ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ.: Αθήνα, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Α.Π. 7 ΚΑΙ 8» οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό ηµόσιο το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ σύµφωνα µε την από 04/07/2013 Απόφαση του.σ. αυτού, προτίθεται να αναθέσει µε συµβάσεις µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο: 1. Τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για συγκεκριµένες Θεµατικές Ενότητες (έως 9 συµβάσεις) 2. Την επιµέλεια (ως προς τη διαδραστική του µορφή), την οµογενοποίηση και την προσαρµογή εκπαιδευτικού υλικού στις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (έως 4 συµβάσεις) 1

2 Α. Αντικείµενο του προς ανάθεση έργου: Στα πλαίσια των ανωτέρω Πράξεων θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά σεµινάρια στις περιοχές που αντιστοιχούν στου Α.Π. 7 & Α.Π. 8.Τα εκπαιδευτικά σεµινάρια θα αποτελούνται από 35 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και από 35 ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλία (e-learning). Τα εκπαιδευτικά σεµινάρια θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα 21 Θεµατικών ενοτήτων που έχουν προσδιοριστεί στα εγκεκριµένα Τεχνικά ελτία Πράξης. Για εννέα (9) από αυτές τις Θεµατικές Ενότητες απαιτείται η συγγραφή νέου εκπαιδευτικού υλικού και για το σύνολο των είκοσι ένα (21) Θεµατικών Ενοτήτων απαιτείται η επιµέλεια (ως προς τη διαδραστική του µορφή), οµογενοποίηση και προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού (νέου και υπάρχοντος) για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα: 1. Το αντικείµενο του προς ανάθεση έργου για τις συµβάσεις των συγγραφέων του εκπαιδευτικού υλικού είναι: Α. Η συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού (εγχειρίδιο προς τους εκπαιδευόµενους) για εννέα (9) Θεµατικές Ενότητες. Το υλικό για κάθε Θεµατική ενότητα θα είναι περίπου σελίδες. Η µεθοδολογία για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού µε τη µορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και σύµφωνα µε τις οδηγίες των Επιστηµονικά Υπευθύνων. Θα περιλαµβάνει επίσης εισαγωγή µε το ωριαίο πρόγραµµα και σχετικό Οδηγό Σπουδών και θα συντάσσεται σε συνεργασία µε τούς επιστηµονικά εποπτεύοντες του έργου. Β. Η εκπόνηση οδηγού εκπαιδευτή, βάση της δοθείσας µεθοδολογίας από την Αναθέτουσα Αρχή και σύµφωνα µε τις οδηγίες των Επιστηµονικά Υπευθύνων, το οποίο θα περιλαµβάνει ολοκληρωµένο πλάνο διδασκαλίας (προτεινόµενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες) και θα συντάσσεται σε συνεργασία µε τούς επιστηµονικά εποπτεύοντες του έργου. Οι Θεµατικές Ενότητες για τις οποίες θα εκπονηθεί νέο εκπαιδευτικό υλικό είναι οι ακόλουθες Ζητήµατα διακρίσεων και ετερότητας στην εργασία Το πρόβληµα των διακρίσεων στην εργασία είναι ένα από τα κορυφαία ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσει η ελληνική κοινωνία. Η εξάλειψή τους αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση αλλά και έµπρακτη επιλογή σεβασµού της 2

3 ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ατοµικής ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής. Η συγκεκριµένη θεµατική αποσκοπεί στην κατανόηση της έννοιας της ετερότητας στην εργασία και την κοινωνία. Αποσκοπεί στην παρουσίαση της πραγµατικής φύσης των καταστάσεων/πραγµάτων µε αναφορές σε αντικειµενικά (ιστορικά και στατιστικά) δεδοµένα µε σκοπό την αντιµετώπιση όλων των αντιθέσεων που προκαλούνται στο χώρο εργασίας. Η σηµασία της κατάρτισης αυτής εδράζεται στην πολυµορφία και την πολιτισµική ανοµοιογένεια που εµφανίζει η σύγχρονη αγορά εργασίας, αφού οι µεταναστευτικές ροές προς και από την Ελλάδα είναι αντικειµενικά µεγάλες. Με τον τρόπο αυτό, η κατάρτιση στα θέµατα αυτά θα βοηθήσει τους εκπαιδευοµένους να λειτουργούν αρµονικά στους χώρους δουλειάς µε συναδέλφους τους οι οποίοι φέρουν διαφορετικά γνωρίσµατα λόγω του κοινωνικού, οικονοµικού και πολιτισµικού τους υπόβαθρου. Θέµατα Οικονοµικού και Επιχειρησιακού Γραµµατισµού Η θεµατική αυτή προβλέπει τη µετάδοση πρακτικών γνώσεων σχετικά µε ζητήµατα πολιτικής οικονοµίας των επιχειρήσεων καθώς και ζητήµατα µικροοικονοµικής προσέγγισης και θεωρίας, µε στόχο την πληρέστερη κατανόηση από τους εργαζόµενους της οικονοµικής θέσης, των βασικών οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης, της πορείας και της προοπτικής της. Η βέλτιστη δυνατή γνώση και αντίληψη από πλευράς εργαζοµένων σχετικά µε κατανόηση των οικονοµικών στοιχείων µιας επιχείρησης, αποτελεί κρίσιµο δεδοµένο πάνω στο οποίο εδράζονται τόσο η επωφελέστερη σύναψη µιας συλλογικής (εργασιακής) συµφωνίας όσο και η αποτελεσµατική απόκρουση καταχρηστικών συµπεριφορών από πλευράς εργοδοσίας. Μεταγνωστικές ικανότητες Ως «µεταγνωστικές ικανότητες» νοούνται η ικανότητα επιδίωξης και επιµονής στη µάθηση, η ικανότητα οργάνωσης της ατοµικής µάθησης, µε τη βοήθεια και της αποτελεσµατικής διαχείρισης του χρόνου και της πληροφορίας, σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. Η ικανότητα αυτή περιλαµβάνει την επίγνωση της διαδικασίας µάθησης και των αναγκών για µάθηση ενός ατόµου, προσδιορίζοντας τις διαθέσιµες ευκαιρίες, και την ικανότητα αντιµετώπισης των εµποδίων προκειµένου να αποβαίνει η µάθηση επιτυχής. Μέσω της εν λόγω θεµατικής οι εργαζόµενοι θα κατανοήσουν πως πρέπει να επεξεργάζονται και να αφοµοιώνουν τις νέες γνώσεις και τις νέες δεξιότητες που τους παρέχονται. Η διαδικασία αυτή απαιτεί ωστόσο αποτελεσµατική διαχείριση των προτύπων µάθησης, σταδιοδροµίας και εργασίας, και ιδίως την ικανότητα επιµονής στη µάθηση, διαρκούς συγκέντρωσης και κριτικού αναστοχασµού προς τους σκοπούς και τους στόχους της µάθησης. Θέµατα οικονοµίας και εργασιακός βίος Στο συγκεκριµένο θεµατικό κύκλο θα αναλυθούν βασικές οικονοµικές έννοιες που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα την ζωή του εργατικού δυναµικού της 3

4 χώρας µε έµφαση στην µακροοικονοµική προσέγγιση της οικονοµικής πραγµατικότητας. Μεταξύ άλλων απαιτείται να αναδειχθούν θέµατα όπως η φτώχεια, η ανεργία (µέτρηση, αίτια, είδη, συνέπειες, µέτρα καταπολέµησης),ο πληθωρισµός, (µέτρηση, αίτια, συνέπειες και τα µέτρα καταπολέµησης), βασικές έννοιες δηµοσιονοµικής πολιτικής, (έλλειµµα, κρίση χρέους, αναδιάρθρωση χρέους κλπ) το Ακαθάριστο Εγχώριο και Εθνικό Προϊόν. Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηµατικότητα στη µικρή επιχείρηση Η συγκεκριµένη θεµατική ενότητα απευθύνεται σε εργαζόµενους, κυρίως αυτοαπασχολούµενους, εργοδότες πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων, και επιχειρηµατίες, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά, προκειµένου να τους εξοικειώσει µε τις διαθέσιµες τεχνολογίες για το ηλεκτρονικό επιχειρείν και τις διάφορες µορφές του. Στόχος της εν λόγω θεµατικής ενότητας η απόκτηση βασικών και εξειδικευµένων γνώσεων σε θέµατα, όπως: τα ηλεκτρονικά καταστήµατα λήψης και εκτέλεσης παραγγελιών, η διαδικτυακή προώθηση και διαφήµιση, η αξιοποίηση εφαρµογών κοινωνικής δικτύωσης, η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στην καθηµερινή πρακτική των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Τεχνικές παρέµβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιµετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας - Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονοµικής Κρίσης Η συγκεκριµένη θεµατική ενότητα απευθύνεται σε εργαζόµενους, κυρίως αυτοαπασχολούµενους και εργοδότες πολύ µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρηµατίες προκειµένου να τους παρέχει ολοκληρωµένες γνώσεις σε βασικά, αλλά κι εξειδικευµένα θέµατα λειτουργίας της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονοµικής Κρίσης. Στόχος της εν λόγω θεµατικής ενότητας, είναι η βελτίωση της προσαρµοστικότητας των ωφελούµενων στις µεταβολές, που λαµβάνουν χώρα, ιδιαίτερα µέσα σε ένα περιβάλλον οικονοµικής κρίσης, καθώς και η προαγωγή της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας, µέσα από την ενδυνάµωσή τους και την απόκτηση βασικών, αλλά και πιο εξειδικευµένων γνώσεων. Η θεµατική ενότητα, απευθύνεται σε αυτοαπασχολούµενους και επιχειρηµατίες, των οποίων η επιχειρηµατική δραστηριότητα παρουσιάζει επισφαλή βιωσιµότητα. Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος, οι καταρτιζόµενοι θα έχουν τόσο τις δεξιότητες, όσο και τις γνώσεις, να χειρίζονται µε µεγαλύτερη ευχέρεια ζητήµατα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία της επιχείρησής τους. Αγγλική Γλώσσα: Προγράµµατα γλωσσοµάθειας εστιασµένα στο χώρο της εργασίας Ο σχεδιασµός της προτεινόµενης θεµατικής ενότητας στηρίζεται σε σύγχρονες µεθόδους εκπαίδευσης και εκµάθησης γλωσσών σύµφωνα µε τις οποίες η χρήση της γλώσσας περιλαµβάνει τη νοηµατοδότηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων από τα άτοµα, τα οποία λειτουργώντας ατοµικά ως µονάδες και κοινωνικά ως σύνολο, συµµετέχουν σε γλωσσικές 4

5 δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε ποικίλα περιβάλλοντα. Η θεµατική αποσκοπεί στη γλωσσική εκπαίδευση, για να ικανοποιηθούν τόσο οι άµεσες όσο και οι µακροπρόθεσµες ανάγκες για εκµάθηση βασικών γνώσεων της Αγγλικής Γλώσσας από Έλληνες εργαζοµένους στο ηµόσιο τοµέα έτσι ώστε να µπορούν να συµµετέχουν ενεργά στην κοινωνική, εργασιακή και οικονοµική ζωή της χώρας. Για το σκοπό αυτό, στο σχεδιασµό της προτεινόµενης δράσης λαµβάνονται υπόψη το επαγγελµατικό και µαθησιακό υπόβαθρο των εκπαιδευοµένων, οι ανάγκες και τις προσδοκίες τους, καθώς και η ελληνική πραγµατικότητα και η ευρωπαϊκή διάσταση στη εκπαίδευση και στην εκµάθηση γλωσσών. Τα προγράµµατα απευθύνονται σε εκπαιδευόµενους που κατέχουν τις βασικές γνώσεις τις αγγλικής γλώσσας. Εκπαίδευση δηµοσίων υπαλλήλων για ανάπτυξη συνεργατικότητας µε εφαρµογή εξειδικευµένων, ανά οµάδα στόχο, δεξιοτήτων πληροφορικής και επικοινωνιών Η θεµατική ενότητα θα προσφέρει στους δηµοσίους υπαλλήλους την κατάλληλη εκπαίδευση αφενός σε προχωρηµένες, στοχευµένες γνώσεις αποτελεσµατικής χρήσης του Υπολογιστή και του ιαδικτύου και αφετέρου στην ανάπτυξη συνεργατικότητας µέσω της Τεχνολογίας. Ο διπλός αυτός στόχος θα επιτευχθεί µέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών όπως η µελέτες περίπτωσης, η επίλυση προβλήµατος και η συνεργατική µάθηση. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να κατέχουν τις βασικές γνώσεις ψηφιακού αλφαβητισµού και θα εκπαιδεύονται µε µεικτό µοντέλο, όπου η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα µορφοποιείται κύρια σε συνεργατική µάθηση µέσω ειδικά σχεδιασµένων σεναρίων που θα δηµιουργηθούν για το σκοπό αυτό. Ενδεικτικά, τα σενάρια θα περιλαµβάνουν θέµατα όπως: δηµιουργία, διακίνηση και ανεύρεση δηµοσίων εγγράφων, δηµιουργία και χρήση βάσης δεδοµένων (ορισµό πεδίων, διάταξη, εκτύπωση σε ευδιάκριτο σχέδιο, κλπ), χρήση φύλλου εργασίας για επεξεργασία και παρουσίαση αριθµητικών δεδοµένων (παραγωγή και διαµόρφωση γραφηµάτων και πινάκων, χρήση αριθµητικών συναρτήσεων κ.λπ.), χρήση µακροεντολών σε προγράµµατα όπως το Word ή το Excel, κ.λπ., δηµιουργία παρουσίασης, συγγραφή και δηµοσίευση στο διαδίκτυο µιας ιστοσελίδας, χρήση ανοικτού λογισµικού για τις καθηµερινές ανάγκες, συµπίεση αρχείων, αλλά και εξειδικευµένες εφαρµογές του δηµόσιου τοµέα, που είναι όµως γενικής χρήσης, όπως η ιαύγεια, opengov, κ.λπ. Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Κάθε Οργανισµός πρέπει να µπορεί να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι, που εργάζονται υπό την εποπτεία του, είναι ικανοί να εκτελούν την εργασία τους µε ασφάλεια, µε βάση την ειδικότητά τους, την εµπειρία τους αλλά και ιδιαίτερα µε βάση την ενηµέρωση και την εκπαίδευση, που πρέπει να τους παρέχεται, σε θέµατα σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία τους. Η συγκεκριµένη θεµατική ενότητα αποσκοπεί να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας µε την ανάλυση των βασικών απαιτήσεων του εκάστοτε συστήµατος εργασίας, στην 5

6 ανάπτυξη της ικανότητας κάθε εργαζοµένου για την εκτίµηση του κινδύνου και των συνθηκών εργασίας και τέλος στη βελτίωση της εργασιακής συµπεριφοράς των εργαζοµένων και στην ενίσχυση δεξιοτήτων αντιµετώπισης των καθηµερινών του προβληµάτων, προκειµένου να µπορεί να εκπληρώσει τα εργασιακά του καθήκοντα αποτελεσµατικά και χωρίς κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια τόσο του ίδιου, όσο και των άλλων εργαζοµένων. Σηµειώνεται ότι ο κάθε υποψήφιος δύναται να αιτηθεί για την συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού σε έως δύο (2) από τις ανωτέρω Θεµατικές Ενότητες. 2. Το αντικείµενο του προς ανάθεση έργου για τις συµβάσεις των συνεργατών για την επιµέλεια (ως προς τη διαδραστική του µορφή),, οµογενοποίηση και προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού είναι το ακόλουθο : Α. Συµβουλευτική συνεργασία µε τους συγγραφείς για την εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού, ειδικότερα των εγχειριδίων προς τους εκπαιδευόµενους και των οδηγών εκπαιδευτή σύµφωνα µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης ενηλίκων και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Β. Επιµέλεια (ως προς τη διαδραστική του µορφή), οµογενοποίηση και προσαρµογή εκπαιδευτικού υλικού, και ειδικότερα των εγχειριδίων προς τους εκπαιδευόµενους στις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και σύµφωνα µε τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, το οποίο αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό (νέο και υπάρχον) του συνόλου των Θεµατικών Ενοτήτων στις οποίες θα διεξαχθούν εκπαιδευτικά σεµινάρια στο πλαίσιο των ανωτέρω Πράξεων. Γ. Επιµέλεια (ως προς τη διαδραστική του µορφή), οµογενοποίηση και προσαρµογή εκπαιδευτικού υλικού, και ειδικότερα των οδηγών εκπαιδευτή στις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και σύµφωνα µε τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων (επιµέλεια ως προς τη διαδραστική τους µορφή των προτεινόµενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του συνολικότερου σχεδίου µαθήµατος). Τα επιλεχθέντα στελέχη θα βασιστούν στη µεθοδολογία που θα τους δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση της ποιότητας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. 6

7 Οι Θεµατικές Ενότητες για τις οποίες θα πραγµατοποιηθεί η επιµέλεια (ως προς τη διαδραστική του µορφή), οµογενοποίηση και προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού είναι οι ακόλουθες Ζητήµατα διακρίσεων και ετερότητας στην εργασία εξιότητες εργαζοµένων στον γραπτό λόγο και την επικοινωνία (προφορική και µη-λεκτική) Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας Θέµατα Οικονοµικού και Επιχειρησιακού Γραµµατισµού Μεταγνωστικές ικανότητες Στοιχεία Σύγχρονης Εργατικής Νοµοθεσίας & Εργασιακές Σχέσεις στο σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον Πρακτικές & Τεχνικές ιαπραγµατεύσεων εργαζοµένων και εργοδοτών στο υπο εξέλιξη εργασιακό περιβάλλον και η έννοια της ιαβούλευσης Κοινωνική οικονοµία και καινοτόµες µορφές επιχειρηµατικότητας ια Βίου Μάθηση και πιστοποίηση προσόντων Εργασιακό περιβάλλον και συλλογικές διαπραγµατεύσεις στο νέο κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο Ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης Θέµατα οικονοµίας και εργασιακός βίος Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηµατικότητα στη µικρή επιχείρηση Ξενόγλωσση επιχειρηµατική Ορολογία Τεχνικές παρέµβασης στην λειτουργία της επιχείρησης και αντιµετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας - Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονοµικής Κρίσης Αγγλική Γλώσσα: Προγράµµατα γλωσσοµάθειας εστιασµένα στο χώρο της εργασίας Εκπαίδευση στις ανάγκες εκπροσώπησης στο ηµόσιο τοµέα. Εκπαίδευση δηµοσίων υπαλλήλων για ανάπτυξη συνεργατικότητας µε εφαρµογή εξειδικευµένων, ανά οµάδα στόχο, δεξιοτήτων Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Σχέδια αντιµετώπισης καταστροφών ιοικητικές και Οργανωτικές Ικανότητες Τονίζεται ότι αποτελεί συµβατική υποχρέωση τόσο των συγγραφέων του εκπαιδευτικού υλικού όσο και των στελεχών για την επιµέλεια (ως 7

8 προς τη διαδραστική του µορφή), οµογενοποίηση και προσαρµογή να συνεργάζονται µε την ανάδοχο εταιρεία που θα προκύψει από τον ανοιχτό διαγωνισµό για τη µετατροπή του εκπαιδευτικού υλικού σε διαδραστικό και την ανάρτηση του στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρµα του έργου Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1. Για τις συµβάσεις έργου των συγγραφέων του εκπαιδευτικού υλικού Απαιτούµενα Προσόντα: Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και αναγνωρισµένου της αλλοδαπής σε πεδίο σχετικό µε την/τις Θεµατική/ές Ενότητα/ες σύµφωνα µε την αίτηση κάθε υποψηφίου Αποδεδειγµένη διδακτική εµπειρία τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων την τελευταία τριετία Αποδεδειγµένη εµπειρία στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού τουλάχιστον τριάντα (30) σελίδων για εκπαίδευση ενηλίκων σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επιθυµητά προσόντα ιδακτορικό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και αναγνωρισµένου της αλλοδαπής Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε πεδίο σχετικό µε την/τις Θεµατική/ές Ενότητα/ες σύµφωνα µε την αίτηση κάθε υποψηφίου Αποδεδειγµένη διδακτική εµπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων µε τη µορφή e-learning (κάνοντας χρήση ασύγχρονης ή σύγχρονης πλατφόρµας εκπαίδευσης) Ειδικά για τη Θεµατική Ενότητα «Αγγλική Γλώσσα: Προγράµµατα γλωσσοµάθειας εστιασµένα στο χώρο της εργασίας», τα «Απαιτούµενα και Επιθυµητά Προσόντα» διαµορφώνονται ως εξής : 8

9 Απαιτούµενα Προσόντα: Πανεπιστηµιακό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και αναγνωρισµένου της αλλοδαπής στις Ανθρωπιστικές ή Κοινωνικές Επιστήµες ή Επιστήµες της Αγωγής Αποδεδειγµένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2) Αποδεδειγµένη διδακτική εµπειρία τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων την τελευταία τριετία Αποδεδειγµένη εµπειρία στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού τουλάχιστον τριάντα (30) σελίδων για εκπαίδευση ενηλίκων σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Επιθυµητά προσόντα Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε πεδίο σχετικό µε τη συγκεκριµένη Θεµατική Ενότητα Αποδεδειγµένη διδακτική εµπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων µε τη µορφή e-learning (κάνοντας χρήση ασύγχρονης ή σύγχρονης πλατφόρµας εκπαίδευσης) 2. Για τις συµβάσεις έργου των στελεχών για την επιµέλεια (ως προς τη διαδραστική του µορφή), οµογενοποίηση και προσαρµογή εκπαιδευτικού υλικού Απαιτούµενα Προσόντα: Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και αναγνωρισµένου της αλλοδαπής στις Ανθρωπιστικές ή Κοινωνικές Επιστήµες ή Επιστήµες της Αγωγής Αποδεδειγµένη εµπειρία στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση ενηλίκων σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Αποδεδειγµένη εµπειρία α. στη συµβουλευτική για τη µετατροπή υλικών στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και β. στη σχετική προσαρµογή τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικών υλικών άλλων συγγραφέων εβδοµήντα (70) σελίδων 9

10 Αποδεδειγµένη διδακτική εµπειρία τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων την τελευταία τριετία Επιθυµητά προσόντα ιδακτορικό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και αναγνωρισµένου της αλλοδαπής Αποδεδειγµένη διδακτική εµπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων Ειδικά για τη Θεµατική Ενότητα «Αγγλική Γλώσσα: Προγράµµατα γλωσσοµάθειας εστιασµένα στο χώρο της εργασίας», τα «Απαιτούµενα και Επιθυµητά Προσόντα» διαµορφώνονται ως εξής : Απαιτούµενα Προσόντα: Πανεπιστηµιακό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και αναγνωρισµένου της αλλοδαπής στις Ανθρωπιστικές ή Κοινωνικές Επιστήµες ή Επιστήµες της Αγωγής Αποδεδειγµένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2) Αποδεδειγµένη εµπειρία α. στη συµβουλευτική για τη µετατροπή υλικών στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και β. στη σχετική προσαρµογή τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικών υλικών άλλων συγγραφέων εβδοµήντα (70) σελίδων Αποδεδειγµένη διδακτική εµπειρία τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων την τελευταία τριετία Επιθυµητά προσόντα Αποδεδειγµένη διδακτική εµπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων Γ. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια των συµβάσεων έργου ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής τους έως την 30/6/2014 και υπό την προϋπόθεση της ανάρτησης του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει χρονική παράταση των συµβάσεων µε την ίδια αµοιβή. 10

11 . ΑΜΟΙΒΗ Η συνολική αµοιβή για το περιγραφόµενο έργο ορίζεται σε : 1. Για τις συµβάσεις έργου των συγγραφέων του εκπαιδευτικού υλικού των εννέα (9) Θεµατικών Ενοτήτων, η αµοιβή ανέρχεται σε τέσσερεις χιλιάδες (4.000) ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε Θεµατική Ενότητα. 2. Για τις συµβάσεις έργου των στελεχών για την επιµέλεια(ως προς τη διαδραστική του µορφή), οµογενοποίηση και προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού των είκοσι ένα (21) Θεµατικών Ενοτήτων, η αµοιβή κάθε επιλεχθέντος στελέχους ανέρχεται σε τέσσερεις χιλιάδες (4.000) ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ε. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Τα Παραδοτέα στο πλαίσιο των συµβάσεων έργου είναι τα ακόλουθα : 1. Για τις συµβάσεις έργου των συγγραφέων του εκπαιδευτικού υλικού των εννέα (9) Θεµατικών Ενοτήτων: Εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδιο προς τους εκπαιδευόµενους) Οδηγός εκπαιδευτή για την κάθε Θεµατική Ενότητα Τα επιλεχθέντα στελέχη για τη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού υποχρεούνται να παραδώσουν σχέδιο περιεχοµένου του εκπαιδευτικού υλικού (εγχειρίδιο προς τους εκπαιδευόµενους) και του οδηγού εκπαιδευτή εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα έγκρισης ή απόρριψης του υποβληθέντος από τους συγγραφείς σχεδίου εκπαιδευτικού υλικού. Μετά την έγκριση του σχεδίου από την Αναθέτουσα Αρχή, οι επιλεχθέντες συγγραφείς υποχρεούνται εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών να υποβάλλουν τα παραδοτέα τους σε τελική µορφή 2. Για τις συµβάσεις έργου των στελεχών για την επιµέλεια (ως προς τη διαδραστική του µορφή), οµογενοποίηση και προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού των είκοσι ένα (21) Θεµατικών Ενοτήτων: Εκπαιδευτικό υλικό/ εγχειρίδιο εκπαιδευόµενου, το οποίο έχουν επιµεληθεί (ως προς τη διαδραστική του µορφή), οµογενοποιήσει και προσαρµόσει Οδηγός εκπαιδευτή το οποίο έχουν επιµεληθεί (ως προς τη διαδραστική του µορφή), οµογενοποιήσει και προσαρµόσει 11

12 Τα επιλεχθέντα στελέχη για την επιµέλεια, οµογενοποίηση και προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού/εγχειριδίου εκπαιδευοµένων και του οδηγού εκπαιδευτή υποχρεούνται να υποβάλλουν τα παραδοτέα τους σε τελική µορφή θα στην Αναθέτουσα Αρχή εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής του κάθε εκπαιδευτικού υλικού από την Αναθέτουσα Αρχή. Αφού παραδοθεί το προσαρµοσµένο εκπαιδευτικό υλικό στην Αναθέτουσα Αρχή, οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να το ελέγξουν και να το οριστικοποιήσουν εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή του από την Αναθέτουσα Αρχή. ΣΤ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. Για τις συµβάσεις έργου των συγγραφέων του εκπαιδευτικού υλικού των εννέα (9) Θεµατικών Ενοτήτων: Θα πληρωθεί το 80% της προβλεπόµενης συνολικής αµοιβής κάθε επιλεχθέντος συγγραφέα µε την παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή του εκπαιδευτικού υλικού/εγχειρίδιο εκπαιδευοµένου και του οδηγού εκπαιδευτή σε τελική και οριστικοποιηµένη µορφή. Το υπόλοιπο 20% της προβλεπόµενης συνολικής αµοιβής κάθε επιλεχθέντος συγγραφέα θα πληρωθεί µε τη λήξη των ανωτέρω συµβάσεων έργου και σε κάθε περίπτωση εφόσον έχει αναρτηθεί το εκπαιδευτικό υλικό στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του έργου. 2. Για τις συµβάσεις έργου των στελεχών για την επιµέλεια (ως προς τη διαδραστική του µορφή), οµογενοποίηση και προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού των είκοσι ένα (21) Θεµατικών Ενοτήτων: Θα πληρωθεί το 80% της προβλεπόµενης συνολικής αµοιβής κάθε επιλεχθέντος στελέχους µε την παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή του προσαρµοσµένου εκπαιδευτικού υλικού/ εγχειρίδιο εκπαιδευοµένου και του οδηγού εκπαιδευτή σε τελική και οριστικοποιηµένη µορφή. Το υπόλοιπο 20% της προβλεπόµενης συνολικής αµοιβής κάθε επιλεχθέντος στελέχους θα πληρωθεί µε τη λήξη των ανωτέρω συµβάσεων έργου και σε κάθε περίπτωση εφόσον έχει αναρτηθεί το εκπαιδευτικό υλικό στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του έργου. Ζ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Πρόταση, στην οποία ο/η υποψήφιος/-α θα δηλώνει την πρόθεσή του/της για συµµετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας. 12

13 3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου ή Τίτλων Σπουδών. 4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επάρκειας άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας 5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα. 6. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων εργασιακής εµπειρίας (απαιτούµενης ή και επιθυµητής εφόσον υπάρχει), καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο µε το οποίο τυχόν τεκµηριώνεται η ζητούµενη επαγγελµατική εµπειρία (π.χ. συµβάσεις έργων που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο υποψήφιος, συµβάσεις εργασίας κ.λ.π.) 7. είγµα εκπαιδευτικού υλικού, ανάλογα µε την αιτούµενη σύµβαση έργου, στο οποίο θα αναγράφεται η Αναθέτουσα Αρχή Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο συνδροµής των τυπικών και επιθυµητών προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσµίας υποβολής των προτάσεων των υποψηφίων. Η. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα δικαιολογητικά συµµετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδροµικώς (συστηµένα) σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς αφενός τα στοιχεία του/της υποψηφίου/ας και αφετέρου η ένδειξη ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.. (προσδιορίστε Θεµατική Ενότητα) Ή ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠ 7 ΚΑΙ 8» Καθώς και η διεύθυνση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, όπως παρακάτω : 13

14 ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 3 Ης Σεπτεµβρίου 36 Αθήνα 10432, Υπόψη κου Μανώλη Κουτούζη Θ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Η προθεσµία κατάθεσης δικαιολογητικών λήγει την 10/9/2013 και ώρα 11:00 π.µ. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr) Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόµενης προθεσµίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους. ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστηµένης ταχυδροµικής αποστολής ο φάκελος θα πρέπει να φτάσει στο ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. µέχρι την ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα (10/09/2013 και ώρα 11:00 π.µ.), η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στο ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των φακέλων, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. Φάκελοι που φθάνουν στο ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµοι και επιστρέφονται στους υποψηφίους χωρίς να αποσφραγισθούν. Η. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει Επιτροπή Αξιολόγησης και ιενέργειας, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό εκ µέρους του.σ. του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Τα «Απαιτούµενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συµµετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισµού (on/off) και δεν βαθµολογούνται. Η βαθµολόγηση των «Επιθυµητών Προσόντων» των υποψηφίων που πληρούν τα «Απαιτούµενα Προσόντα» θα πραγµατοποιηθεί µε κριτήριο τη σχετική εµπειρία που τυχόν περιλαµβάνεται στο βιογραφικό σηµείωµα κάθε υποψηφίου και τεκµηριώνεται µε βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Η βαθµολόγηση των επιµέρους κριτηρίων πραγµατοποιείται µε ακέραιο αριθµό στην κλίµακα 0 έως 10, όπως αυτή εξειδικεύεται σε κάθε επιµέρους κριτήριο στον Πίνακα που ακολουθεί 1. Για τις συµβάσεις έργου των συγγραφέων του εκπαιδευτικού υλικού των οκτώ (8) Θεµατικών Ενοτήτων: 14

15 Κωδ. Περιγραφή Βαρύτητα (α i ) Βαθµολόγηση Επιθυµητά Προσόντα 100% ιδακτορικό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και αναγνωρισµένου της αλλοδαπής Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε πεδίο σχετικό µε τη Θεµατική Ενότητα Αποδεδειγµένη διδακτική εµπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων µε τη µορφή e- learning (κάνοντας χρήση ασύγχρονης ή σύγχρονης πλατφόρµας εκπαίδευσης) 30% Κατοχή διδακτορικού τίτλου, η οποία τεκµηριώνεται µε την προσκόµιση του τίτλου σπουδών βαθµολογείται µε % Επαγγελµατική εµπειρία σε πεδίο σχετικό µε τη Θεµατική Ενότητα µικρότερη των 5 ετών βαθµολογείται µε 0-4 και απορρίπτεται Επαγγελµατική εµπειρία σε πεδίο σχετικό µε τη Θεµατική Ενότητα 5 ετών βαθµολογείται µε 5 Επαγγελµατική εµπειρία σε πεδίο σχετικό µε τη Θεµατική Ενότητα 6-8 ετών βαθµολογείται µε 6-8 Επαγγελµατική εµπειρία σε πεδίο σχετικό µε τη Θεµατική Ενότητα άνω των 9 ετών βαθµολογείται µε % ιδακτική εµπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων µε τη µορφή e-learning έως 20 ώρες βαθµολογείται µε 0-4 και απορρίπτεται ιδακτική εµπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων µε τη µορφή e-learning από 21 έως 50 ώρες βαθµολογείται µε 5 ιδακτική εµπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων µε 15

16 τη µορφή e-learning από 51 έως 100 ώρες βαθµολογείται µε 6-8 ιδακτική εµπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων µε τη µορφή e-learning άνω των 100 ωρών βαθµολογείται µε 9-10 Ειδικά για τις συµβάσεις έργου των συγγραφέων του εκπαιδευτικού υλικού για τη Θεµατική Ενότητα «Αγγλική Γλώσσα: Προγράµµατα γλωσσοµάθειας εστιασµένα στο χώρο της εργασίας», η βαθµολογία έχει ως εξής : Κωδ. Περιγραφή Βαρύτητα (α i ) Βαθµολόγηση Επιθυµητά Προσόντα 100% 40% Επαγγελµατική εµπειρία σε πεδίο σχετικό µε τη Θεµατική Ενότητα µικρότερη των 5 ετών βαθµολογείται µε 0-4 και απορρίπτεται 1 Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε πεδίο σχετικό µε τη συγκεκριµένη Θεµατική Ενότητα Επαγγελµατική εµπειρία σε πεδίο σχετικό µε τη Θεµατική Ενότητα 5 ετών βαθµολογείται µε 5 Επαγγελµατική εµπειρία σε πεδίο σχετικό µε τη Θεµατική Ενότητα 6-8 ετών βαθµολογείται µε 6-8 Επαγγελµατική εµπειρία σε πεδίο σχετικό µε τη Θεµατική Ενότητα άνω των 9 ετών 16

17 2 Αποδεδειγµένη διδακτική εµπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων µε τη µορφή e- learning (κάνοντας χρήση ασύγχρονης ή σύγχρονης πλατφόρµας εκπαίδευσης) βαθµολογείται µε % ιδακτική εµπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων µε τη µορφή e-learning έως 20 ώρες βαθµολογείται µε 0-4 και απορρίπτεται ιδακτική εµπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων µε τη µορφή e-learning από 21 έως 50 ώρες βαθµολογείται µε 5 ιδακτική εµπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων µε τη µορφή e-learning από 51 έως 100 ώρες βαθµολογείται µε 6-8 ιδακτική εµπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων µε τη µορφή e-learning άνω των 100 ωρών βαθµολογείται µε 9-10 Η τελική βαθµολογία (Α) κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον ακόλουθα τύπο: Α = Σ(ai*Bi) όπου ai = ο συντελεστής βαρύτητας κάθε επιµέρους κριτηρίου όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα Βi = η βαθµολόγηση κάθε επιµέρους κριτηρίου σύµφωνα µε τις επεξηγήσεις του ανωτέρω πίνακα 17

18 2. Για τις συµβάσεις έργου των στελεχών για την επιµέλεια(ως προς τη διαδραστική του µορφή), οµογενοποίηση και προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού των είκοσι (20) Θεµατικών Ενοτήτων: Κωδ. Περιγραφή Βαρύτητα (α i ) Βαθµολόγηση Επιθυµητά Προσόντα 100% 1 2 ιδακτορικό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου και αναγνωρισµένου της αλλοδαπής Αποδεδειγµένη διδακτική εµπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων 40% Κατοχή διδακτορικού τίτλου, η οποία τεκµηριώνεται µε την προσκόµιση του τίτλου σπουδών βαθµολογείται µε % ιδακτική εµπειρία σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων έως 20 ώρες βαθµολογείται µε 0-4 και απορρίπτεται ιδακτική εµπειρία σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων από 21 έως 50 ώρες βαθµολογείται µε 5 ιδακτική εµπειρία σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων από 51 έως 100 ώρες βαθµολογείται µε 6-8 ιδακτική εµπειρία σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων άνω των 100 ωρών βαθµολογείται µε 9-10 Ειδικά για τις συµβάσεις έργου των στελεχών για την επιµέλεια(ως προς τη διαδραστική του µορφή), οµογενοποίηση και προσαρµογή για τη Θεµατική Ενότητα «Αγγλική Γλώσσα: Προγράµµατα γλωσσοµάθειας εστιασµένα στο χώρο της εργασίας», η βαθµολογία έχει ως εξής : 18

19 Κωδ. Περιγραφή Βαρύτητα (α i ) Βαθµολόγηση Επιθυµητά Προσόντα 100% 100% ιδακτική εµπειρία σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων έως 20 ώρες βαθµολογείται µε 0-4 και απορρίπτεται 1 Αποδεδειγµένη διδακτική εµπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων ιδακτική εµπειρία σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων από 21 έως 50 ώρες βαθµολογείται µε 5 ιδακτική εµπειρία σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων από 51 έως 100 ώρες βαθµολογείται µε 6-8 ιδακτική εµπειρία σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων άνω των 100 ωρών βαθµολογείται µε 9-10 Η τελική βαθµολογία (Α) κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον ακόλουθα τύπο: Α = Σ(ai*Bi) όπου ai = ο συντελεστής βαρύτητας κάθε επιµέρους κριτηρίου όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα Βi = η βαθµολόγηση κάθε επιµέρους κριτηρίου σύµφωνα µε τις επεξηγήσεις του ανωτέρω πίνακα Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εµπιστευτική. Σηµειώνεται ότι το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ δεν δεσµεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της σύµβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση των ως άνω Πράξεων. 19

20 Τα αποτελέσµατα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr). Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσµάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωµα : Υποβολής ένστασης εντός 10 ηµερών από την επόµενη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων αξιολόγησης Πρόσβασης, εντός 10 ηµερών από την από την επόµενη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατοµικούς φακέλους και στα ατοµικά φύλλα αξιολόγησης/βαθµολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόµενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/ έγγραφο της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται: κο Χρήστο Ζάγκο, τηλ.: και κο Προκόπη Πανδή, τηλ e- mail: ευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 π.µ. έως 16:00 µ.µ. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 20

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4420 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα