Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000"

Transcript

1 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 56(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο Ερμηνεία. Συνοπτικός τίτλος. "άδεια επίδειξης και δοκιμής" σημαίνει άδεια επίδειξης και δοκιμής μηχανοκίνητων οχημάτων που εκδίδεται σε έμπορο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 "αδειούχος έμπορος" σημαίνει έμπορο στον οποίο έχει εκδοθεί άδεια επίδειξης και δοκιμής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 "ακινητοποιημένα οχήματα" σημαίνει εγγεγραμμένα οχήματα τα οποία έχουν ακινητοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού νόμου "βασικός νόμος" σημαίνει τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 έως (Αρ. 4) του 1999 καθώς και οποιοδήποτε νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς "έμπορος" σημαίνει εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν μεταπωλητή μη εγγεγραμμένων μηχανοκίνητων οχημάτων και περιλαμβάνει και πωλητή ακινητοποιημένων μεταχειρισμένων οχημάτων "μη εγγεγραμμένα οχήματα" σημαίνει οχήματα τα οποία έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό και δεν έχουν εγγραφεί δυνάμει του βασικού νόμου και των κανονισμών που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού. (2) Λέξεις και φράσεις που ερμηνεύονται στο βασικό νόμο ή στους κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού έχουν την ίδια έννοια, όταν απαντώνται στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια. 3. (1) Ο Έφορος κατόπιν γραπτής προς αυτόν αίτησης δύναται να εκδώσει άδεια επίδειξης και δοκιμής σε οποιοδήποτε έμπορο μηχανοκίνητων οχημάτων, αν ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής είναι στην πραγματικότητα καλόπιστος 86 του του του του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Άδεια επίδειξης και δοκιμής.

2 Παράρτημα, Μέρος II. Παράρτημα, Μέρος I. έμπορος μηχανοκίνητων οχημάτων και έχει καταβάλει το τέλος που προνοείται στο Μέρος II του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου. (2) Η άδεια επίδειξης και δοκιμής εκδίδεται σύμφωνα με τον τύπο του συνημμένου δείγματος στο Μέρος I του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου. (3) Η άδεια επίδειξης και δοκιμής ισχύει για περίοδο έξι μηνών και παρέχει στον κάτοχο αυτής εξουσία να χρησιμοποιεί σε οποιοδήποτε δρόμο μη εγγεγραμμένα ή ακινητοποιημένα μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία ο έμπορος εμπορεύεται, για σκοπούς επίδειξης ή δοκιμής σε πιθανούς αγοραστές, τηρώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου για χρήση τέτοιων οχημάτων. Ειδικές πινακίδες. 4. (1) Ο Έφορος παραχωρεί στον αδειούχο έμπορο αριθμό πινακίδων, που εκάστοτε καθορίζεται κατά την κρίση του Εφόρου, ανάλογα με την έκταση των εργασιών του. Τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε όχημα που χρησιμοποιείται για επίδειξη ή δοκιμή. Όροι χρήσης πινακίδων. (2) Οι πινακίδες που παραχωρούνται σε αδειούχο έμπορο είναι σε ζεύγη, ένα ζεύγος για κάθε όχημα, αφού ο αδειούχος καταβάλει το τέλος που προνοείται στο Μέρος II του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου (3) Οι πινακίδες είναι μεταλλικής κατασκευής και έχουν τις διαστάσεις που ο Έφορος αποφασίζει. Η επιφάνεια είναι λευκού χρώματος και τα διακριτικά στοιχεία που αναγράφονται σ' αυτήν είναι κόκκινου χρώματος. Η αναγραφή των στοιχείων είναι ανάγλυφη και γίνεται με χρήση πίεσης. Δείγμα πινακίδας εμφαίνεται στο Μέρος III του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου. (4) Σε κάθε πινακίδα αναγράφονται ευκρινώς και στο μέγεθος που ο Έφορος κρίνει κατάλληλο τα ακόλουθα: (α) Η λέξη ΔΟΚΙΜΗ TEST (β) ο διακριτικός αριθμός που χορηγείται σε κάθε έμπορο (γ) ο αύξων αριθμός των πινακίδων που παραχωρούνται σε κάθε έμπορο. Ο αριθμός αυτός είναι του ίδιου μεγέθους με το διακριτικό αριθμό του εμπόρου και χωρίζεται από αυτόν με παύλα (δ) η ειδική σφραγίδα του Εφόρου. 5. (1) Ο αδειούχος έμπορος οφείλει να τοποθετεί στο μπροστινό και πίσω μέρος κάθε μη εγγεγραμμένου ή ακινητοποιημένου οχήματος, το οποίο χρησιμοποιεί για σκοπούς επίδειξης ή δοκιμής, τις πινακίδες με τα διακριτικά που έχουν παραχωρηθεί σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. (2) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών, δεν απαιτείται άδεια οδικής κυκλοφορίας για όχημα το οποίο κυκλοφορεί με πινακίδες δοκιμής, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου. 6. (1) Η χρήση μη εγγεγραμμένου ή ακινητοποιημένου οχήματος για σκοπούς επίδειξης ή δοκιμής επιτρέπεται μόνο, όταν τοποθετούνται σ' αυτό οι πινακίδες σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5. (2) Η χρήση πινακίδων δοκιμής επιτρέπεται μόνο, μέχρις ότου συναφθεί συμφωνία αγοραπωλησίας και εγγραφεί το όχημα και σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση της ίδιας πινακίδας στο ίδιο όχημα από τον ίδιο αγοραστή για περίοδο πέραν των δεκαπέντε ημερών. (3) Κάθε έμπορος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο παραδίδει, χρησιμοποιεί ή επιτρέπει, ανέχεται ή συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στη χρήση μη εγγεγραμμένου ή ακινητοποιημένου οχήματος κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου διαπράττει αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση

3 μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή μέχρι χιλίων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές, άνευ επηρεασμού του δικαιώματος του δικαστηρίου να επιβάλλει πρόσθετες ποινές όπου ο παρών Νόμος ή άλλοι νόμοι παρέχουν σ' αυτό το δικαίωμα. 7. (1) Ο Έφορος έχει διακριτική εξουσία να ακυρώνει οποτεδήποτε οποιαδήποτε Ακύρωση άδειας επίδειξης και δοκιμής. εκδοθείσα άδεια επίδειξης και δοκιμής, αν ικανοποιηθεί ότι ο κάτοχος της εν λόγω άδειας δεν τηρεί τις πρόνοιες που διαλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο. Επιπλέον ο Έφορος δύναται να αρνηθεί να επανεκδώσει άδεια για οποιαδήποτε περίοδο ή να αρνηθεί να εγγράψει ή να αναστείλει για οποιαδήποτε χρονική περίοδο εγγραφή οχήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου: Νοείται ότι πρόσωπο του οποίου τα συμφέροντα παραβλάπτονται από την πιο πάνω απόφαση του Εφόρου δύναται, εντός δεκαπέντε ημερών από την ακύρωση ή την άρνηση επανέκδοσης της άδειας ή την άρνηση εγγραφής ή την αναστολή εγγραφής του οχήματος, να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. (2) Ο έμπορος, η άδεια του οποίου έχει ακυρωθεί ή εκπνεύσει ή του οποίου η αίτηση για ανανέωση έχει απορριφθεί, οφείλει εντός τριών ημερών να επιστρέψει στον Έφορο όλες τις πινακίδες που του έχουν παραχωρηθεί. (3) Κάθε έμπορος ο οποίος παραλείπει ή αρνείται να επιστρέψει τις πινακίδες, δυνάμει του εδαφίου (2), ή τις χρησιμοποιεί μετά την ακύρωση ή την εκπνοή ή την απόρριψη αίτησης για ανανέωση της άδειάς του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο επιτρέπει, ανέχεται ή συμβάλλει στις πιο πάνω ενέργειες ή παραλείψεις, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή μέχρι πεντακοσίων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές. 8. (1) Απαγορεύεται- Παραποίηση ή αλλαγές στις πινακίδες. (α) Η παραποίηση ή οποιαδήποτε αλλαγή ή επέμβαση στις πινακίδες από οποιοδήποτε πρόσωπο (β) η χρήση πινακίδων που δεν έχουν παραχωρηθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου (2) Παράβαση δυνάμει του παρόντος άρθρου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή μέχρι χιλίων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές. 9. (1) Άνευ επηρεασμού των εξουσιών του δικαστηρίου να επιβάλει οποιαδήποτε ποινή Πρόσθετες εξουσίες του δικαστηρίου. που ο παρών ή άλλος Νόμος του παραχωρεί, δύναται επιπρόσθετα οποιασδήποτε άλλης ποινής να διατάξει, αν κρίνει τούτο σκόπιμο, τη δήμευση οποιουδήποτε οχήματος το οποίο κυκλοφορεί χωρίς να φέρει αριθμούς εγγραφής ή πινακίδες δοκιμής, δυνάμει αυτού ή άλλου Νόμου. (2) Οχήματα τα οποία δημεύονται, δυνάμει του άρθρου αυτού, πωλούνται διά δημόσιου πλειστηριασμού με δικαίωμα του δικαστηρίου να διατάξει όπως μέρος των εισπράξεων επιστραφεί στον ιδιοκτήτη. (3) Το δικαστήριο δύναται επίσης να επιβάλει οποιοδήποτε άλλο όρο κρίνει σκόπιμο, σε διάταγμα δήμευσης που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου. 10. (1) Κάθε αδειούχος έμπορος οφείλει να τηρεί αναλυτική κατάσταση των οχημάτων Τήρηση στοιχείων από τους εμπόρους. που εμπορεύεται και τα οποία κυκλοφορούν με πινακίδες που του παραχωρήθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου. Στην κατάσταση αναφέρεται ο τύπος του οχήματος με τον αριθμό αμαξώματος και μηχανής και στην

4 περίπτωση ακινητοποιημένων οχημάτων ο αριθμός εγγραφής, το όνομα, η διεύθυνση και το επάγγελμα του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το όχημα, τα στοιχεία εκτελώνισης του οχήματος (τύπος C72A), η ασφάλεια του οχήματος, η ημερομηνία και ώρα παράδοσης και επιστροφής και τα διακριτικά στοιχεία της πινακίδας με την οποία εφοδιάστηκε. (2) Ο Έφορος ή οποιοσδήποτε αστυνομικός δικαιούται οποτεδήποτε να επιθεωρεί και να ελέγχει τις καταστάσεις που τηρούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου. (3) Παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συνιστά αδίκημα, τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι χιλίων λιρών. Παράλληλα ο Έφορος δικαιούται να ακυρώσει την άδεια επίδειξης και δοκιμής για οποιαδήποτε περίοδο κρίνει σκόπιμο. Καταργήσεις. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (I): Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 11. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου καταργούνται οι πιο κάτω διατάξεις των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1984 έως 1999: (α) Ο ορισμός "έμπορος" στον Κανονισμό 2 (β) ο Κανονισμός 11 και (γ) η επιφύλαξη της παραγράφου (1) του Κανονισμού 17. Επίσης διαγράφεται η παράγραφος (ε) του Μέρους II του Παραρτήματος του βασικού νόμου και αναριθμούνται ανάλογα οι υπόλοιπες παράγραφοι του. 12. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου του

5 ΜΕΡΟΣ I (άρθρο 3) ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Χορηγείται άδεια στο... από... έμπορο μηχανοκίνητων οχημάτων, για να χρησιμοποιεί σε οποιοδήποτε δρόμο για σκοπούς επίδειξης ή δοκιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, μη εγγεγραμμένα οχήματα τα οποία εισάγει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή ακινητοποιημένα οχήματα ή και τα δύο και τα οποία πρέπει να φέρουν τις πινακίδες εμπόρου που έχουν παραχωρηθεί σε αυτόν με τα διακριτικά σημεία... Η διάρκεια της άδειας αυτής είναι για περίοδο έξι μηνών από. μέχρι. Αναπληρωτής Έφορος Μηχανοκίνητων Οχημάτων. Καταβλήθηκε τέλος... Ημερομηνία: ΜΕΡΟΣ II (άρθρα 3 και 4) Τέλη: 400= για άδεια επίδειξης και δοκιμής 50= για κάθε ζεύγος πινακίδων για κάθε έξι μήνες. ΜΕΡΟΣ III (άρθρο 4)

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3049, 29.3.96

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3049, 29.3.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3049, 29.3.96 133 Ν. 32(Ι)/96 Ο περί Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Λιπασμάτων Νόμος του 2006. Ερμηνεία. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4206, 20/5/2009 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4206, 20/5/2009 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΘΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 1(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2770 της 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 702 Ν. 41(Ι)/95 Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 176(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε. Ε. Π α ρ. Ι ( I ), Α ρ. 3 7 2 2, 1 3 / 6 / 25000( 3I ) / 2 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 174 του 1986 33(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4081, 7/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4081, 7/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

"Κώδικας STCW" σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως

Κώδικας STCW σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. του παρόντος Νόμου

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. του παρόντος Νόμου ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1988 ΚΑΙ 199Ο ΜΕΡΟΣ Ι. - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 Άρθρο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3. Συμβούλιο Εγγραφής. 4. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3517, 27/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3517, 27/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3517 της 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Ο ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4137, 27.7.2007 Ν. 125(Ι)/2007 Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμός 4214 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 695

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμός 4214 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 695 Ν. 85(l)/2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ \ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4214 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 695 Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3481, 16/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3481, 16/3/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3481 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος του 2001 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα