Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας , Αθήνα Τηλ.: , 3373, 3212, 3394 E mail: Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/οικ ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ. Σχετικά: α) ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326/ (ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΧΓ7Α), β) ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/497/10000/ (ΑΔΑ: ΒΙ09ΧΣ49), γ) ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/507/10766/ (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Χ8Τ9) Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων της υπηρεσίας μας, θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι: Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ του ν. 4250/2014 (Α 74) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου», για την εφαρμογή των οποίων δόθηκαν οδηγίες από την υπηρεσία μας με τις αναφερόμενες στο θέμα σχετικές εγκυκλίους. Ακολούθως, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 (Α 149) και τις διατάξεις του άρθρου 250 του ν. 4281/2014 (Α 160) τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι σχετικές προαναφερόμενες διατάξεις. Συγκεκριμένα: Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992. Με τις διατάξεις του άρθρου 250 του ν. 4281/2014 (Α 160) τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 και οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4250/2014. Συγκεκριμένα: 1. Αρμόδιο για τον επιμερισμό όργανο: Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 250 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης επιμερισμού, δεν άσκησε τα καθήκοντά του στην αντίστοιχη θέση κατά το έτος αξιολόγησης, η απόφαση επιμερισμού εκδίδεται από το όργανο που υπηρετεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης, κατόπιν πρότασης των προϊσταμένων, οι οποίοι κατά το έτος αξιολόγησης ενεργούν ως αξιολογητές. Δεδομένου ότι το αρμόδιο για επιμερισμό όργανο, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει (προϊστάμενος γενικής 1

2 διεύθυνσης, μονομελές όργανο διοίκησης κλπ), ενδέχεται κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης επιμερισμού να έχει αποχωρήσει από την αντίστοιχη θέση, προβλέπεται ότι ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, το μονομελές όργανο διοίκησης κλπ που υπηρετεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης επιμερισμού καθίσταται αρμόδιο όργανο για την έκδοση της σχετικής απόφασης, κατόπιν πρότασης των προϊστάμενων που κατά το έτος αξιολόγησης ενεργούν ως αξιολογητές. 2. Μέτρα βελτίωσης του αξιολογούμενου: Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 250 ενισχύεται και εμπεδώνεται πλέον ρητώς κατά τη γραμματική διατύπωση αυτών ότι η αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης του υπαλλήλου. Για το λόγο αυτό προβλέπεται ρητώς ότι τα μέτρα βελτίωσης του αξιολογούμενου συνίστανται ενδεικτικά στην επιμόρφωση αυτού, στην εκούσια μετακίνηση, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ή στη βελτίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. 3. Αυτοαξιολόγηση και περαιτέρω διαδικασία της αξιολόγησης: Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 250 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας η αυτοαξιολόγηση των υπαλλήλων, η περαιτέρω διαδικασία της αξιολόγησης δεν αναστέλλεται. Συγκεκριμένα, εφόσον μετά το πέρας της κατά το νόμο προβλεπόμενης προθεσμίας για την υποβολή συμπληρωμένης της αυτοαξιολόγησης από τους υπαλλήλους, αυτή δεν υποβληθεί, οι αρμόδιες υπηρεσίες διοικητικού/προσωπικού θα προβούν στις προβλεπόμενες κατά το νόμο περαιτέρω ενέργειες, ειδικότερα θα συμπληρώσουν τα στοιχεία του αξιολογούμενου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κατηγορία και κλάδος, βαθμός και τίτλος θέσης) επί του εντύπου της αξιολόγησης και θα προβούν σε παράδοση των εντύπων στον εισηγητή, όπου προβλέπεται και απαιτείται εισήγηση, και στον αξιολογητή. 4. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 250 προβλέπονται κατά τη γραμματική διατύπωση των σχετικών διατάξεων τα εξής: α) η αξιολόγηση έτους 2013 δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα κατά τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2014 και δεν επιφέρει οποιαδήποτε δυσμενή έννομη συνέπεια, υπηρεσιακού ή μισθολογικού χαρακτήρα, για τον αξιολογούμενο, β) το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης είναι μεταβατικού χαρακτήρα και ισχύει αποκλειστικά για το έτος αξιολόγησης γ) Περαιτέρω, προβλέπεται ότι εφόσον η αξιολόγηση του επόμενου έτους κατά το πάγιο σύστημα που θα ισχύσει είναι καλύτερη της αξιολόγησης έτους 2013 με το μεταβατικό σύστημα αξιολόγησης, η καλύτερη αξιολόγηση του έτους 2014 ισχύει και για το έτος Η δυσμενέστερη αξιολόγηση του έτους 2013 στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου. 5. Προθεσμίες: Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 250 επανακαθορίζονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 32 του ν. 4250/2014 προθεσμίες για την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Ειδικότερα, όσες υπηρεσίες δεν είχαν ενεργήσει εντός των προθεσμιών που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4250/2014 είτε εντός των προθεσμιών που είχαν επανακαθοριστεί προς διευκόλυνση των υπηρεσιών με τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας, θα προβούν στις κατά νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για την αξιολόγηση ως εξής: 2

3 Έως την 1 η /9/2014: έκδοση απόφασης επιμερισμού ανά κλίμακα βαθμολόγησης Έως την 16 η /09/2014: συμπλήρωση και υποβολή της αυτοαξιολόγησης Έως την 1 η /10/2014: Συμπλήρωση και υποβολή της εισήγησης, όπου απαιτείται Έως 31/10/2014: Καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της αξιολόγησης από τους κατά το νόμο αξιολογητές. Β. Συγκρότηση Θητεία Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης: Ακολούθως, με τις διατάξεις της παρ. 5 του ν. 4275/2014 (Α 149) ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4250/2014. Ειδικότερα όσον αφορά στη συγκρότηση και τη θητεία της εν λόγω Επιτροπής προβλέπονται τα εξής: α) Για όσες υπηρεσίες ή φορείς διαθέτουν δικό τους υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά ο αριθμός των προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων ή διευθύνσεων που ανήκουν οργανικά στο φορέα δεν επαρκεί, αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για τους φορείς αυτούς είναι η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 4250/2014 και σύμφωνα με όσα αποσαφηνίζονταν στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326/ (ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΧΓ7Α) εγκύκλιο της υπηρεσίας μας (ενότητα 8), κατά τη συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής και σε περίπτωση που προβλέπονται θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης στον οικείο φορέα, αυτοί θα ορίζονται κατ αρχήν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καθώς σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων (άρθρα 1315 του ΚΔΔ, ν.2690/1999), τα αναπληρωματικά μέλη θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν, τότε ο αριθμός των μελών της Ε.Ε.Α. θα συμπληρώνεται από προϊσταμένους Διεύθυνσης. β) Για τις ανεξάρτητες αρχές προβλέπεται ότι η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από τα τακτικά μη αιρετά μέλη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, που συγκροτήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4055/2012. γ) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οποιεσδήποτε άλλες αδυναμίες συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, προβλέπεται ρητώς ότι σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του φορέα στον οποίο προβλέπεται η σύσταση οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, ιδίως σε περίπτωση που τα μέλη ελλείπουν λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης, αρμόδια Ε.Ε.Α. είναι εν προκειμένω εκείνη του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται. δ) Τέλος, προβλέπεται ότι η θητεία των μελών της Ε.Ε.Α. είναι διετής. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των μελών της Ε.Ε.Α. λήγει στις Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι φορείς για την έκδοση των αποφάσεων συγκρότησης της Ε.Ε.Α. ή τροποποίησης αυτών, σε περίπτωση που έχουν ήδη εκδοθεί, κατά τα ως άνω αναφερόμενα. 3

4 Γ. Περαιτέρω διευκρινίσεις: Κατόπιν ερωτημάτων διαφόρων υπηρεσιών διευκρινίζονται τα εξής: 1. Έκδοση απόφασης επιμερισμού ποσοστών για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει δεν προβλέπεται ρητώς η υποχρέωση έκδοσης απόφασης επιμερισμού ποσοστών για τους προϊσταμένους, χωρίς αυτό ωστόσο να αίρει την δυνατότητα έκδοσης αυτής σε περίπτωση που κριθεί από το αρμόδιο για επιμερισμό όργανο ότι απαιτείται, ιδίως όταν το αρμόδιο για επιμερισμό όργανο δεν ταυτίζεται με τον αξιολογητή των προϊσταμένων κυρίως σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στο φορέα οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης. 2. Έκδοση απόφασης επιμερισμού ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης: Για την έκδοση της απόφασης επιμερισμού ποσοστών, η οποία επισημαίνεται ότι γίνεται μέχρι και επιπέδου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις μονάδες αυτές κατά το έτος 2013, έστω και εάν σήμερα έχουν καθ οιονδήποτε τρόπο αποχωρήσει από την υπηρεσία (π.χ. λόγω συνταξιοδότησης, λόγω μετάταξης/μεταφοράς σε άλλο φορέα κ.α) δεδομένου ότι η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα αποτελεί ένα από τα ενδεικτικώς αναφερόμενα στις σχετικές διατάξεις κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον επιμερισμό και ως εκ τούτου η μη συμπερίληψη των υπαλλήλων αυτών αντίκειται στο πνεύμα των συγκεκριμένων διατάξεων δεδομένου ότι οι εν λόγω υπάλληλοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους κατά το επίμαχο διάστημα. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση κατά τον επιμερισμό των ποσοστών λαμβάνονται υπόψη οι υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 318/1992 (άρθρο 1). Περαιτέρω εφόσον υπάλληλοι υπηρέτησαν κατά το έτος αξιολόγησης σε περισσότερες της μιας οργανικές μονάδες, με την ίδια ωστόσο ιδιότητα, θα συμπεριληφθούν, σύμφωνα με το πνεύμα των διατάξεων, όπως προαναφέρθηκε, σε όλες τις οργανικές μονάδες στις οποίες υπηρέτησαν. Σε περίπτωση ωστόσο που δεν πληρούται η απαιτούμενη χρονική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υπαλλήλων πεντάμηνο ή τρίμηνο κατά περίπτωση ή σε περίπτωση που υπηρέτησαν σε οργανικές μονάδες με διαφορετική ιδιότητα, ο υπάλληλος αξιολογείται εν προκειμένω βάσει της ιδιότητας όπου πληρούται η προβλεπόμενη βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 χρονική προϋπόθεση περί πενταμήνου ή τριμήνου (π.χ. υπάλληλος για 10 μήνες, προϊστάμενος για 2 μήνες εντός του ίδιου έτους αξιολόγησης, αξιολογείται ως υπάλληλος, διότι με την ιδιότητά του αυτή πληρούται η απαιτούμενη από τις διατάξεις σχετική χρονική προϋπόθεση). 3. Εισηγητές Αξιολογητές Τέλος, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων παρατίθεται πίνακας σχετικά με τον αρμόδιο κατά νόμο εισηγητή και αξιολογητή σε περίπτωση υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτοτελείς οργανικές μονάδες ή προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας σε Υπουργό, Υφυπουργό κλπ. 4

5 ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, π.χ. αυτοτελές Τμήμα υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, π.χ. αυτοτελές Τμήμα υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Π.χ. Τμήματος που υπάγεται απευθείας σε Γενική Διεύθυνση ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟ/ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ/ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κλπ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, π.χ. προϊστάμενος αυτοτελούς Τμήματος ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ Η ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, π.χ. προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, π.χ. προϊστάμενος αυτοτελούς Τμήματος ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΓΕΤΑΙ Η ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, π.χ. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ΥΠΟΥΡΓΟΣ/ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ* ΓΕΝΙΚΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κλπ *Επισημαίνεται ότι εκ παραδρομής στην προηγούμενη αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/ (ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΧΓ7Α) σχετική εγκύκλιο, αναφερόταν στο σχετικό παράδειγμα (σελ. 8) ότι αξιολογητής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων που υπάγονται σε Υπουργό ή Υφυπουργό είναι ο Διευθυντής του οικείου Γραφείου και εφόσον δεν υπάρχει ή ελλείπει, ο Υπουργός ή Υφυπουργός. Εντός μηνός από το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας για τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, παρακαλούνται τα Υπουργεία να συγκεντρώσουν στοιχεία, για τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων και των φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους ή τελούν υπό την εποπτεία τους, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων αξιολόγησης και να αποσταλούν συμπληρωμένα σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα έντυπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται για την κοινοποίηση αυτής σε όλους τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του φορέα τους καθώς και σε όλα τα ν.π.δ.δ. και υπηρεσίες που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς. Παρακαλούνται τα Υπουργεία για τη συνδρομή τους στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων αξιολόγησης στις υπηρεσίες και στους φορείς που εποπτεύονται ή υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, καθώς εκείνα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών αυτών. Η Υπηρεσία μας θα επιλαμβάνεται ενδεχομένων ερωτημάτων που θα ανακύψουν μετά την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, μόνο εφόσον αυτά υποβάλλονται αρμοδίως από τα Υπουργεία ή μέσω των Υπουργείων για τους εποπτευόμενους και υπαγόμενους σε αυτά φορείς, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση των απόψεων της Υπηρεσίας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν αμελλητί τους ΟΤΑ α και β βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους. 5

6 Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας: στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση Ανθρώπινο Δυναμικό Αξιολόγηση. Ο Γενικός Γραμματέας Θεόδωρος Λιβάνιος Συνημμένα: Υπόδειγμα εντύπου αποστολής συγκεντρωτικών στοιχείων Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Υπουργεία 2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων 3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 4. Όλες τις Περιφέρειες 5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές 6. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών ΚΟΙΝ.: 1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών 2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων 3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων 4. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Γραφείο κου Υπουργού Γραφείο κας Υφυπουργού Γραφείο κου Γενικού Γραμματέα Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Διευθύνσεων ΔΗΕΣ (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 6

7 ΦΟΡΕΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΓΚΕΚΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Π.Δ. 318/1992) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ 7

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012. Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085

ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012. Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085 ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ Αθήνα, Δεκεμβρίου 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/5/οικ. 8085 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: 7Ξ4ΖΗ 7ΧΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1041951 ΕΞ 2015 &

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να αποσταλεί με fax και με e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271 ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΖ, 11 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ]

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ] ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΚΗΜΔΗΣ Τμήμα Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να σταλεί και με e-mail. ΠΡΟΣ: τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Της χώρας Τ.Κ. : 10183 Αθήνα Έδρες τους

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να σταλεί και με e-mail. ΠΡΟΣ: τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Της χώρας Τ.Κ. : 10183 Αθήνα Έδρες τους Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να σταλεί και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 7057 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014».

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΒ45Η Δ6Χ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Γ 1044379 ΕΞ 2015 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχετικά με Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα του ν.4250/14 (Α 74)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα του ν.4250/14 (Α 74) ΑΔΑ: ΒΙΦ1Χ-ΤΙΖ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ\ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1340 16 Οκτωβρίου 2002 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) β)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 11523 Αθήνα Πληροφορίες: Σπ. Παναγόπουλος Σ. Καλογήρου Τηλέφωνo: 213 2124 793-4

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα