1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 1/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας» της 19 του μηνός Ιανουαρίου του έτους ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2015 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης έως Στην Ορεστιάδα σήμερα 19 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας (), στο γραφείο του Προέδρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 48/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική 5.-Κεσούδη Παναγιώτα ΑΠΟΝΤΕΣ Κανένας Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας Κόφκελη Αρετή για τηv τήρηση τωv πρακτικώv της συνεδρίασης.

2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι. «Σε περίπτωση ματαίωσης της ς η ανάληψη ανατρέπεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη (παρ. 1β άρθρο 4 Π/δ 113/2010). Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλο ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων (παρ. 5 άρθρο 4 Π/Δ 113/2010). Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ γίνονται δεκτά τα εξής: Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο μητρώο δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής ς (άρθρο 21 παρ. 5 N. 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1αΠ/Δ 113/2010). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήμου. Ειδικότερα η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (προέδρου, διοικητικού συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ.1 β και 5 Π.Δ 113/2010): α. Όταν η ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλο ή εν μέρει ( άρθρο 4 παρ. 5 Π.Δ 113/2010). Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/91118/0026/2010, απόφαση ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης όταν αυτή επιστρέφεται στο διατάκτη, κατά την παρ.2 του άρθρου 4 του Π.Δ 113/2010, για λόγους έλλειψης ή ανεπάρκειας της πίστωσης ή μη νομιμότητας της ς. Επειδή όμως στους δήμους και κατά προέκταση στα νομικά τους πρόσωπα όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της υποχρέωσης από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται στο μητρώο δεσμεύσεων, η συγκεκριμένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρμογή. Δεν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν μένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσμευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ματαίωση της ς ή ανεκτέλεστη ολικώς ή μερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση και λαμβάνονται υπ όψη για τον υπολογισμό της διαθέσιμης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθμό (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ). Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ : 1.-Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μια ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ.

3 Δηλαδή μπορεί σε μια απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του Προέδρου, (και σε περίπτωση που τον αναπληρώνει του Αντιπροέδρου) του Διοικητικού Συμβουλίου,(για τα νομικά πρόσωπα) ανάλογα με την περίπτωση της ς, να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εμφανίζονται στην απόφαση αναλυτικά ανά ΚΑΕ. 2.-Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισμός) τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαμβάνουν και αυτές μοναδικό αριθμό καταχώρησης. Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ Ν 3852/2010) και για τα νομικά πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο και κατ εξαίρεση στον Πρόεδρο του νομικού προσώπου (άρθρο 158 παρ.3 και 4 Ν. 3463/2006)». Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο αφού έλαβε υπόψη του: 1.-Tις διατάξεις: α) Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», β) Την περιπτ.δ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, γ) Του Π/Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 4 δ) Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/ Υπ. Οικ.& Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ.Οικ. 2/96117/0026/ Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οποίες η έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλο ή εν μέρει ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 1.-Εγκρίνει την ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης, για τις οποίες η έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλο ή εν μέρει. Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης με ημερομηνία : A/A Έκθεση Ημ/νία Αρ. Απόφασης ΑΔΑ Αιτιολογία Ανακληθέ ν Ποσό Αιτιολογία ανάκλησης 1) /12/ ΩΥΝ0ΟΕΡΠ-00Υ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. 2) /11/ ΛΠΜΟΕΡΠ-ΤΙΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. 7,30 υπόλοιπο από 3,50 υπόλοιπο από

4 3) /10/ ΩΒ2ΨΟΕΡΠ- Σ01 4) /10/ ΒΜΨΙΟΕΡΠ- ΘΧ8 5) /10/ /2014 Ω9ΝΗΟΕΡΠ- ΘΧ8 6) /10/ /2014 ΒΤΧΘΟΕΡΠ- ΝΔΞ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΤΟΥ 3ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ" ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ- ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠΑΑΔΟ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΚΚΠΑΑΔΟ 0,77 υπόλοιπο από 123,00 υπόλοιπο από 2.550,00 συνεχιζόμενη 983,40 μη 7) /10/ Ο3ΨΟΕΡΠ-ΜΙ7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΦΙΛΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 8) /09/ Β8ΩΕΟΕΡΠ-Ε9Ζ Δαπάνη για αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 30,13 ματαίωση ς 1.495,68 μη 9) /09/ ΘΜ6ΟΕΡΠ- Ν00 10) /08/ ΩΞΘ9ΟΕΡΠ- 4ΣΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΠΑΑΔΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 16 & 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΊ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ. Δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας λογισμικού πακέτου λογιστικής υποστήριξης του από 22/07/2014 έως 31/12/ ,05 υπόλοιπο από 1.492,40 συνεχιζόμενη 11) /08/ ΩΛΟΕΡΠ-0Ρ2 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. : ΚΗΥ-7403, ΚΗΙ-2670, ΚΗΙ- 387,45 υπόλοιπο από

5 5056, ΚΗΙ-5073, ΚΗΙ ) /08/ ΦΑ0ΟΕΡΠ-ΤΓΥ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΠΑΑΔΟ(ΑΡΘΡΟ 173) 1.080,00 ματαίωση ς 13) /07/ ΘΤΣΟΕΡΠ- ΩΒΥ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ WC ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 0,03 υπόλοιπο από 14) /07/ ΟΕΡΠ-ΛΗΦ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΚΠΑΑΔΟ 0,04 υπόλοιπο από 15) /06/ ΩΦΦ4ΟΕΡΠ- ΥΚΚ 16) /05/ ΠΩΦΟΕΡΠ- ΥΑΞ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ,ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ 2ο ΔΠΣ. 20,91 υπόλοιπο από 0,02 υπόλοιπο από 17) /05/ ΔΟΕΡΠ-Ο9Ε ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΙ 8595,ΚΗΙ 8585,ΚΗΙ 8570 & ΚΗΙ 8577 ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 18) /05/ Σ3Κ0ΕΡΠ-ΜΡΘ 20 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 0,30 υπόλοιπο από 1,60 υπόλοιπο από 19) /05/ ΩΟ6ΡΟΕΡΠ- 6Ν1 ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 5.878,91 συνεχιζόμενη

6 20) /04/ Ω2Ρ70ΕΡΠ-Φ5Β ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ 21) /04/ ΑΛΛΑΓΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΣΤΟΝ 4ο & 2ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. 22) /04/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΠΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 23) /03/ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 24) /03/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. 25) /03/ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 26) /03/ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ ΤΟΥ 2ου ΔΠΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. 27) /03/ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΚΠΑΑΔΟ 28) 97 11/03/ ΨΥΓ/ΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ ΕΛΙΑΣ ΤΟΥ 20,53 υπόλοιπο από 4,92 υπόλοιπο από 0,02 υπόλοιπο από 0,49 υπόλοιπο από 4.390,52 ματαίωση ς 1.500,00 ματαίωση ς 0,01 υπόλοιπο από 1,00 υπόλοιπο από 0,01 υπόλοιπο από

7 29) 95 11/03/ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ ΠΕΤΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΚΠΑΑΔΟ 30) 87 27/02/ ΩΘ3Ι0ΕΡΠ-Τ53 ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 32) 74 06/02/ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠΑΑΔΟ 33) 63 05/02/ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ KARCHER WD3.300 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. 0,01 υπόλοιπο από 320,24 ματαίωση ς 157,90 υπόλοιπο από 0,02 υπόλοιπο από 36) 34 15/01/ ΦΝΥΟΕΡΠ- ΨΜ0 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 3,08 συνεχιζόμενη 37) 33 15/01/ ΤΚΟΕΡΠ-ΩΡ6 ΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ,50 συνεχιζόμενη 38) 32 15/01/ ΓΤΕΟΕΡΠ- Ψ1Φ 39) 27 15/01/ ΩΥ6ΥΟΕΡΠ- ΑΤΥ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ,86 συνεχιζόμενη 63,39 συνεχιζόμενη 40) 39 15/01/ ΗΙΟΕΡΠ-ΩΝΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 14,77 υπόλοιπο από

8 41) 31 15/01/ Ω71ΤΟΕΡΠ- ΜΕΕ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 6.866,57 συνεχιζόμενη 42) 25 15/01/ ΛΡΑΟΕΡΠ-8ΙΔ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 43) 37 15/01/ Ω98ΞΟΕΡΠ-533 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ 2.825,00 υπόλοιπο από 2.078,24 συνεχιζόμενη 44) 22 15/01/ ΡΒΟΕΡΠ- ΕΦΖ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 79,14 υπόλοιπο από 45) 17 15/01/ ΩΧ71ΟΕΡΠ-Η07 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕ ΤΥΠΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 6.319,66 υπόλοιπο από 46) 18 15/01/ ΩΩΒΔΟΕΡΠ- ΦΔΖ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 4,53 υπόλοιπο από 47) 29 15/01/ ΩΟΓΠΟΕΡΠ-3ΕΙ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ,24 ματαίωση ς (διεθνής διαγωνισμός-άγονος) 48) 26 15/01/ ΩΞ0ΗΟΕΡΠ- Φ1Τ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ,20 συνεχιζόμενη 49) 24 15/01/ Τ8ΟΟΕΡΠ-ΖΚ1 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ 50) 30 15/01/ ΧΕΟΕΡΠ-1ΩΖ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 6.515,30 συνεχιζόμενη 6.197,64 συνεχιζόμενη

9 51) 23 15/01/ Λ7ΟΕΡΠ-2ΣΥ ΔΑΠΑΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.Γ ΙΑ ΤΙΣ 6.586,25 υπόλοιπο από 52) 20 15/01/ Ω1ΤΨΟΕΡΠ- ΨΔ2 53) 38 15/01/ ΦΡΛΟΕΡΠ- ΤΦΒ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1.848,75 υπόλοιπο από 1.200,35 υπόλοιπο από 54) 36 15/01/ Β3ΝΡΟΕΡΠ-Σ7Σ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 55) 28 15/01/ ΩΗΒ6ΟΕΡΠ-75Υ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ,98 συνεχιζόμενη ,26 συνεχιζόμενη Σύνολο ,96 H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 1/2015. Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω: O Πρόεδρος Τα Μέλη (ακολουθούν υπογραφές) Ακριβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:69/15-1-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 201414 4 Το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας (μετά τη συγχώνευση των ΝΠΔΔ με απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα