ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας , Αθήνα Τηλ.: , -3373, -3378,-3394, -3275, Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/οικ ΠΡΟΣ : 1. Όλα τα Υπουργεία Δ/νσεις Διοικητικού 2. Όλες τις Γενικές & Ειδικές Γραμματείες Δ/νσεις Διοικητικού 3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Δ/νσεις Διοικητικού 4. Υπουργείο Εξωτερικών ΚΟΙΝ.: Όλα τα Υπουργεία 1. Γραφεία Υπουργών 2. Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων 3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 4. ΔΟΑΤΑΠ 5. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ΘΕΜΑ: Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών» Σχετικά: Οι αριθ. α) ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ / , (ΑΔΑ: ΒΕΧ4Χ-5ΞΕ), β) ΔΙΔΑΔ /Φ.34 /42/οικ.33906/ (ΑΔΑ: ΒΛΓΕΧ-363), γ) ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/ (ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4) και δ) ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ.18161/ (ΑΔΑ: 7Φ95Χ-Μ7Ρ) σχετικές εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας. Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση του ν. 4305/2014 (Α 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». 1

2 Α. Άρθρο 28 του ν. 4305/2014, «Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών» Όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΔΙΜΗΔ, με τις διατάξεις του άρθρου 28 «Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών» του ν. 4305/2014, προβλέπονται τα εξής: Με τις παραγράφους 1-3 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 17 έως 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία διορισμού/πρόσληψης των υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 17 «Διενέργεια διαγωνισμού - πίνακες επιτυχίας-διορισμός» του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, β) του άρθρου 18 «Πλήρωση θέσεων βάσει προτεραιότητας Διαδικασία Διορισμός» του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, γ) του άρθρου 19 «Πλήρωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία», του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, οι υπηρεσίες υποχρεούνται πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που διορίζεται/προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις να διενεργούν αμελλητί, υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για το διορισμό/πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη. Για το σκοπό αυτό οι υπηρεσίες αποστέλλουν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, στους αρμόδιους φορείς με fax ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αντίγραφα των τίτλων των υποψηφίων για τη διαπίστωση της γνησιότητας τους. Επιπλέον, με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 προβλέπεται ότι η ίδια ως άνω υποχρέωση υφίσταται και πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως μονίμου προσωπικού ή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με θητεία που ανανεώνεται ή με σχέση έμμισθης εντολής που διορίζεται ή προσλαμβάνεται με διαδικασία που προβλέπεται σε διατάξεις πλην αυτών του ν. 2190/1994. Περαιτέρω, με την παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 προβλέπεται ότι αίτηση παραίτησης υπαλλήλου που απασχολείται κατά την 31η/10/2014, ημερομηνία θέσης σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή καταγγελία σύμβασης εργασίας από απασχολούμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με θητεία που ανανεώνεται ή με σχέση έμμισθης εντολής σε φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 14 του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, δεν γίνεται δεκτή πριν ολοκληρωθεί, αμελλητί, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για το διορισμό, πρόσληψη ή εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός υποχρεωτικός αυτεπάγγελτος έλεγχος των δικαιολογητικών που αφορούν στην υπηρεσιακή του κατάσταση ή δεν έχει διενεργηθεί στο παρελθόν και ενημερώνεται σχετικά εγγράφως ο υπάλληλος. Μετά την ολοκλήρωση του αυτεπάγγελτου ελέγχου εκδίδεται σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο για τη λύση της εργασιακής σχέσης όργανο διοίκησης, στην οποία θα γίνεται αναφορά των δικαιολογητικών που ελέγχθηκαν και η οποία κοινοποιείται στον υπάλληλο. Στην περίπτωση έκδοσης διαπιστωτικής πράξης λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή αποδοχής της καταγγελίας από τον απασχολούμενο, από την 9η Ιουλίου 2013 μέχρι την 31 η /10/2014, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 2

3 4305/2014, και εφόσον εκ των υστέρων διαπιστωθεί η ύπαρξη ειδικά μη γνήσιου τίτλου σπουδών, προβλέπεται ότι η πράξη διορισμού ή πρόσληψης ανακαλείται από το αρμόδιο για το διορισμό ή πρόσληψη όργανο διοίκησης. Η ίδια ως άνω υποχρέωση αυτεπάγγελτου ελέγχου της γνησιότητας των δικαιολογητικών, υφίσταται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 και στην περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς υπαλλήλου που απασχολείται κατά την 31 η /10/2014, ημερομηνία ισχύος των συγκεκριμένων διατάξεων, σε θέση κλάδου ή ειδικότητας ανώτερης κατηγορίας, στον ίδιο ή διαφορετικό φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 14 του ν.2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ανωτέρω η υπηρεσιακή μεταβολή της μετάταξης ή μεταφοράς προβλέπεται ότι δεν ολοκληρώνεται εάν δεν προηγηθεί, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αυτεπάγγελτος έλεγχος εγκυρότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για το διορισμό, πρόσληψη ή εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών. Προς το σκοπό αυτό, ενημερώνεται σχετικά ο υπάλληλος εγγράφως. Μετά την ολοκλήρωση του αυτεπάγγελτου ελέγχου, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο για τη μετάταξη ή μεταφορά όργανο διοίκησης του φορέα προέλευσης πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ή πριν τη γνωμοδότηση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η βεβαίωση κοινοποιείται στον υπάλληλο. Τα ανωτέρω προβλέπεται ότι δεν ισχύουν στην περίπτωση μετατάξεων που γίνονται αυτοδικαίως, χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου, ενδεικτικώς για λόγους συμμόρφωσης σε διάταξη νόμου ή κανονιστικής απόφασης ή μεταβολής στο φορέα, από τον οποίο προέρχεται ο μετατασσόμενος υπάλληλος ή η μεταφερόμενη θέση. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος πραγματοποιείται αμελλητί και πάντως ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της μετάταξης ή μεταφοράς. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι πράξεις διορισμού/ πρόσληψης, μετάταξης/ μεταφοράς και περαιτέρω οι ανανεώσεις συμβάσεων κατά κανόνα είναι δημοσιευτέες και ως εκ τούτου η δημοσίευση αποτελεί συστατικό στοιχείο της οικείας πράξης και συνιστά αφετηρία για την έναρξη των έννομων αποτελεσμάτων που συνεπάγεται η συγκεκριμένη διοικητική πράξη ή υπηρεσιακή μεταβολή, ενδεικτικά αναφέρεται η πράξη της μετάταξης (πρβ. Ε. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 11 η έκδοση, 2001, σελ ). Βάσει των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι πράξεις διορισμού/πρόσληψης ή άλλες δημοσιευτέες κατά νόμο υπηρεσιακές μεταβολές, που έχουν υπογραφεί από τα αρμόδια όργανα αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να δημοσιευτούν θα πρέπει προηγουμένως να έχει πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί ο προαναφερόμενος υποχρεωτικός αυτεπάγγελτος έλεγχος εγκυρότητας των υποχρεωτικώς λαμβανομένων υπόψη για το διορισμό, πρόσληψη ή εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 προβλέπεται ότι οι φορείς, προς τους οποίους αποστέλλονται αιτήματα ελέγχου της γνησιότητας των δικαιολογητικών κατά τις διαδικασίες που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις, οφείλουν να πραγματοποιούν τον έλεγχο αμελλητί και η απάντησή τους να περιέρχεται στο φορέα που έχει υποβάλει το αίτημα το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, η υποχρέωση για τη διενέργεια ελέγχου γνησιότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου αφορά το σύνολο των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως 3

4 της εργασιακής σχέσης, με την οποία υπηρετούν, στις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, Ο.Τ.Α. α και β βαθμού, και τις επιχειρήσεις αυτών, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3429/2005 (Α 314). Επισημαίνεται επίσης ότι τα δικαιολογητικά διορισμού / πρόσληψης ή άλλης υπηρεσιακής μεταβολής των υπαλλήλων, που έχουν ελεγχθεί αυτεπαγγέλτως από τις υπηρεσίες, δεν επανελέγχονται. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούνται οι καθ ύλην αρμόδιοι για τον έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών της αρμοδιότητάς τους, ιδίως οι φορείς Α θμιας, Β θμιας, Γ θμιας εκπαίδευσης, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό, να συνδράμουν κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και οι αρμόδιες υπηρεσίες, αποδέκτες του παρόντος να ενημερώσουν αμελλητί τους φορείς αρμοδιότητάς τους, οι οποίοι προβαίνουν κατά νόμο ως καθ ύλην αρμόδιοι σε έλεγχο γνησιότητας των σχετικών δικαιολογητικών. Β. Άρθρο 29 του ν. 4305/2014, «Προσθήκη ειδικού πειθαρχικού παραπτώματος» Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4305/2014 προστίθεται πειθαρχικό παράπτωμα στην παρ. 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα στο οποίο ως γνωστόν απαριθμούνται περιοριστικά τα πειθαρχικά παραπτώματα. Ειδικότερα, προστίθεται περίπτωση λδ, στην οποία προβλέπεται ότι πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί η κατάθεση, η χρήση, η συμπερίληψη και η διατήρηση στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου, πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως. Βάσει της προαναφερόμενης προσθήκης στο άρθρο 107 του ΥΚ, αντικαταστάθηκε η περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ΥΚ στο οποίο προβλέπεται η θέση αυτοδίκαια σε αργία των υπαλλήλων, ως εξής: «ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τα παραπτώματα των περιπτώσεων α, γ, δ, ε, θ, ι, ιδ, ιη, κγ, κδ, κζ, κθ, λγ και λδ του άρθρου 107 ή αντίστοιχα παραπτώματα του ίδιου άρθρου, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 ή αντίστοιχα παραπτώματα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν.2683/1999) με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση δ του επόμενου άρθρου.» Στην παρ. 3 του προαναφερόμενου άρθρου ορίζεται ότι οι ανωτέρω τροποποιήσεις ισχύουν και για τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α 143). Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του ν. 4305/2014 (σελ. 12) «Ειδικά με τη διαπίστωση ότι ανευρίσκεται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου πλαστό, νοθευμένο ή παραποιημένο έγγραφο στοιχειοθετείται πειθαρχικό παράπτωμα διαρκούς χαρακτήρα, διατηρουμένης της παράνομης καταστάσεως η οποία δημιουργήθηκε με την κατάθεση του εγγράφου.» Βάσει των ανωτέρω και σε συνέχεια των αναφερόμενων στο θέμα σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες Διοικητικού/ Προσωπικού να προβούν στις απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω ενέργειες. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αμελλητί την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους φορείς που εποπτεύονται ή υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους ΟΤΑ α και β βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους. Γνώση της παρούσας εγκυκλίου παρακαλείται να λάβουν όλοι οι υπάλληλοι όλων των οργανικών μονάδων των Υπουργείων και των φορέων που υπάγονται στο 4

5 πεδίο εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων. Οι καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για τη διακρίβωση του ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών αρμοδιότητάς τους παρακαλούνται για την απαρέγκλιτη τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία ελέγχου γνησιότητας, αλλά και να διασφαλίζεται τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και τα δικαιώματα των υπαλλήλων. Τέλος, προκειμένου να καταστεί λυσιτελής η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, η Υπηρεσία μας θα επιλαμβάνεται επί θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων με την παράκληση τα σχετικά ερωτήματα να υποβάλλονται από τα Υπουργεία κατόπιν επεξεργασίας από αυτά είτε αφορούν σε περιπτώσεις υπαλλήλων των Υπουργείων ή των υπαγόμενων- εποπτευόμενων από αυτών φορέων, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε αυτά και η σχετική θέση της Υπηρεσίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών, προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα τις Πρεσβείες για τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4305/2014. Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας: στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση Ανθρώπινο Δυναμικό. Ο Υπουργός Συνημμένα: Κυριάκος Μητσοτάκης -Υπόδειγμα εγγράφου αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κας. Υφυπουργού 3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 4. Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων 5. Προϊσταμένους Διευθύνσεων 6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 7. για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ydmed.gov.gr) στη διαδρομή Υπηρεσιακές Ανακοινώσεις- Εγκύκλιοι). 5

6 Εξ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΑΠΟ ΠΡΟΣ (Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής (Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας, που αναζητά αυτεπαγγέλτως τον έλεγχο η οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο γνησιότητας γνησιότητας των δικαιολογητικών) του συγκεκριμένου δικαιολογητικού). Ταχ. Διεύθυνση: Ταχ. Διεύθυνση: Πληροφορίες: Fax 3 Τηλέφωνο: 3 : Fax: 1 Παρακαλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α' 237), για την αποστολή εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή του παρόντος, βεβαίωσης της γνησιότητας των κάτωθι δικαιολογητικών για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα. Α/Α Επώνυμο Κύριο Όνομα Πατρώνυμο Όνομα Μητρός Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Στοιχεία εγγράφου για το οποίο διενεργείται αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας (π.χ.αρ. πρωτ. ημ/νία έκδοσης, εκδούσα αρχή, ονομασία)./../2014 (Ημερομηνία) Συνημμένα 4 : (Τα δικαιολογητικά που αποστέλλονται για έλεγχο γνησιότητας) 1 Αναγράφεται ο αριθμός fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα της δημόσιας αρχής που διενεργεί τον αυτεπάγγελτο έλεγχο). 6

7 2. Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται βεβαίωση γνησιότητας του δικαιολογητικού (π.χ. διορισμός/πρόσληψη, μετάταξη/μεταφορά) 3: Αναγράφεται το fax και το του φορέα που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών 4. Επισυνάπτονται και αποστέλλονται με fax ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα δικαιολογητικά που ελέγχονται αυτεπαγγέλτως 7

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014».

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271 ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 02/09/2014 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1438 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να σταλεί και με e-mail. ΠΡΟΣ: τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Της χώρας Τ.Κ. : 10183 Αθήνα Έδρες τους

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να σταλεί και με e-mail. ΠΡΟΣ: τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Της χώρας Τ.Κ. : 10183 Αθήνα Έδρες τους Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να σταλεί και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 7057 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 20.5.2013 ΝOMΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5388 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΕΥΔΗΜΟΥ ΚΡΑΤΑΙΜΕΝΟΣ Ταχ.Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ Πλαροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΒ45Η Δ6Χ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Γ 1044379 ΕΞ 2015 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα