Η συμβολή των εκπαιδευτικών εκδρομών στη μάθηση. Απόψεις εκπαιδευτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συμβολή των εκπαιδευτικών εκδρομών στη μάθηση. Απόψεις εκπαιδευτικών"

Transcript

1 Εισαγωγή Η συμβολή των εκπαιδευτικών εκδρομών στη μάθηση. Απόψεις εκπαιδευτικών Ζωή Γκουτζέρη, Μαρίνα Κουγιουρούκη Η μάθηση είναι μία απλή διαδικασία προβλέψιμων αλλαγών αιτιατού-αποτελέσματος, της οποίας τα προϊόντα αποκτούνται από τη συσσώρευση εμπειριών που προκύπτουν από πολλές και διαφορετικές πηγές στη διάρκεια του χρόνου (Falk, 2005: 269) Είναι ταυτόχρονα μία διαδικασία που μπορεί να λάβει χώρα σε ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα εντός και εκτός τάξης (Καρνέζου, 2010: 48). Η μάθηση διακρίνεται σε «φυσική» η οποία είναι τυχαία και απρογραμμάτιστη και σε «σχολική» η οποία είναι προγραμματισμένη (Χατζηδήμου, 2010: ). Επίσης, διακρίνεται σε «τυπική», «μη τυπική» και «άτυπη» μάθηση, χωρίς όμως να υπάρχει πάντοτε ομοιόμορφος διαχωρισμός (Falk, 2005: ). Αξίζει, βέβαια να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την ξενόγλωσση βιβλιογραφία διακρίνεται ακόμα ένα είδος μάθησης, η «εξωσχολική» (outdoor learning) (Dillon, Rickinson, Teamey, Morris, Young Choi, Sanders, Benefield, 2006), στο οποίο εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι εκδρομές εκπαιδευτικού περιεχομένου σε συγκεκριμένο χώρο που διοργανώνονται από το σχολείο και στοχεύουν στη μάθηση μέσω της απόκτησης εμπειριών (Krepel & Duvall, 1981 Τσαγκαρλή- Διαμάντη, 2006 Καρνέζου, 2010 Behrendt & Franklin, 2014). Στο πλαίσιο μίας εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών σε χώρους, όπως για παράδειγμα ένα μουσείο (π.χ. αρχαιολογικό, λαογραφικό, φυσικής ιστορίας), μία βιβλιοθήκη, ένα πάρκο κλπ. τους δίνεται η δυνατότητα να έλθουν σε επαφή, να παρατηρήσουν και να μελετήσουν άμεσα τα αντικείμενα στο φυσικό τους χώρο (Krepel & DuVall, 1981 Harkins, 2013). Η επίσκεψη σε ένα συγκεκριμένο χώρο και η δυνατότητα που δίνεται στους μαθητές να έλθουν σε άμεση επαφή με το γνωστικό αντικείμενο τους βοηθά να το κατανοήσουν και να αναπτύξουν μία γενικότερα θετική στάση απέναντι στην επιστήμη (Pasquier, & Narguizian, 2006 Mortensen & Smart, 2007 Higgins, Dewhurst & Watkins, 2012 Rix & McSorley, 1999). H εμπειρία αυτή αλλά και οι γνώσεις που αυτή παρέχει παραμένουν στη μνήμη των μαθητών για αρκετό χρονικό διάστημα (Bamberger & Tal, 2008 Nadelson & Jordan, 2012). Εκτός, όμως από την κατανόηση διδακτικών αντικειμένων και δυσνόητων εννοιών οι εκπαιδευτικές επισκέψεις συμβάλλουν μέσα από τη βιωματική μάθη-

2 44 Ζωή Γκουτζέρη, Μαρίνα Κουγιουρούκη ση στην ανάπτυξη της φαντασίας και την ενσυναίσθηση (Ανδρεάδου & Δρακάκη, 2008 Krakowka, 2012) και προσφέρουν στα παιδιά πολύτιμες ευκαιρίες για να συμμετάσχουν στις διαδικασίες εκτίμησης της τέχνης (Xanthoudaki, 1998). Θα μπορούσε, λοιπόν, κανείς να ισχυρισθεί ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι ευχάριστες εμπειρίες μάθησης, οι οποίες προκαλούν την περιέργεια, την απόλαυση και την ενεργό συμμετοχή (Lucas, 2000), δίνουν κίνητρα (DeWitt & Osborne, 2007), κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών 1 (Falk & Adelman, 2003), και τους οδηγούν στο να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στο σχετικό με την επίσκεψη αντικείμενο (Jarvis & Pell, 2005 Knapp, 2000). Η θετική αυτή στάση συχνά τους οδηγεί να εκφράσουν την επιθυμία να επαναλάβουν τη επίσκεψη αυτή και με την οικογένειά τους προκειμένου να μοιραστούν την εμπειρία τους (Bamberger & Tal, 2008). Την ιδιαίτερη συμβολή των εκπαιδευτικών επισκέψεων στη μαθησιακή και μορφωτική διαδικασία των μαθητών αναγνωρίζει και η ελληνική πολιτεία και δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υλοποίησή τους (Χατζηδήμου & Χατζηδήμου, 2014, 289). 2. Αφετηρία, σκοπός και στόχοι της έρευνας Η συμβολή των εκπαιδευτικών επισκέψεων στη μάθηση ενέχει βαρύνουσα σημασία και προσφέρει μοναδικά οφέλη τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, παρά τη σπουδαία προσφορά των εκπαιδευτικών εκδρομών, δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα αρκετές μελέτες σχετικές με το υπό διερεύνηση αντικείμενο στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, και η διαπίστωση αυτή αποτέλεσε το κίνητρο να προβούμε στην έρευνα αυτή. Κεντρικός σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο για τις εκπαιδευτικές εκδρομές, όσο και για τη συμβολή τους στη μάθηση και τη συμπεριφορά των παιδιών γενικότερα. Ως τεχνική της συλλογής του υπό έρευνα υλικού επιλέχθηκε η συνέντευξη και συγκεκριμένα η ημιδομημένη συνέντευξη (semi-structured interview), καθώς προσφέρει τη δυνατότητα σε ένα ήδη υπάρχον σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων να προσθαφαιρεθούν ερωτήσεις, να αλλάξουν σειρά ή ακόμη και να υποβληθούν διευκρινιστικά ερωτήματα στους συμμετέχοντες στην έρευνα, δίνοντας με τον τρόπο αυτό στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα και στη διάρκεια που επιθυμούν (Verma & Mallick, 2004: 247). 1 Για την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία βλ. Ταρατόρη, 1999.

3 Η συμβολή των εκπαιδευτικών εκδρομών στη μάθηση. Απόψεις εκπαιδευτικών 45 Όσον αφορά τις ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν ανοιχτού τύπου, με τις οποίες διασφαλίζεται η ελεύθερη ανάπτυξη των απαντήσεων, αλλά και η δημιουργία ευχάριστου κλίματος και επικοινωνίας μεταξύ συνεντευκτή και συνεντευξιαζόμενου. Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017, ενώ το υπό έρευνα υλικό αποτέλεσαν είκοσι απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αλεξανδρούπολης 2. Για την επεξεργασία και την ανάλυση του ερευνητικού υλικού χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου (Ιωσηφίδης, 2008). 3. Ανάλυση δεδομένων Οι εξωτερικεύσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα υποδηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις συμβάλλουν στην υλοποίηση των διδακτικών στόχων που θέτουν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τη διδακτική ενότητα, στην καλύτερη κατανόηση του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου, στη στάση και τη συμπεριφορά των μαθητών και στη δραστηριοποίησή τους για επανάληψη της επίσκεψης με την οικογένειά τους. Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά στη συμβολή των εκπαιδευτικών επισκέψεων στην επίτευξη των διδακτικών στόχων, οι απαντήσεις καταδεικνύουν ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τις εκπαιδευτικές επισκέψεις πάρα πολύ σημαντικές, εφόσον «τα παιδιά γνωρίζουν και έρχονται σε επαφή με αυτό που μαθαίνουν, με τη γνώση, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη». Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να ξεφύγουν από το περιβάλλον της τάξης και να αποκτήσουν εμπειρίες αυτενεργώντας. Συγκεκριμένα αναφέρουν: Εκπαιδευτικός (09): «Τα παιδιά δεν μένουν μόνο στο θεωρητικό άκουσμα που έχουν στην τάξη, αλλά πηγαίνουν στο χώρο, δουλεύουν αυτά που έχουν ακούσει, τους γίνεται βίωμα το ότι βλέπω, παρατηρώ, ακούω, αγγίζω, μαθαίνω». Εκπαιδευτικός (10): «Με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις τα παιδιά έρχονται κατευθείαν σε επαφή με το αντικείμενο το οποίο διδάσκονται. Εκεί θα λύσουν απορίες, εκεί θα δουν το θέμα που εξετάζεται μέσα στην τάξη και εκεί θα τους δοθεί το ερέθισμα να καταλάβουν τα πράγματα περισσότερο και με τις υπόλοιπες αισθήσεις». 2 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι γυναίκες και η ηλικία τους κυμαίνεται από 28 μέχρι 54 έτη. Δεκαπέντε υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από 20 έως 32 έτη και πέντε από 7 έως 18 έτη. Το 50% του δείγματος αποφοίτησε από Ακαδημία διετούς φοίτησης και στη συνέχεια παρακολούθησε το πρόγραμμα εξομοίωσης και το υπόλοιπο 50% αποφοίτησε από παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης τεταρτοετούς φοίτησης.

4 46 Ζωή Γκουτζέρη, Μαρίνα Κουγιουρούκη Εκπαιδευτικός (13): «Άλλο να κάθεσαι στην τάξη και να λες λόγια ή να βλέπεις στο βιβλίο μια εικόνα και άλλο να βλέπεις μπροστά σου το αντικείμενο που διδάσκεις». Εκπαιδευτικός (16): «Μία εκπαιδευτική επίσκεψη είναι αντίστοιχα αυτό που λέμε μία εικόνα χίλιες λέξεις». Εκπαιδευτικός (02): «όταν το μάθημα γίνεται θεωρητικά και μετά συνοδεύεται από μία επίσκεψη που είναι βιωματική, βλέπουμε ότι τα παιδιά κατανοούν καλύτερα αυτό που διδάχτηκε και αυτό το αντιλαμβανόμαστε συνήθως όταν γυρνάμε από τις επισκέψεις, όπου ο στόχος συνήθως επιτυγχάνεται σε μεγάλο ποσοστό». Εκπαιδευτικός (17): «Δεν μπορείς να διδάσκεις θεωρητικά. Για παράδειγμα, όταν πήγαμε στο κάστρο του Διδυμοτείχου, αν δεν πάει το παιδί να το δει με τα μάτια του, να το πιάσει, να τρέξει, να ακούσει πληροφορίες από κάποιον ειδικό, τότε δεν θα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα». Εκπαιδευτικός (05): «Όταν επισκεφθήκαμε τη Χαιρώνεια και λίγο πιο πριν είχαμε κάνει τη μάχη της Χαιρώνειας, ήτανε πολύ διαφορετικό όταν πήγαμε και είδαμε τα εκθέματα. Όλο αυτό συμπλήρωσε την εικόνα που μπορεί να είχαν τα παιδιά, εμπλούτισε το ίδιο το μάθημα και πιστεύω ότι σίγουρα αυτή η επίσκεψη τα βοήθησε να θυμούνται το κεφάλαιο αυτό». Εκπαιδευτικός (03): «είναι πολύ πιο εύκολο για ένα παιδί να μάθει όταν κάνει και όταν συμμετέχει σε αυτό από το να ακούει μόνο. Οπότε, όταν οι χώροι που επισκεπτόμαστε έχουν να κάνουν πιο πολύ με την έμπρακτη συμμετοχή των παιδιών τότε έχει πολύ μεγάλο αποτέλεσμα». Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, επισημαίνουν ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις ανοίγουν τους ορίζοντες των παιδιών, καθότι μέσα από αυτές έρχονται σε επαφή με καινούρια και διαφορετικά ερεθίσματα και πολλές φορές μάλιστα κυρίως όταν εκπλήσσονται αποτελούν αντικείμενο συζήτησης κατ επανάληψη. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί απορίες και κίνητρα για περεταίρω απασχόληση με το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο. Ο χώρος, τα εκθέματα αλλά και η αυτενέργεια των μαθητών μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση κάποιας αφηρημένης έννοιας, κάποιας ιστορικής κατάστασης ή φυσικής διαδικασίας. Εκπαιδευτικός (05): «η γνώση συνδυάζεται με την πράξη, είναι καλό το παιδί να δει κάποια πράγματα, τα οποία δεν μπορεί να δει μέσα από ένα βιβλίο ή ένα βίντεο, είναι το βίωμα που αποκτούν, είναι η δική τους αντίληψη που θα τους δημιουργήσει τις δικές τους απορίες, τα δικά τους ενδιαφέροντα». Εκπαιδευτικός (13): «Πολλές φορές, ειδικά στη φυσική που υπάρχουν αντικείμενα που δεν τα αντιλαμβάνονται, αν δεν το δουν, βλέποντάς το μόνο θεωρητικά δεν μπορούν να το κατανοήσουν». Εκπαιδευτικός (15): «Για παράδειγμα, αν θα πάμε στις ανεμογεννήτριες ή στο εργοστάσιο εννοείται πως θα καταλάβουν πολύ καλύτερα την ενέργεια ή όταν πήγαμε στην μοριακή βιολογία κατάλαβαν τί είναι κύτταρο».

5 Η συμβολή των εκπαιδευτικών εκδρομών στη μάθηση. Απόψεις εκπαιδευτικών 47 Εκπαιδευτικός (17): «Όσο και να τους δείξαμε εδώ πέρα ότι το πεντάνευρο το βότανο έχει πέντε νεύρα γιατί το φύλλο του διαμορφώνεται έτσι κι έτσι, αν δεν το δει το παιδί δεν μπορεί να το καταλάβει, λοιπόν βγήκαμε έξω στην αυλή το είδαμε το πεντάνευρο και κάποια άλλα βοτάνια, τα παιδιά το επεξεργάστηκαν.. αυτό είναι μάθηση. Να το δεις, να το αγγίξεις, να το καταλάβεις». Οι εμπειρίες που αποκτούν οι μαθητές από τις εκπαιδευτικές εκδρομές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και εντυπώνονται στη μνήμη των μαθητών. Το δείγμα επιμένει ότι οι μαθητές θυμούνται καλύτερα κάτι το οποίο είδαν σε μία εκπαιδευτική επίσκεψη συγκριτικά με ένα απλό μάθημα μέσα στην τάξη, μια άποψη την οποία υποστηρίζουμε και εμείς. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν: Εκπαιδευτικός (12): «αυτές οι επισκέψεις μένουν περισσότερο στη μνήμη, γιατί είναι η όλη διαδικασία, φεύγουν από το χώρο του σχολείου, πηγαίνουν κάπου αλλού που είναι κάτι διαφορετικό, το βλέπουν, το αγγίζουν, το ζουν». Εκπαιδευτικός (19): «Βλέπουμε κι από την εμπειρία τη δική μας ότι ό,τι «νιώθω κι αισθάνομαι» μου μένει περισσότερο από το να έχω στείρες πληροφορίες και γνώσεις. Θυμούνται περισσότερο τι κάναμε σαν δράσεις παρά τα μαθήματα που έχουμε διδάξει. Δε θα θυμηθούν για παράδειγμα ένα τεστ που γράψαμε πριν δυο βδομάδες, θα θυμηθούν όμως τον πηλό που είχαμε και φτιάξαμε αγγεία. Αυτό θα το θυμηθούν». Εκπαιδευτικός (01): «Τα παιδιά μέσα από το χώρο, και ειδικά άμα τους δίνει ερεθίσματα και το βλέπουν και βιωματικά με όλες τις αισθήσεις, το ζουν και μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι και φυσικά τους μένει». Εκπαιδευτικός (04): «Βοηθιέται πάρα πολύ θεωρώ η μνήμη τους όταν κάτι το βιώνεις έντονα κι επίσης σίγουρα είναι και η ευχαρίστηση, η ικανοποίηση που νιώθουν εκείνη τη στιγμή». Τέλος, μία εκπαιδευτικός θέλοντας να επισημάνει τη σημασία της ανατροφοδότησης αναφέρει ότι: «Πάντα τους μένει κάτι αλλά πολύ σημαντικό για να σου μείνει κάτι είναι να το συζητήσεις και μετά. Το πήγα και είδα και τελείωσε δε δουλεύει και πολύ. Και εξαρτάται και πόσο σημαντικό και δυνατό είναι και το βίωμα». Σχετικά με τη συμβολή των εκπαιδευτικών επισκέψεων στη συμπεριφορά και στις στάσεις των μαθητών, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών τονίζει τη θετική συμβολή τους, καθώς μέσω των επισκέψεων αυτών αποκομίζουν εμπειρίες που θα τους στιγματίσουν. Συγκεκριμένα, οι μαθητές γίνονται πιο κοινωνικοί. Νιώθουν ελεύθεροι και χαλαροί, επικοινωνούν περισσότερο και αναπτύσσουν μεταξύ τους κλίμα συνεργασίας. Επιπρόσθετα, αποκτούν αίσθημα της υπευθυνότητας γεγονός που απορρέει από την τήρηση κανόνων π.χ. κατά τη δια-

6 48 Ζωή Γκουτζέρη, Μαρίνα Κουγιουρούκη δικασία της μετακίνησης κατά την επίσκεψη στον εκάστοτε χώρο κλπ. Τέλος, αυξάνεται το ενδιαφέρον και η συμμετοχή τους. Η διαφορετική προσέγγιση μίας θεματικής ενότητας, έχοντας μάλιστα βιωματικό χαρακτήρα, μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών με αποτέλεσμα την δημιουργία κινήτρων για συμμετοχή. Αναφέρουν, σχετικά, οι εκπαιδευτικοί: Εκπαιδευτικός (01): «τα παιδιά, καταρχήν δεν κάθονται απλά με τον διπλανό τους σε ένα θρανίο, είναι σε ομάδες. Πηγαίνουν κάπου πιο χαλαρά χωρίς να χρειάζεται να εξεταστούν σε κάτι, άρα δεν το βλέπουν σαν κάτι που τους ζορίζει, είναι πιο χαλαρά, θα παίξουν, θα μάθουν, θα χαρούν όλα μαζί. Άρα τους βοηθά στην κοινωνικοποίηση και στην καλλιέργεια της ομαδικότητας». Εκπαιδευτικός (20): «Μέσα σε αυτό το χαλαρό και ευχάριστο κλίμα τα παιδιά απελευθερώνονται και τα βλέπεις να πλησιάζουν το ένα το άλλο με πιο μεγάλη άνεση και να δένονται και μεταξύ τους ακόμα περισσότερο». Εκπαιδευτικός (05): «τα παιδιά μαθαίνουνε την υπευθυνότητα, το να μπορέσουν να αποχωριστούν τους γονείς τους, οπότε να είναι ανεξάρτητα, να μπορούν να αντιλαμβάνονται πιο εύκολα την αίσθηση του κινδύνου και να έχουν την ευθύνη και του διπλανού αλλά και του εαυτού τους». Εκπαιδευτικός (03): «πολλές φορές αλλάζει η στάση τους απέναντι στο αντικείμενο. Δηλαδή, μία επίσκεψη μπορεί να καταφέρει έναν μαθητή που είναι αδιάφορος σε ένα σχολικό αντικείμενο να δείξει ενδιαφέρον με οποιονδήποτε τρόπο ή να ασχοληθεί παραπάνω με το αντικείμενο». Εκπαιδευτικός (15): «Νομίζω πως τους κάνει πιο ώριμους και δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον μετά και για το σχολείο, για το μάθημα». «Τα παιδιά είναι πιο ελεύθερα, συμμετέχουν περισσότερο μαθητές που μπορεί να ήταν κάπως αδιάφοροι μέσα στην τάξη, τους βλέπεις να είναι πιο ενεργοί στην επίσκεψη, να συνεργάζονται πιο εύκολα». Εκπαιδευτικός (08): «Βλέπω ότι όλο αυτό τους κάνει να φέρονται διαφορετικά, να έχουν ενδιαφέροντα, περιέργεια, «τί είναι αυτό, τί είναι εκείνο», να κάνουν ερωτήσεις συνέχεια». Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, θεωρούν ότι μία εκπαιδευτική επίσκεψη μπορεί να λειτουργήσει ως έναυσμα προκειμένου να την επαναλάβει ο μαθητής μαζί με την οικογένειά του μαθητή αρκεί αυτή να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά του. Συγκεκριμένα αναφέρουν: Εκπαιδευτικός (09): «Όσο πιο δελεαστικό είναι το αντικείμενο, θα τους κεντρίσει το ενδιαφέρον για να ξαναπάνε, αλλά αυτό έγκειται στα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού, του κάθε μαθητή. Αν είναι το θέμα της αρεσκείας του μπορεί να το ζητήσει και να επισκεφθεί το χώρο και με την οικογένεια του».

7 Η συμβολή των εκπαιδευτικών εκδρομών στη μάθηση. Απόψεις εκπαιδευτικών 49 Εκπαιδευτικός (08): «οι γονείς πήγανε με τα παιδιά εκεί γιατί τους είπαν τόσα πολλά πράγματα που θέλησαν να πάνε και μαζί τους ξανά». Διαπιστώσεις- Συζήτηση Από την έρευνα αυτή συμπεραίνουμε ότι: Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς πάρα πολύ σημαντικές καθώς συμβάλλουν πολλαπλώς στην επίτευξη των εκάστοτε διδακτικών στόχων. Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών και οι εμπειρίες που αποκομίζουν στο πλαίσιο μίας εκπαιδευτικής εκδρομής διευκολύνει την επίτευξη των εκάστοτε διδακτικών στόχων. Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας θεωρούν ότι μέσα από τις εκπαιδευτικές εκδρομές ανοίγονται στους μαθητές νέοι ορίζοντες και δημιουργούνται ερεθίσματα και κίνητρα που τους οδηγούν σε ολοκληρωμένη προσέγγιση και κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου. Η επαφή των μαθητών με τα πραγματικά αντικείμενα και η βιωματική προσέγγιση της γνώσης οδηγεί στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και συνεπώς στην καλύτερη κατανόηση. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρεί ότι οι εμπειρίες και η νέα γνώση που αποκομίζουν οι μαθητές στο πλαίσιο μίας εκπαιδευτικής εκδρομής, ιδιαίτερα όταν ανήκουν στη «σφαίρα των ενδιαφερόντων τους», παραμένουν περισσότερο στη μνήμη τους συγκριτικά με μία απλή διδασκαλία μέσα στην τάξη. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα στην επίδραση των εκπαιδευτικών επισκέψεων στη συμπεριφορά και στις στάσεις των μαθητών, καθώς θεωρούν ότι μέσω αυτών οι μαθητές μπορεί να αλλάξουν τη στάση τους απέναντι σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί επισήμαναν ότι το κλίμα που επικρατεί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις ευνοεί την άμεση επικοινωνία και τη συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ τους. Επίσης, σε ένα τέτοιο κλίμα συνεργασίας και αλληλεγγύης οι μαθητές αισθάνονται χαλαροί, χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της ομάδας και δεν φοβούνται να αναλάβουν ευθύνες. Συγκεφαλαιώνοντας, επισημαίνουμε ότι οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν μια ευχάριστη διαδικασία και μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα στη βιωματική μάθηση.

8 50 Ζωή Γκουτζέρη, Μαρίνα Κουγιουρούκη Βιβλιογραφία Ανδρεάδου, Χ., & Δρακάκη, Μ. (2008). Το μουσείο ως χώρος ιστορικού γραμματισμού των εκπαιδευτικών: Η περίπτωση του «Μουσείου Σχολικής Ζωής Χανίων». Στο Ν. Γεωργιάδης, Κ. Σαραφίδου, & Π. Δεμίρογλου (Επιμ.), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο, τ. Β. Ο Εκπαιδευτικός και το Έργο του. Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον, Οκτωβρίου 2008 (σσ ). Δράμα: ΕΤ.Ε.Α.Δ. Bamberger, Y., & Tal, T. (2008). An experience for the lifelong journey: The longterm effect of a class visit to a science center. Visitor Studies, 11(2), doi: / Behrendt, M., & Franklin, T. (2014). A Review of Research on School Field Trips and Their Value in Education. International Journal of Environmental and Science Education, 9(3), doi: /ijese a. Χατζηδήμου, Δ. (2010). Εισαγωγή στην παιδαγωγική. Συμβολή στη διάχυση της παιδαγωγικής σκέψης. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Χατζηδήμου, Δ., & Χατζηδήμου, Κ. (2014). Προγραμματισμός διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη. Εκπαιδευτικές-διδακτικές τεχνικές, σχέδια μαθήματος και διδακτικά σενάρια για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο. Αθήνα: Διάδραση. DeWitt, J., & Osborne, J. (2007). Supporting teachers on science-focused school trips: Towards an integrated framework of theory and practice. International journal of science education, 29(6), doi: / Dillon, J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Young Choi, M., Sanders, D., & Benefield, P. (2006). The value of outdoor learning: evidence from research in the UK and elsewhere. School Science Review, 87(320), Falk, J., & Adelman, L. (2003). Investigating the impact of prior knowledge and interest on aquarium visitor learning. Journal of Research in Science Teaching, 40(2), doi: /tea Harkins, H. K. (2013). Influences on practice: a study of teachers who implemented curriculum-based field trips with classroom connections. PHD dissertation. University of Connecticut. Higgins, N., Dewhurst, E., & Watkins, L. (2012). Field trips as short-term experiential learning activities in legal education. The Law Teacher, 46(2), doi: / Ιωσηφίδης, Θ. (2008). Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Κριτική. Καρνέζου, Μ. (2010). Μελέτη της οργάνωσης και της πραγματοποίησης

9 Η συμβολή των εκπαιδευτικών εκδρομών στη μάθηση. Απόψεις εκπαιδευτικών 51 μαθητικών επισκέψεων σε επιστημονικά και τεχνολογικά μουσεία (Διδακτορική Διατριβή). Φλώρινα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Ανακτήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2015 από: Krakowka, A. (2012). Field trips as valuable learning experiences in geography courses. Journal of Geography, 111(6), doi: / Krepel, W., & DuVall, C. (1981). Field Trips: A Guide for Planning and Conducting Educational Experiences. Analysis and Action Series. Washington.: National Education Association. Ανακτήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2016 από: Lucas, K. (2000). Environmental effects on learning: The outdoor field trip. Science Education, 65(3), doi/ /sce /full. Mortensen, M. F., & Smart, K. (2007). Free-choice worksheets increase students exposure to curriculum during museum visits. Journal of Research in Science Teaching, 44(9), Nadelson, L., & Jordan, J. (2012). Student attitudes toward and recall of outside day: An environmental science field trip. The Journal of Educational Research, 105(3), doi: / Pasquier, M., & Narguizian, P. J. (2006). Using nature as a resource: Effectively planning an outdoor field trip. Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas, 43(2), Rix, C., & McSorley, J. (1999). An investigation into the role that schoolbased interactive science centers may play in the education of primary-aged children. International Journal of Science Education, 21(6), doi: / Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (1999). Το ενδιαφέρον στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κίνητρο 1, Xanthoudaki, M. (1998). Is it always worth the trip? The contribution of museum and gallery educational programmes to classroom art education. Cambridge Journal of Education, 28(2), Doi: / Abstract Aim of this study is to investigate primary education teachers views regarding field trips and their impact on student learning. The survey findings show that elementary teachers consider field trips as very important. Students who participate in field trips gain experiences that contribute to the achievement

10 52 Ζωή Γκουτζέρη, Μαρίνα Κουγιουρούκη of precise educational objectives. Teachers have positive attitudes towards field trips as they consider that these have an effect on reinforcing student communication, cooperation and responsibility. Key-words: educational visits, field trips, teaching, learning, teachers, experience Ζωή Γκουτζέρη Εκπαιδευτικός, MSc. Π.Τ.Δ.Ε. Δ.Π.Θ. Τηλ.: Ε-mail: Μαρίνα Κουγιουρούκη Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. Δ.Π.Θ. Τηλ.: ,

Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΔΠΘ Τι είναι μια μικροδιδασκαλία; Μια μικροδιδασκαλία είναι μια μικρογραφία μαθήματος, μια ενδεικτική διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Σκοποί ενότητας Να συζητηθούν βασικές παιδαγωγικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης Να προβληματιστούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Το ανοιχτό και ευέλικτο εκπαιδευτικό σύστημα της Νορβηγίας. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.

Το ανοιχτό και ευέλικτο εκπαιδευτικό σύστημα της Νορβηγίας. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Το ανοιχτό και ευέλικτο εκπαιδευτικό σύστημα της Νορβηγίας Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Γενικοί Στόχοι Ευέλικτο εκπαιδευτικό σύστημα : Βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα, ελευθερία στην επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ þÿ ż½±Ã Å. ÀÌȵ¹Â ¼± Äν º Likaki, Ioannis

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες δικτύων και κοινοτήτων μάθησης οι βιώσαντες έχουν τον λόγο. Δρ. Δημήτρης Δημητρίου

Εμπειρίες δικτύων και κοινοτήτων μάθησης οι βιώσαντες έχουν τον λόγο. Δρ. Δημήτρης Δημητρίου Εμπειρίες δικτύων και κοινοτήτων μάθησης οι βιώσαντες έχουν τον λόγο Δρ. Δημήτρης Δημητρίου Επιλεγμένα στοιχεία συνεντεύξεων από έρευνες 1. Χαραλάμπους, Π. & Δημητρίου, Δ. (2016). Οι στάσεις / αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μαριλένα Παντζιαρά Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου/Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών

Δρ Μαριλένα Παντζιαρά Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου/Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Οργάνωση μαθήματος Μαθηματικών με έμφαση σε πρακτικές διαμορφωτικής αξιολόγησης (Σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Ομολογητών ΚΒ) Δρ Μαριλένα Παντζιαρά Λειτουργός Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κατερίνα Σάλτα ΔιΧηΝΕΤ 2017-2018 ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Διεπιστημονικότητα Ιστορία & Φιλοσοφία της Χημείας Γλωσσολογία Χημεία Διδακτική της Χημείας Παιδαγωγική Ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Morela Eri, PhD Έννοια της Ολυμπιακής Παιδείας Μορφωτική διαδικασία που αποσκοπεί στην αγωγή των νέων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

21 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δρ. Νάσια Δακοπούλου

21 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δρ. Νάσια Δακοπούλου 21 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δρ. Νάσια Δακοπούλου Υποστήριξη στην αποτελεσματική διαχείριση του αναλυτικού προγράμματος μέσα από την υλοποίηση ενεργητικών διδακτικών τεχνικών. Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Towards a Creative Education in the Classroom. Methodologies and Innovative Dynamics for Teaching. Bilbao - Spain, 27/06/ /07/2016

Towards a Creative Education in the Classroom. Methodologies and Innovative Dynamics for Teaching. Bilbao - Spain, 27/06/ /07/2016 Δράση KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης I.P.O.Q. - Ionidios Plan for Openess and Quality (2015-1-EL01-KA101-013745) Towards a Creative Education in the Classroom. Methodologies

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Πολεμιδιών

Γυμνάσιο Πολεμιδιών Γυμνάσιο Πολεμιδιών 2016-2017 Εμείς και οι μαθητές μας Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας δήλωσαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι το μείζον ζήτημα που τους απασχολεί σε σχέση με τη Σχολική μονάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Σχολικών Συντονιστών TALIS 2018

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Σχολικών Συντονιστών TALIS 2018 Εκπαιδευτικές Ημερίδες Σχολικών Συντονιστών TALIS 2018 9 και 10 Ιανουαρίου 2018 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σκοπός της συνάντησης Γενική ενημέρωση για την

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-Δράσεις της Δ/θμιας Λάρισας για το

ΕΚΠΟΝΗΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-Δράσεις της Δ/θμιας Λάρισας για το ΕΚΠΟΝΗΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-Δράσεις της Δ/θμιας Λάρισας για το 2013-14 ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 9 Οκτωβρίου 2014 Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ «Η Δημιουργική χρήση της τεχνολογίας στα Μαθηματικά μέσω της αυτενέργειας των παιδιών.» Συντονίστρια: Στέλια Δημητρίου-Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Πώς να διδάξεις ηλικιωμένους για να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τεχνολογία. Ημερομηνία: 15/09/2017. Intellectual Output:

Ενότητα 1: Πώς να διδάξεις ηλικιωμένους για να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τεχνολογία. Ημερομηνία: 15/09/2017. Intellectual Output: Τίτλος: Εταίρος: Ενότητα 1: Πώς να διδάξεις ηλικιωμένους για να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τεχνολογία SOSU Oestjylland Ημερομηνία: 15/09/2017 Intellectual Output: IO3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ψυχολογικές Πτυχές...2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ Πώς η Υ.Ε.Μ. συμβάλλει στην αναθεώρηση ή στον εμπλουτισμό των μεθοδολογικών επιλογών των εκπαιδευτικών Λεμεσός, 18 Μαΐου 2018 Ανίχνευση αναγκών σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης: από την επιμόρφωση στη δράση και στη μάθηση εντός του σχολείου»

«Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης: από την επιμόρφωση στη δράση και στη μάθηση εντός του σχολείου» «Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης: από την επιμόρφωση στη δράση και στη μάθηση εντός του σχολείου» Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Σχ. Χρονιά 2018-2019 Δρ Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ cxxxxxxxxx ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2015-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Άντρη Μιχαήλ (Δ/ντρια) Ειρήνη Κυπριανού (ΒΔ) Ευανθία Σάββα (ΒΔ) Μαρία Δημητρίου (ΒΔ-Συντονίστρια) Πολιτική σχολείου που αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.»

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;» Μία κλασσική ερώτηση για κάθε παιδί οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης. Ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Έρευνα: Προώθηση της ασφαλούς χρήση του Διαδικτύου στο σχολείο - η άποψη των εκπαιδευτικών Η Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Παιδαγωγικά παιχνίδια Ελεύθερος συνειρμός Το παιχνίδι ρόλων Οραματισμός Ζωγραφική / Σχέδιο Εργασία σε μικρές ομάδες Επισκέπτες ομιλητές Χρήση Βίντεο Ανάθεση εργασιών Τα παιδαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανός Βγαγκές - Βάλια Καλογρίδη. «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» -Οριζόντια Πράξη με MIS

Στυλιανός Βγαγκές - Βάλια Καλογρίδη. «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» -Οριζόντια Πράξη με MIS Εκπαιδευτικό υλικό βιωματικών δραστηριοτήτων και Θεατρικού Παιχνιδιού για την ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων καθώς και για την καλλιέργεια ενταξιακής κουλτούρας στα σχολικά πλαίσια Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #5: ΕΤΟΙΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Διδάσκων: Γουργιώτου Ευθυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina Πέμπτη, 13 Ιανουάριος :15 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 23 Ιανουάριος :24

Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina Πέμπτη, 13 Ιανουάριος :15 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 23 Ιανουάριος :24 esos.gr Κείμενα της Επιστημονικής Επιτροπής του ΚΕΕ, που αφορούν στην Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτό αξιολόγησης, απέστειλε το υπ. Παιδείας προς όλες τις Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη

ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Δρ Ζωή Καραμπατζάκη Τι μας προσφέρουν οι θεωρίες μάθησης; Οι θεωρίες μάθησης προσφέρουν τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσονται, εξελίσσονται και βελτιώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδίαση, ανάπτυξη και στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων. Εφαρμογές στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην Εκπαίδευση»

«Σχεδίαση, ανάπτυξη και στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων. Εφαρμογές στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην Εκπαίδευση» «Σχεδίαση, ανάπτυξη και στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων. Εφαρμογές στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην Εκπαίδευση» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σταύρος Κιούπης Επιβλέπων καθηγητής Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Παπαμιχαλοπούλου Ελευθερία, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής Τ.Ε. 1 ο Νηπιαγωγείου Ελληνικού Υπ. Διδάκτορας Ειδικής Αγωγής, Τ.Ε.Α.Π.Η.

Παπαμιχαλοπούλου Ελευθερία, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής Τ.Ε. 1 ο Νηπιαγωγείου Ελληνικού Υπ. Διδάκτορας Ειδικής Αγωγής, Τ.Ε.Α.Π.Η. Π3.2.2. Κοινωνικές Ιστορίες που αφορούν στην Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη και στην κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων για μαθητές με αναπηρία Π3.2.3. Κοινωνικές Ιστορίες που αφορούν στη διαχείριση κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ «ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» Σχολική Χρονιά

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ «ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» Σχολική Χρονιά ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ «ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» Σχολική Χρονιά 2015-16 Ξεκινώντας... Ενημέρωση Διεύθυνσης Ενημέρωση & Έγκριση από Καθηγητικό Σύλλογο Σύσταση Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Βασίλειος Κωτούλας vaskotoulas@sch.gr h=p://dipe.kar.sch.gr/grss Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Η Δομή της εισήγησης 1 2 3 Δυο λόγια για Στόχοι των Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ Med candidate Επιμορφωτικές & διοικητικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΕ ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Για παράδειγμα ο διαδραστικός πίνακας. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γενικά: Αρχικά για γραφιακή χρήση Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση της Τάξης

Οργάνωση και Διοίκηση της Τάξης Οργάνωση και Διοίκηση της τάξης - Θεόδωρος Ηλία 1 Οργάνωση και Διοίκηση της Τάξης 1. Η έννοια της οργάνωσης Διοίκησης της τάξης 2. Σπουδαιότητα της οργάνωσης Διοίκησης της τάξης 3. Τρία μοντέλα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Βασικός σκοπός ήταν η απόκτηση νέων και εμβάθυνση ήδη γνωστών τεχνικών για την πρόληψη της μαθητικής διαρροής.

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή 2016-2017 Βαβαρούτα Κατερίνα Σπυρόπουλος Βασίλης Ψηλοπαναγιώτη Άννα Ψυχομάνη Γεωργία Ριόλος 2016-17 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ04 ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ04 ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΧΡΗΣΗ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ04 ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Περίληψη Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας, η στοχοθέτηση, οι εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας και η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..."

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..." Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 29-30 Ιουνίου 2013 29/6/2013 Δημητριάδου_Βράντση 1 Η Εννοιολογική Χαρτογράφηση ως όχημα διαφοροποίησης της διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής 3 η Ατομική Εργασία Καταληκτική Ημερομηνία Παράδοσης της Εργασίας: 5/3/2012 Σκοπός της εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός σεναρίου διδασκαλίας για έννοια/ες του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Επίδραση στην Επίδοση των Μαθητών

ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Επίδραση στην Επίδοση των Μαθητών Πιλοτική Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών στο Περιφερειακό Λύκειο Μ. Κουτσόφτα-Α. Παναγίδη Παλιομετόχου Παρουσίαση:Νίκος Πρωτοπαπάς Διευθυντής ΚΛΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, Φλώρινα.

Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, Φλώρινα. Σοφία Αυγητίδου Βιογραφικό σημείωμα Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, 53 100 Φλώρινα. Τηλ. 96796790

Διαβάστε περισσότερα

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο. MoodleMoot 2017

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο. MoodleMoot 2017 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot 2017 ΤΕΙ Αθήνας, 1 και 2 Δεκεμβρίου 2017 «Εξατομικευμένη μάθηση μέσω του περιβάλλοντος του ΣΔΜ Moodle για τη διδασκαλία μαθησιακών ενοτήτων της Νεοελληνικής Γλώσσας της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο εκπαιδευτικού επιμόρφωση Μέθοδος project στο νηπιαγωγείο. Έλενα Τζιαμπάζη Νίκη Χ γαβριήλ-σιέκκερη

Διήμερο εκπαιδευτικού επιμόρφωση Μέθοδος project στο νηπιαγωγείο. Έλενα Τζιαμπάζη Νίκη Χ γαβριήλ-σιέκκερη Διήμερο εκπαιδευτικού επιμόρφωση Μέθοδος project στο νηπιαγωγείο Έλενα Τζιαμπάζη Νίκη Χ γαβριήλ-σιέκκερη Δομή επιμόρφωσης 1 η Μέρα Γνωριμία ομάδας Παρουσίαση θεωρητικού υποβάθρου Προσομοίωση : α) Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος)

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι: να αναδείξει τη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Επιμέλεια Εκθέσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Επιμέλεια Εκθέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιμέλεια Εκθέσεων Αξιολόγηση μουσείων και εκθέσεων Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Εσθήρ Σ. Σολομών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενστάσεις για προγράμματα, οργάνωση, μεθοδολογία αλλά και τους επιμορφωτές

Ενστάσεις για προγράμματα, οργάνωση, μεθοδολογία αλλά και τους επιμορφωτές Ημερησία 12/10/2010 Ενστάσεις για προγράμματα, οργάνωση, μεθοδολογία αλλά και τους επιμορφωτές Της Χαράς Καλημέρη Βαθμό «κάτω από τη βάση» βάζει ο ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς στα προγράμματα επιμόρφωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ΚΟΕΔ 40 χρόνια 13 /5/2017

Συνέδριο ΚΟΕΔ 40 χρόνια 13 /5/2017 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΉ/ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Από τη θεωρία στην πράξη: Μία παράθεση εμπειριών: «Τροφή για σκέψη και συζήτηση» Συνέδριο ΚΟΕΔ 40 χρόνια 13 /5/2017 Δρ. Ευτυχία Παρλά Διευθύντρια Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών 1 η Τάξη Στόχοι Τα παιδιά: Αναπτύσσουν, σε κάθε ευκαιρία, τον προφορικό λόγο. Ως ομιλητές απαντούν σε απλές ερωτήσεις, ανακοινώνουν, περιγράφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας για την ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρία: «Βήματα Ζωής ΕΛΕΠΑΠ»

Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας για την ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρία: «Βήματα Ζωής ΕΛΕΠΑΠ» Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας για την ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρία: «Βήματα Ζωής ΕΛΕΠΑΠ» ΕΛΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΑΦΙΔΑ Μ.Sc. : Κοινωνική Λειτουργός ΧΡΙΣΤΑΛΕΝΑ ΚΑΤΤΑΜΗ Ph.D.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ & ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ & ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ & ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ MSc Διδακτική Λογοτεχίας Δ/ντρια 5 ου Δημ. Σχ. Ναυπλίου 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το σχολείο είναι ένα συλλογικό όργανο και έτσι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Δυο λόγια για τον υπεύθυνο

Δυο λόγια για τον υπεύθυνο Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διοργανώνει το e-learning καινοτοµικό Επιµορφωτικό Πρόγραµµα «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Σχεδιασµός και υλοποίηση : Αλέξης Κόκκος Διάρκεια : 200 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ, Φυσικός, PhD ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ, Φυσικός, PhD ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ως ΕΡΓΑΛΕΙΟ του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ, Φυσικός, PhD ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ η μικροδιδασκαλία, είναι μια: μικρογραφία μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής Συντονίστρια: Επίκουρη Καθηγήτρια, Ελένη Μουσένα [Σύγχρονες Τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη] «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί και τεχνολογία Ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και ενίσχυση της εκπαιδευτικής καινοτομίας

Εκπαιδευτικοί και τεχνολογία Ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και ενίσχυση της εκπαιδευτικής καινοτομίας Εκπαιδευτικοί και τεχνολογία Ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και ενίσχυση της εκπαιδευτικής καινοτομίας Μαργαρίτα Γερούκη PhD Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας 4 η περιφέρεια Ν. Χανίων 4 η περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Πώς διδάσκεται το μάθημα στην πράξη Στέλλα Μαρκάκη, Εκπαιδευτικός ΠΕ 1812 Το μάθημα της Τεχνολογίας Αναγκαιότητα Το μάθημα της Τεχνολογίας, ως το κύριο μέσο εκπαίδευσης των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πολλαπλές Λειτουργίες της Μουσικής στην Εκπαίδευση

Οι Πολλαπλές Λειτουργίες της Μουσικής στην Εκπαίδευση Οι Πολλαπλές Λειτουργίες της Μουσικής στην Εκπαίδευση Οι Πολλαπλές Λειτουργίες της Μουσικής στην Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-19 ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Βιωματικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Οι Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

Μανίκας Γιώργος. Μανιάτη Ευαγγελία

Μανίκας Γιώργος. Μανιάτη Ευαγγελία Γ3 «Ειδικότερα εμείς ως μαθητές, οι οποίοι δεν έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να ελέγχουμε άμεσα με το δικαίωμα της ψήφου μας τη δημοκρατία της χώρας μας, μπορούμε να συμβάλλουμε στο να υπάρχει δημοκρατικός

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαθμιακό Πρόγραμμα Στάση Ζωής Αποδοχή Διαφορετικότητας

Διαβαθμιακό Πρόγραμμα Στάση Ζωής Αποδοχή Διαφορετικότητας Διαβαθμιακό Πρόγραμμα 2017-18 Στάση Ζωής Διαβαθμιακό Πρόγραμμα Στάση Ζωής Απευθύνεται: Στο σύνολο των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων Δούκα Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, IB Το πρόγραμμα υποστηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα