ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

2 ΣΠΑΡΤΗ Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 1α. Εξώφυλλο και Σελίδες Τίτλου...2 1β. Περιεχόμενα...2 1γ. Προλογος- Ευχαριστίες...3 1δ. Ελληνική και Αγγλική Περίληψη (Abstract)...2 1ε. Εισαγωγή...3 1στ. Γενικό Μέρος...3 1ζ. Ειδικό Μέρος...3 1ζ1. Μεθοδολογία...4 1ζ2. Αποτελέσματα...4 1ζ3. Συζήτηση...4 1η. Βιβλιογραφικές Αναφορές...4 1η1. Το σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών Harvard (author-date) style...5 1η2 Το Σύστημα Βιβλιογραφικών Αναφορών Vancouver (author-number) style5 1θ. Παραρτήματα ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...7 1

3 1. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) αποτελείται από τα εξής μέρη: α. Εξώφυλλο και Σελίδα τίτλου β. Περιεχόμενα γ. Πρόλογος- Ευχαριστίες δ. Περίληψη ε. Εισαγωγή στ. Γενικό Μέρος ζ. Ειδικό μέρος η. Βιβλιογραφικές αναφορές θ. Παραπομπές 1α. Εξώφυλλο και Σελίδες Τίτλου Στο εξώφυλλο και στο ανώτερο μέρος αυτού αναγράφεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα και ο τίτλος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο φοιτητής. Στο μεσαίο μέρος αυτής ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας (ΔΕ) και ακολουθεί το όνομα του φοιτητή και ο επαγγελματικός τίτλος του, ενώ στο κατώτερο σημείο αυτής αναγράφεται η πόλη στην οποία βρίσκεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα και το έτος κατά το οποίο ενεκρίθη η ΔΕ. Στη σελίδα τίτλου αναγράφεται μόνο ο τίτλος της ΔΕ και ακολουθεί ακόμη μία σελίδα που είναι ίδια με το εξώφυλλο. 1β. Περιεχόμενα Στον κατάλογο περιεχομένων αναφέρονται όλα τα κεφάλαια, τα υπο-κεφάλαια και τα παραρτήματα, εάν υπάρχουν. Στο καθένα από αυτά αναγράφονται κατ αντιστοιχία οι αρχικές σελίδες, οι οποίες παρουσιάζονται στοιχισμένες στο δεξιό μέρος του καταλόγου των περιεχομένων. 2

4 1γ. Πρόλογος- Ευχαριστίες Αυτό το τμήμα της εργασίας αναγράφεται μόνο στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία ο φοιτητής επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του σε πρόσωπα που βοήθησαν, με ουσιαστικό τρόπο, στην εκπόνηση της εργασίας. 1δ. Ελληνική και Αγγλική Περίληψη (Abstract) Στην περίληψη αναφέρονται συνοπτικά οι στόχοι της εργασίας, το υλικό και η μέθοδος, τα αποτελέσματα και τα ευρήματα. Στις περιλήψεις δεν συμπεριλαμβάνονται βιβλιογραφικές αναφορές ή συντμήσεις. Η έκταση της περίληψης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις, ούτε όμως να είναι και μικρότερη των 100 λέξεων. 1ε. Εισαγωγή Στην Εισαγωγή παρουσιάζεται με απλό και κατανοητό τρόπο ο χώρος ή η πρακτική διάσταση του ερευνητικού ζητήματος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η παρουσίαση του ερευνητικού ζητήματος της διπλωματικής εργασίας να γίνει με απλό και κατανοητό τρόπο, διότι μόνο αν γίνει ξεκάθαρο ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα μπορεί να γίνει κατανοητή, τόσο η πραγμάτευσή του με έναν συγκεκριμένο τρόπο (μεθοδολογία), όσο και οι προσδοκώμενες λύσεις-αποτελέσματα της εργασίας. Κατά συνέπεια, η παρουσίαση του ερευνητικού ζητούμενου πρέπει να γίνει με συνοπτικό και σαφή τρόπο. 1στ. Γενικό Μέρος Στο γενικό μέρος της ΔΕ περιλαμβάνεται η θεωρητική υποστήριξη του θέματος μέσα από τη σχετική διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Στο κάθε κεφάλαιο του γενικού μέρους ο φοιτητής παρουσιάζει τη θεωρία, προηγούμενα ερευνητικά αποτελέσματα, σύμφωνες και αντίθετες απόψεις μελετητών, σχετικά πάντα με το ειδικό μέρος της ΔΕ που έπεται. Το ειδικό μέρος της ΔΕ περιλαμβάνει: 1ζ. Ειδικό Μέρος 3

5 1ζ1. Τη Μεθοδολογία 1ζ2. Τα Αποτελέσματα 1ζ3. Τη Συζήτηση 1ζ1. Μεθοδολογία Στην περίπτωση που η ΔΕ είναι βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφέρονται όλες οι πηγές από τις οποίες προέκυψαν τα δεδομένα καθώς και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της βιβλιογραφίας. Αν η ΔΕ είναι ερευνητική περιγράφεται ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας, ο τρόπος επιλογής του δείγματος, η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, η στατιστική ανάλυση και το στατιστικό λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε. 1ζ2. Αποτελέσματα Στην ενότητα αυτή περιγράφονται όλα τα ευρήματα που προέκυψαν από την εκπόνηση της ΔΕ. Για την ευκολότερη, για τον αναγνώστη, αντίληψη αυτών των πληροφοριών συνήθως, εκτός του κειμένου, χρησιμοποιούνται Πίνακες και Εικόνες (διαγράμματα, σχήματα, σχέδια, φωτογραφίες, ακτινογραφίες κλπ). 1ζ3. Συζήτηση Στη συζήτηση παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας και γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με εκείνα αντιστοίχων εργασιών. Αναφέρονται τυχόν περιορισμοί της μελέτης. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται επίσης τα σημεία εκείνα που χρήζουν μελλοντικής έρευνας. 1η. Βιβλιογραφικές Αναφορές Οι δύο διεθνώς αποδεκτοί τρόποι καταγραφής των βιβλιογραφικών αναφορών είναι: 1η1. Το σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών Harvard (author-date) style, και 1η2. Το σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών Vancouver (author-number) style. 4

6 1η1. Το σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών Harvard (author-date) style Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, οι βιβλιογραφικές αναφορές στο κείμενο αναφέρονται στο επώνυμο του/ων συγγραφέα/ων και στο έτος δημοσίευσης (μέσα σε παρενθέσεις). Στην περίπτωση που οι συγγραφείς είναι περισσότεροι των δύο, μετά την καταγραφή των δύο πρώτων επιθέτων ακολουθούν οι συντομογραφίες και συν ή et. al. Στη λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών αυτές καταγράφονται με αλφαβητική σειρά. Όταν στο κείμενο υπάρχουν αναφορές στον ίδιο συγγραφέα αλλά διαφέρουν τα έτη δημοσίευσης τότε στη λίστα αναγράφεται πρώτα το παλαιότερο έτος. Όταν στο κείμενο υπάρχουν αναφορές στον ίδιο συγγραφέα με το ίδιο έτος δημοσίευσης τότε στο κείμενο τα έτη δημοσίευσης ακολουθούνται από τις ενδείξεις a, b, c κοκ. Όταν χρησιμοποιείται αυτό το σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών παρουσιάζεται πρώτα η λίστα των ξενόγλωσσων αναφορών και ακολουθεί η λίστα των ελληνικών. 1η2 Το Σύστημα Βιβλιογραφικών Αναφορών Vancouver (author-number) style Σύμφωνα με το σύστημα αυτό στο κείμενο χρησιμοποιούνται αριθμοί κατά αύξουσα σειρά για να δηλώσουν τις βιβλιογραφικές αναφορές (ο αριθμός 1 για την πρώτη αναφορά, ο αριθμός 2 για τη δεύτερη κοκ). Οι αριθμοί αυτοί καταγράφονται σε πλαίσια (πχ [1], [2], [3] κλπ). Στη λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών αυτές καταγράφονται με αλφαβητική σειρά. Όταν κάποια αναφορά επαναλαμβάνεται μέσα στο κείμενο και σε κάποιο άλλο σημείο του τότε χρησιμοποιείται και πάλι ο αριθμός που χρησιμοποιήθηκε για αυτήν την αναφορά την πρώτη φορά. 1θ. Παραρτήματα Στην περίπτωση που υπάρχουν παραρτήματα (πχ υπόδειγμα ερωτηματολογίου, πίνακες στοιχείων δείγματος, αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων κλπ) παρουσιάζονται στο τέλος της ΔΕ και οι τίτλοι τους αναφέρονται ένας προς έναν στα περιεχόμενα. 5

7 2. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΔΕ εκτυπώνεται σε λευκό χαρτί Α4. Τα περιθώρια επάνω και κάτω είναι 3 cm ενώ δεξιά και αριστερά είναι 2,5 cm. Η προτεινόμενη, προς χρήση, γραμματοσειρά είναι η Times New Roman και το διάστιχο 1,5 ενώ η πλήρης στοίχιση εφαρμόζεται σε όλο το κείμενο. Μεταξύ των παραγράφων εισάγεται μια κενή γραμμή, χωρίς να υπάρχει περιθώριο στην αρχή της κάθε παραγράφου. Όσον αφορά στην αρίθμηση των σελίδων αυτή γίνεται στο κάτω αριστερό μέρος τους. Όταν παρατίθενται πίνακες ή εικόνες γίνεται προσπάθεια αυτά να περιορίζονται στα πλέον σημαντικά. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η παράθεση μεγάλου αριθμού πινάκων ή εικόνων αυτά μεταφέρονται στα παραρτήματα. Η αρίθμηση των πινάκων και των εικόνων μέσα στο κείμενο σε κάποιο κεφάλαιο της εργασίας αριθμούνται χρησιμοποιώντας ως πρώτο αριθμό τον αριθμό του τρέχοντος κεφαλαίου και ως δεύτερο τον αύξοντα αριθμό του πίνακα ή της εικόνας, εντός του κεφαλαίου αυτού. Στις εικόνες τόσο ο τίτλος όσο και η πηγή αναγράφονται κάτω από αυτές, ενώ στους πίνακες ο τίτλος αναγράφεται επάνω από αυτούς σε αντίθεση με την πηγή που αναγράφεται από κάτω. 3. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΔΕ δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις σελίδες. Συγκεκριμένα, οι σελίδες κατανέμονται ως εξής: α. Εξώφυλλο και Σελίδα τίτλου: Τρείς (3) σελίδες β. Περιεχόμενα: Μία (1) σελίδα γ. Πρόλογος-Ευχαριστίες (εφ όσον υπάρχουν): Μία (1) σελίδα δ. Περίληψη: Μία σελίδα (1) για την ελληνική και μία (1) σελίδα για την αγγλική ε. Εισαγωγή: Έως δύο (2) σελίδες στ. Γενικό Μέρος και ζ Ειδικό Μέρος: Δύο έως τρία κεφάλαια από τριάντα (30) έως εξήντα (60) σελίδες η. Βιβλιογραφικές αναφορές: Όσες κριθεί απαραίτητο 6

8 θ. Παραπομπές (εφ όσον υπάρχουν): Όσες κριθεί απαραίτητο Ως επίσημο κατώτατο επιτρεπτό όριο λέξεων τίθεται αυτό των λέξεων και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει μία διπλωματική εργασία να υπερβαίνει τις λέξεις. Σε αυτόν τον αριθμό λέξεων δεν περιλαμβάνονται η πρώτη σελίδα με τον τίτλο και το όνομα του φοιτητή/τριας, τα περιεχόμενα στη δεύτερη σελίδα, η περίληψη, η βιβλιογραφία και τα παραρτήματα. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Η καταγραφή των απόψεων άλλων ατόμων θα πρέπει να γίνεται με αντικειμενικό τρόπο. Όταν κρίνεται απαραίτητο να γίνει αυτούσια μεταφορά κειμένου άλλων συγγραφέων θα πρέπει το κείμενο αυτό να καταγράφεται μέσα σε παρενθέσεις και να χρησιμοποιούνται γράμματα σε πλάγια γραφή (italics) 2. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση προσωπικών αντωνυμιών σε πρώτο ενικό ή πληθυντικό πρόσωπο και, όπου κρίνεται απαραίτητο, να χρησιμοποιούνται αντωνυμίες στο τρίτο πρόσωπο. 3. Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σημασία στη χρήση ορθής σύνταξης και γραμματικής, χρησιμοποιώντας τη δημοτική γλώσσα και μονοτονικό σύστημα γραφής. 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Πειραιάς 2012 Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208 θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Μ.Σ.: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr www.cetl.elemedu.upatras.gr - www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Υπεύθυνος Σύνταξης Κων/νος Μπαταργιάς Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών Κανονισµός Ανάθεσης και Εκπόνησης Φεβρουάριος 2008 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγγραφή - Επιμέλεια: Δρ. Τσέπης Ηλ., Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Α1. Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Ο ΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Ο ΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1/14 Η πτυχιακή εργασία αποτελεί µελέτη επί ενός εξειδικευµένου αντικειµένου της επιστήµης και τεχνολογίας και ωθεί τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το κείμενο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το κείμενο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το κείμενο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους. Α. Κανόνες για μια σωστή μεταπτυχιακή εργασία - Κατανοήστε και απαντήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Συνοπτικός Καστοριά 2012 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 1.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων Οδηγός Συγγραφής Πρότασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κ. ΦΑΣΣΕΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής. Ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Λειβάδη, Ph.D.

Στέλλα Λειβάδη, Ph.D. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Οδηγός Συγγραφής Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών & Διδακτορικών Διατριβών Θάνος Κριεμάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Στέλλα Λειβάδη, Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 12-14 Νοεμβρίου 2015 YYΔιοικητικό Συμβούλιο ΕΑΕ και Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος: Αντιπρόεδροι: Γεν. Γραμματέας: Ειδικός Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη: YYΕπιστημονική Επιτροπή Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή ακαδημαϊκής φιλοσοφικής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες

Συγγραφή ακαδημαϊκής φιλοσοφικής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες Παναγιώτης Θανασάς Συγγραφή ακαδημαϊκής φιλοσοφικής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες www.thanassas.gr Οι παρούσες σημειώσεις εκπονήθηκαν πριν από αρκετά χρόνια, για τις ανάγκες εξαμηνιαίου πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές. Οδηγός σύνταξης πτυχιακών εργασιών

Προδιαγραφές. Οδηγός σύνταξης πτυχιακών εργασιών Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Προδιαγραφές Οδηγός σύνταξης πτυχιακών εργασιών Συντάκτης: Γιώργος Ζαχαρής Επιστημονικός υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Γεωργογιάννης. Οδηγίες συγγραφής βιβλιογραφικής και εμπειρικής-ερευνητικής εργασίας

Παντελής Γεωργογιάννης. Οδηγίες συγγραφής βιβλιογραφικής και εμπειρικής-ερευνητικής εργασίας Παντελής Γεωργογιάννης Οδηγίες συγγραφής βιβλιογραφικής και εμπειρικής-ερευνητικής εργασίας Πάτρα, 2010 1 Περιεχόμενα 1. Γενικές πληροφορίες 3 2. Επιπρόσθετες πληροφορίες 3 3. Δομή εργασιών 3 3.1. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα