ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol"

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία Προϊόντος : EC-Αριθ αριθμός CAS : Αριθμός καταχώρισης REACH : (EU) ; (UK) 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Ειδική χρήση ή χρήσεις : Διαλύτης Βιομηχανικό χρώμα 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Εταιρεία : Methanex Europe S.A. Waterloo Office Park - Building N - Drève Richelle box 31 B-1410-Waterloo, BELGIUM Tel.(32) Fax:(32) Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : Brandweer informatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (B.I.G.) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel (7d/24h) 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση σύμφωνα με το Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 Ταξινόμηση GHS : Το προϊόν έχει χαρακτηρισθεί σύμφωνα με την Οδηγία 1272/2008/EOK ως επικίνδυνο. Acute Tox. 3 (Inhalation:vapour) Acute Tox. 3 (Dermal) Acute Tox. 3 (Oral) STOT SE 1 Flam. Liq. 2 H331 H311 H301 H370 H225 Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων H: βλέπε στην παράγραφο Ταξινόμηση σύμφωνα με τη Οδηγία ΕΚ 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ Ταξινόμηση : Το προϊόν έχει χαρακτηρισθεί σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/EOK ως επικίνδυνο. F; R11 T; R23/24/25 T; R39/23/24/25 ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων Ρ, βλέπε παράρτημα Στοιχεία επισήμανσης Χαρακτηρισμός σύμφωνα με το Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ / 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : CLP Σύμβολο(α): : Προειδοποιητική λέξη Δηλώσεις επικινδυνότητας Δηλώσεις προφυλάξεων GHS02 GHS06 GHS08 : Κίνδυνος : H225 - και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H301 - Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. H311 - Τοξικό σε επαφή με το δέρμα. H331 - Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. H370 - Προκαλεί βλάβες στα όργανα. : P270 - Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. P301+P310 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. P302+P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. P307+P311 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. P405 - Φυλάσσεται κλειδωμένο Σήμανση σύμφωνα με τις Οδηγίες της (67/ /45) Δίχως σημασία 2.3. Άλλοι κίνδυνοι Αλλοι κίνδυνοι που δεν οδηγούν σε καμία ταξινόμηση : Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Η ουσία αυτή δεν θεωρείται ούτε ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευόμενη ούτε ως τοξική (ΑΒΤ) Η ουσία αυτή δεν θεωρείται ούτε ως άκρως ανθεκτική ούτε ως άκρως βιοσυσσωρευόμενη (αααβ). ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.1. Ουσίες Ονομασία προΐόντος Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος methanol (αριθμός CAS) (EC-Αριθ.) (Αριθμός καταλόγου) X Ονομασία προΐόντος Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος methanol (αριθμός CAS) (EC-Αριθ.) (Αριθμός καταλόγου) X Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα Μείγματα Μη χρησιμοποιήσιμο % Ταξινόμηση σύμφωνα με τη Οδηγία ΕΚ 67/548/EΟΚ <= 99,85 F; R11 T; R23/24/25-39/23/24/25 % Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [EK- GHS/CLP] <= 99,85 Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation:vapour), H331 STOT SE 1, H370

3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 3/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Μέτρα πρώτων βοηθειών : Μία άμεση ιατρική φροντίδα είναι απαραίτητη. Εισπνοή : Ο παθών να κρατείται σε ακινησία. Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή, εάν είναι απαραίτητο. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. Επαφή με το δέρμα : Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνεται αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό. Βγάλετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Επαφή με τα μάτια : Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Κατάποση : Πιείτε πολύ νερό. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. Συμπληρωματικές υποδείξεις : Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόμα. Δείξτε στον θεράποντα γιατρό αυτό το δελτίο ασφάλειας. Θεραπεία συμπτωμάτων Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Εισπνοή Επαφή με το δέρμα Επαφή με τα μάτια Κατάποση : Τοξικό όταν εισπνέεται. Πιθανές παρενέργειες συμπεριλαμβάνουν πονοκέφαλο, ζάλη, κράμπες, απώλεια αισθήσεων και θάνατο. Ναυτία. Εμετός. Τύφλωση. Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται. : Τοξικό σε επαφή με το δέρμα. Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα. : Μξζες βϋηβΰςό πΰηδπΰζενθε. : Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως. Πιθανές παρενέργειες συμπεριλαμβάνουν πονοκέφαλο, ζάλη, κράμπες, απώλεια αισθήσεων και θάνατο. ζάλη. Εμετός. Blindness. Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων. ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Kατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας : Χρησιμοποιείτε ξηρά υλικά πυρόσβεσης, CO2, ψέκασμα ή αφρό αλκοόλης"." : Δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως

4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 4/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Κίνδυνος πυρκαγιάς : Πολύ εύφλεκτο. Ιδιαίτεροι κίνδυνοι : Οι ατμοί πιθανόν σχηματίζουν με τον αέρα εκρηκτικό μείγμα. Μεταφέρετε ττο προσςπικό σε σίγουρο χώρο. Η καύση σχηματίζει επιβλαβείς και δηλητηριώδεις καπνούς. Δυνατά προΐόντα αποσύνθεσης μιας πιθανής υδρόλυσης είναι: Φορμαλδεΰδη Οξείδια του άνθρακος Οι ατμοί είναι βαρύτεροι του αέρος και μπορεί να εξαπλωθούν στο πάτωμα. Η επιστροφή της φλόγας από μεγάλη απόσταση είναι δυνατή. Η πίεση σε κλειστά δοχεία μπορεί να αυξηθεί με την επίδραση θερμότητας. Παγώστε τα δοχεία/ντεπόζιτα με δέσμη πεπιεσμένου νερού. Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών Συστάσεις για τους πυροσβέστες Συστάσεις για τους πυροσβέστες : Φορείτε προσωπικό πρστατευτικό εξοπλισμό. Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή. ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Συμβουλές για το προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης : Φορείτε προσωπικό πρστατευτικό εξοπλισμό. Βλέπε επίσης κεφάλαιο 8. Μεταφέρετε ττο προσςπικό σε σίγουρο χώρο. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Μην αναπνέετε ατμούς και νέφη ψεκασμού. Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Φυλάξτε το μακριά από ανοικτές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης. Εξασφαλείστε πριν από τις ενέργειες μεταγγίσεως την γείωση ολόκληρου του εξοπλισμού. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Συμβουλές προς τους παροχείς βοήθειας έκτακτης ανάγκης : Μόνο ειδικευμένο προσωπικό εφοδιασμένο με κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό επιτρέπεται να παρέμβει Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Μέθοδοι καθαρισμού : Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Μη χρησιμοποιείτε σύνεργα που παράγουν σπινθήρες. Εμποδίστε τη περεταίρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο. Περιορίστε με δημιουργία "φράγματος". Συγκεντρώστε με απορροφητικό υλικό υγρών (π.χ. άμμος, γέλη πυριτίας, συνδετικά υλικά οξέων, γενικά συνδετικά υλικά, ξυλάλευρο). Σκουπίζεται και παραδίνεται σε κατάλληλα δοχεία για τελική διάθεση Καταστρέφεται λαμβάνοντας υπ όψη τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών Παραπομπή σε άλλα τμήματα Βλέπε επίσης κεφάλαιο 8. Βλέπε επίσης κεφάλαιο 13.

5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 5/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Χειρισμός : Φορείτε προσωπικό πρστατευτικό εξοπλισμό. Βλέπε επίσης κεφάλαιο 8. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Μην αναπνέετε ατμούς και νέφη ψεκασμού. Μη καίετε τα άδεια δοχεία ή τα επεξεργάζεστε με φλόγα κοπής. Εξασφαλείστε πριν από τις ενέργειες μεταγγίσεως την γείωση ολόκληρου του εξοπλισμού. Μετά τη χρήση ασφαλίστε αμέσως πάλι. Φυλάξτε το μακριά από ανοικτές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Μην τρυπάτε και απορρίπτετε σε φωτιά. Χρησιμοποιείτε συσκευές που είναι ανθεκτικές σε εκρήξεις. Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Δοχείο απόπλυσης ματιών με καθαρό νερό Χρησιμοποιείται μόνο σε χώρο που διαθέτει ένα ντουζ ασφάλειας. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά τον χειρισμό του προΐόντος Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Αποθήκευση : Να μην αποθηκεύεται κοντά ή μαζί με οποιοδήποτε από τα μη συμβατά υλικά που παραθέτονται στην ενότητα 10. Φυλάξτε το μακριά από ανοικτές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης. Τα δοχεία διατηρούνται ερμητικά κλειστά, σε δροσερό και με καλό εξαερισμό τόπο. 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις δεν υπάρχουν στοιχεία ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου Οριακή(ες) τιμή(ες) έκθεσης : Συστατικό : methanol ( ) TLV-TWA (ppm) 00 (PT, FR, GB, DE, BE, SE, ES, DK, FI, CH); 100 (NL, NO) TLV-TWA (mg/m³) 60 (DK, LV, LU, SK, SI, CH, FR, AT, LT, EL, HU, HR, EE); 266 (BE, ES, GB); 50 (BU); 250 (SE, CZ); 270 (DE, FI); 100 (PL); 130 (NO); 133 (NL) TLV-STEL (ppm) 50 (PT, GB, BE, SE, FI); 1000 (FR); 800 (CH) TLV-STEL (mg/m³) : 325 (EL) ; 330 (FI) ; 333 (BE, GB); 350 (SE, EE); 1040 (CH, AT); 1000 (CZ); 1300 (FR); 300 (PL) ; 1040 (HU); 1080 (DE) DNEL : 40 mg/kg bw/day Έκθεση μέσω δέρματος 260 mg/m³ Έκθεση μέσω εισπνοής Εργαζόμενοι 8 mg/kg bw/day Έκθεση μέσω δέρματος 50 mg/m³ Έκθεση μέσω εισπνοής Καταναλωτές PNEC : 570,4 mg/kg Ίζημα 23,5 mg/kg Εδαφος 100 mg/l STP 154 mg/l Γλυκό νερό 15,4 mg/l Θαλάσσιο ύδωρ

6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 6/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Αναπνευστική προστασία : όταν ο εξαερισμός είναι ελλειπής, φορέστε συσκευή προστασίας αναπνευστικού συστήματος. Αναπνευστική συσκευή με μάσκα που καλύπτει το μισό πρόσωπο (EN 140) Αναπνευστική συσκευή με μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο (EN 136) Συνιστώμενος τύπος φίλτρου: (A - EN 141) Προστασία των χεριών : Καουτσούκ νιτρίλιο, πολυβινυλική αλκοόλη, Γάντια από νεοπρένιο. (EN374) Για την επιλογή ειδικών γαντιών για μια συγκεκριμένη εφαρμογή και χρόνο χρήσης σε χώρο εργασίας πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες του χώρου εργασίας, στους οποίους περιλαμβάνονται (όχι αποκλειστικά) και οι εξής: άλλα χημικά που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται, φυσικές απαιτήσεις (προστασία από κοπή/διάτρηση, δεξιότητες, προστασία από θερμότητα), καθώς και οι οδηγίες/προδιαγραφές του προμηθευτή των γαντιών. Προστασία των ματιών : Προστατευτικά γυαλιά με παράπλευρη προστασία, Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας. (EN 166) Προστασία του δέρματος και του σώματος : Πεκξμενδσεςρ νΰδεβΰςό πΰαξχθι κξμαθνεηξν, τΰπςσκ θ ξασβό Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Χρησιμοποιείστε τοπικό εξαερισμό για τα αναδιδόμενα αέρια. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης : Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων. ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Όψη : υγρό Χρώμα : άχρωμο Οσμή : χαρακτηριστικό ph : δεν υπάρχουν στοιχεία Σημείο τήξης/περιοχή τήξης : -97,8 C Σημείο ζέοης/περιοχή ζέοης : 64,7 C Σημείο ανάφλεξης : 11 C (1013 hpa) Ταχύτητα εξάτμισης : δεν υπάρχουν στοιχεία Πίεση ατμών : (25 C) Πυκνότητα ατμών : δεν υπάρχουν στοιχεία Πυκνότητα : ca 0,792 g/cm³ (20 C) Σχετική πυκνότητα : 0,79-0,8 Υδατοδιαλυτότητα : αναμιγνύεται Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη /νερό : -0,77 Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης : 455 C (1013 hpa) Θερμοκρασία αποσύνδεσης : Εκπίπτει Ιξώδες : 0,544-0,59 (25 C) Εκρηκτικές ιδιότητες : μη χρησιμοποιήσιμο Οξειδωτικές ιδιότητες : Εκπίπτει 9.2. Άλλες πληροφορίεςel L 133/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 7/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : Μοριακό βάρος : 32 ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα Δραστικότητα Δραστικότητα : Εύφλεκτο υγρό,βλέπε επίσης κεφάλαιο Χημική σταθερότητα Σταθερότητα : Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Επικίνδυνες αντιδράσεις : δεν υπάρχουν στοιχεία Συνθήκες προς αποφυγήν Συνθήκες προς αποφυγή : Θερμότητα, φλόγες και σπίθες Μη συμβατά υλικά Υλικά προς αποφυγή : Ασυμβίβαστο με ισχυρά οξέα και οξειδωτικά μέσα Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης : Η καύση σχηματίζει επιβλαβείς και δηλητηριώδεις καπνούς. Οξείδια του άνθρακος Φορμαλδεΰδη ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξύα τοξικότητα ( ) ATE (στοματική) ATE (δερματική) : Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. Τοξικό σε επαφή με το δέρμα. Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. 100,000 mg/kg 300,000 mg/kg methanol ( ) LD50/δια του στόματος/αρουραίος LD50/δια του δέρματος/κουνέλι LC50/δι' εισπνοής/4h/αρουραίος ATE (στοματική) ATE (δερματική) ATE (αναθυμιάσεις) Έγκαυμα/ερεθισμός του δέρματος mg/kg mg/kg 128,2 mg/l/ώρα 100,000 mg/kg 300,000 mg/kg 3,000 mg/l/ώρα : Μη ταξινομημένος (Δεν έχει ταξινομηθεί επειδή τα στοιχεία που είναι σαφή δεν είναι αρκετά για τη ταξινόμηση.) ph: δεν υπάρχουν στοιχεία

8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 8/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός στα μάτια Ευαισθητοποίηση της αναπνευστικής οδού ή του δέρματος Μετάλλαξη των κυττάρων μικροβίων ικανότητα καρκινογένεσης Τοξικότητα αναπαραγωγής Τοξικότητα για στοχευμένα όργανα (εφάπαξ έκθεση) Τοξικότητα για στοχευμένα όργανα (επαναλαμβανόμενη έκθεση) Κίνδυνος ασφυξίας : Μη ταξινομημένος (Δεν έχει ταξινομηθεί επειδή τα στοιχεία που είναι σαφή δεν είναι αρκετά για τη ταξινόμηση.) ph: δεν υπάρχουν στοιχεία : Μη ταξινομημένος (Δεν έχει ταξινομηθεί επειδή τα στοιχεία που είναι σαφή δεν είναι αρκετά για τη ταξινόμηση.) : Μη ταξινομημένος (Δεν έχει ταξινομηθεί επειδή τα στοιχεία που είναι σαφή δεν είναι αρκετά για τη ταξινόμηση.) : Μη ταξινομημένος (Δεν έχει ταξινομηθεί επειδή τα στοιχεία που είναι σαφή δεν είναι αρκετά για τη ταξινόμηση.) : Μη ταξινομημένος (Δεν έχει ταξινομηθεί επειδή τα στοιχεία που είναι σαφή δεν είναι αρκετά για τη ταξινόμηση.) : Προκαλεί βλάβες στα όργανα. : Μη ταξινομημένος (Δεν έχει ταξινομηθεί επειδή τα στοιχεία που είναι σαφή δεν είναι αρκετά για τη ταξινόμηση.) : Μη ταξινομημένος (Δεν έχει ταξινομηθεί επειδή τα στοιχεία που είναι σαφή δεν είναι αρκετά για τη ταξινόμηση.) Επιπλέον πληροφορίες Συμπτώματα που σχετίζονται με τα φυσικά, χημικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά,βλέπε επίσης κεφάλαιο 4.2. ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Συστατικό : methanol ( ) LC50/96h/χρυσόψαρο : mg/l EC50/48h/Daphnia magna : > mg/l IC50/72h/φύκι : ca mg/l Selenastrum carpricornutum (Pseudokichnerela subcapitata) Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Βιοσυσσώρευση : Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. : Καμία βιοσυσσώρευση Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη /νερό : -0, Κινητικότητα στο έδαφος Κινητικότητα : Κινητό στο έδαφος

9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 9/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ PBT/vPvB : Η ουσία αυτή δεν θεωρείται ούτε ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευόμενη ούτε ως τοξική (ΑΒΤ),Η ουσία αυτή δεν θεωρείται ούτε ως άκρως ανθεκτική ούτε ως άκρως βιοσυσσωρευόμενη (αααβ) Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Επιπλέον πληροφορίες : Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων. ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Απόβλητο υπολείματος προΐόντος Μη καθαρισμένες συσκευασίες (πακέτα) : Άλλες οικολογικές υποδείξεις Κωδικός αριθμός απόβλητου (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC) : Καταστρέφεται λαμβάνοντας υπ όψη τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών. : Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων. : Οι ακόλουθοι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να νοηθούν μόνο ως πρόταση: * - άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά * - συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές Ο κωδικός αποβλήτου πρέπει να καθορισθεί από τον χρήστη, με βάση το σκοπό χρήσεως του προϊόντος. ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Αριθμός ΟΗΕ UN-Aρ. : Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ IATA/IMDG : Μεθανόλη : Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Επίγεια μεταφορά η κλάση Κωδικός χαρακτηρισμού επικίνδυνων υλικών(νο Κέμλερ) Κώδικας ταξινόμησης Ετικέτα-IMDG : 3 - Εύφλεκτο υγρό : 336 : FT1 : 3 - Εύφλεκτο υγρό Toxic substance Εσωτερική μεταφορά με καράβια (ADN/ADNR) Κατηγορίες (ADNR) : 3

10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 10/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : μεταφορά μέσω θαλάσσης η κλάση : 3 - Εύφλεκτα υγρά Αεροπορική μεταφορά η κλάση : 3 - Εύφλεκτα υγρά Υποκατηγορία : Ομάδα συσκευασίας Ομάδα συσκευασίας : II Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη δεν υπάρχουν στοιχεία 14.7 Μεταφορά εμπορευμάτων μεγάλου βάρους σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της συμφωνίας MARPOL 73/78 και σύμφωνα με τον κωδικό IBC δεν υπάρχουν στοιχεία ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα κανονισμοί ΕΕ Αδειοδοτήσεις/Περιορισμοί χρήσεως : μη χρησιμοποιήσιμο Αυτό το προϊόν περιέχει ένα συστατικό σύμφωνα με τη λίστα υποψήφιων ουσιών του Παραρτήματος XIV του Κανονισμού REACH 1907/2006/EΚ. : Eθνικές διατάξεις WGK : Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας : Για την ουσία αυτή έχει πραγματοποιηθεί μία Εκτίμηση Χημικής Ασφάλειας υλικού. ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες Κείμενο των φράσεων R-, H-και EUH Acute Tox. 3 (Dermal) : Οξεία τοξικότητα (δερματική) Κατηγορία 3 Acute Tox. 3 (Inhalation:vapour) : Οξεία τοξικότητα (αναπνευστική) Κατηγορία 3 Acute Tox. 3 (Oral) : Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 3 Flam. Liq. 2 : εύφλεκτα υγρά Κατηγορία 2 STOT SE 1 : Τοξικότητα για στοχευμένα όργανα (εφάπαξ έκθεση) Κατηγορία 1 H225 : και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H301 : Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. H311 : Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 11/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : H331 H370 R11 R23/24/25 R39/23/24/25 Οι πηγές των σποδαιότερων στοιχείων, που χρησημοποιήθηκαν γι Οι ενότητες του δελτίου δεδομένων ασφαλείας που έχουν επικαιροποιηθεί: Συντομογραφία και ακρώνυμα : Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. : Προκαλεί βλάβες στα όργανα. : Πολύ εύφλεκτο. : Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. : Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. : : 8 : CSR = Έκθεση Χημικής Ασφάλειας DNEL = Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις LD50 = Μέση θανατηφόρος δόση N.O.S. = μη προδιαγραφόμενες άλλως PNEC = προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις STEL = Οριακή τιμή μικρού χρόνου TLV = Οριακές τιμές TWA = μέση χρονικά σταθμισμένη οριακή τιμή ADNR = Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation according to 1272/2008/EC IATA = International Air Transport Association IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit UEL = Upper Explosion Limit/Upper Explosive Limit REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Tα περιεχόμενα και η μορφή αυτού του Φύλλου Δεόoμένων Ασφαλείας σuμμoρφώνovται με τις Oόηγίες Eυρωπαϊκής Επιτρoπής 1999/45/ΕΚ, 67/548/EK, 1272/2008/ΕΚ και με τov Κανονισμό της Eυρωπαϊκής Eπιτρoπής 1907/2006/EK (REACH), Παράρτημα II. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Οι πληροφορίες σε αυτό το SDS προέρχονται από πηγές, οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι αξιόπιστες. Ωστόσο, οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την ορθότητά τους. Οι προϋποθέσεις ή οι μέθοδοι διακίνησης, αποθήκευσης, χρήσης ή απόρριψης του προϊόντος βρίσκονται πέραν του ελέγχου μας και μπορεί να βρίσκονται πέραν των γνώσεών μας. Για αυτόν το λόγο και για άλλους λόγους, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και αποποιούμαστε ρητά την ευθύνη για απώλειες, ζημιές ή έξοδα που οφείλονται με οποιονδήποτε τρόπο από ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη διακίνηση, την αποθήκευση, τη χρήση ή την απόρριψη του προϊόντος. Το παρόν MSDS προετοιμάστηκε και προορίζεται για χρήση αποκλειστικά για αυτό το προϊόν. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται ως συστατικό κάποιου άλλου προϊόντος, οι πληροφορίες του παρόντος MSDS ίσως να μην ισχύουν.

12 ΣΕΛΙ Α : i Παράρτημα : Σχέδιο έκθεσης Αριθµός 1 Σύντοµη περιγραφή του σεναρίου έκθεσης Βιοµηχανική παρασκευή της ουσίας/ ως ενδιάµεσο προϊόν/ ως χηµικό επεξεργασίας Κατηγορία προϊόντος Στάδιο του κύκλου ζωής που καλύπτονται από το σενάριο έκθεσης Τελική χρήση Παρασκευή Μεταποίηση Βιοµηχανική χρήση Επαγγελµατικ ή χρήση από τους καταναλωτές - X - X - - Τοµέας χρήσης 3, 8, 9 Κατηγορία διαδικασίας 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15 3, 8, 1, 2, 3, 4, 2 ιανοµή της ουσίας - X - X - 9 8a, 8b, 9 Μορφοποίηση και (επανα)συσκευασία της 1, 2, 3, 4, X X - - 3, 10 ουσίας και των µιγµάτων της 8a, 8b, 9, ως καύσιµο σε βιοµηχανικά περιβάλλοντα ως καύσιµο σε επαγγελµατικά περιβάλλοντα X X 22 6 Βιοµηχανική χρήση σε προϊόντα καθαρισµού X Επαγγελµατική χρήση σε προϊόντα καθαρισµού ως εργαστηριακό αντιδραστήριο σε βιοµηχανικά περιβάλλοντα ως εργαστηριακό αντιδραστήριο σε επαγγελµατικά περιβάλλοντα X , 2, 3, 8a, 8b, 16, 19 1, 2, 3, 8a, 8b, 16, 19 1,2,3,4,7,8a, 8b, 10, 13 1, 2, 3, 4,8a, 8b,10,11,13 Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον ERC 1, 4, 6a, 6b ERC 1, 2 ERC 2 ERC 8b ERC 8b, 8e ERC 4 ERC 8a, 8d X , 15 ERC X , 15 ERC 8a a 14b Βιοµηχανική χρήση ως χηµικό επεξεργασίας λυµάτων Επαγγελµατική χρήση σε γεωτρήσεις πεδίων πετρελαιοπηγών και σε εργασίες παραγωγής καθαριστικών προϊόντων και αποπαγωτικών από τους καταναλωτές (υγρά προϊόντα) καθαριστικών προϊόντων και αποπαγωτικών από τους καταναλωτές (ψεκαζόµενα προϊόντα) καυσίµων από τους καταναλωτές σε εσωτερικούς χώρους (Οικιακή χρήση/χόµπι π.χ. σε µηχανές µοντελισµού, κυψέλες καυσίµου, σετ παρασκευής φοντύ) καυσίµων από τους καταναλωτές σε εξωτερικούς χώρους (βελτιωτικό βενζίνης) X ERC 9b X , 5, 8a, 8b ERC 9b 4, X 21-4, X 21 - ERC 8a, 8d ERC 8a, 8d X 21 - ERC 8b X 21 PROC 16 ERC 8e

13 ΣΕΛΙ Α : ii Σχέδιο έκθεσης 1 Τίτλος Τοµέας χρήσης Κατηγορία διαδικασίας Κατηγορία προϊόντος Κατηγορία αντικειµένου Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον ιαδικασίες, εργασίες, δραστηριότητες που καλύπτονται 1. Σχέδιο έκθεσης Βιοµηχανική παρασκευή της ουσίας/ ως ενδιάµεσο προϊόν/ ως χηµικό επεξεργασίας SU3 - Βιοµηχανική παραγωγή (όλα) Μεταποίηση χηµικών προϊόντων χύδην, µεγάλης κλίµακας (συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων πετρελαίου) Μεταποίηση ευγενών χηµικών ουσιών PROC1 - σε κλειστή διαδικασία, καµία πιθανότητα έκθεσης PROC2 - σε κλειστή, συνεχή διαδικασία µε περιστασιακή ελεγχόµενη έκθεση PROC3 - σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή τυποποίηση) PROC4 - σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης PROC8a - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ µεγάλους περιέκτες σε µη ειδικές εγκαταστάσεις PROC8b - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ µεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις PROC15 - ως εργαστηριακού αντιδραστηρίου Μεταποίηση ουσιών Βιοµηχανική χρήση βοηθηµάτων µεταποίησης σε διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωµατώνονται σε αντικείµενα Βιοµηχανική χρήση που έχει ως αποτέλεσµα την παρασκευή άλλης ουσίας (χρήση ενδιάµεσων προϊόντων) Βιοµηχανική παρασκευή της ουσίας ή χρήση ως ενδιάµεσο προϊόν, χηµικό επεξεργασίας ή εκχυλιστικό µέσο. Περιλαµβάνει την ανακύκλωση/αποκατάσταση, τις µεταφορές υλικών, την αποθήκευση, τη συντήρηση, την φόρτωση (συµπεριλαµβανοµένων των καραβιών/φορτηγίδων, των αυτοκινήτων/βαγονιών τρένου και των εµπορευµατοκιβωτίων), τη δειγµατοληψία και τις σχετιζόµενες εργαστηριακές δραστηριότητες 2. Συνθήκες λειτουργίας και µέτρα διαχείρισης του κινδύνου 2.1. Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 1,2,3&4 > 4 h/d Καθαρή ουσία Έκθεση µέσω δέρµατος Παλάµη του ενός χεριού (240cm²) (PROC 1 & 3) Παλάµες και των δύο χεριών (480 cm2) (PROC 2 & 4) Βιοµηχανική χρήση

14 ΣΕΛΙ Α : iii Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως όχι (PROC 1 & 3) ναι Αποτελεσµατικότητα : 90% (PROC 2 & 4) Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 8a & 8b >4h Καθαρή ουσία Έκθεση µέσω δέρµατος Παλάµη του ενός χεριού (240cm²) (PROC 8a) Παλάµες και των δύο χεριών (480 cm2) (PROC 8b) Βιοµηχανική χρήση Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως ναι Αποτελεσµατικότητα : 90% (PROC 8a) ναι Αποτελεσµατικότητα : 97% (PROC 8b) Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 15 > 4 h/d Καθαρή ουσία Έκθεση µέσω δέρµατος Παλάµη του ενός χεριού (240cm²) Βιοµηχανική χρήση

15 ΣΕΛΙ Α : iv Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως ναι Αποτελεσµατικότητα : 90% Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο 2.2. Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης 3. Εκτίµηση της έκθεσης σε σχέση µε τη πηγή από την οποία προέρχεται 3.1. Υγεία Το εργαλείο Εκτίµησης Στοχευµένου Κινδύνου (TRA) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικοτοξικολογίας και Τοξικολογίας Χηµικών Ουσιών (ECETOC) έχει χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση της έκθεσης σε χώρους εργασίας, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά 3.2. Περιβάλλον 4. Οδηγίες για τον έλεγχο συµµόρφωσης µε το Σενάριο Έκθεσης 4.1. Υγεία Οι προβλεπόµενες εκθέσεις δεν αναµένεται να υπερβούν το παράγωγο επίπεδο µηδαµινών ή ελάχιστων επιπτώσεων (DN(M)EL), όταν εφαρµόζονται τα Μέτρα ιαχείρισης Κινδύνου και οι Συνθήκες λειτουργίας που περιγράφονται στην Ενότητα 2.Στις περιπτώσεις όπου έχουν υιοθετηθεί άλλα Μέτρα ιαχείρισης Κινδύνου και τηρούνται άλλες Συνθήκες λειτουργίας, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχει τουλάχιστον ισάξιο επίπεδο διαχείρισης κινδύνου Περιβάλλον

16 ΣΕΛΙ Α : v Σχέδιο έκθεσης 2 Τίτλος Τοµέας χρήσης Κατηγορία διαδικασίας Κατηγορία προϊόντος Κατηγορία αντικειµένου Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον 1. Σχέδιο έκθεσης ιανοµή της ουσίας SU3 - Βιοµηχανική παραγωγή (όλα) Μεταποίηση χηµικών προϊόντων χύδην, µεγάλης κλίµακας (συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων πετρελαίου) Μεταποίηση ευγενών χηµικών ουσιών PROC1 - σε κλειστή διαδικασία, καµία πιθανότητα έκθεσης PROC2 - σε κλειστή, συνεχή διαδικασία µε περιστασιακή ελεγχόµενη έκθεση PROC3 - σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή τυποποίηση) PROC4 - σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης PROC8a - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ µεγάλους περιέκτες σε µη ειδικές εγκαταστάσεις PROC8b - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ µεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις PROC9 - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος σε µικρούς περιέκτες (ειδική γραµµή πλήρωσης, συµπεριλαµβανοµένης της ζύγισης) Μεταποίηση ουσιών Τυποποίηση παρασκευασµάτων Caricamento (compresi imbarcazioni/chiatte marine, vagoni ferroviari/stradali) e reimballaggio ιαδικασίες, εργασίες, δραστηριότητες που (compresi fusti e piccoli involucri) della sostanza, comprese la sua distribuzione e attività di καλύπτονται laboratorio associate 2. Συνθήκες λειτουργίας και µέτρα διαχείρισης του κινδύνου 2.1. Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 1,2,3&4 > 4 h/d Καθαρή ουσία Έκθεση µέσω δέρµατος Παλάµη του ενός χεριού (240cm²) (PROC 1&3) Παλάµες και των δύο χεριών (480 cm2) (PROC 2&4) Βιοµηχανική χρήση Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως όχι (PROC 1) ναι Αποτελεσµατικότητα : 90% (PROC 2,3 & 4) Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο

17 ΣΕΛΙ Α : vi Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 8a, 8b & 9 > 4h Καθαρή ουσία Έκθεση µέσω δέρµατος Παλάµες και των δύο χεριών (480 cm2) (PROC 8b&9) Και στα δύο χέρια (960cm²) (PROC 8a) Βιοµηχανική χρήση Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως ναι Αποτελεσµατικότητα : 90% (PROC 8a & 9) ναι Αποτελεσµατικότητα : 97% (PROC 8b) Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο 2.2. Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης 3. Εκτίµηση της έκθεσης σε σχέση µε τη πηγή από την οποία προέρχεται 3.1. Υγεία Το εργαλείο Εκτίµησης Στοχευµένου Κινδύνου (TRA) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικοτοξικολογίας και Τοξικολογίας Χηµικών Ουσιών (ECETOC) έχει χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση της έκθεσης σε χώρους εργασίας, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά 3.2. Περιβάλλον 4. Οδηγίες για τον έλεγχο συµµόρφωσης µε το Σενάριο Έκθεσης 4.1. Υγεία Οι προβλεπόµενες εκθέσεις δεν αναµένεται να υπερβούν το παράγωγο επίπεδο µηδαµινών ή ελάχιστων επιπτώσεων (DN(M)EL), όταν εφαρµόζονται τα Μέτρα ιαχείρισης Κινδύνου και οι Συνθήκες λειτουργίας που περιγράφονται στην Ενότητα 2.Στις περιπτώσεις όπου έχουν υιοθετηθεί άλλα Μέτρα ιαχείρισης Κινδύνου και τηρούνται άλλες Συνθήκες λειτουργίας, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχει τουλάχιστον ισάξιο επίπεδο διαχείρισης κινδύνου Περιβάλλον

18 ΣΕΛΙ Α : vii Σχέδιο έκθεσης 3 Τίτλος Τοµέας χρήσης Κατηγορία διαδικασίας Κατηγορία προϊόντος Κατηγορία αντικειµένου 1. Σχέδιο έκθεσης Μορφοποίηση και (επανα)συσκευασία της ουσίας και των µιγµάτων της SU3 - Βιοµηχανική παραγωγή (όλα) Τυποποίηση [ανάµειξη] παρασκευασµάτων και/ ή επανασυσκευασία (εκτός κραµάτων) PROC1 - σε κλειστή διαδικασία, καµία πιθανότητα έκθεσης PROC2 - σε κλειστή, συνεχή διαδικασία µε περιστασιακή ελεγχόµενη έκθεση PROC3 - σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή τυποποίηση) PROC4 - σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης PROC8a - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ µεγάλους περιέκτες σε µη ειδικές εγκαταστάσεις PROC8b - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ µεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις PROC9 - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος σε µικρούς περιέκτες (ειδική γραµµή πλήρωσης, συµπεριλαµβανοµένης της ζύγισης) PROC15 - ως εργαστηριακού αντιδραστηρίου Κατηγορία απελευθέρωσης στο Τυποποίηση παρασκευασµάτων περιβάλλον Μορφοποίηση, συσκευασία και επανασυσκευασία της ουσίας και των µιγµάτων της σε ιαδικασίες, εργασίες, δραστηριότητες που λειτουργίες παρτίδας ή συνεχόµενες, συµπεριλαµβανοµένης της αποθήκευσης, της µεταφοράς καλύπτονται υλικών, της ανάµειξης, της συσκευασίας µεγάλης ή µικρής κλίµακας, της συντήρησης και των σχετιζόµενων εργαστηριακών δραστηριοτήτων 2. Συνθήκες λειτουργίας και µέτρα διαχείρισης του κινδύνου 2.1. Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 1,2,3&4 >4h Καθαρή ουσία Έκθεση µέσω δέρµατος Παλάµη του ενός χεριού (240cm²) (PROC 1 & 3) Παλάµες και των δύο χεριών (480 cm2) (PROC 2 & 4) Βιοµηχανική χρήση Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως όχι (PROC 1) ναι, Αποτελεσµατικότητα : 90% (PROC 2,3 & 4)

19 ΣΕΛΙ Α : viii Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 8a, 8b & 9 > 4h Καθαρή ουσία Έκθεση µέσω δέρµατος Παλάµες και των δύο χεριών (480 cm2) (PROC 8b&9) Και στα δύο χέρια (960cm²) (PROC 8a) Βιοµηχανική χρήση Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως ναι Αποτελεσµατικότητα : 90% (PROC 8a & 9) ναι Αποτελεσµατικότητα : 97% (PROC 8b) Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 15 > 4h Καθαρή ουσία Έκθεση µέσω δέρµατος Παλάµη του ενός χεριού (240cm²) Βιοµηχανική χρήση Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως ναι Αποτελεσµατικότητα : 90%

20 ΣΕΛΙ Α : ix Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο 2.2. Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης 3. Εκτίµηση της έκθεσης σε σχέση µε τη πηγή από την οποία προέρχεται 3.1. Υγεία Το εργαλείο Εκτίµησης Στοχευµένου Κινδύνου (TRA) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικοτοξικολογίας και Τοξικολογίας Χηµικών Ουσιών (ECETOC) έχει χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση της έκθεσης σε χώρους εργασίας, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά 3.2. Περιβάλλον 4. Οδηγίες για τον έλεγχο συµµόρφωσης µε το Σενάριο Έκθεσης 4.1. Υγεία Οι προβλεπόµενες εκθέσεις δεν αναµένεται να υπερβούν το παράγωγο επίπεδο µηδαµινών ή ελάχιστων επιπτώσεων (DN(M)EL), όταν εφαρµόζονται τα Μέτρα ιαχείρισης Κινδύνου και οι Συνθήκες λειτουργίας που περιγράφονται στην Ενότητα 2.Στις περιπτώσεις όπου έχουν υιοθετηθεί άλλα Μέτρα ιαχείρισης Κινδύνου και τηρούνται άλλες Συνθήκες λειτουργίας, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχει τουλάχιστον ισάξιο επίπεδο διαχείρισης κινδύνου Περιβάλλον

21 ΣΕΛΙ Α : x Σχέδιο έκθεσης 4 Τίτλος Τοµέας χρήσης Κατηγορία διαδικασίας Κατηγορία προϊόντος Κατηγορία αντικειµένου Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον 1. Σχέδιο έκθεσης ως καύσιµο σε βιοµηχανικά περιβάλλοντα SU3 - Βιοµηχανική παραγωγή (όλα) PROC1 - σε κλειστή διαδικασία, καµία πιθανότητα έκθεσης PROC2 - σε κλειστή, συνεχή διαδικασία µε περιστασιακή ελεγχόµενη έκθεση PROC3 - σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή τυποποίηση) PROC8a - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ µεγάλους περιέκτες σε µη ειδικές εγκαταστάσεις PROC8b - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ µεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις PROC16 - υλικού ως πηγή καυσίµων, πρέπει να αναµένεται περιορισµένη έκθεση σε υλικό που δεν έχει υποστεί καύση PROC19 - Χειρονακτική ανάµειξη µε στενή επαφή, ενώ διατίθεται µόνο PPE δραστικών ουσιών σε εφαρµογές ευρείας διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήµατα Καλύπτει τη χρήση ως καύσιµο (ή βελτιωτικό καυσίµου) και συµπεριλαµβάνει δραστηριότητες ιαδικασίες, εργασίες, δραστηριότητες που που σχετίζονται µε τη µεταφορά και τη χρήση του, τη συντήρηση του εξοπλισµού και τον καλύπτονται χειρισµό των λυµάτων. 2. Συνθήκες λειτουργίας και µέτρα διαχείρισης του κινδύνου 2.1. Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 1,2 & 3 >4h Καθαρή ουσία Έκθεση µέσω δέρµατος Παλάµη του ενός χεριού (240cm²) (PROC 1 & 3) Παλάµες και των δύο χεριών (480 cm2) (PROC 2) Βιοµηχανική χρήση Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως όχι (PROC 1) ναι Αποτελεσµατικότητα : 90% (PROC 2 & 3) Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο

22 ΣΕΛΙ Α : xi Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 8a & 8b > 4h Καθαρή ουσία Έκθεση µέσω δέρµατος Παλάµες και των δύο χεριών (480 cm2) (PROC 8b) Και στα δύο χέρια (960cm²) (PROC 8a) Βιοµηχανική χρήση Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως ναι Αποτελεσµατικότητα : 90% (PROC 8a) ναι Αποτελεσµατικότητα : 97% (PROC 8b) Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 16 > 4h Καθαρή ουσία Έκθεση µέσω δέρµατος Παλάµη του ενός χεριού (240cm²) Βιοµηχανική χρήση Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως όχι Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο

23 ΣΕΛΙ Α : xii Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 19 > 4h Καθαρή ουσία Έκθεση µέσω δέρµατος και στα δύο χέρια και στους αντιβραχίονες (1980 cm²) Βιοµηχανική χρήση Σε εσωτερικό χώρο/σε εξωτερικό χώρο Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως όχι Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο Προστατευτικά γάντια ναι 2.2. Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης 3. Εκτίµηση της έκθεσης σε σχέση µε τη πηγή από την οποία προέρχεται 3.1. Υγεία Το εργαλείο Εκτίµησης Στοχευµένου Κινδύνου (TRA) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικοτοξικολογίας και Τοξικολογίας Χηµικών Ουσιών (ECETOC) έχει χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση της έκθεσης σε χώρους εργασίας, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά 3.2. Περιβάλλον 4. Οδηγίες για τον έλεγχο συµµόρφωσης µε το Σενάριο Έκθεσης 4.1. Υγεία Οι προβλεπόµενες εκθέσεις δεν αναµένεται να υπερβούν το παράγωγο επίπεδο µηδαµινών ή ελάχιστων επιπτώσεων (DN(M)EL), όταν εφαρµόζονται τα Μέτρα ιαχείρισης Κινδύνου και οι Συνθήκες λειτουργίας που περιγράφονται στην Ενότητα 2.Στις περιπτώσεις όπου έχουν υιοθετηθεί άλλα Μέτρα ιαχείρισης Κινδύνου και τηρούνται άλλες Συνθήκες λειτουργίας, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχει τουλάχιστον ισάξιο επίπεδο διαχείρισης κινδύνου Περιβάλλον

24 ΣΕΛΙ Α : xiii Σχέδιο έκθεσης 5 Τίτλος Τοµέας χρήσης Κατηγορία διαδικασίας Κατηγορία προϊόντος Κατηγορία αντικειµένου Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον ιαδικασίες, εργασίες, δραστηριότητες που καλύπτονται >4h Ποσότητα που χρησιµοποιείται 1. Σχέδιο έκθεσης ως καύσιµο σε επαγγελµατικά περιβάλλοντα SU22 - ηµόσιο (διοίκηση, παιδεία, ψυχαγωγία,υπηρεσίες, βιοτέχνες) PROC1 - σε κλειστή διαδικασία, καµία πιθανότητα έκθεσης PROC2 - σε κλειστή, συνεχή διαδικασία µε περιστασιακή ελεγχόµενη έκθεση PROC3 - σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή τυποποίηση) PROC8a - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ µεγάλους περιέκτες σε µη ειδικές εγκαταστάσεις PROC8b - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ µεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις PROC16 - υλικού ως πηγή καυσίµων, πρέπει να αναµένεται περιορισµένη έκθεση σε υλικό που δεν έχει υποστεί καύση PROC19 - Χειρονακτική ανάµειξη µε στενή επαφή, ενώ διατίθεται µόνο PPE δραστικών ουσιών σε εφαρµογές ευρείας διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήµατα δραστικών ουσιών σε εφαρµογές ευρείας διασποράς σε εξωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήµατα Καλύπτει τη χρήση ως καύσιµο (ή βελτιωτικό καυσίµου) και συµπεριλαµβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη µεταφορά και τη χρήση του, τη συντήρηση του εξοπλισµού και τον χειρισµό των λυµάτων. 2. Συνθήκες λειτουργίας και µέτρα διαχείρισης του κινδύνου 2.1. Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 1,2 & 3 Καθαρή ουσία ίχως σηµασία Έκθεση µέσω δέρµατος Παλάµη του ενός χεριού (240cm²) (PROC 1&3) Παλάµες και των δύο χεριών (480 cm2) (PROC 2) Επαγγελµατική χρήση Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως όχι (PROC 1) ναι Αποτελεσµατικότητα : 80% (PROC 2 & 3) Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο

25 ΣΕΛΙ Α : xiv Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 8a & 8b > 4h > 5% Έκθεση µέσω δέρµατος Παλάµες και των δύο χεριών (480 cm2) (PROC 8b) Και στα δύο χέρια (960cm²) (PROC 8a) Επαγγελµατική χρήση Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως όχι Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 16 >4h Καθαρή ουσία Έκθεση µέσω δέρµατος Παλάµη του ενός χεριού (240cm²) Επαγγελµατική χρήση Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως ναι Αποτελεσµατικότητα : 90% Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο

26 ΣΕΛΙ Α : xv Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC h < 10 % Έκθεση µέσω δέρµατος και στα δύο χέρια και στους αντιβραχίονες (1980 cm²) Επαγγελµατική χρήση Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως όχι Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο Προστατευτικά γάντια ναι 2.2. Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης 3. Εκτίµηση της έκθεσης σε σχέση µε τη πηγή από την οποία προέρχεται 3.1. Υγεία Το εργαλείο Εκτίµησης Στοχευµένου Κινδύνου (TRA) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικοτοξικολογίας και Τοξικολογίας Χηµικών Ουσιών (ECETOC) έχει χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση της έκθεσης σε χώρους εργασίας, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά 3.2. Περιβάλλον 4. Οδηγίες για τον έλεγχο συµµόρφωσης µε το Σενάριο Έκθεσης 4.1. Υγεία Οι προβλεπόµενες εκθέσεις δεν αναµένεται να υπερβούν το παράγωγο επίπεδο µηδαµινών ή ελάχιστων επιπτώσεων (DN(M)EL), όταν εφαρµόζονται τα Μέτρα ιαχείρισης Κινδύνου και οι Συνθήκες λειτουργίας που περιγράφονται στην Ενότητα 2.Στις περιπτώσεις όπου έχουν υιοθετηθεί άλλα Μέτρα ιαχείρισης Κινδύνου και τηρούνται άλλες Συνθήκες λειτουργίας, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχει τουλάχιστον ισάξιο επίπεδο διαχείρισης κινδύνου Περιβάλλον

27 ΣΕΛΙ Α : xvi Σχέδιο έκθεσης 6 Τίτλος Τοµέας χρήσης Κατηγορία διαδικασίας Κατηγορία προϊόντος 1. Σχέδιο έκθεσης Βιοµηχανική χρήση σε προϊόντα καθαρισµού Βιοµηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή µορφή ή σε παρασκευάσµατα σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις PROC1 - σε κλειστή διαδικασία, καµία πιθανότητα έκθεσης PROC2 - σε κλειστή, συνεχή διαδικασία µε περιστασιακή ελεγχόµενη έκθεση PROC3 - σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή τυποποίηση) PROC4 - σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης PROC7 - Βιοµηχανικός ψεκασµός PROC8a - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ µεγάλους περιέκτες σε µη ειδικές εγκαταστάσεις PROC8b - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ µεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις PROC10 - Εφαρµογή µε ρολό ή µε πινέλο PROC13 - Επεξεργασία προϊόντων µε εµβάπτισηκαι έκχυση Κατηγορία αντικειµένου Βιοµηχανική χρήση βοηθηµάτων µεταποίησης σε διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον ενσωµατώνονται σε αντικείµενα Καλύπτει τη χρήση ως συστατικό καθαριστικών προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς από το χώρο αποθήκευσης και της έκχυσης/εκφόρτωσης από βαρέλια ή ιαδικασίες, εργασίες, δραστηριότητες που κοντέινερ. Εκθέσεις κατά τη διάρκεια της ανάµειξης/αραίωσης στο προπαρασκευαστικό καλύπτονται στάδιο, δραστηριότητες καθαρισµού (συµπεριλαµβανοµένου του ψεκασµού, του βουρτσίσµατος, της εµβάπτισης, του αυτόµατου σκουπίσµατος και του σκουπίσµατος µε το χέρι) και καθαρισµός και συντήρηση του σχετιζόµενου εξοπλισµού. 2. Συνθήκες λειτουργίας και µέτρα διαχείρισης του κινδύνου 2.1. Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 1,2,3 & 4 > 4h Καθαρή ουσία Έκθεση µέσω δέρµατος Παλάµη του ενός χεριού (240cm²) (PROC 1&3) Παλάµες και των δύο χεριών (480 cm2) (PROC 2&4) Βιοµηχανική χρήση Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως όχι (PROC 1) ναι Αποτελεσµατικότητα : 90% (PROC 2,3 & 4) Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο

28 ΣΕΛΙ Α : xvii

29 ΣΕΛΙ Α : xviii Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 7 8h 4-5 d/w > 5% ίχως σηµασία Σε εσωτερικό χώρο/σε εξωτερικό χώρο Όγκος ωµατίου > 1000m³ 0 όχι σε εσωτερικό χώρο 0 Ο εργάτης απέχει τουλάχιστον ένα µέτρο από την πηγή έλεγχοι εισροής Εργασία σε ένα κουβούκλιο ψεκασµού χωρίς καθορισµένο σύστηµα εξαέρωσης Τακτικός καθαρισµός των εργαλείων, του χώρου εργασίας και της ενδυµασίας. ναι Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 8a & 8b > 4h Καθαρή ουσία Έκθεση µέσω δέρµατος Παλάµες και των δύο χεριών (480 cm2) (PROC 8b) Και στα δύο χέρια (960cm²) (PROC 8a) Βιοµηχανική χρήση Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως ναι Αποτελεσµατικότητα : 90% (PROC 8a) ναι Αποτελεσµατικότητα : 97% (PROC 8b)

30 ΣΕΛΙ Α : xix Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 10 > 4h 80% Έκθεση µέσω δέρµατος Και στα δύο χέρια (960cm²) Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως ναι Αποτελεσµατικότητα : 90% Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 13 >4h < 10 % Έκθεση µέσω δέρµατος Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως ναι Αποτελεσµατικότητα : 90% Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο 2.2. Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης

31 ΣΕΛΙ Α : xx 3. Εκτίµηση της έκθεσης σε σχέση µε τη πηγή από την οποία προέρχεται 3.1. Υγεία Το εργαλείο Εκτίµησης Στοχευµένου Κινδύνου (TRA) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικοτοξικολογίας και Τοξικολογίας Χηµικών Ουσιών (ECETOC) έχει χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση της έκθεσης σε χώρους εργασίας, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά 3.2. Περιβάλλον 4. Οδηγίες για τον έλεγχο συµµόρφωσης µε το Σενάριο Έκθεσης 4.1. Υγεία Οι προβλεπόµενες εκθέσεις δεν αναµένεται να υπερβούν το παράγωγο επίπεδο µηδαµινών ή ελάχιστων επιπτώσεων (DN(M)EL), όταν εφαρµόζονται τα Μέτρα ιαχείρισης Κινδύνου και οι Συνθήκες λειτουργίας που περιγράφονται στην Ενότητα 2.Στις περιπτώσεις όπου έχουν υιοθετηθεί άλλα Μέτρα ιαχείρισης Κινδύνου και τηρούνται άλλες Συνθήκες λειτουργίας, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχει τουλάχιστον ισάξιο επίπεδο διαχείρισης κινδύνου Περιβάλλον

32 ΣΕΛΙ Α : xxi Σχέδιο έκθεσης 7 Τίτλος Τοµέας χρήσης Κατηγορία διαδικασίας Κατηγορία προϊόντος Κατηγορία αντικειµένου Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον ιαδικασίες, εργασίες, δραστηριότητες που καλύπτονται 1. Σχέδιο έκθεσης Επαγγελµατική χρήση σε προϊόντα καθαρισµού Βιοµηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή µορφή ή σε παρασκευάσµατα σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Μεταποίηση χηµικών προϊόντων χύδην, µεγάλης κλίµακας (συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων πετρελαίου) Μεταποίηση ευγενών χηµικών ουσιών Τυποποίηση [ανάµειξη] παρασκευασµάτων και/ ή επανασυσκευασία (εκτός κραµάτων) PROC1 - σε κλειστή διαδικασία, καµία πιθανότητα έκθεσης PROC2 - σε κλειστή, συνεχή διαδικασία µε περιστασιακή ελεγχόµενη έκθεση PROC3 - σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή τυποποίηση) PROC4 - σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης PROC8a - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ µεγάλους περιέκτες σε µη ειδικές εγκαταστάσεις PROC8b - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ µεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις PROC10 - Εφαρµογή µε ρολό ή µε πινέλο PROC11 - Μη βιοµηχανικός ψεκασµός PROC13 - Επεξεργασία προϊόντων µε εµβάπτισηκαι έκχυση βοηθηµάτων µεταποίησης σε εφαρµογές ευρείας διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήµατα βοηθηµάτων µεταποίησης σε εφαρµογές ευρείας διασποράς σε εξωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήµατα Καλύπτει τη χρήση ως συστατικό καθαριστικών προϊόντων συµπεριλαµβανοµένης της έκχυσης/εκφόρτωσης από βαρέλια ή κοντέινερ, τις εκθέσεις κατά τη διάρκεια της ανάµειξης/αραίωσης στο προπαρασκευαστικό στάδιο και τις δραστηριότητες καθαρισµού (συµπεριλαµβανοµένου του ψεκασµού, του βουρτσίσµατος, της εµβάπτισης, του αυτόµατου σκουπίσµατος και του σκουπίσµατος µε το χέρι). 2. Συνθήκες λειτουργίας και µέτρα διαχείρισης του κινδύνου 2.1. Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 1,2,3 & 4 >4h (PROC 1,2,3) 1-4h (PROC 4) Καθαρή ουσία Έκθεση µέσω δέρµατος Παλάµη του ενός χεριού (240cm²) (PROC 1 & 3) Παλάµες και των δύο χεριών (480 cm2) (PROC 2&4) Βιοµηχανική χρήση Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως όχι (PROC 1)

33 ΣΕΛΙ Α : xxii ναι Αποτελεσµατικότητα : 80% (PROC 2,3&4) Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 8a & 8b > 4h > 5% Έκθεση µέσω δέρµατος Παλάµες και των δύο χεριών (480 cm2) (PROC 8b) Και στα δύο χέρια (960cm²) (PROC 8a) Επαγγελµατική χρήση Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως όχι Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 10 > 4h < 5% Έκθεση µέσω δέρµατος Και στα δύο χέρια (960cm²) Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως όχι

34 ΣΕΛΙ Α : xxiii Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC ' Η τιµή εκλήφθηκε από το µοντέλο έκθεσης του δέρµατος Riskofderm. Μη σχετική στο Stoffenmanager 1-4 d/w < 3% Ποσότητα που χρησιµοποιείται Ταχύτητα ροής : 5l/min ρυθµός εφαρµογής Έκθεση µέσω δέρµατος Και στα δύο χέρια (960cm²) Σε εσωτερικό χώρο/σε εξωτερικό χώρο σε εσωτερικό χώρο Όγκος ωµατίου m³ 0 Ο εργάτης απέχει τουλάχιστον ένα µέτρο από την πηγή Spraying process Direction of airflow that comes from the source Level or downward µακριά από τον εργάτη Απόσταση του εργάτη από την πηγή περισσότερο από ένα µέτρο Τακτικός καθαρισµός των εργαλείων, του χώρου εργασίας και της ενδυµασίας. ναι Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο Προστατευτικά γάντια ναι Αποτελεσµατικότητα : 90% Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 13 > 4h Καθαρή ουσία Έκθεση µέσω δέρµατος Παλάµες και των δύο χεριών (480 cm2) Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως ναι Αποτελεσµατικότητα : 80%

35 ΣΕΛΙ Α : xxiv Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο 2.2. Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης 3. Εκτίµηση της έκθεσης σε σχέση µε τη πηγή από την οποία προέρχεται 3.1. Υγεία Το εργαλείο Εκτίµησης Στοχευµένου Κινδύνου (TRA) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικοτοξικολογίας και Τοξικολογίας Χηµικών Ουσιών (ECETOC) έχει χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση της έκθεσης σε χώρους εργασίας, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά 3.2. Περιβάλλον 4. Οδηγίες για τον έλεγχο συµµόρφωσης µε το Σενάριο Έκθεσης 4.1. Υγεία Οι προβλεπόµενες εκθέσεις δεν αναµένεται να υπερβούν το παράγωγο επίπεδο µηδαµινών ή ελάχιστων επιπτώσεων (DN(M)EL), όταν εφαρµόζονται τα Μέτρα ιαχείρισης Κινδύνου και οι Συνθήκες λειτουργίας που περιγράφονται στην Ενότητα 2.Στις περιπτώσεις όπου έχουν υιοθετηθεί άλλα Μέτρα ιαχείρισης Κινδύνου και τηρούνται άλλες Συνθήκες λειτουργίας, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχει τουλάχιστον ισάξιο επίπεδο διαχείρισης κινδύνου Περιβάλλον

36 ΣΕΛΙ Α : xxv Σχέδιο έκθεσης 8 Τίτλος Τοµέας χρήσης Κατηγορία διαδικασίας Κατηγορία προϊόντος 1. Σχέδιο έκθεσης ως εργαστηριακό αντιδραστήριο σε βιοµηχανικά περιβάλλοντα Βιοµηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή µορφή ή σε παρασκευάσµατα σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις PROC10 - Εφαρµογή µε ρολό ή µε πινέλο PROC15 - ως εργαστηριακού αντιδραστηρίου Κατηγορία αντικειµένου Βιοµηχανική χρήση βοηθηµάτων µεταποίησης σε διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον ενσωµατώνονται σε αντικείµενα ιαδικασίες, εργασίες, δραστηριότητες που της ουσίας µέσα σε εργαστηριακό περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένης της καλύπτονται µεταφοράς υλικών και του καθαρισµού του εξοπλισµού 2. Συνθήκες λειτουργίας και µέτρα διαχείρισης του κινδύνου 2.1. Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 10 Ποσότητα που χρησιµοποιείται > 4h 80% ίχως σηµασία Έκθεση µέσω δέρµατος Και στα δύο χέρια (960cm²) Βιοµηχανική χρήση Τοπικός µηχανισµός απορροφήσεως ναι Αποτελεσµατικότητα : 90% Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο Προστασία των αναπνευστικών οδών εν είναι αναγκαίο Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων : PROC 15 >4h Καθαρή ουσία

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος : Αριθ. EK: 67-63-0 200-661-7 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2005 COM(2005) 405 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE ΧΡΩΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE ΧΡΩΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 02.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας RBS 25 Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα της ουσίας ισόξινο αιθυλενοδιαμινοτεραοξικό δικάλιο Εμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

M M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

M M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 10 óm 2.1 : Εύφλεκτα αέρια Κίνδυνος M M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Αριθμός Δ.Δ.Α. Χημική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο στοιχείων ασφαλείας

Φυλλάδιο στοιχείων ασφαλείας Φυλλάδιο στοιχείων ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασια του προιοντος στο εμποριο PC Palmatex 80 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων ασφαλείας

ελτίο δεδομένων ασφαλείας ελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/17 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος DU-DIM 2 DT 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Ημερομηνία έκδοσης: 02.07.2015 Σελίδα 1 από 13 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Τεμάχιο Νο. (χρήστης): 72204, 72209,

Διαβάστε περισσότερα

Interior Care. Τηλέφωνο κλήσης για Γερμανία: +49-361-730730 (24 / 7)

Interior Care. Τηλέφωνο κλήσης για Γερμανία: +49-361-730730 (24 / 7) Σελίδα 1 από 11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Interior Care 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/14 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ENTOMELA 75 SL 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος DU-DIM 2 GR 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Σκοπος μαθηματος: -ορισμος υγιεινης -αρχες υγιεινης -σκοποι υγιεινης -αποτελεσματα υγιεινης. Ορισμος της Υγιεινης: Υγιεινη είναι η επιστημη που ερευνα και μελετα τα Υγειολογικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ULTRASOLVE COMBI

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ULTRASOLVE COMBI ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος Αριθμός προϊόντος ULS-db,EULS400DB,ZE 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΜΕΘΥΛ-ΑΙΘΥΛ-ΚΕΤΟΝΗ/ ΜΕΚ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κίνδυνοι για την : ανθρώπινη υγεία Ενδείξεις και : συµπτώµατα Επιδείνωση : προϋπάρχουσας ασθένειας Κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά.

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά. Τμήμα:Α 3 Ημερομηνία:12.01.2015 Ονοματεπώνυμο:Αντιγόνη Τ. Εργασία Βιολογίας Θέμα:Αναβολικά Τα Αναβολικά Περιλαμβάνουν όλες τις ουσίες που μοιάζουν χημικά με την ανδρική ορμόνη τεστοστερόνη και εμφανίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ονομασία προϊόντος ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών» 25/1/2011 1. Εισαγωγή Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ (Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ :) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑ) ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Εισαγωγή στη Λογιστική/Στ όχοι της επιχείρησης Να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) υπ αρ. 2015/830 Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Τύπος Προϊόντος Άλλα μέσα αναγνώρισης ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΛΕΥΚΟ

ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΛΕΥΚΟ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1. 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας Αρωματικά φυτά της Ελλάδας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ενημερωθούμε περί των αρωματικών φυτών της Ελλάδας. Να μάθουμε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Να μάθουμε τις τοποθεσίες που βρίσκονται. Να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες και Μέθοδοι της Οικονομικής Επιστήμης - Οικονομία (< οίκος + νέμω): Διαχείριση των Υποθέσεων ενός Νοικοκυριού - Γενικός Ορισμός: Μια

Βασικές Έννοιες και Μέθοδοι της Οικονομικής Επιστήμης - Οικονομία (< οίκος + νέμω): Διαχείριση των Υποθέσεων ενός Νοικοκυριού - Γενικός Ορισμός: Μια Βασικές Έννοιες και Μέθοδοι της Οικονομικής Επιστήμης - Οικονομία (< οίκος + νέμω): Διαχείριση των Υποθέσεων ενός Νοικοκυριού - Γενικός Ορισμός: Μια οικονομία είναι ένα σύνολο ανθρώπων που αλληλεπιδρούν

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001L0083 EL 30.12.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεμβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2001L0083 EL 16.11.2012 011.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 10 ón 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια Προσοχή M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Αριθμός Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/10/2012 4/1/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ενημέρωση: Αύγουστος 2015

- 1 - Ενημέρωση: Αύγουστος 2015 - 1 - Ενημέρωση: Αύγουστος 2015 < > Τεχνικές πληροφορίες για τη μορφή και την εκτύπωση του βιβλίου Η παγκόσμια Ηθική του εσωτερικού προσανατολισμού με τις αιώνιες αξίες (αρχική έκδοση, ISBN 978-960-93-6089-0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I.

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατόπιν αιτήματος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης

Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης Ελίνα Ρέπα Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες Μαρία Σταυρακίδου Φυσικοθεραπεύτρια Εξωτερική Συνεργάτης ΠΑΡΚΑ A Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης

Βασικά σημεία διάλεξης Διάλεξη 3 η Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Β Δρ. Δημήτρης Μπάλιος_ 2 _Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικά σημεία διάλεξης Σταθερό, μεταβλητό και μικτό κόστος. Άμεσο και έμμεσο κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος

Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος 1 Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος 1 ) Ετερογενές μείγμα δύο στερεών: * Με διαλογή με το χέρι π.χ μείγμα από φακές και φασόλια * Με διαλογή με μαγνήτη π.χ μείγμα από ρινίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων Μάθημα 2.1 Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων 1.1 Εργασίες κοπής με χρήση φλόγας 1.1.1 Φιάλες αερίων Τα μέτρα ασφάλειας, συνδέονται με τη φύση του κάθε αερίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Επιτροπής ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ Γιώργος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη Πρόεδρος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτέρα, 9 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Β1/Β2

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Β1/Β2 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Β1/Β2 Επίπεδο Β1 Κατανόηση γραπτού λόγου Στη διάρκεια της εξέτασης για την αξιολόγηση κατανόησης γραπτού λόγου, οι

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/11 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 456 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα της ουσίας Πολυβινυλική ακετάλη Εμπορική ονομασία της ουσίας Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

KSG882. en de fr pt el. Instruction Manual Bedienungsanleitung Notice d'utilisation

KSG882. en de fr pt el. Instruction Manual Bedienungsanleitung Notice d'utilisation KSG882 en de fr pt el Instruction Manual Bedienungsanleitung Notice d'utilisation Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net δημοτικές εκλογές 2010 ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου www.gia-tin-milo.net ενεργοί πολίτες για τη Μήλο www.gia-tin-milo.net info@gia-tin-milo.net akavalieros@gia-tin-milo.net

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/14 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Glysantin G30 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού «Καλές πρακτικές στην αποτελεσματική Διαχείριση του Εθελοντικού Δυναμικού» ΣΥΝήγορος Του Παιδιού 14-15 Ιουνίου 2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15

Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15 Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15 Με ποιους τρόπους έτρωγαν τα ψάρια τους; Τα ψάρια τους τα έτρωγαν εκζεστά (βραστά), οφτά (ψητά) ή

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ

Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Ενότητα 8: Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή: Φιλοσοφική Τμήμα: Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Κατάθλιψη Κατάθλιψη «Η κατάθλιψη είναι σαν ένα πένθος για κάτι αγαπημένο που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Φυτιάνος. Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Φυτιάνος. Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Φυτιάνος Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κατάσταση νερών στην Ελλάδα Στην Ελλάδα, το κλίμα σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820 DOBLE 1.8 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος DOBLE 1.8 EC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική κοινωνία απέναντι στην οικονομική κρίση

Η ελληνική κοινωνία απέναντι στην οικονομική κρίση Η ελληνική κοινωνία απέναντι στην οικονομική κρίση 1 ο Κύμα: 07-09 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ»- ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ

«ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ»- ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ Αγαπητοί μας αναγνώστες, Σας καλωσορίζουμε στην εφημερίδα μας, «Τα Χελιδονίσματα» με ένα γλυκό χαμόγελο. Θελήσαμε να πλουτίσουμε την εφημερίδα μας με πολλά θέματα, αφιερώματα και δραστηριότητες που πιστεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τζων Λοκ (1632-1704) (Άγγλος φιλόσοφος) Ο κύριος εκπρόσωπος της Εμπειριοκρατίας ηγέτης του Αγγλικού Διαφωτισμού.

Τζων Λοκ (1632-1704) (Άγγλος φιλόσοφος) Ο κύριος εκπρόσωπος της Εμπειριοκρατίας ηγέτης του Αγγλικού Διαφωτισμού. Τζων Λοκ (1632-1704) (Άγγλος φιλόσοφος) Ο κύριος εκπρόσωπος της Εμπειριοκρατίας ηγέτης του Αγγλικού Διαφωτισμού. Οι δύο βασικές αρχές της φιλοσοφίας του: 1. Δεν υπάρχει έμφυτη ιδέα στο ανθρώπινο πνεύμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ Ιατρικές ιδιότητες Χρησιμοποιούσαν καθρέφτες για το μακιγιάζ και το χτένισμα Φύλαγαν τα εργαλεία τους σε κασετίνες ΜΑΤΙΑ : Χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Θεοφάνης Τσιλιγιάννης Οι ιογενείς λοιμώξεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία από την οποία αρρωσταίνουν τα παιδιά και ο άνθρωπος γενικά.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2010Δ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Έργο :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2010Δ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τιμαριθμική 2010Δ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Έργο :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Tα Εργαλεία της Οικονομικής Ανάλυσης. 2007 Εκδόσεις Κριτική

Tα Εργαλεία της Οικονομικής Ανάλυσης. 2007 Εκδόσεις Κριτική 2 Tα Εργαλεία της Οικονομικής Ανάλυσης Υπόδειγμα Υποδείγματα και στοιχεία - ένα αναλυτικό πλαίσιο που βασίζεται σε απλουστευτικές υποθέσεις. - βοηθούν στην οργάνωση της οικονομικής σκέψης. Στοιχεία -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα οστά είναι μία στερεά μορφή του συνδετικού ιστού. Σχηματίζουν το μεγαλύτερο μέρος του σκελετού ( 205 οστά) και είναι ο κύριος στηρικτικός ιστός του σώματος. ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής Ενώνουμε δυνάμεις Δείγματα Γραφής Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Βουλευτής Συναγωνιστή συναγωνίστρια, Οι βουλευτικές εκλογές στις 22 Μαίου είναι σημαντικές για τον κάθε πολίτη, σημαντικές για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ταχ. κώδικας: Χώρα: Ελλάδα 681 00 ΕΛΛΑΔΑ-GR Σημείο(-α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ταχ. κώδικας: Χώρα: Ελλάδα 681 00 ΕΛΛΑΔΑ-GR Σημείο(-α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ-ΚΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ-ΚΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ-ΚΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ - ΚΡΗΝΩΝ Φυσική πηγή στον ποταµό Νέστο, στους Τοξότες Για πολλούς αιώνες οι φυσικές πηγές των λιµνών και των ποταµών αποτέλεσαν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας Σκοποί ενότητας 1. Οι σχέσεις ηθικής-δικαίου-πολιτικής 2. Το δίκαιο ως ένα σύνολο πρακτικών 1. Δίκαιο στον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Οι υψηλότερες βαθμολογίες πρόσβασης των μαθητών μας ανά μάθημα

Οι υψηλότερες βαθμολογίες πρόσβασης των μαθητών μας ανά μάθημα Οι υψηλότερες βαθμολογίες πρόσβασης των μαθητών μας ανά μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΧΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Ο μοναδικός μαθητής στο Ωραιόκαστρο που έγραψε 20 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19,9 ΜΠΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19,8

Διαβάστε περισσότερα

TRIDENT 48 EC Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010

TRIDENT 48 EC Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010 Ημερομηνία έκδοσης: 29/03/2011 Ενημέρωση: 24/01/2014 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/07/2012 Έκδοση: 8.4 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ 1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η εξίσωση με και 0 ή 0 λέγεται γραμμική εξίσωση. Οι μεταβλητές είναι οι άγνωστοι της εξίσωσης αυτής. Οι αριθμοί λέγονται συντελεστές των αγνώστων της εξίσωσης ενώ

Διαβάστε περισσότερα