ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ. /νση : Λεωφ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β.Βασιλείου Τηλ: Fax: Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 Α.Π.: 13/12-02/174035/574 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης µε Α.Π. 13/12-02/16001/1236/ Απόρριψη Αιτήσεων Χρηµατοδότησης για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρωπίνου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ) (Α Α: ΩΝΛ60-1ΗΦ). Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) όπως ισχύει. 2. Το Π.. 24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», (ΦΕΚ Α 20 ). 3. Το Π.. 25/2015 «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (ΦΕΚ Α 21). 4. Tο Π 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5. Ν. 4314/ (ΦΕΚ Α 265) «Α)Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο , Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις». 6. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 121 αυτού. ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 1 / 14

2 7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης εκεµβρίου 2013 για την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis aid). 8. Το Ν.3614/2007 «ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 9. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ Β 540), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 10. Την ΚΥΑ µε αριθµό 25253/2235/ (ΦΕΚ Β 603) «Τροποποίηση της υπ αριθµ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β 1595), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3614/2007, όπως ισχύει κάθε φορά». 11. Την µε αρ. πρωτ. C/2007/5534/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ( CCI 2007GR05UPO001), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. C/2012/9763/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 12. Το άρθρο 1 του Ν.4128/2013 (ΦΕΚ Α 51) «Κύρωση της από 18 εκεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις». 13. Την υπ αριθµόν 23049/οικ Κοινής Υπουργικής Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» στην «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής ράσεων στους Τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ)», (ΦΕΚ Β 1949). 14. Το Π.. 72/2010 (ΦΕΚ Α 132 ) «Συγκρότηση, διοικητική οργανωτική δοµή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)». 15. Το Π.. 100/2010 (ΦΕΚ Α 177), «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 16. Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 237 ) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις». 17. Το Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α 174) «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». 18. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 192/2011 (ΦΕΚ Β 2406) «Εκπαίδευση και Εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών». 19. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/ Ανοικτή πρόσκληση προς ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 2 / 14

3 Επιθεωρητή» όπως έχει τροποποιηθεί µε την µε Α.Π. 13/12-01/9155/799/ απόφαση και ισχύει. 20. Την µε Α.Π. 13/12/-02/4072/396/ Απόφαση περί Σύσταση και Συγκρότηση Οµάδας Έργου για την υλοποίηση του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή». 21. Την µε Α.Π. 13/12-02/16001/1236/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Απόρριψη Αιτήσεων Χρηµατοδότησης για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρωπίνου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ). 22. Την µε Α.Π. 13/12-02/15979/1234/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υπαγωγή Αιτήσεων Χρηµατοδότησης υνητικά ικαιούχων για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρωπίνου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ). 23. Το γεγονός ότι, ύστερα από επανέλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι δεκατρείς (13) αιτήσεις που περιλαµβάνονται στην ανωτέρω υπό στοιχείο 22 απόφαση, δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του Προγράµµατος. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την τροποποίηση της απόφασης µε Α.Π. 13/12-02/16001/1236/ του Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Απόρριψη Αιτήσεων Χρηµατοδότησης για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρωπίνου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ), η οποία διαµορφώνεται ως ακολούθως: «Απορρίπτουµε τις αιτήσεις των συνηµµένων Πινάκων 1, 2, 3 και 4, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/ Ανοικτή πρόσκληση προς ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µε κωδικό ΟΠΣ «12129», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρωπίνου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 2 Περιφέρειες ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 3 / 14

4 Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ). Οι αιτήσεις των συνηµµένων Πινάκων 1,2, 3 και 4 θεωρούνται µη ολοκληρωµένες και απορρίπτονται για τους κατωτέρω λόγους: 1. Η απόρριψη των αιτήσεων του Πίνακα 1 αφορά στον έλεγχο της πληρότητας των στοιχείων της αίτησης χρηµατοδότησης και συγκεκριµένα στη µη προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στον οδηγό εφαρµογής του προγράµµατος, εντός της οριζόµενης από την προκήρυξη καταληκτικής ηµεροµηνίας, όπως προέκυψε από τον έλεγχο πληρότητας των ακόλουθων δικαιολογητικών: αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος του οικονοµικού έτους 2013, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του, δήλωση συµµόρφωσης µε τον κανονισµό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και στοιχεία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων. 2. Η απόρριψη των αιτήσεων του Πίνακα 2 αφορά στην εκπρόθεσµη κατάθεση της αίτησης στο σύστηµα. Συγκεκριµένα, η ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης είναι µεταγενέστερη της 31 ης Οκτωβρίου 2013, ηµεροµηνία η οποία σύµφωνα µε την πρόσκληση του προγράµµατος αποτελεί την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης αιτήσεων. 3. Η απόρριψη των αιτήσεων του Πίνακα 3 αφορά στη µη απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή πριν την ηµεροµηνία λήξης της αίτησης στο Πρόγραµµα, δηλαδή µέσα στο χρονικό διάστηµα των οκτώ (8) µηνών από την υποβολή της, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 5.1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/ Ανοικτή πρόσκληση προς ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», όπως αντικαταστάθηκε µε την Α.Π. 13/12-01/9155/799/ όµοια ΚΥΑ. 4. Η απόρριψη των αιτήσεων του Πίνακα 4 αφορά σε αιτήσεις για λήψη ενίσχυσης σε κατηγορία για την οποία οι αιτούντες είχαν ήδη την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 4 / 14

