ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Telzir 700 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίo περιέχει 700 mg fosamprenavir ως fosamprenavir calcium (ισοδύναµα περίπου µε 600 mg amprenavir). Για τα έκδοχα, βλ. λήµµα ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. Ροδόχροα επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο, σχήµατος κάψουλας, αµφίκυρτα δισκία, µαρκαρισµένα µε το GXLL7 στη µία πλευρά. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις To Telzir σε συνδυασµό µε χαµηλή δόση ριτοναβίρης ενδείκνυται για τη θεραπεία των ενηλίκων µε λοίµωξη από τον Ιό της Ανοσοανεπάρκειας του ΑνθρώπουΤύπου 1 (HIV-1) για χρήση σε συνδυασµό µε άλλα αντιρετροϊκά φάρµακα. Σε ασθενείς που έχουν λάβει ξανά µέτρια αντιρετροϊκή θεραπεία το Telzir σε συνδυασµό µε χαµηλή δόση ριτοναβίρης δεν έχει αποδειχθεί τόσο αποτελεσµατικό όσο η λοπιναβίρη/ριτοναβίρη. Σε ασθενείς που ήδη έχουν λάβει εντατική αγωγή, η χρήση του Telzir σε συνδυασµό µε χαµηλή δόση ριτοναβίρης δεν έχει µελετηθεί επαρκώς.. Σε ασθενείς που έχουν ξαναπάρει αναστολέα πρωτεάσης (PI) η επιλογή του Telzir θα πρέπει να βασίζεται σε ατοµικό έλεγχο ανθεκτικότητας στον ιο και σε ιστορικό θεραπείας (βλ. λήµµα 5.1). 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Το Telzir πρέπει να χορηγείται µόνο µε χαµηλή δόση ριτοναβίρης σαν φαρµακοκινητικό ενισχυτή του amprenavir και σε συνδυασµό µε άλλα αντιρετροϊκά φάρµακα. Η Περίληψη Xαρακτηριστικών του Προϊόντος της ριτοναβίρης πρέπει εποµένως να λαµβάνεται υπόψη πριν την έναρξη θεραπείας µε το Telzir. Η έναρξη της θεραπείας θα πρέπει να γίνεται από έµπειρους ιατρούς στην αντιµετώπιση της HIV λοίµωξης. Το Telzir (fosamprenavir) είναι ένα προφάρµακο του amprenavir και δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα µε άλλα φάρµακα που περιέχουν amprenavir. Η σηµασία της συµµόρφωσης στη συνιστώµενη δοσολογία πρέπει να υπογραµµίζεται σε όλους τους ασθενείς. 2

3 Ενήλικοι (µεγαλύτεροι ή ίσοι των 18 ετών) Σε ασθενείς που έχουν ή δεν έχουν λάβει ξανά αντιρετροϊκή θεραπεία η συνιστώµενη δόση είναι 700 mg fosamprenavir δύο φορές την ηµέρα µε 100 mg ριτοναβίρης δύο φορές την ηµέρα, σε συνδυασµό µε άλλα αντιρετροϊκά φάρµακα (βλ. λήµµα 5.1). Χρειάζεται προσοχή όταν γίνει υπέρβαση στις συνιστώµενες δόσεις fosamprenavir µε ριτοναβίρη που περιγράφονται παραπάνω (βλ. λήµµα 4.4). Παιδιά (µικρότερα των 12 ετών) και έφηβοι (12 έως 17 ετών) Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του Telzir µε ριτοναβίρη δεν έχει τεκµηριωθεί σε αυτούς τους πληθυσµούς ασθενών. Εποµένως αυτός ο συνδυασµός δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί σε αυτή την ηλικιακή οµάδα µέχρις ότου υπάρξουν νεώτερα στοιχεία. Ηλικιωµένοι (πάνω απο 65 ετών) Η φαρµακοκινητική, του fosamprenavir δεν έχει µελετηθεί σε αυτό τον πληθυσµό ασθενών. (βλ. λήµµα 5.2). Νεφρική ανεπάρκεια εν θεωρείται απαραίτητη, η ρύθµιση της αρχικής δόσης σε ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια (βλ. λήµµα 5.2). Ηπατική ανεπάρκεια Υπάρχουν περιορισµένα στοιχεία για τη χρήση του Telzir µε ριτοναβίρη όταν συγχορηγούνται σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία και εποµένως ειδικές δοσολογικές συστάσεις δεν µπορούν να γίνουν. Εποµένως το Telzir σε συνδυασµό µε ριτοναβίρη θα πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ασθενείς µε ήπια ή µέτρια ηπατική δυσλειτουργία και αντενδείκνυται σε αυτούς µε σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (βλ. λήµµατα 4.3, 4.4 και 5.2). Το Telzir χορηγείται από του στόµατος. Το Telzir (δισκία) µε ριτοναβίρη µπορεί να λαµβάνεται µε ή χωρίς τροφή. Το Telzir διατίθεται επίσης και ως εναιώρηµα για λήψη από το στόµα, για παιδιά ή ενήλικες που δεν είναι σε θέση να καταπιούν δισκία. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στο fosamprenavir, στο amprenavir ή σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του Telzir, ή στη ριτοναβίρη. Ασθενείς µε σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (βλ. λήµµατα 4.4 και 5.2). Το Telzir δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα µε άλλα φάρµακα περιορισµένου θεραπευτικού εύρους, τα οποία αποτελούν υποστρώµατα του κυτοχρώµατος P450 3Α4 (CYP3A4). π.χ., αµιωδαρόνη αστεµιζόλη, βεπριδίλη, σισαπρίδη, διϋδροεργοταµίνη, εργοταµίνη, πιµοζίδη, κινιδίνη, τερφεναδίνη (βλ. λήµµα 4.5). Το Telzir µε ριτοναβίρη δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα µε άλλα φάρµακα περιορισµένου θεραπευτικού εύρους, τα οποία εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τον µεταβολισµό του CYP2D6 (π.χ φλεκαϊνίδη και προπαφαινόνη (βλ. λήµµα 4.5). Η ριφαµπικίνη δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα µε το Telzir (βλ. λήµµα 4.5). 3

4 Φυτικά παρασκευάσµατα που περιέχουν Βότανο του Αγίου Ιωάννη (Hypericum perforatum) δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται όταν λαµβάνεται amprenavir λόγω του κινδύνου µειωµένων συγκεντρώσεων στο πλάσµα και µειωµένης κλινικής δράσης του amprenavir (βλ. λήµµα 4.5). 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Στους ασθενείς θα πρέπει να εξηγείται σαφώς ότι το Telzir, όπως και οποιοδήποτε άλλο διαθέσιµο αντιρετροϊικό φάρµακο, δεν είναι σε θέση να θεραπεύσει την λοίµωξη από τον HIV και ότι εξακολουθούν να διατρέχουν τον κίνδυνο των ευκαιριακών λοιµώξεων και των άλλων επιπλοκών της νόσου. εν έχει αποδειχθεί ότι τα διαθέσιµα αντιρετροϊικά, συµπεριλαµβανοµένου και του Telzir, περιορίζουν τον κίνδυνο µετάδοσης του HIV, µέσω σεξουαλικής επαφής ή µολυσµένου αίµατος. Συνεπώς, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να λαµβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις. Το fosamprenavir περιέχει ένα τµήµα σουλφοναµίδης. Η πιθανότητα διασταυρούµενης ευαισθησίας µεταξύ των φαρµακετικών προϊόντων της κατηγορίας της σουλφοναµίδης και του fosamprenavir, είναι άγνωστη. Στις κεντρικές µελέτες του Telzir, σε ασθενείς που ελάµβαναν fosamprenavir µε ριτοναβίρη, δεν υπήρχε καµία ένδειξη αυξηµένου κινδύνου εξανθηµάτων σε ασθενείς µε ιστορικό αλλεργίας στις σουλφοναµίδες έναντι αυτών που δεν είχαν αλλεργία στις σουλφοναµίδες. Ωστόσο, το Telzir θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε γνωστή αλλεργία στις σουλφοναµίδες. Η συγχορήγηση τουtelzir 700 mg δύο φορές την ηµέρα µε ριτοναβίρη σε δόσεις µεγαλύτερες από 100 mg δύο φορές την ηµέρα δεν έχει αξιολογηθεί κλινικά. Η χρήση υψηλότερων δόσεων ριτοναβίρης µπορεί να µεταβάλλει το προφίλ ασφαλείας του συνδυασµού και εποµένως δεν συνιστάται. Ηπατική νόσος Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του Telzir δεν έχει τεκµηριωθεί σε ασθενείς µε σηµαντικές υποκείµενες ηπατικές δυσλειτουργίες. Το Telzir θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε ήπια έως µέτρια ηπατική δυσλειτουργία και αντενδείκνυται σε ασθενείς µε σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία. Ασθενείς µε χρόνια ηπατίτιδα Β ή C που λαµβάνουν συνδυασµό αντιρετροϊκής θεραπείας είναι σε αυξηµένο κίνδυνο σοβαρών και δυνητικά θανατηφόρων ηπατικών ανεπιθύµητων ενεργειών. Σε περιπτώσεις ταυτόχρονης χορήγησης αντιιικής θεραπείας για ηπατίτιδα Β ή C, παρακαλείσθε να αναφέρεσθε επίσης στις σχετικές Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων για αυτά τα φάρµακα. Ασθενείς µε προυπάρχουσα ηπατική δυσλειτουργία περιλαµβανοµένης της χρόνιας ενεργής ηπατίτιδας έχουν αυξηµένη συχνότητα ανωµαλιών της ηπατικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια συνδυασµένης αντιρετροϊκής θεραπείας και θα πρέπει να παρακολουθούνται σύµφωνα µε την συνήθη πρακτική. Εαν υπάρχει ένδειξη επιδείνωσης της ηπατικής νόσου σε τέτοιους ασθενείς, πρέπει να εξετάζεται η παροδική ή οριστική διακοπή της θεραπείας. Φαρµακευτικά προϊόντα αλληλεπιδράσεις Η χρήση του Telzir ταυτόχρονα µε µιδαζολάµη ή τριαζολάµη δεν συνιστάται (βλ. λήµµα 4.5). Η χρήση του Telzir ταυτόχρονα µε αλοφαντρίνη ή λιδοκαϊνη (συστηµατικά) δεν συνιστάται (βλ. λήµµα 4.5). Η χρήση του Telzir ταυτόχρονα µε αναστολείς του PDE5 (π.χ. σιλδεναφίλη και βαρδεναφίλη) δεν συνιστάται (βλ. λήµµα 4.5). Η ταυτόχρονη χρήση του Telzir µε σιµβαστατίνη ή λοβαστατίνη δεν συνιστάται λόγω του αυξηµένου κινδύνου µυοπάθειας, περιλαµβανοµένης της ραβδοµυολυσης (βλ. λήµµα 4.5). Συνιστάται µείωση της δοσολογίας της ριφαµπουτίνης κατά 75 % τουλάχιστον όταν χορηγείται µαζί µε Telzir µε ριτοναβίρη. Επιπλέον µείωση της δόση µπορεί να χρειασθεί (βλ λήµµα 4.5). 4

5 Λόγω των αλληλεπιδράσεων µε το amprenavir, η αποτελεσµατικότητα των ορµονικών αντισυλληπτικών µπορεί να επηρεασθεί. Εποµένως συνιστώνται εναλλακτικές µέθοδοι αντισύλληψης για γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία (βλ. λήµµα 4.5). Αντιεπιληπτικά (καρβαµαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη, φαινυτοϊνη) θα πρέπει να χορηγούνται µε προσοχή. Το Telzir µπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσµατικό λόγω µειωµένων συγκεντρώσεων amprenavir στο πλάσµα σε ασθενείς που λαµβάνουν ταυτόχρονα αυτά τα φάρµακα (βλ. λήµµα 4.5). Συνιστάται παρακολούθηση της θεραπευτικής συγκέντρωσης των ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων (κυκλοσπορίνη, tacrolimus, ραπαµυκίνη) όταν συγχορηγούνται µε το Telzir (βλ. λήµµα 4.5). Συνιστάται παρακολούθηση της θεραπευτικής συγκέντρωσης για τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (π.χ. δεσιπραµίνη και νοτριπτιλίνη) όταν συγχορηγούνται µε το Telzir (βλ. λήµµα 4.5). Όταν συγχορηγείται µεθαδόνη µε το Telzir, οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για σύνδροµο στέρησης από οπιοειδή (βλ. λήµµα 4.5). Όταν η βαρφαρίνη ή άλλα από του στόµατος χορηγούµενα αντιπηκτικά συγχορηγούνται µε το Telzir συνιστάται µια επισταµένη παρακολούθηση του INR (International Normalised Ratio) (βλ. λήµµα 4.5). Εξάνθηµα / δερµατικές αντιδράσεις Οι περισσότεροι ασθενείς µε ήπιας ή µέτριας βαρύτητας εξάνθηµα µπορούν να συνεχίσουν το Telzir. Τα κατάλληλα αντιϊσταµινικά (π.χ υδροχλωρική σετριζίνη) µπορεί να ελαττώσουν τον κνησµό και να επιταχύνουν την υποχώρηση του εξανθήµατος. Σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή δερµατικές αντιδράσεις, συµπεριλαµβανοµένου του συνδρόµου Stevens-Johnson, αναφέρθηκαν σε λιγότερο από το 1 % των ασθενών που συµπεριλήφθηκαν στο κλινικό πρόγραµµα ανάπτυξης. Το Telzir θα πρέπει να διακόπτεται µόνιµα σε περίπτωση σοβαρού εξανθήµατος ή σε περίπτωση εξανθήµατος µέτριας βαρύτητας µε συστηµατικά συµπτώµατα ή συµπτώµατα από τους βλεννογόνους. (βλ. λήµµα 4.8). Αιµορροφιλικοί ασθενείς Υπάρχουν αναφορές αυξηµένης αιµορραγίας συµπεριλαµβανοµένων των αυτόµατων αιµατωµάτων του δέρµατος και των αίµαρθρων σε αιµορροφιλικούς ασθενείς τύπου Α και Β που λαµβάνουν αναστολείς πρωτεάσης (PΙs). Σε µερικούς ασθενείς η χορήγηση του παράγοντα VIII ήταν απαραίτητη. Σε περισσότερες από τις µισές περιπτώσεις, η αγωγή µε τους αναστολείς πρωτεάσης συνεχίστηκε ή επεναχορηγήθηκαν σε περίπτωση προηγούµενης διακοπής τους. Έχει προταθεί µία αιτιολογική σχέση αν και ο µηχανισµός δράσης δεν έχει διευκρινιστεί. Για αυτόν το λόγο οι αιµορροφιλικοί ασθενείς θα πρέπει να ενηµερωθούν για την πιθανότητα αυξηµένης αιµορραγίας. Υπεργλυκαιµία Έχουν αναφερθεί νέες περιπτώσεις σακχαρώδη διαβήτη, υπεργλυκαιµία ή επιδείνωση του ήδη υπάρχοντος σακχαρώδη διαβήτη σε ασθενείς που λαµβάνουν αντιρετροιϊκή θεραπεία συµπεριλαµβανοµένων και των αναστολέων πρωτεάσης. Σε µερικούς από αυτούς η υπεργλυκαιµία ήταν σοβαρή και σε µερικές περιπτώσεις συνοδευόταν από κετοξέωση. Πολλοί ασθενείς είχαν συνυπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις, κάποιες από τις οποίες χρειάστηκε να αντιµετωπιστούν µε φαρµακευτικά προϊόντα τα οποία έχουν συνδεθεί µε την ανάπτυξη σακχαρώδη διαβήτη ή υπεργλυκαιµίας. Λιποδυστροφία Η συνδυασµένη αντιρετροϊκή θεραπεία έχει συσχετισθεί µε την ανακατανοµή του λίπους σώµατος (λιποδυστροφία) σε ασθενείς µε HIV. Τα µακροχρόνια αποτελέσµατα αυτών των καταστάσεων είναι προς το παρόν άγνωστα. Η γνώση του µηχανισµού δράσης δεν είναι ολοκληρωµένη. Η σύνδεση 5

6 µεταξύ σπλαχνικής λιποµάτωσης και αναστολέων πρωτεάσης και λιποατροφίας και νουκλεοσιδικών αναστολέων ανάστροφης µεταγραφάσης είναι υποθετική. Ένας αυξηµένος κίνδυνος λιποδυστροφίας έχει συσχετισθεί µε ατοµικούς παράγοντες όπως ηλικία και µε παράγοντες που έχουν σχέση µε φάρµακα όπως µεγαλύτερη διάρκεια αντιρετροϊκής θεραπείας και συνοδές µεταβολικές διαταραχές. Η κλινική εξέταση πρέπει να περιλαµβάνει εκτίµηση των φυσικών σηµείων της ανακατανοµής λίπους. Απαιτείται προσοχή ως προς την µέτρηση των λιπιδίων του ορρού σε κατάσταση νηστείας και της γλυκόζης του αίµατος. Λιπιδικές διαταραχές θα πρέπει να αντιµετωπίζονται όπως αρµόζει κλινικά (βλ. λήµµα 4.8). 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Όταν συγχορηγούνται το fosamprenavir και η ριτοναβίρη, µπορεί να υπερισχύσει το προφίλ αλληλεπίδρασης του µεταβολικού φαρµάκου της ριτοναβίρης, επειδή η ριτοναβίρη είναι πιο ισχυρός αναστολέας του CYP3A4. Eποµένως, θα πρέπει κανείς να συµβουλεύεται τις πληροφορίες συνταγογράφησης της ριτοναβίρης πριν την έναρξη της θεραπείας µε το Telzir σε συνδυασµό µε ριτοναβίρη. Η ριτοναβίρη επίσης, αναστέλλει το CYP2D6 αλλά σε µικρότερο βαθµό από ότι το CYP3A4. Η ριτοναβίρη επάγει τα CYP3A4, CYP1A2, CYP2C9 και την γλυκουρινοσιλική τρανσφεράση.. Επιπρόσθετα, τόσο τo amprenavir, ο ενεργός µεταβολίτης του fosamprenavir, όσο και η ριτοναβίρη µεταβολίζονται πρωταρχικά στο ήπαρ από το CYP3A4. Εποµένως, οποιαδήποτε φαρµακευτικά προϊόντα τα οποία είτε µοιράζονται αυτό το µεταβολικό µονοπάτι ή τροποποιούν την δραστικότητά του CYP3A4, µπορεί να τροποποιήσουν τις φαρµακοκινητικές του amprenavir και της ριτοναβίρης. Κατά ανάλογο τρόπο ταυτόχρονη χορήγηση του fosamprenavir σε συνδυασµό µε τη ριτοναβίρη µπορεί να τροποποιήσει τις φαρµακοκινητικές των άλλων ενεργών ουσιών που µοιράζονται το ίδιο µεταβολικό µονοπάτι. Συνδυασµοί που αντενδείκνυνται (βλ. λήµµα 4.3) Υποστρώµατα CYP3A4 µε στενό θεραπευτικό δείκτη. Το Telzir δε θα πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα µε φαρµακευτικά προϊόντα µε στενό θεραπευτικό εύρος που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες είναι υποστρώµατα του κυτοχρώµατος P450 3A4 (CYP3A4). Η συγχορήγηση µπορεί να οδηγήσει σε συναγωνιστική αναστολή του µεταβολισµού αυτών των δραστικών ουσιών και εποµένως να αυξήσει το επίπεδό τους στο πλάσµα και να οδηγήσει σε σοβαρές και/ ή απειλητικές για τη ζωή ανεπιθύµητες ενέργειες όπως καρδιακή αρρυθµία (π.χ αµιωδαρόνη, αστεµιζόλη, βεπριδίλη, σιζαπρίδη, πιµοζίδη, κινιδίνη, τερφεναδίνη), ή περιφερικό αγγειόσπασµο ή ισχαιµία (π.χ. εργοταµίνη, διυδροεργοταµίνη). Υποστρώµατα CYP2D6 µε στενό θεραπευτικό δείκτη. Το Telzir σε συνδυασµό µε ριτοναβίρη δε θα πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα µε φαρµακευτικά προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες είναι εξαρτώµενες σε µεγάλο βαθµό από το µεταβολισµό του CYP2D6 και για τις οποίες αυξηµένες συγκεντρώσεις πλάσµατος συνδέονται µε σοβαρές και /ή απειλητικές για τη ζωή ανεπιθύµητες ενέργειες.αυτές οι δραστικές ουσίες περιλαµβάνουν τη φλεκαϊνίδη και την προπαφαινόνη. Ριφαµπικίνη Η ριφαµπικίνη ελαττώνει την AUC πλάσµατος του amprenavir κατά 82% περίπου. Με βάση πληροφορίες για άλλους αναστολείς πρωτεάσης, αναµένεται ότι η ταυτόχρονη χορήγηση του Telzir µε ριτοναβίρη µε τη ριφαµπικίνη θα οδηγήσει επίσης σε µεγάλη ελάττωση των συγκεντρώσεων πλάσµατος του amprenavir. Επόµενως, το Telzir µε ριτοναβίρη δε θα πρέπει να συγχορηγείται µε ριφαµπικίνη. Βότανο του Αγίου Ιωάννη (Hypericum perforatum) Τα επίπεδα του amprenavir και της ριτοναβίρης στον ορό µπορεί να µειωθούν από την ταυτόχρονη λήψη του φυτικού παρασκευάσµατος Βότανο του Αγίου Ιωάννη (Hypericum perforatum). Αυτό συµβαίνει λόγω της επαγωγής των ενζύµων που µεταβολίζουν το φάρµακο από το Βότανο του Αγίου Ιωάννη. Φυτικά παρασκευάσµατα που περιέχουν Βότανο του Αγίου Ιωάννη δεν πρέπει εποµένως να 6

7 συγχορηγούνται µε το Telzir µε ριτοναβίρη. Εάν ο ασθενής λαµβάνει ήδη Βότανο του Αγίου Ιωάννη, ελέγξτε το amprenavir, τη ριτοναβίρη και αν είναι δυνατόν τα επίπεδα του ιού και διακόψτε τη λήψη του Βοτάνου του Αγίου Ιωάννη. Τα επίπεδα του amprenavir και της ριτοναβίρης µπορεί να αυξηθούν µε τη διακοπή του Βοτάνου του Αγίου Ιωάννη. Η επαγωγική δράση µπορεί να διαρκέσει για τουλάχιστον 2 εβδοµάδες µετά τη διακοπή της θεραπείας µε Βότανο του Αγίου Ιωάννη. Άλλοι συνδυασµοί Αντιρετροίκά φάρµακα Μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς της ανάστροφης µεταγραφάσης Εφαβιρένζη: εν υπήρχε κλινικά σχετική αλληλεπίδραση όταν χρησιµοποιήθηκαν 700 mg fosamprenavir δύο φορές ηµερησίως και 100 mg ριτοναβίρης ταυτόχρονα µε εφαβιρένζη (600 mg άπαξ ηµερησίως). Νεβιραπίνη: βάση της επίδρασης της νεβιραπίνης σε άλλους HIV αναστολείς πρωτεάσης, η νεβιραπίνη µπορεί να µειώσει την συγκέντρωση amprenavir στο ορό. Κατάλληλες δόσεις του συνδυασµού ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα δεν έχουν τεκµηριωθεί. Αυτός ο συνδυασµός πρέπει να χορηγείται µε προσοχή. Νουκλεοσιδικοί / Νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης µεταγραφάσης Πραγµατοποιήθηκαν µελέτες αλληλεπίδρασης της αβακαβίρης, της λαµιβουδίνης και της ζιδοβουδίνης µε το amprenavir χωρίς τη ριτοναβίρη. Με βάση τα δεδοµένα που εξήχθησαν από αυτές τις µελέτες και λόγω του ότι η ριτοναβίρη δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στις φαρµακοκινητικές των NRTIs, η ταυτόχρονη χορήγηση του fosamprenavir και της ριτοναβίρης µε αυτά τα φαρµακευτικά προϊόντα δεν αναµένεται να µεταβάλλει σηµαντικά τη συγκέντρωση των συγχορηγούµενων ενεργών ουσιών. Μασώµενο δισκίο διδανοσίνης: δεν έχει διεξαχθεί φαρµακοκινητική µελέτη σχετικά µε την συγχορήγηση fosamprenavir µε διδανοσίνη. εν είναι πιθανή κλινικά σηµαντική αλληλεπίδραση ως αποτέλεσµα της αύξησης του ph του στοµάχου λόγω του αντιόξινου συστατικού διδανοσίνη και δεν κρίνεται αναγκαίος ο διαχωρισµός ή η προσαρµογή της δόσης, όταν το fosamprenavir και η διδανοσίνη χορηγούνται ταυτόχρονα (βλ. κεφάλαιο Αντιόξινα). εν αναµένεται σηµαντική αλληλεπίδραση µε το γαστροανθεκτικό καψάκιο διδανοσίνης. Tενοφοβίρη: Σε αυτό το στάδιο δεν µπορούν να γίνουν συστάσεις για τη συγχορήγηση του fosamprenavir µε την ριτοναβίρη µε την τενοφοβίρη. Αναστολείς πρωτεάσης Λοπιναβίρη / ριτοναβίρη: δεν υπάρχουν δοσολογικές οδηγίες σχετικά µε τη συγχορήγηση του Telzir µε ριτοναβίρη και της λοπιναβίρης/ ριτοναβίρης, αλλά συνιστάται στενή παρακολούθηση επειδή η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα αυτού του συνδυασµού δεν είναι γνωστή. Οι C max, ΑUC και C min της λοπιναβίρης αυξήθηκαν κατά 30 %, 37 % και 52 % αντίστοιχα, όταν 400 mg λοπιναβίρης µαζί µε 100 mg ριτοναβίρης δύο φορές ηµερησίως χορηγήθηκαν µαζί µε 700 mg fosamprenavir µε 100 mg ριτοναβίρης δύο φορές ηµερησίως για δύο εβδοµάδες. Οι C max, ΑUC και C min του amprenavir ελαττώθηκαν κατά 58%, 63% και 65% αντίστοιχα. Όταν 533 mg λοπιναβίρης µε 133 mg ριτοναβίρης χορηγήθηκαν σε συνδυασµό µε 1400 mg fosamprenavir δύο φορές ηµερησίως για δύο εβδοµάδες, οι C max, ΑUC και C min παρέµειναν αµετάβλητες σε σχέση µε τις τιµές που παρατηρήθηκαν µετά τη χορήγηση 400 mg λοπιναβίρης µε 100 mg ριτοναβίρης δύο φορές ηµερησίως. Ωστόσο, οι ΑUC και C min του amprenavir ελαττώθηκαν κατά 26 % και 42 % αντίστοιχα, ενώ η C max δε µεταβλήθηκε σηµαντικά σε σύγκριση µε τις τιµές που ελήφθησαν όταν χορηγήθηκαν 700 mg fosamprenavir µε 100 mg ριτοναβίρης δύο φορές ηµερησίως. 7

8 εν έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες αλληλεπίδρασης µεταξύ του fosamprenavir µε ριτοναβίρη και των αναστολέων της πρωτεάσης: ινδιναβίρη, σακουιναβίρη, νελφιναβίρη και αταζαναβίρη. Αντιβιοτικά / Αντιµυκητιασικά Κλαριθροµυκίνη: θα πρεπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο µείωσης της δόσης της κλαριθροµυκίνης όταν συγχορηγούνται το Telzir µε τη ριτοναβίρη σε ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια, επειδή αναµένεται µέτρια αύξηση στις συγκεντρώσεις της κλαριθροµυκίνης όταν συγχορηγείται µαζί µε το Telzir µε ριτοναβίρη. Ερυθροµυκίνη: δεν έχει διεξαχθεί φαρµακοκινητική µελέτη για λήψη amprenavir σε συνδυασµό µε ερυθροµυκίνη, ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να παρατηρηθεί αύξηση των επιπέδων πλάσµατος της ερυθροµυκίνης. Κετοκοναζόλη /Ιτρακοναζόλη: Η συγχορήγηση του amprenavir µε τη κετοκοναζόλη αύξησε την AUC της κετοκοναζόλης κατά 44 %. Όταν συγχορηγείται η ριτοναβίρη, µπορεί να συµβεί µία µεγαλύτερη αύξηση της συγκέντρωσης της κετοκοναζόλης. Οι συγκεντρώσεις της ιτρακοναζόλης αναµένεται να αυξηθούν κατά ανάλογο τρόπο. Λόγω απουσίας συγκεκριµένων µελετών του fosamprenavir µε ριτοναβίρη σε συνδυασµό µε την κετοκοναζόλη ή ιτρακοναζόλη, δεν υπάρχουν συστάσεις σχετικά µε την αναπροσαρµογή της δόσης. Ριφαµπουτίνη: Η συγχορήγηση του amprenavir µε την ριφαµπουτίνη έχει ως αποτέλεσµα αύξηση κατά 200 % των συγκεντρώσεων πλάσµατος της ριφαµπουτίνης (AUC), η οποία µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των ανεπιθύµητων ενεργειών που συνδέονται µε τη ριφαµπουτίνη και ειδικότερα της ραγοειδίτιδας. Όταν συγχορηγείται η ριτοναβίρη µπορεί να συµβεί µία µεγαλύτερη αύξηση των συγκεντρώσεων της ριφαµπουτίνης. Συνιστάται µείωση της δόσης της ριφαµπουτίνης κατά 75% όταν χορηγείται µαζί µε το Telzir µε τη ριτοναβίρη. Μπορεί να απαιτηθεί περαιτέρω µείωση της δόσης. Άλλα φαρµακευτικά προϊόντα Φαρµακευτικά προϊόντα που µπορεί να µειώνουν τις συγκεντρώσεις amprenavir στο πλάσµα όταν συγχορηγούνται µε το Telzir Αντιόξινα, ανταγωνιστές των H 2 υποδοχέων ισταµίνης και αναστολείς αντλίας πρωτονίων: δεν κρίνεται απαραίτητη καµία αναπροσαρµογή της δόσης για κανένα από τα αντίστοιχα φαρµακευτικά προϊόντα, όταν τα αντιόξινα, οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων ή οι ανταγωνιστές των Η 2 υποδοχέων ισταµίνης χορηγούνται ταυτόχρονα µε το fosamprenavir. Οι ΑUC και C max, του amprenavir µειώθηκαν κατά 18 % και 35 % αντίστοιχα, ενώ η C min (C12h) ήταν συγκρίσιµη, όταν µια και µοναδική δόση 1400 mg fosamprenavir χορηγήθηκε µαζί µε µία και µοναδική δόση 30 ml αντιόξινου εναιωρήµατος (ισοδύναµο µε 3,6 γραµµάρια υδροξειδίου του αλουµινίου και 1,8 γραµµάρια υδροξειδίου του µαγνησίου). Τα επίπεδα του amprenavir ορού µπορεί να ελαττωθούν µε την ταυτόχρονη χορήγηση ανταγωνιστών των υποδοχέων Η 2 της ισταµίνης (για παράδειγµα ρανιτιδίνη και σιµετιδίνη). Η ταυτόχρονη χορήγηση της ρανιτιδίνης (µία και µοναδική δόση 300 mg ) µαζί µε fosamprenavir (µία και µοναδική δόση 1400 mg) ελάττωσε την AUC του amprenavir πλάσµατος κατά 30 % και την C max, κατά 51 %. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε καµία µεταβολή στη C min (C12h) του amprenavir. Αντιεπιληπτικές δραστικές ουσίες: η ταυτόχρονη χορήγηση των αντιεπιληπτικών δραστικών ουσιών, γνωστών και ως ενζυµατικοί επαγωγείς (φαινυτοΐνη, φαινοβαρβιτάλη, καρβαµαζεπίνη) µαζί µε το fosamprenavir, µπορεί να οδηγήσει σε ελάττωση των συγκεντρώσεων του amprenavir πλάσµατος. Αυτοί οι συνδυασµοί θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε προσοχή. 8

9 Φαρµακευτικά προϊόντα που τα επίπεδα τους στο πλάσµα µπορεί να αυξάνονται όταν συγχορηγούνται µε το Telzir Άλλα φαρµακευτικά προϊόντα µε στενό θεραπευτικό δείκτη: µερικές ουσίες (π.χ λιδοκαϊνη (µε συστηµατική χορήγηση) και αλοφαντρίνη) χορηγούµενες µε το Telzir µπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες. Η ταυτόχρονη χρήση δεν συνιστάται. Βενζοδιαζεπίνες: η ταυτόχρονη χρήση του Telzir µε µιδαζολάµη ή τριαζολάµη µπορεί να έχει αποτέλεσµα σε παρατεταµένη καταστολή ή αναπνευστική καταστολή και εποµένως δεν συνιστάται. Φαρµακευτικά προϊόντα για την δυσλειτουργία στύσης: η ταυτόχρονη χορήγηση δεν συνιστάται. Με βάση τα δεδοµένα για την ριτοναβίρη και άλλους αναστολείς πρωτεάσης, οι συγκεντρώσεις πλάσµατος των αναστολέων PDE5 (π.χ σιλδεναφίλη και βαρδεναφίλη) αναµένονται να αυξηθούν σηµαντικά όταν συγχορηγούνται µε Telzir και ριτοναβίρη, πράγµα που ενδέχεται να οδηγήσει σε εµφάνιση ανεπιθύµητων ενεργειών που σχετίζονται µε τον αναστολέα της PDE5, περιλαµβανοµένης της υπότασης, των οπτικών µεταβολών και του πριαπισµού. Aναστολείς HMG-CoA αναγωγάσης: αν ενδείκνυται η θεραπεία µε έναν αναστολέα της ρεδουκτάσης HMG-CoA, συνιστώνται η προβαστατίνη ή φλουβαστατίνη λόγω του ότι ο µεταβολισµός τους δεν εξαρτάται από το CYP3A4 και δεν αναµένονται αλληλεπιδράσεις µε τους αναστολείς των πρωτεασών. Οι αναστολείς της ρεδουκτάσης HMG-CoA, οι οποίοι εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από το CYP3A4 για µεταβολισµό, όπως η λοβαστατίνη και η σιµβαστατίνη, ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξηµένες συγκεντρώσεις πλάσµατος όταν συγχορηγούνται µε το Telzir µε ριτοναβίρη. εδοµένου ότι οι αναστολείς της ρεδουκτάσης HMG-CoA µπορεί να προκαλέσουν µυοπάθεια, συµπεριλαµβανοµένης της ραβδοµυόλυσης, ο συνδυασµός της λοβαστατίνης ή σιµβαστατίνης µε το Telzir µε ριτοναβίρη δε συνιστάται. εν απαιτείται αναπροσαρµογή της δόσης του fosamprenavir ή της ριτοναβίρης όταν συγχορηγούνται µαζί µε την ατορβαστατίνη. Οι C max, ΑUC και C min της ατορβαστατίνης αυξήθηκαν κατά 184 %, 153 % και 73 % αντίστοιχα, όταν η ατορβαστατίνη (10 mg άπαξ ηµερησίως για 4 ηµέρες) χορηγήθηκε µαζί µε 700 mg fosamprenavir δύο φορές ηµερησίως µαζί µε 100 mg ριτοναβίρης δύο φορές ηµερησίως για δύο εβδοµάδες. Οι C max, ΑUC και C min της αµπρεναβίρης δε µεταβλήθηκαν. Όταν χρησιµοποιείται ταυτόχρονα µε το Telzir µε ριτοναβίρη, δε θα πρέπει να χορηγούνται δόσεις ατορβαστατίνης µεγαλύτερες των 20 mg / ηµερησίως, µε προσεκτική παρακολούθηση της τοξικότητας της ατορβαστατίνης. Ανοσοκατασταλτικάs: Συνιστάται συχνή παρακολούθηση των θεραπευτικών συγκεντρώσεων των επιπέδων των ανοσοκατασταλτικών µέχρις ότου να επιτευχθούν τα επίπεδα, καθώς οι συγκεντρώσεις πλάσµατος της κυκλοσπορίνης, της ραπαµυκίνης και του τακρόλιµους, µπορεί να αυξηθούν όταν συγχορηγούνται µε τo fosamprenavir µε ριτοναβίρη. Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά: Συνιστάται η συχνή παρακολούθηση των θεραπευτικών και των ανεπιθύµητων ενεργειών των τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών όταν (για παράδειγµα η δεσιπραµίνη και η νορτριπτυλίνη) χορηγούνται µαζί µε το Telzir. Φαρµακευτικά προϊόντα που τα επίπεδα τους στο πλάσµα µπορεί να µειώνονται όταν συγχορηγούνται µε το Telzir Μεθαδόνη: δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τη συγχορήγηση του fosamprenavir µε ριτοναβίρη και µεθαδόνη. Τόσο το amprenavir όσο και η ριτοναβίρη µειώνουν τις συγκεντρώσεις µεθαδόνης στο πλάσµα.. Όταν η µεθαδόνη συγχορηγείται µε Telzir και ριτοναβίρη, οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για σύνδροµο στέρησης από οπιοειδή, µε παράλληλη παρακολούθηση των επιπέδων µεθαδόνης στο πλάσµα. Απο του στόµατος χορηγούµενα αντιπηκτικά: συνιστάται εντατική παρακολούθηση του ιεθνούς Οµαλοποιηµένου Λόγου σε περίπτωση χορήγησης του Telzir µε ριτοναβίρη µαζί µε βαρφαρίνη ή άλλα από του στόµατος αντιπηκτικά, λόγω πιθανής µείωσης ή αύξησης της αντιθροµβωτικής δράσης. 9

10 Από του στόµατος χορηγούµενα αντισυλληπτικά: εναλλακτικοί µέθοδοι αντισύλληψης συνιστώνται σε γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία. Τα οιστρογόνα και τα προγεσταγόνα µπορεί να αλληλεπιδράσουν µε το fosamprenavir και τη ριτοναβίρη και εποµένως η ταυτόχρονη χρήση µπορεί να επηρεάσει τη δραστικότητα των ορµονικών αντισυλληπτικών. 4.6 Kύηση και γαλουχία Κύηση εν υπάρχει κλινική εµπειρία µε το fosamprenavir στις έγκυες γυναίκες. Σε µελέτες σε ζώα συστηµατική έκθεση του πλάσµατος (AUC) στo amprenavir χαµηλότερη από την θεραπευτική έκθεση σε ασθενείς που λαµβάνουν Telzir, παρατηρήθηκε µερική ανάπτυξη τοξικότητας (βλ. λήµµα 5.3). Στην περίπτωση της χαµηλής έκθεσης σε µελέτες αναπαραγωγικής τοξικότητας, η πιθανή ανάπτυξη τοξικότητας του Telzir δεν έχει πλήρως καθοριστεί. Το Telzir θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης µόνο αν το δυνητικό όφελος υπερτερεί του δυνητικού κινδύνου για το έµβρυο. Γαλουχία Αν και ουσίες συγγενείς προς το amprenavir έχουν βρεθεί στο γάλα αρουραίων, δεν είναι γνωστό εάν το φάρµακο απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Έµβρυα αρουραίων που εκτέθηκαν πριν και µετά τον τοκετό στo amprenavir και στο fosamprenavir κατέδειξαν ανάπτυξη τοξικότητας. (βλ. λήµµα 5.3). Συνιστάται συνεπώς οι µητέρες που λαµβάνουν Telzir να µην θηλάζουν τα βρέφη τους. Σαν γενικός κανόνας συνιστάται στις µητέρες που έχουν µολυνθεί από τον HIV να µην θηλάζουν σε καµία περίπτωση προκειµένου να αποφύγουν την µετάδοση του ιού. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών εν έχουν διεξαχθεί κλινικές δοκιµές για τις επιδράσεις του Telzir στην ικανότητα οδήγησης ή χειρισµού µηχανών. Το προφίλ ασφαλείας του Telzir θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη όταν αξιολογείται η ικανότητα του ασθενή να οδηγήσει ή να χειρισθεί µηχανές (βλ. λήµµα 4.8). 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Η ασφάλεια του fosamprenavir µελετήθηκε σε 755 ασθενείς σε ελεγχόµενες κλινικές µελέτες Φασης ΙΙ και ΙΙΙ. Η ασφάλεια της συγχορήγησης του fosamprenavir µε χαµηλή δόση ριτοναβίρης τεκµηριώθηκε σε δύο βασικές µελέτες Φάσης ΙΙΙ: -APV30002 (n = 322) σε ασθενείς που δεν είχαν ξαναπάρει αντιρετροϊκή θεραπεία, το fosamprenavir (1400 mg) χορηγήθηκε µία φορά την ηµέρα σε συνδυασµό µε ριτοναβίρη (200 mg) σαν µέρος µιας τριπλής αγωγής που περιελάµβανε αβακαβίρη και λαµιβουδίνη. APV30003 σε ασθενείς που είχαν δοκιµάσει αναστολέα πρωτεάσης, το fosamprenavir χορηγήθηκε σε συνδυασµό µε χαµηλή δόση ριτοναβίρης, είτε µία φορά την ηµέρα (1400 mg / 200 mg) (n = 106) ή δύο φορές την ηµέρα (700 mg / 100 mg) (n = 106) σε συνδυασµό µε δύο δραστικούς αναστολείς της ανάστροφης µεταγραφάσης (RTIs). Το προφίλ ασφαλείας ήταν παρόµοιο σε όλες τις µελέτες: ασθενείς που δεν είχαν ξαναπάρει αντιρετροίκά (APV30002) και ασθενείς που είχαν ξαναπάρει αναστολέα πρωτεάσης (δοσολογία δύο φορές την ηµέρα, APV30003). Οι ανεπιθύµητες ενέργειες αναφέρονται ανά οργανικό σύστηµα του σώµατος και απόλυτη συχνότητα. Οι συχνότητες ορίζονται ως πολύ συχνές (>1/10), συχνές (>1/100, <1/10), όχι συχνές (>1/1000, <1/100), σπάνιες (>1/10.000, <1/1000) ή πολύ σπάνιες (<1/10.000) περιλαµβανοµένων των µεµονωµένων αναφορών. Η συχνότητα των ενεργειών υπολογίσθηκε χρησιµοποιώντας ανεπιθύµητες ενέργειες που ήταν τουλάχιστον µέτριας έντασης (Βαθµός 2 ή περισσότερο) και αναφέρθηκαν από τους ερευνητές ότι οφείλονταν στα φάρµακα που χρησιµοποιήθηκαν στις µελέτες. Οι πιο συχνές κλινικές ανεπιθύµητες ενέργειες (αυτές που εµφανίσθηκαν σε τουλάχιστον 1 % των ατόµων) που 10

11 αναφέρθηκαν στις δύο µεγάλες κλινικές µελέτες σε ενήλικες µε τουλάχιστον πιθανή αιτιολογική συσχέτιση µε το Telzir αναφέρονται παρακάτω. Οργανικό σύστηµα του σώµατος Ανεπιθύµητη ενέργεια Συχνότητα ιαταραχές του νευρικού συστήµατος Κεφαλαλγία, ζάλη Συχνές Γαστρεντερικές διαταραχές ιάρροια Πολύ συχνές ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού Μαλακά κόπρανα, ναυτία, έµετος, κοιλιακό άλγος Εξάνθηµα Συχνές Συχνές Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Κόπωση Συχνές Εξάνθηµα / δερµατικές αντιδράσεις: Eρυθηµατώδες ή κηλιδοβλατιδώδες δερµατικό εξάνθηµα, µε ή χωρίς κνησµό, µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Γενικά, το εξάνθηµα θα υποχωρήσει αυτόµατα χωρίς να χρειαστεί διακοπή της θεραπείας µε το fosamprenavir µε ριτοναβίρη. Σοβαρού βαθµού ή απειλητικό για τη ζωή εξάνθηµα, συµπεριλαµβανοµένου του συνδρόµου Stevens- Johnson, είναι σπάνιο και αναφέρεται σε λιγότερο από το 1 % των ασθενών που περιλαµβάνονται στο κλινικό πρόγραµµα ανάπτυξης. Το fosamprenavir µε ριτοναβίρη θα πρέπει να διακοπεί οριστικά σε περίπτωση σοβαρού εξανθήµατος ή σε περίπτωση εξανθήµατος ήπιας ή µέσης βαρύτητας, που συσχετίζεται µε συστηµατικά συµπτώµατα ή συµπτώµατα από τους βλεννογόνους (βλ. λήµµα 4.4). Μη φυσιολογικές τιµές παραµέτρων κλινικής χηµείας: Μη φυσιολογικές τιµές παραµέτρων κλινικής χηµείας ( 3 ου ή 4 ου Βαθµού ) δυνητικά συνδεόµενες µε τη θεραπεία µε fosamprenavir µε ριτοναβίρη, που έχουν αναφερθεί σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 1% των ατόµων, περιελάµβαναν αύξηση των ALT (συχνή), AST(συχνή), λιπάσης ορού(συχνή), και τριγλυκεριδίων (πολύ συχνή). Αυξήσεις 3 ου ή 4 ου Βαθµού των τιµών της ολικής χοληστερόλης παρατηρήθηκαν σε λιγότερο από το 1 % των ατόµων (<1 % APV30002, 0% APV30003). Λιποδιστροφία: Η συνδυασµένη αντιρετροιϊκή θεραπεία έχει συνδεθεί µε ανακατανοµή του σωµατικού λίπους (λιποδυστροφία) σε ασθενείς µε ΗΙV, συµπεριλαµβανοµένων της απώλειας του περιφερικού και προσωπικού λίπους, αυξηµένου ενδοκοιλιακού και σπλαγχνικού λίπους, υπερτροφίας των µαστών και οπισθοτραχηλικής συσσώρευσης λίπους (buffalo hump) (βλ. λήµµα 4.4). Μη φυσιολογικές τιµές του µεταβολισµού: Η συνδυασµένη αντιρετροιϊκή θεραπεία έχει συσχετιστεί µε µη φυσιολογικές τιµές του µεταβολισµού όπως η υπερτριγλυκεριδαιµία, η υπερχοληστερολαιµία, η αντίσταση στην ινσουλίνη, η υπεργλυκαιµία και η υπεργαλακτοζαιµία (βλ. λήµµα 4.4). Υπεργλυκαιµία: Έχουν αναφερθεί νέες περιπτώσεις σακχαρώδη διαβήτη, υπεργλυκαιµία ή επιδείνωση του ήδη υπάρχοντος σακχαρώδη διαβήτη σε ασθενείς που λαµβάνουν αντιρετροιϊκούς αναστολείς πρωτεάσης.(βλ. λήµµα 4.4). Ραβδοµυόλυση: αύξηση της CPK, µυαλγία, µυοσίτιδα και σπάνια ραβδοµυόλυση, έχουν αναφερθεί µε τους αναστολείς των πρωτεασών και ειδικότερα σε σχέση µε τα ανάλογα νουκλεοσιδίων 11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lamivudine/Zidovudine Teva 150 mg/300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Votrient 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Tracleer 62,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ONΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ INEGY Δισκία 10 mg/10 mg, 10 mg /20 mg, 10 mg /40 mg, ή 10 mg /80 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Duodart 0,5 mg / 0,4 mg σκληρά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 0,5 mg δουταστερίδης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριμένο κείμενο 01.08.2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IRESSA 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών & Κωδ. Αποφάσεων ΑΘΗΝΑ, 492012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εγκεκριμένο κείμενο 24.07.2014 Στην Ελληνική αγορά κυκλοφορεί η συσκευασία των 56 δισκίων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Brilique 90 mg επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CLARIPEN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Clarithromycin 250mg/5ml. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ZOVIRAX 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ισκία 200mg Aciclovir ισκία για ιασπορά 800mg Aciclovir Eναιώρημα υγρό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Matever 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Olanzapine Teva 2,5 mg επικαλυµµένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα στην Ψυχιατρική - http://psi-gr.tripod.com

Φάρμακα στην Ψυχιατρική - http://psi-gr.tripod.com ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CYMBALTA 30 mg σκληρές γαστρο-ανθεκτικές κάψουλες 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η δραστική ουσία του

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 150mg βενλαφαξίνης.

Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 150mg βενλαφαξίνης. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Efexor XR 37,5 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης. Efexor XR 75 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης. Efexor XR 150 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nexium Control 20 mg γαστροανθεκτικά δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε γαστροανθεκτικό δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Modiodal δισκία 100 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 100mg modafinil Έκδοχο: Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/10 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Valdoxan 25 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ellaone 30 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg ulipristal acetate. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ellaone 30 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg ulipristal acetate. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 200 mg/vial GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 1000 mg/vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arixtra 1,5 mg/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Glivec 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Glivec 400 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Vesicare 5 mg, επικαλυμμένο με λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLUCOPHAGE 500 mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο

Διαβάστε περισσότερα