Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΕΡΓΟ: Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου ιαγωνισµού για την Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών της μελέτης: Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,00 με το Φ.Π.Α. με εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2014, για ελεύθερη παράδοση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ / Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ( ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: α) Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την από ώρα μέχρι (έναρξη αποσφράγισης προσφορών ). β) Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού ημέρας δηλαδή την Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας Αλεξανδρούπολη. Σε περίπτωση απεργίας και ανωτέρας βίας ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. 2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με αντικείμενο της προμήθειας και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της μελέτης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές οι οποίες θα αναφέρονται για μέρος μόνο των ζητούμενων ειδών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

2 Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ, ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές. Οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) Τεχνική προσφορά (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης και στο ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) Ασφαλιστική ενημερότητα Φορολογική ενημερότητα 4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα διαθέτει τη συμφερότερη προσφορά, ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών της μελέτης: Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού. 5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το ΦΠΑ. 6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών θα γίνεται ενώπιον της επιτροπής, με τον τρόπο που αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση. 7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων. Αλεξ/πολη ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Αλεξ/πολη Αλεξ/πολη ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ Ο ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΥΣΤΑ ΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/14 ΕΡΓΟ: Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ηλεκτρικών λαµπτήρων για τις ανάγκες της εύρυθµης λειτουργίας φωτισµού των οδών της πόλης και των συνοικισµών του ήµου, αλλά και την αντιµετώπιση κάθε είδους βλάβης στις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και δίκτυα του ήµου. Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο ήµο. Τα υλικά θα τοποθετηθούν από εξειδικευµένα συνεργεία του ήµου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των ,00 µε Φ.Π.Α. Αλεξ/πολη Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

4 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/14 ΕΡΓΟ: Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Οι λαµπτήρες 20 W θα είναι πρισµατικού τύπου Ε 27 κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η τάση λειτουργίας τους θα είναι V. Θα είναι ισχύος 20 W και θα αποδίδουν 100 W, µε φωτεινή ροή LM τουλάχιστον. Η λειτουργία τους θα είναι δυνατή σε θερµοκρασίες 15ο C µέχρι + 45οC 2. Οι λαµπτήρες Νατρίου ισχύος W θα είναι ελλειψοειδούς µορφής ατµών νατρίου, υψηλής πιέσεως, µε κάλυκα Ε40 και φωτεινής ροής LM τουλάχιστον. 3. Οι λαµπτήρες Νατρίου ισχύος 110W θα είναι ελλειψοειδούς µορφής ατµών νατρίου, υψηλής πιέσεως, χωρίς εσωτερικό εκκινητή, µε κάλυκα Ε27 και φωτεινής ροής 9000 LM τουλάχιστον. 4. Οι λαµπτήρες Νατρίου ισχύος 70W θα είναι σωληνωτής µορφής ατµών νατρίου, υψηλής πιέσεως, µε κάλυκα Ε27 και φωτεινής ροής 6000 LM τουλάχιστον. 5. Οι λαµπτήρες Νατρίου ισχύος 150 W θα είναι σωληνωτής µορφής ατµών νατρίου, υψηλής πιέσεως, µε κάλυκα Ε40 και φωτεινής ροής LM τουλάχιστον. 6. Οι λαµπτήρες ιωδίνης µε αλογονίδια θα είναι ισχύος 150 W µε κάλυκα τύπου RX7s-24, φωτεινής ροής lm τουλάχιστον. 7. Λαµπτήρας φθορισµού ισχύος 36 W εσωτερικού χώρου, τάσης λειτουργίας 230 V, µε χρωµατική απόχρωση daylight και φωτεινή ροή 3000 lm τουλάχιστον. 8. Λαµπτήρας φθορισµού ισχύος 58 W εσωτερικού χώρου τάσης λειτουργίας 230V, µε χρωµατική απόχρωση daylight και φωτεινή ροή 4800 lm τουλάχιστον. 9. Εκκινητής (Starter) τύπου S10 για έναυση όλων των λαµπτήρων φθορισµού εσωτερικού χώρου, τάσης λειτουργίας 230 V 10. Εκκινητής (Starter) τύπου S2 για έναυση όλων των λαµπτήρων φθορισµού εσωτερικού χώρου, τάσης λειτουργίας 230 V 11. Εκκινητής για λαµπτήρες Νατρίου ισχύος από 70 W έως 400 W. 12. Λυχνιολαβή (ντούι) πορσελάνης ΕΗ Ε Μονοφασικό ερµάριο εξωτερικού χώρου τύπου pillar διαστάσεων περίπου (600Χ600Χ300)χιλ., µε µία πόρτα και παράθυρο για ανάγνωση ενδείξεων µετρητή ΕΗ. Το ερµάριο θα είναι κατασκευασµένο από γαλβανιζέ λαµαρίνα πάχους 1,5mm και θα φέρει κλειδαριά.

5 14. Τριφασικό ερµάριο εξωτερικού χώρου τύπου pillar διαστάσεων περίπου (800Χ1000Χ300) χιλ., µε δύο πόρτες και παράθυρο για ανάγνωση ενδείξεων µετρητή ΕΗ. Το ερµάριο θα είναι κατασκευασµένο από γαλβανιζέ λαµαρίνα πάχους 1,5mm και θα φέρει κλειδαριά. 15. Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 για εσωτερική εγκατάσταση τριών κλώνων µε διατοµή 1,5 mm2 16. Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 για εσωτερική εγκατάσταση τριών κλώνων µε διατοµή 2,5 mm2 17. Καλώδιο εύκαµπτο 4Χ1,5 mm2 για εσωτερική εγκατάσταση τεσσάρων κλώνων µε διατοµή 1,5 mm2 18. Καλώδιο εύκαµπτο 4Χ2,5 mm2 για εσωτερική εγκατάσταση τεσσάρων κλώνων µε διατοµή 2,5 mm2 19. Ερµάριο πίνακα δύο σειρών πλαστικό, εξωτερικής τοποθέτησης, στεγανό, προστασίας ΙΡ Ερµάριο πίνακα τριών σειρών πλαστικό, εξωτερικής τοποθέτησης, στεγανό, προστασίας ΙΡ Πρίζα σούκο 16 Α απλή εξωτερική 22. Μικροαυτόµατος πίνακα 10 Α µονοπολικός 23. Μικροαυτόµατος πίνακα 16 Α µονοπολικός 24. Μικροαυτόµατος πίνακα 20 Α µονοπολικός 25. Μικροαυτόµατος πίνακα 25 Α µονοπολικός 26. Μικροαυτόµατος πίνακα 40 Α µονοπολικός 27. Μικροαυτόµατος πίνακα 40 Α τριπολικός 28. Πολύπριζο τεσσάρων θέσεων 230 V 29. Ασφάλεια Neozed ονοµαστικού ρεύµατος 20 Α. 30. Ασφάλεια Neozed ονοµαστικού ρεύµατος 25Α. 31. Ασφάλεια Neozed ονοµαστικού ρεύµατος 35 Α. 32. Ασφάλεια τύπου ΕΗ ονοµαστικού ρεύµατος 25 Α. 33. Ασφάλεια τύπου ΕΗ ονοµαστικού ρεύµατος 35 Α. 34.Ηλεκτρονόµος (Ρελέ) 25 Α µονοφασικός, δύο επαφών ανοικτών (Ν.Ο.) µε πηνίο 230 V 35.Ηλεκτρονόµος (Ρελέ) 40 Α τριφασικός, τεσσάρων επαφών ανοικτών (Ν.Ο.) µε πηνίο 230 V

6 36.Ηλεκτρονόµος (Ρελέ) 63 Α τριφασικός, τεσσάρων επαφών ανοικτών (Ν.Ο.) µε πηνίο 230 V 37. Αναλογικός χρονοδιακόπτης ράγας, στενός, 1 εξόδου 24 ωρών µε εφεδρεία. 38. Μικροαυτόµατος πίνακα 32 Α µονοπολικός 39. Μετασχηµατιστής λυχνίας ατµών νατρίου (ballast) φωτιστικού σώµατος, ισχύος 250 W 40. Μετασχηµατιστής λυχνίας ατµών νατρίου (ballast) φωτιστικού σώµατος, ισχύος 400 W 41. Μετασχηµατιστής λυχνίας ατµών υδραργύρου (ballast) φωτιστικού σώµατος, ισχύος 125 W 42. Μετασχηµατιστής λυχνίας NaHj φωτιστικού σώµατος, ισχύος 150 W 43. Ρελέ διαρροής τριφασικό 40Α 30mΑ 44. Ρελέ διαρροής τριφασικό 63Α 30mΑ 45. Ρελέ διαρροής µονοφασικό 25Α 30mΑ 46. Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2 47. Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 mm2 48. Καλώδιο εύκαµπτο 3Χ0,75 mm2 49. Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 µονοπολικό µαύρο 50. Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 µονοπολικό µπλε 51. Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 µονοπολικό κίτρινο 52. Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 µονοπολικό µαύρο 53. Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 µονοπολικό µπλε 54. Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 µονοπολικό κίτρινο 55. Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 µονοπολικό µαύρο 56. Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 µονοπολικό µπλε 57. Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 µονοπολικό κίτρινο 58. Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 µονοπολικό µαύρο 59. Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 µονοπολικό µπλε 60. Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 µονοπολικό κίτρινο 61. Λαστιχοταινία ανθυγρή 19mm χ 9,1m µαύρη

7 62. Μονωτική ταινία µαύρη 19mm x 20 m στενή 63. Φωτοκύταρρο ηµέρας - νύχτας (16 Α 203 V - στεγανό) 64. Ασφάλεια (10Χ38)mm 6Α 65. Ασφάλεια (10Χ38)mm 10Α 66. Κυλινδρικά φυσίγγια (8,5Χ31,5)χιλ. 6Α 67. εµατικά καλωδίων (200Χ3,6)χιλ., λευκού χρώµατος ( συσκευασία των 100 τεµ.) 68. Βύσµατα τοίχου 6x30χιλ ( συσκευασία των 100 τεµ.) 69. Βύσµατα τοίχου 8χ40χιλ ( συσκευασία των 100 τεµ.) 70. Βύσµατα τοίχου 10χ50χιλ ( συσκευασία των 50 τεµ.) 71. Βύσµατα τοίχου 12χ60χιλ ( συσκευασία των 25 τεµ.) 72. Ασφάλεια γυάλινη 4Α (5Χ20)mm 73. Λαµπτήρας Νατρίου σωληνωτός 400 W Ε40, µε φωτεινή ροή LM τουλάχιστον. 74. Λαµπτήρας υδραργύρου 250 W Ε40 τύπου αχλάδι, µε φωτεινή ροή LM τουλάχιστον. 75. Λαµπτήρας υδραργύρου 400 W Ε40 τύπου αχλάδι, µε φωτεινή ροή LM τουλάχιστον. 76. Λαµπτήρας καρφωτός 18 W µε κάλυκα τύπου G24d-2, µε φωτεινή ροή LM τουλάχιστον. 77. Λαµπτήρας υδραργύρου 125 W E-27 τύπου αχλάδι, µε φωτεινή ροή LM τουλάχιστον. 78. Λαµπτήρας νατρίου 100 W διάφανος, µε φωτεινή ροή LM τουλάχιστον. 79. Λαµπτήρας µετάλλου HQI- 150 W µε κάλυκα τύπου Rx7s-24, µε φωτεινή ροή LM τουλάχιστον. 80. Φις σούκου αρσενικό PVC 81. Φις σούκου θηλυκό PVC 82. Στήριγµα καλωδίων ρόκα 7/25 (συσκευασία των 100 τεµ.) 83. Στήριγµα καλωδίων ρόκα 8/25 (συσκευασία των 100 τεµ.) 84. Στήριγµα καλωδίων ρόκα 9/25 (συσκευασία των 100 τεµ.)

8 85. Κλέµες πολυαιθυλενίου 4mm2, 12 πόλων (συσκευασία των 50 τεµ.) 86. Κλέµες πολυαιθυλενίου 6mm2, 12 πόλων (συσκευασία των 50 τεµ.) 87. Κλέµες πολυαιθυλενίου 10mm2, 12 πόλων (συσκευασία των 50 τεµ.) 88. Κλέµες πολυαιθυλενίου 16mm2, 12 πόλων (συσκευασία των 10 τεµ.) 89. Κλέµες πολυαιθυλενίου 25mm2, 12 πόλων (συσκευασία των 10 τεµ.) * Στο φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχεται ο πίνακας τεχνικής προσφοράς συµπληρωµένος όπως στο υπόδειγµα που συνοδεύει την παρούσα. Τεχνική Περιγραφή του προσφερόµενου είδους, έντυπα τεχνικών προδιαγραφών, πιστοποιητικά κ.λ.π., σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στους Τεχνικούς όρους και προδιαγραφές της Μελέτης. Επίσης σε αυτήν πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης και ο χρόνος εγγύησης. Μαζί µε την Τεχνική Προσφορά θα προσκοµισθούν και τα κάτωθι: α. δήλωση πιστότητας κατασκευαστή ( CE ) για κάθε είδος (επί ποινή αποκλεισµού) β. Τα είδη που θα προσκοµιστούν από τους διαγωνιζοµένους τα οποία πρέπει να είναι ενταγµένα σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, θα πρέπει να συνοδεύονται από τον Αριθµό Μητρώου Παραγωγού από εγκεκριµένο από το ΥΠΕΧΩ Ε σύστηµα, σύµφωνα µε τον Ν.2939/01 και το Π.. 117/2004 όπως αυτά ισχύουν µέχρι σήµερα (επί ποινή αποκλεισµού). γ. Για κάθε είδος της προµήθειας θα πρέπει να προσκοµισθούν όλα τα απαραίτητα φυλλάδια µε τις τεχνικές προδιαγραφές του υλικού και όλα τα πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας και πιστοποιητικά ασφάλειας (Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή, δήλωση συµµόρφωσης κατά CE, υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή αναφορικά µε τη διάρκεια ζωής για τα είδη των λαµπτήρων). Αλεξ/πολη ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Αλεξ/πολη Αλεξ/πολη Ο ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΟΥΣΤΑ ΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

9 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:61/14 ΕΡΓΟ:" Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού " ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ενδεικτικός) Α/Α ΕΙ ΟΣ ΤΙΜΗ Α/Τ. Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΠΑΝΗ 1 Λαµπτήρας 20 W 1 Τεµ , ,00 2 Λαµπτήρας Νατρίου 220 ή 210W τύπου αχλάδι Ε40 2 Τεµ , ,00 3 Λαµπτήρας Νατρίου 110 W 3 Τεµ ,00 480,00 4 Λαµπτήρας Νατρίου 70 W 4 Τεµ ,00 700,00 5 Λαµπτήρας Νατρίου 150 W 5 Τεµ ,90 318,00 6 Λαµπτήρας Ιωδίνης 150 W 6 Τεµ ,50 175,00 7 Λαµπτήρας φθορισµού 36 W 7 Τεµ ,51 502,00 8 Λαµπτήρας φθορισµού 58 W 8 Τεµ. 50 1,90 95,00 9 STARTER S10 9 Τεµ. 50 0,43 21,50 10 STARTER S2 10 Τεµ. 50 0,43 21,50 11 Εκκινητής Νατρίου W 11 Τεµ , ,00 Λυχνιολαβή (ντούι) πορσελάνης 12 ΕΗ Ε27 12 Τεµ ,00 500,00 13 Μονοφασικό ερµάριο εξωτερικού χώρου τύπου pillar διαστάσεων περίπου 600Χ600Χ Τεµ ,00 500,00 Τριφασικό ερµάριο εξωτερικού χώρου τύπου pillar διαστάσεων 14 περίπου 800Χ1000Χ Τεµ ,00 620,00 15 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm 2 15 µ.µ ,59 118,00 16 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm 2 16 µ.µ ,94 188,00 17 Καλώδιο εύκαµπτο 3Χ1,5 mm 2 17 µ.µ ,76 152,00 18 Καλώδιο εύκαµπτο 3Χ2,5 mm 2 18 µ.µ ,24 248,00 19 Ερµάριο πίνακα 2 σειρών 19 Τεµ. 4 48,00 192,00 20 Ερµάριο πίνακα 3 σειρών 20 Τεµ. 4 62,00 248,00 21 Πρίζα SCHUKO 16A 21 Τεµ. 50 1,80 90,00 Μικροαυτόµατος πίνακα 10 Α 3,88 22 µονοπολικός 22 Τεµ ,00 Μικροαυτόµατος πίνακα 16 Α 3,88 23 µονοπολικός 23 Τεµ ,40

10 Μικροαυτόµατος πίνακα 20 Α 3,88 24 µονοπολικός 24 Τεµ ,60 Μικροαυτόµατος πίνακα 25 Α 3,88 25 µονοπολικός 25 Τεµ ,60 Μικροαυτόµατος πίνακα 40 Α 8,70 26 µονοπολικός 26 Τεµ ,00 Μικροαυτόµατος πίνακα 40 Α 10,84 27 τριπολικός 27 Τεµ. 5 54,20 28 Πολύµπριζο 4 θέσεων 28 Τεµ. 30 7,00 210,00 29 Ασφάλειες Neozed 20A 29 Τεµ. 35 1,50 52,50 30 Ασφάλειες Neozed 25A 30 Τεµ. 35 1,50 52,50 31 Ασφάλειες Neozed 35A 31 Τεµ. 15 1,50 22,50 32 Ασφάλειες Tύπου ΕΗ 25A 32 Τεµ. 50 1,50 75,00 33 Ασφάλειες Tύπου ΕΗ 35A 33 Τεµ. 50 1,50 75,00 34 Ρελέ 25Α1φ µε 2 ανοιχτές επαφές (Ν.Ο.) 34 Τεµ. 5 27,93 139,65 35 Ρελέ 40Α 3φ µε 4 ανοιχτές επαφές (Ν.Ο.) 35 Τεµ. 5 56,33 281,65 36 Ρελέ 63Α 3φ µε 4 ανοιχτές επαφές (Ν.Ο.) 36 Τεµ ,10 560,50 37 Χρονοδιακόπτης ράγας, στενός µε εφεδρεία 37 Τεµ. 5 48,98 244,90 Μικροαυτόµατος πίνακα 32 Α 38 µονοπολικός 38 Τεµ. 15 5,80 87,00 39 Μετασχηµατιστής νατρίου 250 W 39 Τεµ ,00 374,00 40 Μετασχηµατιστής νατρίου 400 W 40 Τεµ ,00 600,00 41 Μετασχηµατιστής 125 W Hg 41 Τεµ. 20 8,50 170,00 42 Μετασχηµατιστής 150 W NaHj 42 Τεµ ,00 252,00 43 Ρελέ διαρροής 3φ 40Α 30mΑ 43 Τεµ. 5 62,00 310,00 44 Ρελέ διαρροής 3φ 63Α 30mΑ 44 Τεµ ,00 204,00 45 Ρελέ διαρροής 1φ 25Α 30mΑ 45 Τεµ. 5 46,00 230,00 46 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2 46 µ.µ ,90 270,00 47 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 mm2 47 µ.µ ,40 420,00 48 Καλώδιο εύκαµπτο 3Χ0,75 mm2 48 µ.µ ,45 135,00 49 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 µονοπολικό µαύρο 49 µ.µ ,35 105,00 50 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 µονοπολικό µπλε 50 µ.µ ,35 70,00 51 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 µονοπολικό κίτρινο 51 µ.µ ,35 70,00 52 Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 µονοπολικό µαύρο 52 µ.µ ,40 80,00 53 Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 µονοπολικό µπλε 53 µ.µ ,40 40,00 54 Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 µονοπολικό κίτρινο 54 µ.µ ,40 40,00

11 Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 µονοπολικό µαύρο 55 µ.µ ,60 300,00 Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 µονοπολικό µπλε 56 µ.µ ,60 60,00 Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 µονοπολικό κίτρινο 57 µ.µ ,60 60,00 Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 µονοπολικό µαύρο 58 µ.µ ,80 80,00 Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 µονοπολικό µπλε 59 µ.µ ,80 80,00 Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 µονοπολικό κίτρινο 60 µ.µ ,80 80,00 Λαστιχοταινία ανθυγρή 19χ9,1 µαύρη 61 Τεµ. 10 4,50 45,00 62 Μονωτική ταινία µαύρη 19x20 στενή 62 Τεµ ,00 Φωτοκύταρρο ηµέρας - νύχτας 16 Α 63 ) 203 V - στεγανό) 63 Τεµ. 10 9,00 90,00 64 Ασφάλεια (10Χ38)mm 6Α 64 Τεµ. 20 2,50 50,00 65 Ασφάλεια (10Χ38)mm 10Α 65 Τεµ. 10 3,00 30,00 66 Κυλινδρικά φυσίγγια (8,5Χ31,5)χιλ. 6Α 66 Τεµ. 37 1,00 37,00 67 εµατικά καλωδίων (200Χ3,6)χιλ., λευκού χρώµατος ( συσκευασία των 100 τεµ.) 67 Τεµ. 10 2,60 26,00 Βύσµατα τοίχου 6x30χ. ( 68 συσκευασία των 100 τεµ.) 68 Τεµ. 6 8,00 48,00 Βύσµατα τοίχου 8χ40χ. ( 69 συσκευασία των 100 τεµ.) 69 Τεµ. 2 9,00 18,00 Βύσµατα τοίχου 10χ50χ. ( 70 συσκευασία των 50 τεµ.) 70 Τεµ. 2 13,00 26,00 Βύσµατα τοίχου 12χ60χ. ( 71 συσκευασία των 25 τεµ.) 71 Τεµ. 3 18,00 54,00 72 Ασφάλεια γυάλινη 4Α (5Χ20)mm 72 Τεµ ,15 15,00 Λαµπτήρας Νατρίου σωληνωτός W Ε40 73 Τεµ ,00 420,00 Λαµπτήρας υδραργύρου 250 W 74 Ε40 74 Τεµ ,50 125,00 Λαµπτήρας υδραργύρου 400 W 75 Ε40 75 Τεµ ,00 170,00 76 Λαµπτήρας καρφωτός 18 W 76 Τεµ. 40 6,50 260,00 77 Λαµπτήρας υδραργύρου 125 W E Τεµ ,00 900,00 Λαµπτήρας νατρίου 100 W 78 διάφανος 78 Τεµ ,00 720,00 79 Λαµπτήρας µετάλλου HQI-TS 150 W 79 Τεµ ,00 200,00

12 80 Φις σούκου αρσενικό PVC 80 Τεµ. 10 2,10 21,00 81 Φις σούκου θηλυκό PVC 81 Τεµ. 10 2,10 21,00 Στήριγµα καλωδίων ρόκα 7/25 82 (συσκευασία των 100 τεµ.) 82 Τεµ. 5 1,40 7,00 Στήριγµα καλωδίων ρόκα 8/25 83 (συσκευασία των 100 τεµ.) 83 Τεµ. 10 1,50 15,00 Στήριγµα καλωδίων ρόκα 9/25 84 (συσκευασία των 100 τεµ.) 84 Τεµ. 10 1,60 16,00 85 Κλέµες πολυαιθυλενίου 4mm2 (12 πόλων), σε συσκευασία των 50 τεµ. 85 Τεµ. 1 15,00 15, Κλέµες πολυαιθυλενίου 6mm2 (12 πόλων), σε συσκευασία των 50 τεµ. 86 Τεµ. 3 18,00 54,00 Κλέµες πολυαιθυλενίου 10mm2 (12 πόλων), σε συσκευασία των 50 τεµ. 87 Τεµ. 5 26,00 130,00 Κλέµες πολυαιθυλενίου 16mm2 (12 πόλων), σε συσκευασία των 10 τεµ. 88 Τεµ ,00 110,00 Κλέµες πολυαιθυλενίου 25mm2 (12 πόλων), σε συσκευασία των 10 τεµ. 89 Τεµ ,00 360,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,00 ΦΠΑ 23% ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Αλεξ/πολη Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Αλεξ/πολη Αλεξ/πολη ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΟΥΣΤΑ ΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ MHXANIKΟΣ

13 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/14 ΕΡΓΟ: Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείµενο της παρούσης Γ.Σ.Υ. είναι η εκτέλεση των προµηθειών των Ο.Τ.Α. που εντάσσονται στις διατάξεις του αρ.11389/93 ΕΚΠΟΤΑ (απόφαση Υπουργ. Εσωτερικών) σε εκτέλεση του Ν.1797/88 και 2000/91 «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» ως ισχύουν σήµερα. Άρθρο 2 ο Τα συµβατικά στοιχεία, που απαρτίζουν τη «Μελέτη» κατά σειρά ισχύος είναι η προκήρυξη, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, η Γ.Σ.Υ., η Τεχνικοοικονοµική Προσφορά του αναδόχου και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός. Άρθρο 3ο Χρόνος περαίωσης Ο χρόνος για την περαίωση εκτέλεσης της προµήθειας ορίζεται σε έξι (6) ηµερολογιακούς µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Η παράδοση των υλικών θα γίνει τµηµατικά και µέσα σε δέκα (10) ηµέρες το πολύ από την έγγραφη ειδοποίηση από την Υπηρεσία. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας ή την παράταση που θα δοθεί νόµιµα (άρθρο 27 του αρ /93 ΕΚΠΟΤΑ), ο ανάδοχος -προµηθευτής υπόκειται στην ποινική ρήτρα όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του αρ /93 ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 4ο Παραλαβή υλικών Μηχανηµάτων Η παραλαβή των υλικών και µηχανηµάτων γίνεται ανάλογα µε το υλικό α) Με µακροσκοπικό έλεγχο β) Με χηµική ή µηχανική εξέταση γ) Με πρακτική δοκιµασία και µε βάση οποιωνδήποτε σχετικών µε την προµήθεια στοιχείων ήθελε ζητήσει η επιτροπή παραλαβής, τηρουµένων πάντοτε των διατάξεων και διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 28 του αρ.11389/93 ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 5 ο Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις, δηµοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον µεν Ελληνικό τύπο, βαρύνει τους φορείς που εκτελούν τις προµήθειες, στην δε επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τις κοινότητες. Τα κείµενα της εν λόγω εφηµερίδας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν µια σελίδα αυτής, δηλαδή 650 λέξεις περίπου (άρθρο 5, παρ. 2 του αρ /93 ΕΚΠΟΤΑ).

14 Άρθρο 6 ο Ο χρόνος καλής λειτουργίας της προµήθειας, η διατήρησης ορίζεται σε (12) δώδεκα µήνες και προσµετράται από την ηµεροµηνία της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προµήθειας. Αλεξ/πολη ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Αλεξ/πολη Αλεξ/πολη Ο ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΟΥΣΤΑ ΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

15 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ Ποσότητα 1 Λαµπτήρας 20 W Τεµ Λαµπτήρας Νατρίου 220 ή 210W Τεµ. 450 τύπου αχλάδι Ε40 3 Λαµπτήρας Νατρίου 110 W Τεµ Λαµπτήρας Νατρίου 70 W Τεµ Λαµπτήρας Νατρίου 150 W Τεµ Λαµπτήρας Ιωδίνης 150 W Τεµ Λαµπτήρας φθορισµού 36 W Τεµ Λαµπτήρας φθορισµού 58 W Τεµ STARTER S10 Τεµ STARTER S2 Τεµ Εκκινητής Νατρίου W Τεµ Λυχνιολαβή (ντούι) πορσελάνης Τεµ. 500 ΕΗ Ε27 13 Μονοφασικό ερµάριο εξωτερικού Τεµ. 2 χώρου τύπου pillar διαστάσεων περίπου 600Χ600Χ Τριφασικό ερµάριο εξωτερικού Τεµ. 2 χώρου τύπου pillar διαστάσεων περίπου 800Χ1000Χ Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm 2 µ.µ Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm 2 µ.µ Καλώδιο εύκαµπτο 3Χ1,5 mm 2 µ.µ Καλώδιο εύκαµπτο 3Χ2,5 mm 2 µ.µ Ερµάριο πίνακα 2 σειρών Τεµ Ερµάριο πίνακα 3 σειρών Τεµ Πρίζα SCHUKO 16A Τεµ Μικροαυτόµατος πίνακα 10 Α Τεµ. 50 µονοπολικός 23 Μικροαυτόµατος πίνακα 16 Α Τεµ. 30 µονοπολικός 24 Μικροαυτόµατος πίνακα 20 Α Τεµ. 20 µονοπολικός 25 Μικροαυτόµατος πίνακα 25 Α Τεµ. 20 µονοπολικός 26 Μικροαυτόµατος πίνακα 40 Α Τεµ. 10 µονοπολικός 27 Μικροαυτόµατος πίνακα 40 Α Τεµ. 5 τριπολικός 28 Πολύµπριζο 4 θέσεων Τεµ Ασφάλειες Neozed 20A Τεµ Ασφάλειες Neozed 25A Τεµ Ασφάλειες Neozed 35A Τεµ Ασφάλειες Tύπου ΕΗ 25A Τεµ Ασφάλειες Tύπου ΕΗ 35A Τεµ Ρελέ 25Α1φ µε 2 ανοιχτές επαφές Τεµ. 5 (Ν.Ο.) 35 Ρελέ 40Α 3φ µε 4 ανοιχτές Τεµ. 5 επαφές (Ν.Ο.) 36 Ρελέ 63Α 3φ µε 4 ανοιχτές Τεµ. 5 επαφές (Ν.Ο.) 37 Χρονοδιακόπτης ράγας, στενός Τεµ. 5 µε εφεδρεία 38 Μικροαυτόµατος πίνακα 32 Α Τεµ. 15 µονοπολικός 39 Μετασχηµατιστής νατρίου 250 W Τεµ Μετασχηµατιστής νατρίου 400 W Τεµ Μετασχηµατιστής 125 W Hg Τεµ Μετασχηµατιστής 150 W NaHj Τεµ. 18 Εταιρία Κατασκευής Τύπος Μοντέλο Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών Πιστοποιητικά Ποιότητας

16 43 Ρελέ διαρροής 3φ 40Α 30mΑ Τεµ Ρελέ διαρροής 3φ 63Α 30mΑ Τεµ Ρελέ διαρροής 1φ 25Α 30mΑ Τεµ Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2 µ.µ Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 mm2 µ.µ Καλώδιο εύκαµπτο 3Χ0,75 mm2 µ.µ Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 µ.µ. 300 µονοπολικό µαύρο 50 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 µ.µ. 200 µονοπολικό µπλε 51 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 µ.µ. 200 µονοπολικό κίτρινο 52 Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 µ.µ. 200 µονοπολικό µαύρο 53 Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 µ.µ. 100 µονοπολικό µπλε 54 Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 µ.µ. 100 µονοπολικό κίτρινο 55 Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 µ.µ. 500 µονοπολικό µαύρο 56 Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 µ.µ. 100 µονοπολικό µπλε 57 Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 µ.µ. 100 µονοπολικό κίτρινο 58 Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 µ.µ. 100 µονοπολικό µαύρο 59 Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 µ.µ. 100 µονοπολικό µπλε 60 Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 µ.µ. 100 µονοπολικό κίτρινο 61 Λαστιχοταινία ανθυγρή 19χ9,1 Τεµ. 10 µαύρη 62 Μονωτική ταινία µαύρη 19x20 Τεµ. 100 στενή 63 Φωτοκύταρρο ηµέρας - νύχτας Τεµ Α ) 203 V - στεγανό) 64 Ασφάλεια (10Χ38)mm 6Α Τεµ Ασφάλεια (10Χ38)mm 10Α Τεµ Κυλινδρικά φυσίγγια Τεµ. 37 (8,5Χ31,5)χιλ. 6Α 67 εµατικά καλωδίων Τεµ. 10 (200Χ3,6)χιλ., λευκού χρώµατος ( συσκευασία των 100 τεµ.) 68 Βύσµατα τοίχου 6x30χ. ( Τεµ. 6 συσκευασία των 100 τεµ.) 69 Βύσµατα τοίχου 8χ40χ. ( Τεµ. 2 συσκευασία των 100 τεµ.) 70 Βύσµατα τοίχου 10χ50χ. ( Τεµ. 2 συσκευασία των 50 τεµ.) 71 Βύσµατα τοίχου 12χ60χ. ( Τεµ. 3 συσκευασία των 25 τεµ.) 72 Ασφάλεια γυάλινη 4Α (5Χ20)mm Τεµ Λαµπτήρας Νατρίου σωληνωτός Τεµ W Ε40 74 Λαµπτήρας υδραργύρου 250 W Τεµ. 10 Ε40 75 Λαµπτήρας υδραργύρου 400 W Τεµ. 10 Ε40 76 Λαµπτήρας καρφωτός 18 W Τεµ Λαµπτήρας υδραργύρου 125 W Τεµ. 180 E Λαµπτήρας νατρίου 100 W Τεµ. 30 διάφανος 79 Λαµπτήρας µετάλλου HQI-TS Τεµ W 80 Φις σούκου αρσενικό PVC Τεµ. 10

17 81 Φις σούκου θηλυκό PVC Τεµ Στήριγµα καλωδίων ρόκα 7/25 Τεµ. 5 (συσκευασία των 100 τεµ.) 83 Στήριγµα καλωδίων ρόκα 8/25 Τεµ. 10 (συσκευασία των 100 τεµ.) 84 Στήριγµα καλωδίων ρόκα 9/25 Τεµ. 10 (συσκευασία των 100 τεµ.) 85 Κλέµες πολυαιθυλενίου 4mm2 Τεµ. 1 (12 πόλων), σε συσκευασία των 50 τεµ. 86 Κλέµες πολυαιθυλενίου 6mm2 Τεµ. 3 (12 πόλων), σε συσκευασία των 50 τεµ. 87 Κλέµες πολυαιθυλενίου 10mm2 Τεµ. 5 (12 πόλων), σε συσκευασία των 50 τεµ. 88 Κλέµες πολυαιθυλενίου 16mm2 Τεµ. 10 (12 πόλων), σε συσκευασία των 10 τεµ. 89 Κλέµες πολυαιθυλενίου 25mm2 (12 πόλων), σε συσκευασία των 10 τεµ. Τεµ. 20 Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να καταθέτουν πλήρως συµπληρωµένο το υπόδειγµα της τεχνικής προσφοράς. Αναλυτικότερα, στη στήλη "εταιρία κατασκευής" θα συµπληρώνονται τα στοιχεία της εταιρίας, στο εδάφιο "τύπος µοντέλο" το συγκεκριµένο µοντέλο όπως αυτό τιτλοφορείται από τον κατασκευαστή- σε αντιστοιχία µε τα συνοδευτικά έγγραφα, στο εδάφιο "έντυπο τεχνικών προδιαγραφών" θα συµπληρώνεται το έντυπο που κατατίθεται µε σκοπό την αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών και τέλος στο εδάφιο "πιστοποιητικά ποιότητας" θα αναφέρεται το συγκεκριµένο έντυπο που κατατίθεται για την αναγνώριση της ποιότητας του προσφερόµενου είδους Αλεξανδρούπολη././2014 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα-.Υπογραφή)

18 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:61/14 ΕΡΓΟ:" Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού " ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ Α/Τ. Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Λαµπτήρας 20 W 1 Τεµ Λαµπτήρας Νατρίου 220 ή 210W τύπου αχλάδι Ε40 2 Τεµ Λαµπτήρας Νατρίου 110 W 3 Τεµ Λαµπτήρας Νατρίου 70 W 4 Τεµ Λαµπτήρας Νατρίου 150 W 5 Τεµ Λαµπτήρας Ιωδίνης 150 W 6 Τεµ Λαµπτήρας φθορισµού 36 W 7 Τεµ Λαµπτήρας φθορισµού 58 W 8 Τεµ STARTER S10 9 Τεµ STARTER S2 10 Τεµ Εκκινητής Νατρίου W 11 Τεµ Λυχνιολαβή (ντούι) πορσελάνης ΕΗ Ε27 12 Τεµ Μονοφασικό ερµάριο εξωτερικού χώρου τύπου pillar διαστάσεων περίπου 600Χ600Χ Τεµ. 2 Τριφασικό ερµάριο εξωτερικού χώρου τύπου pillar διαστάσεων περίπου 800Χ1000Χ Τεµ Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm 2 15 µ.µ Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm 2 16 µ.µ Καλώδιο εύκαµπτο 3Χ1,5 mm 2 17 µ.µ Καλώδιο εύκαµπτο 3Χ2,5 mm 2 18 µ.µ Ερµάριο πίνακα 2 σειρών 19 Τεµ Ερµάριο πίνακα 3 σειρών 20 Τεµ Πρίζα SCHUKO 16A 21 Τεµ Μικροαυτόµατος πίνακα 10 Α µονοπολικός 22 Τεµ. 50 Μικροαυτόµατος πίνακα 16 Α µονοπολικός 23 Τεµ. 30 Μικροαυτόµατος πίνακα 20 Α µονοπολικός 24 Τεµ. 20 Μικροαυτόµατος πίνακα 25 Α µονοπολικός 25 Τεµ. 20 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΠΑΝΗ

19 26 Μικροαυτόµατος πίνακα 40 Α µονοπολικός 26 Τεµ Μικροαυτόµατος πίνακα 40 Α τριπολικός 27 Τεµ Πολύµπριζο 4 θέσεων 28 Τεµ Ασφάλειες Neozed 20A 29 Τεµ Ασφάλειες Neozed 25A 30 Τεµ Ασφάλειες Neozed 35A 31 Τεµ Ασφάλειες Tύπου ΕΗ 25A 32 Τεµ Ασφάλειες Tύπου ΕΗ 35A 33 Τεµ Ρελέ 25Α1φ µε 2 ανοιχτές επαφές (Ν.Ο.) 34 Τεµ Ρελέ 40Α 3φ µε 4 ανοιχτές επαφές (Ν.Ο.) 35 Τεµ. 5 Ρελέ 63Α 3φ µε 4 ανοιχτές επαφές (Ν.Ο.) 36 Τεµ. 5 Χρονοδιακόπτης ράγας, στενός µε εφεδρεία 37 Τεµ Μικροαυτόµατος πίνακα 32 Α µονοπολικός 38 Τεµ Μετασχηµατιστής νατρίου 250 W 39 Τεµ Μετασχηµατιστής νατρίου 400 W 40 Τεµ Μετασχηµατιστής 125 W Hg 41 Τεµ Μετασχηµατιστής 150 W NaHj 42 Τεµ Ρελέ διαρροής 3φ 40Α 30mΑ 43 Τεµ Ρελέ διαρροής 3φ 63Α 30mΑ 44 Τεµ Ρελέ διαρροής 1φ 25Α 30mΑ 45 Τεµ Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2 46 µ.µ Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 mm2 47 µ.µ Καλώδιο εύκαµπτο 3Χ0,75 mm2 48 µ.µ Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 µονοπολικό µαύρο 49 µ.µ Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 µονοπολικό µπλε 50 µ.µ. 200 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 µονοπολικό κίτρινο 51 µ.µ. 200 Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 µονοπολικό µαύρο 52 µ.µ. 200 Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 µονοπολικό µπλε 53 µ.µ. 100 Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 µονοπολικό κίτρινο 54 µ.µ. 100 Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 µονοπολικό µαύρο 55 µ.µ. 500 Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 µονοπολικό µπλε 56 µ.µ. 100 Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 µονοπολικό κίτρινο 57 µ.µ. 100 Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 µονοπολικό µαύρο 58 µ.µ. 100 Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 µονοπολικό µπλε 59 µ.µ. 100 Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 µονοπολικό 60 κίτρινο 60 µ.µ Λαστιχοταινία ανθυγρή 19χ9,1 µαύρη 61 Τεµ. 10

20 62 Μονωτική ταινία µαύρη 19x20 στενή 62 Τεµ Φωτοκύταρρο ηµέρας - νύχτας 16 Α ) 203 V - στεγανό) 63 Τεµ Ασφάλεια (10Χ38)mm 6Α 64 Τεµ Ασφάλεια (10Χ38)mm 10Α 65 Τεµ Κυλινδρικά φυσίγγια (8,5Χ31,5)χιλ. 6Α 66 Τεµ εµατικά καλωδίων (200Χ3,6)χιλ., λευκού χρώµατος ( συσκευασία των 100 τεµ.) 67 Τεµ. 10 Βύσµατα τοίχου 6x30χ. ( συσκευασία των 100 τεµ.) 68 Τεµ. 6 Βύσµατα τοίχου 8χ40χ. ( συσκευασία των 100 τεµ.) 69 Τεµ. 2 Βύσµατα τοίχου 10χ50χ. ( συσκευασία των 50 τεµ.) 70 Τεµ Βύσµατα τοίχου 12χ60χ. ( συσκευασία των 25 τεµ.) 71 Τεµ Ασφάλεια γυάλινη 4Α (5Χ20)mm 72 Τεµ Λαµπτήρας Νατρίου σωληνωτός 400 W Ε40 73 Τεµ Λαµπτήρας υδραργύρου 250 W Ε40 74 Τεµ Λαµπτήρας υδραργύρου 400 W Ε40 75 Τεµ Λαµπτήρας καρφωτός 18 W 76 Τεµ Λαµπτήρας υδραργύρου 125 W E Τεµ Λαµπτήρας νατρίου 100 W διάφανος 78 Τεµ Λαµπτήρας µετάλλου HQI-TS 150 W 79 Τεµ Φις σούκου αρσενικό PVC 80 Τεµ Φις σούκου θηλυκό PVC 81 Τεµ Στήριγµα καλωδίων ρόκα 7/25 (συσκευασία των 100 τεµ.) 82 Τεµ Στήριγµα καλωδίων ρόκα 8/25 (συσκευασία των 100 τεµ.) 83 Τεµ. 10 Στήριγµα καλωδίων ρόκα 9/25 (συσκευασία των 100 τεµ.) 84 Τεµ. 10 Κλέµες πολυαιθυλενίου 4mm2 (12 πόλων), σε συσκευασία των 50 τεµ. 85 Τεµ. 1 Κλέµες πολυαιθυλενίου 6mm2 (12 πόλων), σε συσκευασία των 50 τεµ. 86 Τεµ. 3 Κλέµες πολυαιθυλενίου 10mm2 (12 πόλων), σε συσκευασία των 50 τεµ. 87 Τεµ. 5 Κλέµες πολυαιθυλενίου 16mm2 (12 πόλων), σε συσκευασία των 10 τεµ. 88 Τεµ. 10 Κλέµες πολυαιθυλενίου 25mm2 (12 πόλων), σε συσκευασία των 10 τεµ. 89 Τεµ. 20 ΣΥΝΟΛΟ: ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: Αλεξανδρούπολη././2014 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Σφραγίδα-Υπογραφή

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :. Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΦΠΑ 23% : ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 73.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :. Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΦΠΑ 23% : ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 73. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 FAX: 25551080664 Αλεξανδρούπολη 03.12.2014 Αρ. Πρωτ. : 74054 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :. Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 72/12 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων τύπου LED για την αντικατάσταση υπαρχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" Αρ. Μελέτης: 46/2015 Αρ. Διακήρυξη:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 90% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ 10% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 90% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ 10% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 14-10-2013 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 70246 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117

Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 Αρ. Μελέτης: 42/15 FAX: 25551080664

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2014 54566/2014 ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ " Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ανοιχτού ιαγωνισµού για Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ανοιχτού ιαγωνισµού για Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/13 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 30557/2013 ΕΡΓΟ: Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανοιχτού ιαγωνισµού για

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17739 Αρ. Μελέτης: 06/2014 Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια & τοποθέτηση τάπητα γηπέδων ΤΕΝΝΙΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 30 /13

ΕΡΓΟ: Προμήθεια & τοποθέτηση τάπητα γηπέδων ΤΕΝΝΙΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 30 /13 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια & τοποθέτηση τάπητα γηπέδων ΤΕΝΝΙΣ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια εξοπλισµού για την δηµιουργία Ωδείου στην οδό Βενιζέλου. Ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ω ΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Προµήθεια εξοπλισµού για την δηµιουργία Ωδείου στην οδό Βενιζέλου. Ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ω ΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ: Προµήθεια εξοπλισµού για την δηµιουργία Ωδείου στην οδό Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 86 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου Ν.3316/05) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 35/2013 Α.Π.: 41041 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα)

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα) Έργο : «Προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κλειστού τύπου κλούβα) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461823 2014-12-09

14PROC002461823 2014-12-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 9/12/2014 Α.Π.: 10366 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8932

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 7797 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α)λαμπτηρων Κ.Λ.Π. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ β)φωτιστικων ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ.Ε.Η. (Νατρίου, Υδραργύρου ) XΡΗΣΗ 03 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ " Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: " ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΜΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ" Αριθμ. Πρωτ Αρ. Μελέτης: 62/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Την Υ.Α. 11389/83 ΥΠ.ΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Αρ. Πρ. :44490 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 12 /2013 Έργο:«Προµήθεια υλικών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθ. : 4 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ.Ε.

Υπ αριθ. : 4 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Υπ αριθ. : 4 /2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.923,68 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 15.886,07 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 15.886,07 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 4/204 Αριθ. Πρωτ.: 437/09-0-204 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:.886,07 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. (κωδικοί CPV 36840-0, 33000-7 του Ενιαίου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015».

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Αν. Ρεΐση Κάρπαθος, 02 / 03 /2015 Τηλ.: 2245360148 Αρ.Πρωτ.: 1787 Αρ. Απόφασης: 133. ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 110/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ: Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων του Δήμου Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ. ΑΠΑΝΗ. 28 Κλέµες 6,0 mm² TEM. 0,70 50 35,00

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ. ΑΠΑΝΗ. 28 Κλέµες 6,0 mm² TEM. 0,70 50 35,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Εθνικής Αµύνης 4 Πληροφορίες: Μπαλγκουρανίδης Χρήστος Τηλ.:2531350103

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας» Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια ξυλείας» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002662586 2015-03-24

15REQ002662586 2015-03-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 µε Φ.Π.Α. 23%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 71/ 49886/ 03/09/2015 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015» ~ 1 ~ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ 100 0,45 45,00 Μ 200 0,75 150,00 Μ 200 2,50 500,00 ΤΕΜ 410 8,00 3.280,00 ΤΕΜ 300 3,40 1.020,00 ΤΕΜ 550 2,43 1.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ 100 0,45 45,00 Μ 200 0,75 150,00 Μ 200 2,50 500,00 ΤΕΜ 410 8,00 3.280,00 ΤΕΜ 300 3,40 1.020,00 ΤΕΜ 550 2,43 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΘΗΒΩΝ. ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.900 ΠΗΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού.

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού. Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Ε/Μ 1.. 3. 4. Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Υψηλής πίεσης ελλειψοειδής τύπου, ισχύος : 15W HG με κάλυκα Ε7 Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Π Ρ Ο Σ Τον Δήμο Κατερίνης 1 ΤΕΜ 3.000. Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL 160 W, 230V, με κάλυκα E27

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Π Ρ Ο Σ Τον Δήμο Κατερίνης 1 ΤΕΜ 3.000. Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL 160 W, 230V, με κάλυκα E27 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/014 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 014» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υπ αριθμ. 5/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ.Ε. ΛΕΥΚΩΝΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υπ αριθμ. 5/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ.Ε. ΛΕΥΚΩΝΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθμ. 5/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ.Ε. ΛΕΥΚΩΝΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.925,00 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.976,32 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 89 fax 89 eail: koukounaki@ platanias. gr Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

3. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25.02.00.06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

3. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25.02.00.06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Ρόδος 22/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. µελέτης 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

Αρ. µελέτης 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Εθνικής Αµύνης 4 Πληροφορίες: Μπαλγκουρανίδης Χρήστος Τηλ.:2531350103

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001696435 2013-11-01

13PROC001696435 2013-11-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 1-11-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 419868(13845) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές προδιαγραφές 4. Τιμολόγιο προσφοράς 5. Διακήρυξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 22 /2014 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 24/2015 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό

Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2016 Προϋπολογισμός: 46.599,20 ΕΥΡΩ Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στα 35.000,00 (με Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τις υπό:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στα 35.000,00 (με Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τις υπό: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Μ.: 153/15 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 35.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.20.6662.006,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17741 Αρ. Μελέτης: 08/2014 Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Μελέτης : 19 /2013 Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Οι λαµπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Philips

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου διαγωνισμού για την. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:

Τίτλος: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου διαγωνισμού για την. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 19/21 Αρ.Πρωτ.:634/29-4-21 Τίτλος: «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ηράκλειας» Χρηματοδότηση : Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 70040 / 13-11 2014 ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 37/2016 Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της με αριθμό 19ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 22ης του μηνός ΜΑΙΟΥ έτους 2013.

Πρακτικό της με αριθμό 19ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 22ης του μηνός ΜΑΙΟΥ έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

15REQ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Αριθµ Μελ. 12/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Προϋπολογισµός: 59.989,43 (χωρίς Φ.Π.Α) Συνολικά απαιτούµενη πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Αριθ.Μελέτης 14 /14 ΕΡΓΟ:Προμήθεια ζωοτροφών ΑΠ20685 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 01/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ.Πρωτ. 3483 ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ευρώ: 14.878,95 1.ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δήμαρχος και 2.ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν. 3316/2005) & ΕΡΓΟ: Προµήθεια πιάτων και ποτηριών για την παιδική εξοχή Μάκρης Αρ. 28/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν. 3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια υλικών χλωρίωσης Αρ. 28/06/2013 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και υποβάλλονται εις διπλούν επί ποινή αποκλεισμού, είναι :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και υποβάλλονται εις διπλούν επί ποινή αποκλεισμού, είναι : ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ζωοτροφών» ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:48601/28-08-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΑΠ17736 Αρ. Μελέτης: 05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.:. /. -. - 2016 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002601764 2015-02-26

15PROC002601764 2015-02-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΩΤ.ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ)» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52.834,50 Ευρώ με ΦΠΑ 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00

Διαβάστε περισσότερα

Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ. Προϋπολογισµού: 56.485,46 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ. Προϋπολογισµού: 56.485,46 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 63/011 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Μελέτης : 229/2014/ 2013 Προμήθεια λαμπτήρων ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές προδιαγραφές 4. Τιμολόγιο προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση υποβρύχιων αντλιών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση υποβρύχιων αντλιών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 70887 / 11-10 - 2012 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ CPV 31681410-0 Ταχ. Δ/νση: Γ. & Φ. Τσίγκα 14 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002554407 2015-02-03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 2 /2/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1061

15PROC002554407 2015-02-03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 2 /2/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1061 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 15PROC002554407 2015-02-03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 2 /2/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1061 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα