Αναρτητέα. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.: 797/2019 ΤΗΛΕΦΩΝO :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναρτητέα. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.: 797/2019 ΤΗΛΕΦΩΝO :"

Transcript

1 Αναρτητέα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.: 797/2019 ΤΗΛΕΦΩΝO : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για καθαρισμό και παροχή υπηρεσιών φρεατίων στα αμαξοστάσια του Οργανισμού, με προϋπολογισμό ύψους ευρώ πλέον ΦΠΑ» Λαμβάνοντας υπόψη: α. Το Νόμο 4482/2017 (Φ.Ε.Κ. Α' 102/ ) «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/ ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα, γ. Το με αριθμό 797/2019 εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ και την με αριθμό 588 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ 6ΡΡΨ46ΜΨ84-ΓΙΖ και ΑΔΑΜ 19REQ , (CPV: ) δ. Την ανάγκη άμεσης ανάθεσης για τον καθαρισμό και παροχή υπηρεσιών φρεατίων στα αμαξοστάσια του Ο.Α.Σ.Θ. λόγω του επείγοντος.

2 ΟΡΟΙ Η παρούσα διεξάγεται στο πλαίσιο εφαρμογής όσων ορίζονται στο Νόμο 4412/2016 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. 1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Θ. μέχρι τις 10:00 π.μ. την Παρασκευή μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση ή με αποστόλή fax στον αριθμό Καμία προσφορά η οποία θα κατατεθεί μετά την παραπάνω ώρα δεν θα γίνει δεκτή. Μετά την αποσφράγιση και ανάγνωση των προσφορών, ανακηρύσσεται ο μειοδότης και ο Αναθέτων Φορέας προχωρά στην κατοχύρωση της προμήθειας συνάπτοντας σύμβαση με τον μειοδότη. Απαγορεύεται η συμπλήρωση ή τροποποίηση των προσφορών που θα υποβληθούν ετεροχρονισμένα και γι αυτό και μόνο τον λόγο η προσφορά είναι απαράδεκτη και άκυρη. 2. Εντός της οικονομικής προσφοράς θα αναφέρεται η τιμή προσφοράς για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών πλέον ΦΠΑ. 3. Με την ανάδοχο εταιρία θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο θα προβλέπει την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο καθαρισμός των αποχετευτικών αγωγών στα δύο αμαξοστάσια του Οργανισμού, στον Φοίνικα και στη Σταυρούπολη. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 9.000, ΦΠΑ: ). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV: ). ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση ισχύει έως και μέχρι την πραγματοποίηση του συνόλου των παρακάτω εργασιών στα δυο Αμαξοστάσια (Φοίνικα και Σταυρούπολης). ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Αναλυτικά οι εργασίες καθαρισμού φρεατίων και συλλογής λάσπης ανά αμαξοστάσιο που θα εκτελούνται από τον ανάδοχο με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες είναι οι εξής: Α. ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑ 1. Καθαρισμός στο γρασσαδοτήριο: Οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελεστούν μία (1) φορά μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Τα απόβλητα χρήζουν κατεργασίας. Πέντε (5) φρεάτια με τον αγωγό τους, μήκους 45,00 μέτρων, πλάτους 1,00 μέτρων και βάθους 2,50 μέτρων μέσα στον χώρο του γρασσαδοτηρίου Μία (1) σχάρα μπροστά στο γρασσοδοτήριο, μήκους περίπου 15 μέτρων, πλάτους 0,80 μέτρων και βάθους 5 μέτρων. 2 / 6

3 2. Καθαρισμός φρεατίων ραμπών και αύλιου χώρου. Οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελεστούν μία (1) φορά μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Τα απόβλητα χρήζουν κατεργασίας. Τέσσερα (4) φρεάτια και οι αγωγοί σύνδεσης αυτών στον χώρο από την κεντρική πύλη έως και τον χώρο του γρασσαδοτηρίου. Ένα (1) φρεάτιο έξω από τον χώρο του γρασσαδοτηρίου. Ένα (1) φρεάτιο συλλογής στον χώρο των ραμπών. Το κεντρικό φρεάτιο συλλογής, επίσης στον χώρο των ραμπών. 3. Καθαρισμός συστήματος DAF και των φρεατίων πριν από το σύστημα. Οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελεστούν μία (1) φορά μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Τα απόβλητα χρήζουν κατεργασίας. Τα φρεάτια συλλογής στον χώρο πριν το σύστημα DAF. Τα φρεάτια του συστήματος DAF. 4. Καθαρισμός Νυχτερινού Πλυντηρίου: Η εργασία καθαρισμού θα εκτελεστεί μία (1) φορά μέχρι τη λήξη τη σύμβασης και αφορά την άντληση των νερών από το πλυντήριο ανακύκλωσης και τον καθαρισμό των λασπών. Β. ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. Καθαρισμός Λιπαντηρίου: Οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελεστούν μία (1) φορά μέχρι τη λήξη της σύμβασης για το 1a και δύο (2) φορές μέχρι τη λήξη της σύμβασης για το 1b και 1c. Τα απόβλητα χρήζουν κατεργασίας. a. Δύο (2) φρεάτια στις τάφρους επιθεώρησης, μήκους 43,20 m, πλάτους 0,40 m και βάθους 0,73 m. b. Μία (1) σχάρα κατακράτησης άμμου μπροστά από το Λιπαντήριο, μήκους περίπου 10 m, πλάτους 0,40 m και βάθους 0,40 m. c. Ένα (1) φρεάτιο τετραγωνικής διατομής, μπροστά από το Λιπαντήριο, μήκους πλευράς 1,20 m και βάθους 4,00 m. 2. Καθαρισμός Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Λυμάτων: Οι εργασίες θα εκτελεστούν τρεις (3) φορές μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Τα απόβλητα χρήζουν κατεργασίας. Αναλυτικά οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι: a. Δύο (2) φρεάτια εντός της Μονάδας Επεξεργασίας, από τα οποία αντλούνται τα λύματα και οδηγούνται στον αναμεικτήρα, ορθογωνικής διατομής (0,80 m x 0,60 m) και βάθους 4,00 m. b. Η Κυρίως Μονάδα Επεξεργασίας, ήτοι: i. Μία (1) δεξαμενή επίπλευσης με διαλυμένο αέρα (DAF), διαστάσεων: 3,70 m x 1,70 m x 2,20 m. ii. Μία (1) κυλινδρική δεξαμενή ανάμιξης (αναδευτήρας), διαστάσεων (διάμετρος x ύψος): 0,95 m x 1,50 m. 3 / 6

4 3. Καθαρισμός Νυκτερινών Πλυντηρίων (παλαιού & νέου): Οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελεστούν τρεις φορές (3) φορές μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Αναλυτικά οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι: a. Μία (1) σχάρα εντός του νέου πλυντηρίου, μήκους 20,00 m, πλάτους 0,25 m και βάθους 0,40 m. b. Ένα (1) φρεάτιο εντός του νέου πλυντηρίου, ορθογωνικής διατομής (1,70 m x 0,80 m) και βάθους 1,20 m. c. Ένα (1) φρεάτιο εντός του παλαιού πλυντηρίου, ορθογωνικής διατομής (1,60 m x 0,80 m) και βάθους 1,20 m. d. Δύο (2) σχάρες μπροστά και πίσω από το παλαιό πλυντήριο, μήκους 4,00 m, πλάτους 0,50 m και βάθους 0,50 m. e. Μία (1) σχάρα πίσω από το νέο πλυντήριο, μήκους 8,00 m, πλάτους 0,50 m και βάθους 0,50 m. f. Τρεις (3) δεξαμενές υπερχείλισης, οι οποίες θα πρέπει να αδειάζουν και να καθαρίζονται πλήρως, διαστάσεων 3,00 m x 3,00 m x 3,00 m. 4. Καθαρισμός φρεατίου εντός της Αποθήκης Υαλοπινάκων: Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό άπαξ του φρεατίου εντός της Αποθήκης, ορθογωνικής διατομής (0,80 m x 0,60 m) και βάθους 2,50 m. 5. Καθαρισμός φρεατίου Γ Φυλακής: Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό άπαξ του φρεατίου εντός της Γ Φυλακής (πλησίον της Αποθήκης), μήκους περίπου 25 m, πλάτους 0,40 m και βάθους 0,20 m. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι εργασίες που καλείται να εκτελέσει ο ανάδοχος θα γίνονται από ειδικό αποφρακτικό όχημα πίεσης το οποίο θα ξεπλένει τους καθαριζόμενους χώρους και θα διασπά τις ελαιώδεις λάσπες ώστε να αναρροφούνται από το ειδικό όχημα πίεσης αναρρόφησης. Το ως άνω περιγραφόμενο όχημα θα αναρροφά τα ελαιώδη φερτά υλικά, τα οποία υπάρχουν στα φρεάτια και στους αγωγούς, ρίχνοντας τα επιστρεφόμενα νερά στα ίδια φρεάτια και στους αγωγούς και θα κατακρατά την λάσπη. Τα φερτά υλικά από τα γρασσαδοτήρια, τα συστήματα DAF, τους αγωγούς και τα φρεάτια του αύλιου χώρου, που παροχετεύουν τα γρασσαδοτήρια και τα DAF, παραδίδονται σε ειδικές δεξαμενές συλλογής τους, προκειμένου να διοχετευτούν σε εξειδικευμένη, πιστοποιημένη εταιρία. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, καθώς και την τεχνογνωσία, τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, την εμπειρία ενώ θα πρέπει να κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε Ευρώ. Όλα τα τιμολόγια Δελτία Αποστολής που θα εκδοθούν από την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και έως την τελευταία ημέρα του μήνα, θα εξοφλούνται εντός 75 ημερών. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται εφόσον προσκομιστούν: 4 / 6

5 α. Δελτίο ποσοτικής παράδοσης των λυμάτων υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο Τεχνικό Ασφαλείας ή τον αντικαταστάτη του. β. Δελτίο εξαγωγής των λυμάτων του Αμαξοστασίου.. γ. Πρωτότυπα τιμολόγια επ ονόματι του Ο.Α.Σ.Θ. δ. Αποδεικτικό φολογογικής ενημερότητας. ε. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. στ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από τον Ο.Α.Σ.Θ. στα πλαίσια των κείμενων σχετικών διατάξεων. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις που προβλέπονται από το Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟ Απαγορεύεται στην ανάδοχο η εκχώρηση σε τρίτο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που θα απορρέουν από το ιδιωτικό συμφωνητικό, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Οργανισμού. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι παραπάνω εργασίες θα λάβουν χώρα στα στα δύο Αμαξοστάσια του Ο.Α.Σ.Θ., στον Φοίνικα και την Σταυρούπολη. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 5 / 6

6 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Θεσσαλονίκη Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Α.Σ.Θ. ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : - Γρ. Δ/ντος Συμβούλου - Δ/νση Συντήρησης - Δ.Ο.Υ. - Τμ.Προμηθειών 6 / 6