5 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο ιαύγεια, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr) και στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr).» Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Συνηµµένα: 1. Πίνακας 1: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών. 2. Πίνακας 2: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω εκπρόθεσµης υποβολής στο σύστηµα. 3. Πίνακας 3: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη απόκτησης της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή πριν την ηµεροµηνία λήξης της αίτησής. 4. Πίνακας 4: Απορριπτόµενες αιτήσεις λόγω εγγραφής στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραµµα. Κοινοποίηση: - Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ) - Εθνική Αρχή Συντονισµού, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Εσωτερική διανοµή: -Γραφείο Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. -Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών. -Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. -Επιτελική δοµή ΕΣΠΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.Ε.. ΕΝ/ΚΑ) ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 5 / 14

6 Πίνακας 1: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών. α/α ΚΑΣ Όνοµα Επώνυµο ΑΦΜ Περιφέρεια ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΦΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΡΑΖΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΟΥΦΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΘΕΙΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΣΕΙΜΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΧΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΟΥΛΟΥΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΦΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΖΑΝΝΗΣ ΤΟΥΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΡΟΥΜΠΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 6 / 14

7 α/α ΚΑΣ Όνοµα Επώνυµο ΑΦΜ Περιφέρεια ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΥΡΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΛΟΥΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΙΚΕΛΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΦΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΟΡΜΟΒΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΡΑΨΙΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΤΖΑΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΚΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 7 / 14

8 α/α ΚΑΣ Όνοµα Επώνυµο ΑΦΜ Περιφέρεια ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑ ΗΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΧΟΥΣΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΣΚΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΑΡΚΩΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΕΖΑ ΜΑΡΓΑΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΑΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΜΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΜΑΣΦΥΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΙΡΩΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΡ ΑΜΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΑΣΣΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΛΑΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΡΕΪΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 8 / 14

9 α/α ΚΑΣ Όνοµα Επώνυµο ΑΦΜ Περιφέρεια ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΙΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΑ ΣΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΪΟΣ ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΓΑΙΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΟΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ ΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΑΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΚΑΚΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΙΑΛΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΖΩΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΒΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΜΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΟΥΡΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΕΙΜΑΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 9 / 14

10 α/α ΚΑΣ Όνοµα Επώνυµο ΑΦΜ Περιφέρεια ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΓΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΝΑ ΙΣΑΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΒΡΟΥΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΓΚΙΡΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΣΜΥΡΛΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΜΠΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝ ΑΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΑΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΡΟΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΜΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 10 / 14

11 Πίνακας 2: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω εκπρόθεσµης υποβολής στο σύστηµα. α/α ΚΑΣ Όνοµα Επώνυµο ΑΦΜ Περιφέρεια ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πίνακας 3: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη απόκτησης της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή πριν την ηµεροµηνία λήξης της αίτησής. α/α ΚΑΣ Όνοµα Επώνυµο ΑΦΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΕΛΟΥ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΣΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΕΜΕΖΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΟΤΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΖΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΣΕΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑ ΡΟΖΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΛΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΕΝΗ ΦΥΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΟΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΑΚΟΥΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 11 / 14

12 α/α ΚΑΣ Όνοµα Επώνυµο ΑΦΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΒΥΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΟΤΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΠΡΕΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΩΤΗΣ ΣΛΙΜΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΖΕΡΒΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΥΠΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΤΣΙΦΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΣΑΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΣΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΕΠΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΝΣΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΑΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 12 / 14

13 α/α ΚΑΣ Όνοµα Επώνυµο ΑΦΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΑΙΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΙΝΤΑ ΠΙΠΕΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΡΟΠΑΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΑΠΦΩ ΜΑΚΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΕΝΗ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΦΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΡΟΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΟΥΤΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΟΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΛΑΪΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΕΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΚΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΠΙΛΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΙΑΡΑΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΚΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΤΟΛΟΥ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 13 / 14

14 α/α ΚΑΣ Όνοµα Επώνυµο ΑΦΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πίνακας 4: Απορριπτόµενες αιτήσεις λόγω εγγραφής στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραµµα. α/α ΚΑΣ Όνοµα Επώνυµο ΑΦΜ Περιφέρεια ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΣΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΡΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΤΣΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 14 / 14

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΟΝΑ Α Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Πέλκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 16/04/ 2015 Αριθµ. Πρωτ.: 773

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 16/04/ 2015 Αριθµ. Πρωτ.: 773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) του Π 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) "Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν το Ε.Κ...Α.

1. Τις διατάξεις: α) του Π 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν το Ε.Κ...Α. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 29/06/2015 Αρ. πρωτ.: 5033 Θέµα: Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων διδασκαλίας σε µέλη του Κύριου ιδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ...Α. για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΖΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 13/7/2011. Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΖΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 13/7/2011. Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 13/7/2011 Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα