ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα Τηλ: FAX : Χαλκίδα Αρ.πρωτ.: Αριθ.Αποφ 2 / 2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων Στη Χαλκίδα και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 14η Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Χαλκιδέων, ύστερα από την υπ' αριθμ. Πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα (10) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα δέκα (10) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Παγώνης Χρήστος / (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Δήμαρχος Χαλκιδέων 2. Καθαροσπόρης Βασίλειος / 3. Καρκαντελίδης Διαμαντής / 4. Μπαντούνας Γεώργιος / 5. Μπουραντάς Γεώργιος / 6. Τουχτίδης Βασίλειος / 7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος / Αντιδ. Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων 8. Παπαποστόλου Δημήτριος / Αντιδ. Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος. 9. Γεωργαλάς Νικόλαος / Αντιδ. Δημοτικής Ενότητας Ν. Αρτάκης 10. Σανιδάς Γεώργιος / Αντιδ. Δημοτικής Ενότητας Ανθηδώνας ΑΠΟΝΤΕΣ Στη συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χαλκιδέων κ. Τηλέμαχος Μωραϊτης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της ΕΕ, υπάλληλο του Δήμου Χαλκιδέων, Κωνσταντίνα Γκέγκα.

2 1. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/ και έχοντας υπ' όψιν τις σχετικές εισηγήσεις των Υπηρεσιών του Δήμου, θα πρέπει η Εκτελεστική Επιτροπή να προχωρήσει σε κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους Το τεχνικό πρόγραμμα θα σταλεί για Διαβούλευση και μετά τις παρατηρήσεις αυτής, θα διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τα ανωτέρω και αφού είδε τις διατάξεις της ΚΥΑ 26945/ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ προέρχεται στη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης και το οποίο διαβιβάζει στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για τη συζήτηση αυτού και την έκφραση γνώμης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2015 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παγώνης Χρήστος ΤΑ ΜΕΛΗ Καθαροσπόρης Βασίλειος Αντιδήμαρχος Χαλκιδέων Καρκαντελίδης Διαμαντής Μπαντούνας Γεώργιος Μπουραντάς Γεώργιος Τουχτίδης Βασίλειος Τριανταφύλλου Αθανάσιος Αντιδ. Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων

3 Παπαποστόλου Δημήτριος Αντιδ. Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος. Γεωργαλάς Νικόλαος Αντιδ. Δημοτικής Ενότητας Ν. Αρτάκης Σανιδάς Γεώργιος Αντιδ. Δημοτικής Ενότητας Ανθηδώνας Ακριβές αντίγραφο, εκ του πρωτοτύπου που τηρείται στο αρχείο μας Κωνσταντίνα Γκέγκα Γραμματέας Ε.Ε. Δήμου Χαλκιδέων

4 Συνοπτικό τεχνικό πρόγραμμα 2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Α/Α Κωδικός Έ ρ γ ο Ποσό ( ) Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ 1 30/ Επισκευή συντήρηση και μετατροπή σε πολιτιστικό κέντρο κτιρίου ,98 βοιωτικής ακτής επί της Λ. Μακαρίου 2 30/ Αποκατάσταση Ανάδειξη & μετατροπή σε πολιτιστικό κέντρο του ,00 υφιστάμενου παλαιού κτιρίου (Αλευρόμυλος Δήμητρα)στο οικόπεδο πρώην ΑΣΑΧ) Βελτίωση υποδομών και ανάπλαση πεζοδρόμων του κέντρου της 3 30/ πόλης του Δήμου Χαλκιδέων , / Κατασκευή γηπέδου στο Πάρκο λαού , / Ανάπλαση αλσυλλίου Κανήθου 1.000, / / / Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο Γηροκομείο Βελτίωση προσβασιμότητας κέντρου Χαλκίδας Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου δικαστικού μεγάρου , , , / Μετατροπή σε Μουσείο του Οθωμανικού Τεμένους 3.544, / Δημοτική Οδοποιΐα , / Βελτίωση Κατασκευή Οδού Αθ. Διάκου , / Ανάπλαση Εισόδου Πόλης (Ο.Τ 439Β) , / Κατασκευή Ανακατασκευή Θερμομονώσεων - Υγρομονώσεων ,00 Δωμάτων Σχολικών Κτιρίων Βιοκλιματική Αναβάθμιση Α) Ο.Τ 98 (Πρώην πάρκινγκ ) και τις οδούς που περικλείουν αυτό, Β) τις οδούς που περικλείουν το δικαστικό 14 30/ ,00 μέγαρο και Γ) τις οδούς Κριεζώτου από Καραμουρτζούνη εως και οδό Φαρμακίδου εως την οδό Λυκόφρονος 15 30/ Διαμορφώσεις αυλείων χώρων Διδακτηρίων Πρωτοβάθμιας -Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , / Βελτίωση Κατασκευή Συνδετήριων Οδών Λεωφόρου Καραμανλή (πρώην Λ. Αθηνών) , / Έργα επέκτασης υφιστάμενου ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας , / Συντήρηση Κτιρίου Παιδικού Σταθμού (Φανάρι) , / Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας ,00 Αμεσες Εργασίες αποκατάστασης φθορών και άρσης επικινδυνότητας 20 30/ ,50 του κτιρίου μεγάρου χορού 21 45/ Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Αγίου Ιωάννη , / Κατασκευή τεχνικού αντιπλημμυρικού έργου στο ρέμα Κωστάκη στην συνοικία Κανήθου , / Συντήρηση Δημαρχιακού μεγάρου ,00 ΧΑΛΚΙΔΑ Σύνολο Έργων ,80 Σελίδα 1

5 Συνοπτικό τεχνικό πρόγραμμα 2016 EΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (αφορούν όλες τις Δημ. Ενότητες) 1 30/ Συντήρηση οδών Δήμου , / Συντήρηση Πεζοδρομίων Δήμου , / Ασφαλτοστρώσεις οδών δημοτικών ενοτήτων Δ.Χαλκιδέων ,00 Σύνολο Αυτεπιστασίας ,00 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Α Υ Λ Ι Δ Α Σ 1 30/ Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου στο Βαθύ Αυλίδας , / Κατασκευή τάπητα γηπέδου Δ.Δ Παραλίας , / Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης Δ.Δ Φάρου , / Αγροτική Οδοποιία Βαθύ και Καλοχώρι Παντειχι της Δ.Ε Αυλίδας , / Ανάπλαση εισόδου Καλοχωρίου 7.762, / Ασφαλτόστρωση οδών Δ. Χαλκιδέων , / Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τ.Κ. Φάρου , / Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τ.Κ. Παραλίας , / Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Κ.Βαθέος ,30 Κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου άρδευσης στο γήπεδο 10 30/ ,00 Καλοχωρίου Παντειχίου ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ ,41 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Α Ρ Τ Α Κ Η Σ Ανάπλαση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων λεωφόρου Εθνικής 1 30/ ,85 Αντιστάσεως Δήμου Ν. Αρτάκης - Φάση Α 2 30/ Ασφαλτόστρωση οδών νέου σχεδίου (Αρτάκη ΙΙ) ,00 Επισκευή - Συντήρηση Κτιριακών, Υδραυλικών και 3 30/ ,00 Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Γυμνασίου Ν. Αρτάκης. Επισκευή - Συντήρηση Αντικατάσταση κουφωμάτων στο 1ο Δημοτικο 4 30/ ,00 Σχολείο Αρτάκης. 5 30/ Διανοίξεις οδών παραλιακού μετώπου Ν. Αρτάκης ,00 ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΑΡΤΑΚΗΣ ,85 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Α Ν Θ Η Δ Ω Ν Α Σ Τουριστική ποδηλατική διαδρομή παραλιακού μετώπου Τοπ. Διαμ. 1 30/ ,00 Δροσιάς Κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση κτιρίου βρεφονηπιακού 2 30/ ,73 σταθμού 3 30/ Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Βρεφονηπιακού σταθμού , / Διαμόρφωση Κοιν. Χώρων T.K Λουκισίων , / Αναπλάσεις Πλατειών στο Τ.Δ. Δροσιάς , / Δημιουργία Δεξαμενής Αρδευτικούσυστήματος Τ.Κ Δροσιάς/ΔΕ ,00 Ανθηδώνος Δήμου Χαλκίδας Σελίδα 2

6 Συνοπτικό τεχνικό πρόγραμμα / Κατασκευή ισόγειου κτιρίου αποδυτηρίων γηπέδου Δ.Κ. Δροσιάς ,00 Διαμόρφωση οδοστρώματος μπροστά στο Δημοτικό Σχολείο 8 30/ ,92 Λουκισίων Δ.Ε. Ανθηδώνας ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ ,65 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Λ Η Λ Α Ν Τ Ι Ω Ν 1 30/ Κατασκευή πλατείας Τεγόπουλου , / Εργασίες Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Αλυκής Κοπανά , / Μόνωση Οροφής Α δημ. Σχολείου Βασιλικού ΔΕ Ληλαντίων ,00 Παρεμβάσεις Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και Φωτισμού στην πλατεία 4 30/ ,52 Μουρτίκα της Δ.Ε Ληλαντίων 5 30/ Δημιουργία Κέντρου Αγροτουριστικής πληροφόρησης στο τοπικο ,24 κοινοτικό κατάστημα Μύτικα της Δ.Ε Ληλαντίων 6 30/ Αγροτική Οδοποιία Αφρατίου και Φύλλων Δ.Ε Ληλαντίων , / Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ Βασιλικού , / Ενίσχυση δομικών στοιχείων επισκευές του ιατρείου τοπικής Κοινότητας Μύτικα ,00 ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ,97 Σελίδα 3

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 33/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου. Θέµα: Ετήσιο πρόγραµµα δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 15 η ΔΗΜΟΣ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16-11-2011 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας Στην Πρέβεζα σήμερα 4/3/2011 και ώρα 6.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/3.5.2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/3.5.2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/3.5.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5 /9-4-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/6-11-01 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης) Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης) Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 72/2013 Θέμα 28 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 80/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση τροποποιήσεων της μελέτης του έργου «Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα