ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 Σελίδα 1. Εισαγωγή 3 2. Η διπλωματική εργασία 3 3. Διαδικασία διεξαγωγής της διπλωματικής εργασίας Προϋποθέσεις για ανάληψη διπλωματικής εργασίας και 4 διάρκεια εκπόνησης 3.2. Επιλογή θέματος και συνεννόηση με επιβλέποντες/ουσες Διαδικασία διεξαγωγής εμπειρικού μέρους Κατάθεση προσχεδίου έρευνας και έγκριση θέματος Διεξαγωγή εμπειρικού μέρους Ζητήματα δεοντολογίας κατά τη διεξαγωγή του 5 εμπειρικού μέρους 4. Διαδικασία συγγραφής διπλωματικής εργασίας: ενδεικτικές, 6 βασικές οδηγίες 4.1. Έκταση και μορφή / δομή Ενδεικτικό διάγραμμα διπλωματικής εργασίας 6 («ποσοτική» ερευνητική μεθοδολογία) Ενδεικτικό διάγραμμα διπλωματικής εργασίας 7 («ποιοτική» ερευνητική μεθοδολογία) 4.2. Ζητήματα δεοντολογίας κατά τη συγγραφή της 9 διπλωματικής εργασίας: Λογοκλοπή 5. Υποβολή εργασιών και διαδικασία αξιολόγησης 9 6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διπλωματικής εργασίας 10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 Παράρτημα 1: Χρήσιμες ημερομηνίες 14 Παράρτημα 2: Έντυπο δήλωσης θέματος διπλωματικής 15 Παράρτημα 3: Φόρμα κατάθεσης ερευνητικού προσχεδίου 16 Παράρτημα 4: Λίστα βιβλιογραφικών αναφορών για θέματα 17 μεθοδολογίας έρευνας και συγγραφής επιστημονικών εργασιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Συνοπτικές οδηγίες για τη χρήση 19 βιβλιογραφικών πηγών με βάση το σύστημα της APA

3 1. Εισαγωγή Στο πλαίσιο των σπουδών σας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Π.Τ.Π.Ε., καλείστε να αναλάβετε τη συστηματική μελέτη και διερεύνηση ενός θέματος που σας ενδιαφέρει εκπονώντας διπλωματική εργασία υπό την εποπτεία διδασκόντων/ουσών που λειτουργούν ως οι επιβλέποντες/ουσες σας. Το κείμενο που ακολουθεί δεν έχει ως στόχο να υποκαταστήσει τόσο την απαραίτητη και συστηματική συνεργασία με τους/τις επιβλέποντες/ουσες σας, όσο και τις πολύτιμες και απαραίτητες συναφείς γνώσεις που σας παρέχει η συστηματική μελέτη και παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος. Αποσκοπεί κυρίως στο να σας παρέχει ένα συνοπτικό και ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς, εφοδιάζοντάς σας με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τόσο την εκπόνηση, όσο και τη συγγραφή της εργασίας σας. Στις σελίδες που ακολουθούν, θα βρείτε τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεστε σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις ανάληψης και ολοκλήρωσης της διπλωματικής σας εργασίας, τη διαδικασία διεξαγωγής του εμπειρικού της μέρους, καθώς και τη διαδικασία συγγραφής της. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι μια σύνθετη διαδικασία. Κεντρικό χαρακτηριστικό αυτής της διαδικασίας είναι η έρευνα (βλ. Ενότητες 2. και 3.3.). Παράλληλα όμως, χρειάζεται να ληφθούν υπόψη μια σειρά από άλλα ζητήματα: είναι σκόπιμο να κάνετε ορθολογικό προγραμματισμό (βλ. Ενότητες 3.2. και 6.), να έχετε υπόψη το πλαίσιο των κανονισμών εκπόνησης (βλ. Ενότητες 3.1., και 5.), αλλά και το γενικότερο πλαίσιο των αρχών δεοντολογίας (βλ. Ενότητες και 4.2.) και να φτάσετε σε ένα τελικό κείμενο με μορφή που να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές (βλ. Ενότητα 4.). 2. Η διπλωματική εργασία Βασικό ζητούμενο κατά την εκπόνηση σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου αποτελεί η άσκησή σας στη δυνατότητα να παράγετε πρωτότυπου περιεχομένου γνώση, μέσα από συστηματοποιημένες, επιστημονικές διαδικασίες. Η διεξαγωγή διπλωματικής εργασίας συνιστά το κατεξοχήν πλαίσιο για μια τέτοια διαδικασία. Συμπεριλαμβάνει την επιλογή από πλευράς σας ενός θέματος σχετικά με το οποίο επιθυμείτε να συμβάλετε στο ήδη υπάρχον πεδίο γνώσης, μέσω της εμβάθυνσης στη μελέτη του. Η διαδικασία εμπεριέχει δύο διακριτά, αλληλοσυνδεόμενα μέρη: το εμπειρικό μέρος της διπλωματικής εργασίας και τη συγγραφή της. Το εμπειρικό μέρος της διπλωματικής σας εργασίας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την εκπόνηση έρευνας, «ποσοτικής», «ποιοτικής» ή «μεικτής» μεθοδολογικής προσέγγισης 1 ή την παραγωγή παιδαγωγικού υλικού / λογισμικού. Μετά την ολοκλήρωσή του θα πρέπει να ακολουθεί η συγγραφή της διπλωματικής σας εργασίας και η υποβολή του κειμένου σας, ώστε η εργασίας σας να μπορεί να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της προφορικής της υποστήριξης. 3. Διαδικασία διεξαγωγής διπλωματικής εργασίας Η διαδικασία διεξαγωγής της διπλωματικής σας εργασίας συμπεριλαμβάνει τα επιμέρους στάδια που περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια και συγκεκριμένα, την 1 Για αναλυτική συζήτηση των διαφορετικών μεθοδολογικών και επιστημολογικών προσεγγίσεων στην έρευνα, μπορείτε να ανατρέξετε είτε σε βασικά εγχειρίδια μεθοδολογίας, π.χ. Mertens, 2009 Robson, 2010 ή στο υλικό των μαθημάτων Μεθοδολογίας Έρευνας 3

4 ανάληψη θέματος και τη συνεννόηση με τους/τις επιβλέποντες/ουσες, την υλοποίηση του εμπειρικού μέρους και τέλος τη συγγραφή της Προϋποθέσεις για ανάληψη διπλωματικής και διάρκεια εκπόνησης Προκειμένου να αναλάβετε διπλωματική εργασία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί να έχετε προηγουμένως παρακολουθήσει τουλάχιστον επτά (7) μαθήματα, στα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα μαθήματα έμφασης, καθώς και τουλάχιστον έναν (1) κύκλο σεμιναρίων. Επιπλέον, το θέμα της διπλωματικής σας καθώς και τα ονόματα του/της επιβλέποντα/ουσας και συνεπιβλέποντα/ουσας θα πρέπει να έχουν ανακοινωθεί στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Μαρτίου για τις/τους φοιτήτριες/τες του 4 ου εξαμήνου σπουδών. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη Γ.Σ.Ε.Σ. Από τη στιγμή που επίσημα θα αναλάβετε την εκπόνηση θέματος διπλωματικής, η εργασία σας θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στο διάστημα ενός χρόνου. Μόνο μετά από ειδικές αιτιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει η έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασιστεί παράταση του χρονικού διαστήματος εκπόνησης της εργασίας σας (αναλυτικότερα, βλ. Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ) Επιλογή θέματος και συνεννόηση με επιβλέποντες/ουσες Από την έναρξη του δεύτερου έτους των σπουδών σας (3 ο εξάμηνο) συνιστάται να διερευνήσετε τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του τμήματος σε σχέση με περιοχές του ενδιαφέροντός σας, αλλά και τη σχετική βιβλιογραφία, ώστε να προχωρήσετε στην επιλογή του θέματος της διπλωματικής σας εργασίας. Προκειμένου να ενημερωθείτε για τα ενδιαφέροντα των διδασκόντων/ουσών μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Εφόσον επιλέξετε το θέμα που σας ενδιαφέρει θα πρέπει να έρθετε σε συνεννόηση με τον/την διδάσκοντα/ουσα που θα αναλάβει ως ο/η κύριος/α επιβλέπων/ουσα της διπλωματικής σας και θα πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να οριστεί ως συνεπιβλέπων /ουσα ένας/μια ακόμη διδάσκων/ουσα του Τμήματος (μέλος ΔΕΠ, ειδικός επιστήμονας με σύμβαση 407/80 ή διδάσκων άλλου τμήματος του Παν/μιου Θεσσαλίας με ειδικότητα συναφή με το αντικείμενο της διπλωματικής σας εργασίας), ο/η οποίος/α θα παρακολουθεί την εξέλιξης της εργασίας και θα συμμετέχει στην αξιολόγησή της. Στη συνέχεια θα πρέπει να καταθέστε στη Γραμματεία του ΠΜΣ ειδικό έντυπο με το θέμα της εργασίας σας και τα ονόματα του/της κύριου/ας επιβλέποντα/ουσας και συνεπιβλέποντα/ουσας (Παράρτημα 2). Η συνεννόηση, η συνέπεια στις υποχρεώσεις σας και η συστηματική συνεργασία με τους/τις επιβλέποντές/ουσες σας αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διπλωματικής σας εργασίας. Συνιστάται να διευκρινίσετε από την αρχή τους όρους και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που οι επιβλέποντές/ουσες σας θέτουν προκειμένου να αναλάβουν την εποπτεία της εργασίας σας και να συνεννοηθείτε μαζί τους για την από κοινού συμφωνία και τήρηση του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της εργασίας σας. Λάβετε υπόψη, ότι σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνημένων υποχρεώσεων από πλευράς σας, οι επιβλέποντές σας δεν είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν την εποπτεία της εργασίας σας. Επίσης, σε περίπτωση που εσείς επιθυμείτε αλλαγή θέματος, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, η οποία αποτελεί και το αρμόδιο πλαίσιο για τη διαχείριση σχετικών θεμάτων Διαδικασία διεξαγωγής εμπειρικού μέρους Κατάθεση προσχεδίου έρευνας και έγκριση θέματος Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του εμπειρικού μέρους της εργασίας σας είναι η υποβολή στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος, 4

5 ερευνητικού προσχεδίου σύντομης έκτασης σε ειδικό έντυπο που θα πρέπει να έχουν υπογράψει οι επιβλέποντές σας (Παράρτημα 3). Το προσχέδιο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις λέξεις και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το θέμα σας, σύντομη τοποθέτησή του στο υπάρχον πεδίο γνώσης (βιβλιογραφική επισκόπηση), το/τα ερευνητικό/ά σας ερώτημα/τα ή υπόθεση/σεις και την προτεινόμενη μεθοδολογική σας προσέγγιση (δείγμα, τεχνικές συλλογής και ανάλυσης δεδομένων), καθώς και σύντομη αναφορά στο σκοπό, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και τη σημασία της προτεινόμενης έρευνας. Στην περίπτωση της παραγωγής προγράμματος ή παιδαγωγικού υλικού θα πρέπει αντίστοιχα να περιλαμβάνει συζήτηση σε σχέση με την αντίστοιχη βιβλιογραφία, αλλά και πληροφορίες για την όλη διαδικασία. Για τη διευκόλυνσή σας στη σύνταξη του προσχεδίου, μπορείτε να ανατρέχετε στο υλικό από τα μαθήματα Μεθοδολογία Έρευνας Ι και ΙΙ Διεξαγωγή εμπειρικού μέρους Μετά την επιλογή του θέματός σας και τη συνεννόηση με τους επιβλέποντές σας θα πρέπει να προχωρήσετε στη διαδικασία υλοποίησης του εμπειρικού μέρους της εργασίας σας. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει μια εμπειρική έρευνα «ποσοτικής», «ποιοτικής» ή «μεικτής μεθοδολογίας» θα πρέπει να προχωρήσετε με τη συλλογή των εμπειρικών σας δεδομένων (συμμετέχοντες, τεχνική συλλογής δεδομένων, διαδικασία), καθώς και την ανάλυσή τους (τεχνική ανάλυσης, επεξεργασία δεδομένων). Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την κατασκευή προγράμματος ή παιδαγωγικού υλικού θα πρέπει να προχωρήσετε με την αντίστοιχη διαδικασία υλοποίησης. Για ζητήματα που άπτονται της μεθοδολογίας της έρευνάς σας μπορείτε να συμβουλεύεστε βασικά εγχειρίδια (βλ. Παράρτημα 4 για μια ενδεικτική λίστα βασικών βιβλιογραφικών αναφορών) σε συνεννόηση με τους/τις επιβλέποντές/ουσες σας, καθώς και το υλικό των μαθημάτων Μεθοδολογία έρευνας Ι και ΙΙ Ζητήματα δεοντολογίας κατά τη διεξαγωγή του εμπειρικού μέρους Οποιαδήποτε πρακτική, συμπεριλαμβανομένης της ερευνητικής, που αφορά ανθρώπινα υποκείμενα είναι επιβεβλημένο να διενεργείται μέσα σε ένα πλαίσιο τήρησης βασικών, κοινώς αποδεκτών κανόνων δεοντολογίας, όπως για παράδειγμα η προστασία της ανωνυμίας των συμμετεχόντων/ουσών και η συμμετοχή τους σε εθελοντική βάση μετά από συγκατάθεση, η προστασία τους από πιθανές «βλάβες» και η απουσία εξαναγκασμού τους σε συμμετοχή, η διασφάλιση της απαραίτητης άδειας για τη διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας από αρμόδιους φορείς, κ.λ.π., ενώ ιδιαίτερη σχετική μέριμνα χρειάζεται να ληφθεί σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες/ουσες είναι ανήλικοι/ες (Robson, 2010). Για μια αναλυτική συζήτηση των κανόνων δεοντολογίας κατά την ερευνητική πρακτική μπορείτε να συμβουλευτείτε εκτός από τα βασικά εγχειρίδια μεθοδολογίας έρευνας, τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (www.uth.gr/static/miscdocs/kwdikas_deontologias.pdf) και κώδικες δεοντολογίας εταιριών, όπως η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (American Psychological Association: APA) (www.apa.org/ethics/index.aspx). 4. Διαδικασία συγγραφής διπλωματικής εργασίας: ενδεικτικές, βασικές οδηγίες 4.1. Έκταση και μορφή / δομή Η διαδικασία εκπόνησης διπλωματικής εργασίας ολοκληρώνεται (πριν την αξιολόγηση) με τη συγγραφή της. Η έκταση της εργασίας θα πρέπει να είναι από (κατώτατο όριο) έως λέξεις (ανώτατο όριο) (Τυχόν Παραρτήματα με εργαλεία συλλογής δεδομένων, απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων κλπ. δεν συνυπολογίζονται στην έκταση της εργασίας). Η εργασία σας θα πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη έκτασης 500 λέξεων γραμμένη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 5

6 Κατά τη συγγραφή της εργασίας σας είναι απαραίτητο να προσέξετε την τήρηση κοινά αποδεκτών συμβάσεων, όσον αφορά τη μορφή και τη δομή της, αλλά και τη χρήση των πηγών της βιβλιογραφίας και την αναφορά σε αυτές. Μεταξύ των ευρέως διαδεδομένων και χρησιμοποιούμενων συστημάτων χρήσης και αναφοράς των βιβλιογραφικών πηγών, στο παρόν κείμενο θα ακολουθήσουμε ενδεικτικά το πλέον ίσως διαδεδομένο σύστημα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, αυτό της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (APA). Στον ιστότοπο αλλά και στις δύο εκδόσεις του εγχειριδίου της APA ( ) μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη μορφή, τη δομή του κειμένου σας και τη χρήση των βιβλιογραφικών πηγών. Ειδικά όσον αφορά τη χρήση των βιβλιογραφικών πηγών θα σας συνιστούσαμε επίσης το εκπαιδευτικό βίντεο της APA (διαφάνειες 13-26) (www.apastyle.org /learn/tutorials/basics-tutorial.aspx). Στο Παράρτημα 5 μπορείτε να βρείτε ενδεικτικά συνοπτικές σχετικές οδηγίες. Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα ενδεικτικό διάγραμμα ενοτήτων διπλωματικής εργασίας σε δύο εκδοχές, μία για την περίπτωση που στο εμπειρικό μέρος της εργασίας έχετε υιοθετήσει «ποσοτική» μεθοδολογική προσέγγιση και μία για την περίπτωση που έχετε ακολουθήσει «ποιοτική» μεθοδολογική προσέγγιση. Στην περίπτωση «μεικτής» μεθοδολογικής προσέγγισης ή παραγωγής υλικού μπορείτε να προσαρμόσετε αντίστοιχα τις επιμέρους ενότητες. Αντίστοιχες σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε τόσο στο εγχειρίδιο της APA όσο και σε σχετικά κεφάλαια από βασικά εγχειρίδια μεθοδολογίας έρευνας (για παράδειγμα, Mertens, 2009 Robson, 2010), τα οποία θα σας συνιστούσαμε σε κάθε περίπτωση να συμβουλεύεστε Ενδεικτικό διάγραμμα διπλωματικής εργασίας («ποσοτική» ερευνητική μεθοδολογία) Σελίδα τίτλου: Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας, όνομα(τα) και πλαίσιο. Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι έτσι διατυπωμένος που να παρουσιάζει με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο και τη μέθοδο της μελέτης σας. Περίληψη: Εδώ θα πρέπει να αναφέρετε τον σκοπό της εργασίας σας, τη μέθοδο που ακολουθήσατε και τα αποτελέσματά σας, αλλά και τη σημασία τους. Εισαγωγή Βιβλιογραφική επισκόπηση 2 : Η εισαγωγή της εργασίας σας θα πρέπει να περιγράφει το θέμα σας και τη σημασία του σε συνδυασμό με τον στόχο της έρευνάς σας σε σχέση με την ήδη υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία. Η διατύπωση του ερωτήματος/υπόθεσής σας, καθώς και η αναγκαιότητα και πρωτοτυπία της έρευνάς σας θα πρέπει να προκύπτουν με λογικό τρόπο και σε συνέχεια της κριτικής αποτίμησης /συζήτησης προηγούμενων ερευνών, η οποία μπορεί να αναδεικνύει περιοχές ενδιαφέροντος που δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς, στις οποίες μπορεί να συγκαταλέγεται η δική σας απόπειρα. Τέλος, η εισαγωγή σας θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επισκόπηση της μεθόδου ή των εργαλείων που έχετε επιλέξει, καθώς και μια περιγραφή της δομής της εργασίας σας, δηλαδή μιας αναφοράς στα κεφάλαια από τα οποία αποτελείται. Μέθοδος: Στην ενότητα της μεθόδου, θα πρέπει να περιγράψετε το ερευνητικό σας σχέδιο, δηλαδή τον συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο έχετε υλοποιήσει τη διερεύνηση του ερωτήματός σας/υποθέσεών σας. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να περιγράψετε το δείγμα και τους συμμετέχοντες στην έρευνά σας, τα εργαλεία και οποιοδήποτε υλικό χρησιμοποιήσατε σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο τα χρησιμοποιήσατε. Επίσης, θα πρέπει να περιγράψετε τις μεταβλητές σας, τον χειρισμό των ανεξάρτητων, κ.λ.π. σε συνδυασμό με μια αναλυτική περιγραφή της όλης διαδικασίας που ακολουθήσατε. Γενικότερα, η περιγραφή σας θα πρέπει να είναι σε τέτοιο βαθμό λεπτομερής ώστε να δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να επαναλάβει τη μελέτη σας. 2 Οι ενότητες αυτές μπορούν να αναπτυχθούν και σε ξεχωριστά κεφάλαια. 6

7 Αποτελέσματα: Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο αναλύσατε τα δεδομένα σας, καθώς και τα αποτελέσματά σας, ακολουθώντας την ενδεδειγμένη μορφοποίηση σε περίπτωση που παραθέτετε πίνακες και σύμβολα, στατιστικά ή άλλα. Συζήτηση: Τέλος, θα πρέπει να κλείσετε με μια σύνοψη των ευρημάτων σας που να ακολουθείται από τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν βάσει των ευρημάτων σας, καθώς και μια συζήτησή τους σε σχέση με συναφή ευρήματα άλλων ερευνών. Επιπλέον η συζήτηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και μια αναφορά του κατά πόσο τα αρχικά σας ερωτήματα έχουν απαντηθεί σε συνδυασμό με την παράθεση εναλλακτικών ερμηνειών των ευρημάτων σας και πιθανών περιορισμών ή θεμάτων που θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθούν στη συνέχεια. Λίστα βιβλιογραφίας: Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία από όλες τις πηγές που χρησιμοποιήσατε. Σχετικά με τον τρόπο καταγραφής τους δείτε το Παράρτημα 5. Παραρτήματα: Εδώ μπορείτε να συμπεριλάβετε υλικό όπως για παράδειγμα το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσατε ή το έντυπο ενήμερης συγκατάθεσης, δηλαδή υλικό στο οποίο ο/η αναγνώστης/τρία θα μπορούσε να ανατρέξει αν ήθελε να κάνει μια λεπτομερή επισκόπηση του τι ακριβώς κάνατε, αλλά, από την άλλη πλευρά, δεν είναι υποχρεωτικό να ανατρέξει κανείς σε αυτό Ενδεικτικό διάγραμμα διπλωματικής εργασίας («ποιοτική» ερευνητική μεθοδολογία) Στην περίπτωση μιας μελέτης που έχει υιοθετήσει «ποιοτική» μεθοδολογία με μια γενικότερα «ερμηνευτική» επιστημολογική κατεύθυνση, ακριβώς λόγω της αναγνώρισης του κεντρικού ρόλου του/της ερευνητή/τριας στην όλη διαδικασία παραγωγής γνώσης, η εργασία μπορεί να είναι γραμμένη σε πρώτο και όχι σε τρίτο ενικό πρόσωπο. Σελίδα Τίτλου: Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον τίτλο της μελέτης σας και το όνομα (τα) και πλαίσιο διεξαγωγής της μελέτης. Ο τίτλος σας θα πρέπει να δίνει μια εικόνα για την περιοχή την οποία διερευνήσατε και τη μεθοδολογία που επιλέξατε («ποιοτική»). Περίληψη: Θα πρέπει να δίνει με συνοπτικό τρόπο (σύντομη έκταση μιας παραγράφου συνήθως) τους βασικούς άξονες της εργασίας σας, εμπεριέχοντας βασικές πληροφορίες σχετικά με την περιοχή διερεύνησης, τη μέθοδο και τα ευρήματα σας. Εισαγωγή Βιβλιογραφική επισκόπηση 3 : Μέσα από μια κριτική συζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας θα πρέπει να διευκολύνετε τον/την αναγνώστη/τρία να κατανοήσει το θέμα σας, καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο, την αναγκαιότητα και την πρωτοτυπία της μελέτης σας: τη σχετική προβληματική που σας οδήγησε στην επιλογή της περιοχής ερευνητικού ενδιαφέροντος και τη σημασία διερεύνησής της, το σκεπτικό σας σε σχέση με την επιλογή της συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης και την τοποθέτηση της δουλειάς σας στο ευρύτερο πεδίο των «ποιοτικών» μεθοδολογικών προσεγγίσεων και τέλος την ξεκάθαρη διατύπωση του ερευνητικού σας σκοπού και των ερευνητικών σας ερωτημάτων σε συνάφεια με περιοχές ενδιαφέροντος που δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς όπως προκύπτει από την επισκόπηση σχετικών προγενέστερων ερευνών. Μέθοδος: Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιγράψετε το ερευνητικό σας σχέδιο και το σκεπτικό του, με αναλυτική αναφορά στο δείγμα σας (συμμετέχοντες ή κείμενο), τις τεχνικές συλλογής δεδομένων σας (αναλυτική περιγραφή για παράδειγμα του είδους των συνεντεύξεων που κάνατε ή των εργαλείων που χρησιμοποιήσατε στο πλαίσιο παρατήρησης), αναλυτική συζήτηση του πλαισίου διεξαγωγής της έρευνάς σας που να συμπεριλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τόσο για τη 3 Οι ενότητες αυτές μπορούν να αναπτυχθούν και σε ξεχωριστά κεφάλαια 7

8 διαδικασία που ακολουθήσατε όσο και για εσάς (δηλαδή για ό,τι μπορεί να συνδέεται με την ερμηνεία των ευρημάτων σας, όπως για παράδειγμα ο τρόπος με τον οποίο ήρθατε σε επαφή με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες), καθώς και μια συζήτηση/αναφορά στο πώς χειριστήκατε ενδεχόμενα ζητήματα δεοντολογίας (για παράδειγμα διαφύλαξη ανωνυμίας και προστασία προσωπικών δεδομένων) κατά την επαφή σας με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Ανάλυση: Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να συζητήσετε αναλυτικά την τεχνική ανάλυσης των δεδομένων που ακολουθήσατε (για παράδειγμα, αν τα ευρήματα σας περιλαμβάνουν κατηγορίες ή κώδικες ή ερμηνευτικά ρεπερτόρια, τη συγκεκριμένη αναλυτική διαδικασία μέσω της οποίας φτάσατε σε αυτά). Η ανάλυσή σας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει αποσπάσματα από το υλικό των δεδομένων σας (π.χ. αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις), ανάλογα πάντοτε με τη μ έθοδο που ακολουθήσατε, ενώ το σύνολο του υλικού σας θα πρέπει να υπάρχει στο Παράρτημα, ώστε ο/η αναγνώστης/τρία να μπορεί να παρακολουθήσει τους αναλυτικούς σας ισχυρισμούς. Η ενότητα αυτή μπορεί να εμπεριέχει υποενότητες που να παρουσιάζουν τα επιμέρους ευρήματά σας. Συζήτηση: Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να συζητήσετε με κριτικό τρόπο τα ευρήματά σας σε σχέση με την αντίστοιχη βιβλιογραφία, αλλά και να συμπεριλάβετε μια κριτική αναστοχαστική αποτίμηση του ρόλου σας στην ερευνητική διαδικασία (για μια συζήτηση της αναστοχαστικότητας ως προαπαιτούμενου στην ποιοτική έρευνα βλ. ενδεικτικά, Finlay & Gough, 2003). Λίστα βιβλιογραφίας: Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία από όλες τις πηγές που χρησιμοποιήσατε. Σχετικά με τον τρόπο καταγραφής τους δείτε το Παράρτημα 5. Παράρτημα: Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την αναλυτική εκδοχή των δεδομένων σας, για παράδειγμα τις απομαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων ή τις σημειώσεις πεδίου ή κείμενα που μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει, όπως για παράδειγμα το έντυπο με το οποίο ενημερώσατε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες για την έρευνά σας Ζητήματα δεοντολογίας κατά τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας: Λογοκλοπή Η διπλωματική σας εργασία, όπως και κάθε επιστημονική εργασία, θα πρέπει από τη μια πλευρά να εμπεριέχει πρωτότυπες ιδέες και από την άλλη να αναδεικνύει κριτικά τη σχέση τους με ήδη προϋπάρχουσες ιδέες στο γνωστικό πεδίο του αντικειμένου/ θέματος ενδιαφέροντός σας. Η σαφής διαφοροποίηση ανάμεσα σε ιδέες άλλων, διαθέσιμες μέσα από τις βιβλιογραφικές πηγές, και σε δικές σας ιδέες, μέσω της συνεπούς και συστηματικής χρήσης του συστήματος βιβλιογραφικών αναφορών, αποτελεί προαπαιτούμενη πρακτική στο πλαίσιο της διασφάλισης των κανόνων δεοντολογίας που αφορούν στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Η περίπτωση κατά την οποία η διπλωματική σας συμπεριλαμβάνει είτε αυτούσια μέρη από κείμενα άλλων είτε ιδέες άλλων, χωρίς να αναγνωρίζεται μέσα στο κείμενο σας η πηγή από την οποία προέρχονται συνιστά λογοκλοπή (βλ. και Κώδικα Δεοντολογίας ΠΘ ή και ΑΡΑ). Το Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης έχει ενεργό Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία έχει ως στόχο την τήρηση των σχετικών κανόνων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των σχετικών κανόνων στο πλαίσιο της εργασίας σας (λογοκλοπή), είναι δυνατόν το ζήτημα να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Τμήματος και να υπάρξουν κυρώσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τη διαγραφή σας από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η λογοκλοπή, εκτός από ακαδημαϊκές, μπορεί να έχει και νομικές συνέπειες. 5. Υποβολή εργασιών και διαδικασία αξιολόγησης Το γραπτό κείμενο της εργασίας σας θα πρέπει να έχει συγγραφεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και να υπάρχουν τα σχετικά αρχεία. Μετά την ολοκλήρωση της 8

9 συγγραφής του, θα πρέπει να το υποβάλετε σε ηλεκτρονική αλλά και σε έντυπη μορφή, σε τέσσερα αντίτυπα (βιβλιοδετημένα) στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Σε περίπτωση που η εργασία σας συμπεριλαμβάνει παραγωγή παιδαγωγικού υλικού/λογισμικού, θα πρέπει μαζί με την κατάθεση των αντιτύπων του κειμένου σας να υποβάλετε και ένα αντίγραφο του υλικού, που παραμένει στο Τμήμα. Η ηλεκτρονική υποβολή καθώς και η κατάθεση των αντιτύπων θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την τελική προφορική υποστήριξη της εργασίας σας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προφορική υποστήριξη της εργασίας σας είναι να έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. Η αξιολόγηση της εργασίας σας γίνεται από τον/την κύριο/α επιβλέποντα/ουσα, από τον/την συνεπιβλέποντα/ουσα και από έναν/μία επιπλέον αξιολογητή/τρια και συμπεριλαμβάνει την τελική διαδικασία υποστήριξής της. Συγκεκριμένα, παρουσία των δύο επιβλεπόντων και του/της αξιολογητή/ήτριας, καλείστε να κάνετε μια παρουσίαση διάρκειας δεκαπέντε λεπτών (15) της δουλειάς σας και να απαντήσετε σε σχετικές ερωτήσεις. H διαδικασία είναι ανοιχτή και σε αυτήν μπορούν να συμμετέχουν συνάδελφοί σας, αλλά και μέλη ΔΕΠ. Η παρακολούθηση της διαδικασίας υποστήριξης διπλωματικών εργασιών συνιστά σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία και μ αυτήν την έννοια σας συστήνουμε να την έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον μία φορά. Μετά την ολοκλήρωσή της η εργασίας σας βαθμολογείται σε κλίμακα από 1 10 από τους/τις δύο επιβλέποντες/ουσες και τον/την αξιολογητή/τρια. Στο τελικό αντίτυπο της εργασίας σας που κατατίθεται στη βιβλιοθήκη, η βαθμολογία σας αναγράφεται στη σελίδα του τίτλου. 6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διπλωματικής εργασίας Κατά την έναρξη του τρίτου εξαμήνου των σπουδών σας θα πρέπει να ενημερωθείτε για τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του τμήματος, ώστε να έχετε μια εικόνα σχετικά με το ποιοι/ες διδάσκοντες/ουσες θα μπορούσαν να επιβλέψουν τη μελέτη του θέματος που σας ενδιαφέρει. Μέχρι το τέλος του τρίτου εξαμήνου θα πρέπει να έχετε κάνει μια πρώτη επικοινωνία με τον/την διδάσκοντα/ουσα που θα σας ενδιέφερε να συνεργαστείτε και να έχετε διερευνήσει μαζί του/της αν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας εκθέτοντάς του/της το θέμα που σκέφτεστε να επεξεργαστείτε. Επιπλέον θα πρέπει να έχετε κάνει μια αρχική διερεύνηση της βιβλιογραφίας σε σχέση με το θέμα που σας ενδιαφέρει με στόχο τη διατύπωση των ερευνητικών σας ερωτημάτων / υποθέσεων και την επιλογή της μεθοδολογικής σας προσέγγισης. Εφόσον έχετε συμφωνήσει με τον/την κύριο επιβλέποντα/ουσα και μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου θα πρέπει να καταθέσετε στη γραμματεία του Μεταπτυχιακού συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους επιβλέποντές σας το έντυπο δήλωσης θέματος διπλωματικής (Παράρτημα 2). Στην περίπτωση που επιθυμείτε την ολοκλήρωση της διπλωματικής σας και την εξέτασή σας κατά την περίοδο του Ιουνίου θα πρέπει: Μέχρι το τέλος Μαρτίου να έχετε υποβάλει τη φόρμα ερευνητικού προσχεδίου (Παράρτημα 3) και να έχετε συνεννοηθεί με τον/την επιβλέποντα/ουσα σας, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του εμπειρικού μέρους και της συγγραφής της εργασίας σας. Ενδεικτικά θα προτείναμε, η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων σας να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Μαίου ώστε να μπορείτε στη συνέχεια να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της συγγραφής της εργασίας σας. Θα σας συνιστούσαμε μέρη της εργασίας σας όπως για παράδειγμα την εισαγωγή / 9

10 βιβλιογραφική επισκόπηση να τα επεξεργάζεστε σε γραπτή μορφή ήδη από την έναρξη διεξαγωγής της έρευνάς σας, έχοντας κατά νου ότι η διαδικασία συγγραφής ενδείκνυται να συμβαίνει παράλληλα με τη διαδικασία διεξαγωγής της μελέτης σας. Μέχρι 15/06 θα πρέπει να έχετε καταθέσει τα αντίτυπα της εργασίας σας στη Γραμματεία του ΠΜΣ (για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου η ημερομηνία αυτή θα πρέπει να είναι 15/09 και για την εξεταστική του Φεβρουαρίου 25/01 Στο Παράρτημα 1, που ακολουθεί, θα βρείτε συνοπτικό πίνακα του χρονοδιαγράμματος με τις χρήσιμες ημερομηνίες ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ APA (2001). Publication manual of the American Psychological Association (5 th ed.). Washington, DC: American Psychological Association. APA (2009). Publication manual of the American Psychological Association (6 th ed.). Washington, DC: American Psychological Association. Christensen, L. B. (2004). Experimental methodology (9 th ed.). Boston: Pearson Education. Christensen, L. B. (2007). Η πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα (8 η έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Finlay, L. & Gough, B. (2003). Reflexivity: a practical guide for researchers in health and social sciences. London: Blackwell. Mertens, D. M. (2009/2005). Έρευνα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την ψυχολογία. Αθήνα: Μεταίχμιο. Robson, C. (2010/2000). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου: Ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές. Αθήνα: Gutenberg. 10

11 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Χρήσιμες ημερομηνίες Συνιστάται, να συμπληρώσετε οι ίδιοι/ες τον παρακάτω πίνακα αφού κάνετε τον προγραμματισμό σας (με εξαίρεση τις δεσμευτικές ημερομηνίες από τον κανονισμό, όπως αυτή για την προφορική υποστήριξη). Εδώ προτείνονται απλώς κάποιες ημερομηνίες που κρίνονται σκόπιμες (για την περίπτωση τυπικής έναρξης στο εαρινό εξάμηνο, 4 ο ). Επίσης, συνιστάται να κάνετε πιο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα όπου κρίνετε σκόπιμο. Για παράδειγμα, η «Υλοποίηση εμπειρικού μέρους εργασίας» θα μπορούσε να υποδιαρεθεί σε περαιτέρω μέρη, όπως: «Ερευνητικό σχέδιο», «Εργαλεία συλλογής δεδομένων», «Συλλογή δεδομένων» και «Ανάλυση δεδομένων». Επιλογή θέματος και συνεννόηση με επιβλέποντα Υποβολή εντύπου δήλωσης θέματος στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Έγκριση θέματος από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Μαρτίου (για φοιτήτριες/τες 4 ου εξαμήνου) Υποβολή φόρμας ερευνητικού προσχεδίου Υλοποίηση εμπειρικού μέρους εργασίας Ηλεκτρονική υποβολή εργασίας και κατάθεση αντιτύπων εργασίας στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προφορική υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας Ενδεικτικές ημερομηνίες έως μέσα Νοεμβρίου (3 ο εξ.) έως αρχές Φεβρουαρίου ΓΣΕΣ Μαρτίου έως τέλος Μαρτίου (συνιστάται: έως τέλος Φεβρουαρίου) έως αρχές Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2 ο δεκαπενθήμερο Ιουνίου

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Έντυπο δήλωσης θέματος διπλωματικής 12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ Τίτλος/ Θέμα: Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας/τή: Κύριος/α Επιβλέπων/ουσα: Συνεπιβλέπων/ουσα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Έντυπο κατάθεσης προσχεδίου διπλωματικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΜΑ/ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ Κύριος/α Επιβλέπων/ουσα: Στοιχεία επικοινωνίας: Συνεπιβλέπων/ουσα: Στοιχεία επικοινωνίας: Σε κείμενο μέχρι 2000 λέξεις περιγράψτε συνοπτικά τον σκοπό/στόχο της εργασίας σας σε σύνδεση με το υπάρχον πεδίο γνώσης (βιβλιογραφία), τη μεθοδολογία του εμπειρικού μέρους, τα προσδοκώμενα ευρήματα και την ενδεχόμενη συμβολή/σημασία τους.

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Λίστα βιβλιογραφικών αναφορών για θέματα μεθοδολογίας έρευνας και συγγραφής επιστημονικών εργασιών Προτεινόμενη βασική βιβλιογραφία APA (2001). Publication manual of the American Psychological Association (5 th ed.). Washington, DC: American Psychological Association. APA (2009). Publication manual of the American Psychological Association (6 th ed.). Washington, DC: American Psychological Association. Christensen, L. B. (2004). Experimental methodology (9 th ed.). Boston: Pearson Education. Christensen, L. B. (2007). Η πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα (8 η έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Mason, J. (2003/1996). Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Mertens, D. M. (2009/2005). Έρευνα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την ψυχολογία. Αθήνα: Μεταίχμιο. Robson, C. (2010/2000). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου: Ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές. Αθήνα: Gutenberg. Ρούσσος, Π. Λ., & Τσαούσης Γ. (2006). Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες (2 η έκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Willig, C. & Stainton-Rogers, W. (2008). The Sage handbook of qualitative research in psychology. Los Angeles: Sage. Περαιτέρω προτεινόμενη βιβλιογραφία Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1966). Experimental and quasi-experimental designs for research. Boston: Houghton Mifflin. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). The SAGE handbook of qualitative research (3rd ed.). London: Sage. Denzin, N. & Lincoln, Y. S. (2003) (Eds.). Collecting and interpreting qualitative materials (2 nd ed.). Thousand Oaks, California: Sage. Glaser, B. G., & Strauss, A. (1967). Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter. Herzog, T. R. (1996). Research methods and data analysis in the social sciences. New York: Harper Collins. Ιωσηφίδης, Θ. (2008). Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Κριτική. Κατσίλλης, Ι. (1997). Περιγραφική στατιστική. Αθήνα: Gutenberg. Κατσίλλης, Ι. (1998). Οι μικροϋπολογιστές στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Gutenberg. Κατσίλλης, Ι. (2006). Επαγωγική στατιστική. Αθήνα: Gutenberg. Miles, M. B., & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis. An expanded sourcebook (2 nd ed.). Sage. Moser, C. A., & Kalton, G. (1996). Survey methods in social investigation (2 nd ed.). Aldershot: Dartmouth. Parker (2005) Qualitative psychology: introducing radical research. Maidenhead: Open University Press. Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3 rd ed.). Thousand Oaks, California: Sage. Potter, J. & Wetherell, M. (2009/2005). Λόγος και Κοινωνική Ψυχολογία: Πέρα από τις στάσεις και τη συμπεριφορά. Αθήνα: Μεταίχμιο. 13

14 Schuman, H., & Presser, S. (1996). Questions and answers in attitude surveys: Experiments on question form, wording and context (2 nd ed.). London: Sage. Silverman, D. (2000). Doing qualitative research: a practical handbook. London: Sage. Silverman, D. (2001). Interpreting qualitative data: methods for analyzing talk, text and interaction (2 nd ed.). London: Sage. Strauss, A. & Corbin, J. M. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (2 nd ed.). Thousand Oaks, California: Sage. Willig, C. (2008). Introducing qualitative research in psychology: adventures in theory and method (2 nd ed.). Berkshire, England: Open University Press. Σταλίκας, Α. (2005). Μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. APA Publications and Communications Board Working Group on Journal Article Reporting Standards (2008). Reporting standards for research in psychology: Why do we need them? What might they be? American Psychologist, 63, Greenhalgh, T. (1997). How to read a paper: Assessing the methodological quality of published papers. British Medical Journal, 315,

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Συνοπτικές οδηγίες για τη χρήση βιβλιογραφικών πηγών με βάση το σύστημα της APA (βλ. ΑΡΑ, , όπως επίσης Γενικές οδηγίες Τα στοιχεία κάθε βιβλιογραφικής αναφοράς θα πρέπει να είναι πλήρη (π.χ., να αναγράφεται ο τόμος περιοδικού, οι σελίδες του βιβλίου στις οποίες βρίσκεται το κεφάλαιο που αναφέρεται ή τα αρχικά γράμματα ονόματος συγγραφέα). Οι παραπομπές μέσα στο κείμενο και οι αναφορές στον κατάλογο της βιβλιογραφίας στο τέλος, θα πρέπει να συμφωνούν. Ειδικότερα, θα πρέπει να μην υπάρχουν παραπομπές στο κείμενο που να μην αναφέρονται πίσω στη βιβλιογραφία, ούτε να γίνονται αναφορές στη βιβλιογραφία που δεν αναφέρονται στο κείμενο. Ειδικότερα Παραδείγματα για αναφορές μέσα στο κείμενο Οταν χρησιμοποιούνται ιδέες από κάποιο άρθρο ή βιβλίο, τότε αυτό δηλώνεται με τους παρακάτω τρόπους: «Σύμφωνα με τη Μουσούρου (1985)...» ή «Έχει συζητηθεί (Μουσούρου, 1985) ότι...» ή «Υποστηρίζεται ότι... (Μουσούρου, 1985)». Οταν οι συγγραφείς είναι δύο: «Σύμφωνα με τους Gough και Edwards (1985)»... ή «Έχει βρεθεί ότι... (Gough & Edwards, 1985)». Οταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από δύο: Την πρώτη φορά που γίνεται αναφορά αναγράφονται όλοι, π.χ. «(LeCompte, Millroy, & Preissle, 1992)». Σε κάθε επόμενη αναφορά στην ίδια πηγή αναγράφεται μόνο το πρώτο όνομα ακολουθούμενο από μια συντομογραφία, είτε «et al.» είτε «κ.ά.», π.χ. «(LeCompte et al., 1992)», «(Μουσούρου κ.ά., 1985)» Οταν οι αναφορές είναι περισσότερες από μια, αναγράφονται αλφαβητικά και χωρίζονται με άνω τελεία (ή τελεία): (Hoffman, Keeney, 1982) Παράθεση κειμένου: Οταν χρησιμοποιούνται αυτούσιες φράσεις ή αποσπάσματα κειμένου από άρθρο ή βιβλίο, μπαίνουν ανάμεσα σε εισαγωγικά και σημειώνεται και η σελίδα από την οποία προέρχονται π.χ. «...» (Μουσούρου, 1985, σελ. 45). Παραδείγματα τύπων βιβλιογραφικών παραπομπών Στο τέλος της εργασίας σημειώνονται όλα τα άρθρα και τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν σε αλφαβητική σειρά με βάση το όνομα του συγγραφέα και με τον εξής τρόπο (παραδείγματα για κύριους τύπους πηγών): Αρθρα σε περιοδικά Καραστεργίου-Κατσίκα, Α. (1982). Οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Ιατρική, 42, Selvini-Palazzoli, M., Boscolo, L., Cecchin, G., & Prata, G. (1980). Hypothesizing, circularity, neutrality: Three guidelines for the conductor of the session. Family Process, 19, Kεφάλαια σε συλλογικούς τόμους (βιβλία) Κατάκη, Χ. (1990). Η σύγχρονη οικογένεια στα πρόθυρα της μεταβιομηχανικής εποχής. Στο Α. Καλαντζή και Ν. Παρίτσης (Επιμ.), Οικογένεια: Ψυχοκοινωνικέςψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις (σελ ). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Herzfeld, M. (1995). Hellenism and occidentalism: The permutations of performance in Greek burgeois identity. In J. G. Carrier (Ed.), Occidentalism: Images of the West (pp ). Oxford: Berg. Βιβλία Μουσούρου, Λ. (1985). Γυναικεία απασχόληση και οικογένεια στην Ελλάδα. Αθήνα: Εστία. Cecchin, G., Lane, G., & Ray, W. A. (1994). The cybernetics of prejudices in the practice of psychotherapy. London: Karnac. 15

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Εξάμηνο σπουδών: Γ και Δ (3Ω/Υ) Ώρες και αίθουσα διδασκαλίας: Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΥΠΟ ΦΩΤΟΥΛΑΣ Π. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ..................................... 13 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ................................... 14 ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................. 15 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική

Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική Μέσα ελέγχου θεωρητικών υποθέσεων στην ψυχολογία Άννα Μαντόγλου Επιλογή ερευνητικού αντικειμένου Χρηστικότητα ή κοινωνική αξία Συγκρουσιακό: εκφέρονται διαφορετικά επιχειρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περίληψη ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη Ο Οδηγός αυτός περιγράφει τη διαδικασία έναρξης / εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Βασικά στάδια ενός ερευνητικού σχεδίου Επιστήμη και ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικές αρχές Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την εκπόνηση, τη συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δομή εργασιών

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δομή εργασιών ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δομή εργασιών Τίτλος Περίληψη περίληψη της εργασίας : Ο κύριος λόγος για τη μελέτη, τα αρχικά αποτελέσματα, τα κύρια συμπεράσματα Εισαγωγή--γιατί η μελέτη αναλήφθηκε Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων Οδηγός Συγγραφής Πρότασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας Κέρκυρα 2/10/2009 Ο παρών Οδηγός περιέχει βασικούς κανόνες για την εκπόνηση κάθε εργασίας (προπτυχιακής, ατομικής, πτυχιακής, μεταπτυχιακής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ MA ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ MA ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ MA ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικές µέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα και Μεθοδολογία Κοινωνικής Πολιτικής (7 σεµινάρια - 1 ο εξάµηνο)

Ποιοτικές µέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα και Μεθοδολογία Κοινωνικής Πολιτικής (7 σεµινάρια - 1 ο εξάµηνο) Ποιοτικές µέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα και Μεθοδολογία Κοινωνικής Πολιτικής (7 σεµινάρια - 1 ο εξάµηνο) 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η ιδάσκοντες: Άννα Λυδάκη (Πάντειο Παν/µιο), Χριστόφορος Σκαµνάκης ( ΠΘ) ΠΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 1 Η Διπλωματική Εργασία Η διπλωματική εργασία είναι μέρος του προγράμματος σπουδών του Διατμηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας

Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας Ελληνική Εταιρία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση (IPA) TEI Κρήτης Τμήμα Νοσηλευτικής 23-24 Μαρτίου 2012 Δρ. Εύα Φραγκιαδάκη, ΜSc, PsychD

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου Ποσοτική έρευνα Γιώτα Παπαγεωργίου (Babbie, κεφ. 1,2 Bryman, kef. 1,2 Κυριαζή, κεφ. 2,3 Κατσίλλης, κεφ. 1 Martin, κεφ. 1 Mertens, κεφ. 11 Robson, κεφ. 4 de Vaus, kef. I). Σκοπός: Η κατανόηση και εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΤΕΑΠΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ INSTITUTE OF EDUCATION ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφουμε μια επιστημονική ερευνητική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ 2014-15

Πώς γράφουμε μια επιστημονική ερευνητική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ 2014-15 Πώς γράφουμε μια επιστημονική ερευνητική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ 2014-15 Ακαδημαϊκός εγγραματισμός Η ΓΕ πρέπει να δείχνει ότι έχετε κατακτήσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο Το σύστημα Harvard Το σύστημα Harvard, γνωστό και ως η μέθοδος του «Πανεπιστημίου Harvard» ή η μέθοδος του Αλφαβητικού βιβλιογραφικού καταλόγου, είναι ένας τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 Αθήνα 05-11-15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΕΕ 1920. 4. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέψει το πολύ τρεις (3) διπλωματικές εργασίες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΣΟΕΕ 1920. 4. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέψει το πολύ τρεις (3) διπλωματικές εργασίες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΣΟΕΕ 1920 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Workshop: Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Πρακτικές Οδηγίες - Μεθοδολογία Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Σοφία (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραμματέας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 1. Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Καθηγήτρια Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος Περίγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος: Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Credits/ECTS) SOWK-521 Μέθοδοι και Παρεμβάσεις 10 σε Ομάδες Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα Κοινωνικής Εαρινό Κανένα Εργασίας Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Γεώργιος Αρσένος Εκδήλωση IVSA 23 Νοεμβρίου 2010 Ποιο δρόμο να διαλέξω; Ποιο δρόμο να διαλέξω; Βιβλιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Το θέμα χρειάζεται να έχει συνάφεια με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και να εμπλουτίζει τον προβληματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» Ερώτηση [1]: Μπορεί να συνυπάρξει Πειραματική Ανάπτυξη με Βιομηχανική και Βασική έρευνα σε έργα της Πράξης Ι; Ο λόγος για τον οποίο στον οδηγό εφαρμογής δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), λόγω της στενής τους συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, αποτελούν συχνά πεδία διεξαγωγής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Περιεχόμενα 1. Στοιχεία κειμένου 5 2. Διαμόρφωση και διάταξη σελίδας 5 2.1. Έκταση κειμένου 5 2.2. Μορφοποίηση σελίδας 5 2.3. Μορφοποίηση κειμένου 5 2.4. Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα