Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 26η Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ / πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 2. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. Μέλος της Ο.Ε. 3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ. ««4. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. ««5. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ. ««6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. ««ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. Μέλος της Ο.Ε. 2.ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. ««ΑΠΟΦΑΣΗ 109 Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 6 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης έργων έτους 2010 & 2011 σύμφωνα με τις διατάξεις: (1) Του Ν.2503/97 Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107Α/ ) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν. (2) Του Ν.1418/84 "Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 23Α/84), όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του. (3) Του ΠΔ 609/85 "Κατασκευή Δημ. Έργων" (ΦΕΚ 223Α/ ), όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του. (4) Του ΠΔ 171/87 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 84Α/ ). (5) Του Ν. 2940/01 Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 180Α/ ). (6) Του Ν.2307/95 Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 113Α/ ). (7) Του Ν.3263/04 Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης έργων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 179 Α / ). (8) Του Ν.3481/06 Τροποποίηση στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 162Α/ ). (9) Του Ν.3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114Α/ ). 1

2 (10) Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116 Α / ). (11) Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87 Α / ) (12) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων Η Οικονομική Επιτροπή Έχουσα υπόψιν: Τη κατάσταση των έργων έτους 2010 & 2011 (συνεχιζόμενα το έτος 2011) Την απόφαση 014/ της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Εισηγητική Έκθεση και η κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 Την απόφαση 061/ του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2011 Την απόφαση 071/ του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η Εισηγητική Έκθεση και ο Προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2011 Το έγγραφο με αριθμό 23199/ της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προς την Οικονομική Επιτροπή» προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης Αποφασίζει Ομόφωνα Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης έτους 2011, σε βάρος των Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, σύμφωνα με τη κατάσταση που αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2 ΕΤΟΥΣ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - 3 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ.Α1/ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) 4 ΕΡΓ. Α1/ ,00 5 Α4/ ,00 6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓ. Α5/ ,00 7 Α2/ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) 8 ΕΡΓ. Α3/ ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΟΔΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ) ΓΙΑ 9 ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α4/ ,00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 10 ΕΡΓ. Α5/ ,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 11 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 12 ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,00 13 ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α4/ ,00 14 Α5/ ,00 2

3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ 15 ΕΡΓ. Α7/ ,00 16 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓ. Α11/ ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 17 ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,00 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ 18 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 19 ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 20 ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ 21 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 22 ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ,00 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 23 ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ,00 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. 24 Α2/ ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. 25 Α3/ ,00 26 ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α6/ ,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 27 ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΕΡΓ. Α10/ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 28 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 29 ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/ ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 30 ΕΡΓ. Β4/ ,00 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 31 ΕΡΓ. Β1/ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 32 ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β3/ ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ 33 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β4/ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 34 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β1/ ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ EΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 35 ΕΡΓ. Β2/ ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 36 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β1/ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 37 ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β3/ ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ 38 ΟΔΩΝ ΕΛΕΝΗΣ, ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΕΣΠΑΣ ,00 39 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ1/ ,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 40 ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 41 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Γ1/ ,00 3

4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΤΙΩΝ 42 ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ2/ ,00 43 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Δ1/ ,00 44 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Δ1/ ,00 45 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ5/ ,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 46 (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΚΛΠ.) ΕΡΓ. Δ6/ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 47 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ7/ ,00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 48 ΕΡΓ. Δ1/ ,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 49 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ4/ ,00 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. 50 Δ5/ ,00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 51 ΕΡΓ. Δ2/ ,00 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. 52 Δ3/ ,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 53 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ4/ ,00 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 54 ΚΤΙΡΙΩΝ ,00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. 55 Ε4/ ,00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΜΕΛΑ ΑΠΌ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΕΩΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΌ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΧΡΥΣΗΣ ΑΠΌ ΑΓ. 56 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΡΓ. Ε4/ ,00 57 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΡΓ. Ε2/ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΕΣ - 58 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ - ΠΑΡΚΑ - ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) ΕΡΓ. Ε1/ ,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 59 ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ε4/ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟΪΛΊΔΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΟΖΑΝΗΣ - 60 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ - ΔΑΒΑΚΗ ,00 61 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΕΡΓ. Ε1/ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 62 ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Ε10/ ,00 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - 63 ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,00 ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 64 ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 65 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΙΜΠΙΖΑ 1 ΕΡΓ. Ζ3/ ,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 66 ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ3/ ,00 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 67 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ,00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ 68 ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 69 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ,00 70 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ ,00 4

5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 71 ΕΡΓ. Η10/ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕς 72 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΡΓ. Η3/ ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 73 ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΕΡΓ. Η7/ ,00 74 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ,00 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 75 (ΨΕΙΡΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ. 76 ΚΛΠ) ΕΡΓ. Η2/ ,00 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 77 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 78 ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ,00 ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ - Ζ. ΠΗΓΗΣ - ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ 79 ΜΙΧΕΛΗ ,00 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 80 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ. 81 ΚΛΠ) ΕΡΓ. Η1/ ,00 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 82 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η2/ ,00 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 83 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. Η7/ ,00 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 84 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. Η8/ ,00 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 85 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. Η10/ ,00 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ UPS ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 86 EΡΓ. H7/ ,00 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 87 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. Η11/ ,00 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 88 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. Η12/ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε. Τα Μέλη Γκιώνης Ι., Θεοδωρακόπουλος Γ., Κανελλόπουλος Γ., Πετρόπουλος Χ., Μπαρμπαγιάννης Χ., Φεγγερός Β. ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 26084/05-06-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 200/2015 ΘΕΜΑ Έγκριση Α φάσης της μελέτης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 65786/14.11.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 65786/14.11.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 65786/14.11.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 42 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 13.11.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 11539/25-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 7 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 11539/25-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 7 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 11539/25-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25-02-2014 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 15 η ΔΗΜΟΣ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16-11-2011 της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟ Α/Α ΔΝΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΜ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ Α1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΠΑΛΑΙΑ ΕΡΓΑ 30.7312.39 1 ΠΑΛΑΙΟ Κατασκευή αγωγών λυμάτων στα Γ, Δ & Ε Δημ. Διαμερίσματα (ΑΑΕ 2/2008) Γ + Δ + Ε 100.000,00 ΑΝ/ΤΙΚΑ ΑΠΟΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011».

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ο Μ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π ΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ΑΠ: 6294/ 15-04-2011 Αριθµός Απόφασης 51/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα: «Κατάρτιση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:69/15-1-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/6-11-01 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα