Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI"

Transcript

1 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού Αριθμός προϊόντος: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εταιρεία Pathcom Systems Corp 6759 Sierra Ct. Suite# L Δουβλίνο, CA Τηλέφωνο Φαξ Ηλεκτρονική διεύθυνση

2 Σελίδα 1 από 6 Ημερομηνία αναθεώρησης: Αριθμός αναθεώρησης: 1,10 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση της ουσίας/μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος Συναφείς προσδιορισμένες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της ουσίας/μείγματος Το προϊόν αυτό προορίζεται για επαγγελματική χρήση Λεπτομέρειες του προμηθευτή του φύλλου δεδομένων ασφαλείας Επωνυμία εταιρείας: Διεύθυνση: Τόπος: 1.4. Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: PathCom Systems, Inc Siera Ct. Ste#B Δουβλίνο, CA (9 π.μ.-6 μ.μ. PST, Δ-Π) ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Αυτό το μείγμα δεν έχει προσδιοριστεί ως επικίνδυνο, σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ. Ταξινόμηση GHS Αυτό το μείγμα δεν έχει προσδιοριστεί ως επικίνδυνο, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1272/ Στοιχεία επισήμανσης 2.3. Άλλοι κίνδυνοι ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.2. Μείγματα ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές πληροφορίες Μετά από εισπνοή Αφαιρέστε αμέσως τυχόν μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας (δείξτε του, εάν είναι δυνατό, τις οδηγίες χρήσεις ή το φύλλο δεδομένων ασφαλείας). Πρώτες βοήθειες: Προσέξτε καλά την προστασία σας! Να τηρείτε πάντα τις οδηγίες του φύλλου δεδομένων ασφαλείας. Να παρέχετε φρέσκο αέρα. Μετά από επαφή με το δέρμα Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναφορέσετε. Μετά από επαφή με τα μάτια Μετά από κατάποση Ξεπλύνετε αμέσως προσεκτικά με άφθονο νερό. Ξεπλύνετε το στόμα σας αμέσως και πιείτε άφθονο νερό Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

3 Σελίδα 2 από 6 Ημερομηνία αναθεώρησης: Αριθμός αναθεώρησης: 1,10 Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1. Μέσα κατάσβεσης Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης Τα πυροσβεστικά υλικά θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Άφλεκτο Συστάσεις για τους πυροσβέστες Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Φορέστε αυτόνομο αναπνευστήρα. Πρόσθετες πληροφορίες Συλλέξτε το μολυσμένο από τη φωτιά νερό ξεχωριστά. Δεν επιτρέπεται να εισέρχεται σε αγωγούς αποστράγγισης ή σε επιφανειακά ύδατα. ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα προστασίας σε περίπτωση ατυχήματος 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Χρησιμοποιήστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Δεν επιτρέπεται να εισέρχεται σε επιφανειακά ύδατα ή σε αγωγούς αποστράγγισης Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Απορροφήστε με συνδετικά υλικά υγρών (π.χ. άμμο, γη διατόμων, συνδετικά μέσα με βάση οξέα ή καθολικά συνδετικά μέσα). Χειριστείτε τα αξιοποιηθέντα υλικά όπως αναφέρεται στην ενότητα για την απόρριψη αποβλήτων Παραπομπή σε άλλες ενότητες Ασφαλής χειρισμός: δείτε την ενότητα 7 Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός: δείτε την ενότητα 8 Απόρριψη: Δείτε την ενότητα 13 ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισμός και φύλαξη 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Συστάσεις για ασφαλή χειρισμό Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Συστάσεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης Δεν χρειάζονται ειδικά μέτρα πυροπροστασίας Περισσότερες πληροφορίες για το χειρισμό Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο με προσοχή Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία Διατηρείτε το δοχείο καλά κλειστό. Συστάσεις για τη φύλαξη Διατηρείται στο αρχικό δοχείο σε ένα δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες αποθήκευσης Φυλάσσεται καλά κλειστό στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία μεταξύ 2 C και 8 C στο σκοτάδι Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Το προϊόν αυτό προορίζεται για επαγγελματική χρήση. ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχος έκθεσης στο προϊόν/ατομική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου

4 Σελίδα 3 από 6 Ημερομηνία αναθεώρησης: Αριθμός αναθεώρησης: 1, Έλεγχοι έκθεσης Προστατευτικά μέτρα και μέτρα υγιεινής Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε τα χέρια σας πριν από διαλείμματα και στο τέλος της εργασίας. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε ή πίνετε. Προστασία αναπνευστικού συστήματος Προστασία των χεριών Σε περίπτωση ανεπαρκούς εξαερισμού, χρησιμοποιήστε προστατευτικό αναπνευστικό εξοπλισμό. Όταν χειρίζεστε χημικές ουσίες, πρέπει να φοράτε προστατευτικά γάντια που φέρουν τη σήμανση CE ακολουθούμενη από το τετραψήφιο νούμερο του κοινοποιημένου οργανισμού. Η ποιότητα των γαντιών προστασίας από χημικές ουσίες πρέπει να επιλεχθεί ανάλογα με την ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Για ειδικούς σκοπούς, συνίσταται ο έλεγχος της αντοχής στις χημικές ουσίες των παραπάνω γαντιών με τη βοήθεια του προμηθευτή των γαντιών. Προστασία των ματιών Φοράτε μέσα προστασίας ματιών/προσώπου. Προστασία του δέρματος Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσική κατάσταση: Χρώμα: Οσμή: παχύρρευστο άχρωμο άοσμο Μέθοδος δοκιμής τιμή ph (στους 20 C) Αλλαγές στη φυσική κατάσταση Σημείο τήξης: Αρχικό σημείο βρασμού και περιοχή βρασμού: Σημείο εξάχνωσης: Σημείο μαλάκυνσης: Σημείο ανάφλεξης: Αναφλεξιμότητα Στερεό: Αέριο: Κατώτατο όριο εκρηκτικότητας: Ανώτατο όριο εκρηκτικότητας: Θερμοκρασία ανάφλεξης: Θερμοκρασία αυτανάφλεξης Στερεό: Αέριο: Οξειδωτικές ιδιότητες Μη οξειδωτικό. Πίεση ατμών: Πίεση ατμών: Πυκνότητα: Φαινομενική πυκνότητα:

5 Σελίδα 4 από 6 Ημερομηνία αναθεώρησης: Αριθμός αναθεώρησης: 1,10 Υδατοδιαλυτότητα: Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες Συντελεστής κατανομής: Ιξώδες/δυναμικό: Ιξώδες/κινηματικό: Χρόνος ροής: Πυκνότητα ατμών: Ρυθμός εξάτμισης: Έλεγχος διαχωρισμού με διαλύτη: Περιεκτικότητα σε διαλύτες: 9.2. Άλλες πληροφορίες Περιεκτικότητα κατά βάρος: ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα Δραστικότητα Χημική σταθερότητα Εφόσον φυλαχτεί σωστά, το προϊόν παραμένει σταθερό τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Συνθήκες προς αποφυγή Μη συμβατά υλικά Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικά στοιχεία Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξεία τοξικότητα Τοξικολογικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα. Πρόσθετες πληροφορίες για τις δοκιμές Αυτό το μείγμα δεν έχει προσδιοριστεί ως επικίνδυνο, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008 [CLP]. ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση Πιθανότητα βιοσυσσώρευσης Κινητικότητα στο έδαφος

6 Σελίδα 5 από 6 Ημερομηνία αναθεώρησης: Αριθμός αναθεώρησης: 1, Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αaαb Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Περισσότερες πληροφορίες Δεν επιτρέπεται να εισέρχεται σε επιφανειακά ύδατα ή σε αγωγούς αποστράγγισης. Δεν επιτρέπεται να εισέρχεται στο έδαφος ή στο υπέδαφος. ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Ζητήματα σχετικά με την απόρριψη Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Συστάσεις σχετικά με την απόρριψη Μολυσμένη συσκευασία Δεν επιτρέπεται να εισέρχεται σε επιφανειακά ύδατα ή σε αγωγούς αποστράγγισης. Δεν επιτρέπεται να εισέρχεται στο έδαφος ή στο υπέδαφος. Απόρριψη αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Χειριστείτε τις μολυσμένες συσκευασίες ακριβώς όπως χειρίζεστε την ουσία. Μη μολυσμένες συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν. ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες μεταφοράς Χερσαίες μεταφορές (ADR/RID) Ομάδα συσκευασίας: Άλλες σχετικές πληροφορίες (χερσαίες μεταφορές) Εσωτερικές πλωτές μεταφορές (ADN) Ομάδα συσκευασίας: Άλλες σχετικές πληροφορίες (εσωτερικές πλωτές μεταφορές) Θαλάσσιες μεταφορές (IMDG) Ομάδα συσκευασίας: Άλλες σχετικές πληροφορίες (θαλάσσιες μεταφορές) Εναέριες μεταφορές (ICAO) Ομάδα συσκευασίας:

7 Σελίδα 6 από 6 Ημερομηνία αναθεώρησης: Αριθμός αναθεώρησης: 1,10 Άλλες σχετικές πληροφορίες (εναέριες μεταφορές) Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPΟL 73/78 και του κώδικα IBC ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Στοιχεία σχετικά με την κανονιστική διάταξη Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Πληροφορίες για την εθνική νομοθεσία Επίπεδο ρύπανσης υδάτων (D): 2 - μολυσματικός παράγοντας υδάτων Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση χημικής ασφάλειας των ουσιών του συγκεκριμένου μείγματος. ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες Συντομεύσεις και ακρωνύμια ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Φορτίων) IMDG: Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Αγαθών IATA: Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών GHS: Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης των Χημικών Προϊόντων EINECS: Ευρωπαϊκό Ευρετήριο των Χημικών Ουσιών που Κυκλοφορούν στο Εμπόριο ELINCS: Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Κοινοποιηθεισών Ουσιών CAS: Chemical Abstracts Service LC50: Θανατηφόρος συγκέντρωση, 50% LD50: Θανατηφόρος δόση, 50% Περισσότερες πληροφορίες Οι πληροφορίες αυτές σχετίζονται μόνο με το συγκεκριμένο υλικό για το οποίο προορίζονται και ενδέχεται να μην ισχύουν για τέτοιου είδους υλικά που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες επεξεργασίες. Αυτές οι πληροφορίες είναι, εξ όσων γνωρίζει και πιστεύει η εταιρεία, ακριβείς και αξιόπιστες μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία. Ωστόσο, δεν παρέχει εγγυήσεις ή δηλώσεις για την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την αρτιότητά τους. Επαφίεται στον χρήστη να διασφαλίσει την καταλληλότητα αυτών των πληροφοριών για τη δική του χρήση. (Τα στοιχεία σχετικά µε τα επικίνδυνα συστατικά προέκυψαν από την τελευταία έκδοση του φύλλου δεδοµένων ασφαλείας του εργολάβου.)

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 Εκδόθηκε: 3 Ιανουαρίου 2000 Εμπορική ονομασία: ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Αναθεωρήθηκε: 2 Φεβρουάριος 2015 Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης: 10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 15/5/2015, έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOLLOY Σύρμα λέιζερ 42005 Metalle

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

TH-78 Make-Up Ink 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Hitachi Europe GmbH Am Seestern 18

TH-78 Make-Up Ink 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Hitachi Europe GmbH Am Seestern 18 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ADORA 400SC 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν ADORA 400SC Κωδικός προΐόντος (UVP) 05177715 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

: LUFENURON IMPURITY G CRS

: LUFENURON IMPURITY G CRS Ημερομηνία έκδοσης: 30/08/2013 ενημέρωση: 30/08/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 27/06/2013 εκδοχή: 2.1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Ace Gentile Easy Dose

: Ace Gentile Easy Dose ημερομηνία έκδοσης: 13/07/2012 Αναθεώρηση: Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Χημικός τύπος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Fagron B.V. Venkelbaan 101 2908 KE Capelle aan den IJssel The Netherlands www.fagron.com. Tel.: +31 88 33 11 118 Fax: +31 88 33 11 144

Fagron B.V. Venkelbaan 101 2908 KE Capelle aan den IJssel The Netherlands www.fagron.com. Tel.: +31 88 33 11 118 Fax: +31 88 33 11 144 Σελίδα: 1/6 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 701979 100003 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 10 ón 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια Προσοχή M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Αριθμός Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MYOREX PELLET BAIT Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα