ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011"

Transcript

1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ ΠΡΟΣ: Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 18 ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180Α). Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ηµοσίου Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικήςικής Ασφάλισης» και παρέχουµε τις απαραίτητες ερµηνευτικές οδηγίες για την ορθή καιοµοιόµορφη εφαρµογή των παραγράφων 2, 3 περ. α και 4. Ι. Παράταση παραγραφής. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 προβλέπεται ότι οι προθεσµίες παραγραφής του δικαιώµατος του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων τελών και εισφορών που λήγουν παρατείνονται µέχρι την Η ανωτέρω παράταση καταλαµβάνει τις κάθε είδους προθεσµίες παραγραφής που λήγουν την , όπως υποθέσεις χρήσεων 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 και 2005, υποθέσεις µε πλαστά ή εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία (σχετ.διατ.παρ.18, άρθ.19 ν.3091/2002 και παρ.2 άρθ. 22 ν.3212/2003), υποθέσεις µε κατασχεθέντα ανεπίσηµα βιβλία και στοιχεία (σχετ. διατ. παρ.3, άρθ. 22 ν.3212/2003) και

2 υποθέσεις µη υποβολής δήλωσης (για τις οποίες προβλέπεται µεγαλύτερος χρόνος παραγραφής). Για διευκόλυνσή σας θα αναρτηθεί στο site της /νσης Ελέγχου στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου στη δ/νση καθώς και στο internet στο site πίνακας µε τις συνήθεις περιπτώσεις χρόνου παραγραφής. ΙΙ. Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3610/2007. Με τις διατάξεις της περ. α της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 καταργούνται από 1 ης Σεπτεµβρίου 2011 οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007, δηλαδή από την ως άνω ηµεροµηνία δεν θα επιδίδεται πλέον στους φορολογούµενους, στους οποίους διενεργείται τακτικός ή προσωρινός φορολογικός έλεγχος, η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3610/2007 πρόσκληση. ΙΙΙ. Εκούσια κατάργηση των φορολογικών διαφορών. Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δόθηκαν µε τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1147/2010, ΠΟΛ.1174/2010 και ΠΟΛ.1035/2011 για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1-13 του ν. 3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175 Α /2010) παρέχουµε τις κατωτέρω πρόσθετες οδηγίες: 1. Με τη παράγραφο 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 εξαιρούνται και δεν υπάγονται πλέον στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν.3888/2010 από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι µεγαλύτερα των σαράντα εκατοµµυρίων ( ) ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού σε δραχµές και όλες οι επόµενες αυτής χρήσεις. 2. Υπάγονται πλέον στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν.3888/2010, µε τον περιορισµό της παραπάνω περίπτωσης 1 οι υποθέσεις των επιχειρήσεων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και οι υποθέσεις επιτηδευµατιών φυσικών προσώπων, τα οποία, µε βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία (Κεφάλαιο του ν.3842/2010, Φ.Ε.Κ. 58Α ). 3. Για τον υπολογισµό του φόρου του άρθρου 6 του ν.3888/2010 στην περίπτωση των γεωργικών συνεταιρισµών λαµβάνεται υπόψη το είκοσι τοις εκατό (20%)

3 των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων. Επίσης από τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα, οποιασδήποτε υπόθεσης, αφαιρούνται τα έσοδα από πώληση και επαναµίσθωση του ίδιου πάγιου εξοπλισµού για τον υπολογισµό του ως άνω φόρου. 4. Οι διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 6 του ν.3888/2010 και της παρ.2 του άρθρου 7 του ίδιου νόµου όπως ερµηνεύθηκαν µε τις ΠΟΛ.1147/2010 και 1174/2010 έχουν εφαρµογή και στις υποθέσεις που επιλύονται µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 εφόσον η τελευταία περαιωµένη χρήση ή κάποια από τις προηγούµενες τέσσερις (4) χρήσεις, συνολικά που περιλαµβάνονται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα του ν.3888/2010 και του ν.4002/2011 βαρύνεται µε παράβαση Κ.Β.Σ. ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που επαυξάνει το φόρο ή µε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του ν.3888/ Υποθέσεις που αφορούν δηλώσεις των οικονοµικών ετών 2007,2008,2009 και 2010 οι οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004 περί αυτοελέγχου και περιλαµβάνονται στις επιλεχθείσες προς έλεγχο δηλώσεις σύµφωνα µε τις /1845/ Ε-Α /ΠΟΛ.1130/2007 και /1232/ Ε-Α /ΠΟΛ.1035/2009 Α.Υ.Ο.Ο. καθώς και την ΠΟΛ.1088/2011 Α.Υ.Ο. και για τις οποίες δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει γίνει έναρξη του ελέγχου (θεώρηση των βιβλίων) πριν τη δηµοσίευση του ν.4002/2011 ( ) και δεν έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτελεσµάτων υπάγονται πλέον στον τρόπο επίλυσης των διαφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν.3888/2010 και της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011, εφαρµοζόµενων στο σύνολό τους όλων όσων ορίζονται στις επιµέρους σχετικές διατάξεις των νόµων αυτών, εφόσον βεβαίως το επιθυµούν οι φορολογούµενοι. Σε διαφορετική περίπτωση εξακολουθούν να ισχύουν οι ανωτέρω αποφάσεις περί ελέγχου των δηλώσεων αυτών. Ευνόητο είναι ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.3888/2010 µετά την έκδοση της ΠΟΛ.1088/2011 δεν έχουν πλέον εφαρµογή και τα Εκκαθαριστικά Σηµειώµατα που έχουν ήδη εκδοθεί θα πρέπει να διορθωθούν (αφαίρεση οικονοµικών ετών που δεν υπάγονται στις διατάξεις η πλήρης εφαρµογή όσων ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του ν.3888/2010 για τα υπαγόµενα οικονοµικά έτη) πριν την κοινοποίησή τους στους επιτηδευµατίες.

4 IV. Εντατικοποίηση φορολογικών ελέγχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών παγίως δίδει πρωταρχική σηµασία και προτεραιότητα στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, οι οποίοι αποσκοπούν τόσο στη δίκαιη κατανοµή των φορολογικών βαρών, και στη βελτίωση της συµµόρφωσης, όσο και στην αύξηση των δηµοσίων εσόδων. Ειδικά στην υφιστάµενη οικονοµική συγκυρία, η εντατικοποίηση και αποτελεσµατικότητα των ελέγχων είναι ακόµα πιο επιτακτική, για την αντιµετώπιση των τρεχόντων δηµοσιονοµικών προβληµάτων και την οµαλή εκτέλεση του προϋπολογισµού. Κατόπιν αυτών κάθε Π.Ε.Κ. και.ε.κ. θα πρέπει άµεσα να προσδιορίσει τις επιχειρήσεις εκείνες που είναι ελεγκτικής αρµοδιότητάς του και υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν.3888/2010 και τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 και να τις γνωστοποιήσει στην αρµόδια.ο.υ. διαθέτοντας και οποιοδήποτε στοιχείο είναι απαραίτητο για την έκδοση του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος του άρθρου 9 του ν.3888/2010. Από τις.ο.υ. επιλέγονται οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν µε την εξής σειρά: 1. Οι µεγαλύτεροι φορολογούµενοι. 2. Αυτές που εξαιρέθηκαν επειδή είχαν περιουσία πάνω από Ευρώ. 3. Αυτές που από λάθος ( των τραπεζών κλπ.) περαίωσαν λιγότερες χρήσεις από όσες ήθελαν. Στη συνέχεια εκδίδεται Εντολή Ελέγχου για έλεγχο των χρήσεων που έληξαν στις και παλιότερες (στα υπ όψιν θα αναφέρονται επιπλέον η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν.3943/2011 και η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011). Περαιτέρω ο ελεγκτής - Καλεί τηλεφωνικά τον επιτηδευµατία στην.ο.υ. για έλεγχο. - Επιδίδει επί αποδείξει το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα του ν.3888/2010 και κάνει έναρξη ελέγχου (θεωρεί τα βιβλία). - Εάν ο φορολογούµενος αποδεχθεί το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα εντός της προθεσµίας των πέντε (5) ηµερών ο έλεγχος θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε. - Εάν ο φορολογούµενος δεν αποδεχθεί το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα τότε θα συνεχισθεί ο έλεγχος. - Εννοείται ότι πρώτα θα επιδοθούν όλα τα Εκκαθαριστικά Σηµειώµατα και µετά θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και κυρίως να δοθεί το µεγαλύτερο βάρος

5 στην επίδοση των Εκκαθαριστικών Σηµειωµάτων σε όσο το δυνατόν περισσότερους φορολογούµενους. Οι.Ο.Υ. θα εκδώσουν τα Εκκαθαριστικά Σηµειώµατα και θα ειδοποιήσουν τα ελεγκτικά κέντρα για να τα παραλάβουν. Σε κάθε περίπτωση οι Προϊστάµενοι των.ο.υ. να ανταποκρίνονται άµεσα στα αιτήµατα των ελεγκτικών κέντρων για την ύπαρξη παραβάσεων. Σηµειώνεται τέλος ότι υπάρχει δυνατότητα το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα να εκδίδεται χειρόγραφα σε κάθε περίπτωση. Η διαδικασία έκδοσης χειρόγραφων Εκκαθαριστικών Σηµειωµάτων εφαρµόζεται κατ αρχήν στις υποθέσεις επιτηδευµατιών µε ακαθάριστα έσοδα είκοσι εκατοµµυρίων ( ) ευρώ έως σαράντα εκατοµµυρίων ( ) ευρώ καθώς και στις υποθέσεις επιτηδευµατιών οι οποίοι µε βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία (Κεφάλαιο του ν.3842/2010, Φ.Ε.Κ. 58 Α ). Επίσης εντολή τακτικού ελέγχου προς τους ελεγκτές θα εκδίδεται και για τις υποθέσεις που έγινε αποδεκτό το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα του άρθρου 9 του ν.3888/2010 αλλά δεν επήλθε περαίωση λόγω µη εξόφλησης της συνολικής οφειλής που προέκυψε από το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα και έχουν καταστεί ελεγκτέες λόγω µη καταβολής τουλάχιστον δύο ληξιπρόθεσµων δόσεων (ΠΟΛ.1066/2011). Οι ελεγκτές θα ενηµερώνουν τις επιχειρήσεις για τις ως άνω ληξιπρόθεσµες οφειλές προκειµένου να τακτοποιηθούν αυτές εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών. Σηµειώνεται ότι στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 υπάγονται και οι υποθέσεις για τις οποίες έχει γίνει έναρξη του ελέγχου (θεώρηση των βιβλίων) πριν τη δηµοσίευση του ως άνω νόµου ( ) και δεν έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτελεσµάτων. Περαιτέρω, προκειµένου να υποβοηθηθεί το έργο των.ο.υ. στην ταχύτερη έκδοση των Εκκαθαριστικών Σηµειωµάτων η /νση Ελέγχου έχει αναπτύξει κατάλληλη εφαρµογή για τον υπολογισµό του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος περαίωσης, ύστερα από την καταχώρηση των απαιτούµενων δεδοµένων για τις υποθέσεις που υπάγονται στις

6 διατάξεις του σχετικού νόµου. Σε πρώτο στάδιο, στην ιστοσελίδα της /νσης Ελέγχου: επιλέγοντας το «Τµήµα Β» είναι διαθέσιµα τα πεδία καταχώρησης των ανωτέρω δεδοµένων και παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσής τους. υνατότητα υπολογισµού του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος θα δοθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την έκδοση εγκυκλίου, σχετικής µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου. Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι επί των υποθέσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν.3888/2010 για τις οποίες το περιεχόµενο του υποβληθέντος ειδικού σηµειώµατος δήλωσης των τιµολογίων ή εν γένει των µη νόµιµων φορολογικών στοιχείων διαφέρει από την έκθεση ελέγχου ή το δελτίο πληροφοριών δεν έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα από την ως άνω διάταξη είτε για τη µη επιβολή διοικητικών κυρώσεων είτε για το κύρος των βιβλίων είτε για την άρση του αξιόποινου. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

7 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ Ι. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Όλες οι.ο.υ. 2. Ελεγκτικά Κέντρα (.Ε.Κ., Π.Ε.Κ.) ΙΙ. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γ.Γ.Π.Σ. - ιεύθυνση Εφαρµογών Η/Υ (.30) 2. Περιφερειακές Οικονοµικές Επιθεωρήσεις, όλες οι Οικονοµικές Επιθεωρήσεις 3. Σ..Ο.Ε. / Όλες οι /νσεις της Κ.Υ. 4. Π.Ο.Ε..Ο.Υ. - Οµήρου 18, 10672, Αθήνα 5. Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση» - Οµήρου 18, Αθήνα ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Φορολ. & Τελων. Θεµάτων 4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Γ.Γ.Π.Σ. 5. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Σ..Ο.Ε. 6. Γραφεία Γεν. /ντών Φορολογικών Ελέγχων, Φορολογίας, ΚΕ.Π.Υ.Ο., Οικ. Επιθεώρησης, ιοικ. Υποστήριξης και ηµόσιας Περιουσίας και Εθν. Κληροδοτηµάτων 7. ιευθύνσεις Γενικών /νσεων Φορολογικών Ελέγχων, Φορολογίας, Οικ. Επιθεώρησης, ιοικ. Υποστήριξης και ηµόσιας Περιουσίας και Εθν. Κληροδοτηµάτων 8. Τράπεζα ηµοσιονοµικών εδοµένων (Τ...) 9. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1039/13.2.2012 Ανακαθορισµός της καθ ύλην αρµοδιότητας µεταξύ των.ο.υ. και.ε.κ., σε θέµατα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και µεταφορά των εκκρεµών υποθέσεών τους στις.ο.υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΟΛ. 1130. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Διανομή

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΟΛ. 1130. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Διανομή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Δ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π..

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 11891/B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 3296/14.12.2004/ΦΕΚ 253 Α ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/1.3.2005, 1087/10.6.2005

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375360

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού.

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ : 1134 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer Σελίδα 1 από 5 ΠΟΛ.1003/3.1.2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 Α/17.12.2010) Αθήνα, 03.01.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β -Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/2/2013 ΠΟΛ.: 1036

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές:

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές: Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014 Εισηγητές: Α μέρος: Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης Β μέρος: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς Διαφάνειες του διαδικτυακού σεμιναρίου που διεξήχθη από τον κόμβο TaxHeaven την 1.2.2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014. Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014)

ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014. Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014) ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Α. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Λιατσοπούλου. Τηλ.: 210-33.32.546, 210-33.38.949 FAX: 210-33.32.731 210-33.38.958 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Ε. Λιατσοπούλου. Τηλ.: 210-33.32.546, 210-33.38.949 FAX: 210-33.32.731 210-33.38.958 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,16 Σεπτεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.60630 /ΕΥΣ 5671 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1116 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ

ΠΟΛ:1116 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 / 06 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1) ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2) Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 2/3/2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1056

Διαβάστε περισσότερα