ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013"

Transcript

1 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/203 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ / ΠΟΣΟ 8.255, ,65 = ,65 με Φ.Π.Α. 23% ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 396/ ,65 ΣΑΤΑ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 8//203 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ζαγούλας Κωνσταντίνος Περδίκη Δήμητρα ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8//203

2 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Κατερίνης. Η μελέτη έχει προϋπολογισμό ,65 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και στο πλαίσιο αυτής θα γίνει η προμήθεια των κάτωθι ειδών: ) 6 κεντρικών μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 2) 6 οθονών. 3) 20 ασπρόμαυρων laser εκτυπωτών Α4. 4) ασπρόμαυρου laser εκτυπωτή Α3. 5) 2 σαρωτών A4. 6) 3 μεταγωγέων Ethernet (switch). 7) NAS server. 8) 4 εσωτερικών σκληρών δίσκων. 9) 2 φωτοτυπικών μηχανημάτων/εκτυπωτών. Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις: α) Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α 247/95), «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» β) Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 9/95), «προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει γ) Του ΠΔ 8/2007 (ΦΕΚ Α 50/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» δ) Του ΠΔ60/2007 (ΦΕΚ Α 64/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/8/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/5/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2005» ε) Της με αριθ /739/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών στ) Του Π/3305/200 ( ΦΕΚ 789/2..200) Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. Η δαπάνη θα καλυφθεί από Δημοτικούς πόρους και συγκεκριμένα από τον κωδικό προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης για το έτος 203. Κατερίνη 8//203 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΕΡΔΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8//203

3 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ : Αντικείμενο της προμήθειας Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών (εκτυπωτών, σαρωτών), δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς Ethernet) και για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών και του μηχανογραφικού κέντρου του Δήμου Κατερίνης. ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσες διατάξεις Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν: α) Η με αριθμό 389/93 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β 85/ ) Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. β) Το Π.Δ. 40/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» γ) Το Π.Δ. 05/89 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο κλπ» για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις άνω διατάξεις α) και β). δ)το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ε) Το Ν. 2503/97 που αφορά τροποποιήσεις του προηγουμένου. στ) Την με αριθ. πρωτ. 2739/ κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Ανάπτυξης. ΑΡΘΡΟ 3: Τεχνικές προδιαγραφές Εκτιμώντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύνολο του μηχανογραφικού εξοπλισμού των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, διαπιστώνουμε τα παρακάτω: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8//203

4 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 Όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου, πρόκειται για μοντέλα άνω πενταετίας, καθώς τα τελευταία χρόνια δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σχετική προμήθεια. Λόγω της παλαιότητας και της εντατικής χρήσης τους έχουν αρχίσει ήδη να παρουσιάζονται προβλήματα ταχύτητας στην εκτέλεση των εφαρμογών, ιδιαίτερα των καινούργιων, και συχνές βλάβες με αποτέλεσμα την συχνή απενεργοποίησή τους. Στα εκτυπωτικά μηχανήματα του Δήμου η κατάσταση είναι παρόμοια καθώς είναι και αυτά μοντέλα άνω πενταετίας που δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του υψηλού κύκλου εργασιών των υπηρεσιών. Οι βλάβες είναι συχνές και η αποκατάσταση γίνεται όλο και πιο δυσχερής καθώς συνήθως απαιτείται η παραγγελία ανταλλακτικών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η επισκευή τους κρίνεται ασύμφορη με αποτέλεσμα την απόσυρση. Όσον αφορά την δικτυακή υποδομή, η υφιστάμενη κατάσταση έχει ως εξής: Το τοπικό δίκτυο τα τελευταία τρία χρόνια έχει επεκταθεί σημαντικά και περιλαμβάνει πλέον και κτίρια εκτός δημαρχιακού μεγάρου. Σημαντικά έχει αυξηθεί επομένως και το πλήθος των διασυνδεδεμένων υπολογιστών, το οποίο φτάνει πλέον τους 250. Αρκετά συχνά παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση εφαρμογών που οφείλονται στο δίκτυο, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής. Η δικτυακή κίνηση υποστηρίζεται από μεταγωγείς Ethernet 24 θυρών που είναι τοποθετημένοι σε rack σε κάθε όροφο του δημαρχιακού μεγάρου. Εκτός του γεγονότος ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι παλαιοί και οι θύρες τους υποστηρίζουν ταχύτητα έως 00 Mbs, οι συνθήκες λειτουργίας τους δεν είναι ιδανικές με ανεπαρκή ψύξη και ελάχιστη προστασία από τη σκόνη. Ως εκ τούτου έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται προβλήματα σε κάποιους μεταγωγείς υπό τη μορφή ελαττωματικών θυρών. Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι της μηχανογράφησης του Δήμου που απαιτεί βελτίωση είναι αυτό της λήψης αντιγράφων ασφαλείας. Έως σήμερα τα αντίγραφα ασφαλείας λαμβάνονται κυκλικά σε εβδομαδιαία βάση στον παλαιό server εφαρμογών. Καθώς το μέγεθος του Δήμου έχει αυξηθεί λόγω Καλλικράτη, αντίστοιχα έχει αυξηθεί και ο χώρος που απαιτείται για την λήψη του εβδομαδιαίου backup, με αποτέλεσμα ο διαθέσιμος χώρος στον server να επαρκεί πλέον οριακά. Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις, προτείνεται η προμήθεια εξοπλισμού μηχανογράφησης, τα είδη και οι ποσότητες των οποίων παρατίθενται στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα: ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή 6 Οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή 6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8//203

5 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 Εκτυπωτής Α4 20 Εκτυπωτής Α3 Σαρωτής εγγράφων 2 Μεταγωγέας Ethernet 3 NAS server Εσωτερικός σκληρός δίσκος 4 Φωτοτυπικό μηχάνημα/εκτυπωτής 2 Στη συνέχεια αναλύονται με λεπτομέρεια οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο παραπάνω εξοπλισμός: Τ. Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή Κουτί Μητρική Επεξεργαστής Μνήμη RAM Σκληρός Δίσκος DVD+/- RW/Double layer Τροφοδοτικό τουλάχιστο 550W ATX, Socket 55, 2xDIMM slots DDR III 333 MHz dual channel, max 6GB Intel Core i ή ισοδύναμο Τουλάχιστο 4 GB DDR3 333 ΜΗz Τουλάχιστο 500GB SATA 3, 64MB cache, 7200 rpm Ανάγνωση DVD+R (SL/DL)/DVD-RW/CD: 2x/2x/48x Εγγραφή DVD/DVD-DL/DVD-RW/CD/CD- RW: 24x/8x/6x/48x/24x PCI Express 52 GB (όχι shared) GBit Ethernet (on board ή PCI) 4xUSB,xFirewire IEEE 394 τουλάχιστο Wheel optical mouse 05 πλήκτρων Windows 7 Ultimate 64-bit Ελληνικά 5. HD τουλάχιστο (on board ή PCI) Κάρτα οθόνης Κάρτα δικτύου Θύρες Mouse Keyboard Λειτουργικό Κάρτα ήχου Ηχεία 2.0 έτος για όλα τα εξαρτήματα Τ2. Οθόνη TFT Διαγώνιος 22 Τεχνολογία LCD Pixel pitch 0,265 mm Μέγιστη ανάλυση 920Χ080 Full HD ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8//203

6 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 Συνδεσιμότητα VGA, DVI Συχνότητα σάρωσης (οριζόντια) KHz Συχνότητα σάρωσης (κάθετη) Hz Φωτεινότητα 250 cd/m 2 Αντίθεση : δυναμική Χρόνος απόκρισης 5 ms Πιστοποιήσεις TCO 5.2, CE έτος Τ3. Εκτυπωτής Laser A4 Είδος εκτύπωσης Ασπρόμαυρη laser Μέγεθος χαρτιού Α4 Μέγιστη ανάλυση 600Χ600 dpi Ταχύτητα 8 ppm τουλάχιστο Εκτύπωση ης σελίδας 0 sec το πολύ Ταχύτητα επεξεργαστή 266 MHz τουλάχιστο Μνήμη RAM 8 MB τουλάχιστο Συνδεσιμότητα USB 2.0 Τροφοδότης εισόδου 50 φύλλα τουλάχιστο Μηνιαίος κύκλος εργασιών σελίδες/μήνα έτος Τ4. Εκτυπωτής Laser A3 Είδος εκτύπωσης Ασπρόμαυρη laser Μέγεθος χαρτιού Α3, Α4 Μέγιστη ανάλυση 200Χ200 dpi Δίσκοι τροφοδοσίας 2 Ταχύτητα A4: 32 ppm A3: 7 ppm Εκτύπωση ης σελίδας 0 sec το πολύ Μνήμη RAM 48 MB τουλάχιστο Συνδεσιμότητα USB 2.0, Ethernet Τροφοδότης εισόδου 250 φύλλα τουλάχιστο Μηνιαίος κύκλος εργασιών σελίδες/μήνα Λειτουργία διπλής όψης Αυτόματη έτος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8//203

7 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 Τ5. Σαρωτής A4 Τύπος σαρωτή Ανάλυση Τύπος χαρτιού Βάθος χρώματος Ταχύτητα σάρωσης Σύνδεση Επίπεδος 4800X4800 A4 46 bits 20 sec το πολύ USB 2.0 ή μεταγενέστερη έτος Τ6. Μεταγωγέας Ethernet Αριθμός θυρών Τύπος Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα Μέγεθος πίνακα διευθύνσεων MAC Switching capacity Μνήμη Ενδιάμεση μνήμη πακέτων Πρωτόκολλα απομακρυσμένης παρακολούθησης Διαχείριση Υποστήριξη link aggregation Υποστήριξη VLAN 24X0/00/000 και 2 gigabit uplink Layer 2 switch BASE-T Ethernet 802.3u 00BASE-TX Fast Ethernet 802.3ab 000BASE-T Gigabit Ethernet 802.3z Gigabit Ethernet 802.3x flow control 802.3ad LACP 802.D Spanning Tree Protocol 802.Q/p VLAN 802.X port access authentication 8000 τουλάχιστον 48 Gbps 28 MB DRAM και 6 ΜΒ flash memory 4 MB Telnet, HTTP, SNMP, RMON Web user interface, δυνατότητα παρακολούθησης κίνησης ανά θύρα ΝΑΙ, έως 4 groups ΝΑΙ, έως 28 ταυτόχρονα Ενδείξεις LED System power, link/activity, ταχύτητα Rack mountable ΝΑΙ, 9, U (να συμπεριλαμβάνεται ο απαραίτητος εξοπλισμός για τοποθέτηση στο rack) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8//203

8 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 Θερμοκρασία λειτουργίας Πιστοποιήσεις 0-40 o C FCC Part 5 Class A, CE Class A, UL, cul, CE mark, CB έτος Τ7. NAS server Συχνότητα επεξεργαστή 2 GHz Μνήμη RAM GB DDR 3 Μέγιστος αριθμός εσωτερικών 4 δίσκων Μέγιστη υποστηριζόμενη 6 TB χωρητικότητα δίσκων Υποστηριζόμενα μεγέθη δίσκων 3,5 /2,5 Υποστήριξη RAID ΝΑΙ: Single disk, JBOD, RAID 0//5/6/0, RAID 5+Hot spare, Global Hot Spare Drive Σύστημα ψύξης ΝΑΙ, ανεμιστήρας 9 cm Θύρες επικοινωνίας 2XUSB 3.0, 2XeSata, 2X0/00/000 Ethernet Εξωτερική οθόνη LCD ΝΑΙ Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων 220/20 MB/s (ανάγνωση/εγγραφή) Μέγιστος αριθμός 4096 υποστηριζόμενων χρηστών Ενσωματωμένο λειτουργικό ΝΑΙ σύστημα έτος Τ8. Εσωτερικός σκληρός δίσκος. Χωρητικότητα TB τουλάχιστο Μέγεθος 3,5 Διασύνδεση Sata II ή μεταγενέστερο Μέσος χρόνος 50 MB/s τουλάχιστο ανάγνωσης/εγγραφής Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων 200 MB/s Ταχύτητα περιστροφής 7200 rpm Μνήμη cache 64 MB τουλάχιστο Θερμοκρασία λειτουργίας 0-60 o C έτος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8//203

9 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 Τ9. Φωτοτυπικό μηχάνημα/εκτυπωτής. Τεχνολογία εκτύπωσης Ασπρόμαυρη Laser Λειτουργία σάρωσης ΝΑΙ, έγχρωμη Ανάλυση εκτύπωσης Έως 200Χ200 dpi Μέγεθος πρωτοτύπων Έως Α3 Χρόνος προθέρμανσης 30 sec το πολύ Μνήμη RAM 256MB Μηνιαίος κύκλος εργασιών αντίγραφα Ταχύτητα A4: 25 σελίδες/λεπτό A3: 8 σελίδες/λεπτό Συνδεσιμότητα με υπολογιστή USB 2.0, Ethernet (0/00Base TX) Γλώσσα εκτύπωσης PCL6 Διπλής όψης ΝΑΙ Χρόνος εκτύπωσης πρώτου 7 sec αντιγράφου Λειτουργίες σμίκρυνσηςμεγέθυνσης 50% - 200% Οθόνη αφής ΝΑΙ, μέγεθος 5.7 τουλάχιστον Γλώσσα μενού Ελληνικά Αυτόματος τροφοδότης ΝΑΙ πρωτοτύπων διπλής όψης Συνεχόμενα αντίγραφα -99 Κασέτα by pass ΝΑΙ, 00 φύλλων Κασέτες εισόδου 2, χωρητικότητας 500 φύλλων Τροφοδοσία V AC 50/60 Hz Μέγιστη κατανάλωση ισχύος.5 KW Πιστοποιήσεις EPA energy star, RoHS έτος Κατερίνη 8//203 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΕΡΔΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8//203

10 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 Γ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α/Α ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤ. Κεντρική μονάδα Η/Υ Τ τεμ. 6 2 Οθόνη TFT Τ2 τεμ. 6 3 Εκτυπωτής Laser A4 Τ3 τεμ Εκτυπωτής Laser A3 Τ4 τεμ. 5 Σαρωτής A4 Τ5 τεμ. 2 6 Μεταγωγέας Ethernet Τ6 τεμ. 3 7 NAS server Τ7 τεμ. 8 Εσωτερικός σκληρός δίσκος Τ8 τεμ. 4 9 Φωτοτυπικό μηχάνημα/εκτυπωτής Τ9 τεμ. 2 Κατερίνη 8//203 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΕΡΔΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8//203

11 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, τα προμηθευόμενα είδη χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: ) Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πρόκειται να καλύψει ανάγκες σε εφαρμογές γραφείου (επεξεργαστής κειμένου, λογιστικά φύλλα, σχεδιαστικά προγράμματα κ.λ.π.) και ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως client για τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στους κεντρικούς servers του Δήμου (Δημοτολόγια, Πρωτόκολλο, Διπλογραφική λογιστική, Εφαρμογές Εσόδων κ.λ.π.). Θα πρέπει επομένως: Να διαθέτει αρκετή επεξεργαστική ισχύ και βασική μνήμη RAM για να ανταπεξέρχεται με ταχύτητα στην εκτέλεση όλων των εφαρμογών που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Δήμος, τόσο των Διοικητικών-Οικονομικών όσο και των Τεχνικών Υπηρεσιών. Να συνδέεται στο τοπικό δίκτυο του Δήμου με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και να μπορεί να γίνει μέλος στον τομέα. Να διαθέτει ισχυρή κάρτα γραφικών ώστε να διευκολύνεται η εργασία των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας με τα σχεδιαστικά πακέτα. ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: 455,00 + ΦΠΑ. 2) Οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή Ως μονάδα εξόδου ηλεκτρονικού υπολογιστή θα χρησιμοποιηθεί επίπεδη οθόνη με διαγώνιο 22 τουλάχιστο. Προσφέρει επαρκή επιφάνεια απεικόνισης ακόμα και για τα σχεδιαστικά πακέτα που χρησιμοποιούνται από τους μηχανικούς των Τεχνικών Υπηρεσιών. ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: 5,00 + ΦΠΑ 3) Ασπρόμαυρος laser εκτυπωτής Α4 Απλός Α4 laser εκτυπωτής που θα συνεργαστεί με τις εφαρμογές γραφείου για εκτύπωση ασπρόμαυρων εγγράφων. Θα πρέπει να έχει ικανοποιητική ποιότητα, ταχύτητα εκτύπωσης και κύκλο εργασιών ειδικά για την χρησιμοποίησή του σε υπηρεσίες που εξυπηρετούν δημότες. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8//203

12 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: 85,00 + ΦΠΑ 4) Ασπρόμαυρος laser εκτυπωτής Α3. Εκτυπωτής τεχνολογίας laser, ασπρόμαυρος, ο οποίος προορίζεται για το λογιστήριο του Δήμου προς αντικατάσταση του αντίστοιχου παλαιού που έχει αποσυρθεί λόγω βλάβης. Η απαίτηση για μέγεθος Α3 οφείλεται στην ανάγκη εκτύπωσης μισθοδοτικών και άλλων οικονομικών καταστάσεων μέσω των εφαρμογών μισθοδοσίας και διπλογραφικής λογιστικής. Επίσης, η σημαντικότητα και ο μεγάλος όγκος των εγγράφων που εκτυπώνονται σε μηνιαία βάση κάνουν επιτακτική την ανάγκη αγοράς ενός εκτυπωτή με μεγάλο μηνιαίο κύκλο εργασιών και επαρκή ανάλυση εκτύπωσης. ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: 975,00 + ΦΠΑ 5) Σαρωτής εγγράφων Η συσκευή του σαρωτή θα επιτρέπει την ψηφιοποίηση έγχρωμων εγγράφων μεγέθους Α4. Είναι απαραίτητη για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και την βέλτιστη αρχειοθέτηση και διαχείρισή τους. ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: 00,00 + ΦΠΑ 6) Μεταγωγέας Ethernet Η δικτυακή αυτή συσκευή προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στην υπάρχουσα δικτυακή δομή του Δήμου για να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά μοντέλα και να προσφέρει νέα, βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει απαραιτήτως να μπορεί να τοποθετηθεί στα rack ενεργού εξοπλισμού που διαθέτει ο Δήμος και θα έχει 24 θύρες LAN ταχύτητας Gbps καθώς και δύο τουλάχιστο θύρες uplink ίδια ταχύτητας. ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: 900,00 + ΦΠΑ 7) NAS server Η συσκευή αυτή θα φιλοξενεί στο εσωτερικό της έως τέσσερις σκληρούς δίσκους και θα λειτουργήσει ως κεντρικός εξυπηρετητής για την λήψη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8//203

13 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας ( backup) των αρχείων από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Οι σκληροί δίσκοι που θα φιλοξενεί θα έχουν επαρκή χωρητικότητα για την εξυπηρέτηση του συνόλου των υπηρεσιών, ενώ η συσκευή θα διαθέτει και ενσωματωμένο λογισμικό για την όσο πιο δυνατόν ευκολότερη διαχείρισή τους. Με την συσκευή αυτή προβλέπεται να αυξηθεί ο βαθμός ασφάλειας των κρίσιμων αρχείων δεδομένων του Δήμου και να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες δεδομένων, που έως σήμερα φυλάσσονται στους τοπικούς σκληρούς δίσκους των σταθμών εργασίας ή των κεντρικών servers. Επίσης, με τον τρόπο αυτό θα ελευθερωθεί σημαντικός χώρος στους δίσκους των δύο από τους κεντρικούς servers του Δήμου, ο οποίος δεσμεύεται κατά την διαδικασία λήψης καθημερινού backup. ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: 800,00 + ΦΠΑ 8) Εσωτερικός σκληρός δίσκος Οι σκληροί δίσκοι που θα προμηθευτεί ο Δήμος θα τοποθετηθούν στο εσωτερικό του NAS server για να παρέχουν τον απαιτούμενο αποθηκευτικό χώρο για την λήψη των αντιγράφων ασφαλείας. Εκτιμάται ότι τέσσερις σκληροί δίσκοι χωρητικότητας ΤΒ έκαστος επαρκούν για την κάλυψη των τωρινών αλλά και μελλοντικών αναγκών του Δήμου για λήψη αντιγράφων ασφαλείας. ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: 80,00 + ΦΠΑ. 9) Φωτοτυπικό μηχάνημα/εκτυπωτής. Μηχάνημα παραγωγής φωτοαντιγράφων που θα μπορεί να λειτουργεί και ως ένας μεγάλος δικτυακός εκτυπωτής. Προορίζεται να παρέχει υπηρεσίες σε επίπεδο διεύθυνσης, οπότε είναι απαραίτητο να διαθέτει εκτός των άλλων, μεγάλο μηνιαίο κύκλο εργασιών, δικτυακή σύνδεση, ευκολία χειρισμού και αυτόματο τροφοδότη με αναστροφή χαρτιού στην είσοδο. ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:.220,00 + ΦΠΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8//203

14 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: α/α ΤΕΜ. ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Κεντρική μονάδα Η/Υ 6 455, ,00 2 Οθόνη TFT 6 5,00.840,00 3 Εκτυπωτής Laser A ,00.700,00 4 Εκτυπωτής Laser A3 975,00 975,00 5 Σαρωτής A4 2 00,00 200,00 6 Μεταγωγέας Ethernet 3 900, ,00 7 NAS server 800,00 800,00 8 Εσωτερικός σκληρός δίσκος 4 80,00 320,00 9 Φωτοτυπικό μηχάνημα/εκτυπωτής 2.220, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.255,00 ΦΠΑ 23% 4.98,65 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,65 Κατερίνη 8//203 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΕΡΔΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8//203

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 26/07/2013 Αριθµ. Πρωτ. 49542 Αριθ. Μελέτης: 106/2013 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Η/Υ & εκτυπωτών» Ι Α Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής - λογισμικού Δήμου Ηρακλείου Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002604495 2015-02-27

15PROC002604495 2015-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών,

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών, Μεταγωγών, και Εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Ηράκλειο, 5 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 121879/45953 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών Αρ. Μελέτης: 30/2013 Προϋπολογισμός: 42.067,72 Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia Προϋπολογισμός Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 04/04/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6123 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ. Παρασκευοπούλου ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Μαθήματος

Σημειώσεις Μαθήματος ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Σημειώσεις Μαθήματος 1 Κύρια Μέρη του Η/Υ - Περιφερειακά 2 Κεντρική Μονάδα Περιφερειακά Περιφερειακή Μνήμη 3 1. Οθόνες Υπολογιστών Η εικόνα στον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002113428 2014-06-18

14PROC002113428 2014-06-18 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 70013 Πληροφορίες: Νικ. Κ. Μανιουδάκης Τηλέφωνο: +302810 391766, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα