ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2- ΑΞΟΝΑ3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2- ΑΞΟΝΑ3"

Transcript

1 Π36 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2- ΑΞΟΝΑ3 Διοικητικός έλεγχος Πραγματοποιείται στο σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων των δικαιούχων του υποπρογράμματος 2 και των επανυποβληθεισών αιτήσεων των δικαιούχων του υποπρογράμματος 1, στα πλαίσια της εναρμόνισης των παλαιών με τα νέα δικαιολογητικά. Σε κάθε ξεχωριστή αίτηση ελέγχεται το σύνολο των συνημμένων δικαιολογητικών και διαπιστώνεται αν η αίτηση είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του προγράμματος. Επί πλέον γίνεται διασταύρωση των στοιχείων της αίτησης με άλλα καθεστώτα ενισχύσεων, όπως π.χ. Ο.Σ.Δ.Ε, πρόωρη συνταξιοδότηση, ενίσχυση σύσπορου βάμβακος κ.ο.κ. Του διοικητικού ελέγχου έπεται διοικητικός μηχανογραφικός έλεγχος. Π37 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΜΕΤΡΟ 2- ΑΞΟΝΑ 3) Επιτόπιος έλεγχος Πραγματοποιείται σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί του συνόλου των ενταχθέντων στο πρόγραμμα. Σε κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να ελέγχεται το 5% των δικαιούχων. Το αντιπροσωπευτικό δείγμα επιλέγεται με βάση τα κριτήρια του (ΟΣΔΕ). Επιπρόσθετο τεχνικό στοιχείο για την επιλογή του δείγματος είναι o αριθμός και η δυσκολία των δεσμεύσεων. Αφού επιλεγεί το αντιπροσωπευτικό δείγμα, οι έλεγχοι γίνονται αιφνιδιαστικά, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς απαιτούμενη παρουσία του ελεγχόμενου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, που οι ελεγκτές κρίνουν αναγκαία τη διευκρίνιση σημείων του ΣΠΔ, του καλλιεργητικού σχεδίου ή των λοιπών δικαιολογητικών, μπορεί να υπάρξει προειδοποίηση που δεν μπορεί να υπερβαίνει χρονικά τις 48 ώρες πριν την πραγματοποίηση ελέγχου. Οι έλεγχοι γίνονται κατά την περίοδο πραγματοποίησης των καλλιεργητικών εργασιών, όπως αυτές καθορίζονται στο Σ.Π.Δ. Μπορεί να γίνει επαναληπτικός αιφνιδιαστικός έλεγχος, περισσότερες της μιας φοράς στον ίδιο ελεγχόμενο εφόσον κριθεί σκόπιμο από την ελεγκτική αρχή. Πριν την πραγματοποίηση του ελέγχου, ο ελεγκτής έχει μελετήσει το Σ.Π.Δ και τον ατομικό φάκελο των ελεγχομένων, φέρει δε μαζί του κατά τον έλεγχο, όσα στοιχεία των ατομικών φακέλων κρίνονται χρήσιμα για τον έλεγχο. Κατά τον έλεγχο ελέγχονται τα ακόλουθα: Η ακριβής έκταση των δηλωθέντων αγροτεμαχίων και του συνόλου της εκμετάλλευσης, με στόχο τον έλεγχο του αληθούς της δήλωσης του δικαιούχου και τη διαπίστωση της ακριβούς τήρησης των προϋποθέσεων ένταξης του δικαιούχου στο πρόγραμμα. Η πραγματικά καλλιεργημένη έκταση ενός αγροτεμαχίου είναι η καθοριζόμενη μετά τις σχετικές αφαιρέσεις που προβλέπονται από το ΟΣΔΕ. Από την προκύπτουσα έκταση αφαιρείται η έκταση που αντιστοιχεί στο ακαλλιέργητο

2 περιθώριο των ΚΟΓΠ. Σύμφωνα με τους τελευταίους η ακαλλιέργητη έκταση μεταξύ δύο όμορων αγροτεμαχίων έχει πλάτος 1μέτρο, από το οποίο 0,5 μέτρα αντιστοιχεί σε κάθε αγροτεμάχιο. Ο ελεγκτής υποχρεούται να αναγράφει στην κατάσταση ελέγχου, την χρησιμοποιηθείσα μέθοδο μέτρησης της έκτασης. Η τήρηση των ΚΟΓΠ τόσο στις εντός όσο και στις εκτός προγράμματος εκτάσεις, σε περίπτωση μερικής ένταξης. Η τήρηση των δεσμεύσεων του παραγωγού, όπως καθορίζονται στην παρούσα και στο Σ.Π.Δ. του δικαιούχου. Πραγματοποιούνται όσοι έλεγχοι, από τους ως άνω περιγραφόμενους είναι εφικτοί κατά τη στιγμή του ελέγχου. Εργαστηριακοί έλεγχοι Το σύστημα διοικητικών και επιτοπίων ελέγχων, οι οποίοι πραγματοποιούνται από τις ελεγκτικές αρχές συμπληρώνεται από σειρά εργαστηριακών ελέγχων. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο 5% των ενταχθέντων σε κάθε υποπρόγραμμα. Στα πλαίσια κάθε υποπρογράμματος βασική και επιφανειακή λίπανση ελέγχονται σε ποσοστό 5%. Π38 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2- ΑΞΟΝΑ 3 Η ελεγκτική αρχή παραλαμβάνει τις αιτήσεις πληρωμής/δηλώσεις εφαρμογής τις οποίες ελέγχει μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά. Διασταυρώνει την αίτηση πληρωμής με άλλα καθεστώτα ενισχύσεων (ΟΣΔΕ κλπ.), εξετάζει τις βεβαιώσεις ελέγχου και κρίνει αν υπάρχει περίπτωση επιβολής κυρώσεων, υπολογίζει το τελικό ύψος της ενίσχυσης και συντάσσει κατάσταση πληρωμής και συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχων πληρωμών δαπανών Π39 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2- ΑΞΟΝΑ 3 Για κάθε παράβαση του προγράμματος επιβάλλονται κυρώσεις με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Δεδομένου ότι οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν καθορισμένες δεσμεύσεις σε συγκεκριμένη έκταση, οι πιθανές παραβάσεις και οι αντίστοιχες κυρώσεις κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων σε πιστοποιηθείσα (καθορισθείσα) έκταση μικρότερη της δηλωθείσας. β. Μη εφαρμογή των δεσμεύσεων (μερική ή ολική) σε πιστοποιηθείσα (καθορισθείσα) έκταση μικρότερη της δηλωθείσας. γ. Μη εφαρμογή των δεσμεύσεων (μερική ή ολική) σε πιστοποιηθείσα (καθορισθείσα) έκταση ίση με τη δηλωθείσα ή με διαφορά που δεν επιφέρει κύρωση στα πλαίσια του ΟΣΔΕ.

3 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑΣ Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται οι κυρώσεις του ΟΣΔΕ, οι σχετικές με την έκταση. Οι αποκλίσεις μεταξύ δηλωθείσας και πιστοποιηθείσας έκτασης για τις οποίες επιβάλλονται οι κυρώσεις του ΟΣΔΕ αφορούν τη συνολική έκταση, την εντασσόμενη στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση περισσότερων της μίας δεσμεύσεων που εφαρμόζονται σε τμήματα της δηλωθείσας έκτασης, οι κυρώσεις για αποκλίσεις στην έκταση εφαρμογής των επί μέρους δεσμεύσεων δεν ακολουθούν τις κυρώσεις του ΟΣΔΕ αλλά της μερικής εφαρμογής των δεσμεύσεων. Για αποκλίσεις από τη συνολική έκταση η στρεμματική ενίσχυση καταβάλλεται στην τελική έκταση, η οποία προκύπτει μετά την επιβολή των κυρώσεων του ΟΣΔΕ. Εφόσον η διαφορά μεταξύ καθορισθείσας και δηλωθείσας έκτασης υπερβαίνει το 20% της καθορισθείσας δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το υπόψη έτος. Εντούτοις, εφόσον πρόκειται για ψευδή δήλωση που έγινε εσκεμμένα δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση και για το επόμενο έτος, για έκταση ίση με εκείνη για την οποία απορρίφθηκε η αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης. Επανάληψη δήλωσης έκτασης με τις ως άνω αποκλίσεις συνεπάγεται οριστική αποβολή του δικαιούχου από το πρόγραμμα και επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθεισών ενισχύσεων, αυξημένων με τους νόμιμους τόκους. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις καταβολής ενίσχυσης σε έκταση μικρότερη της δηλωθείσας, ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τις λοιπές δεσμεύσεις του σε έκταση ίση με την πραγματικά καθορισθείσα, πριν από την εφαρμογή των μειώσεων, λόγω κυρώσεων. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται σωρευτικές κυρώσεις, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω και εξικνούνται μέχρι την οριστική αποβολή των δικαιούχων από το πρόγραμμα. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ Η ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΟΣΔΕ. Οι παραβάσεις κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες με βάση τη σοβαρότητά τους. 1 ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Αφορούν παραβάσεις των βασικών δεσμεύσεων του προγράμματος που είτε δεν επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων του, είτε παρεμποδίζουν πλήρως τους ελέγχους. Οι παραβάσεις αυτές περιγράφονται ανά υποπρόγραμμα. Εφόσον διαπιστωθούν οι παραβάσεις αυτές δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση στο δικαιούχο για το έτος της παράβασης. Επανάληψη συνεπάγεται αποβολή από το πρόγραμμα και επιστροφή των καταβληθεισών ενισχύσεων με τις νόμιμες προσαυξήσεις. 2. ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Οι παραβάσεις και οι κυρώσεις της κατηγορίας αυτής περιγράφονται ανά υποπρόγραμμα. 3. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Οι παραβάσεις και οι κυρώσεις της κατηγορίας αυτής περιγράφονται ανά υποπρόγραμμα.

4 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑΣ Στην περίπτωση ψευδούς δήλωσης που έγινε εσκεμμένα σχετικά με την έκταση και ταυτόχρονης πολύ σοβαρής παράβασης ο παραβάτης αποβάλλεται άμεσα του προγράμματος και επιστρέφει τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Στην περίπτωση δήλωσης σχετικά με την έκταση που οδηγεί σε μηδενική ενίσχυση) και ταυτόχρονης σοβαρής παράβασης) ο παραβάτης αποβάλλεται του προγράμματος κατά τα ανωτέρω. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρμόζονται σωρευτικά οι κυρώσεις τωνπροηγούμενων περιπτώσεων και Εφαρμόζονται κατ αρχήν οι κυρώσεις για την έκταση και στη συνέχεια εφαρμόζονται αθροιστικά οι κυρώσεις για την μη εφαρμογή των δεσμεύσεων επί της διορθωθείσας, μετά την επιβολή των κυρώσεων, έκτασης. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι όσες αναγνωρίζει το ΟΣΔΕ. Όταν η διακοπή της σύμβασης γίνεται για λόγους ανωτέρας βίας, δεν επιβάλλονται κυρώσεις και δεν επιστρέφονται οι καταβληθείσες ενισχύσεις. Επίσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις, αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν έγινε δυνατή η τήρηση των δεσμεύσεων για συγκεκριμένη καλλιεργητική περίοδο. Σαν ειδική περίπτωση ανωτέρας βίας θεωρείται η διακοπή της μισθωτήριας σύμβασης, σε περίπτωση ενοικιαζόμενων εκτάσεων, από τον ιδιοκτήτη, με ευθύνη του τελευταίου και κατά παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων, δικαστικά βεβαιωμένη. Π40 (Βλέπε εκτύπωση) ΖΩΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ2- ΑΞΟΝΑ 3 Για τον καθορισμό ζωνών ευαισθησίας των υπόγειων υδροφορέων, λαμβάνονται υπόψη τα λιθολογικά χαρακτηριστικά των υδροφόρων οριζόντων, η δομή τους, οι συντελεστές κατείσδυσης και το καθεστώς υδροδυναμικής τους εξέλιξης. Στη συνέχεια παραθέτονται με φθίνουσα σειρά ευαισθησίας οι διακριθείσες κατηγορίες σχηματισμών: 1. Καρστικά συστήματα και κυρίως οι επιφανειακές τους εμφανίσεις. 2. Ζώνες ανάπτυξης κώνων κορημάτων ποταμών και χειμάρρων. 3. Τριτογενή κροκαλοπαγή και ψαμμίτες μεσο-θεσσαλικών λοφοσειρών. 4. Kράσπεδα προσχωματικών λεκανών. 5. Διαβρωμένα-διαρηγμένα μέλη πρωτογενώς αδιαπέρατων σχηματισμών (οφιόλιθοι, σχιστόλιθοι, νεογενείς μάργες, φλύσχης). 6. Παραποτάμιες ζώνες. 7. Εσωτερικές ζώνες λεκανών, (εκμεταλλεύσιμος μόνο ο βαθύς υπό πίεση ορίζοντας). 8. Υγιή μέλη (μη διαρηγμένα- μη διαβρωμένα) αδιαπέρατων σχηματισμών (οφιόλιθοι, σχιστόλιθοι, νεογενείς μάργες, φλύσχης).

5 Από τις 8 αυτές κατηγορίες, διακρίνονται 3 ζώνες, υψηλής μέσης χαμηλής ευαισθησίας, με βάση την ευκολία εισαγωγής και διακίνησης των ρύπων εντός αυτών, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Ευαισθησία γεωλογικών σχηματισμών στο Θεσσαλικό χώρο Χαρακτηρισμ ός Υψηλή ευαισθησία Μέση ευαισθησία Χαμηλή ευαισθησία Ζών η Υποκατηγορ ία Κωδικό ς Σχηματισμός Ι α Ια Καρστικά συστήματα και κυρίως οι επιφανειακές τους εμφανίσεις. β Ιβ Ζώνες ανάπτυξης κώνων κορημάτων ποταμών και χειμάρρων ΙΙ α Ια Τριτογενή κροκαλοπαγή και ψαμμίτες μεσο-θεσσαλικών λοφοσειρών β ΙΙβ Κράσπεδα προσχωματικών λεκανών (περιλαμβάνονται και οι παράκτιες ζώνες). γ ΙΙγ Διαβρωμένα-διαρηγμένα μέλη πρωτογενώς αδιαπέρατων σχηματισμών (οφιόλιθοι, σχιστόλιθοι, νεογενείς μάργες, φλύσχης). δ ΙΙδ Παραποτάμιες ζώνες. ΙΙΙ α ΙΙΙα Εσωτερ. Ζώνες λεκανών, (εκμεταλλεύσιμος μόνο ο βαθύς υπό πίεση ορίζοντας) β ΙΙΙβ Υγιή μέλη (μη διαρηγμένα- μη διαβρωμένα) αδιαπέρατων σχηματισμών (οφιόλιθοι, σχιστόλιθοι, νεογενείς μάργες, φλύσχης). Όσον αφορά το στόχο μείωσης της νιτρορύπανσης, το υποπρόγραμμα εφαρμόζεται στη Ζώνη Ι, υψηλής ευαισθησίας (ζώνες με πορτοκαλί χρωματισμό στους συνημμένους χάρτες) και στη Ζώνη ΙΙ, μέσης ευαισθησίας (ζώνες με κίτρινο χρωματισμό στους συνημμένους χάρτες). Στα πλαίσια των επιλέξιμων ζωνών Ι και ΙΙ, οι οποίες καθορίσθηκαν με βάση την ευαισθησία των γεωλογικών σχηματισμών, η συμπεριφορά των αζωτούχων λιπασμάτων επηρεάζεται σημαντικά από μία σειρά εδαφικούς παράγοντες, από τους οποίους σημαντικότεροι είναι η κοκκομετρική σύσταση, η κλίση και η υδρομορφία. Οι χαρτογραφικές μονάδες του εδαφολογικού χάρτη της Θεσσαλίας ομαδοποιήθηκαν με βάση τα παραπάνω κριτήρια, στα πλαίσια του υποπρογράμματος 2 σε 8 εδαφικές κλάσεις. Η ομαδοποίηση του υποπρογράμματος 2 ταυτίζεται με την αντίστοιχη του Προγράμματος Δράσης για τη Θεσσαλία, της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ.

6 Εδαφική κλάση Κλίση Κοκκομετρία Υδρομορφία Ι πεδινά<6 % Ελαφρά Μετρίως έως πολύ καλώς αποστραγγιζόμενα II " Μέσης σύστασης " III " Βαρειά " IV " " Κακώς αποστραγγιζόμενα V " Ελαφρά-Μέσης σύστασης " VI Λοφώδη >6% Ελαφρά Μετρίως έως πολύ καλώς αποστραγγιζόμενα VIΙ " Μέσης σύστασης " VIIΙ " Βαρειά " Συμπερασματικά όσον αφορά το στόχο μείωσης της νιτρορύπανσης, το υποπρόγραμμα 2 θα εφαρμοστεί στις εδαφικές κλάσεις Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, VI, VII και VIII των Ζωνών Ι και ΙΙ οι οποίες καλλιεργούνται με βαμβάκι και αραβόσιτο. Όταν τα όρια των ζωνών Ι και ΙΙ τέμνουν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις μιας Κοινότητας, για λόγους διοικητικής απλοποίησης, το σύνολο των καλλιεργούμενων Κοινοτικών εκτάσεων θεωρούνται ότι εντάσσονται εντός των επιλέξιμων ζωνών. Ο στόχος «έλεγχος της εξάντλησης των υδατικών πόρων» του υποπρογράμματος 2, εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πεδινές εκτάσεις (εδαφικές κλάσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) των περιοχών ανεπάρκειας ή εξάντλησης των υδατικών πόρων. Οι περιοχές ανεπάρκειας υδατικών πόρων είναι οι καθορισθείσες στους σχετικούς χάρτες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίοι υποβλήθηκαν το 1999 στο Υπουργείο Γεωργίας, στα πλαίσια εφαρμογής του παλαιού προγράμματος. Οι χάρτες για τους Νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας περιλαμβάνονται στα συνημμένα παραρτήματα της παρούσης. Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Τρικάλων εντέλλεται να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη αντίστοιχου χάρτη για το Νομό Τρικάλων. Στις περιοχές αυτές εφαρμόζονται αποκλειστικά 2 δράσεις: Η δράση «Μείωση της νιτρορύπανσης» - Δεσμεύσεις πέραν των ελαχίστων. Η δράση «Μείωση της νιτρορύπανσης» - Ελάχιστες δεσμεύσεις. Οι περιοχές εξάντλησης υδατικών πόρων βρίσκονται στο νότιο τμήμα της ανατολικής πεδιάδας (Στεφανοβίκειο Ριζόμυλος) καθώς και σε άλλες γεωγραφικές υποενότητες. Οι περιοχές εξάντλησης υδατικών πόρων πρέπει να καθορισθούν, να οριοθετηθούν και να χαρτογραφηθούν άμεσα με αποφάσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας. Στις περιοχές αυτές εφαρμόζονται αποκλειστικά 2 δράσεις: Η δράση «Έλεγχος της εξάντλησης των υδατικών πόρων». Η δράση «Μείωση της νιτρορύπανσης» - Δεσμεύσεις πέραν των ελαχίστων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων,

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, L 368/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΥ46ΨΧΞΧ-ΙΕΚ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ, 27.12.2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 135160 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0883 EL 09.11.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα