ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αρ. Φακ. : ΦΥ 30/2010 Συμβ.. : 27/2014 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αρ. Φακ. : ΦΥ 30/2010 Συμβ.. : 27/2014 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια αντιδραστηρίων & αναλώσιμων υλικών κατάλληλων για τη λειτουργία των βιοχημικών αναλυτών ACE-SPACE, ILAB 600, LISA 300 & WAKO-TOSHIBA 30R, ιδιοκτησίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πλέον Π.Ε.Δ.Υ.) για χρονικό διάστημα εννέα μηνών» (ΦΥ/ 30-10) 1

2 Αρ. Φακ. : ΦΥ 30/2010 Συμβ.. : 27/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Μαρούσι σήμερα την 22/7/14, ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, επί της οδού Κηφισίας 39 μεταξύ αφ ενός του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΝΤΟΥ, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα περίπτωση με την ιδιότητα του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και αφετέρου της εταιρείας Ε.Π.Ε., οδός Αιγίνης 16, Αγ. Δημήτριος Αττικής - Τ.Κ ,-Τηλ.: , Fax: νομίμως εκπροσωπούμενη από τη Γεσθημανή Παπαδάκη δυνάμει του 30362/ καταστατικού της, έχοντας υπόψη : Α. Την κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με τη οποία διεξήχθη ο διαγωνισμός και ιδιαίτερα: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 266/89 «Οργανισμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το άρθρο 5 του Ν.861/79 περί αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. και του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 3. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95(ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις». 4. Του 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) άρθρο 14, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/ ) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών, που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/ Του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 6. Του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/ ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/ ) «Τροποποίηση του Ν.3310/05 - Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 7. To Π.Δ.60/07 (ΦΕΚ 64/Α/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07/07) «Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου». 9. Την παρ.12 του άρθρου 27 του Ν. 3867/10 (ΦΕΚ 128//3-8-10, τ. Α ) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.» 10. Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου

3 όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007». 11. Τις διατάξεις του άρθ. 21 του Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 12. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.» 13. Του Ν.3918/2011 «Διαθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.» 14. Του άρθρου 29, παρ.2 α του Ν.4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » 15. To άρθρο 21 του ν. 4238/14 ήτοι «Μισθοδοσία προσωπικού, οικονομική διαχείριση και μεταβίβαση κινητής και ακίνητης περιουσίας». 16. Την Υ3/ΓΠ/οικ.23726/ εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας «Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/ Διευκρινήσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ». 17. Την με αρ. Γ.Π./οικ /14 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας (ΦΕΚ 376 τ.β / Χωροταξική κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των ΔΥΠΕ της Χώρας). Β. Τις αποφάσεις: 1. Την με αρίθμ /2565/ΔΟΣ/ (ΦΕΚ.1590/Β/2005) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». 2. Την με αρίθμ / (ΦΕΚ.1673/Β/2007) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005». 3. Την Π1/4773/ κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών & Υπουργού Ανάπτυξης «Έγκριση ΕΠΠ έτους 2012 Πιστώσεις 2012», στο οποίο περιλαμβάνονται και οι προμήθειες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κ.α «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ») καθώς & την Π1/624/ απόφαση. 4. Την Π1/2354/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης περί «εφαρμογής του ΕΠΠ έτους 2011». 5. Την με αρ. Π1/1105/ εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών». 6. Τη με αρ. πρωτ.φ.1/5/31875/6310/ έγκριση ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 7. Τη με αρ. 151/28/ απόφαση Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για έγκριση διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού και της σχετικής πίστωσης. Γ. ι) Την υπ αριθμ. 825/145/ απόφαση Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο το αποτέλεσμα του ανοικτού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε την 28 η σε συνέχεια της υπ αριθμ. Λ30/Φ/1/ προκήρυξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με αντικείμενο την ανάδειξη χορηγητή / των προμήθειας αντιδραστηρίων & αναλώσιμων υλικών κατάλληλων για τη λειτουργία των βιοχημικών αναλυτών ACE-SPACE, ILAB 600, LISA 300 & WAKO-TOSHIBA 30R, ιδιοκτησίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πλέον Π.Ε.Δ.Υ.) για χρονικό διάστημα εννέα μηνών, καθώς και ιι) Tην υπ αριθμ. 345/169/ τροποποιητική απόφαση της με αρ. 825/145/ κατακυρωτικής απόφασης Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ ιιι) Την με αρ. Α.Π.Β2.β/112012/ (ΑΔΑ : ΒΛ08Θ-6Ο6) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους ,82 συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ του έτους 2014 (ΚΑΕ ) για κάλυψη δαπάνης προμήθειας 3

4 αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών κατάλληλων για τη λειτουργία των ιδιόκτητων βιοχημικών αναλυτών WACO TOSHIBA, LISA 300, ILAB 600, ACE sp ACE iv) Tην με αρ. πρωτ. ΑΑΥ Μ1202/ (ΑΔΑ: ΩΛΟΒΟΞ7Μ-ΟΚΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης ύψους ,72 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οικ. έτους 2014 στον Κ.Α.Ε «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού». συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι : Η εταιρεία Ε.Π.Ε., ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Τηλ.: , Fax ), η οποία εφεξής καλείται στην παρούσα σύμβαση «Ο Χορηγητής» αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγεί στον ΕΟΠΠΥ, τα είδη της Λ30/Φ/1/ , προκήρυξης του σχετικού με την παρούσα σύμβαση ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε την 28 η /8/12, για την ανάδειξη χορηγητή / των προμήθειας αντιδραστηρίων & αναλώσιμων υλικών κατάλληλων για τη λειτουργία των βιοχημικών αναλυτών ACE-SPACE, ILAB 600, LISA 300 & WAKO-TOSHIBA 30R, ιδιοκτησίας ΙΚΑ ΕΤΑΜ (πλέον Π.Ε.Δ.Υ.), και τα οποία θα είναι όπως λεπτομερώς περιγράφονται : α) στην ανωτέρω προκήρυξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ β) στην με αρ. 825/145/ κατακυρωτική απόφαση Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ γ) στην με αρ. 345/169/ τροποποιητική απόφαση Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ δ) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του χορηγητή ΕΙΔΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Αναλυτική περιγραφή των ειδών σύμφωνα με την προσφορά του χορηγητή «ΕΠΕ» για τους αναλυτές ACE & SP ACE, WACO- TOSHIBA, LISA 300 και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Οι τεχνικές προδιαγραφές των αντιδραστηρίων για τους βιοχημικούς αναλυτές καθώς και οι ειδικοί όροι, θα είναι σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, τους όρους της προκήρυξης και την κατακυρωτική απόφαση. 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ACE & SP-ACE 1. Τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα και συμβατά με το πρωτόκολλο λειτουργίας των αναλυτών για τους οποίους θα προσφερθούν, εξασφαλίζοντας από κάθε άποψη την ομαλή λειτουργία των αναλυτών. 2. Η παρασκευάστρια εταιρεία πρέπει να καλύπτεται από πιστοποιητικό ποιότητας ISO και άδεια παρασκευής in vitro αντιδραστηρίων του οικείου εποπτεύοντος οργανισμού προκειμένου να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα και η τυποποιημένη παρασκευή τους. 3. Επί της συσκευασίας των αντιδραστηρίων και σε εμφανές σημείο πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις: α) Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. β) Τα στοιχεία που είναι αναγκαία προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίζει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητα του και το περιεχόμενο της συσκευασίας. γ) Την ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια χωρίς υποβιβασμό της επίδοσής του. Σε κάθε συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά όπου θα αναφέρονται επιπλέον: α) Οι συνθήκες αποθήκευσης και ο χρόνος διατήρησης μετά την αποσφράγιση της πρωτογενούς συσκευασίας, καθώς και οι συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των αντιδραστηρίων εργασίας. β) 4

5 Οι επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική του ευαισθησία, την επαναληψιμότητα, τις αντιδράσεις αλληλεπίδρασης (σταυραντιδράσεις ) και την γραμμικότητά του. 4. Αν τα αντιδραστήρια δεν είναι σε συσκευασία συμβατή με τις απαιτήσεις του αναλυτή, ο προμηθευτής οφείλει μαζί με τα αντιδραστήριά του να προσκομίσει και τους αντίστοιχους υποδοχείς (κωδικοποιημένους) για τον τύπο του αναλυτή για τον οποίο προορίζονται. Διαφορετικά θα επιβαρύνεται με το κόστος των υποδοχέων. Ο αριθμός των υποδοχέων για κάθε συσκευασία να είναι τέτοιος ώστε να μην επαναχρησιμοποιούνται. 5. Καθ όλο το χρονικό διάστημα που θα χορηγούνται σύμφωνα με τη σύμβαση τα αντιδραστήρια στις υγειονομικές μονάδες του Ιδρύματος (πλέον Π.Ε.Δ.Υ.) θα ελέγχονται κατά διαστήματα ως προς την ποιότητα τους. Σε περίπτωση δε που αποδεδειγμένα παρατηρηθούν αποκλίσεις από τις αναφερόμενες προδιαγραφές και που δεν οφείλονται σε δυσλειτουργία των αναλυτών, ο χορηγητής θα καλείται σε άμεση αντικατάσταση των υποδεικνυομένων αντιδραστηρίων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του χορηγητή το ΙΚΑ (πλέον Π.Ε.Δ.Υ.) δύναται να προμηθευτεί τα εν λόγω αντιδραστήρια από τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού με χρέωση της διαφοράς τιμής στον πρώτο χορηγητή. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η παράδοση θα γίνεται στα επί μέρους υποκαταστήματα, εντός του οριζόμενου χρόνου από την παραγγελία τους, με ευθύνη του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Κατά την ημερομηνία παράδοσης του αντ/ρίου η διάρκεια ζωής που απομένει να είναι τουλάχιστον τα 2/3 της συνολικής διάρκειας ζωής. 2. Τα προϊόντα οφείλουν να έχουν σήμανση CE εφόσον έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στις διατάξεις της κοινής Υπουργ. Απόφασης αριθμ. ΔΥ8δ/οικ.3607/892 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για in vitro ιατροτεχνολογικά προϊόντα (ΦEK 1060/ ). Βιοχημικοί Αναλυτές ACE & sp ACE. Στον πίνακα (σελίδες 8-11) περιλαμβάνονται τα είδη που κατακυρώθηκαν στην εταιρεία ΕΠΕ (οδός Αιγήνης 16, Τ.Κ Αγ. Δημήτριος Αττικής) και σύμφωνα με την προκήρυξη Λ30Φ/1/ Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι αύξοντες αριθμοί α/α των ειδών, τα είδη εξετάσεων, τα προσφερόμενα είδη/μέθοδοι, η προτεινόμενη ποσότητα μειοδότη σε σετ για εννέα (9) μήνες, η συσκευασία, οι εξετάσεις ανά συσκευασία, η τιμή σε ΕΥΡΩ ( ) ανά τέστ, η τιμή σε ΕΥΡΩ ( ) ανά ml, η τιμή σε ΕΥΡΩ ( ) ανά συσκευασία καθώς και η δαπάνη σε ΕΥΡΩ ( ) (χωρίς ΦΠΑ) για εννέα (9) μήνες. Τα στοιχεία θα είναι σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, τους όρους της προκήρυξης με αρ. Λ30/Φ/1/ , την με αρ. 825/145/ κατακυρωτική απόφαση καθώς και την υπ αριθμ. 345/169/ τροποποιητική απόφαση Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ. 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ WAKO - TOSHIBA 30 R 1. Τα αντιδραστήρια θα πρέπει να είναι απόλυτα κατάλληλα και συμβατά με το πρωτόκολλο λειτουργίας των αναλυτών για τους οποίους θα προσφερθούν εξασφαλίζοντας από κάθε άποψη την ομαλή λειτουργία των αναλυτών. 2. Η παρασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να καλύπτεται από πιστοποιητικό ποιότητας ΙSO και άδεια παρασκευής in vitro αντιδραστηρίων του οικείου εποπτεύοντος οργανισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα και η τυποποιημένη παρασκευή τους. 3. Επί της συσκευασίας των αντιδραστηρίων και σε εμφανές σημείο πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις: α) Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. β) Τα στοιχεία που είναι αναγκαία προκειμένου o χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίζει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας. γ) Την ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια χωρίς υποβιβασμό της επίδοσής του. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να 5

6 περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά όπου θα αναφέρονται επιπλέον: α) Οι συνθήκες αποθήκευσης και ο χρόνος διατήρησης μετά από την αποσφράγιση της πρωτογενούς συσκευασίας καθώς και οι συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των αντιδραστηρίων εργασίας. β) οι επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την ακρίβεια, την επαναληψιμότητα, τις σταυραντιδράσεις και τη γραμμικότητα. 4. Η συσκευασία των αντιδραστηρίων να είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του αναλυτή για τον οποίο προσφέρονται. Ο προμηθευτής του οποίου τα προσφερόμενα αντιδραστήρια δεν είναι σε συσκευασία συμβατή με τις απαιτήσεις του αναλυτή, οφείλει μαζί με τα αντιδραστήριά του να προσκομίσει και τους αντίστοιχους υποδοχείς για τον τύπο του αναλυτή που προορίζονται. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβαρύνεται με το κόστος των υποδοχέων. Ο αριθμός των υποδοχέων πρέπει να ανταποκρίνεται στην ποσότητα του προσφερομένου αντιδραστηρίου ώστε να μην επαναχρησιμοποιούνται. 5. Καθ' όλο το χρονικό διάστημα που θα χορηγούνται σύμφωνα με την σύμβαση αντιδραστήρια στις υγειονομικές μονάδες του Ιδρύματος θα ελέγχονται κατά διαστήματα ως προς την ποιότητά τους. Σε περίπτωση δε που αποδεδειγμένα παρατηρηθούν αποκλίσεις από τις αναφερόμενες προδιαγραφές και που δεν θα οφείλονται σε δυσλειτουργία των αναλυτών, ο χορηγητής θα καλείται σε άμεση αντικατάσταση των υποδεικνυομένων αντιδραστηρίων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του χορηγητή, το ΙΚΑ (πλέον Π.Ε.Δ.Υ.) δύναται να προμηθευτεί τα εν λόγω αντιδραστήρια από τον επόμενο κατά σειράν κατάταξης του διαγωνισμού προσφέροντα, με χρέωση της διαφοράς τιμής στον πρώτο χορηγητή. 6. Η παράδοση θα γίνεται στα επί μέρους Υποκαταστήματα εντός του οριζόμενου χρόνου από την παραγγελία τους, με ευθύνη του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η παράδοση θα γίνεται στα επί μέρους υποκαταστήματα, εντός του οριζόμενου χρόνου από την παραγγελία τους, με ευθύνη του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Κατά την ημερομηνία παράδοσης του αντ/ρίου η διάρκεια ζωής που απομένει να είναι τουλάχιστον τα 2/3 της συνολικής διάρκειας ζωής. 2. Τα προϊόντα οφείλουν να έχουν σήμανση CE εφόσον έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στις διατάξεις της κοινής Υπουργ. Απόφασης αριθμ. ΔΥ8δ/οικ.3607/892 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για in vitro ιατροτεχνολογικά προϊόντα (ΦEK 1060/ ). Βιοχημικοί Αναλυτές WACO-TOSHIBA Στον πίνακα (σελίδες 11-13) περιλαμβάνονται τα είδη που κατακυρώθηκαν στην εταιρεία Ε.Π.Ε. (οδός Αιγήνης 16, Τ.Κ Αγ. Δημήτριος Αττικής) και σύμφωνα με την υπ αριθμ. Λ30/Φ/1/ Συγκεκριμένα στους πίνακες περιλαμβάνονται οι αύξοντες αριθμοί α/α των ειδών, τα είδη εξετάσεων, τα προσφερόμενα είδη/μέθοδοι, η προτεινόμενη ποσότητα μειοδότη σε σετ για εννέα (9) μήνες, η συσκευασία, οι εξετάσεις ανά συσκευασία, η τιμή σε ΕΥΡΩ ( ) ανά τέστ, η τιμή σε ΕΥΡΩ ( ) ανά ml, η τιμή σε ΕΥΡΩ ( ) ανά συσκευασία καθώς και η δαπάνη σε ΕΥΡΩ ( ) (χωρίς ΦΠΑ) για εννέα (9) μήνες. Τα στοιχεία θα είναι σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, τους όρους της προκήρυξης με αρ. Λ30/Φ/1/ , την με αρ. 825/145/ κατακυρωτική απόφαση καθώς και την υπ αριθμ. 345/169/ τροποποιητική απόφαση Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ. 3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ LISA Τα αντιδραστήρια θα πρέπει να είναι απόλυτα κατάλληλα και συμβατά με το πρωτόκολλο (πρωτότυπο όχι φωτοτυπία) λειτουργίας των αναλυτών, για τους οποίους θα προσφερθούν, εξασφαλίζοντας από κάθε άποψη την ομαλή λειτουργία των αναλυτών. 6

7 2. Επί της συσκευασίας των αντιδραστηρίων και σε εμφανές σημείο πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις: α) Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή, β) Τα στοιχεία που είναι αναγκαία προκειμένου o χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίζει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας, γ) Την ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια χωρίς υποβιβασμό της επίδοσής του. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά ή στα αγγλικά όπου θα αναφέρονται επιπλέον: α) Οι συνθήκες αποθήκευσης και ο χρόνος διατήρησης μετά από την αποσφράγιση της πρωτογενούς συσκευασίας, καθώς και οι συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των αντιδραστηρίων εργασίας, β) οι επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την ακρίβεια, την επαναληψιμότητα, τις σταυραντιδράσεις και τη γραμμικότητα (Να κατατεθούν εσώκλειστα πρωτότυπα για τον συγκεκριμένο αναλυτή). 3. Η συσκευασία των αντιδραστηρίων να είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του αναλυτή για τον οποίο προσφέρονται. Ο προμηθευτής, του οποίου τα προσφερόμενα αντιδραστήρια δεν είναι σε συσκευασία συμβατή με τις απαιτήσεις του αναλυτή, οφείλει μαζί με τα αντιδραστήριά του να προσκομίσει και τους αντίστοιχους υποδοχείς και bar code για τον τύπο του αναλυτή που προορίζονται. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβαρύνεται με το κόστος των υποδοχέων και bar code. Ο αριθμός των υποδοχέων πρέπει να ανταποκρίνεται στην ποσότητα του προσφερομένου αντιδραστηρίου ώστε να μην επαναχρησιμοποιούνται. 4. Καθ' όλο το χρονικό διάστημα που θα χορηγούνται σύμφωνα με την σύμβαση αντιδραστήρια στις υγειονομικές Μονάδες του Ιδρύματος (πλέον Π.Ε.Δ.Υ.) θα ελέγχονται κατά διαστήματα ως προς την ποιότητά τους. Σε περίπτωση δε που αποδεδειγμένα παρατηρηθούν αποκλίσεις από τις αναφερόμενες προδιαγραφές και που δεν θα οφείλονται σε δυσλειτουργία των αναλυτών, ο χορηγητής θα καλείται σε άμεση αντικατάσταση των υποδεικνυομένων αντιδραστηρίων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του χορηγητή, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πλέον Π.Ε.Δ.Υ.) δύναται να προμηθευτεί τα εν λόγω αντιδραστήρια από τον επόμενο κατά σειράν κατάταξης του διαγωνισμού προσφέροντα, με χρέωση της διαφοράς τιμής στον πρώτο χορηγητή. 5. Η παράδοση θα γίνεται στα επί μέρους Υποκαταστήματα με ευθύνη του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η παράδοση θα γίνεται στα επί μέρους Υποκαταστήματα, εντός του οριζόμενου χρόνου από την παραγγελία τους, με ευθύνη του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Κατά την ημερομηνία παράδοσης του αντ/ρίου η διάρκεια ζωής που απομένει να είναι τουλάχιστον τα 2/3 της συνολικής διάρκειας ζωής του. 2. Τα προϊόντα οφείλουν να έχουν σήμανση CE εφόσον έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στις διατάξεις της κοινής Υπουργ. Αποφασης αριθμ. ΔΥ8δ/οικ.3607/892 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για in vitro ιατροτεχνολογικά προϊόντα (ΦEK 1060/ ). ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ LISA 300 Στον πίνακα (σελίδες 14-15) περιλαμβάνονται τα είδη που κατακυρώθηκαν στην εταιρεία Ε.Π.Ε. (οδός Αιγήνης 16, Τ.Κ Αγ. Δημήτριος Αττικής) και σύμφωνα με την προκήρυξη Λ30/Φ/1/ Συγκεκριμένα στους πίνακες περιλαμβάνονται οι αύξοντες αριθμοί α/α των ειδών, τα είδη εξετάσεων, τα προσφερόμενα είδη/μέθοδοι, η προτεινόμενη ποσότητα μειοδότη σε σετ για εννέα (9) μήνες, η συσκευασία, οι εξετάσεις ανά συσκευασία, η τιμή σε ΕΥΡΩ ( ) ανά τέστ, η τιμή σε ΕΥΡΩ ( ) ανά ml, η τιμή σε ΕΥΡΩ ( ) ανά συσκευασία καθώς και η δαπάνη σε ΕΥΡΩ ( ) (χωρίς ΦΠΑ) για εννέα (9) μήνες. Τα στοιχεία θα είναι σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, τους όρους της προκήρυξης με αρ. Λ30/Φ/1/ , την με αρ. 825/145/ κατακυρωτική απόφαση καθώς και την υπ αριθμ. 345/169/ τροποποιητική απόφαση Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ. 7

8 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ Πίνακας κατακύρωσης : Στην εταιρεία Ε.Π.Ε., οδός Αιγήνης 16, Τ.Κ Αγ. Δημήτριος Αττικής κατακυρώνονται τα παρακάτω είδη εξετάσεων που αφορούν τον αναλυτή ACE & sp -ACE, WACO - TOSHIBA 30R, LISA 300 A/A ΕΙΔΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2 Ουρία 3 Χοληστερίνη ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ/ MΕΘΟΔΟΣ Ουρία /Μέθοδος Ενζυματική GIDH/NADH Χοληστερίνη/ Μέθοδος Ενζυματική CE/CO/PAP ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ACE & sp-ace ΠΡΟΤΕΙΝΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ (ΣΕΤ) Χ 30 ml, 12 X 100 tests 12 Χ 30 ml, 12 X 107 tests ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΤΕΣΤ / ΑΝΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΕΣΤ ΣΕ ΕΥΡΩ ML ΑΝΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ (Χωρίς ΦΠΑ) ,0183 0, , ,0249 0, , Ουρικό Οξύ Ουρικό Οξύ/ Μέθοδος Ενζυματική ουρικάσης - PAP Χ 30 ml, 12 X 200 tests ,0133 0, , Τριγλυκερίδια Τριγλυκερίδια /Μέθοδος Ενζυματική GPO/PAP Χ 30 ml, 12 X 133 tests ,0439 0, , LDL LDL /Μέθοδος DIRECT 7 HDL HDL /Μέθοδς DIRECT 8 SGPT SGPT / Μέθοδος IFCC (Διεθνούς Εταιρείας Κλινικής Χημείας) R1 : 2 Χ 30 ml, R2: 1 X 20 ml, 2 X 125 tests R1 : 6 Χ 30 ml, R2: 2 X 30 ml, 6 X 125 tests 12 Χ 30 ml, 12 X 200 tests 250 0,600 1, , ,3333 1, , ,0208 0, , SGOT SGOT / Μέθοδος IFCC (Διεθνούς Εταιρείας Κλινικής Χημείας) Χ 30 ml, 12 X 200 tests ,0208 0, ,

9 10 γ-gt Γ-GT / Μέθοδος SZASZ Χ 30 ml, 12 X 200 tests ,0271 0, , Αλκαλική φωσφατάση Αλκαλική φωσφατάση/ Μέθοδος DGKC (Γερμανικής Κλινικής Χημείας) Χ 30 ml, 12 X 187 tests ,0223 0, , Αλβουμίνη Αλβουμίνη / Μέθοδος Πράσινο της βρωμοκρεζόλης (BCG) 86 9 Χ 30 ml, 9 X 100 tests 900 0,0167 0, , Ασβέστιο Ασβέστιο/ Mέθοδος Arsenazo 19 Μαγνήσιο Μαγνήσιο/ Mέθοδος 20 Αμυλάση Αμυλάση / Mέθοδος 21 CK CK / Mέθοδος 22 CK-MB CK-MB / Mέθοδος 23 Φερριτίνη Φερριτίνη / Mέθοδος 24 LDH LDH / Mέθοδος 25 Σίδηρος Σίδηρος / Mέθοδος 27 CRP (ποσοτική) CRP (ποσοτική) /Mέθοδος Χ 30 ml, 6 X 150 tests 6 Χ 30 ml, 6 X 100 tests 6 Χ 30 ml, 6 X 200 tests R1 : 4 Χ 24ml, R2: 1 X 24 ml, 5X160 tests R1 : 4 Χ 24ml, R2: 1 X 24 ml, 5 X 160 tests R1 : 2 Χ 25ml, R2: 1 X 10 ml, 2 X 200 tests R1 : 4 Χ 24ml, R2: 1 X 24 ml, 5X160 tests R1 :10 Χ 30ml, R2: 2 X 11 ml, 10 X 176 tests R1 :2Χ 30ml, R2: 1 X 9 ml, 2 X 200 tests 900 0,0178 0, , ,07 0, , ,1417 0, , ,075 0, , ,150 1, , ,75 5, , ,0263 0, , ,0483 0, , ,30 1, ,

10 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ (ΣΕΤ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΤΕΣΤ / ΑΝΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΕΣΤ ΑΝΑ ml ΑΝΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ (Χωρίς ΦΠΑ) 1 Control Ι (πολυπαραμετρικό control φυσιολογικό για εξετάσεις ρουτίνας) CONTROL I (BIONORM) 219 4x5 ml 2,00 40, , Control Ι Ι (πολυπαραμετρικό control παθολογικό για εξετάσεις ρουτίνας) CONTROL I I (BIOPATH) 219 4x5 ml 2,00 40, , Calibrator (πολυπαραμετρικό για εξετάσεις ρουτίνας) CALIBRATOR (BIOMULTICAL) 251 4x3 ml 3, , , ΟΜΑΔΑ Δ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ (ΣΕΤ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΤΕΣΤ / ΑΝΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΕΣΤ ΑΝΑ ml ΑΝΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ (Χωρίς ΦΠΑ) 1 Ferritin Calibrator Ferritin Calibrator 2 3 Ferritin Control ABNormal Ferritin Control Normal Ferritin Control ABNormal Ferritin Control Normal 6 CRP Calibrator CRP Calibrator 7 8 CRP Control ABNormal CRP Calibrator Normal CRP Control ABNormal CRP Calibrator Normal 44 5x1 ml 18,00 90, , x1 ml 30,00 90, , x1 ml 30,00 90, , x1 ml 16,00 80, , x1 ml 20,00 60, , x1 ml 20,00 60, ,

11 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ 18 LDL Calibrator LDL Calibrator 19 LDL Control LDL Control 20 HDL Calibrator HDL Calibrator HDL Control ABNormal HDL Control Normal HDL Control ABNormal HDL Control Normal 53 4x1 ml 10,00 40, , x5 ml 2,00 40, , x1 ml 10,00 40, , x5ml 2,00 40, , x5 ml 2,00 40, , Σύνολο δαπάνης : ,00 πλέον ΦΠΑ και ,28 με ΦΠΑ 23% A/A ΕΙΔΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 Σάκχαρο & καμπύλη 2 Ουρία 4 Ουρικό οξύ 5 Τριγλυκερίδια ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ/ MΕΘΟΔΟΣ Σάκχαρο & καμπύλη /Mέθοδος Κινητική GOD /PAP Ουρία /Μέθοδος GIDH/NADH Ουρικό οξύ / Μέθοδος Uricase PAP Τριγλυκερίδια / Μέθοδος GPO/PAP 9 SGPT SGPT / Μέθοδος IFCC ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΗΣ WACO - TOSHIBA 30R ΠΡΟΤΕΙΝΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ (ΣΕΤ) Χ50ml, 12x166 tests R1 : 9x50ml, R2 : 3x37,5ml, 1872 tests 12x50ml, 12x200 tests 12x50ml, 12x200 tests R1 : 9x50ml, R2 : 3x37,5ml, 2250 tests ΤΕΣΤ / ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΕΣΤ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) ΑΝΑ ML ΑΝΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ (Χωρίς ΦΠΑ) ,0146 0, , , ,0374 0, , , ,0258 0, , , ,0479 0, , , ,0364 0, , ,

12 10 SGOT SGOT / Μέθοδος IFCC 11 γ-gt γ-gt / Μέθοδος SZASZ 12 Αλκαλική φωσφατάση Αλκαλική φωσφατάση / Μέθοδος Kινητική DGKC 14 Αλβουμίνη Αλβουμίνη / Μέθοδος BCG 15 Ολικά λευκώματα 20 Φωσφόρος (ορούούρων) 22 Αμυλάση (ορού-ούρων) Ολικά λευκώματα / Μέθοδος Biuret Φωσφόρος (ορού-ούρων)/ Μέθοδος uv Αμυλάση (ορού-ούρων) / Μέθοδος CNP-G3 23 CK CK / Μέθοδος IFCC/DGKC 24 CK-MB CK-MB / Μέθοδος IFCC/DGKC 27 LDH LDH / Μέθοδος DGKC 28 Σίδηρος Σίδηρος / Μέθοδος ΦΕΡΕΝΙΟΥ R1 : 9x50ml, R2 : 3x37,5ml, 2250 tests R1 : 9x50ml, R2 : 3x37,5ml, 2250 tests 12x50ml, 12x200 tests 24x50ml, 24x200 tests 24x50ml, 24x200 tests 24x50ml, 24x166tests 4x50ml, 4x200 tests R1: 6X50ml R2: 3x25 ml, 1500 tests R1: 2X50ml R2: 1x25 ml, 500 tests R1 : 9x50ml, R2 : 3x37,5ml, 2250 tests R1 : 9x50ml, R2 : 3x37,5ml, 2250 tests ,0364 0, , , ,0422 0,169 95, , ,0333 0, , , ,0146 0, , , ,0146 0, , , ,0276 0, , , ,2125 0,85 170, , ,1100 0,44 165, , ,220 0,88 110, , ,047 0, , , ,047 0, , ,

13 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ A/A ΕΙΔΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1 WALKIN R ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ/ MΕΘΟΔΟΣ WAKLIN R (WATER BATH ADDITIVE) 2 WALKIN 14 WAKLIN 14 (CLEANER 14) 3 WALKIN 3 WAKLIN 3 (CLEANER 3) ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ (ΣΕΤ) ΤΕΣΤ / ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΕΣΤ ΣΕ ΕΥΡΩ ML ΑΝΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ (Χωρίς ΦΠΑ) 73 1x500ml 0, , , x500ml 0, , , x500ml 0, , , A/A ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ/ MΕΘΟΔΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ (ΣΕΤ) ΤΕΣΤ / ΣΕ ΕΥΡΩ TEM ΣΕ ΕΥΡΩ ML ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ (Χωρίς ΦΠΑ) 4 CUPS ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ CUPS ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΟΙΚΟΥ BIOSIGMA 5 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ τεμ 0, ΤΕΜ 4, A/A ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ/ MΕΘΟΔΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ (ΣΕΤ) ΤΕΣΤ / ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΕΣΤ ΣΕ ΕΥΡΩ ML ΑΝΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ (Χωρίς ΦΠΑ) ΟΜΑΔΑ Α 1 MULTI CONTROL I MULTI CONTROL I (BIONORM) 70 4Χ5ml 4, , , MULTI CONTROL II 3 MULTI CALIBRATION MULTI CONTROL II (BIOPATH) MULTI CALIBRATION (BIOMULTICAL) 53 4x5ml 4, , , x3ml 5, , , Σύνολο δαπάνης : ,00 πλέον ΦΠΑ ΚΑΙ ,61 με ΦΠΑ 23% 13

14 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ A/A ΕΙΔΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 Σάκχαρο & καμπύλη 2 Ουρία 4 Ουρικό οξύ 5 Τριγλυκερίδια ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ- ΜΕΘΟΔΟΣ Σάκχαρο & καμπύλη / Mέθοδος GOD/PAP Ουρία/ Μέθοδος UV KINHTIKH Ουρικό οξύ/μέθοδος URICASE/PAP Τριγλυκερίδια/Μέθοδος GPO/PAP 8 SGPT SGPT/Μέθοδος IFCC 9 SGOT SGOT/Μέθοδος IFCC 10 γ- GT γ-gt/μέθοδος SZASZ 11 Αλκαλική φωσφατάση 13 Αλβουμίνη 14 Ολικά λευκώματα 15 Χολερυθρίνη άμεσος Αλκαλική φωσφατάση/μέθοδος DGKC) Αλβουμίνη/Μέθοδος BCG Ολικά λευκώματα/μέθοδος BIURET Χολερυθρίνη άμεσος/μέθοδος DMSO ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ LISA 300 ΠΡΟΤΕΙΝΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ (ΣΕΤ) ΤΕΣΤ / ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΕΣΤ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) ΑΝΑ ΜL ΑΝΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ (Χωρίς ΦΠΑ) 28 4Χ100ml ,0143 0, ,00 532, Χ25ml 664 0,0617 0, , , x50ml 800 0,0413 0, , , x25ml 664 0,0979 0, , , Χ25ml 800 0,0613 0, , , x25 ml 800 0,0613 0, , x25 ml 800 0,1000 0, , x25 ml 800 0,0550 0, , x100 ml ,0211 0, , x100 ml ,0181 0, , x100 ml ,045 0, , Χολερυθρίνη ολική Χολερυθρίνη ολική/μέθοδος DMSO 13 4x100 ml ,045 0, , Κρεατινίνη (ορούούρων) Κρεατινίνη (ορούούρων)/μέθοδος Κινητική JAFFE 29 R1: 2X100 ml R2 : 2x100 ml ,0258 0, ,

15 18 19 Ασβέστιο (ορούούρων) Φωσφόρος (ορούούρων) 20 Μαγνήσιο 21 Αμυλάση (ορούούρων) Ασβέστιο (ορούούρων)/μέθοδος ARSENAZO Φωσφόρος (ορούούρων)/μέθοδος UV Μαγνήσιο/Μέθοδος CALMAGITE Αμυλάση (ορούούρων)/μέθοδος CNP- G3 26 LDH LDH/Μέθοδος P-L 27 Σίδηρος Σίδηρος/ Μέθοδος ΦΕΡΕΝΙΟΥ 22 4X50ml 588 0,0612 0, , X50ml 800 0,0325 0, ,00 9 R1: 2X50 ml R2 : 2x50 ml 664 0,0663 0, , x50ml 268 0,2239 1, ,00 28 R1: 3X28 ml R2 : 1x21 ml 420 0,0833 0, , x25 ml 888 0,0743 0, , Σύνολο δαπάνης : ,00 πλέον ΦΠΑ και ,85 με ΦΠΑ 23% Σύνολο δαπάνης για το σύνολο των αναλυτών : ,00 πλέον ΦΠΑ ή ,74 ΕΥΡΩ συμπ/νου ΦΠΑ 23% Τα είδη που προσφέρονται από την εταιρεία είναι ελληνικά και κυκλοφορούν με το εμπορικό σήμα biosis. 15

16 Μονάδες Υγείας : (WACO TOSHIBA 30R) Α ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΙΓΑΙΟ Δ.ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΗΤΗ Ν.Μ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Wako Chemicals USA WAKO-30R Ν.Μ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Wako Chemicals USA WAKO-30R Τ.Μ.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Wako Chemicals USA WAKO-30R Ν.Μ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Wako Chemicals USA WAKO-30R Ν.Μ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Wako Chemicals USA WAKO-30R Τ.Μ.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Wako Chemicals USA WAKO-30R Τ.Μ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Wako Chemicals USA WAKO-30R Τ.Μ.Υ. Ν.ΚΟΣΜΟΣ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Wako Chemicals USA WAKO-30R Ν.Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Wako Chemicals USA WAKO-30R Τ.Μ.Υ. ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Wako Chemicals USA WAKO-30R Τ.Μ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Wako Chemicals USA WAKO-30R Τ.Μ.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Wako Chemicals USA WAKO-30R N.M.Y. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Wako Chemicals USA WAKO-30R ΤΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Wako Chemicals USA WAKO-30R ΝΜΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Wako Chemicals USA WAKO-30R Ν.Μ.Υ. ΠΑΤΡΩΝ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Wako Chemicals USA WAKO-30R Ν.Μ.Υ. ΒΟΛΟΥ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Wako Chemicals USA WAKO-30R Ν.Μ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Wako Chemicals USA WAKO-30R Ν.Μ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Wako Chemicals USA WAKO-30R Ν.Μ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Wako Chemicals USA WAKO-30R 16

17 Μονάδες Υγείας : (ACE sp ACE) ΑΤΤΙΚΗ Δ.ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ Τ.Μ.Υ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ. ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ. ΙΛΙΟΥ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές ACE SP ACE Τ.Μ.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems SPACE ΤΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE ΤΜΥ ΔΑΦΝΗΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές - ACE Ν.Μ.Υ. ΠΑΤΡΩΝ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Ν.Μ.Υ. ΠΑΤΡΩΝ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Ν.Μ.Υ. ΠΑΤΡΩΝ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems SPACE Ν.Μ.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Ν.Μ.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές ACE ΝΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE 17

18 Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ν.ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν.Μ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Ν.Μ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Ν.Μ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ. ΝΑΟΥΣΑΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Ν.Μ.Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Ν.Μ.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Ν.Μ.Υ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE ΝΜΥ ΡΟΔΟΥ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Ν.Μ.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Ν.Μ.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE ΝΜΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ. ΘΗΒΩΝ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Τ.Μ.Υ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE Ν.Μ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Κλινικής Χημείας, Αναλυτές Schiapparelli Biosystems ACE 18

19 Μονάδες Υγείας : (LISA 300) ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Hycel LISA 300 PLUS ΝΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Hycel LISA 300 PLUS Ν.Μ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Hycel LISA 300 PLUS Τ.Μ.Υ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Hycel LISA 300 PLUS ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Hycel LISA 500 PLUS Τ.Μ.Υ. ΑΡΓΟΥΣ Κλινικής Χημείας, Αυτοματοποιημένοι Αναλυτές Hycel LISA 300 PLUS 19

20 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η προμήθεια-χορήγηση θα ισχύει για χρονικό διάστημα Εννέα (9) μηνών, και θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σημειώνουμε ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές, διότι οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των μονάδων, ενώ οι προμηθευτές-χορηγητές δεν δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση μη προμήθειας-χορήγησης των συμπεριλαμβανομένων στη σύμβαση ειδών, εφόσον οι ανάγκες δεν επιβάλουν αυτό. Σε περίπτωση που το συμβατικό τίμημα λόγω των αναγκών που θα προκύψουν εξαντληθεί πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, θα παύει να ισχύει η υπογραφείσα σύμβαση. Γενικά η χορήγηση είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της Λ30/Φ/1/ προκήρυξης, την προσφορά του χορηγητή και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του Π.Δ. 118/07 και του Π.Δ. 60/07, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση θα γίνεται στις επιμέρους Μονάδες ΕΟΠΥΥ (πλέον Π.Ε.Δ.Υ.), εντός δύο (2) ημερών για την Αθήνα- Πειραιά και πέντε (5) για την επαρχία από τη σχετική παραγγελία στο χορηγητή. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον χορηγητή. O τόπος παράδοσης δύναται να αλλάζει σε περίπτωση μεταφοράς των αναλυτών με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου προς την οικεία ΔΥΠΕ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.Δ.) ή να μετατίθεται. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ μετά την οριστική παραλαβή των ειδών που θα βεβαιώνεται με την αποστολή των πρακτικών παραλαβής από τις Μονάδες, μέχρι την 31/12/14 και από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΔΥΠΕ από την μέχρι την λήξη του συμβατικού χρόνου. Τα τιμολόγια, για τις δαπάνες που βαρύνουν τον ΕΟΠΥΥ μέχρι την θα κατατίθενται στην υπηρεσία προμηθειών του ΕΟΠΥΥ κάθε πρώτο δεκαήμερο του μηνός που έπεται του πληρωτέου διμήνου για να κινηθεί η διαδικασία πληρωμής. Τα τιμολόγια, για τις δαπάνες που βαρύνουν τις Υγειονομικές Περιφέρειες από την θα κατατίθεται στις υπηρεσίες προμηθειών των ΔΥΠΕ, βάσει της χωροταξικής κατανομής των Μονάδων Υγείας, όπως αυτή καθορίστηκε στην Γ.Π./οικ /14 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας κάθε πρώτο δεκαήμερο του μηνός που έπεται του πληρωτέου διμήνου για να κινηθεί η διαδικασία πληρωμής. Ο χορηγητής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο βαρύνουν τους χορηγητές. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). 20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Φακ. : ΦΥ 30/2010 ΑΔΑ: Συμβ.. : 29/2014 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Φακ. : ΦΥ 30/2010 ΑΔΑ: Συμβ.. : 29/2014 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια αντιδραστηρίων & αναλώσιμων υλικών κατάλληλων για τη λειτουργία των βιοχημικών αναλυτών ACE-SPACE, ILAB 600, LISA 300 & WAKO-TOSHIBA 30R, ιδιοκτησίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πλέον Π.Ε.Δ.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Φακ. : ΦΥ 30/2010 ΑΔΑ: Συμβ.. : 31/2014 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Φακ. : ΦΥ 30/2010 ΑΔΑ: Συμβ.. : 31/2014 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια αντιδραστηρίων & αναλώσιμων υλικών κατάλληλων για τη λειτουργία των βιοχημικών αναλυτών ACE-SPACE, ILAB 600, LISA 300 & WAKO-TOSHIBA 30R, ιδιοκτησίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πλέον Π.Ε.Δ.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανάδειξη χορηγητή-των αντιδραστηρίων & αναλωσίμων υλικών για τους βιοχημικούς αναλυτές Olympus AU 560.»

ΘΕΜΑ : «Ανάδειξη χορηγητή-των αντιδραστηρίων & αναλωσίμων υλικών για τους βιοχημικούς αναλυτές Olympus AU 560.» ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 26/3/10 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡ. Εξ.Επείγον ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ & ΑΝΑΛ.ΥΓ.ΥΛΙΚ. Αρ.πρωτ. Υ00/16 Ταχ.Δ/νση : Αγ.Κων/νου 16 Πληροφορίες : K.Γωγόλου Αρ.Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες : Χρυσή Γεωργιάδου Λάρισα 23-10-2015 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 14SYMV001939413 2014-03-21 ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ( Κ.Α.Υ.Φ. ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 09/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 864/30784 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 864/30784 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 864/30784 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Σελ. 5) συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

(Σελ. 5) συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Δ/ΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Νο. 1595/10 (Σελ. 5) Ποσό: 100.158,90 Προμηθευτής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. 13-2056125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑPA ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. Στην Αθήνα σήμερα την 02/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Λάρισα 30/07/2015 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.Οικ. 11641/136083 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015»

«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015» ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015» Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Τιμολόγιο Τιμές εφαρμογής 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βόλος, 28 Ιανουαρίου 2015. Αριθμ. Πρωτ. 1937

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βόλος, 28 Ιανουαρίου 2015. Αριθμ. Πρωτ. 1937 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βόλος, 28 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση : Θρακών 20 Ταχ. Κώδικας: 38 333 Βόλος Πληροφορίες : Παναγοπούλου Ελ. Τηλέφωνο : 24210-36925 FAX : 24210-37818

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/652/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/652/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 3/652/11.7.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του με αριθ. πρωτ. 761/19.02.2013 Προκήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λακκί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Παπάγου, 09/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ Fax 2610990648 Ν.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΕΒΕ Fax210 5584556

ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ Fax 2610990648 Ν.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΕΒΕ Fax210 5584556 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.: 10 3501536, Φαξ: 10 800398

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 6.473,35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 34.618,34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Β Δ.Υ.ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Α Ν Α Θ Ε Σ Η Σ Αριθμός Προμηθευτής Υπηρεσία ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 11/08/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 2311 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙ -ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ Παπάγου, 30 /07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Περιφέρεια Αττικής

Αρ. Πρωτ.: οικ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Περιφέρεια Αττικής 6PROC004582926 206-06-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Τρώων & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΓ0-1ΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/12/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 139394/2619 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 14/2012 ΠΡΟYΠ: 9.998,24 (με Φ.Π.Α. 13%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13SYMV001699706 2013-11-05 Ηράκλειο, 05/11/2013 Αρ. πρωτ.: 190792 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για την εκτέλεση της προμήθειας «πινακίδων σήμανσης δασικώναγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12.191,28 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 2.803,99 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 14.995,27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Κοινό λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 20/2016 Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002899922 2015-07-08

15PROC002899922 2015-07-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002899922

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: 25038 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ99Γ/47/2029 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΥΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ & & ΑΝΑΛ. : 16 : ΠΡΟΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ99Γ/47/2029 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΥΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ & & ΑΝΑΛ. : 16 : ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα,28/05/15 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αριθ. Πρωτ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ99Γ/47/2029 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΥΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛ. Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες : ΠΡΟΣ: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΕΖΦ4691ΩΓ-ΡΜΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 12.06.13 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. Γ99/64/3143 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: B. Βασιλακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 1 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2016» Περιεχόμενα Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Συνολικά αποτελέσματα... 3 Φορολογούμενοι και συνολική βεβαίωση... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Τηλ. : 210-3442850 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι 24/ 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ : 3159 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ποσού:

Διαβάστε περισσότερα