2. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κάθε ενδιαφερόµενος οφείλει να αναγράφει ρητά, το χρόνο ισχύος της προσφοράς του.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κάθε ενδιαφερόµενος οφείλει να αναγράφει ρητά, το χρόνο ισχύος της προσφοράς του."

Transcript

1 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ.: 1020 Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ 23 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ JAMBOREE ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Το Ίδρυµα Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάθεση σε ταξιδιωτικό πρακτορείο των προγραµµάτων µετακίνησης και επισκέψεων της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής στο 23 ο Παγκόσµιο Προσκοπικό Jamboree που θα πραγµατοποιηθεί στο Kirara-hama, Yamaguchi City, Yamaguchi Prefecture, της Ιαπωνίας από 28 Ιουλίου έως 8 Αυγούστου 2015 και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει την προσφορά του µέχρι την ευτέρα 8 εκεµβρίου 2014 και ώρα 15:00, στην έδρα της Κεντρικής ιοίκησης του Σ.Ε.Π. (µέγαρο Αντ. Μπενάκης, Πτολεµαίων ΑΘΗΝΑ, 2 ος όροφος, τηλ.: & ). 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η µετακίνηση και το πρόγραµµα επισκέψεων των 78 συµµετεχόντων της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής στο 23 ο Παγκόσµιο Προσκοπικό Jamboree, που θα πραγµατοποιηθεί στο Kirara-hama, Yamaguchi City, Yamaguchi Prefecture, της Ιαπωνίας από 28 Ιουλίου έως 8 Αυγούστου Τα προγράµµατα της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής καθώς και οι προδιαγραφές και οι όροι των ταξιδιών αναφέρονται στα Παραρτήµατα Α, Β, και Γ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας προκήρυξης. 2. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κάθε ενδιαφερόµενος οφείλει να αναγράφει ρητά, το χρόνο ισχύος της προσφοράς του. 3. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφερόµενες τιµές θα παραµείνουν σταθερές και αµετάβλητες και δεν θα υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρµογή, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί, µε τον φορέα στον οποίο θ ανατεθούν οι µετακινήσεις και τα προγράµµατα επίσκεψης των µελών της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής στο 23 ο Παγκόσµιο Προσκοπικό Jamboree. ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ , FAX

2 4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισµένο φάκελο. Στο φάκελο πρέπει ν αναγράφονται ευκρινώς: α) η λέξη «Προσφορά» και ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης, β) η ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών και γ) τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος. Μέσα στον κυρίως φάκελο θα βρίσκονται δύο ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι. Ο ένας µε την ένδειξη «ικαιολογητικά» και ο δεύτερος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», οι οποίοι θα αναγράφουν εξωτερικά τα στοιχεία (α, β, γ του παρόντος άρθρου) του κυρίως φακέλου. Στο φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά» θα τοποθετηθούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης. Στο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» θα τοποθετηθούν τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς και το παράρτηµα ή τα παραρτήµατα που την αφορούν. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή θα πρέπει να είναι καθαρογραµµένη κι µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Μετά την κατάθεση της προσφοράς ουδεµία µεταβολή µπορεί να γίνει δεκτή. 5. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες µαζί µε την προσφορά τους, µέσα στον κυρίως φάκελο, θα πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά: α) πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, β) πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, γ) βεβαίωση από το οποίο να προκύπτει ότι είναι µέλη του οικείου τους επιµελητηρίου, δ) κατάλογο των κυρίων πελατών τους. 6. ΑΠΟ ΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α) Η γνωστοποίηση της αποδοχής της προσφοράς στον προκριθέντα προσφέροντα θα γίνει µε έγγραφο του Σ.Ε.Π. µέσα στην προθεσµία ισχύος της προσφοράς, η οποία είναι δυνατόν να παραταθεί µετά από κοινή συµφωνία. β) Το Σ.Ε.Π. δεν δεσµεύεται από την παρούσα προκήρυξη, να κατακυρώσει στον µειοδότη και έχει το δικαίωµα να προκρίνει οποιαδήποτε προσφορά ή µέρος της, κατά τη δίκαιη και εύλογη κρίση του ή να απορρίψει όλες τις προσφορές και να ζητήσει νέες, δεδοµένου ότι όσοι καταθέσουν προσφορά δεν αποκτούν κανένα δικαίωµα απέναντι στο Σ.Ε.Π., έστω κι αν δηλώσουν τούτο στην προσφορά τους. 7. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ Οι προδιαγραφές και οι όροι των µετακινήσεων και των προγραµµάτων καταγράφονται αναλυτικά στα Παραρτήµατα Β και Γ της παρούσης και οφείλουν να δηλώσουν οι προσφέροντες ότι θα ακολουθηθούν κατά γράµµα.

3 8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη ευτέρα 8 εκεµβρίου 2014 και ώρα 18:00, στην έδρα της Κεντρικής ιοίκησης του Σ.Ε.Π. (µέγαρο Αντ. Μπενάκης, Πτολεµαίων ΑΘΗΝΑ, 2 ος όροφος) από επιτροπή που θα ορισθεί από το ιοικητικό του Συµβούλιο. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε την «Οικονοµική Προσφορά» θα ανοιχθούν µετά την αξιολόγηση των «ικαιολογητικών» και για όσες εξ αυτών κριθούν αποδεκτές. 9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ Στον προσφέροντα που θα ανατεθούν οι µετακινήσεις και τα προγράµµατα επίσκεψης των µελών της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής στο 23 ο Παγκόσµιο Προσκοπικό Jamboree, θ αποσταλεί σχετική επιστολή. Το αργότερο σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία της ανάθεσης θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή τη σχετικής σύµβασης. 10. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Κάθε παράβαση εκ µέρους του αναδόχου των προδιαγραφών, όρων και συµφωνιών, τον υποχρεώνει ν αποζηµιώσει για κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά το Σ.Ε.Π., την οποία ήθελε τυχόν υποστεί. 11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Οι προσφέροντες πρέπει να δηλώσουν ρητά ότι αποδέχονται τον τρόπο πληρωµής που αναφέρεται στο Παράρτηµα Γ της παρούσης. Ακολουθούν τα Παραρτήµατα «Α», «Β», και «Γ», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας προκήρυξης. Για το ιοικητικό Συµβούλιο Χρήστος Μ. Λυγερός Πρόεδρος Ιωάννης Κ. Κασµίρογλου Γενικός Γραµµατέας

4 ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 23 ο Παγκόσµιο Προσκοπικό Jamboree Ιαπωνία, 28 Ιουλίου - 8 Αυγούστου 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1ο Γκρουπ (µέλη IST) - 25 Άτοµα - 24 Ιουλίου µε 12 Αυγούστου Αεροπορικά α) Με Air France KLM ή όποια άλλη µπορεί να εξυπηρετήσει το αεροδρόµιο της Fukuoka (FUK) Αναχώρηση από Αθήνα (ATH) 24 Ιουλίου Άφιξη Fukuoka (FUK) Ιαπωνίας στις 25 Ιουλίου Αναχώρηση από Οσάκα (KIX) Ιαπωνίας στις 12 Αυγούστου ή β) Με άλλες εταιρείες Αναχώρηση από Αθήνα (ATH) 24 Ιουλίου Άφιξη Osaka (KIX) Ιαπωνίας στις 25 Ιουλίου Αναχώρηση από Οσάκα (KIX) Ιαπωνίας στις 12 Αυγούστου Υπόλοιπες προσφερόµενες υπηρεσίες α) ιαµονή - διατροφή 09 Αυγούστου µε 12 Αυγούστου (3 διανυκτερεύσεις) ιαµονή σε ξενοδοχείο ή youth hostel ή φοιτητική εστία Πανεπιστηµίου, στην Οσάκα ή το Κιότο µε πρωινό. ωµάτια: ίκλινα Τρίκλινα Τετράκλινα ή και περισσότερα κρεβάτια (youth hostel) Το γκρουπ µπορεί να µοιραστεί σε δύο καταλύµατα, αρκεί να είναι σε κοντινή απόσταση (1 km) το ένα απο το άλλο. είπνο σε ξενοδοχείο η τοπικό εστιατόριο (σύνολο 3 δείπνα), µε 3 πιάτα (πρώτο, σαλάτα, κυρίως). Σε περίπτωση εστιατορίου µεγαλύτερης απόστασης των 2km να περιλαµβάνεται και η µετακίνηση. β) Εκδροµές Στην διάρκεια της διαµονής θα γίνουν οι ακόλουθες εκδροµές µε τραίνο ή πούλµαν. 1) Εκδροµή µε πούλµαν ή τραίνο στη Νάρα και ξενάγηση 2) Εκδροµή µε πούλµαν ή τραίνο στο Κιότο και ξενάγηση 3) Εκδροµή µε πούλµαν ή τραίνο στην Οσάκα και ξενάγηση γ) Μεταφορές Την µέρα της επιστροφής αναλόγως της πτήσης, από το ξενοδοχείο στο Αεροδρόµιο. δ) Συνοδοί Κατά την άφιξη στην Οσάκα ή Fukuoka, στο ξενοδοχείο/hostel κατά την άφιξη, στο check out κατά την αναχώρηση από το ξενοδοχείο/hostel στο Αεροδρόµιο της Οσακα και στο αεροδρόµιο κατά την διάρκεια του Check in. Προαιρετικές υπηρεσίας πακέτου (θα αναφέρεται χωριστά το κόστος) - Γεύµατα κατά την διάρκεια των 3 εκδροµών - να περιλαµβάνει κρύο bento box (ισοροπηµένο ελαφρύ γεύµα) ή σε εστιατόριο µε 3 πιάτα (πρώτο, σαλάτα, κυρίως). Σύνολο 3 γεύµατα Ιουλίου µεταφορά από την Οσάκα (ΚΙΧ) στο σταθµό του Shin - Yamaguchi Αυγούστου µετά τις 22:00 ως την Κυριακή 09 Αυγούστου µέχρι 9:00 αναχώρηση και µεταφορά από το σταθµό του Shin - Yamaguchi στο ξενοδοχείο στην Οσάκα ή το Κυότο

5 ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 23 ο Παγκόσµιο Προσκοπικό Jamboree Ιαπωνία, 28 Ιουλίου - 8 Αυγούστου ο Group (Εθνική Αποστολή) - 53 Άτοµα - 26 Ιουλίου µε 11 Αυγούστου Αεροπορικά α) Με Air France KLM ή όποια άλλη µπορεί να εξυπηρετήσει το αεροδρόµιο της Fukuoka (FUK) Αναχώρηση από Αθήνα (ATH) 26 Ιουλίου Άφιξη Φουκουόκα (FUK) Ιαπωνίας στις 27 Ιουλίου Αναχώρηση από Οσάκα (KIX) Ιαπωνίας στις 11 Αυγούστου ή β) Με άλλες εταιρείες Αναχώρηση από Αθήνα (ΑΤΗ) 26 Ιουλίου Άφιξη Osaka (ΚΙΧ) Ιαπωνίας στις 27 Ιουλίου Αναχώρηση από Οσάκα (ΚΙΧ) Ιαπωνίας στις 11 Αυγούστου Υπόλοιπες προσφερόµενες υπηρεσίες α) ιαµονή διατροφή 08 Αυγούστου µε 11 Αυγούστου (3 διανυκτερεύσεις) ιαµονή σε ξενοδοχείο ή youth hostel ή φοιτητική εστία Πανεπιστηµίου, στην Οσάκα ή το Κιότο µε πρωινό. ωµάτια: ίκλινα Τρίκλινα Τετράκλινα ή και περισσότερα κρεβάτια (youth hostel) Το γκρουπ µπορεί να µοιραστεί σε µεχρι 3 καταλύµατα, αρκεί να είναι σε κοντινή απόσταση (1 km) το ένα απο το άλλο. είπνο σε ξενοδοχείο η τοπικό εστιατόριο (σύνολο 3 δείπνα), µε 3 πιάτα (πρώτο, σαλάτα, κυρίως). Σε περίπτωση εστιατορίου µεγαλύτερης απόστασης των 2km να περιλαµβάνεται και η µετακίνηση. β) Εκδροµές Στην διάρκεια της διαµονής θα γίνουν οι ακόλουθες εκδροµές µε τραίνο ή πούλµαν. 1) Εκδροµή µε πούλµαν ή τραίνο στη Νάρα και ξενάγηση 2) Εκδροµή µε πούλµαν ή τραίνο στο Κιότο και ξενάγηση 3) Εκδροµή µε πούλµαν ή τραίνο στην Οσάκα και ξενάγηση γ) Μεταφορές Την µέρα της επιστροφής αναλόγως της πτήσης, από το ξενοδοχείο στο Αεροδρόµιο. δ) Συνοδοί Κατά την άφιξη στην Οσάκα ή Fukuoka, στο ξενοδοχείο/hostel κατά την άφιξη, στο check out κατά την αναχώρηση από το ξενοδοχείο/hostel στο Αεροδρόµιο της Οσάκα και στο αεροδρόµιο κατά την διάρκεια του Check in. Προαιρετικές υπηρεσίας πακέτου (θα αναφέρεται χωριστά το κόστος) - Γεύµατα κατά την διάρκεια των 3 εκδροµών - να περιλαµβάνει κρύο bento box (ισοροπηµένο ελαφρύ γεύµα) ή σε εστιατόριο µε 3 πιάτα (πρώτο, σαλάτα, κυρίως). Σύνολο 3 γεύµατα Ιουλίου µεταφορά από την Οσάκα (KIX) στο σταθµό του Shin - Yamaguchi Αυγούστου µετά τις 23:50 ως το Σάββατο 8 Αυγούστου µέχρι 9:00 αναχώρηση και µεταφορά από το σταθµό του Shin - Yamaguchi στο ξενοδοχείο στην Οσάκα ή το Κιότο Παρατηρηση: Τη ευτέρα που είναι κοινή για 1 ο και 2 ο γκρουπ µπορεί το προγραµµα να είναι κοινό, για µείωση κόστους.

6 ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 23 ο Παγκόσµιο Προσκοπικό Jamboree Ιαπωνία, 28 Ιουλίου - 8 Αυγούστου 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ ΤΑΞΙ ΙΟΥ 1. Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί, θα ενηµερωθεί το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 10 εκεµβρίου Όλες οι αεροπορικές µεταφορές θα γίνουν µε αεροπορική εταιρία µέλος της ΙΑΤΑ. 3. Στις προσφρορές να αναφέρονται η αεροπορική ή αεροπορικές εταιρείες των οποίων θα επιλεγούν οι πτήσεις και τα δροµολόγια που θα ακολουθηθούν (ηµεροµηνίες και ώρες πτήσεων, ανταποκρίσεων αναµονής κ.λπ) 4. Επιθυµητό είναι τα µέλη της αποστολής να µετακινηθούν όπως ορίζεται στα περιγραφόµενα προγράµµατα (Π1, Π2). Εαν αυτό δεν καθίσταται δυνατό θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα µαζί µε τα εναλλακτικά δροµολόγια. 5. Για όλες τις οδικές µετακινήσεις, χρήση αδειοδοτηµένων πολυτελών πούλµαν. 6. Αγγλόφωνος (Ελληνόφωνος θα προσµετρήσει θετικά) ξεναγός - συνοδός σε κάθε πούλµαν για τα tour Kyoto & Nara. 7. Για λόγους διαχείρισης µεταφορών των µελών IST και της αποστολής, µπορούν να τροποποιηθούν οι ηµεροµηνίες των επισκέψεων (Kyoto & Nara), χωρίς να αφαιρεθούν οι προορισµοί. 8. Εναλλακτικά η διαµονή µπορεί να γίνει στο Kyoto (όλες ή κάποιες µέρες). 9. εν υπάρχει απαίτηση για δωµάτια ορισµένου αριθµού ατόµων. 10. Η αποστολή µπορεί να χωριστεί σε έως 3 καταλύµατα σε κοντίνη (µε τα πόδια) απόσταση. 11. Προσφορά µπορεί να γίνει και για µέρος του κάθε προγράµµατος (πχ. αεροπορικά εισιτήρια ή διαµονή) 12. Αναµένουµε το αναλυτικό περιεχόµενο της πρότασής σας για τα tours Kyoto & Nara. Σε περίπτωση εισόδου σε χώρους όπου απαιτείται εισιτήριο, το κόστος θα συµπεριλαµβάνεται στη συνολική οικονοµική προσφορά. 13. Τα πακέτα lunch για κάθε άτοµο θα είναι τύπου κρύου bento box και θα περιλαµβάνουν ισοροπηµένο ελαφρύ γεύµα, 1 µπουκάλι νερό 1Lt και αναψυκτικό ή χυµό και του εστιατορίου 3 πιάτα (σαλάτα, πρώτο, κυρίως). 14. Τα πρωινά θα είναι Continental ή Ιαπωνικά. 15. Υπάλληλος του ταξιδιωτικού γραφείου θα διεκπεραιώσει το check-in στο αεροδρόµιο κατά την αναχώρηση από την Αθήνα και κατά την επιστροφή από το Kansai (KIX). 16. Υπάλληλος του ταξιδιωτικού γραφείου θα βρίσκεται κατά την άφιξη υποδοχή στο επιλεγµένο αεροδρόµιο άφιξης για τη διασφάλιση εισόδου στα πούλµαν, αντιµετώπισης τυχόν προβληµάτων κ.λπ. 17. Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου ταξιδιωτικού γραφείου σε περίπτωση προβληµάτων σε Osaka-Kyoto-Nara. 18. Να ληφθεί υπόψη και η περίπτωση ανάγκης αλλαγής ονοµάτων συµµετεχόντων µέχρι τις 10/7/2015.

7 19. Θα αξιολογηθούν θετικά στην προσφορά, τα παρακάτω προαιρετικά: Επιπλέον βάρος αποσκευών χωρίς χρέωση από την αεροπορική εταιρεία. Σακίδιο ηµέρας 3 θέσεων, στο οποίο θα εκτυπωθεί το λογότυπο της ελληνικής εθνικής αποστολής. Τσαντάκι µέσης µεγάλου µεγέθους 5 θέσεων, στο οποίο θα εκτυπωθεί το λογότυπο της ελληνικής εθνικής αποστολής. Κοντοµάνικο µπλουζάκι τύπου Polo στο οποίο θα εκτυπωθεί το λογότυπο της ελληνικής εθνικής αποστολής, ποιότητας τύπου Fruit of the loom, σε ποσότητες διαστάσεων (S, M, L, XL, XXL) που το ΣΕΠ θα δώσει έγκαιρα. Χορηγία για την κάλυψη µέρους του κόστους του ταξιδιού. Σε περίπτωση µεγάλης χορηγικής προσφοράς η οποία θα κριθεί από το ΣΕΠ, το γραφείο θα κηρυχθεί ταξιδιωτικός χορηγός της ελληνικής εθνικής αποστολής µε την αντίστοιχη προβολή καθόλο το έτος 2015 στο ιστολόγιο της αποστολής, στο έντυπο υλικό, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και το website του ΣΕΠ.

8 ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 23 ο Παγκόσµιο Προσκοπικό Jamboree Ιαπωνία, 28 Ιουλίου - 8 Αυγούστου 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. Σε όλες τις προσφορές θα αναφέρονται η συνολική τιµή ανά άτοµο και ανά πρόγραµµα (Π1, Π2) σε Ευρώ. 2. Στη συνολική προσφορά θα αναφέρονται χωριστά τα κόστη αεροπορικών εισιτηρίων, µετακινήσεων µε λεωφορείο ή τρένο, ξεναγήσεων, διατροφής, διαµονής τόσο για το βασικό πακέτο όσο και για το Προαιρετικό πακέτο. 3. Τυχόν δωρεάν εισιτήρια επιµερίζονται σε όλους τους συµµετέχοντες, µειώνοντας το κόστος ανά άτοµο. 4. Σε όλες τις τιµές θα περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως φόροι, επίναυλοι και λοιπές επιβαρύνσεις (αεροδροµίων, καυσίµων, ΦΠΑ κλπ). 5. Σε περίπτωση µείωσης του αριθµού των ατόµων µέχρι 20% ως 90 ηµέρες πριν, δεν θα διαφοροποιηθεί η τιµή κατ άτοµο. 6. Σε περίπτωση που ζητηθεί από το ΣΕΠ µείωση των παροχών ως 90 ηµέρες πριν, (διαµονή, γεύµατα, µεταφορά εντός της χώρας, περιηγήσεων) θα µειωθεί και το αντίστοιχο κόστος. 7. Ως παράµετροι αξιολόγησης των προσφορών κάθε ταξιδιωτικού γραφείου θεωρούνται, εκτός του προσφερόµενου κόστους και ποιοτικά στοιχεία, όπως π.χ. είδος καταλύµατος, πρόγραµµα περιηγήσεων, εστιατόρια-εστίαση, προαιρετικές προσφορές, προκαταβολές, τρόπος εξόφλησης κ.λπ. Σηµειώνεται ότι οι προσφορές πρέπει να ταυτίζονται µε το περιγραφόµενο πρόγραµµα. 8. Ο τελικός αριθµός συµµετεχόντων και ο ονοµαστικός κατάλογος θα ανακοινωθεί στο επιλεγέν ταξιδιωτικό γραφείο, το αργότερο µέχρι τις 20 Ιανουαρίου Την ίδια ηµέρα θα καταβληθεί προκαταβολή 200 κατ άτοµο. Στις 20 Ιουλίου 2015 θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό, µείον 100 κατ άτοµο. Τα υπόλοιπα 100 κατ άτοµο, θα κρατηθούν από το ΣΕΠ ως ρήτρα απολύτου τήρησης όλων ανεξαιρέτως των όρων και προδιαγραφών της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα καταβληθούν στις 31 Αυγούστου 2015 σε περίπτωση τήρησης όλων των συµφωνηθέντων. 9. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ (ΣΕΠ και Ταξιδιωτικού Γραφείου).

15PROC002725801 2015-04-23

15PROC002725801 2015-04-23 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 24-02-2015 Αρ.Πρ. 201501358

Πειραιάς, 24-02-2015 Αρ.Πρ. 201501358 Πειραιάς, 24-02-2015 Αρ.Πρ. 201501358 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Ξενοφώντος 10, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3236548, 210-3235794, Φαξ: 210-3235526 E-mail: seo@seo.gr

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Ξενοφώντος 10, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3236548, 210-3235794, Φαξ: 210-3235526 E-mail: seo@seo.gr Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Ξενοφώντος 0, Τ.Κ. 05 57 Αθήνα Τηλέφωνο: 0-336548, 0-335794, Φαξ: 0-33556 E-mail: seo@seo.gr Εγκεκριμένο Έργο: Learn and Serve Albania Greece - Empowering Youth Engagement in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΛΟΥΒΡΟ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΣΗΚΟΥΑΝΑΣ ΚΑΘ. ΕΥΤΕΡΑ & 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΛΟΥΒΡΟ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΣΗΚΟΥΑΝΑΣ ΚΑΘ. ΕΥΤΕΡΑ & 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Ginis Vacances S.A - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Athens, Greece. Tel: (0030) 211 211 2111, 2103250401-5, Fax: 2103237703 e-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο33/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο33/2013 1 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο33/2013 Για την αναβάθµιση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 14/2015)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 14/2015) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ακτή Ποσειδώνος 38, Φιλελλήνων 7, Στον ηλεκτρικό σταθμό του Πλατεία Συντάγματος, Πειραιά, 10557 Αθήνα. 18531 Πειραιάς Τηλ. 210 32 32 800 Τηλ. 210 41 01 601 210

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ή / και ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ XAΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΑ ΕΤΟΥΣ 2011. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος Έργου. Σεπτέµβριος 2015 την 5 η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Το Συνολικό «Κυρίως» Έργο. Αντικείµενο Έργου 3-10

Στόχος Έργου. Σεπτέµβριος 2015 την 5 η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Το Συνολικό «Κυρίως» Έργο. Αντικείµενο Έργου 3-10 Θεσσαλονίκη, 04/ 11 / 2014 Αρ. πρωτ. 19421 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων της 5ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης» Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡ.Φ.187 /2012 Α.' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡ.Φ.187 /2012 Α.' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ. Θ : 10467-541.10 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310/593-360 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PR0C002461542

Α ΑΜ: 14PR0C002461542 Α ΑΜ: 14PR0C002461542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-11-2014 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 5680 Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, µεταφορά,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY E06) Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα