Αριθµός 68(Ι) του 1996

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµός 68(Ι) του 1996"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Αριθµός 68(Ι) του 1996 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 48(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµοι του 1996 µέχρι ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ερµηνεία. 2 του 219(Ι) του 2(α) του 48(Ι) του 2(β) του 48(Ι) του 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια «Αναγνώριση τίτλου σπουδών» σηµαίνει την από το Συµβούλιο χορήγηση ισοτιµίας ή ισοτιµίας και αντιστοιχίας σε τίτλο σπουδών σύµφωνα µε το Μέρος IV του παρόντος Νόµου «αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα» σηµαίνει ίδρυµα που έχει τύχει αναγνώρισης ως ίδρυµα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης από τους αρµόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί «ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση» σηµαίνει την εκπαίδευση που παρέχεται από Πανεπιστήµια ή άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα που λειτουργούν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ως Ιδρύµατα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης 2(β) του 30(Ι) του «ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ηµοκρατία «δηµόσιο εκπαιδευτικό ίδρυµα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου» είναι ένα από τα ακόλουθα: (α) Πανεπιστήµιο Κύπρου, 2(α) του 30(Ι) του 2 του 107(Ι) του (β) Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου, (γ) Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, (δ) Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, (ε) ασικό Κολλέγιο Κύπρου, (στ) Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, Copyright Leginet Ltd All rights reserved. Cyprus Legal Portal - Page 1 of 9

2 (ζ) Μεσογειακό Ινστιτούτο ιεύθυνσης (Μ.Ι.Μ.), (η) Νοσηλευτική Σχολή, (θ) Σχολή Υγειονοµικών Επιθεωρητών, (ι) Αστυνοµική Σχολή, (ια) Σχολή Ξεναγών, 67(Ι) του (β) του 30(Ι) του 144 του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του και οποιοδήποτε άλλο ιδρυθεί ως τέτοιο, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµου και τους κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόµου ο οποίος τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά «ηµόσιο Πανεπιστήµιο» σηµαίνει το Πανεπιστήµιο Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί µε βάση τον περί Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµο, το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί µε βάση τον περί Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµο, το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί µε βάση τον περί Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµο 234(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του και οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήµιο ήθελε ιδρυθεί µε βάση Νόµο της ηµοκρατίας, του οποίου την ευθύνη ίδρυσης, λειτουργίας και συντήρησης έχει η ηµοκρατία 2(β) του 48(Ι) του «εκπαιδευτικά αξιολογηµένος πιστοποιηµένος κλάδος σπουδών» σηµαίνει κλάδο σπουδών που έχει τύχει εκπαιδευτικής αξιολόγησης πιστοποίησης από τα αρµόδια όργανα της χώρας στην οποία προσφέρεται Copyright Leginet Ltd All rights reserved. Cyprus Legal Portal - Page 2 of 9

3 «ιδιωτική σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης» σηµαίνει τη σχολή που λειτουργεί στη ηµοκρατία και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο που προβλέπει ο περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµος 2(β) του 30(Ι) του 109(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2(γ) του 30(Ι) του «Ιδιωτικό Πανεπιστήµιο» σηµαίνει πανεπιστήµιο του οποίου την ευθύνη διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης την έχει νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που είναι εγγεγραµµένο στη ηµοκρατία, µε βάση τον περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµο «καθηγητής πανεπιστηµίου» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει θέση Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή σε δηµόσιο πανεπιστήµιο στη ηµοκρατία ή άλλο αναγνωρισµένο πανεπιστήµιο του εξωτερικού «οικείο όργανο» σηµαίνει το όργανο εκείνο το οποίο βάσει νόµου έχει αρµοδιότητα, µεταξύ άλλων, να εξετάζει και να αποφασίζει κατά πόσο ένας συγκεκριµένος τίτλος σπουδών ικανοποιεί τις πρόνοιες του οικείου νόµου για σκοπούς εγγραφής και άσκησης συγκεκριµένου επαγγέλµατος «τίτλος σπουδών» σηµαίνει οποιοδήποτε πτυχίο, δίπλωµα, ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης µε το οποίο πιστοποιείται ότι ο κάτοχός του έχει συµπληρώσει επιτυχώς ένα πρόγραµµα σπουδών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. 2(β) του 48(Ι) του Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών. 3 του 48(Ι) του 2(α) του 87(Ι) του «Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού. ΜΕΡΟΣ ΙΙ Ι ΡΥΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 3. (1) Ιδρύεται «Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών» (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) (που στο εξής θα αναφέρεται ως «το Συµβούλιο»). Το Συµβούλιο ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 4 του παρόντος Νόµου. (2) Το Συµβούλιο διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού και απαρτίζεται από επτά µέλη ως ακολούθως: (α) Έναν καθηγητή δηµόσιου πανεπιστηµίου της Κύπρου, ως Πρόεδρο. (β) Έναν Ανώτερο Νοµικό από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της ηµοκρατίας. (γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού. 2(α)(β)(γ) του 28(Ι) του (δ) Τέσσερις καθηγητές ή οµότιµους καθηγητές πανεπιστηµίου, από τους οποίους ένας είναι καθηγητής ή οµότιµος καθηγητής δηµόσιου πανεπιστηµίου της Κύπρου και οι άλλοι τρεις είναι καθηγητές ή οµότιµοι καθηγητές πανεπιστηµίων τρίων άλλων χωρών, ο καθένας από τους οποίους σε πανεπιστήµιο διαφορετικής χώρας. (3) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο. 3(β) του 219(Ι) του (4) Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται. (5) Τα µέλη του Συµβουλίου δεν µπορούν να απολυθούν παρά µόνον για τους Copyright Leginet Ltd All rights reserved. Cyprus Legal Portal - Page 3 of 9

4 λόγους και µε τον τρόπο που απολύονται οι δικαστές του Ανώτατου ικαστηρίου. (6) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (5), τα µέλη του Συµβουλίου χάνουν την ιδιότητά τους και αντικαθίστανται, µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο διορίζονται, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όταν απουσιάζουν από τρεις συνεχόµενες συνεδρίες του Συµβουλίου, νοουµένου ότι το διάστηµα µεταξύ της πρώτης και της τρίτης συνεδρίας δεν είναι µικρότερο των έξι µηνών. (β) Όταν χάσουν την ιδιότητα µε την οποία έχουν διοριστεί. (γ) Όταν δεν µπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους λόγω υποχρεωτικής απουσίας στο εξωτερικό. (δ) Όταν υποβάλουν οι ίδιοι παραίτηση. Αρµοδιότητες του Συµβουλίου. 4 του 48(Ι) του 4. (1) Το Συµβούλιο έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: (α) Προβαίνει σε αναγνώριση τίτλων σπουδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12, και εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό. (β) Εκφράζει απόψεις στον Υπουργό για κάθε διεθνή ή διακρατική συµφωνία που περιλαµβάνει πρόνοιες για την αναγνώριση τίτλων σπουδών, την οποία η κυβέρνηση προτίθεται να υπογράψει. (γ) ιαµορφώνει και υποβάλλει στον Υπουργό εισηγήσεις για ετοιµασία και κατάθεση στη Βουλή Κανονισµών, όσον αφορά τη διαδικασία, τα στοιχεία που υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι, τα κριτήρια και τη µεθοδολογία που εφαρµόζονται για την αναγνώριση τίτλων σπουδών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. 3(α) του 30(Ι) του 3 του 107(Ι) του 3(β) του 30(Ι) του (δ) Καταρτίζει και διατηρεί Μητρώο Ανεξάρτητων Κριτών στο οποίο περιλαµβάνονται εγνωσµένου κύρους Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές από ηµόσια Πανεπιστήµια στη ηµοκρατία ή/και αναγνωρισµένα πανεπιστήµια του εξωτερικού. (ε) Αποφαίνεται σε οποιοδήποτε θέµα, λαµβάνοντας, όπου κρίνει τούτο αναγκαίο, ξεχωριστές τεκµηριωµένες εισηγήσεις από δύο τουλάχιστον ανεξάρτητους κριτές και πληροφορεί σχετικά τον αιτητή. Συνεδριάσεις Συµβουλίου. (στ) (i) Παρέχει πληροφορίες για το σύστηµα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου και για τους τίτλους σπουδών που απονέµουν τα ιδρύµατα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου. (ii) Παρέχει πληροφορίες για το σύστηµα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης ξένων χωρών και για τους τίτλους σπουδών που απονέµουν τα ιδρύµατα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης των χωρών αυτών. (iii) Παρέχει πληροφορίες για θέµατα αναγνώρισης τίτλων σπουδών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που απονέµονται από ιδρύµατα της Κύπρου. (2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο του παρόντος άρθρου παρέχονται, όταν ζητηθούν ή όταν το Συµβούλιο αποφασίσει, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και σε υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή σε σώµατα του ιδιωτικού τοµέα. 5. (1) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του, προεδρεύει σ' αυτές, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, υπογράφει τα Copyright Leginet Ltd All rights reserved. Cyprus Legal Portal - Page 4 of 9

5 πρακτικά και κάθε αλληλογραφία ή έγγραφα και µεριµνά για τη διεκπεραίωση όλων των αποφάσεων του Συµβουλίου. (2) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, οπότε έχει όλα τα δικαιώµατα, αρµοδιότητες και υποχρεώσεις του Προέδρου. (3) Για άσκηση των αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου ο Πρόεδρος του Συµβουλίου και τρία άλλα παρόντα µέλη σε οποιαδήποτε συνεδρίαση ή, αν o Πρόεδρος δεν είναι παρών, ο Αντιπρόεδρος και τρία άλλα παρόντα µέλη αποτελούν απαρτία. (4) Το Συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστο µια φορά κάθε τρίµηνο. (5) Τηρούνται πρακτικά των εργασιών κάθε συνεδρίασης, στα οποία καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Συµβουλίου: 4 του 219(Ι) του Νοείται ότι Λειτουργοί που ορίζονται από το Συµβούλιο µπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του, να υποβοηθούν το έργο του και να καταγράφουν και τηρούν τα πρακτικά σύµφωνα µε τις οδηγίες του Προέδρου. (6) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου το Συµβούλιο ρυθµίζει τον τρόπο της εσωτερικής του λειτουργίας. Αποζηµίωση. 5 του 48(Ι) του Ίδρυση και αρµοδιότητα των Επιτροπών Κρίσεως Τίτλων Σπουδών. 4 του 107(Ι) του 4(α) του 30(Ι) του 6. Για κάθε συνεδρία του Συµβουλίου καταβάλλεται στα µέλη που συµµετέχουν αποζηµίωση, όπως καθορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο. 7. (1) Το Συµβούλιο καταρτίζει και διατηρεί µητρώο Ανεξάρτητων Κριτών, στο οποίο περιλαµβάνονται µέλη Ακαδηµαϊκού Προσωπικού από τις βαθµίδες Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή σε δηµόσια πανεπιστήµια της ηµοκρατίας ή σε αναγνωρισµένα πανεπιστήµια του εξωτερικού, µε κύρια αρµοδιότητα τη µελέτη συγκεκριµένων θεµάτων και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στο Συµβούλιο για λήψη τελικής απόφασης. 4(β) του 30(Ι) του Υπηρεσίες Συµβουλίου. 5(α) του 30(Ι) του (2) Η διάρκεια περίληψης ενός προσώπου στο µητρώο Ανεξάρτητων Κριτών δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια. 8. (1) Το Συµβούλιο στεγάζεται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, το οποίο και του παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις σε εξοπλισµό και κατάλληλο προσωπικό για την εύρυθµη και απρόσκοπτη άσκηση των αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου δυνάµει του παρόντος Νόµου. (2) Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού θέτει στη διάθεση του Συµβουλίου το απαραίτητο διοικητικό και γραµµατειακό προσωπικό για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 4. (3) Το Συµβούλιο διατηρεί στην έδρα του καταλόγους (i) Των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού και των τίτλων σπουδών που παρέχουν τα οποία και οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί µε αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου 6 του 48(Ι) του (ii) των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και των τίτλων σπουδών που παρέχουν, τα οποία και οι οποίοι αναγνωρίζονται από τα αρµόδια όργανα της χώρας στην οποία λειτουργούν τα εν λόγω ιδρύµατα Copyright Leginet Ltd All rights reserved. Cyprus Legal Portal - Page 5 of 9

6 5(β)(i)(ii) του 30(Ι) του (iii) των δηµόσιων και ιδιωτικών πανεπιστηµίων και σχολών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στη ηµοκρατία και των τίτλων που παρέχονται από αυτά (iv) των κλάδων σπουδών ιδιωτικών σχολών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έτυχαν εκπαιδευτικής πιστοποίησης ύστερα από αξιολόγηση δυνάµει του περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµου. (4) Οι προβλεπόµενοι στο εδάφιο (3) του άρθρου αυτού κατάλογοι είναι προσιτοί σε κάθε ενδιαφερόµενο σε όλες τις εργάσιµες ώρες. Νόµιµη συγκρότηση σε περίπτωση που θέση µέλους χηρεύει. 9. Το Συµβούλιο θεωρείται ότι είναι δεόντως συγκροτηµένο, έστω και αν χηρεύει θέση ή θέσεις µελών του, νοουµένου ότι στο δοθέντα χρόνο αποτελείται από πέντε τουλάχιστο µέλη. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ιαδικασία για αναγνώριση τίτλου 5 του 107(Ι) του 6(α) του 30(Ι) του 6(β) του 30(Ι) του 10. (1) Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει αίτηση στο Συµβούλιο για αναγνώριση τίτλου σπουδών που κατέχει, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα που καθορίζονται από κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου. (2) Στην άσκηση της διακριτικής του εξουσίας, το Συµβούλιο δύναται, όπου κρίνει αναγκαίο, να παραπέµψει την αίτηση σε δύο τουλάχιστον Ανεξάρτητους Κριτές, των οποίων το γνωστικό αντικείµενο είναι συναφές µε τον υπό εξέταση τίτλο σπουδών και οι οποίοι µελετούν και υποβάλλουν στο Συµβούλιο, ο καθένας ξεχωριστά, την τεκµηριωµένη εισήγησή τους. (3) Το Συµβούλιο µετά από στάθµιση των εισηγήσεων των Ανεξάρτητων Κριτών και τη δέουσα εξέταση όλων των υποβληθέντων στοιχείων µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού, αποφασίζει για αναγνώριση ή µη αναγνώριση του οικείου τίτλου σπουδών: Νοείται ότι, το Συµβούλιο µπορεί κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασής του να µην υιοθετήσει τις εισηγήσεις των Ανεξάρτητων Κριτών: Νοείται περαιτέρω ότι, το Συµβούλιο µπορεί, εάν το κρίνει σκόπιµο, να ζητά την προσκόµιση πρόσθετων στοιχείων. (4) Το πιστοποιητικό αναγνώρισης αναφέρει το επίπεδο του τίτλου και παρέχει πληροφορίες για το περιεχόµενο, τη διάρκεια σπουδών και άλλα θέµατα που προνοούνται από τον παρόντα Νόµο και τους κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτού. (5) Με την υποβολή της αίτησης για αναγνώριση πρέπει να καταβάλλονται τα τέλη που καθορίζονται από κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου. ιαδικασία επανεξέτασης. 11. (1) Αιτητής ο οποίος δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Συµβουλίου αναφορικά µε τον τίτλο σπουδών που υπέβαλε για αναγνώριση, δικαιούται να υποβάλει στο Συµβούλιο αίτηση για επανεξέταση του θέµατος, µέσα σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της απόφασης του Συµβουλίου, παραθέτοντας τους λόγους της αίτησης για επανεξέταση και προσκοµίζοντας νέα στοιχεία, αν έχει. 7(α) του 30(Ι) του (2) Το Συµβούλιο δύναται, στα πλαίσια της άσκησης της διακριτικής του εξουσίας, όπου αιτιολογηµένα κρίνει αυτό αναγκαίο, να ζητήσει την υποβολή ξεχωριστών τεκµηριωµένων εισηγήσεων από δύο τουλάχιστον Ανεξάρτητους Copyright Leginet Ltd All rights reserved. Cyprus Legal Portal - Page 6 of 9

7 Κριτές: Νοείται ότι, οι Ανεξάρτητοι Κριτές από τους οποίους τυχόν ζητούνται ξεχωριστές τεκµηριωµένες εισηγήσεις είναι διαφορετικά πρόσωπα από αυτά που εξέτασαν κατά πρώτον το υπό κρίση θέµα. 7(β) του 30(Ι) του (3) Το Συµβούλιο, αφού µελετήσει τις ξεχωριστές εισηγήσεις που τυχόν έχουν ζητηθεί και ληφθεί από τους Ανεξάρτητους Κριτές, αποφαίνεται τελικά για το θέµα και πληροφορεί σχετικά τον αιτητή. ΜΕΡΟΣ IV ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 8 του 48(Ι) του Αναγνώριση τίτλων 6 του 107(Ι) του 12. (1) Το Συµβούλιο αναγνωρίζει τίτλους σπουδών που απονέµονται από δηµόσιο εκπαιδευτικό ίδρυµα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου. (2) Το Συµβούλιο αναγνωρίζει τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν από Ιδιωτικό Πανεπιστήµιο της Κύπρου µετά από πλήρη φοίτηση του κατόχου τους, στο Πανεπιστήµιο αυτό. (3) Το Συµβούλιο, στα πλαίσια των προνοιών του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών που εκδίδονται µε βάση αυτόν, εξετάζει και αποφαίνεται για την αναγνώριση νόµιµων και έγκυρων τίτλων σπουδών (α) Που απονέµονται από αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή (β) που αφορούν εκπαιδευτικά αξιολογηµένους πιστοποιηµένους κλάδους (4) Η δυνάµει του παρόντος άρθρου αναγνώριση τίτλων σπουδών δεν περιλαµβάνει και δεν επηρεάζει τίτλους σπουδών που τυγχάνουν αναγνώρισης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, για σκοπούς εγγραφής και άσκησης συγκεκριµένου επαγγέλµατος. (5) Τίτλοι Σπουδών που είχαν εκδοθεί και έτυχαν αναγνώρισης πριν από την ψήφιση του παρόντος Νόµου δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 8 του 48(Ι) του Αρχές και κριτήρια αναγνώρισης ισοτιµίας και αντιστοιχίας τίτλων 5(α)(β) του 219(Ι) του 2 του 26(Ι) του (α) του 107(Ι) του 8(α) του 30(Ι) του 13 (1) Το Συµβούλιο αποφασίζει για την ισοτιµία ή την ισοτιµία και αντιστοιχία, αφού µελετήσει (i) παρόµοια προηγούµενη περίπτωση ή και αφού λάβει υπόψη τεκµηριωµένη ιδίαν γνώση ή και αφού σταθµίσει τις εισηγήσεις των Ανεξάρτητων Κριτών που τυχόν έχουν ζητηθεί και ληφθεί, ή και κατά πόσο, κατά την κρίση του, απαιτούνται πρόσθετα µαθήµατα (ii) τα αποτελέσµατα ειδικών εξετάσεων, τις οποίες εξετάσεις αναθέτει σε αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Κύπρου ή άλλα αναγνωρισµένα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια. (2)(α) Για την αναγνώριση της ισοτιµίας ή της ισοτιµίας και αντιστοιχίας ενός τίτλου σπουδών ως µέτρο κρίσης λαµβάνεται ο τίτλος της ίδιας ειδικότητας των Copyright Leginet Ltd All rights reserved. Cyprus Legal Portal - Page 7 of 9

8 8(β) του 30(Ι) του δηµόσιων πανεπιστηµίων της ηµοκρατίας ή των άλλων δηµόσιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου, ανάλογα µε την περίπτωση. (β) Σε περίπτωση που δεν παρέχεται τίτλος της ίδιας ειδικότητας από τα πιο πάνω εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ως µέτρο κρίσης λαµβάνεται ο τίτλος της ίδιας ειδικότητας αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων άλλων χωρών, ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε προτεραιότητα της Ελλάδας. 5(γ) του 219(Ι) του 8 του 48(Ι) του ικαιώµατα κατόχου τίτλων 9 του 30(Ι) του 6 του 219(Ι) του Αναγνώριση τίτλων σπουδών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Ελλάδας. (3) Τα κριτήρια αναγνώρισης ισοτιµίας ή ισοτιµίας και αντιστοιχίας καθορίζονται µε Κανονισµούς. 14. Ο κάτοχος τίτλου σπουδών που κρίθηκε µε βάση τον παρόντα Νόµο και τους Κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση αυτόν ισότιµος και αντίστοιχος µε τίτλο των δηµόσιων πανεπιστηµίων της ηµοκρατίας ή άλλων αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων αποκτά τα ίδια δικαιώµατα που έχει ο κάτοχος του τίτλου µε τον οποίο κρίθηκε ισότιµος και αντίστοιχος. 14.Α. (1) Οι τίτλοι σπουδών των Τεσχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) της Ελλάδας, οι οποίοι εκδόθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του υπ αριθµόν 2916 Νόµου της Ελληνικής ηµοκρατίας, ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής, που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας (Αρ. Φύλλου 114) στις 11 Ιουνίου 2001, τυχάνουν της ίδιας αναγνώρισης µε αυτήν που ίδιοι τίτλοι τυγχάνουν στην Ελλάδα. 2 του 1(Ι) του (2) Αντίστοιχα µε τους τίτλους σπουδών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) της Ελλάδας, οι τίτλοι σπουδών του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΤΙ) θεωρούνται ισότιµοι και αντίστοιχοι προς Βασικό Τίτλο Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης: Νοείται ότι οι τίτλοι αυτοί µπορούν να γίνονται αποδεκτοί για εγγραφή σε προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Κανονισµοί. 9 του 48(Ι) του 15. (1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει κανονισµούς για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή για ρύθµιση κάθε θέµατος που πρέπει ή είναι δυνατό να ρυθµιστεί µε κανονισµούς. (2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οι κανονισµοί µπορούν να καθορίζουν (α) Λεπτοµερή κριτήρια αναγνώρισης τίτλων σπουδών (β) τα τέλη εξέτασης της αίτησης για αναγνώριση τίτλων σπουδών (γ) τα τέλη της έκδοσης πιστοποιητικού αναγνώρισης τίτλων σπουδών 9 του 48(Ι) του 3(α) του 1(Ι) του (δ) τα δυνάµει του εδαφίου (4) του άρθρου 10 προβλεπόµενα τέλη (ε) τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται για την έκδοση πιστοποιητικού αναγνώρισης τίτλων σπουδών 3(β) του 1(Ι) του (στ) τη διαδικασία υποβολής αίτησης, εξέτασης των στοιχείων και λήψης απόφασης αναφορικά µε την αναγνώριση τίτλων σπουδών και (ζ) τις περιπτώσεις επιστροφής των καθοριζοµένων δυνάµει της παραγράφου (β) τελών. Copyright Leginet Ltd All rights reserved. Cyprus Legal Portal - Page 8 of 9

9 2 του 111(Ι) του Μεταβατική διάταξη. 67 του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Επίσηµη Εφηµερίδα, Παράρτηµα Τρίτο (Ι): του 38(Ι) του Ειδική διάταξη. 67(I) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 16. (1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη στον παρόντα ή σε οποιοδήποτε άλλο Νόµο ή σε οποιοδήποτε Κανονισµό, για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδοθέντων Κανονισµών, και µε επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, κλάδος σπουδών, ο οποίος αναφέρεται στον Πίνακα της Γνωστοποίησης του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού, η οποία εκδόθηκε δυνάµει του άρθρου 60 των περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµων του 1996 έως 1999 και δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, και η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως η Γνωστοποίηση, θεωρείται ότι έχει εγγραφεί ως εκπαιδευτικά αξιολογηµένος πιστοποιηµένος κλάδος σπουδών από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε η αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση πιστοποίησή του. (2) Το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει την έναρξη της χρονικής περιόδου των τεσσάρων ετών, όπως αναφέρεται στην Γνωστοποίηση, για την οποία ο αναφερόµενος στο εδάφιο αυτό κλάδος σπουδών θα θεωρείται ως κλάδος σπουδών εκπαιδευτικά αξιολογηµένος πιστοποιηµένος για τους σκοπούς του άρθρου 64 των περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµων του 1996 έως (1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη στον παρόντα ή σε οποιοδήποτε άλλο Νόµο ή σε οποιοδήποτε Κανονισµό, για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδοθέντων Κανονισµών, και µε επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, κλάδος σπουδών, ο οποίος αναφέρεται σε Πίνακα της Γνωστοποίησης του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού, η οποία εκδόθηκε δυνάµει του άρθρου 60 των περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµων και δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας κατά ή µετά τις 12 Απριλίου 2001 και η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως η Γνωστοποίηση θεωρείται ότι έχει εγγραφεί ως εκπαιδευτικά αξιολογηµένος πιστοποιηµένος κλάδος σπουδών από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους, κατά το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, για εκπαιδευτική αξιολόγηση πιστοποίησή του: Νοείται ότι, σε περίπτωση αναβολής λήψης απόφασης σε αίτηση σχολής για κάποιο κλάδο, αυτός θα θεωρείται εκπαιδευτικά αξιολογηµένος πιστοποιηµένος από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους στο οποίο ικανοποιήθηκαν όλοι οι όροι που τέθηκαν. (2) Το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει την έναρξη της χρονικής περιόδου που ισχύει η εκπαιδευτική αξιολόγηση πιστοποίηση όπως αναφέρεται σε κάθε Γνωστοποίηση, για την οποία ο αναφερόµενος στο εδάφιο αυτό κλάδος σπουδών θα θεωρείται ως κλάδος σπουδών εκπαιδευτικά αξιολογηµένος πιστοποιηµένος για τους σκοπούς του άρθρου 64 των περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµων. Copyright Leginet Ltd All rights reserved. Cyprus Legal Portal - Page 9 of 9

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99 Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναµόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστηµονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1217 Αριθμός 962 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Τεχνικής Κατεύθυνσης) ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ O περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Eπίσημη Eφημερίδα της Kυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Aριθμός 7 (I) του 1998 NOMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 886 Ν. 73(Ι)/2015 Ο περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα