Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 72/12 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων τύπου LED για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων τύπου LED για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών για την Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων τύπου LED για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού, προϋπολογισμού ,83 με Φ.Π.Α. 23%, για ελεύθερη παράδοση στην Αλεξανδρούπολη. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης το αργότερο μέχρι την ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: α. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα μέχρι (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών). β. Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγουμένης του διαγωνισμού ημέρας, δηλαδή την Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας Αλεξανδρούπολη 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, θα υποβληθούν εις διπλούν μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Β. Ο τίτλος της προμήθειας Γ. Ο φορέας στον οποίο απευθύνεται η προσφορά Δ. Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω και οι δύο φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 1

2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τα δείγματα από κάθε προσφερόμενο είδος τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο με ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν εξωτερικά τους τίτλους του κυρίως φακέλου. Οι φάκελοι θα παραδίνονται στην επιτροπή διαγωνισμού για την αποσφράγισή τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (ταχυδρομεία, διανομείς, μέσα συγκοινωνίας κλπ.) και που θα είχαν σαν αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς, χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και τυχόν καθυστερημένες προσφορές δε γίνονται δεκτές από την επιτροπή διαγωνισμού. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών γίνεται ως ακολούθως: α. Κατά την ημερομηνία και την ώρα του διαγωνισμού αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος και ο φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Α ΦΑΣΗ). Ο φάκελος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ παραδίδεται σε αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου προκειμένου να αποσφραγισθεί μετά την αξιολόγηση των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. β. Μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησης των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ από την επιτροπή διαγωνισμού και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού, οι φάκελοι των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ επαναφέρονται στην επιτροπή διαγωνισμού για να αποσφραγισθούν (Β ΦΑΣΗ). Η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ θα γνωστοποιηθεί στους διαγωνιζόμενους έγκαιρα. 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 4. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό το εμπορικό, βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα, αφού με την προσφορά τους προσκομίσουν στην επιτροπή διαγωνισμού τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής: Τα φυσικά πρόσωπα Έλληνες ή αλλοδαποί: α. εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό β. πιστοποιητικό Επιμελητηρίου του τόπου άσκησης του επαγγέλματος, με το οποίο να βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους και η κατά το τρέχον έτος άσκησή του γ. απόσπασμα Ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή ισοδύναμο έγγραφο Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για την περίπτωση αλλοδαπών φυσικών προσώπων δ. πιστοποιητικό αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία ε. πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις Φορολογικές υποχρεώσεις τους (φορολογική ενημερότητα) 2

3 στ. υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχονται όλους πλήρως ζ. πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας και πιστοποιητικά ασφάλειας του κατασκευαστή από επίσημο κρατικό φορέα Σημείωση: τα φυσικά πρόσωπα της αλλοδαπής θα υποβάλλουν τα πιστοποιητικά των προηγούμενων παραγράφων β, γ, δ, ε σε πρωτότυπο ξενόγλωσσο κείμενο και σε κυρωμένη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα (εταιρείες κάθε μορφής): τα δικαιολογητικά της παραγράφου των περιπτώσεων α, β, δ, ε Τα δικαιολογητικά της παραγράφου των περιπτώσεων α, β, δ, ε σε ξενόγλωσσο κείμενο, πρωτότυπο και σε κυρωμένη Ελληνική μετάφραση. 4.2 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν και συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών και υποβάλλουν κοινή προσφορά, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 7 και 8 του Ε Κ Π Ο Τ Α δικαιολογητικά συμμετοχής. 4.3 Από τα δικαιολογητικά, το πιστοποιητικό Επιμελητηρίου θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Το απόσπασμα Ποινικού μητρώου θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Τα πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν σε πρωτότυπο ή σε κυρωμένο αντίγραφο νομίμως χαρτοσημασμένο. 4.4 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα ή τα εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή, που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή άλλης Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5.1 Η εγγύηση συμμετοχής συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα από τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή χώρων της Ε.Ο.Κ., που έχει κατά νόμο δυνατότητα προς τούτο. Ως εγγύηση συμμετοχής γίνονται δεκτά και έντοκα γραμμάτια Δημοσίου. 5.2 Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό για ποσό 4.250,00 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης ή της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και απευθύνεται προς το Δήμο Αλεξ/πολης. 5.3 Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο κατά δύο τουλάχιστον μήνες από την ισχύ της προσφοράς. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων παρατείνει την ισχύ της προσφοράς του πρέπει να παρατείνει και την ισχύ της εγγύησης αντίστοιχα. 5.4 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν: α. την ημερομηνία έκδοσης β. τον εκδότη γ. την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται δ. τον αριθμό της εγγύησης ε. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση στ. την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση ζ. τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία του διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά 3

4 η. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλαχτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διαίρεσης και διζήσεως θ. ότι το ποσό της εγγύηση τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις ημέρες από απλής εγγραφής ειδοποίησης ι. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό υπόκειται σε τέλος χαρτόσημου κ. την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης λ. προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη μ. ειδικά για τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις τους, καθώς και ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ όσον αφορά την εγγύηση συμμετοχής ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Ε Κ Π Ο Τ Α. 6.ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο προσφέρων με τη συμμετοχή του θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα όλους του όρους της Διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειμένου να εκτιμηθούν. 7.ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 7.1 Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ ενενήντα (90) ημερών από την επομένη του Διαγωνισμού (Α ΦΑΣΗ). Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό διάστημα δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται από την επιτροπή Διαγωνισμού. 7.2 Οι προσφερόμενες τιμές σε ευρώ θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή για οποιαδήποτε λόγο και αιτία μέχρι και την περάτωση της προμήθειας. Για το λόγο αυτό η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη παραίτηση του από κάθε υπέρ αυτού δικαιώματος αναπροσαρμογής των τιμών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει από άλλη διάταξη. 8.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στο φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχεται ο πίνακας τεχνικής προσφοράς συμπληρωμένος όπως στο υπόδειγμα που συνοδεύει την παρούσα. Τεχνική Περιγραφή του προσφερόμενου είδους, έντυπα τεχνικών προδιαγραφών, πιστοποιητικά κ.λ.π. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους Τεχνικούς όρους και προδιαγραφές της Διακήρυξης (Μελέτη). Επίσης σε αυτήν πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης και ο χρόνος εγγύησης. Μαζί με την Τεχνική Προσφορά θα προσκομισθούν και: α. δήλωση πιστότητας κατασκευαστή ( CE ) για κάθε είδος (επί ποινή αποκλεισμού) β. Τα είδη που θα προσκομιστούν από τους διαγωνιζομένους τα οποία πρέπει να είναι ενταγμένα σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, θα πρέπει να συνοδεύονται από τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού από εγκεκριμένο από το από το ΥΠΕΧΩΔΕ σύστημα, σύμφωνα με τον Ν.2939/01 και το Π.Δ. 117/2004 όπως αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα.(επί ποινή αποκλεισμού) 4

5 γ. Για κάθε είδος τις προμήθειας θα πρέπει να προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα φυλλάδια με τις τεχνικές προδιαγραφές του υλικού και όλα τα πιστοποιητικά. 9.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η οικονομική προσφορά πρέπει: 9.1 να περιγράφει με ακρίβεια και σαφήνεια το προσφερόμενο είδος με τα κύρια χαρακτηριστικά του, τη χώρα κατασκευής και προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής του. 9.2 να αναφέρει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο. Η παράδοση θεωρείται ελεύθερη στην έδρα του φορέα. 9.3 να αναφέρει σαφώς τον τρόπο πληρωμής 9.4 να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς 9.5 να αναφέρει το χρόνο παράδοσης 9.6 να υπογράφεται από τον προσφέροντα 9.7 προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω κρίνονται απαράδεκτες και απορρίπτονται. 10. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 10.1 Η τιμή προσφοράς θα δοθεί σε ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. για παράδοση των ειδών στον Δήμο Αλεξανδρούπολης Ο Φ.Π.Α. στον οποίο υπόκειται το είδος θα δοθεί ξεχωριστά (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ με την παραλαβή του προς προμήθεια είδους και τη σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής. 12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Μπορεί να γίνει ένσταση κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν. Η ένσταση υποβάλλεται ως εξής: 12.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρόνου από τη δημοσίευση της και της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών συνυπολογιζομένων και των ημερομηνιών δημοσίευσης και διενέργειας του διαγωνισμού. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στον φορέα για την Επιτροπή Διαγωνισμού της συγκεκριμένης προμήθειας και εξετάζεται από αυτήν πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση στην Προϊστάμενη Αρχή η οποία αποφαίνεται τελικά 12.2 Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του στην έδρα του φορέα. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην προϊσταμένη αρχή, η οποία και αποφαίνεται τελικά Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές. 5

6 13. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 13.1 Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από την Υπηρεσία. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας θα καθορίζεται από τους διαγωνιζόμενους στην προσφορά τους. Ο χρόνος αυτός που θα υπολογίζεται από την ημερομηνία ειδοποίησης του αναδόχου από την υπηρεσία μετά την υπογραφή της σύμβασης και δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από δέκα (_10_) ημέρες. Προσφορές που έχουν χρόνο παράδοσης της προμήθειας μεγαλύτερο από δέκα (_10_) ημέρες απορρίπτονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού Μπορεί να χορηγηθεί παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας από την Προϊσταμένη αρχή ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού, μόνο μία φορά και μέχρι το ένα τέταρτο του συμβατικού χρόνου, ύστερα από σχετικό έγγραφο αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης. Σε περίπτωση χορήγησης παράτασης και εφόσον η προμήθεια εκτελεσθεί μέσα στο χρόνο παράτασης, επιβάλλεται στον προμηθευτή πρόστιμο ως παρακάτω: α. για καθυστέρηση παράδοσης που δεν υπερβαίνει το 1/2 του χρόνου παράδοσης, πρόστιμο ίσο με το 2,5% επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμων παραδοθέντων υλικών β. για καθυστέρηση παράδοσης που υπερβαίνει το 1/2 του χρόνου παράτασης επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 5% επί της συμβατικής αξίας των εκπροθέσμων υλικών γ. σε περίπτωση που τα συμβατικά είδη παραδόθηκαν μεν εμπρόθεσμα πλην όμως απορρίφθηκαν εν όλο ή εν μέρει από την Προϊσταμένη αρχή ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να χορηγηθεί στον προμηθευτή προθεσμία για αντικατάστασή τους. Και στην περίπτωση αυτή η προθεσμία που μπορεί να δοθεί για αντικατάσταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/4 του συμβατικού χρόνου. Ο χρόνος αντικατάστασης λογίζεται ότι αρχίζει από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο δε προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και επιβάλλονται σ αυτόν πρόστιμα ως προηγούμενα 13.3 Ο παράδοσης μπορεί να μετατίθεται (χωρίς κυρώσεις για τον προμηθευτή) ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού και απόφαση της Προϊσταμένης αρχής σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία Ο προμηθευτής που δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης (όπως αυτός διαμορφώθηκε με τυχόν παράταση ή μετάθεση) με απόφαση της Προϊσταμένης αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπή διαγωνισμού κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σ αυτόν οι νόμιμες κυρώσεις. 14. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 14.1 Μετά την κύρωση του διαγωνισμού και τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων καλείται ο προμηθευτής εγγράφως να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών προσκομίζοντας Εγγύηση καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από Τράπεζα ή άλλο Νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή χωρών της Ε.Ο.Κ. που έχει κατά νόμο αρμοδιότητα προς τούτο. Η εγγύηση θα είναι σε ευρώ. Θα καλύπτει τουλάχιστον το 10% της συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα ισχύει μέχρις επιστροφής της σ αυτόν που την εξέδωσε. Κατά τα λοιπά 6

7 ισχύουν ως προς την εγγύηση αυτή κατά αναλογία όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή καθυστερήσει στην υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Προϊσταμένης αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού και υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες. 15. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 15.1 Μετά την παράδοση των προς προμήθεια ειδών η Επιτροπή παραλαβής προβαίνει στην και συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο. Η παραλαβή αυτή θα γίνει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη σχετική έγγραφη αίτηση του προμηθευτή και με την προϋπόθεση ότι τα διάφορα είδη δεν παρουσιάζουν προβλήματα που να καθιστούν αδύνατη την παραλαβή. 16. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του κάθε είδους της προμήθειας θα ορίζεται από τον διαγωνιζόμενο μέσα στην τεχνική προσφορά. Το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης μειώνεται κατά 50% με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου παραλαβής. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά από τρίμηνο από τη λήξη του χρόνου εγγύησης και καλής λειτουργίας της προμήθειας. 17. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17.1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΟΛΙ- ΚΗ MINIMUM ΟΡΟΣ MAXIMUM ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α. ΟΜΑΔΑ 1. Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές Διακήρυξης 2. Ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδικότητα και εξοπλισμός προμηθευτή : 30, ,60. 9, ,40. 70% Σύνολο Α Ομάδας 50 Β. ΟΜΑΔΑ 1. Υποδομή προμηθευτή ή εκπροσώπου του στην Ελλάδα για παροχή υποστήριξης (SERVICE Ανταλλακτικά) Χρόνος εγγύησης % 7

8 3. Χρόνος παράδοσης Σύνολο Β Ομάδας 50 Σύνολο ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 18.1 Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης (Β. Μέρος). Συμβατικά ορίζεται ως σταθμισμένη βαθμολογία κάθε ομάδας το γινόμενο της συνολικής βαθμολογίας της ομάδας επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Ανοιγμένης τιμής προσφοράς (ΑΤ) χωρίς τον Φ.Π.Α. προς το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των ομάδων (Α + Β) Λ=ΑΤ/(Α+Β) Α= Σταθμισμένη βαθμολογία της Α ομάδας Β= Σταθμισμένη βαθμολογία της Β ομάδας 18.2 Για τον καθορισμό της Ανοιγμένης τιμής προσφοράς (ΑΤ) λαμβάνεται υπόψη η τιμή προσφοράς Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών Α + Β εξάγεται ως ακολούθως: α. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται και αθροίζονται τα επί μέρους στοιχεία κάθε ομάδας. Η συνολική βαθμολογία των ομάδων Α και Β καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή δύναται να αυξηθεί μέχρι 60 βαθμούς στις περιπτώσεις που οι απαιτήσεις της Διακήρυξης υπερκαλύπτονται. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι 40 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της Διακήρυξης β. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και έτσι εξάγεται η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε ομάδας. γ. Αθροίζονται οι σταθμισμένες βαθμολογίες των ομάδων. 19. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 19.1 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα 19.2 Σε περίπτωση ανάθεσης της Προμήθειας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής ορίζεται ότι η Σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και ότι η αλληλογραφία μέχρι την ολοκλήρωση της Προμήθειας θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στην Ελλάδα με τον οποίο θα αλληλογραφεί η Υπηρεσία. 8

9 20. ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Εφόσον απαιτούνται άδειες εισαγωγής για τα προς προμήθεια υλικά αυτές θα εκδοθούν με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. -Ο- ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Αλεξ/πολη 17/08/2012 Η προϊσταμένη του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος Του Δήμου Αλεξ/πολης Αλεξ/πολη 17/08/2012 -Ο- ΣΥΝΤΑΞΑΣ Αικατερίνη Ντεφίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Σταμάτιος Τζιντζής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 9

10 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:72/12 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων τύπου LED για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας φωτισμού των οδών της πόλης και των συνοικισμών των Δημοτικών ενοτήτων του Δήμου. Η παράδοση των υλικών θα γίνει στον Δήμο. Τα υλικά θα τοποθετηθούν από εξειδικευμένα συνεργεία του Δήμου Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των ,83 με Φ.Π.Α. Αλεξ/πολη 17/08/2012 -Ο- ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΖΙΝΤΖΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 10

11 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 72/12 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων τύπου LED για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Οι λαμπτήρες 20 W θα είναι πρισματικού τύπου Ε 27 κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η τάση λειτουργίας τους θα είναι V. Θα είναι ισχύος 20 W και θα αποδίδουν 100 W, με φωτεινή ροή LM τουλάχιστον. Η λειτουργία τους να είναι δυνατή σε θερμοκρασίες 15 ο C μέχρι + 45 ο C 2. Οι λαμπτήρες Νατρίου W θα είναι ελλειψοειδής μορφής ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, ισχύος W με κάλυκα Ε40 και φωτεινής ροής LM τουλάχιστον. 3. Οι λαμπτήρες Νατρίου 110W θα είναι ελλειψοειδής μορφής ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, ισχύος 110W με κάλυκα Ε27 και φωτεινής ροής 9000 LM τουλάχιστον. 4. Οι λαμπτήρες Νατρίου 70W θα είναι σωληνωτής μορφής ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, ισχύος 70W με κάλυκα Ε27 και φωτεινής ροής 6000 LM τουλάχιστον. 5. Οι λαμπτήρες Νατρίου 150 W θα είναι σωληνωτής μορφής ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, ισχύος 150 W με κάλυκα Ε40 και φωτεινής ροής LM τουλάχιστον. 6. Οι λαμπτήρες ιωδίνης με αλογονίδια θα είναι ισχύος 150 W με κάλυκα τύπου RX7s-24 φωτεινής ροής lm τουλάχιστον. 7. Λαμπτήρας φθορισμού 36 W Λαμπτήρας φθορισμού ισχύος 36 W εσωτερικού χώρου τάσης λειτουργίας 230 V, με χρωματική απόχρωση daylight και φωτεινή ροή 3000 lm τουλάχιστον. 8. Λαμπτήρας φθορισμού 58 W Λαμπτήρας φθορισμού ισχύος 58 W εσωτερικού χώρου τάσης λειτουργίας 230 V, με χρωματική απόχρωση daylight και φωτεινή ροή 4800 lm τουλάχιστον. 9. Starter τύπου S10 για έναυση όλων των λαμπτήρων φθορισμού εσωτερικού χώρου τάσης λειτουργίας 230 V 10. Starter τύπου S2 για έναυση όλων των λαμπτήρων φθορισμού εσωτερικού χώρου τάσης λειτουργίας 230 V 11. Εκκινητής για λαμπτήρες Νατρίου ισχύος από 70 W έως 400 W. 11

12 12. Λυχνιολαβή (ντούι) πορσελάνης φωτιστικού σώματος Ε Λυχνιολαβή (ντούι) πορσελάνης φωτιστικού σώματος Ε Λυχνιολαβή (ντούι) πορσελάνης ΔΕΗ Ε Λυχνιολαβή (ντούι) πορσελάνης ΔΕΗ Ε Μονοφασικό ερμάριο εξωτερικού χώρου τύπου pillar διαστάσεων περίπου 600Χ600Χ300 με μία πόρτα και παράθυρο για ανάγνωση ενδείξεων μετρητή ΔΕΗ. Το ερμάριο θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1,5mm και θα φέρει κλειδαριά. 17. Τριφασικό ερμάριο εξωτερικού χώρου τύπου pillar διαστάσεων περίπου 800Χ1000Χ300 με δύο πόρτες και παράθυρο για ανάγνωση ενδείξεων μετρητή ΔΕΗ. Το ερμάριο θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1,5mm και θα φέρει κλειδαριά. 18. Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm 2 για εσωτερική εγκατάσταση τριών κλώνων με διατομή 1,5 mm Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm 2 για εσωτερική εγκατάσταση τριών κλώνων με διατομή 2,5 mm Καλώδιο ΝΥΜ 4Χ1,5 mm 2 για εσωτερική εγκατάσταση τεσσάρων κλώνων με διατομή 1,5 mm Καλώδιο ΝΥΜ 4Χ2,5 mm 2 για εσωτερική εγκατάσταση τεσσάρων κλώνων με διατομή 2,5 mm Ερμάριο πίνακα δύο σειρών πλαστικό εξωτερικής τοποθέτησης στεγανός προστασίας ΙΡ Ερμάριο πίνακα τριών σειρών πλαστικό εξωτερικής τοποθέτησης στεγανός προστασίας ΙΡ Πρίζα σούκο 16 Α απλή 25. Μικροαυτόματος πίνακα 10 Α μονοπολικός 26. Μικροαυτόματος πίνακα 16 Α μονοπολικός 27. Μικροαυτόματος πίνακα 20 Α μονοπολικός 28. Μικροαυτόματος πίνακα 25 Α μονοπολικός 29. Μικροαυτόματος πίνακα 40 Α μονοπολικός 30. Μικροαυτόματος πίνακα 40 Α τριπολικός 37. Πολύμπριζο τεσσάρων θέσεων 230 V 12

13 32. Ασφάλεια Neozed ονομαστικού ρεύματος 20 Α. 33. Ασφάλεια Neozed ονομαστικού ρεύματος 25Α. 34. Ασφάλεια Neozed ονομαστικού ρεύματος 35 Α. 35. Ασφάλεια Neozed ονομαστικού ρεύματος 63 Α. 36. Ασφάλεια τύπου ΔΕΗ ονομαστικού ρεύματος 25 Α. 37. Ασφάλεια τύπου ΔΕΗ ονομαστικού ρεύματος 35 Α. 38. Ασφάλεια τύπου ΔΕΗ ονομαστικού ρεύματος 40 Α. 39. Ηλεκτρονόμος (Ρελέ) 25 Α τεσσάρων επαφών ανοικτών (ΝΟ) με πηνίο 230 V 40. Ηλεκτρονόμος (Ρελέ) 40 Α τεσσάρων επαφών ανοικτών (ΝΟ) με πηνίο 230 V 41. Ηλεκτρονόμος (Ρελέ) 63 Α τεσσάρων επαφών ανοικτών (ΝΟ) με πηνίο 230 V 42. Αναλογικός χρονοδιακόπτης ράγας 1 εξόδου 24 ωρών με εφεδρεία. 43. Διακόπτης λυκόφωτος (φωτοκύτταρο) στεγανός εξωτερικός compact 16Α με ρύθμιση φωτεινότητας. 44. Φωτιστικό σώμα LED εξοικονόμησης ενέργειας κορυφής επί ιστού, ενδεικτικού τύπου LED 801 Post-Top. Η ισχύς εισόδου πρέπει να είναι 90 Watts η μικρότερη. Η απόδοση φωτεινότητας του φωτιστικού πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 4000 lm. Η προστασία εισχώρησης νερού - σκόνης πρέπει να είναι IP-65. To CCT (απόχρωση φωτός σε κλίμακα KELVIN) πρέπει να είναι μεταξύ 46000k k. Η διάρκεια ζωής των διόδων LED πρέπει να είναι > ώρες. Το φωτιστικό πρέπει να χρησιμοποιεί Multi-LED ταινίες συνδεδεμένες παράλληλα οι οποίες πρέπει να είναι ρυθμισμένες σε κυλινδρικό σχηματισμό παράλληλο με τον ιστό. Το φωτιστικό πρέπει να φέρει 64 LEDs ειδικά τοποθετημένα πάνω σε ψήκτρες από αλουμίνιο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Το κέλυφος του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας αλουμίνιο με ειδική ψήκτρα τοποθετημένη στην κορυφή του φωτιστικού. Το περιμετρικό κάλυμμα του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από πολυκαρβουνικό υλικό υψηλής διαφάνειας με UV για αντίσταση στην γήρανση λόγω της έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Στο κάτω μέρος του σώματος του φωτιστικού πρέπει να υπάρχει εσωτερικός χώρος για την θέση του ηλεκτρονικού στοιχείου (PCB τροφοδοτικό). Η τοποθέτηση του φωτιστικού πρέπει να γίνει σε κορυφή ιστού με απόληξη 50mm με 3 ανοξείδωτες βίδες Μ6x15 τις οποίες θα φέρει το φωτιστικό στη βάση του. Για την τροφοδοσία του το φωτιστικό πρέπει να φέρει καλώδιο 3x1,5mm2 και κουτί συνδέσεως από ανθεκτικό υλικό τύπου PA66. ΕΘΕΩΡΗΘΗ Αλεξ/πολη 17/08/2012 Η προϊσταμένη του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος Του Δήμου Αλεξ/πολης Αλεξ/πολη 17/08/

14 -Ο- ΣΥΝΤΑΞΑΣ Αικατερίνη Ντεφίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Σταμάτιος Τζιντζής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 14

15 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:72/12 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ενδεικτικός) Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 Λαμπτήρας 20 W TEM , ,00 2 Λαμπτήρας Νατρίου 220 W ΤΕΜ , ,00 3 Λαμπτήρας Νατρίου 110 W ΤΕΜ , ,00 4 Λαμπτήρας Νατρίου 70 W ΤΕΜ , ,00 5 Λαμπτήρας Νατρίου 150 W TEM , ,00 6 Λαμπτήρας Ιωδίνης 150 W TEM , ,00 7 Λαμπτήρας φθορισμού 36 W Τεμ 150 2,51 376,50 8 Λαμπτήρας φθορισμού 58 W Τεμ 200 1,90 380,00 9 STARTER S10 ΤΕΜ 110 0,43 47,30 10 STARTER S2 ΤΕΜ 110 0,43 47,30 11 Εκκινητής Νατρίου W TEM 150 5,00 750, Λυχνιολαβή (ντούι) πορσελάνης φωτιστικού σώματος Ε27 ΤΕΜ 200 1,00 200,00 Λυχνιολαβή (ντούι) πορσελάνης φωτιστικού σώματος Ε40 TEM 200 1,30 260,00 Λυχνιολαβή (ντούι) πορσελάνης ΔΕΗ Ε14 ΤΕΜ 200 1,00 200,00 Λυχνιολαβή (ντούι) πορσελάνης ΔΕΗ Ε27 TEM 200 1,00 200,00 16 εξωτερικού χώρου τύπου pillar διαστάσεων περίπου 600Χ600Χ300 ΤΕΜ , ,00 17 εξωτερικού χώρου τύπου pillar διαστάσεων περίπου 800Χ1000Χ300 ΤΕΜ , ,00 18 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm 2 Μμ , ,00 19 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm 2 Μμ , ,00 20 Καλώδιο ΝΥΜ 4Χ1,5 mm 2 Μμ , ,00 21 Καλώδιο ΝΥΜ 4Χ2,5 mm 2 Μμ , ,00 22 Ερμάριο πίνακα 2 σειρών ΤΕΜ 5 48,00 240,00 23 Ερμάριο πίνακα 3 σειρών Τεμ 5 62,00 310,00 24 Πρίζα SCHUKO 16A Τεμ 50 1,80 90,00 25 Μικροαυτόματος πίνακα 10 Α μονοπολικός Τεμ 50 3,88 194,00 26 Μικροαυτόματος πίνακα 16 Αμονοπολικός Τεμ 50 3,88 194,00 27 Μικροαυτόματος πίνακα 20 Αμονοπολικός Τεμ 50 3,88 194,00 15

16 28 29 Μικροαυτόματος πίνακα 25 Αμονοπολικός Μικροαυτόματος πίνακα 40 Αμονοπολικός Τεμ 50 3,88 Τεμ 50 8,70 194,00 435,00 Μικροαυτόματος πίνακα 40 Α Τεμ 45 10,84 30 τριπολικός 487,80 31 Πολύμπριζο 4 θέσεων Τεμ 45 7,00 315,00 32 Ασφάλειες Neozed 20A Τεμ 100 1,50 150,00 33 Ασφάλειες Neozed 25A Τεμ 100 1,50 150,00 34 Ασφάλειες Neozed 35A Τεμ 100 1,50 150,00 35 Ασφάλειες Neozed 63A Τεμ 100 3,00 300,00 36 Ασφάλειες Tύπου ΔΕΗ 25A Τεμ 100 1,50 150,00 37 Ασφάλειες Tύπου ΔΕΗ 35A Τεμ 100 1,50 150,00 38 Ασφάλειες Tύπου ΔΕΗ 40A Τεμ 100 2,00 200,00 39 Ρελέ 25Α Τεμ 30 27,93 837,90 40 Ρελέ 40Α Τεμ 25 56, ,25 41 Ρελέ 63Α Τεμ 5 112,31 561,55 42 Χρονοδιακόπτης ράγας Τεμ 15 48,98 734,70 43 Διακόπτης λυκόφωτος Τεμ 15 27,00 405,00 44 Φωτιστικό σώμα κορυφής με λαμπτήρες LED ισχύος 88W ενδεικτικού τύπου Xpost-top 801 LED Τεμ 4 700, ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,30 ΦΠΑ 23% ,53 ΣΥΝΟΛΟ: ,83 ΕΘΕΩΡΗΘΗ Αλεξ/πολη 17/08/2012 Αλεξ/πολη 17/08/2012 Η προϊσταμένη του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος Του Δήμου Αλεξ/πολης Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Αικατερίνη Ντεφίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 72/12 ΤΖΙΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων τύπου LED για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού 16

17 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της παρούσης Γ.Σ.Υ. είναι η εκτέλεση των προμηθειών των Ο.Τ.Α. που εντάσσονται στις διατάξεις του αρ.11389/93 ΕΚΠΟΤΑ (απόφαση Υπουργ. Εσωτερικών) σε εκτέλεση του Ν.1797/88 και 2000/91 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως ισχύουν σήμερα. Άρθρο 2 ο Τα συμβατικά στοιχεία, που απαρτίζουν την «Μελέτη «κατά σειρά ισχύος είναι η προκήρυξη, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, η Γ.Σ.Υ., η Τεχνικοοικονομική Προσφορά του αναδόχου και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. Άρθρο 3ο Χρόνος περαίωσης Ο χρόνος για την περαίωση εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε (6) έξι ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά και μέσα σε δέκα (10) ημέρες το πολύ από την έγγραφη ειδοποίηση από την Υπηρεσία. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ή την παράταση που θα δοθεί νόμιμα (άρθρο 27 του αρ /93 ΕΚΠΟΤΑ), ο ανάδοχος -προμηθευτής υπόκειται στην ποινική ρήτρα όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του αρ /93 ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 4ο Παραλαβή υλικών Μηχανημάτων Η παραλαβή των υλικών και μηχανημάτων γίνεται ανάλογα με το υλικό α) Με μακροσκοπικό έλεγχο β) Με χημική ή μηχανική εξέταση γ) Με πρακτική δοκιμασία και με βάση οποιωνδήποτε σχετικών με την προμήθεια στοιχείων ήθελε ζητήσει η επιτροπή παραλαβής, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων και διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 28 του αρ.11389/93 ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 5 ο Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον μεν Ελληνικό τύπο, βαρύνει τους φορείς που εκτελούν τις προμήθειες, στην δε επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τις κοινότητες. Τα κείμενα της εν λόγω εφημερίδας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν μια σελίδα αυτής, δηλαδή 650 λέξεις περίπου (άρθρο 5, παρ. 2 του αρ /93 ΕΚΠΟΤΑ). Άρθρο 6 ο Ο χρόνος καλής λειτουργίας της προμήθειας, η διατήρησης ορίζεται σε (12) δώδεκα μήνες και προσμετράται από την ημερομηνία της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας. 17

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Εργασία : Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών Δήμου Βέροιας(Α'ΦΑΣΗ) Aριθμ. Μελέτης:21/2015 ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια ηλεκτρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα