Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος."

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3629, Ν. 165(Ι)/2002 Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Για σκοπούς Αριθµός 165(I) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ (α) Εφαρµογής της Σύµβασης για ικαιοδοσία και Αναγνώριση και Εκτέλεση Αποφάσεων σε Οικογενειακά θέµατα, που συνοµολογήθηκε µε βάση το Κ3 της Σύµβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ΕΕ C 221 της ) και του Κανονισµού του Συµβουλίου µε αρ. 1347/2000 της , (β) εναρµόνισης µε τις υποχρεώσεις της Κυπριακής ηµοκρατίας που πηγάζουν από το Κεφ.24, ικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις, σχετικά µε θέµατα Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του (Ι) του (Ι) του Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια Πίνακας. 33 του του του του του του του «αιτητής» σηµαίνει το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής, σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµος «ανθρώπινα δικαιώµατα» σηµαίνει τα ανθρώπινα δικαιώµατα τα οποία διαφυλάσσονται από το Μέρος II του Συντάγµατος της Κυπριακής ηµοκρατίας και από τις διεθνείς συµβάσεις που παρατίθενται στον Πίνακα, τις οποίες η Κυπριακή ηµοκρατία έχει κυρώσει «αντιπροσώπευση» σηµαίνει αντιπροσώπευση από δικηγόρο για σκοπούς διαδικασίας και περιλαµβάνει κάθε µορφή βοήθειας που συνήθως παρέχεται από δικηγόρο σε σχέση µε διαδικασίες σε όλα τα στάδια µέχρι την έκδοση απόφασης, καθώς και διαδικασία εφέσεως, και, στην περίπτωση ποινικής διαδικασίας, περιλαµβάνει και οποιοδήποτε στάδιο που σχετίζεται µε τη διαδικασία πριν από την έναρξη της, καθώς και διαδικασία εφέσεως «Ανώτατο ικαστήριο» σηµαίνει το προβλεπόµενο από τον περί Απονοµής της ικαιοσύνης (Ποικίλαι ιατάξεις) Νόµο Ανώτατο ικαστήριο και περιλαµβάνει οποιοδήποτε δικαστή αυτού «βοήθεια» σηµαίνει βοήθεια στη λήψη οποιωνδήποτε νόµιµων διαβηµάτων, που πρόσωπο δυνατό να λάβει µε διαδικασίες, είτε µε τη λήψη των διαβηµάτων αυτών για λογαριασµό του (συµπεριλαµβανοµένης της αντιπροσώπευσης) είτε µε την παροχή βοήθειας για να αναλάβει ο ίδιος τα διαβήµατα αυτά «δικαιούχος» σηµαίνει πρόσωπο προς όφελος του οποίου έχει εκδοθεί πιστοποιητικό για παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής δυνάµει του άρθρου 7 «δικηγόρος» σηµαίνει πρόσωπο εγγεγραµµένο στο Μητρώο των δικηγόρων που Κεφ. 2. ασκεί το επάγγελµα σύµφωνα µε τον περί ικηγόρων Νόµο 42 του 1961

2 20 του του του του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του του 1960 «Επαρχιακό ικαστήριο» σηµαίνει το προβλεπόµενο από τον περί ικαστηρίων 50 του 1962 Νόµο Επαρχιακό ικαστήριο και περιλαµβάνει οποιοδήποτε δικαστή αυτού 11 του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Πίνακας. «καθορισµένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων» σηµαίνει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τα οποία εκτίθενται στον Πίνακα «Κακουργιοδικείο» σηµαίνει το προβλεπόµενο από τον περί ικαστηρίων Νόµο Κακουργιοδικείο

3 «νοµική αρωγή» σηµαίνει την παροχή συµβουλής, βοήθειας και αντιπροσώπευσης 2 του 22(Ι) του «Οδηγία 2003/8/ΕΚ» σηµαίνει την Οδηγία 2003/8/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών µέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά µε το ευεργέτηµα πενίας στις διαφορές αυτές «Οικογενειακό ικαστήριο» σηµαίνει το ικαστήριο που συγκροτείται δυνάµει 23 του 1990 των περί Οικογενειακών ικαστηρίων Νόµων του 1990 έως του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «πιστοποιητικό» σηµαίνει πιστοποιητικό για παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου «Στρατιωτικό ικαστήριο» σηµαίνει το προβλεπόµενο από τους Στρατιωτικού 40 του 1964 Ποινικού Κώδικα και ικονοµίας Νόµους, Στρατιωτικό ικαστήριο 70 του του του του του του του (Ι) του (Ι) του «συµβουλή» σηµαίνει γνωµάτευση για κάθε νοµικό θέµα που δικηγόρος δικαιούται να παρέχει σε σχέση µε διαδικασία που αφορά το πρόσωπο που ζητά τη συµβουλή ΜΕΡΟΣ II ΠΑΡΟΧΗ ΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Παροχή δωρεάν 3. Παρέχεται δωρεάν νοµική αρωγή στις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα νοµικής αρωγής. 4, 5, 6 και 6Α, στην έκταση και υπό τους όρους που διαλαµβάνονται στον παρόντα 3 του 22(Ι) του Νόµο. Ποινικές διαδικασίες. 4. (1) Το άρθρο αυτό εφαρµόζεται (α) Σε ποινικές διαδικασίες οι οποίες εγείρονται ενώπιον ικαστηρίου εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για αδίκηµα που είναι δυνατό να έχει διαπράξει, κατά παράβαση οποιουδήποτε νόµου, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης πέραν του ενός χρόνου και περιλαµβάνει προανακρίσεις και κάθε στάδιο ανακριτικών ή άλλων διαδικασιών που λαµβάνουν χωράν πριν από την έναρξη της ποινικής διαδικασίας και που σχετίζονται µε αυτή (β) εξαιρουµένων των ποινικών διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5, σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου το οποίο ασκεί ποινική δικαιοδοσία. (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «ικαστήριο» σηµαίνει Επαρχιακό ικαστήριο, Κακουργιοδικείο, Στρατιωτικό ικαστήριο και περιλαµβάνει το Ανώτατο ικαστήριο, όταν εξετάζει οποιοδήποτε θέµα ή σηµείο που εγείρεται σε ποινική διαδικασία κατά την άσκηση της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας

4 δικαιοδοσίας του. (3) Στις διαδικασίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), παρέχεται δυνάµει του παρόντος Νόµου, δωρεάν νοµική αρωγή η οποία περιλαµβάνει συµβουλή, βοήθεια και αντιπροσώπευση. ιαδικασίες για 5. (1) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, «διαδικασίες για καθορισµένες παραβιάσεις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων» σηµαίνει οποιαδήποτε ανθρωπίνων δικαιωµάτων. (α) Πολιτική διαδικασία ενώπιον ικαστηρίου σε οποιοδήποτε στάδιο, που εγείρεται εναντίον της ηµοκρατίας για ζηµιά που υπέστη πρόσωπο συνεπεία καθορισµένων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή Πίνακας. (β) ποινική διαδικασία η οποία εγείρεται από οποιοδήποτε πρόσωπο, σε περιπτώσεις όπου το υπό εκδίκαση αδίκηµα αφορά καθορισµένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων. (2) Παρέχεται δωρεάν νοµική αρωγή δυνάµει του παρόντος Νόµου σε διαδικασίες για καθορισµένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων. (3) Η νοµική αρωγή που παρέχεται δυνάµει του άρθρου αυτού (α) Στην περίπτωση πολιτικής διαδικασίας που εγείρεται στη ηµοκρατία ή ποινικής διαδικασίας, περιλαµβάνει συµβουλή, βοήθεια και αντιπροσώπευση, και (β) σε περίπτωση πολιτικής διαδικασίας που εγείρεται εκτός της Κυπριακής ηµοκρατίας, περιλαµβάνει µόνο συµβουλή. (4) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε διάταγµα του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας να τροποποιήσει τον Πίνακα. Νοµική αρωγή σε 6. (1) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, «διαδικασία ενώπιον Οικογενειακού οικογενειακές ικαστηρίου» σηµαίνει υποθέσεις. (α) ιαδικασία που εγείρεται αναφορικά µε θέµατα οικογενειακών σχέσεων µε βάση διατάξεις διµερών ή πολυµερών Συµβάσεων στις οποίες έχει προσχωρήσει η Κυπριακή ηµοκρατία ή (β) διαδικασία που αφορά θέµατα γονικής µέριµνας, διατροφής, αναγνώρισης τέκνου, υιοθεσίας, περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και οποιαδήποτε άλλη γαµική ή οικογενειακή διαφορά. (2) Παρέχεται δωρεάν νοµική αρωγή για διαδικασίες ενώπιον Οικογενειακού ικαστηρίου, η οποία περιλαµβάνει συµβουλή, βοήθεια και αντιπροσώπευση. 4 του 22(Ι) του Α.-(1) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού: Νοµική αρωγή σε διασυνοριακές διασυνοριακή διαφορά σηµαίνει διαφορά σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις διαφορές. όταν ο διάδικος ο οποίος αιτείται παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής είναι, είτε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε πολίτης τρίτης χώρας, και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ο διάδικος αυτός έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του σε κράτος µέλος άλλο από τη ηµοκρατία. Ο όρος περιλαµβάνει την περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου και δεν περιλαµβάνει διαφορά σε φορολογικές, τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις δικαστήριο σηµαίνει αρµόδιο δικαστήριο κράτος µέλος σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της ανίας. (2) Παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα δωρεάν νοµική αρωγή δυνάµει του παρόντος Νόµου σε διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου στη ηµοκρατία σχετικά µε

5 διασυνοριακή διαφορά, η οποία περιλαµβάνει συµβουλή, βοήθεια και αντιπροσώπευση. (3) Η παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής σε διασυνοριακή διαφορά περιλαµβάνει επίσης: (i) Την αµοιβή διερµηνέως (ii) τα έξοδα της επίσηµης µετάφρασης των εγγράφων που απαιτούνται από το δικαστήριο και προσκοµίζει ο δικαιούχος, τα οποία είναι απαραίτητα για την επίλυση της διαφοράς και (iii) τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο αιτητής για µετακίνηση προσώπου που συνδέεται µε την υποστήριξη του αιτήµατός του, εφόσον επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία στο δικαστήριο και το δικαστήριο αποφασίσει ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν µπορεί άλλως να µετάσχει στη διαδικασία. (4) Παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής χωρεί και υπέρ προσώπου που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στη ηµοκρατία για κάλυψη εξόδων λόγω αρωγής από δικηγόρο που ασκεί το επάγγελµα στη ηµοκρατία, εφόσον η αρωγή αφορά σε υπόθεση ενώπιον ικαστηρίου άλλου κράτους µέλους, µέχρι να υποβληθεί η αίτηση για την παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, στο κράτος µέλος στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο. ΜΕΡΟΣ III ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αίτηση για παροχή 7. (1) Το ικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεµεί οποιαδήποτε από τις δωρεάν νοµικής διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, 6 και 6Α(4), ή το ικαστήριο της αρωγής. επαρχίας στην οποία ο αιτητής συνήθως διαµένει δύναται, κατόπιν γραπτής Πιστοποιητικό. αίτησης σε αυτό, αν κρίνει ότι 5 του 22(Ι) του (α) Με βάση κοινωνικοοικονοµική έκθεση του Γραφείου Ευηµερίας, η οικονοµική κατάσταση του αιτητή και, στην περίπτωση που ο αιτητής είναι εξαρτώµενο µέλος οικογένειας, η οικονοµική κατάσταση της οικογένειας του, δεν του επιτρέπει να εξασφαλίσει νοµική αρωγή, λαµβανοµένων υπόψη των απολαβών του, πραγµατικών και αναµενόµενων, οποιωνδήποτε άλλων εισοδηµάτων, από εργασία ή άλλες πηγές, των εξόδων για τις βασικές ανάγκες του ιδίου και της οικογένειας του και άλλων υποχρεώσεων και αναγκών του και (β) λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης ή άλλων περιστάσεων της υπόθεσης είναι επιθυµητό για το συµφέρον της δικαιοσύνης να τύχει δωρεάν νοµικής αρωγής για την προετοιµασία και το χειρισµό της υπόθεσης, να εκδώσει πιστοποιητικό για παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής: Νοείται ότι το δικαστήριο που εξέδωσε το πιστοποιητικό µπορεί να το ανακαλέσει, όταν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή των δεδοµένων του δικαιούχου: του 77(Ι) του Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση αίτησης για παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής σε δευτεροβάθµια διαδικασία δεν απαιτείται η έκδοση νέου πιστοποιητικού και το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του την προβλεπόµενη στην παράγραφο (α) κοινωνικοοικονοµική έκθεση του Γραφείου Ευηµερίας που συντάχθηκε για τους σκοπούς της πρωτοβάθµιας διαδικασίας, νοουµένου ότι ο αιτητής δηλώνει ενόρκως ότι δε διαφοροποιήθηκε η οικονοµική του κατάσταση. (2) Ο τύπος και το περιεχόµενο της αίτησης είναι σύµφωνα µε τύπο που ήθελε καθορισθεί σε ιαδικαστικούς Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου του 22(Ι) του Παροχή δωρεάν 7Α.-(1) Για σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 6Α(1), (2) και (3) το αρµόδιο δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεµεί οποιαδήποτε διαδικασία σχετικά µε

6 νοµικής αρωγής σε διασυνοριακή διαφορά ή και πριν την καταχώρησή της, κατόπιν γραπτής αίτησης διασυνοριακή σε έντυπο ως καθορίζεται στο άρθρο 13(2)(στ), δύναται να εκδώσει πιστοποιητικό διαφορά. για παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής αν κρίνει ότι (α) Η οικονοµική κατάσταση του αιτητή και, στην περίπτωση που ο αιτητής είναι εξαρτώµενο µέλος οικογένειας, η οικονοµική κατάσταση της οικογένειας του, σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά που υποβάλλει στο στερεότυπο έντυπο δυνάµει του άρθρου 13(2)(στ) δεν του επιτρέπει να εξασφαλίσει νοµική αρωγή, λαµβανοµένων υπόψη των απολαβών του, πραγµατικών και αναµενόµενων, οποιωνδήποτε άλλων εισοδηµάτων, από εργασία ή άλλες πηγές, των εξόδων για τις βασικές ανάγκες του ιδίου και τη οικογένειας του, άλλων υποχρεώσεων και αναγκών του, της σηµασίας της υπόθεσης για τον αιτούντα και της διαφοράς στις δαπάνες διαβίωσης µεταξύ του κράτους µέλους κατοικίας ή συνήθους διαµονής και της ηµοκρατίας και (β) λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης ή άλλων περιστάσεων της υπόθεσης είναι επιθυµητό για το συµφέρον της δικαιοσύνης να τύχει δωρεάν νοµικής αρωγής για την προετοιµασία και το χειρισµό της υπόθεσης: Νοείται ότι, εκτός όπου εξαιρετικές περιστάσεις οδηγούν το ικαστήριο να κρίνει διαφορετικά, θεωρείται ότι οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου δεν πληρούνται όταν ο αιτών ισχυρίζεται ότι βλάπτεται η φήµη του και δεν έχει υποστεί υλική ή οικονοµική ζηµιά ή όταν η αίτηση αφορά αξίωση που απορρέει απευθείας από την επαγγελµατική ή µη µισθωτή δραστηριότητα του αιτούντος (γ) η αγωγή στην οποία αφορά η αίτηση δεν είναι προδήλως αβάσιµη ή εκτός του πεδίου εφαρµογής της Οδηγίας 2003/8/ΕΚ ή στην περίπτωση που έχουν παρασχεθεί νοµικές συµβουλές πριν από τη δίκη, εάν η πρόσβαση στην δικαιοσύνη δεν είναι εξασφαλισµένη. (2) Το δικαστήριο που εξέδωσε το πιστοποιητικό µπορεί να το ανακαλέσει, όταν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή των δεδοµένων του δικαιούχου ή εκδόθηκε βάσει ανακριβών πληροφοριών που παρασχέθηκαν από το δικαιούχο. 3 του 77(Ι) του (3) Στην περίπτωση αίτησης για παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής, σε δευτεροβάθµια διαδικασία δεν απαιτείται η έκδοση νέου πιστοποιητικού και το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του την δυνάµει του εδαφίου (1) γραπτή αίτηση του αιτητή, που υποβλήθηκε για σκοπούς της πρωτοβάθµιας διαδικασίας, νοουµένου ότι ο αιτητής δηλώνει ενόρκως ότι δε διαφοροποιήθηκε η οικονοµική του κατάσταση. 6 του 22(Ι) του Β.-(1) Αρµόδια αρχή για τη διαβίβαση αιτήσεων προσώπων που έχουν την ιαβίβαση αιτήσεων κατοικία ή τη συνήθη διαµονή τους στη ηµοκρατία για την παροχή δωρεάν για νοµική αρωγή σε νοµικής αρωγής από άλλο κράτος µέλος και οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο διασυνοριακές εφαρµογής της Οδηγίας 2003/8/ΕΚ, είναι το Υπουργείο ικαιοσύνης και ηµόσιας υποθέσεις. Τάξης. (2) Η αρµόδια αρχή παρέχει συνδροµή στον αιτούντα, ώστε η αίτηση να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που γνωρίζει ότι απαιτούνται για να κριθεί η αίτηση και παρέχει δίχως δαπάνη του αιτούντος, εφόσον ζητηθεί, κάθε απαραίτητη µετάφραση της αίτησης και των δικαιολογητικών εγγράφων. (3) Εφόσον η αίτηση είναι δεόντως συµπληρωµένη και τα δικαιολογητικά έγγραφα έχουν µεταφραστεί, αυτή διαβιβάζεται στην αρχή του άλλου κράτους µέλους εντός προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της. (4) εν απαιτείται επικύρωση για τα έγγραφα που διαβιβάζονται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. ήλωση του αιτητή για την οικονοµική του κατάσταση. 8. (1) Προτού το ικαστήριο εκδώσει το πιστοποιητικό, που προβλέπεται στο άρθρο 7, αυτό καλεί τον αιτητή να υποβάλει έγγραφη δήλωση για γεγονότα και στοιχεία που µπορούν να το βοηθήσουν στη λήψη απόφασης κατά πόσο η οικονοµική κατάσταση του ιδίου και, στην περίπτωση που αυτός είναι εξαρτώµενο

7 µέλος οικογένειας, η οικονοµική κατάσταση της οικογένειας αυτής, δικαιολογεί την παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής. (2) Ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης θα καθορίζεται σε ιαδικαστικούς Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 13. Η σχέση δικηγόρου 9. (1) Εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από τον παρόντα Νόµο ή τους πελάτη δεν Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτού επηρεάζεται από το Νόµο. (α) Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του δικηγόρου παρέχονται δυνάµει του Νόµου αυτού δεν επηρεάζει τη σχέση µεταξύ δικηγόρου-πελάτη ή τα δικαιώµατα εκάστου ή τα προνόµια τα οποία απορρέουν από τη σχέση αυτή και (β) τα δικαιώµατα τα οποία παρέχονται από τον παρόντα Νόµο στο πρόσωπο στο οποίο παρέχεται δωρεάν νοµική αρωγή, δεν επηρεάζουν τα δικαιώµατα ή τις ευθύνες άλλων µερών όσον αφορά τις διαδικασίες ή τις αρχές µε βάση τις οποίες συνήθως ασκείται η διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου. (2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), για σκοπούς υπολογισµού των εξόδων του επιτυχόντος δικαιούχου, οι υπηρεσίες δικηγόρου δε θεωρούνται ότι έχουν παρασχεθεί δυνάµει του παρόντος Νόµου: Νοείται ότι, σε περίπτωση που το δικαστήριο επιδικάζει έξοδα υπέρ του επιτυχόντος δικαιούχου, δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό για σκοπούς νοµικής αρωγής και οποιοδήποτε ποσό κατεβλήθη επιστρέφεται. (3) ικηγόρος, ο οποίος λαµβάνει αµοιβή δυνάµει του παρόντος Νόµου, δε λαµβάνει οποιοδήποτε άλλο ποσό σε σχέση µε τις υπηρεσίες που παρέχει, εκτός αν το ποσό προβλέπεται από τον παρόντα Νόµο ή τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτού και εγκρίνεται από το δικαστήριο. (4) Τυχόν ανάκληση πιστοποιητικού που εκδόθηκε για παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν επηρεάζει το δικαίωµα οποιουδήποτε δικηγόρου για αµοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. Επιλογή ή διορισµός 10. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο δικαιούχος δωρεάν δικηγόρου. νοµικής αρωγής, έχει δικαίωµα επιλογής του δικηγόρου που θα του προσφέρει δωρεάν νοµική αρωγή από δικηγόρους, οι οποίοι είναι πρόθυµοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δυνάµει του παρόντος Νόµου. (2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος δεν υποδεικνύει δικηγόρο της επιλογής του, το ικαστήριο διορίζει δικηγόρο από τον κατάλογο δικηγόρων ο οποίος καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 11, επιφυλασσοµένου του δικαιώµατος του δικηγόρου να αρνηθεί και τηρουµένων των εκάστοτε εν ισχύι Κανονισµών εοντολογίας των ικηγόρων. (4) ικηγόρος που διορίζεται µε βάση τα πιο πάνω εδάφια µπορεί να ζητήσει την καταβολή των δικηγορικών του εξόδων σ οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας: Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση αλλαγής δικηγόρου, εξοφλούνται πρώτα τα δικηγορικά έξοδα του προηγούµενου δικηγόρου. Κατάλογος 11. (1) Ο Παγκύπριος ικηγορικός Σύλλογος, καταρτίζει κατάλογο µε τα δικηγόρων. ονόµατα των δικηγόρων που ενδιαφέρονται να προσφέρουν υπηρεσίες, µε βάση τον παρόντα Νόµο. (2) Στον κατάλογο που ετοιµάζεται δυνάµει του άρθρου αυτού, αναφέρεται ο κλάδος και το είδος της νοµικής αρωγής που ο κάθε δικηγόρος ενδιαφέρεται να προσφέρει και ο κατάλογος δύναται να απαρτίζεται από τρία βασικά µέρη, αντίστοιχα µε τα άρθρα 4, 5 και 6.

8 Αδικήµατα και 12. (1) Πρόσωπο το οποίο, για να εξασφαλίσει δωρεάν νοµική αρωγή για τον ποινές. εαυτό του ή για άλλο πρόσωπο µε βάση τον παρόντα Νόµο προβαίνει, προφορικά ή γραπτά, σε δόλια ή ψευδή δήλωση ή παράσταση ή αποκρύπτει ουσιώδες γεγονός, είναι ένοχο αδικήµατος, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. (2) ικαστήριο το οποίο καταδικάζει πρόσωπο για αδίκηµα σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, δύναται να διατάξει το πρόσωπο αυτό να επιστρέψει ολόκληρο ή µέρος του ποσού που του καταβλήθηκε για σκοπούς νοµικής αρωγής σε σχέση µε την οποία διαπράχθηκε το αδίκηµα. Έκδοση 13. (1) Το Ανώτατο ικαστήριο εκδίδει ιαδικαστικό Κανονισµό για την ιαδικαστικού καλύτερη και αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου Κανονισµού. και για τον καθορισµό οποιουδήποτε θέµατος που πρέπει ή είναι επιθυµητό να καθοριστεί. (2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), ιαδικαστικός Κανονισµός που εκδίδεται δυνάµει του παρόντος άρθρου, µπορεί να προβλέπει για (α) Τον τύπο και το περιεχόµενο της αίτησης για παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής (β) τον τύπο του πιστοποιητικού παροχής δωρεάν νοµικής αρωγής (γ) τον τύπο και το περιεχόµενο της δήλωσης που υποβάλλεται δυνάµει του άρθρου 8 (δ) τις κλίµακες αµοιβής, τα έξοδα και τις άλλες δαπάνες που θα καταβάλλονται για σκοπούς δωρεάν παροχής νοµικής αρωγής και (ε) τον τρόπο µε τον οποίο θα ορίζονται οι δικηγόροι για σκοπούς παροχής δωρεάν νοµικής αρωγής. 7 του 22(Ι) του (στ) Για την υιοθέτηση του εντύπου για τη διαβίβαση των αιτήσεων ευεργετήµατος πενίας κατ εφαρµογή της Οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συµβουλίου για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών µέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά µε το ευεργέτηµα πενίας στις διαφορές αυτές. Έκδοση Κανονισµών. 14. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13, το Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει κανονισµούς για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 39 του (2) Οι Κανονισµοί αυτοί εγκρίνονται από τη Βουλή και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. ΠΙΝΑΚΑΣ Τα ανθρώπινα δικαιώµατα για τις παραβιάσεις των οποίων ο παρών Νόµος έχει εφαρµογή, είναι αυτά που διασφαλίζονται από (α) Το Μέρος II του Συντάγµατος, (β) τον περί της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως για την προάσπιση των Ανθρωπίνων ικαιωµάτων (Κυρωτικό) Νόµο του του του του (γ) τους περί της Συµβάσεως περί της Εξαλείψεως Πάσης Μορφής Φυλετικής ιακρίσεως (Κυρωτικό) Νόµους του 1967 έως 1995 (δ) τον περί των ιεθνών Συµφώνων (Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά

9 14 του ικαιώµατα και Αστικά και Πολιτικά ικαιώµατα) (Κυρωτικό) Νόµο του του (ε) τον περί της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (Κυρωτικό) Νόµο του 1989 (στ) τους περί της Σύµβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (Κυρωτικό) 235 του 1990 Νόµους του 1990 και του (III) του του του (ζ) τον περί της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε Μορφής ιάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας (Κυρωτικό) Νόµο του 1985 (η) τον περί της Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Παιδιού (Κυρωτικό) Νόµο του 1990.

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4137, 27.7.2007 Ν. 125(Ι)/2007 Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 702 Ν. 41(Ι)/95 Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ CONV/JUD/el 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ για

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη Εφημερίδα της E.E.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 11.6.2005, σ. 22. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2009 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 462 Ν. 92(Ι)/96 Αρ. 3097, 8.11.96

E.E. Παρ. 1(1) 462 Ν. 92(Ι)/96 Αρ. 3097, 8.11.96 E.E. Παρ. 1(1) 462 Ν. 92(Ι)/96 Αρ. 3097, 8.11.96 Μετά τη, σύμφωνα με το Αρθρο 140 τον Συντάγματος, Γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά 4/96, ο περί Προστασίας του Απόρρητου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα