1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου 2. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης επίβλεψης έργου 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου 4. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών γενικής διαχείρισης έργου 5. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών διαχείρισης κατασκευής έργου 6. Σύµβαση κατασκευής έργου (εργολαβία)

2 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: (Τίτλος του έργου) Στη Θεσσαλονίκη σήµερα... ηµέρα. οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: (Στοιχεία Φυσικού ή Νοµικού προσώπου) 1. Ο..., που θα ονοµάζεται στο εξής, για συντοµία, ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ και (πόλη οδός αριθµός) εδρεύει :. [εκπροσωπούµενος νόµιµα από τον... (όταν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο)]. 2. Ο µελετητής (ή οι ακόλουθοι µελετητές): α. β. γ. που θα ονοµάζεται (ή ονοµάζονται) στο εξής ΑΝΑ ΟΧΟΣ [και έχουν διορίσει νόµιµο εκπρόσωπο τον. µε το υπ αριθµ.. πληρεξούσιο του συµβολαιογράφου για τις κοινοποιήσεις εγγράφων, την οικονοµική διαχείριση και κάθε έννοµη σχέση που ανακύπτει από την σύµβαση (για νοµικό (πόλη οδός αριθµός) πρόσωπο)] και εδρεύει :..... συµφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: ΑΡΘΡΟ 1 ο : Γενικά 1.1. Η παρούσα Σύµβαση συνάπτεται µε βάση την καλή πίστη και την επιθυµία των συµβαλλόµενων µερών να υπάρχει σαφής προσδιορισµός των υποχρεώσεων του «εργοδότου» και του «αναδόχου» έναντι του ανατιθεµένου και αναλαµβανοµένου «έργου». 1

3 1.2. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ θεωρείται ότι έχει µελετήσει την παρούσα Σύµβαση και ότι είναι ενήµερος για τη φύση του Έργου και τα επί µέρους αυτού τµήµατα τα οποία έχει να µελετήσει και γενικά καθετί που θα επηρέαζε την κανονική και συνεχή εξέλιξη της µελέτης και δεν µπορεί να προκύψει καµιά επί πλέον αξίωση, αν έχει κάνει κακή εκτίµηση των ανωτέρω στοιχείων Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ θεωρείται ότι έχει παραδώσει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία για την εκπλήρωση του έργου του αναδόχου Σε περίπτωση κατά την οποία δηµιουργηθεί θέµα το οποίο δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύµβαση, ή επιλύεται µε τους κανόνες της καλής πίστης ή παραπέµπεται στην διαιτησία του άρθρου 14. ΑΡΘΡΟ 2 ο : Αντικείµενο της Σύµβασης Στο αντικείµενο της Σύµβασης περιλαµβάνεται: α) Η ανάθεση από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ στον ΑΝΑ ΟΧΟ του «Έργου» :... µε το περιεχόµενο και τις επί µέρους µελέτες που αναφέρονται στο αµέσως επόµενο άρθρο. β) Η αποδοχή της ανάληψης από τον ΑΝΑ ΟΧΟ εκπόνησης της µελέτης του επόµενου άρθρου, µε τους όρους και τις συµφωνίες της σύµβασης, τις βασικές αρχές της σχετικής µε τις µελέτες Νοµοθεσίας καθώς και τις κατευθύνσεις που δίδονται κατά τη διάρκεια εκπόνησής της από τα εντεταλµένα όργανα του ΕΡΓΟ ΟΤΗ. γ) Ο καθορισµός των όρων και των Υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων µερών για την εκπόνηση της πλήρους µελέτης. ΑΡΘΡΟ 3 ο : Αντικείµενο της Μελέτης Στάδια 3.1. Το Έργο που µελετάται αφορά : (περιγράφεται αναλυτικά το αντικείµενο της µελέτης) 3.2. Οι επιµέρους Μελέτες που θα εκπονηθούν είναι: «Αναφέρονται συνοπτικά και µε σαφήνεια τα είδη την επιµέρους µελετών που θα εκπονηθούν α. β. γ. δ.» 2

4 3.3. Η όλη µελέτη θα εκπονηθεί σε τρία στάδια. Καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου της µελέτης θα υπάρχει διαρκής συνεργασία µε τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ ο Στάδιο της Μελέτης Το στάδια αυτό περιλαµβάνει την εκπόνηση της προµελέτης του έργου κατά τα επί µέρους τµήµατα όπως: α. β. γ. (π.χ. α. Αρχιτεκτονική προµελέτη β. Προµελέτη στατικών γ. Προµελέτη εγκαταστάσεων κ.λ.π.) Το στάδιο αυτό οφείλει να παρακολουθεί ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ και να υπογράφει σχετική βεβαίωση έγκρισής της προµελέτης προκειµένου ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ να προχωρήσει στην εκπόνηση του επόµενου σταδίου ο Στάδιο της Μελέτης Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει την εκπόνηση της οριστικής µελέτης και την Μελέτης Εφαρµογής του έργου, κατά τα επί µέρους τµήµατα, όπως περιγράφονται στο 1 ο Στάδιο. Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ υποχρεούται να βεβαιώσει την έγκρισή του και για το Στάδιο αυτό ο Στάδιο της Μελέτης Το Στάδιο περιλαµβάνει την συµπλήρωση φακέλου µε όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και υποβολή του στις αρµόδιες αρχές, προκειµένου να εκδοθούν οι σχετικές άδειες (ή άδεια) για την κατασκευή του έργου. [Σηµ. α) Αναφέρονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συµπλήρωση του φακέλου. β) Αναφέρεται το είδος των αδειών που θα πρέπει να εκδοθούν όπως π.χ. για οικοδοµικό έργο άδεια οικοδοµής από την /νση Πολεοδοµίας κ.λ.π.] «Σηµειώνεται ότι η ανάθεση εκ µέρους του ΕΡΓΟ ΟΤΗ µπορεί να περιορίζεται µόνον στο 1 ο και 2 ο ΣΤΑ ΙΟ ή να επεκτείνεται και σε ειδικές µελέτες, για την ολοκλήρωση του ανατιθεµένου έργου.» 3

5 ΑΡΘΡΟ 4 ο : Χρόνος Μελέτης Παραλαβή 4.1. Ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση του «Έργου» είναι.. (.) ηµερολογιακές ηµέρες. Στο χρόνο αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται οι χρονικές καθυστερήσεις που πιθανόν να συµβούν και για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ. Χρόνος έναρξης της προθεσµίας ορίζεται η ηµέρα της υπογραφής της παρούσας σύµβασης Η κατανοµή του χρόνου µελέτης στα 3 στάδια αυτής, έχει ως εξής: 1 ο Στάδιο: Το πρώτο στάδιο της µελέτης θα διαρκέσει... ηµερολογιακές ηµέρες. 2 ο Στάδιο: Το δεύτερο στάδιο της µελέτης θα διαρκέσει... ηµερολογιακές ηµέρες. 3 ο Στάδιο: Το τρίτο στάδιο της µελέτης θα διαρκέσει... ηµερολογιακές ηµέρες Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ βεβαιώνει εγγράφως την παραλαβή του κάθε σταδίου της µελέτης την δε βεβαίωση υπογράφει και ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ Εφ όσον ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ καθυστερεί πέραν του 20% του συµφωνηθέντος χρόνου την αποπεράτωση του κάθε σταδίου ή του συνόλου της µελέτης ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ µπορεί να διακόψει τη σύµβαση σε βάρος του αναδόχου, καταβάλλοντας σ αυτόν µόνο τη νόµιµη αποζηµίωση για κάθε πλήρως περαιωµένο στάδιο µελέτης. Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ παραλαµβάνει το περαιωµένο στάδιο της µελέτης και δικαιούται να αναθέσει τη συνέχιση και ολοκλήρωσή της σε άλλο ανάδοχο της επιλογής του. Για όλη την παραπάνω διαδικασία οι συµβαλλόµενοι οφείλουν να τηρούν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για κάθε χρήση Παρά την παραλαβή τµήµατος ή του συνόλου της µελέτης ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ διατηρεί τα πάσης φύσεως δικαιώµατά του που συνδέονται µε οποιαδήποτε διόρθωση ή παράλειψη από πλευράς ΑΝΑ ΟΧΟΥ Εάν ο «ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ» παρά την έγγραφη πρόσκληση του από τον «ΑΝΑ ΟΧΟ» δεν προσέλθει για την παραλαβή σταδίου ή του συνόλου της µελέτης, µετά παρέλευση 20 ηµερολογιακών ηµερών από την τελευταία πρόσκληση, θεωρείται ότι αυτή συντελέσθηκε αυτοδικαίως. 4

6 ΑΡΘΡΟ 5 ο : Ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές 5.1. Η εκτέλεση του «Έργου» στην οποία αναφέρεται η Σύµβαση διέπεται από τις εξής γενικές διατάξεις: (1) (Αναφέρεται η ισχύουσα Νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις για το είδος της µελέτης που θα εκπονηθεί) (2) Το Π.. 696/ «Περί αµοιβών Μηχανικών κ.λ.π. Σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.. δ/µατα 515/ Η εκπόνηση της µελέτης θα γίνει στα πλαίσια των γενικών διατάξεων της παρούσας Σύµβασης και σύµφωνα µε όλους τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισµούς και Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες που την διέπουν. Σε περίπτωση που τα µελετητικά αντικείµενα δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισµούς κ.λ.π. θα εφαρµόζονται οι αντίστοιχοι σύγχρονοι κανονισµοί χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση ειδικών µελετητικών θεµάτων οι προς εφαρµογή κανονισµοί θα επιλέγονται από τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 6 ο : Επίβλεψη των εργασιών εκπόνησης και έλεγχος των µελετών 6.1. Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ µπορεί να ορίσει ειδικό εντεταλµένο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα µπορεί να ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο της µελέτης. Οι απαιτήσεις και οι οδηγίες του ΕΡΓΟ ΟΤΗ θα διατυπώνονται εγγράφως δια του ειδικού εντεταλµένου εκπροσώπου, ο οποίος θα ασκεί έλεγχο κατά τη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των µελετών τόσο κατά τη διάρκεια εκπόνησής τους, όσο και µετά την ολοκλήρωσή τους. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να ακολουθεί τις υποδείξεις ελέγχου και να προβεί σε κάθε αντίστοιχη διόρθωση ή συµπλήρωση της µελέτης, που θα κριθεί απαραίτητη, στα πλαίσια του αντικειµένου της παρούσας Σύµβασης και σύµφωνα µε τις παρ. 12, 13 και 14 του άρθρου 83 του Π.. 696/ Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση µετά το τέλος του 1 ου ή 2 ου σταδίου της µελέτης κατά-βάλλοντας στον ανάδοχο µόνο την πλήρη αµοιβή του σταδίου σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις «περί αµοιβών κ.λ.π.» 5

7 6.4 Για την έκδοση οικοδοµικών ή άλλων αδειών, οι µελέτες όταν θα υποβληθούν πρέπει να ικανοποιούν πλήρως όλους τους ελέγχους που θα γίνουν από την αρµόδια Πολεοδοµική ή άλλη Υπηρεσία του Ελληνικού ηµοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ευθύνεται για κάθε προσθήκη, διόρθωση, συµπλήρωση που θα απαιτηθεί για την έκδοση της άδειας. Εφ όσον απαιτηθεί έκδοση Σχετικού ιατάγµατος αυτό θα γίνει µε φροντίδα και µέριµνα του ΕΡΓΟ ΟΤΗ. (εκτός και αν αλλιώς θα συµφωνηθεί ) ΑΡΘΡΟ 7 ο : Υποχρεώσεις του Αναδόχου. 7.1 Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ µετά την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να ενηµερωθεί για όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειµένου να προβεί στην εκπόνηση της µελέτης Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ παραµένει υπεύθυνος για την αρτιότητα της Μελέτης σύµφωνα προς τα δεδοµένα των ισχυουσών προδιαγραφών της Τεχνικής και της Επιστήµης. Κάθε ελάττωµα ή παράλειψη της Μελέτης επανορθώνεται από τον ΑΝΑ ΟΧΟ ή και σε βάρος αυτού σε περίπτωση αρνήσεώς του ανεξαρτήτως από την τυχόν µερική ή οριστική παραλαβή της µελέτης. Εάν η αδικαιολόγητη άρνηση του ΑΝΑ ΟΧΟΥ δηµιουργήσει ζηµία σε βάρος του ΕΡΓΟ ΟΤΗ ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλλει αποζηµίωση για την κάλυψη της θετικής ζηµίας του ΕΡΓΟ ΟΤΗ Η οιαδήποτε επέκταση, συµπλήρωση και τροποποίηση της Μελέτης και της Σύµβασης θα ενεργείται σύµφωνα µε τις έγγραφες οδηγίες του ΕΡΓΟ ΟΤΗ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ οφείλει κατά την εκπόνηση της µελέτης Εφαρµογής να καθορίζει, σε συνεργασία µε τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ, τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή, τον τρόπο κατασκευής κ.λ.π. δηλαδή γενικά τα στοιχεία εκείνα που συνιστούν την δαπάνη του έργου, έτσι ώστε αυτή να είναι συµβατή µε τον προγραµµατισµό του ΕΡΓΟ ΟΤΗ Αν παραστεί ανάγκη τροποποίησης των µελετών κατά την εκτέλεση και µέχρι του πέρατος της κατασκευής του Έργου, ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ 6

8 υποχρεούται να ζητά την γνώµη του ΑΝΑ ΟΧΟΥ, ο οποίος υποχρεούται να γνωµοδοτεί έγκαιρα και αιτιολογηµένα Για την σύνταξη της µελέτης, εάν κριθεί απαραίτητο µπορούν να χρησιµοποιηθούν ειδικοί Σύµβουλοι ιδιαίτερης εµπειρίας και προσόντων. Τους Συµβούλους επιλέγει ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ σε συµφωνία µε τον ανάδοχο. Η αµοιβή των Συµβούλων προσυµφωνείται και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ. Η παρουσία των Συµβούλων δεν αναιρεί την Γενική ευθύνη του αναδόχου για τη µελέτη. 7.2 Υποβολή της Μελέτης Η υποβολή του 1 ου και 2 ου Σταδίου της µελέτης θα γίνει από τον ΑΝΑ ΟΧΟ προς τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ, µε απόδειξη παραλαβής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύµβασης Κάθε Στάδιο της Μελέτης θα υποβληθεί προς έλεγχο και έγκριση στον ΕΡΓΟ ΟΤΗ σε τρία (3) αντίγραφα και µετά την έγκριση θα υποβληθούν και πάλι τρεις (3) σειρές της Μελέτης, προσαρµοσµένες στις παρατηρήσεις ή διορθώσεις, που τυχόν έχουν γίνει Το 3 ο Στάδιο που είναι και το Τελικό στάδιο της µελέτης θα υποβληθεί από τον ανάδοχο, µετά από έγκριση του εργοδότη, στις αρµόδιες αρχές για την έκδοση των απαιτουµένων αδειών. Θα υποβληθεί πλήρης φάκελος, µε όσα αντίγραφα µελετών απαιτούνται και όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έκδοση των αδειών. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος για την διακίνηση του φακέλου στις αρµόδιες αρχές µέχρι την έκδοση της σχετικής αδείας (ή αδειών). ΑΡΘΡΟ 8 ο : Αµοιβή Τρόπος πληρωµής 8.1 Η προκύπτουσα αµοιβή των µελετών της παρούσας Σύµβασης καταβάλλεται στον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του 3 ου σταδίου, κατά τη διαδικασία έκδοσης των αδειών από της αρµόδιες αρχές. Το ποσό της αµοιβής προσδιορίζεται από τον ανάδοχο από πινάκιο που συντάσσεται, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και εγκρίνεται από την εκδίδουσα την άδεια ηµόσια αρχή. 7

9 8.1.1 Ο προσδιορισµός της αµοιβής διέπεται από τις διατάξεις του Π.. 696/ , όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 515/ Στο ποσό της αµοιβής περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον ΑΝΑ ΟΧΟ και αφορούν στην εκπόνηση της µελέτης όπως: παρακρατήσεις φόρων, τέλη χαρτοσήµου, κρατήσεις υπέρ τρίτων, µισθοί προσωπικού και αµοιβές τρίτων, κύριες και επικουρικές ασφαλιστικές εισφορές αναδόχου-εργαζοµένου, δαπάνες σύνταξης και παρουσίασης της µελέτης, κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη που συνδέεται µε την εκπόνηση της µελέτης και γενικά κάθε άλλη δαπάνη που σύµφωνα µε το Νόµο βαρύνει τον ΑΝΑ ΟΧΟ. «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» 1. Όταν η Σύµβαση περιορίζεται στην εκπόνηση του 1 ου και 2 ου Σταδίου ή µόνο του 1 ου ή µόνο του 2 ου, η αµοιβή υπολογίζεται επί αναλυτικού προϋπολογισµού που συντάσσεται από τον ανάδοχο µε τιµές µονάδας εργασιών τις τρέχουσες στην αγορά ή όπως αλλιώς συµφωνηθεί µεταξύ «εργοδότου» και «αναδόχου» και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 696/ Η αµοιβή καταβάλλεται στον «ανάδοχο» αµέσως µε την παραλαβή από τον «εργοδότη» του συγκεκριµένου Σταδίου Μελέτης. 3. Μεταξύ «εργοδότου» και «αναδόχου» µπορεί να συµφωνηθεί παρακράτηση µέρους της αµοιβής (π.χ. 10%) µέχρι του οριστικό έλεγχο της µελέτης από τον «εργοδότη», για χρόνο ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τις 60 ηµερολογιακές ηµέρες. 4. Σε κάθε περίπτωση το πινάκιο αµοιβής συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 696/74 «Περί αµοιβών µηχανικών» κ.λ.π. 5. Σε περίπτωση µελετών ειδικών έργων ή γενικώς έργων που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις των Νόµων περί οικοδοµικών έργων ή στις διατάξεις του Π.. 696/74, η αµοιβή συµφωνείται µεταξύ «Εργοδότου» και «αναδόχου». Το ποσό αυτό της αµοιβής που αναφέρεται ως «συµβατική αµοιβή» αναγράφεται σε οικείο άρθρο της «Σύµβασης ανάθεσης-ανάληψης µελέτης». 6. Οι αµοιβές Ειδικών Συµβούλων µελέτης προσυµφωνούνται επίσης και το ποσό αναγράφεται στην Σύµβαση Μελέτης ή σε Συµπληρωµατική σύµβαση, εφόσον η ανάθεση στον Ε.Σ. έγινε µετά την υπογραφή της Σύµβασης Μελέτης. 7. Προκαταβολές µπορεί να χορηγούνται εφόσον τούτο προβλέπεται στη Σύµβαση.» 8

10 ΑΡΘΡΟ 9 ο : Εγγυήσεις 9.1. Ο «εργοδότης» µπορεί να απαιτήσει την έκδοση εγγυητικής επιστολής Τραπέζης ή του Τ.Σ.Μ.Ε..Ε., για την καλή εκτέλεση της «Μελέτης», η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% µιας κοινά αποδεκτής προεκτιµώµενης αµοιβής της Μελέτης Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την παράδοση της µελέτης στον εργοδότη και πάντως όχι βραδύτερα από 60 ηµερολογιακές ηµέρες. ΑΡΘΡΟ 10 ο : Υπερβάσεις προθεσµιών Κυρώσεις 10.1 Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υπερβεί από δική του υπαιτιότητα την συνολική προθεσµία παράδοσης της µελέτης του άρθρου 3, θα επιβάλλεται σε βάρος του ποινική ρήτρα. Για κάθε ηµέρα υπέρβασης της προθεσµίας θα επιβάλλεται «ηµερήσια ποινική ρήτρα», ανερχόµενη στο ποσό των Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται επί χρονικό διάστηµα ίσο µε το 20% της συµβατικής προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης. Μετά την παρέλευση του διαστήµατος αυτού ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ µπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ΑΝΑ ΟΧΟ και να διακόψει τη σύµβαση, που έχει σαν συνέπεια την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Μελέτης υπέρ του εργοδότη. Μετά την έκπτωση εκκαθαρίζεται η Σύµβαση και γίνεται η οικονοµική τακτοποίησή της Ο ανάδοχος µπορεί ακόµη να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ΕΡΓΟ ΟΤΗ, εφόσον δεν εκπληρώνει και τις λοιπές υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους όρους της παρούσας Σύµβασης και των διατάξεων που αναφέρονται σ αυτήν Πριν κηρύξει τον ΑΝΑ ΟΧΟ έκπτωτο ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ υποχρεούται να τον επιδώσει ειδική πρόκληση, η οποία αναφέρεται µε πληρότητα και σαφήνεια τις συγκεκριµένες παραλείψεις του ΑΝΑ ΟΧΟΥ, οι οποίες και επιφέρουν την έκπτωση Η έκπτωση του ΑΝΑ ΟΧΟΥ υλοποιείται µετά 15 ηµέρες από της κοινοποιήσεως σ αυτόν της ειδικής πρόσκλησης. 9

11 ΑΡΘΡΟ 11 ο : Τροποποίηση της Σύµβασης 11.1 Εφόσον κατά την εκπόνηση της µελέτης προκύψει ανάγκη τροποποίησης των όρων της αρχικής Σύµβασης ή του αρχικού συµβατικού αντικειµένου, υπογράφεται µεταξύ του ΕΡΓΟ ΟΤΗ και του ΑΝΑ ΟΧΟΥ τροποποιητική Σύµβαση. Η Σύµβαση αυτή είναι το µόνο αποδεικτικό στοιχείο της τροποποίησης των όρων της αρχικής Σύµβασης ή της τροποποίησης του αρχικού συµβατικού αντικειµένου και δεν µπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο στοιχείο (π.χ. ανταλλαγή επιστολών µεταξύ κυρίου έργου και ΑΝΑ ΟΧΟΥ) Η τροποποιητική Σύµβαση περιγράφει λεπτοµερώς το τροποποιούµενο αντικείµενο από το αρχικό και τους λόγους για τους οποίους προκύπτει η ανάγκη των τροποποιήσεων Η τροποποιητική Σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της αρχικής Σύµβασης ή κάνει αναφορά σ αυτά, εφόσον παραµένουν τα ίδια Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον ΑΝΑ ΟΧΟ την εκπόνηση συµπληρωµατικών µελετών ή εργασιών πέρα από τη Σύµβαση, αλλά στα πλαίσια του αντικειµένου αυτής και δεν µπορούν να εκτείνονται σε άλλο αντικείµενο ή έργο πέραν του αρχικού Για την εκτέλεση συµπληρωµατικών µελετών ή εργασιών υπογράφεται συµπληρωµατική Σύµβαση µε τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω για την τροποποιητική Σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 12 ο : Υποχρεώσεις του Εργοδότη 12.1 Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ υποχρεούται: α. Να ανταποκρίνεται προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις για την πληρωµή στον ΑΝΑ ΟΧΟ των απαιτήσεών του, που προκύπτουν από τη Σύµβαση και τις ισχύουσες διατάξεις, σε εύλογη προθεσµία. β. Να ανταποκρίνεται το ταχύτερο στην επίλυση θεµάτων, τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης και των οποίων η επίλυση εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ. Οι καθυστερήσεις που τυχόν θα προκύψουν από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ για την επίλυση θεµάτων που αφορούν την συνέχιση της µελέτης δεν θα προσµετρώνται στις συµβατικές προθεσµίες του ΑΝΑ ΟΧΟΥ. 10

12 γ. Να µεριµνά ώστε να µην υπάρξουν καθυστερήσεις στη χορήγηση στοιχείων που απαιτούνται για την εκπόνηση της µελέτης και των οποίων η ευθύνη χορήγησης βαρύνει τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ. δ. Να µεριµνά για την έγκαιρη έγκριση των διαφόρων φάσεων ή σταδίων της µελέτης. ε. Να εξασφαλίζει την ακώλυτη προσπέλαση του ΑΝΑ ΟΧΟΥ στους χώρους των έργων και τα κτίρια στα οποία αναφέρεται η µελέτη και να διευκολύνει την εργασία του µέσα σ αυτά (αυτοψίες, αποτυπώσεις, έλεγχους κ.λ.π.), εφόσον αυτό απαιτείται Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ πρέπει να απαντά εγγράφως µέσα σε δέκα (10) ηµέρες στα ερωτήµατα του ΑΝΑ ΟΧΟΥ που είναι σχετικά µε την εκπόνηση της µελέτης. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ επανέρχεται στις προτάσεις του µε νέα αίτηση και σαφή υπόµνηση της παρούσας παραγράφου. Εάν παρέλθουν δέκα (10) ηµέρες από τη νέα αίτηση χωρίς απάντηση του ΕΡΓΟ ΟΤΗ, ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ µπορεί να θεωρήσει ότι οι υποδείξεις ή οι προτάσεις του έγιναν σιωπηρά αποδεκτές από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ. ΑΡΘΡΟ 13 ο : Γενικοί όροι 13.1 Εκχώρηση της Σύµβασης Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ δεν επιτρέπει στον ΑΝΑ ΟΧΟ και δεν αποδέχεται την µε οποιονδήποτε τρόπο εκχώρηση από αυτόν µέρους ή του συνόλου της µελέτης σε τρίτους Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ να εγκρίνει µερική ή ολική εκχώρηση της µελέτης, αλλά ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ θα ευθύνεται εις ολόκληρον, µαζί µε αυτόν προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση, προς τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ Εκχώρηση της µελέτης µπορεί να εγκριθεί µόνον όταν ο υποκατάστατος του ΑΝΑ ΟΧΟΥ έχει τα ίδια προσόντα µε αυτά που απαιτήθηκαν για να αναλάβει ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ την εκπόνηση της µελέτης Κατ εξαίρεση εκχώρηση της µελέτης µε απαλλαγή του ΑΝΑ ΟΧΟΥ από τις έναντι του ΕΡΓΟ ΟΤΗ ευθύνες του µπορεί να εγκριθεί µόνο σε περίπτωση που αποδεδειγµένα ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ πάσχει από 11

13 σοβαρή ασθένεια που τον καθιστά ανίκανο για την παραπέρα εκτέλεση της Σύµβασης Κυριότητα, επί µελετών και άλλων εγγράφων. Το σύνολο της µελέτης ενδεικτικά σχέδια και κάθε άλλο πρωτότυπο έγγραφο που θα συνταχθεί από τον ΑΝΑ ΟΧΟ έναντι της αµοιβής που του καταβάλλεται από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ, περιέρχονται στην αποκλειστική κυριότητα του ΕΡΓΟ ΟΤΗ, που δικαιούται να κάνει χρήση αυτών σε οποιονδήποτε χρόνο ή έκταση θα επιθυµούσε αυτός, ο δε ΑΝΑ ΟΧΟΣ δεν έχει κανένα δικαίωµα επί αυτών εκτός από την πατρότητα της Μελέτης. (αποφ. Ε2/960/1665/70 τον Υ..Ε.) ΑΡΘΡΟ 14 ο : Επίλυση διαφωνιών Οι διαφωνίες που µπορεί να παρουσιαστούν σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης λύονται τελεσίδικα από δύο διαιτητές ιπλωµατούχους Μηχανικούς, οι οποίοι ορίζονται εγγράφως ανά ένας από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ και τον ΑΝΑ ΟΧΟ. Η απόφαση των διαιτητών πρέπει να εκδοθεί σε 20 ηµέρες από την ηµέρα ορισµού τους. Η παρούσα Σύµβαση συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα και αφού διαβάστηκαν και υπογράφηκαν έλαβε από ένα έκαστος των συµβαλλοµένων. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ 12

14 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : (Τίτλος του Έργου) Στη Θεσσαλονίκη σήµερα..ηµέρα.οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νοµικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονοµάζεται στο εξής, για συντοµία, ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ και ( πόλη οδός αριθµός) εδρεύει :.. [εκπροσωπούµενος νόµιµα από τον (όταν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο)]. 2. Ο.., Μηχανικός (πόλη οδός - αριθµός) που εδρεύει και θα ονοµάζεται στο εξής, για συντοµία, ΑΝΑ ΟΧΟΣ (ή ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ) συµφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω : ΑΡΘΡΟ 1 ο : Γενικά 1.1 Η παρούσα σύµβαση συνάπτεται µε βάση την καλή πίστη και την επιθυµία των συµβαλλοµένων µερών να υπάρχει σαφής προσδιορισµός των υποχρεώσεων του ΕΡΓΟ ΟΤΟΥ και του ΑΝΑ ΟΧΟΥ, έναντι του ανατιθεµένου και αναλαµβανοµένου «έργου». 1.2 Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ θεωρείται ότι έχει µελετήσει την παρούσα σύµβαση και ότι είναι ενήµερος για τη φύση του έργου και τα επιµέρους αυτού τµήµατα, τα οποία έχει να επιβλέπει και γενικά κάθε τι που θα επηρέαζε την κανονική εξέλιξη της επίβλεψης και δεν µπορεί να προκύψει καµία επί πλέον αξίωση, εάν έχει κάνει κακή εκτίµηση των ανωτέρω στοιχείων. 1.3 Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ θεωρείται ότι έχει παραδώσει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία του έργου για την εκπλήρωση του έργου του ΑΝΑ ΟΧΟΥ. 1

15 1.4 Σε περίπτωση κατά την οποία δηµιουργηθεί θέµα το οποίο δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύµβαση, ή επιλύεται µε τους κανόνες της καλής πίστης ή παραπέµπεται στη διαιτησία του άρθρου 9. ΑΡΘΡΟ 2 ο : Αντικείµενο της Σύµβασης Στο αντικείµενο της Σύµβασης περιλαµβάνεται : α) Η ανάθεση από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ στον ΑΝΑ ΟΧΟ της επίβλεψης του έργου : «......», όπως αναφέρεται στο επόµενο άρθρο 3. β) Η αποδοχή της ανάληψης από τον ΑΝΑ ΟΧΟ της επίβλεψης του παραπάνω έργου, µε τους όρους και τις συµφωνίες της σύµβασης, τις βασικές αρχές της σχετικής Ελληνικής Νοµοθεσίας και τις κατευθύνσεις που δίδονται κατά τη διάρκεια του έργου από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ, ή τα εντεταλµένα όργανά του. ΑΡΘΡΟ 3 ο : Αντικείµενο της Επίβλεψης - Καθήκοντα «ΑΝΑ ΟΧΟΥ» Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ - Επιβλέπων Μηχανικός, για την εκπλήρωση των Εργασιών Επίβλεψης του έργου αναλαµβάνει : 3.1 Την επίβλεψη εκτέλεσης του έργου σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διατάξεις του Π..696/74 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ.515/89. Το έργο αυτό της επίβλεψης θα περιλαµβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) Την παραλαβή από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ πλήρους φακέλου της µελέτης του έργου, όπως αυτή εκπονήθηκε από τον µελετητή Μηχανικό (ή τους µελετητές). β) Την παραλαβή του φακέλου µε την άδεια ή τις άδειες που απατούνται για την υλοποίηση του έργου. Εάν η άδεια δεν έχει εκδοθεί και εφόσον ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υπογράφει την επίβλεψη του έργου, τη συνεργασία µε τον µελετητή για την έκδοσή της. γ) Την παραλαβή της µελέτης εφαρµογής του έργου από τον µελετητή, µε φροντίδα του ΕΡΓΟ ΟΤΗ και εφόσον αυτή δεν είναι έτοιµη την επιµέλεια για την ολοκλήρωση και συµπλήρωσή της. δ) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ µεριµνά: 2

16 δ.1. Για την παρακολούθηση του έργου ποιοτικά και ποσοτικά, ώστε, να εφαρµόζονται πλήρως οι µελέτες που συντάχθηκαν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές. δ.2. Για τη σύνταξη τροποποιήσεων και συµπληρώσεων, εφόσον αυτό απαιτείται και µετά από έγκριση του ΕΡΓΟ ΟΤΗ δ.3. Για τη θεώρηση της αδείας ή των αδειών από τις αρµόδιες αρχές ή την έκδοση νέων εφόσον αυτό απαιτείται. δ.4. Για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων ώστε να τηρούνται πλήρως και επακριβώς όλα τα µέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις του Νόµου, από την έναρξη του Έργου µέχρι την πλήρη αποπεράτωσή του. Ρητά επίσης συµφωνείται ότι ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ - επιβλέπων µηχανικός, οφείλει να λάβει κάθε πρόσφορο µέτρο, µε τη συνδροµή του ΕΡΓΟ ΟΤΗ, ώστε ο εργοδότης και ο ίδιος να προστατεύονται από οποιαδήποτε ποινική και αστική ευθύνη για τυχόν εργατικά ατυχήµατα ή για σωµατικές βλάβες, υλικές ζηµιές προσώπων ή πραγµάτων εργαζοµένων στο έργο ή τρίτων. ε) Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ έχει την ευθύνη για τη σχολαστική τήρηση των, από το Νόµο ή τη πρακτική, προβλεποµένων βιβλίων ή εντύπων που απαιτούνται για τη σωστή επίβλεψη των εργασιών του έργου. στ) Την εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας που προβλέπεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία και αν ακόµη δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα σύµβαση. «ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο «εργοδότης» µπορεί ακόµη να αναθέσει στον «ανάδοχο»-επιβλέποντα µηχανικό, εφόσον αυτός συµφωνεί και άλλες εργασίες που αφορούν στην κατασκευή του έργου όπως: α)παρακολούθηση των εργολάβων β) σύνταξη επιµετρήσεων και πληρωµές γ) προµήθειες υλικού κλπ. Οι εργασίες αυτές, που εκφεύγουν από τα καθήκοντα του «Επιβλέποντος Μηχανικού», µπορούν να συµπεριληφθούν στην παρούσα Σύµβαση µε ιδιαίτερη συµφωνία». ΑΡΘΡΟ 4 ο : Υποχρεώσεις «ΕΡΓΟ ΟΤΟΥ» 4.1 Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στον «ανάδοχο» - επιβλέποντα µηχανικό, όλες τις εγκεκριµένες από τις αρχές µελέτες του έργου, καθώς και 3

17 όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την άσκηση των καθηκόντων του ΑΝΑ ΟΧΟΥ. 4.2 Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ υποχρεούται να παρέχει όλα τα µέσα και να αναλαµβάνει όλες τις δαπάνες που απαιτούνται, προκειµένου ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ - επιβλέπων µηχανικός να επιτελεί το έργο του σωστά και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις των Νόµων. 4.3 Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ οφείλει να καταβάλει την αµοιβή του ΑΝΑ ΟΧΟΥ, όπως προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, άρθρο 6. ΑΡΘΡΟ 5 ο : Χρονική ιάρκεια Επίβλεψης 5.1 Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ αφού έλαβε γνώση όλων των στοιχείων του έργου, συνέταξε χρονοδιάγραµµα κατασκευής του, που έγινε αποδεκτό από τον εργοδότη, από την έναρξη µέχρι την πλήρη αποπεράτωση, διάστηµα κατά το οποίο υποχρεούται να ασκήσει την επίβλεψη. 5.2 Σύµφωνα µε το παραπάνω χρονοδιάγραµµα η διάρκεια κατασκευής του έργου (ή των έργων) και κατά συνέπεια ο χρόνος επίβλεψης από τον ανάδοχο, ορίζεται σε.. ηµερολογιακές ηµέρες. Ο χρόνος αυτός µπορεί να αυξηθεί κατά 15%, για λόγους ανεξάρτητους από την θέληση των συµβαλλοµένων, χωρίς να µπορεί να εγερθεί καµία αξίωση από µέρους του ενός έναντι του άλλου. ΑΡΘΡΟ 6 ο : Αµοιβή του «ΑΝΑ ΟΧΟΥ» 6.1 Για τον υπολογισµό της αµοιβής επίβλεψης του αναδόχου, για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει στον ΕΡΓΟ ΟΤΗ, όπως αναφέρονται στην παρούσα Σύµβαση, θα εφαρµοστούν οι διατάξεις «περί ελαχίστων αµοιβών Μηχανικών» επί του αντιστοίχου προϋπολογισµού του έργου που προέκυψε από τη µελέτη του έργου. Στην παρούσα σύµβαση η προκύψασα αµοιβή, όπως συµφωνήθηκε µεταξύ των συµβαλλοµένων ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. 6.2 Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην αµοιβή του ΑΝΑ ΟΧΟΥ βαρύνει τον εργοδότη. Η αµοιβή του αναδόχου υπόκειται στις εκάστοτε κατά το Νόµο παρακράτησης (φόρος εισοδήµατος κλπ). 6.3 Με την ως άνω αµοιβή καλύπτονται πλήρως όλες οι δαπάνες του ΑΝΑ ΟΧΟΥ, που θα προκύψουν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, 4

18 που αφορά στην επίβλεψη του έργου, όπως αυτή συµφωνήθηκε µε την παρούσα σύµβαση. 6.4 Η αµοιβή του ΑΝΑ ΟΧΟΥ θα καταβάλλεται τµηµατικά από τον εργοδότη ισόποσα και σε τακτά χρονικά διαστήµατα. ( ) ηµερολογιακών ηµερών, από την έναρξη του έργου µέχρι την τελική αποπεράτωσή του. Η πλήρης εξόφληση των πάσης φύσεως αµοιβών του αναδόχου θα γίνει το πολύ σε 20 ηµέρες από την αποπεράτωση του έργου, µετά από σχετική πρόσκληση του ΑΝΑ ΟΧΟΥ προς τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ. [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον στο έργο της επίβλεψης περιλαµβάνονται και εργασίες πού δεν αναφέρονται στις υποχρεώσεις του «επιβλέποντα Μηχανικού», σύµφωνα µε το Π.. 696/74, µπορεί να ορισθεί αµοιβή ανερχόµενη σε ορισµένο ποσοστό α% επί του συµβατικού προϋπολογισµού που θα προκύπτει από την µελέτη ή επί του πραγµατικού προϋπολογισµού της συνολικής δαπάνης του έργου»] ΑΡΘΡΟ 7 ο : ιακοπή εργασιών 7.1 Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει το έργο, εν όλω ή εν µέρει, χωρίς να θίγεται η ισχύς της παρούσας σύµβασης. 7.2 Εφόσον η διακοπή του έργου είναι προσωρινή ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον ΑΝΑ ΟΧΟ για τη χρονική διάρκεια και τους λόγους που την επέβαλαν. Κατά το χρόνο της διακοπής ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ υποχρεούται να αποζηµιώνει τον ΑΝΑ ΟΧΟ για τις σταθερές δαπάνες επίβλεψης οι οποίες εξακολουθούν να πραγµατοποιούνται παρά την διακοπή. Η ανωτέρω αποζηµίωση δεν συνυπολογίζεται στην αµοιβή επίβλεψης εφόσον ο χρόνος διακοπής επιµηκύνει την χρονική διάρκεια του έργου. 7.3 Εφόσον η διακοπή του έργου είναι οριστική ή υπερβαίνει τις 90 ηµέρες, ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ δικαιούται να καταγγείλει την σύµβαση. Σε τέτοια περίπτωση ο ανάδοχος δικαιούται να αποζηµιωθεί για το σύνολο της αµοιβής όπως αυτή προέκυψε, σύµφωνα µε το Π.. 696/74 περί αµοιβής Μηχανικών κ.λ.π. εν δικαιούται όµως να αποζηµιωθεί για ιδιαίτερα συµφωνηθείσες εργασίες που δεν εκτελέστηκαν µέχρι το χρόνο διακοπής. 5

19 ΑΡΘΡΟ 8 ο : Καταγγελία σύµβασης Τροποποιήσεις 8.1 Έκαστος των συµβαλλοµένων µερών δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση, εφόσον ο έτερος καταστρατηγεί αποδεδειγµένως τους όρους που θέτει αυτή. 8.2 Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση, εφόσον ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ αποδεδειγµένα µε τις πράξεις τους επιφέρει ζηµία στο έργο. Στην περίπτωση αυτή η καταβολή αµοιβής διακόπτεται από την ηµέρα κοινοποίησης στον ανάδοχο της απόφασης του ΕΡΓΟ ΟΤΗ. 8.3 Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύµβασης επέρχεται µόνο κατόπιν συµφωνίας και των δύο συµβαλλοµένων µερών. ΑΡΘΡΟ 9 ο : Επίλυση ιαφορών ιαιτησία Οι µεταξύ των συµβαλλοµένων διαφορές ή διαφωνίες που µπορεί να παρουσιασθούν κατά την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, λύονται τελεσίδικα από δύο (2) διαιτητές ιπλωµατούχους Μηχανικούς, οι οποίοι ορίζονται εγγράφως ανά ένας από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ και τον ΑΝΑ ΟΧΟ. Η απόφαση των δύο διαιτητών πρέπει να εκδοθεί µέσα σε 20 ηµέρες από την ηµέρα που έχουν ορισθεί. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οίκοθεν νοείται ότι για κάθε σηµαντική συνεννόηση µεταξύ ΕΡΓΟ ΟΤΗ και ΑΝΑ ΟΧΟΥ πρέπει να τηρείται σχετική αλληλογραφία.) Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα και αφού διαβάστηκαν και υπογράφηκαν έλαβε από ένα ο κάθε συµβαλλόµενος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ 6

20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: (Τίτλος του έργου) Στη Θεσσαλονίκη σήµερα... ηµέρα. οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: (Στοιχεία Φυσικού ή Νοµικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονοµάζεται στο εξής, για συντοµία, ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ και ( πόλη οδός αριθµός ) εδρεύει :. [εκπροσωπούµενος νόµιµα από τον. (όταν πρόκειται για Νοµικό πρόσωπο)]. 2. Ο µελετητής (ή οι ακόλουθοι µελετητές): α. β. γ. που θα ονοµάζεται (ή ονοµάζονται ) στο εξής ΑΝΑ ΟΧΟΣ [και έχουν διορίσει νόµιµο εκπρόσωπο τον.. µε το υπ αριθµ... πληρεξούσιο του συµβολαιογράφου για τις κοινοποιήσεις εγγράφων, την οικονοµική διαχείριση και κάθε έννοµη σχέση που ανακύπτει από την σύµβαση (για νοµικό πρόσωπο)] ( πόλη οδός αριθµός ) και εδρεύει :.... συµφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: ΑΡΘΡΟ 1 ο : Γενικά 1.1. Η παρούσα Σύµβαση συνάπτεται µε βάση την καλή πίστη και την επιθυµία των συµβαλλόµενων µερών να υπάρχει σαφής προσδιορισµός των 1

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα, 11.10.2013 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρ. Πρωτ.19354 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV001858066 2014-02-07 ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΕΜΑ:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Πάρος 29-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ. : 735 14SYMV002229025 2014-08-07 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 14SYMV001906849 2014-03-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ των Πράξεων ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Πολίτου Ζωή Τηλ.:2531352426

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΥΝΣ Νεάπολη 16/3/2016 Αρ. πρωτ.: 839 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ Για την πραγματοποίηση του 24 ου Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV SYMV

13SYMV SYMV ΑΔΑ: ΒΛΩΕΩΛΣ-Φ4Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 08/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 22931 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ. 13SYMV001576456 14SYMV001899948 2013-08-08 2014-03-04 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται έπειτα από εντολή του Προέδρου του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE  (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE www.tsmede.gr (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την 30/05/2013, ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: Α) Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / Τ.Α.Σ. Σύµβαση Λογιστικών Εργασιών ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / Τ.Α.Σ. Σύµβαση Λογιστικών Εργασιών ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΛΑ ΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια 31/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Αρ. Πρ. 28806 Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας Τ.Κ :50500 Σέρβια Τηλ.: 24643 50117 Fax : 24640 24655 14SYMV002256935 2014-08-26 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα - Παστρέικα Ζακύνθου»

για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα - Παστρέικα Ζακύνθου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ IΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ KΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 2/61183/6-6-2014 14SYMV002283116 2014-09-10 Στην Ρόδο σήµερα την 06/06 του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής Αντικείµενο του Πρόχειρου διαγωνισµού είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 2) Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 06.05.2016 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 2072 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα τη ευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ.

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 25-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 36226 14SYMV002126169 2014-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Διατάξεις. Η εκτέλεση της μίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N. 3463/2006).

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Διατάξεις. Η εκτέλεση της μίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N. 3463/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟY ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟY»

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τέρμα Ερυθρού Σταυρού 22-100 Τρίπολη ΣΥΜΒΑΣΗ «Χρονικός προγραμματισμός και προσδιορισμός πηγών χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ».

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.22 12:34:28 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41312 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (DATAWAREHOUSE)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 13:24:37 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 8η του μηνός Ιουλίου τους έτους 2016 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα