REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351 ΑΡ.ΓΕΜΗ: ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

2 Πίνακας περιεχομένων ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 3 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο ΌΜΙΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΑ ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΣΕ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΝΕΑ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΣΕ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΈΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 40

3 4.7 ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΈΣΟΔΑ ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΈΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΣ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΓΛΣ ΣΕ ΔΠΧΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 57 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/

4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της εταιρείας «REALIZE ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ» Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «REALIZE ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2014, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «REALIZE ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ» και των θυγατρικών της κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43 α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 30/4/2015 Ο Νόμιμος Ελεγκτής Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. Λεωφόρος Συγγρού 130, Αθήνα Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17 Κωνσταντίνος Μακρής Α.Μ. ΕΛΤΕ: 1483

5 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «REALIZE ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ» επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από την 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Δεκεμβρίου 2014

6 Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλουμε τις Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας «REALIZE Α.Ε.» και του Ομίλου «VIVA GROUP», για τη χρήση 2014, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στη περίοδο και η επίδρασή τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι στόχοι και οι προοπτικές για την επόμενη χρήση και τέλος οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει Η τρέχουσα χρήση είναι η 14η που λειτουργεί η «REALIZE Α.Ε.» ως επικεφαλής Εταιρεία του Ομίλου. Οι εταιρείες που μετέχουν στην ενοποίηση, καθώς και τα ποσοστά της Εταιρίας μας σε αυτές, αναφέρονται αναλυτικά στη Σημείωση 1 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας. Οι Οικονομικές Καταστάσεις για την τρέχουσα χρήση είναι οι πρώτες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) με βάση τις λογιστικές αρχές και μεθόδους που έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και είναι σύμφωνες με τα πρότυπα αυτά. Ι. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Το 2014 ο Όμιλος συνέχισε μέσω των θυγατρικών Viva Υπηρεσίες Πληρωμών ΑΕ και Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΕ, την επιτυχημένη πορεία του στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους τομείς των υπηρεσιών πληρωμών καθώς και στην παροχή ηλεκτρονικών συναλλαγών για ταξιδιωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων θεαμάτων και εκδηλώσεων, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες κλπ. Τα χαρακτηριστικά της χρονιάς ήταν τα ακόλουθα: Αύξηση των αναπροσαρμοσμένων - συγκρίσιμων εσόδων του Ομίλου κατά 10,3% (6,144 χιλ Ευρώ έναντι 5,568 χιλ Ευρώ αφαιρουμένων μη επαναλαμβανομένων εσόδων 1 εκατ, Ευρώ κατά το 2013). Η αύξηση αυτή κατά κύριο επιτεύχθηκε χάρη στην ανάπτυξη των υπηρεσιών πληρωμών της Viva Payments και την αύξηση των συνεργαζόμενων εμπόρων καθώς και στην ιδιαίτερα επιτυχημένη ανάπτυξη στο τομέα των θεαμάτων, Σε επίπεδο εταιρείας συνεχίστηκε η στρατηγικά προγραμματισμένη μείωση εσόδων από ανάπτυξη εφαρμογών για τρίτους και η αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων για ανάπτυξη ιδίων εφαρμογών που υποστηρίζουν τις υποδομές και την εμπορική προσπάθεια του Ομίλου. Συνέχιση της επενδυτικής προσπάθειας ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την ολοκλήρωση και τη μοναδικότητα των λύσεων που προσφέρει ο Όμιλος στους πελάτες του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συνέχιση της κεφαλαιοποίησης σημαντικού μέρους των εξόδων ανάπτυξης λογισμικού. Αυτό είχε ως συνέπεια την αύξηση των καθαρών ασώματων πάγιων στοιχείων κατά χιλ Ευρώ. 5

7 Αύξηση των εξόδων κατά 8,3% κυρίως με την προσθήκη αναγκαίου προσωπικού με συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες σε επιμέρους τομείς που απαιτείται για την ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών του Ομίλου. Τα ως άνω είχαν ως αποτέλεσμα: Το λειτουργικό αποτέλεσμα για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε -521 χιλ. ευρώ (ζημία) το 2014 έναντι 415 χιλ. ευρώ (κέρδη) το 2013 και -394 χιλ. ευρώ (ζημίες) έναντι 84 χιλ. ευρώ (κέρδη) για την Εταιρεία. Τα συνολικά έξοδα διαμορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και των χιλ. ευρώ για την Εταιρεία την τρέχουσα χρήση έναντι ποσών χιλ. ευρώ και χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση το 2014 και διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο στο ποσό των -64 χιλ. ευρώ (ζημία) έναντι 703 χιλ. ευρώ (κέρδη) για το 2013, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για την Εταιρεία ανήλθαν σε χιλ. ευρώ (ζημία) έναντι 236 χιλ. ευρώ (κέρδη) το 2013 παρουσίασαν δηλαδή μείωση της τάξης του 109,09% και 180,18% αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώνονται σε ποσοστό -11,55% επί του Συνόλου Εσόδων για τον Όμιλο ήτοι -710 χιλ. ευρώ το 2014 έναντι 326χιλ. ευρώ το 2013 και -24,44% για την Εταιρεία, ήτοι -483 χιλ. ευρώ το 2014 έναντι 82 χιλ. ευρώ το Σημειώνεται ότι τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρο εισοδήματος το 2014 ανήλθαν σε ποσό -563 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και σε -366 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία. Το γενικό σύνολο ενεργητικού ανέρχεται για τον Όμιλο στο ποσό των χιλ. ευρώ το 2014 έναντι χιλ. ευρώ για το 2013 ενώ για την Εταιρεία τα αντίστοιχα ποσά είναι χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ. Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου μετά αποσβέσεων ανέρχονται για το 2014 σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το 2013 ενώ για την Εταιρεία ανέρχονται σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ. Η καθαρή θέση του Ομίλου το 2014 ανέρχεται σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το 2013 και για την Εταιρεία χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένες το 2014 ήτοι χιλ. ευρώ έναντι 85 χιλ. ευρώ το 2013 και αντίστοιχα χιλ. ευρώ έναντι 45 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη λήψη μακροπρόθεσμου δανείου από την Εταιρεία. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται σε χιλ. ευρώ το 2014 έναντι το 2013 και της Εταιρείας χιλ. ευρώ έναντι χιλ. αντίστοιχα. 6

8 Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι οικονομικοί δείκτες για τον Όμιλο. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Ο Η Α) Δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσες και περιουσιακής διάρθρωσης 1. Δείκτης χρέους προς Ίδια Κεφάλαια: Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια 2. Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης: Τραπεζικές Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Β) Δείκτες Παγιοποίησης Περιουσίας 1. Δείκτης Κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού: Κυκλοφορούν Ενεργητικό Σύνολο ενεργητικού 236,12% 5,45% 202,52% 3,43% 349% 71% 298% 42% 66,70% 68,85% 8,41% 35,78% 2. Πάγιου ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού: Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Σύνολο ενεργητικού Γ) Δείκτες Ρευστότητας 1. Δείκτης Κεφαλαιακής Ρευστότητας: Κυκλοφορούν Ενεργητικό _ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 33,30% 31,15% 91,59% 64,22% 123,73% 93,75% 24,44% 76,67% 3. Δείκτης Μετρητών Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών Κυκλοφορούν ενεργητικό 59,69% 40,24% 14,58% 5,34% Δ) Δείκτες απόδοσης ή Αποτελέσματος 1.Δείκτης Λειτουργικού αποτελέσματος επί πωλήσεων Λειτουργικό αποτέλεσμα Πωλήσεις 2. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: -8,47% 6,32% -19,92% 3,25% Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων -52,40% 20,96% -37,08% 6,28% Ίδια Κεφάλαια 7

9 ΙI. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 έλαβαν χώρα τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα: Το Νοέμβριο του 2014, η εταιρεία συνήψε συνεργασία με στρατηγικό επενδυτή με βάση την οποία εξέδωσε Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο 3 εκατ. Ευρώ, με στόχο την υλοποίηση επιχειρηματικού πλάνου, για δυναμική ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών της στον χώρο των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσω των θυγατρικών της Viva Payments και Viva Services. Η θυγατρική εταιρεία Viva Payments απέκτησε τον Οκτώβριο του 2014 την Άδεια Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν αίτησης που είχε καταθέσει από το Δεκέμβριο του Η καθυστέρηση έκδοσης και ενεργοποίησης της άδειας επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου στη χρήση 2013 και ακόμη περισσότερο στη χρήση Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η πιλοτική διάθεση των υπηρεσιών του Ομίλου από το 2015 στην Ελλάδα θα έχει εμφανή θετικά αποτελέσματα από τη χρήση του Το δίκτυο Αντιπροσώπων της θυγατρικής Viva Payments επεκτάθηκε περαιτέρω, φθάνοντας τα 179 σημεία με τη συμπερίληψη νέων μεγάλων δικτύων λιανικής, ενώ ολοκληρώθηκαν συμβάσεις νέων συνεργασιών που θα ενεργοποιήσουν περισσότερα από 600 νέα σημεία παρουσίας της εταιρείας, κατά το α εξάμηνο του Η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω το πελατολόγιό της με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 62% στο πλήθος των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων-πελατών της, κατά το 2014, ενώ ενεργοποίησε νέες υπηρεσίες όπως χαρακτηριστικά υπηρεσίες πληρωμής μέσω αντικαταβολής Η θυγατρική Viva Services αναβάθμισε τον ιστότοπο viva.gr προσθέτοντας ακόμα μεγαλύτερη ευχρηστία και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση, ενώ παράλληλα αύξησε τις επιλογές παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από νέες συνεργασίες στο τομέα των εισιτηρίων θεαμάτων-εκδηλώσεων καθώς και ταξιδιωτικών υπηρεσιών που εμπλουτίσθηκαν με νέες δυνατότητες κράτησης και πληρωμής ξενοδοχείων. ΙΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ Ο Όμιλος θα συνεχίσει την υλοποίηση του αναπτυξιακού του προγράμματος ως εξής: Νέα προϊόντα Νέες υπηρεσίες Διαβλέποντας την Ευρωπαϊκή τάση στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών, ο Όμιλος ξεκίνησε από το 2013 και συνέχισε εντατικά το 2014, το σχεδιασμό υπηρεσιών εκκαθάρισης καρτών με χρήση συσκευών POS/ mpos (card-present συναλλαγών). Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος αναμένεται να ξεκινήσει από το β εξάμηνο του 2015 την πιλοτική διάθεση συσκευών POS και παράλληλα την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης καρτών (card-present συναλλαγές) Το 2014, ο Όμιλος προχώρησε στο σχεδιασμό του ηλεκτρονικού πορτοφολιού VivaWallet το οποίο αναμένεται να διατεθεί πιλοτικά από το τελευταίο τρίμηνο του 2015, συνεπεία της καθυστέρησης στην έκδοση της άδειας Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος. Στο πλαίσιο υλοποίησης του VivaWallet, σχεδιάστηκε το 2014 η διασύνδεσή του με προπληρωμένη κάρτα VivaWallet Mastercard και η οποία επίσης θα διατεθεί πιλοτικά, το δ τρίμηνο του

10 Το Δίκτυο Αντιπροσώπων της θυγατρικής Viva Payments εμπλουτίζεται διαρκώς με εκατοντάδες νέα σημεία, που το 2015 θα συμπεριλάβουν πολύ μεγάλες αλυσίδες πρατηρίων καυσίμων και supermarket σε ολόκληρη την Ελλάδα. Παράλληλα με την επέκταση της γεωγραφικής της διασποράς, η εταιρεία εγκαινιάζει από το 2015 στο Δίκτυο Αντιπροσώπων της, τη διάθεση νέων κατηγοριών πληρωμών, που σε συνδυασμό με τις ήδη υφιστάμενες πληρωμές για υπηρεσίες Viva, τις καθιστούν ως το πλέον ολοκληρωμένο σύνολο συναλλαγών. Νέες επενδύσεις Ο Όμιλος συνεχίζει κατά το 2015 την υλοποίηση του σχεδίου για τη δυναμική ανάπτυξη των εργασιών του. Το Δίκτυο Αντιπροσώπων εδραιώνεται, με πλήθος νέων σημείων σε όλη την Ελλάδα που υποστηρίζονται από αντίστοιχες νέες επενδύσεις σε εξοπλισμό και πόρους. Ολοκληρώνονται στοχευμένες συνεργασίες με νέους μεγάλους πελάτες, επιτρέποντας στον Όμιλο να αποκτήσει σημαντικό πρόσθετο μερίδιο ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι εν λόγω συνεργασίες, απαιτούν επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων, εξειδικευμένων υποσυστημάτων λογισμικού που διασυνδέονται με τα συστήματα των μεγάλων πελατών. Εντός του 2015, ολοκληρώνονται επίσης επενδύσεις σε νέες τεχνολογικές υποδομές, που υποστηρίζουν τη λειτουργία σε πραγματικό χρόνο του εκτεταμένου δικτύου τερματικών συσκευών χρεώσεων καρτών που σχεδιάζει ο Όμιλος (mpos, POS). Στον τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, έχουν προγραμματισθεί επενδύσεις σε νέες υπηρεσίες στον τομέα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ιδιαιτέρως ενόψει αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στο ηλεκτρονικό εισιτήριο για αθλητικούς αγώνες, όσο και ενόψει νέων αγορών ηλεκτρονικών εισιτηρίων για συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες δημοσίου συμφέροντος, όπως π.χ. στον τομέα του Πολιτισμού. IIΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την 31 η Δεκεμβρίου 2014 τα οποία επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις. ΙV. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η δραστηριότητα της εταιρείας έχει ως αποτέλεσμα την έκθεσή της σε μία σειρά χρηματοπιστωτικών κινδύνων, τους οποίους η διοίκηση της εταιρείας με τη στρατηγική που ακολουθεί και τις διαδικασίες που έχει ορίσει προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει. Επίσης, οι ενέργειες των ανταγωνιστών και ο πόλεμος τιμών που ενδεχομένως προκύψει λόγω του έντονου ανταγωνισμού, θα έχει πιθανόν αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα της εταιρείας, ιδιαίτερα εάν δεν καταφέρει να αντισταθμίσει τις μειωμένες τιμές με μειωμένα κόστη που θα προκύψουν από τη βελτίωση της παραγωγικότητάς της. Επίσης η αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος, και οι κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών και τις εργασιακές σχέσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Πελάτες Πιστώσεις πελατών Ο πιστωτικός κίνδυνος, αφορά στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όµιλο οικονοµική ζηµία λόγω αθέτησης των συµβατικών του υποχρεώσεων. Η Εταιρεία παρουσιάζει ικανή διασπορά πελατών και δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο εξάρτησης από μερίδα πελατών της. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών της, οι δοθείσες πιστώσεις και τα πιστωτικά όρια ελέγχονται συνεχώς, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων των πελατών της. Κίνδυνος ρευστότητας 9

11 Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στο γεγονός ο Όµιλος να µην µπορέσει να ανταπεξέλθει στις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του. Η Εταιρεία και ο Όμιλος διαθέτουν υψηλή πιστοληπτική δυνατότητα με τις τράπεζες που συνεργάζονται και επίσης διαθέτουν ικανοποιητική ρευστότητα από τις καθημερινές τους συναλλαγές. Συνεπώς ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει δυσκολία στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του. Επιπρόσθετα η θυγατρική Viva Payments ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος ελέγχεται ως προς τη κεφαλαιακή της επάρκεια από τη Τράπεζα της Ελλάδος. Δανεισμός Επιτόκια δανεισμού Στο χρηματοπιστωτικό τομέα η Εταιρεία και ο Όμιλος συνεργάζονται με Ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες αμοιβαίες επωφελείς συνεργασίες της Εταιρείας και του Ομίλου με τα πιστωτικά ιδρύματα, τα τρέχοντα εγκεκριμένα πιστωτικά όρια, τα τρέχοντα σχετικά χαμηλά επιτόκια και τους υπόλοιπους όρους συνεργασίας, δεν προβλέπονται τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα κίνδυνοι που ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Το ύψος τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου την 31/12/2014 ανερχόταν σε 4,7 εκατ. περίπου, μέρος του οποίου οφείλεται σε ομολογιακό δάνειο. Από το σύνολο αυτό του δανεισμού τα 2,6 εκατ. είναι μακροπρόθεσμα και πληρωτέα από 1 έως 5 έτη. Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας είναι σε Ευρώ και επομένως δεν υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο τραπεζικός δανεισμός πραγματοποιήθηκε με σταθερά επιτόκια και κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο των μελλοντικών ταμειακών ροών. Προσωπικό Η διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου στηρίζεται σε ομάδα έμπειρων και ικανών στελεχών, τα οποία έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου των εταιριών και των συνθηκών της αγοράς συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών. Η δομή της εταιρείας επιτρέπει την άμεση αναπλήρωση στελέχους χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στην πορεία των εργ ασιών της. Οι σχέσεις των διοικούντων με το εργαζόμενο προσωπικό είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακ ά προβλήματα. Μαρούσι Αττικής, 30/04/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος Καρώνης Η ανωτέρω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση που αποτελείται από 6 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 30/4/2015. Αθήνα, 30/4/2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. Λ. Συγγρού 130, Αθήνα, Α.Μ. ΣΟΕΛ : 154 Μακρής Κωνσταντίνος Α.Μ. ΣΟΕΛ

12 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 11

13 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2014 Ποσά σε ' Σημ. 31/12/ /12/ /12/ /12/2013 Ενεργητικό Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματα πάγια στοιχεία , , , ,77 Ενσώματα πάγια στοιχεία , , , ,81 Επενδύσεις σε θυγατρικές 4.3 0,00 0, , ,00 Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση , , , ,22 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , , ,23 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού , , , ,03 Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα , ,72 0,00 0,00 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις , , , ,65 Προκαταβολές σε προμηθευτές , , , ,57 Απαιτήσεις από φόρους , , , ,93 Λοιπές τρέχουσες απαιτήσεις , , , ,25 Χρηματικά διαθέσιμα , , , ,73 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , , , ,13 Σύνολο Ενεργητικού , , , ,16 Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 Αποθεματικά , , , ,82 Αποθεματικό αναλογιστικών διαφορών , , , ,00 Αποτελέσματα εις νέο , ,08 ( ,03) ,52 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , , ,34 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις και προβλέψεις Μακροπρόθεσμα δάνεια ,06 0, ,06 0,00 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού , , , ,00 Λοιπές προβλέψεις , , , ,11 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων , , , ,11 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις , , , ,31 Βραχυπρόθεσμα δάνεια , , , ,00 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , , ,40 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,00 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , ,71 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , ,82 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων , , , ,16 12

14 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2014 Ποσά σε ' Σημ. 31/12/ /12/ /12/ /12/2013 Έσοδα , , , ,09 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης , , , ,69 Σύνολο , , , ,78 Μεταβολές στα αποθέματα ( ,71) ( ,81) 0,00 (5.755,00) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ( ,29) ( ,85) ( ,10) ( ,71) Αμοιβές και έξοδα τρίτων ( ,59) ( ,95) ( ,45) ( ,68) Παροχές τρίτων ( ,97) ( ,01) ( ,32) ( ,55) Φόροι -τέλη ( ,95) ( ,20) (13.615,51) (13.797,69) Διάφορα έξοδα ( ,10) ( ,31) ( ,11) (98.801,64) Αποσβέσεις ( ,92) ( ,35) ( ,18) ( ,07) Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης ( ,00) ( ,22) (20.695,26) (75.480,88) Σύνολο εξόδων 4.24 ( ,53) ( ,70) ( ,93) ( ,22) Λειτουργικό αποτέλεσμα ( ,44) ,39 ( ,59) ,56 Αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (63.936,52) ,74 ( ,41) ,63 (EBITDA) Χρηματοοικονομικά έξοδα 4.25 ( ,82) (91.324,40) (99.529,64) (11.872,36) Χρηματοοικονομικά έσοδα , , , ,58 Σύνολο ( ,43) ,37 ( ,15) ,78 Κέρδη προ Φόρων ( ,43) ,37 ( ,15) ,78 Φόρος ,61 ( ,80) ,48 (40.177,26) Κέρδη/(Ζημιές) χρήσης μετά φόρων ( ,82) ,57 ( ,67) ,52 Λοιπά συνολικά έσοδα Αναλογιστικά κέρδη / ζημιές 6.990, , , ,00 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων 6.990, , , ,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων ( ,82) ,57 ( ,67) ,52 Κέρδη μετά φόρων κατανεμημένα σε: Ιδιοκτήτες της εταιρείας ( ,82) ,57 ( ,67) ,52 Μη ελέγχουσες συμμετοχές ( ,82) ,57 ( ,67) ,52 Συνολικά έσοδα μετά φόρων κατανεμημένα σε: Ιδιοκτήτες της εταιρείας ( ,82) ,57 ( ,67) ,52 Μη ελέγχουσες συμμετοχές ( ,82) ,57 ( ,67) ,52 Κέρδη ανά μετοχή Βασικά (Ευρώ ανά μετοχή) 4.27 (0,75) 0,21 (0,49) 0,06 Απομειωμένα (Ευρώ ανά μετοχή) (0,75) 0,21 (0,49) 0,06 13

15 Κατάσταση Ταμειακών Ροών της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2014 Ποσά σε ' 1/1/-31/12/ /12/2013 1/1/-31/12/ /12/2013 Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως προ φόρου εισοδήματος ( ,43) ,37 ( ,15) ,78 Προσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες : Αποσβέσεις ασώματων και ενσωμάτων ακινητοποιήσεων , , , ,07 Προβλέψεις , , , ,99 (Τόκοι και συναφή έσοδα) (1.940,83) (1.887,38) (10.245,08) (10.108,58) Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα , , , ,36 Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου (35.020,52) ( ,41) κίνησης , ,62 (Αύξηση)/Μείωση σε: Αποθέματα ( ,01) 965,93 0, ,00 Εμπορικές απαιτήσεις ,96 ( ,55) ,12 (75.644,54) Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις ( ,83) ( ,99) (87.593,13) ,01 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (918,81) 0,00 (918,81) 0,00 Αύξηση/(Μείωση) σε: Προμηθευτές ( ,72) ,53 (10.962,21) (69.420,61) Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,47 (98.614,70) Ταμειακές εισροές από λειτουργικές ( ,50) δραστηριότητες , , ,78 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα ( ,82) (89.569,40) (99.529,64) (11.872,36) Πληρωμές φόρων ( ,72) (48.445,19) (63.428,12) (31.557,67) Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές ( ,04) δραστηριότητες , , ,75 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: (Αγορές ασώματων και ενσώματων ακινητοποιήσεων) ( ,42) ( ,60) ( ,66) ( ,60) (Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών & λοιπών επενδύσεων) 0,00 0,00 ( ,00) ( ,00) Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0, , ,00 Εισπράξεις τόκων και συναφών εσόδων 1.940, ,38 245,08 108,58 Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες ( ,59) ( ,22) ( ,58) ( ,02) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες : Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων , , , ,00 Εισπράξεις από δικαιούχους χρηματικών εγγυήσεων ,00 0,00 0,00 0,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα μακροπρόθεσμα δάνεια ,00 0, ,00 0,00 (Πληρωμές μερισμάτων) (52.436,00) (45.120,00) (52.436,00) (45.120,00) Ταμειακές εισροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες , , , ,00 Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων , , ,44 ( ,27) Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου Συνεχιζόμενες δραστηστηριότητες , , , ,00 Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου , , , ,73 14

16 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2014 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεμα τικά Αποθεματικό αναλογι στικών διαφορών Αποτελέ σματα εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο την 31/12/ , ,39 0, , ,33 Καθαρά αποτελέσματα 31/12/2013 0,00 0,00 0, , ,57 Λοιπά έσοδα 31/12/2013 0,00 0, ,00 0, ,00 Συνολικά αποτελέσματα 31/12/2013 0,00 0, , , ,57 Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/-31/12/2013 Σχηματισμός αποθεματικών 0, ,43 0,00 (3.953,43) 0,00 Διανομή σύμφωνα με απόφαση Γ.Σ. 0,00 0,00 0,00 (45.120,00) (45.120,00) Σύνολο 0, ,43 0,00 (49.073,43) (45.120,00) Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης 0, , , , ,57 Υπόλοιπο την 31/12/ , , , , ,90 15

17 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (συνέχεια) της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2014 Ποσά σε ' Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Αποθεματικό αναλογιστικών διαφορών Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο την 31/12/ , , , , ,90 Καθαρά αποτελέσματα 1/1/-31/12/2014 0,00 0,00 0,00 ( ,82) ( ,82) Λοιπά έσοδα 1/1/-31/12/2014 0,00 0, ,00 0, ,00 Συνολικά αποτελέσματα 31/12/2014 0,00 0, ,00 ( ,82) ( ,82) Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/- 31/12/2014 Σχηματισμός αποθεματικών 0, ,37 0,00 (22.814,37) 0,00 Έκδοση ομολογιακού δανείου 0, ,94 0,00 0, ,94 Διανομή σύμφωνα με απόφαση Γ.Σ. 0,00 (7.316,00) 0,00 (45.120,00) (52.436,00) Λοιπές μεταβολές 0,00 0,00 0,00 855,64 855,64 Σύνολο 0, ,31 0,00 (67.078,73) ,58 Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης 0, , ,00 ( ,55) ( ,24) Υπόλοιπο την 31/12/ , , ,00 ( ,46) ,67 16

18 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (συνέχεια) της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2014 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Αποθεματικό αναλογιστικών διαφορών Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο την 31/12/ , ,39 0, , ,82 Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 31/12/ , ,39 0, , ,82 Καθαρά αποτελέσματα 31/12/2013 0,00 0,00 0, , ,52 Λοιπά έσοδα 31/12/2013 0,00 0, ,00 0, ,00 Συνολικά αποτελέσματα 31/12/2013 0,00 0, , , ,52 Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/- 31/12/2013 Σχηματισμός αποθεματικών 0, ,43 0,00 (3.953,43) 0,00 Διανομή σύμφωνα με απόφαση Γ.Σ. 0,00 0,00 0,00 (45.120,00) (45.120,00) Σύνολο 0, ,43 0,00 (49.073,43) (45.120,00) Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης 0, , ,00 (7.417,91) (1.033,48) Υπόλοιπο την 31/12/ , , , , ,34 17

19 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (συνέχεια) της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2014 Ποσά σε ' Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Αποθεματικό αναλογιστικών διαφορών Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο την 31/12/ , , , , ,34 Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 31/12/ , , , , ,34 Καθαρά αποτελέσματα 1/1/-31/12/2014 0,00 0,00 0,00 ( ,67) ( ,67) Λοιπά έσοδα 1/1/-31/12/2014 0,00 0, ,00 0, ,00 Συνολικά αποτελέσματα 31/12/2014 0,00 0, ,00 ( ,67) ( ,67) Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/- 31/12/2014 Σχηματισμός αποθεματικών 0, ,87 0,00 (3.044,87) 0,00 Έκδοση ομολογιακού δανείου 0, ,94 0,00 0, ,94 Διανομή σύμφωνα με απόφαση Γ.Σ. 0,00 (7.316,00) 0,00 (45.120,00) (52.436,00) Σύνολο 0, ,81 0,00 (48.164,87) ,94 Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης 0, , ,00 ( ,54) (7.762,73) Υπόλοιπο την 31/12/ , , ,00 ( ,03) ,60 Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 19 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 18

20 1. Γενικές πληροφορίες 1.1 Η εταιρεία Η εταιρεία «REALIZE ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ» και με διακριτικό τίτλο «REALIZE A.E.» (στο εξής ως «η εταιρεία») εδρεύει στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας και Καποδιστρίου αρ. 2 και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών αρ. Μ.Α.Ε /1ΑΤ/Β/05/0351 και Α.Μ ΓΕΜΗ Η διάρκεια της έχει ορισθεί σε 50 έτη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 του ομίλου και της εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 30 η Απριλίου Αντικείμενο δραστηριότητας Η REALIZE A.E. συστάθηκε το 2000 με ηγετική θέση στον κλάδο της Πληροφορικής με εξειδίκευση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημικών λύσεων (πλατφορμών) για την ενσωμάτωση και εξυπηρέτηση επιχειρησιακών διαδικασιών στους τομείς: Τραπεζικών εφαρμογών (web-banking applications, εφαρμογές εκτίμησης ακινήτων, εφαρμογές διαχείρισης POS πιστωτικών καρτών, συστήματα για την Online διάθεση τραπεζικών προϊόντων, συστήματα e-learning κα) Διαδραστικών Διαδικτυακών Εφαρμογών (Web-Based Applications) Ηλεκτρονικών Συναλλαγών - transaction based διαδικτυακών εφαρμογών και συστημάτων χρέωσης/πληρωμής (billing systems) στη διασύνδεση Πληροφορικών Συστημάτων (ERPs, Web-Based applications, Billing systems, CRM, ERPs, Call Center systems) στην παροχή υπηρεσιών Online & Technology Marketing 1.3 Ο Όμιλος Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την εταιρεία (μητρική) και τις θυγατρικές της (ο όμιλος). Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη μητρική. Οι θυγατρικές ενοποιήθηκαν πλήρως από την ημερομηνία που αποκτήθηκε ο έλεγχος τους. Δομή του Ομίλου Εταιρεία Έδρα Δραστηριότητα Συμμετοχή VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ A.E. Μαρούσι Αττικής Υπηρεσίες Πληρωμών 100% VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. Μαρούσι Αττικής Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων 100% VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ (www.viva.gr) Η VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό την παροχή καινοτόμων Τηλεπικοινωνιακών και OnLine υπηρεσιών (Β2Β & Β2C). H εταιρεία ανήκει κατά 100% στη REALIZE Α.Ε. 19

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Page Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...10 Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34)

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα