ΦΥΛΛΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΛΛΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΦΥΛΛΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κανονισμός(ΕΚ)υπ'αριθμ.1907/2006(REACH),Άρθρο31 Ημερομηνία αναθεώρησης: ΣύμφωναμετοΆρθρο31τουΚανονισμού(ΕΚ)1907/2006(REACH),πρέπειναπαρέχεταιέναΦύλλοΔεδομένωνΑσφάλειας (SDS)γιαεπικίνδυνεςουσίεςήμείγματα.ΤοπροϊόναυτόδενπληροίτακριτήριαταξινόμησηςτουΚανονισμού(ΕΚ)1272/2008 (CLP).Συνεπώς,ένατέτοιοέγγραφοβρίσκεταιεκτόςτουσκοπούτουΆρθρου31τουREACHκαιδενισχύουνοιαπαιτήσειςγια τοπεριεχόμενοσεκάθετμήμα 1.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΙΑΣΠΟΥΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος: Όνομαπροϊόντος: EH5F CAB-O-SILÒ Untreated Fumed ΑριθμόςκαταχώρησηςREACH: Συνώνυμα: Αυτότοδελτίοδεδομένων ασφάλειαςείναιέγκυρογια τουςακόλουθουςβαθμούς: Διοξείδιοτουπυριτίου,συνθετικήάμορφηπυρίτια,πυρογενήςάμορφηπυρίτια ΑκατέργαστηπυρογενήςπυρίτιαCAB-O-SIL :M5F,EH5F 1.2.Συναφείςπροσδιοριζόμενεςχρήσειςτηςουσίαςήτουμείγματοςκαιαντενδεικνυόμενεςχρήσεις Συνιστώμενηχρήση: Αντενδεικνυόμενεςχρήσεις: ΠρόσθετοτροφίμωνE551σεπροϊόντατροφίμωνσεμορφήσκόνης,ημι-στερεήςμορφής καιυγρήςμορφής,παράγονταςελεύθερηςροής,αντισυσσωματικόμέσο,βοήθημα ψεκασμού,φορέας,άλλα ΔενείναιγνωστόσύμφωναμετοφάκελοκοινήςκαταχώρισηςREACH. 1.3.Στοιχείατουπρομηθευτήτουδελτίουδεδομένωνασφαλείας ΚεντρικάΓραφείαCabotEMEA* CABOTΕΛΒΕΤΊΑGmbH Mühlentalstrasse Schaffhausen Ελβετία Τηλ.:+41(0) Φαξ:+41(0) ΚέντροεπιχειρηματικώνυπηρεσιώνCabotEMEA* 101 Mukusalas Street LV-1004 Riga Λετονία Τηλ.: *Ευρώπη,ΜέσηΑνατολήκαιΑφρική Σελίδα 1 / 14

2 Διεύθυνση 1.4.Αριθμόςτηλεφώνουεπείγουσαςανάγκης Τηλέφωνοέκτακτηςανάγκης: Εξυπηρέτηση24ώρεςτο24ωρο/7ημέρεςτηνεβδομάδα Γερμανία:CHEMTREC Ηνωμ.Βασίλειο:CHEMTREC:(+44) Η.Π.Α.:CHEMTREC: ή CHEMTRECΚίνα: ΔιεθνέςCHEMTREC: ή Ταξινόμησητηςουσίαςήτουμείγματος 2.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΔενείναιεπικίνδυνηουσίασύμφωναμετονΚανονισμό(ΕΚ)1272/2008(CLP),τιςδιάφορεςτροποποιήσειςκαιπροσαρμογές τουκαιτηνοδηγία67/548/εοκ. 2.2.Στοιχείαετικέτας Εικονόγραμμα: Καμία Λέξησήματος: Κανένας Δηλώσειςκινδύνου: Καμία Προφυλακτικέςδηλώσεις: κανένας 2.3.Άλλοικίνδυνοι Καμία. Κύριοιοδοίέκθεσης: Επαφήμεταμάτια: Επαφήμετοδέρμα: Εισπνοή: Κατάποση: Εισπνοή,Επαφήμετοδέρμα,Επαφήμεταμάτια Μπορείναπροκαλέσειμηχανικόερεθισμό.Αποφεύγετετηνεπαφήμεταμάτια. Μπορείναπροκαλέσειμηχανικόερεθισμόκαιξηρότητατουδέρματος.Αποφεύγετετην επαφήμετοδέρμα.δενέχειαναφερθείκαμίαπερίπτωσηευαισθητοποίησηςσε ανθρώπους. Ησκόνημπορείναερεθίζειτηναναπνευστικήοδό.Παρέχετεκατάλληλοεξαερισμόμε αναρρόφησησεμηχανήματακαιχώρουςόπουμπορείναδημιουργηθείσκόνη.βλ. επίσηςτμήμα8. Δεναναμένονταιδυσμενείςεπιπτώσειςστηνυγεία.Βλ.Τμήμα11. Σελίδα 2 / 14

3 Καρκινογένεση: Επιπτώσειςσταόργανα-στόχους: Δενπεριέχεικαμίαουσίασεσυγκέντρωσηυψηλότερηαπό0,1%πουπαρατίθεταιαπότα IARC(InternationalAgencyforResearchonCancer ΔιεθνέςΚέντροΈρευναςγιατον Καρκίνο),NTP(NationalToxicologyProgram ΕθνικόΤοξικολογικόΠρόγραμμα),OSHA (OccupationalSafetyandHealthAdministration ΥπηρεσίαΑσφάλειαςκαιΥγείαςστο ΧώροΕργασίας),ACGIH(AmericanConferenceforGovernmentalIndustrialHygienists ΑμερικανικήΣυνδιάσκεψηΚρατικώνΥγιεινολόγωντηςΕργασίας)ήEU(EuropeanUnion ΕυρωπαϊκήΈνωση).Βλ.επίσηςΤμήμα11. Πνεύμονες,Βλ.Τμήμα11 Ιατρικέςπαθήσειςπουεπιδεινώνειη Άσθμα,Αναπνευστικέςδιαταραχές έκθεση: Δυνητικέςπεριβαλλοντικές επιπτώσεις: Καμίαγνωστή.Βλ.Τμήμα12. 3.ΣΥΝΘΕΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑΓΙΑΤΑΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3.1 Ουσίες Χημικήονομασία Αρ.EC Αρ.CAS βάρος-% Ταξινόμηση Ταξινόμησησύμφωνα Αριθμός σύμφωναμε μετονκανονισμό(εκ) καταχώρησης τηνοδηγία υπ αριθμ.1272/2008 REACH 67/548/ΕΟΚή 1999/45/ΕΚ [CLP] Συνθετικήάμορφη, πυρογενήςπυρίτια * > Λοιπέςπληροφορίες: *Στοιχείασχετικάμετιςκανονιστικέςδιατάξειςυπάρχουνυπότηγενικήπυριτία:CASRN ,EINECSRN Ηπαύλα(-)σημαίνει«δενισχύει» 4.1.Περιγραφήτωνμέτρωνπρώτωνβοηθειών 4.ΠΡΩΤΕΣΒΟΗΘΕΙΕΣ Επαφήμετοδέρμα Επαφήμεταμάτια Εισπνοή Πλένετεσχολαστικάμενερόκαισαπούνι.Αναζητήστειατρικήαγωγήσεπερίπτωσηπου αναπτυχθούνσυμπτώματα. Ξεπλύνετεταμάτιααμέσωςμεμεγάλεςποσότητεςνερούγια15λεπτά.Αναζητήστε ιατρικήαγωγήσεπερίπτωσηπουαναπτυχθούνσυμπτώματα. Σεπερίπτωσηβήχα,λαχανιάσματοςήάλλουαναπνευστικούπροβλήματος,μεταφέρετε σεκαθαρόαέρα.αναζητήστειατρικήαγωγήσεπερίπτωσηπουεπιμείνουντα συμπτώματα.εάνχρειαστεί,επαναφέρετετηνκανονικήαναπνοήμετασυνήθημέτρα πρώτωνβοηθειών. Σελίδα 3 / 14

4 Κατάποση: Μηνπροκαλέσετεεμετό.Εάντοθύμαέχειτιςαισθήσειςτου,χορηγήστεαρκετάποτήρια νερό.μηδίνετεποτέσεέναάτομοπουέχειχάσειτιςαισθήσειςτουοτιδήποτεαπότο στόμα. 4.2.Σημαντικότερασυμπτώματακαιεπιπτώσεις,οξείακαικαθυστερημένα Συμπτώματα: ΤασημαντικότεραγνωστάσυμπτώματακαιεπιπτώσειςπεριγράφονταιστοΤμήμα2 ή/καιστοτμήμα Απαιτείταιένδειξηάμεσηςιατρικήςπερίθαλψηςκαιειδικήθεραπεία Σημείωσηγιατουςγιατρούς: Θεραπεύστεσύμφωναμετασυμπτώματα. 5.1.Πυροσβεστικάμέσα 5.ΜΕΤΡΑΓΙΑΤΗΝΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΤΗΣΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κατάλληλομέσοπυρόσβεσης: Ακατάλληλομέσοπυρόσβεσης: Ηπυρίτιαδενείναικαύσιμη,συνεπώςδενπρέπεινααναγνωριστείκανέναμέσο πυρόσβεσης. Κανένας. 5.2.Ειδικοίκίνδυνοιπουπροκύπτουναπότηνουσίαήτομείγμα Ειδικοίκίνδυνοιπουπροκύπτουν απότηχημικήουσία: Επικίνδυναπροϊόντακαύσης: Καμία. Κανένας. 5.3.Συστάσειςγιατουςπυροσβέστες Ειδικόςπροστατευτικόςεξοπλισμός Φοράτεκατάλληλοπροστατευτικόεξοπλισμό.Σεπερίπτωσηπυρκαγιάς,ναφοράτε γιαπυροσβέστες ανεξάρτητηαναπνευστικήσυσκευή. Κίνδυνοςέκρηξηςσκόνης:. 6.ΜΕΤΡΑΓΙΑΤΗΝΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΥΧΑΙΑΣΕΚΛΥΣΗΣ 6.1.Προσωπικέςπροφυλάξεις,προστατευτικόςεξοπλισμόςκαιδιαδικασίεςέκτακτηςανάγκης Προσωπικέςπροφυλάξεις: Γιατουςανταποκριτέςέκτακτων αναγκών: Αποφεύγετετοσχηματισμόσκόνης.Βεβαιωθείτεότιυπάρχειεπαρκήςεξαερισμός. Χρησιμοποιείτεατομικόπροστατευτικόεξοπλισμό.Βλ.επίσηςΤμήμα8. ΧρησιμοποιήστεπροσωπικήπροστασίαπουσυνιστάταιστοΤμήμα Περιβαλλοντικέςπροφυλάξεις Περιβαλλοντικέςπροφυλάξεις: Περιορίστετοεκχυμένοπροϊόνστοέδαφος,εάνείναιδυνατό.Θαπρέπεινα ειδοποιηθούνοιτοπικέςαρχέςσεπερίπτωσηπουδενμπορείναπεριοριστούνεκχύσεις σημαντικήςέκτασης. 6.3.Μέθοδοικαιυλικάγιαπεριορισμόκαικαθαρισμό Σελίδα 4 / 14

5 Μέθοδοςσυγκράτησης: Μέθοδοςγιακαθαρισμό: Νααποφεύγονταιοιπεραιτέρωδιαρροέςήεκχύσεις,εάνκάτιτέτοιοείναιασφαλές. Καθαρίστεάμεσαμεηλεκτρικήσκούπα.Συνιστάταιηχρήσηηλεκτρικήςσκούπαςμε φίλτρουψηλήςαποδοτικότηταςσωματιδίωναέρα(hepa).μηδημιουργείτεσύννεφο σκόνηςμετηχρήσηβούρτσαςήπεπιεσμένουαέρα.συλλέξτεκαιμεταφέρετεσε κατάλληλαεπισημασμέναδοχεία.βλ.τμήμα Παραπομπήσεάλλατμήματα Παραπομπήσεάλλατμήματα Γιαπερισσότερεςπληροφορίες,δείτετηνενότητα8.Γιαπερισσότερεςπληροφορίες, δείτετηνενότητα13. 7.ΧΕΙΡΙΣΜΟΣΚΑΙΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1.Προφυλάξειςγιαασφαλήχειρισμό Συμβουλέςγιαασφαλήχειρισμό: Αποφύγετετηνεπαφήμετοδέρμακαιταμάτια.Αποφεύγετετοσχηματισμόσκόνης. Μηναναπνέετετησκόνη.Παρέχετεκατάλληλοεξαερισμόμεαναρρόφησησε μηχανήματακαιχώρουςόπουμπορείναδημιουργηθείσκόνη.μηδημιουργείτε σύννεφοσκόνηςμετηχρήσηβούρτσαςήπεπιεσμένουαέρα. Λάβετεπροστατευτικάμέτρακατάτωνηλεκτροστατικώνεκκενώσεων.Όλαταμεταλλικά μέρητουεξοπλισμούανάμιξηςκαιεπεξεργασίαςπρέπειναείναιγειωμένα.βεβαιωθείτε ότιόλοςοεξοπλισμόςείναιηλεκτρικάγειωμένοςπριναπότηνέναρξητωνλειτουργιών μεταφοράς.ηλεπτήσκόνημπορείναδιεισδύσειστονηλεκτρικόεξοπλισμόκαινα προκαλέσειηλεκτρικόβραχυκύκλωμα. Γενικέςθεωρήσειςυγιεινής: Οχειρισμόςθαπρέπειναγίνεταισύμφωναμεπρακτικέςορθήςβιομηχανικήςυγιεινής καιασφάλειας. 7.2.Συνθήκεςγιατηνασφαλήφύλαξη,συμπεριλαμβανομένωντυχόνασυμβατοτήτων Συνθήκεςφύλαξης: Μησυμβατάυλικά: Ταδοχείαδιατηρούνταιερμητικάκλεισμένασεστεγνόκαικαλάαεριζόμενομέρος.Μη φυλάσσετεμαζίμεπτητικέςχημικέςουσίεςεπειδήμπορείνααπορροφηθούνεπάνωστο προϊόν.φυλάσσετεσεσυνθήκεςπεριβάλλοντος.διατηρείτεσεκατάλληλα επισημασμέναδοχεία. Καμίαγνωστή. 7.3.Ειδικήτελικήχρήσηήχρήσεις Μέτραδιαχείρισηςκινδύνων(RMM)ΣύμφωναμετοΆρθρο14.4τουΚανονισμούREACH,δενέχειαναπτυχθείκανένασενάριο έκθεσηςεπειδήηουσίαδενείναιεπικίνδυνη. 8.1.Παράμετροιελέγχου Κατευθυντήριεςγραμμέςέκθεσης: 8.ΕΛΕΓΧΟΣΤΗΣΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οπαρακάτωπίνακαςαποτελείσύνοψη.Γιατιςπλήρειςπληροφορίες,δείτετηνειδική νομοθεσία Σελίδα 5 / 14

6 Άμορφηπυρίτια,Ταρυθμισμένα όριαέκθεσηςυπάρχουνστηγενική πυρίτια,casrn : Αυστραλία:2mg/m³,TWA,Αναπνεύσιμο ΑυστρίαMAK4mg/m³,TWA,Εισπνεύσιμοκλάσμα Φινλανδία: 5mg/m³ ΓερμανίαTRGS900: 4mg/m³,TWA,Εισπνεύσιμοκλάσμα Ίνδία:10mg/m³,TWA Ίρλανδία:2,4mg/m³,TWA,Αναπνεύσιμησκόνη Νορβηγία:1.5mg/m³,TWA,Αναπνεύσιμησκόνη Ελβετία:4mg/m³,TWA UKWEL:6mg/m³,TWA,Εισπνεύσιμοκλάσμα,4mg/m³,TWA,Αναπνεύσιμοκλάσμα US OSHA PEL:6mg/m³ (54 FR2701) Σκόνηήσωματίδιαεκτόςάλλως ορίζεται: Βέλγιο:10mg/m³,TWA,Εισπνεύσιμο 3mg/m³TWA,Αναπνεύσιμο Κίνα:8mg/m³,TWA mg/m³, STEL Γαλλία:10mg/m³,TWAΕισπνεύσιμησκόνη mg/m³,twaαναπνεύσιμησκόνη Ίταλία:10mg/m³,TWA,Εισπνεύσιμο mg/m³,twa,αναπνεύσιμο Μαλαισία:10mg/m³,TWA,Εισπνεύσιμο mg/m³,twa,αναπνεύσιμο Ίσπανία:10mg/m³,VLA,Εισπνεύσιμο 3mg/m³,VLA,Αναπνεύσιμο USACGIH-PNOS:10mg/m³,TWA,Εισπνεύσιμο mg/m³,twa,αναπνεύσιμο USOSHA-PEL:15mg/m³,TWA,Ολικήσκόνη mg/m³,twa,αναπνεύσιμο ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Στιςεγκαταστάσειςτηςπαγκοσμίως,ηCabotCorporationδιαχειρίζεταιτηνπυρίτιαστοόριοεπαγγελματικήςέκθεσηςTRGS900 τηςγερμανίαςτων4mg/m³,twa,εισπνεύσιμοκλάσμα MAK:MaximaleArbeitsplatzkonzentration(Μέγιστησυγκέντρωσησεχώρουςεργασίας) PEL:PermisibleExposureLimit(Επιτρεπτόόριοέκθεσης) PNOS:Σωματίδιαεκτόςάλλωςορίζονται STEL:ShortTerm ExposureLimit(Όριοβραχυχρόνιαςέκθεσης) TRGS:TechnischeRegelnfürGefahrstoffe(Τεχνικόςκανόναςγιαεπικίνδυναυλικά) TWA:TimeWeightedAverage(Χρονικάσταθμισμένημέσητιμή) USACGIH:UnitedStatesAmericanConferenceofGovernmentalIndustrialHygienists(ΑμερικανικήΣυνδιάσκεψηΚρατικώνΥγιεινολόγωντηςΕργασίας) USOSHA:UnitedStatesOccupationalSafetyandHealthAdministration(ΥπηρεσίαΑσφάλειαςκαιΥγείαςστοΧώροΕργασίαςτωνΗνωμένωνΠολιτειώντης Αμερικής) VLA:ValoreLímiteAmbientales(Περιβαλλοντικήοριακήτιμή) WEL:WorkplaceExposureLimit(Όριοέκθεσηςστοχώροεργασίας) Σελίδα 6 / 14

7 Παράγωγοεπίπεδοχωρίς επιπτώσεις(dnel): ΌπωςαπαιτείταιαπότονκανονισμόΕΕΚαταχώριση,αξιολόγησηκαιαδειοδότησητων χημικώνπροϊόντων(reach),ηκοινοπραξίαreachσυνθετικήςάμορφηςαιθάλης(στην οποίαηcabotcorporationείναιμέλος)ανέπτυξεπαράγωγοεπίπεδοχωρίςεπιπτώσεις (DNEL)γιατησυνθετική,άμορφηαιθάληίσομε4mg/m 3 εισπνεύσιμο(γερμανίαtrgs 900όριοεπαγγελματικήςέκθεσης). Προβλεπόμενησυγκέντρωσηχωρίς Δενεφαρμόζεται. επιπτώσεις(pnec) 8.2.Έλεγχοιέκθεσης Έλεγχοιμηχανικής: Βεβαιωθείτεότιυπάρχειεπαρκήςεξαερισμόςγιατηδιατήρησητηςέκθεσηςκάτωαπότα επαγγελματικάόρια.παρέχετεκατάλληλοτοπικόεξαερισμόμεαναρρόφησησε μηχανήματακαιχώρουςόπουμπορείναδημιουργηθείσκόνη. Μέσαατομικήςπροστασίας[ΜΑΠ] Αναπνευστικήπροστασία: Προστασίαχεριών: Μπορείνααπαιτείταιεγκεκριμένοςαναπνευστήραςεάνοτοπικόςεξαερισμόςμε αναρρόφησηδενείναιεπαρκές. Φορέστεπροστατευτικάγάντιαγιανααποτρέψετετηνξήρανσητουδέρματος. Χρησιμοποιείτεπροστατευτικήκρέμαφραγμούπριναπότοχειρισμότουπροϊόντος. Πλύντεταχέριακαιτοεκτεθειμένοδέρμαμεήπιοσαπούνικαινερό. Προστασίαματιών/προσώπου: Φοράτεπροστασίαματιών/προσώπου.Φοράτεγυαλιάασφαλείαςμεπλευρική προστασία(ήπροστατευτικάγυαλιά). Προστασίαδέρματοςκαι σώματος: Άλλο: Φοράτεκατάλληλοπροστατευτικόρουχισμό.Πλύντετορουχισμόκαθημερινά.Ο ρουχισμόςεργασίαςδενεπιτρέπεταιέξωαπότοχώροεργασίας. Οχειρισμόςθαπρέπειναγίνεταισύμφωναμεπρακτικέςορθήςβιομηχανικήςυγιεινής καιασφάλειας.θαπρέπειναβρίσκονταικοντάεγκαταστάσειςπλύσηςματιώνέκτακτης ανάγκηςκαικαταιονισμόςασφάλειας. Έλεγχοιπεριβαλλοντικήςέκθεσης: Σύμφωναμεόλητηντοπικήνομοθεσίακαιτιςαπαιτήσειςάδειαςόπωςισχύουνγιατις σκόνες. 9.ΦΥΣΙΚΕΣΚΑΙΧΗΜΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 9.1.Πληροφορίεςγιατιςβασικέςφυσικέςκαιχημικέςιδιότητες Φυσικήκατάσταση: Στερεό Οσμή: Κανένας Εμφάνιση: Πούδρα Κατώφλιατιμήοσμής: Χρώμα: Λευκό Ιδιότητα Τιμές Παρατηρήσεις Μέθοδος ph: Ενδοεταιρικήδοκιμή Σημείοτήξης/Σημείοπήξης: 1700 C NIOSHPocketGuidetoChemicalHazards(Οδηγόςτσέπηςγια χημικούςκινδύνουςniosh) Σημείοζέσης/Εύροςζέσης: 2230 C NIOSHPocketGuidetoChemicalHazards(Οδηγόςτσέπηςγια χημικούςκινδύνουςniosh) Ταχύτηταεξάτμισης: Σελίδα 7 / 14

8 Πίεσηατμών: Πυκνότηταατμών: Πυκνότητα: C Φαινομενικήπυκνότητα: kg/m 3 DIN/ISO 787:11 Ειδικόβάροςστα20 C: 2.2 Υδατοδιαλυτότητα: Ελαφράδιαλυτό ΣύμφωναμετοOECD105 Διαλυτότητα(ες): Δενδιατίθενταιπληροφορίες Συντελεστήςδιαχωρισμού (n-οκτανόλη/νερό): Θερμοκρασίααποσύνθεσης: Ιξώδες: Κινηματικόιξώδες: Δυναμικόιξώδες: Οξειδωτικέςιδιότητες: Καμίαοξειδωτικήιδιότητα Σημείομαλάκυνσης: ΠεριεχόμενοΠΟΕ(%): %πτητικό(κατάόγκος): %πτητικό(κατάβάρος): Επιφανειακήτάση: Εκρηκτικέςιδιότητες: Σημείοανάφλεξης: Αναφλεξιμότητα(στερεό, αέριο): Όριοαναφλεξιμότηταςστον αέρα: Όριαέκρηξηςστοναέρα-Άνω(g/m 3 ): Όριαέκρηξηςστοναέρα-Κάτω(g/m 3 ): Θερμοκρασίααυτοανάφλεξης: Ελάχιστηθερμοκρασίαανάφλεξης: Ελάχιστηενέργειαανάφλεξης: Ενέργειαανάφλεξης: Μέγιστηαπόλυτηπίεσηέκρηξης: Μέγιστοςρυθμόςαύξησηςπίεσης: Ταχύτητακαύσης: ΤιμήKst: Ταξινόμησηέκρηξηςσκόνης: Μηεκρήξιμο Δενείναικαύσιμο Μηεύφλεκτο.Τοπροϊόναντιστέκεταιστηνανάφλεξηκαιδεν προάγειτηνεξάπλωσητηςφλόγας Δενείναικαύσιμο Τοτελικόσημείοπαρατίθεταιως«δενισχύει»λόγωτωνεγγενώνιδιοτήτωντηςουσίας Ηφράση«Δενδιατίθενταιπληροφορίες»υποδεικνύειότιδενέχουνδιεξαχθείδοκιμές 9.2.Άλλαστοιχεία Καμία 10.1.Δραστικότητα 10.ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΚΑΙΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Αντιδραστικότητα: Μηαντιδραστικό.Ηουσίαείναιένααδρανέςανόργανοστερεό. Σελίδα 8 / 14

9 10.2.Χημικήευστάθεια Σταθερότητα: Σταθερόστιςσυνιστώμενεςσυνθήκεςχειρισμούκαιαποθήκευσης. Δεδομέναέκρηξης Ευαισθησίασεμηχανικήσύγκρουση:Κανένας Ευαισθησίασεηλεκτροστατική εκκένωση: Τουλικόαυτόείναιμιαανόργανησκόνηκαιδενδημιουργείούτευποστηρίζεισυνθήκες πουθαείχανωςαποτέλεσμαέκρηξηήπυρκαγιάσκόνης.λάβετεπροστατευτικάμέτρα κατάτωνηλεκτροστατικώνεκκενώσεων.αποφεύγετετοσχηματισμόσκόνης.όλατα μεταλλικάμέρητουεξοπλισμούανάμιξηςκαιεπεξεργασίαςπρέπειναείναιγειωμένα. Βεβαιωθείτεότιόλοςοεξοπλισμόςείναιηλεκτρικάγειωμένοςπριναπότηνέναρξητων λειτουργιώνμεταφοράς Πιθανότηταεπικίνδυνωναντιδράσεων Επικίνδυνοςπολυμερισμός: Πιθανότηταεπικίνδυνων αντιδράσεων: Δενσυμβαίνειεπικίνδυνοςπολυμερισμός. Καμίαυπόκανονικέςσυνθήκες Συνθήκεςπροςαποφυγή Συνθήκεςπροςαποφυγή: Καμίαγνωστή Μησυμβατάυλικά Μησυμβατάυλικά: Καμίαγνωστή 10.6.Επικίνδυναπροϊόντααποσύνθεσης Επικίνδυναπροϊόντααποσύνθεσης:Καμίαγνωστή 11.ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ 11.1.Πληροφορίεςγιατιςτοξικολογικέςεπιπτώσεις Οξείατοξικότητα ΑπότοστόμαLD50: ΕισπνοήLC50: ΔερματικόLD50: LD50/απότοστόμα/αρουραίος=>5000mg/kg.Δενσυνέβησανθάνατοικαιδεν παρατηρήθηκεκαμίαένδειξητοξικότηταςκατάτηδιάρκειατωνπεριόδωνπαρατήρησης μετάαπόμίαεφάπαξχορήγησηπυρίτιαςαπότοστόμα(oecd401). Λόγωτωνφυσικώνχαρακτηριστικώντουπροϊόντος,δενδιατίθεταικαμίακατάλληλη διαδικασίαδοκιμής LD50/δερματικό/κουνέλι=>2000mg/kgΠολύελαφρύμεταβατικόερύθημασεέναζώο. Δενυπάρχουνενδείξειςτοξικότηταςσυστήματοςήοργάνου(OECD402) Διάβρωση/Ερεθισμόςτουδέρματος: 24hr.Δενταξινομείταιωςερεθιστικό(OECD 404). Σελίδα 9 / 14

10 Σοβαρήβλάβη/ερεθισμόςτων ματιών: Ευαισθητοποίηση: Μεταλλαξιγένεση: Καρκινογένεση Τοξικότηταστηναναπαραγωγή: STOT-μοναδικήέκθεση: STOT-επανειλημμένηέκθεση: ΒαθμόςDraize1,0/110στις24ώρες.Δενταξινομείταιωςερεθιστικόσεμελέτεςμε κουνέλια(oecd405).οιυψηλέςσυγκεντρώσειςσκόνηςμπορείναπροκαλέσουν μηχανικόερεθισμό. Δενδιατίθενταιδεδομένασεπειραματόζωα.Δενέχουναναφερθείπεριπτώσεις ευαισθητοποίησηςσεανθρώπους. ΔενείναιμεταλλαξιογόνοστηδοκιμήAmes.Αρνητικόστονπροσδιορισμό απρογραμμάτιστηςσύνθεσηςdna.αρνητικόστηδοκιμασίαχρωμοσωμιακής παρέκκλισηςσεκύτταραωοθηκώνκινεζικώνμυοξών(cho). Δενπαρατηρήθηκανενδείξειςκαρκινογένεσηςσεπολλαπλάείδηζώωνμετάαπό επανειλημμένηέκθεσηαπότοστόμαήεισπνοήςστηνάμορφηπυρίτια.όμοια, επιδημιολογικέςμελέτεςδενέδειξανενδείξειςκαρκινογένεσηςσεεργάτεςπου παρασκευάζουνάμορφηπυρίτια. Δενέχουναναφερθείεπιπτώσειςστααναπαραγωγικάόργαναήστηνεμβρυϊκήανάπτυξη σεμελέτεςτοξικότηταςσεζώα. Βάσειτωνδιαθέσιμωνδεδομένων,δεναναμένεταιειδικήτουοργάνου-στόχου τοξικότηταμετάαπόμίαεφάπαξέκθεσηαπότουστόματος,μίαεφάπαξέκθεσημέσω εισπνοήςήμίαεφάπαξδερματικήέκθεση. Τοξικότηταεπανειλημμένηςδόσης:απότοστόμα(αρουραίος),2εβδομάδεςέως6μήνες, καμίασημαντικήανεπιθύμητηενέργειαπουνασχετίζεταιμετηθεραπείασεδόσεις μέχρι8%πυρίτιαςστηδιατροφή. Τοξικότηταεπανειλημμένηςδόσης:εισπνοή(αρουραίος),13εβδομάδες,Κατώτατο επίπεδοστοοποίοπαρατηρούνταιεπιπτώσεις(loel)=1,3mg/m 3 βάσειήπιων αναστρέψιμωνεπιπτώσεωνστουςπνεύμονες. Τοξικότηταεπανειλημμένηςδόσης:εισπνοή(αρουραίος),90ημέρες,LOEL=1mg/m 3 βάσειαναστρέψιμωνεπιπτώσεωνστουςπνεύμονεςκαιεπιπτώσεωνστηρινική κοιλότητα. Βάσειτωνδιαθέσιμωνδεδομένων,δενεγγυάταιμιαταξινόμησηSTOT-RE. Κίνδυνοςαναρρόφησης: Βάσειβιομηχανικήςπείραςκαιδιαθέσιμωνδεδομένων,δεναναμένεταικανένας κίνδυνοςαναρρόφησης. 12.ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ 12.1.Τοξικότητα Υδατικήτοξικότητα: Ίχθύες(Brachydaniorerio)LC50(96ώρες):>10.000mg/l,(Μέθοδος:OECD203).Καμία οξείατοξικότηταστηdaphniaμεelκαιel50 νακυμαίνεταιαπό>1000έως10,000mg/l (OECD 202) Ανθεκτικότητακαιικανότητα αποικοδόμησης Οιμέθοδοιγιατονκαθορισμότηςβιοαποικοδόμησηςδενισχύουνγιαανόργανεςουσίες Σελίδα 10 / 14

11 12.3.Δυνατότηταβιοσυσσώρευσης Δεναναμένεταιλόγωτωνφυσικοχημικώνιδιοτήτωντηςουσίας Κινητικότηταστοέδαφος Κινητικότητα:Δεναναμένεταιναμεταναστεύσει Αποτελέσματατηςαξιολόγησης ΑΒΤκαιαΑαΒ Ηουσίααυτήδενθεωρείταιανθεκτική,βιοσυσσωρεύσιμηήτοξική(ΑΒΤ).Ηουσίααυτήδενθεωρείταιάκρωςανθεκτικήή άκρωςβιοσυσσωρεύσιμη(αααβ) Λοιπέςδυσμενείςεπιπτώσεις Δενδιατίθενταιπληροφορίες. 13.ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΧΕΤΙΚΑΜΕΤΗΔΙΑΘΕΣΗ(ΕΞΑΛΕΙΨΗ) Αποποίησηευθυνών:Οιπληροφορίεςσεαυτήντηνενότητααναφέρονταιστοπροϊόνόπωςαποστέλλεταιστηνπροοριζόμενη σύνθεσήτου,όπωςπεριγράφεταιστοτμήμα3τουπαρόντοςmsds.ημόλυνσηήηεπεξεργασίαμπορείνααλλάξειτα χαρακτηριστικάκαιτιςαπαιτήσειςγιατααπόβλητα.οικανονισμοίμπορείναισχύουνκαιγιατουςάδειουςπεριέκτες, επενδύσειςήέκπλυμα.οιπολιτειακοί/επαρχιακοίήτοπικοίκανονισμοίμπορείναδιαφέρουναπότουςομοσπονδιακούς κανονισμούς. Λίστακωδικώναποβλήτων: 13.1.Μέθοδοιδιαχείρισηςαποβλήτων Απόβλητααπό υπολείμματα/αχρησιμοποίητα προϊόντα: Ηδιάθεσηπρέπειναγίνεταισύμφωναμετουςισχύοντεςπεριφερειακούς,εθνικούςκαι τοπικούςνόμουςκαικανονισμούς. 14.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΧΕΤΙΚΑΜΕΤΗΜΕΤΑΦΟΡΑ DOT 14.1 Αρ.UN/ID Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση 14.2 Κατάλληληονομασία Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση αποστολής 14.3 Τάξηκινδύνου Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση 14.4 Ομάδασυσκευασίας Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση IMDG 14.1 Αρ.UN/ID Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση 14.2 Κατάλληληονομασία Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση αποστολής 14.3 Τάξηκινδύνου Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση 14.4 Ομάδασυσκευασίας Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση Σελίδα 11 / 14

12 RID 14.1 Αρ.UN/ID Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση 14.2 Κατάλληληονομασία Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση αποστολής 14.3 Τάξηκινδύνου Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση 14.4 Ομάδασυσκευασίας Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση ADR 14.1 Αρ.UN/ID Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση 14.2 Κατάλληληονομασία Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση αποστολής 14.3 Τάξηκινδύνου Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση 14.4 Ομάδασυσκευασίας Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση ICAO(αέρας) 14.1 Αρ.UN/ID Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση 14.2 Κατάλληληονομασία Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση αποστολής 14.3 Τάξηκινδύνου Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση 14.4 Ομάδασυσκευασίας Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση IATA 14.1 Αρ.UN/ID Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση 14.2 Κατάλληληονομασία Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση αποστολής 14.3 Τάξηκινδύνου Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση 14.4 Ομάδασυσκευασίας Δενυπόκειταισεκανονιστικήρύθμιση 15.ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΧΕΤΙΚΑΜΕΤΙΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ *Στοιχείασχετικάμετιςκανονιστικέςδιατάξειςυπάρχουνυπότηγενικήπυριτία:CASRN ,EINECSRN Κανονισμοί/νομοθεσίασχετικάμετηνασφάλεια,τηνυγείακαιτοπεριβάλλονγιατηνουσίαήτομείγμα ΕυρωπαϊκήΈνωση Ένδειξηκινδύνου:ΔενείναιεπικίνδυνηουσίασύμφωναμετονΚανονισμό(ΕΚ)1272/2008(CLP),τιςδιάφορεςτροποποιήσεις καιπροσαρμογέςτουκαιτηνοδηγία67/548/εοκ. Εθνικοίκανονισμοί Γερμανία Τάξηκινδύνουγιατονερό nwg(δενείναιεπικίνδυνογιατο (WGK) νερό) Ελβετικήτάξηδηλητηρίου:- (δοκιμάστηκεκαιβρέθηκεότιδενείναι τοξικό):g-8311 WGKIDΑρ.: 849(άμορφηπυριτία,CASRN ) Διεθνείςκατάλογοι TSCA -ΚατάλογοςΤμήματος8(β)τηςΠράξηςγιατονΈλεγχοΤοξικώνΟυσιώντωνΗΠΑ Συμμορφώνεται DSL/NDSL -ΚατάλογοςΕγχώριωνΟυσιών/ΚατάλογοςΜηΕγχώριωνΟυσιώντουΚαναδάΣυμμορφώνεται Σελίδα 12 / 14

13 EINECS/ELINCS -ΕυρωπαϊκόςΚατάλογοςτωνΥφιστάμενωνΧημικώνΟυσιών/Ευρωπαϊκός Συμμορφώνεται ΚατάλογοςΚοινοποιημένωνΧημικώνΟυσιών ENCS -ΥφιστάμενεςκαιΝέεςΧημικέςΟυσίεςτηςΊαπωνίας Συμμορφώνεται IECSC -ΚατάλογοςΥφιστάμενωνΧημικώνΟυσιώντηςΚίνας Συμμορφώνεται KECL -ΥφιστάμενεςκαιΑξιολογημένεςΧημικέςΟυσίεςτηςΚορέας Συμμορφώνεται PICCS -ΚατάλογοςΧημικώνκαιΧημικώνΟυσιώντωνΦιλιππίνων Συμμορφώνεται AICS -ΚατάλογοςΧημικώνΟυσιώντηςΑυστραλίας Συμμορφώνεται NZIoC -ΚατάλογοςΧημικώνΟυσιώντηςΝέαςΖηλανδίας Συμμορφώνεται TCSI -ΚατάλογοςΧημικώνΟυσιώνΤαϊβάν Συμμορφώνεται 15.2.Αξιολόγησηχημικήςασφάλειας ΑξιολόγησηχημικήςασφάλειαςΕΕ:ΣύμφωναμετοΆρθρο14.1τουΚανονισμούREACH,έχειδιεξαχθείαξιολόγησηχημικής ασφάλειας. ΣενάριαέκθεσηςΕΕ:ΣύμφωναμετοΆρθρο14.4τουΚανονισμούREACH,δενέχειαναπτυχθείκανένασενάριοέκθεσηςεπειδή ηουσίαδενείναιεπικίνδυνη. 16.ΑΛΛΑΣΤΟΙΧΕΙΑ Φαρμακευτικήχρήση: Δενεπιτρέπεται Χρήσηπροσθετικούτροφίμων: Βλ.Τμήμα1 Βιβλιογραφία:NIOSHPocketGuidetoChemicalHazards,September2005."Silica,amorphous"(Πυριτία,άμορφη).DHHS (NIOSH) Publication No National Technical Information Service, Springfield, VA. p. 277 επαφές: Cabot Corporation 157 Concord Road Billerica, MA UNITEDSTATES(ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΊΤΕΊΕΣΤΗΣΑΜΕΡΊΚΗΣ) Τηλ.: Φαξ: Cabot Corporation 700 E U.S. Highway 36 Tuscola, IL ΗΠΑ Τηλ.: Φαξ: Cabot GmbH Kronenstrasse Rheinfelden GERMANY(ΓΕΡΜΑΝΊΑ) Τηλ.(+49) Φαξ:(+49) Cabot Bluestar Ltd. Xinghuo Industrial Garden Yongxiu County, Jiujiang City JiangxiProvince,CHINA(ΚΊΝΑ) Τηλ.:(86-792) Φαξ:(86-792) Cabot Carbon, Ltd. Sully Moors Road Sully, Vale of Glamorgan CF64 5RP Wales,UNITEDKINGDOM (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΊΛΕΊΟ) Τηλ.:(+44) Φαξ:(+44) Cabot Corporation 3603 South Saginaw Road Midland, MI UNITEDSTATES(ΗΝΩΜΕΝΕΣΠΟΛΊΤΕΊΕΣΤΗΣ ΑΜΕΡΊΚΗΣ) Τηλ.: Φαξ: Σελίδα 13 / 14

14 Αποποίησηευθυνών: ΟιπληροφορίεςπουδιατυπώνονταιβασίζονταισεπληροφορίεςπουηCabotCorporationπιστεύειότιείναιακριβείς.Δεν δίνεταικαμίαεγγύηση,ρητήήσυνεπαγόμενη.οιπληροφορίεςπαρέχονταιαποκλειστικάκαιμόνογιατηνπληροφόρησηκαι μελέτησαςκαιηcabotδεναναλαμβάνεικαμίανομικήευθύνηγιατηχρήσηήεξάρτησηαπόαυτές.σεπερίπτωσηασυμφωνίας μεταξύτωνπληροφοριώνστομηαγγλικόέγγραφοκαιστοαγγλικόαντίστοιχότου,ηαγγλικήέκδοσηυπερτερεί. Προετοιμασίααπό: CabotCorporation-ΘέματαΑσφάλειας,ΥγείαςκαιΠεριβάλλοντος Τα και«tm» υποδεικνύουνεμπορικάσήματατηςcabotcorporation. Τέλοςτουδελτίουδεδομένωνασφάλειας Σελίδα 14 / 14

ΦΥΛΛΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κανονισμός(ΕΚ)υπ'αριθμ.1907/2006(REACH),Άρθρο31 Ημερομηνία αναθεώρησης: ΣύμφωναμετοΆρθρο31τουΚανονισμού(ΕΚ)1907/2006(REACH),πρέπειναπαρέχεταιέναΦύλλοΔεδομένωνΑσφάλειας (SDS)γιαεπικίνδυνεςουσίεςήμείγματα.ΤοπροϊόναυτόδενπληροίτακριτήριαταξινόμησηςτουΚανονισμού(ΕΚ)1272/2008

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/14 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ENTOMELA 75 SL 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/14 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Glysantin G30 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος DU-DIM 2 GR 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα της ουσίας Πολυβινυλική ακετάλη Εμπορική ονομασία της ουσίας Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

CASTEL CHLORO Λευκαντικό υγρό υφαντικών ειδών και απολυμαντικό / καθαριστικό πατωμάτων, ειδών υγιεινής κτλ.

CASTEL CHLORO Λευκαντικό υγρό υφαντικών ειδών και απολυμαντικό / καθαριστικό πατωμάτων, ειδών υγιεινής κτλ. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : Μέγεθος συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ευρώπη 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του μείγματος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 10.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Chromium(III) nitrate nonahydrate

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο στοιχείων ασφαλείας

Φυλλάδιο στοιχείων ασφαλείας Φυλλάδιο στοιχείων ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασια του προιοντος στο εμποριο PC Palmatex 80 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων ασφαλείας

ελτίο δεδομένων ασφαλείας ελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/17 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος DU-DIM 2 DT 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη ξυλεία Belmadur

Τροποποιημένη ξυλεία Belmadur ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τροποποιημένη ξυλεία Belmadur Τεχνολογικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά Σπουδάστριες: Πασχαλίδου Γεωργία Μπακιρτζίδου Μαρία Επιβλέπων: Καθ. Μαντάνης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ASTARTE EPOXY ARMOS A+B

ASTARTE EPOXY ARMOS A+B 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 10/3/2013 ASTARTE EPOXY ARMOS A+B 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία Παρασκευάσματος : ASTARTE EPOXY ARMOS (Β συστατικό) Χρήση Παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/12 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ULTRAMID A3K UNCOLORED POLYAMIDE 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 602129201

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Αναγνώριση Προϊόντος και Προμηθευτή

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Αναγνώριση Προϊόντος και Προμηθευτή ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1: Αναγνώριση Προϊόντος και Προμηθευτή Προϊόν: Megapoxy HΤ - Μέρος B (Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Megapoxy HΤ - Μέρος A) Κατηγοριοποίηση: Επικίνδυνο κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)καιΚανονισµός (ΕΕ) αριθ. 453/2010. GROHE Blue Bio-Clean

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)καιΚανονισµός (ΕΕ) αριθ. 453/2010. GROHE Blue Bio-Clean Σελίδα: 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1907/2006

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1907/2006 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΙΑ / ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ Ονομαςία προϊόντοσ Ιξώδεσ ι τφποσ Χριςθ του προϊόντοσ Καταςκευαςτισ / Διανομζασ Αρικμόσ τθλεφώνου ζκτακτθσ ανάγκθσ : : SAE 75W-90 : Λιπαντικά κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 02.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας RBS 25 Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

RIDOMIL GOLD 480 SL. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

RIDOMIL GOLD 480 SL. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες Ημερομηνία Τροποποίησης 17.07.2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Ταυτοποίηση προιόντος Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα της ουσίας ισόξινο αιθυλενοδιαμινοτεραοξικό δικάλιο Εμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΎΛΛΟ Ε ΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

ΦΎΛΛΟ Ε ΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Χρήση του παρασκευάσµατος Όνοµα εταιρίας CB294A Εκτύπωση ψεκασµού Hewlett-Packard Hellas 74-76 Voriou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΜΗΜΑ 1: Σαπηνπνίεζε νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξντόληνο WEG GEAR EP SAE 80W Κσδηθόο Πξντόληνο 621 Αξ. MSDS

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/17 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος OCTAVE 46 WP 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία ή προσδιορισµός του µείγµατος Αριθµός καταχώρισης Συνώνυµα Αριθµός προΐόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης (συναρµογές, προβλήµατα µεγάλων και µικρών ταχυτήτων) ηµήτρης Κουτσογιάννης Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών & Θαλάσσιων Έργων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ. ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ( 150 κιλά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ. ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ( 150 κιλά) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ( 150 κιλά) Συμπυκνωμένο προϊόν, χαμηλού αφρισμού. Να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά με pη διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 19.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΎΛΛΟ Ε ΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

ΦΎΛΛΟ Ε ΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Χρήση του παρασκευάσµατος CH184A Εκτύπωση ψεκασµού. Συνώνυµο (α) ColorSpan 0900768-006 Χηµική οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όνομα προϊόντος: Άλλο όνομα: Κατηγορία επικίνδυνων προϊόντων: Κώδικας προϊόντος του κατασκευαστή: RIZOCYN Φυσικός Βιοδιεγέρτης Ρίζας Καμία RIZOCYN Χρήση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 1.104/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 1.104/1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Ημερομηνία έκδοσης: 02.07.2015 Σελίδα 1 από 13 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Τεμάχιο Νο. (χρήστης): 72204, 72209,

Διαβάστε περισσότερα

M M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

M M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 10 óm 2.1 : Εύφλεκτα αέρια Κίνδυνος M M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Αριθμός Δ.Δ.Α. Χημική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ). 453/2010 : EF-1315 CHLORPYRIFOS 75WG Insecticide : DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 : EF-1315 CHLORPYRIFOS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ). 453/2010 : EF-1383 DE-570 + 2,4-D SE Herbicide : DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 : EF-1383 DE-570

Διαβάστε περισσότερα

Technical process Bulletin

Technical process Bulletin Technical process Bulletin P3-grato 12 IT Συμπυκνωμένο προιόν ελεύθερο διαλυτών κατάλληλο για καθαρισμό με υψηλή πίεση και για εν ψυχρώ καθαρισμό οχημάτων, μηχανών και μηχανολογικών τεμαχίων Περιοχές εφαρμογής:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό κονίαμα για στεγανοποίηση και τελικό φινίρισμα κολυμβητικών δεξαμενών

Ειδικό κονίαμα για στεγανοποίηση και τελικό φινίρισμα κολυμβητικών δεξαμενών Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/12/2013 (v1) Αριθμός Ταυτοποίησης: 010701010010000024 Κωδικός: 03.06.020 Katymper Piscine Ειδικό κονίαμα για στεγανοποίηση και τελικό φινίρισμα κολυμβητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ REACH - CLP - DPD 2013

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ REACH - CLP - DPD 2013 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ REACH - CLP - DPD 2013 Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - 28,29 & 30 Απριλίου 2014 1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ A. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος. Xημικός τύπος : Cypermethrin 0.8 mg/ Mικρoκοκκώδες

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος. Xημικός τύπος : Cypermethrin 0.8 mg/ Mικρoκοκκώδες 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Xημικός τύπος : Cypermethrin 0.8 mg/ Mικρoκοκκώδες Εμπορική ονομασία : ΒΕLEM 0,8 MG Kωδικός προϊόντος : SBM 07/024

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 17.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας κιτρικο οξύ Αριθμός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας [σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) 1907/2006]

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας [σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) 1907/2006] Αναθεώρηση: 20.01.2015 Έκδοση EL 1 Σελίδα: 1/6 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Hofmann Power Weight Σκόνη ζυγοστάθμισης 505 Αρ. εγγραφής REACH: Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

EK αριθ. 221-146-3 CAS-αριθμός 3012-65-5 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

EK αριθ. 221-146-3 CAS-αριθμός 3012-65-5 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 23.10.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας υδρογονο-2-υδροξυπροπανο-1,2,3-τρικαρβοξυλικό

Διαβάστε περισσότερα

πδξνμείδην ηνπ λάηξηνπ, ζηεξεό

πδξνμείδην ηνπ λάηξηνπ, ζηεξεό 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΙΑ 1.1. Αλαγλσξηζηηθνί θσδηθνί πξντόληνο πδξνμείδην ηνπ λάηξηνπ, ζηεξεό - Ολνκαζία πξνΐφληνο : πδξνμείδην ηνπ λάηξηνπ, ζηεξεό - Υεκηθή νλνκαζία : Sodium hydroxide - πλψλπκα

Διαβάστε περισσότερα

KYTTAPO. κυτταρική µεµβράνη (το διαχωρίζουν από το περιβάλλον & από τα άλλα κύτταρα)

KYTTAPO. κυτταρική µεµβράνη (το διαχωρίζουν από το περιβάλλον & από τα άλλα κύτταρα) KYTTAPO Tα κύτταρα έχουν κοινά χαρακτηριστικά - κυτταρική µεµβράνη (το διαχωρίζουν από το περιβάλλον & από τα άλλα κύτταρα) πρωτεϊνών διάλυµα ηλεκτρολυτών (κυτοσόλιο) υδατανθράκων σχήµα & ρευστότητα καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

META CRÈME. Ημερομηνία Έκδοσης: 1-Σεπτέμβριος-2008 CD 2009/1. Τμήμα 1 - ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τμήμα 2 - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

META CRÈME. Ημερομηνία Έκδοσης: 1-Σεπτέμβριος-2008 CD 2009/1. Τμήμα 1 - ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τμήμα 2 - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Page 1 of 6 ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τμήμα 1 - ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Εταιρία: Dry-Treat Ltd Διεύθυνση: 3 North Street Oatby Leicester, LE2 5AH GBR Τηλέφωνο: 0800 0964 760 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 918163 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Chlorine dioxide 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 13.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 13.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. Chamber Cleaning Kit Κατάλογος#: PC741

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. Chamber Cleaning Kit Κατάλογος#: PC741 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού Chamber Cleaning Kit Κατάλογος#: PC741 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Clean 1 Clean 2 Clean 3 Εταιρεία Pathcom Systems Corp 6759 Sierra Ct. Suite# L Δουβλίνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820 DOBLE 1.8 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος DOBLE 1.8 EC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Βιοµηχανικός διαλύτης. Κωδικός Προϊόντος : Q7732 Κατασκευαστής/Προµηθε υτής : Shell Chemicals Europe B.V. PO

Διαβάστε περισσότερα

M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 10 ón 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια Προσοχή M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Αριθμός Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Τη δυνατότητα ρύθµισης των χρεών

Τη δυνατότητα ρύθµισης των χρεών ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 3 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2211 Tετάρτη 27 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Εµβολιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xenical 120 mg σκληρά καψάκια. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 120 mg orlistat. Για τον

Διαβάστε περισσότερα

EK αριθ. 215-475-1 CAS-αριθμός 1327-36-2 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

EK αριθ. 215-475-1 CAS-αριθμός 1327-36-2 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 12.10.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2015 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2015 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Β Γυμνασίου 7 Μαρτίου 2015 Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο Α1.Εκτοξεύουμε μια μπάλα του μπάσκετ προς τα πάνω. Η μπάλα μετατοπίζεται από τη θέση Α στη θέση Β, όπως φαίνεται στο σχήμα. Θεωρώντας αμελητέα οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

FLYLEAF Άρθρο: 8503 Roti -Prep PCR Purification

FLYLEAF Άρθρο: 8503 Roti -Prep PCR Purification FLYLEAF Άρθρο: 8503 Roti -Prep PCR Purification Ημερομηνία σύνταξης: 23.10.2015 1 Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά Bill of materials Ονομασία ουσίας Number of pieces Ταξινόμηση σύμφ. με GHS Εικονογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

2 4 Έστω A= , οι υπο-πίνακες 2x2 είναι: -4-8. 2 4 η ορίζουσα είναι det. --> µε διαγραφή της 2 ης γραµµής:,, 2 4-4-8 9 18 -4-8

2 4 Έστω A= , οι υπο-πίνακες 2x2 είναι: -4-8. 2 4 η ορίζουσα είναι det. --> µε διαγραφή της 2 ης γραµµής:,, 2 4-4-8 9 18 -4-8 Μαθηµατική Υποστήριξη Φοιτητών : Ιδιαίτερα Μαθήµατα, Λυµένες Ασκήσεις, Βοήθεια στη λύση Εργασιών Ασκήσεις σε εύρεση του βαθµού πινάκων m x n 2 4 9 18-4 -8 2 4 --> µε διαγραφή της 3 ης γραµµής:,, 9 18 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τοπαρόνδελτίοδεδομένωνασφαλείαςικανοποιείτιςαπαιτήσεις:Κανονισμός(ΕΚ)υπ αριθμ.1907/2006καικανονισμός(εκ)υπ αριθμ.1272/2008 Ημερομηνίααναθεώρησης 04-Μαρ-2015 Έκδοση 1 Τμημα1:ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 28.10.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος 4294

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:3η/2012 της 7ης-2-2012 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..22/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/14 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος STORM PELLETS 0.005 % RB AF 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A9700B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ευρώπη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

LIMCPA 40 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

LIMCPA 40 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜEΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) n 1907/2006 - REACH) Ηµεροµηνία : 04/06/2015 Σελίδα 1/6 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Κανονισµός REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 - αριθ. 453/2010) ΤΜΗΜΑ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MASTERSEAL 689 Ελαστομερής πολυουρική μεμβράνη για τη στεγανοποίηση υδραυλικών κατασκευών

MASTERSEAL 689 Ελαστομερής πολυουρική μεμβράνη για τη στεγανοποίηση υδραυλικών κατασκευών MASTERSEAL 689 Ελαστομερής πολυουρική μεμβράνη για τη στεγανοποίηση υδραυλικών κατασκευών Ορισμός του υλικού Το MASTERSEAL 689 είναι ένα πολυουρικό ελαστομερές, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)καιΚανονισµός (ΕΕ) αριθ. 453/2010

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)καιΚανονισµός (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: Σελίδα: 1 από 10 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/10 * ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Orlistat GSK 120 mg σκληρά καψάκια. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 120 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος : Αριθ. EK: 67-63-0 200-661-7 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ Mary Christopher, Καρδίτσα, 25/10/2004

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ Mary Christopher, Καρδίτσα, 25/10/2004 «Εάν ένα ζώο είναι τόσο άρρωστο ώστε να χρειάζεται αιμοληψία και εξέταση αίματος σίγουρα χρειάζεται και δειγματοληψία και εξέταση ούρου». Πράγματι, η εξέταση του ούρου αν και από τις πιο φθηνές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 12/4/2013 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 12/4/2013 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 12/4/2013 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/ΕK MERLIN 75 WG 1/7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήμα κατατεθέν MERLIN 75 WG Κωδικός προϊόντος (UVP) 05923271 Κωδικός προϊόντος AE B197278 00 WG75

Διαβάστε περισσότερα

Κομποστοποίηση εδαφοβελτιωτικό

Κομποστοποίηση εδαφοβελτιωτικό Κομποστοποίηση H αερόβια βιοσταθεροποίηση ή λιπασματοποίηση, ή χουμοποίηση ή κομποστοποίηση είναι εξ' ορισμού η βιολογική αποδόμηση και σταθεροποίηση οργανικών και μικροβίων κάτω από συνθήκες που επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ονομασία προϊόντος ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Δ. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΧΚ Ημερίδα PROTEAS-Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Abilify Maintena 300 mg κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος παρατεταμένης αποδέσμευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων

Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων Φύλλο Ιδιοτήτων Έκδοση 12/04/2012 Κωδικός: 2012.03.04.050 Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων Περιγραφή Η είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-P) με στρώση ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΕΜΦ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 15

Κωδικός: ΕΜΦ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 15 Κωδικός: ΕΜΦ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 15 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα εμφιαλωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία Προϊόντος : Χημική ονομασία της ουσίας : χαλκός EC-Αριθ. : 231-159-6

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ονομασία προϊόντος ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 935042 Εμπορική ονομασία VISOCOLOR alpha total Hardness 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 7 TEROSON BT SP 300 Αριθμός ΔΔΑ : 76573 Αναθεώρηση: 18.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 09.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 14.10.2014

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Πιερρής. Δωρικές Μελέτες ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόστολος Πιερρής. Δωρικές Μελέτες ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Απόστολος Πιερρής Δωρικές Μελέτες Η ΔΩΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 28 Ιανουαρίου 2014 2 Η θεμελίωση της πολιτικής φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 24-Ιουλ- Αριθμός Αναθεώρησης 1 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. ST9100 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 3.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 25/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 30/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 3.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 25/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 30/6/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 Έθδνζε: 3.0 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 25/6/2015 Ηκ. Δθηύπσζεο: 30/6/2015 1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 27/02/2014 (v1) Κωδικός: 08.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010206010020000010 Sika CarboDur M Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜ:07100 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜ:07100 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜ:71 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ύπαρξη του οξυγόνου είτε στο νερό είτε στον αέρα είναι πολύ σημαντική. Είναι ένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα