξακολουθούν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Αρκετές ουσίες στην τρίτη και τέταρτη φάση εξακολουθούν 21.9.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 246/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1095/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Σεπτεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 για τη θέσπιση περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1. (Έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) ED/25/2012)

Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1. (Έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) ED/25/2012) Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/15 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 608/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006R1082 EL 22.06.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία επιλογής του άρθρου 6 παράγραφος 2

Διαδικασία επιλογής του άρθρου 6 παράγραφος 2 Διαδικασία επιλογής του άρθρου 6 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑ Ο συνολικός αριθμός των εκταρίων που διατίθενται για τις νέες φυτεύσεις που τα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να χορηγήσουν κατ αναλογία σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 91/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2013 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις

Διαβάστε περισσότερα