Θέµα: Ετήσια συντήρηση καυστήρων ηµοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα: Ετήσια συντήρηση καυστήρων ηµοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο ΑΦΜ : Α ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 5 εκεµβρίου 2011 Αριθµός πρωτοκόλλου: 1545 Θέµα: Ετήσια συντήρηση καυστήρων ηµοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την Ετήσια συντήρηση καυστήρων ηµοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόµενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο µέχρι την Πέµπτη 8 εκεµβρίου 2011 και ώρα 13:00 στην γραµµατεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, / Fax: ) και µε την ένδειξη Θέµα: Ετήσια συντήρηση καυστήρων ηµοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου. Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και υπογεγραµµένη µέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου προµήθειας και το όνοµα του αναδόχου, µε την σφραγίδα του. Στον ίδιο φάκελο επίσης θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήµερος για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας και συµφωνεί µε τους όρους της µελέτης. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση, Γιάννης ροσίτης Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ Πληροφορίες Παγκρήτιο Στάδιο: Βασίλειος Καλογεράκης ηµήτριος Κ. Τσιράκος, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ Τηλ: Fax: Σελίδα 1/9

2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο ΑΦΜ : Α ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 29 εκεµβρίου 2011 Θέµα: Ετήσια συντήρηση καυστήρων ηµοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ενέργεια αφορά την συντήρηση των παρακάτω καυστήρων και λεβήτων, στα Αθλητικά Κέντρα Ηρακλείου ως εξής: Παγκρήτιο Στάδιο: 2 τεµάχια Λέβητες Kcal/h THERMOSTALL 2 Τεµάχια Καυστήρας τριπλής ενέργειας 200kg/h RIELLO ΑΠΚΗ: Λέβητας < Kcak/h ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 2 τεµάχια Λέβητας > Kcal/h 2 Τεµάχια Καυστήρας τριπλής ενέργειας >200kg/h Οι συντήρηση συµπεριλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες και ενέργειες, σε κάθε περίπτωση και για κάθε λέβητα ή καυστήρα η περιφεειακά σε αυτούς συστήµατα. Α. Λέβητας 1. Καθαρισµός χώρου καύσης 2. Έλεγχος διαβρώσεων 3. Έλεγχος και στεγανοποίηση διαρροών (αµιαντοταινία, σιλικόνη θερµοκρασίας ) Β. Καυστήρας 1. Καθαρισµός του µπέκ και αντικατάσταση αν αυτό απαιτείται. 2. Καθαρισµός και ρύθµιση ηλεκτροδίων ανάφλεξης και φωτοστοιχείου 3. Καθαρισµός της αντλίας πετρελαίου και των φίλτρων πετρελαίου στη σωληνογραµµή, που φέρνει το καύσιµο από την δεξαµενή στον καυστήρα. 4. Καθαρισµός των πτερυγίων του ανεµιστήρα 5. Καθαρισµός της κεφαλής καύσης και στροβιλιστή Γ. Καθαρισµός Καπνοδόχου. Μετρήσεις καυσαερίων και µίγµατος καύσης 1. Μέτρηση καυσαερίων πριν την συντήρηση 2. Μετρήσεις καυσαερίων κατά την διαδικασία ρύθµισης καυσίµου (µετά την συντήρηση) 3. Τελικές µετρήσεις µε ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίου µε την ολοκλήρωση των ρυθµίσεων. Ε. Πρωτόκολλο Μετρήσεων Κεντρικής θέρµανσης : 1. Έντυπο µετρήσεων για κάθε καυστήρα λέβητα και τεχνική έκθεση µε την κατάσταση που βρίσκεται ο εξοπλισµός. Σελίδα 2/9

3 Σηµείωση: Στις τεχνικές προδιαγραφές δεν συµπεριλαµβάνονται οι διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση βλάβης των ηλεκτρονικών στοιχείων των συστηµάτων αλλά συµπεριλαµβάνονται τα αναλώσιµα που θα χρειασθούν από µέρους του αναδόχου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν στους χώρους λειτουργίας των συστηµάτων για εκτίµηση των λειτουργικών αναγκών κάθε συστήµατος πριν την κατάθεση της προσφοράς (παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον κ. Βασίλειο Καλογεράκη, Μηχανικό της εγκατάστασης στο τηλ: ) Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται: 1. Να τηρεί βιβλίο εργασιών σε κάθε περίπτωση υπογεγραµµένο από τον υπεύθυνο µηχανικό. 2. Το βιβλίο αυτό θα ελέγχεται και θα θεωρείται περιοδικά από το Τµήµα Τεχνικής ιαχείρισης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 3. Να τηρεί και να αποστείλει τα στοιχεία του προσωπικό που θα απασχολείται στις εργασίες (αριθµός ταυτότητος ή της άδειας εργασίας - και φωτοαντίγραφα αυτών) στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόµους τους σχετικούς µε την εργασία (Εργατική Νοµοθεσία) και τις διατάξεις για αµοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζηµιώσεων, φόρων κ.λ.π., ευθύνεται δε έναντι των ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο ηµόσιο, τον ήµο και κάθε τρίτο. 5. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κάθε είδους κανόνες που αφορούν το απασχολούµενο απ' αυτόν προσωπικό, είτε αυτοί απορρέουν από την εργατική νοµοθεσία (άδειες ανυπαίτιου κωλύµατος κλπ.) είτε από την ασφαλιστική νοµοθεσία κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών οργανισµών, εργατικά ατυχήµατα κλπ.), είτε από Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (καθορισµός µισθών και ηµεροµισθίων κλπ.) είτε από άλλους γενικούς κανόνες (ωράριο εργασίας κλπ.). Για κάθε πράξη ή παράλειψη του αναδόχου ευθύνεται ίδιος. Ειδικότερα. 6. Η ΑΑΗ Α.Ε δεν θα φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος. Ωσαύτως, δεν θα φέρει καµία απολύτως αστική ή ποινική ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήµατος σε τρίτους, ευθύνη την οποία αναπληρώνει καθ' ολοκληρίαν ο ανάδοχος. 7. Ο υπεύθυνος του αναδόχου (θα ορισθεί µε έγγραφο του αναδόχου προς την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) υποχρεούται να συνεργάζεται µε την Τεχνική ιαχείριση και την ιοίκηση της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και να συµµετέχει σε συναντήσεις εργασίας για θέµατα λειτουργίας του Παγκρητίου Σταδίου. 8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως και εγκαίρως σε κάθε µέλος του απασχολούµενου προσωπικού του ότι : Ουδεµία εξάρτηση και εργασιακή ή άλλη νόµιµη σχέση έχει µε την ΑΑΗ Α.Ε. έναντι αυτού του προσωπικού θα υπέχει αυτός και µόνον όλες τις εκ του νόµου και της σύµβασης ποινικές ευθύνες και υποχρεώσεις. 9. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στους χώρους του σταδίου, εφ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του ή υπεργολάβων του. Ο απαιτούµενος κατά νόµο εξοπλισµός, ατοµικά εφόδια και εξειδικευµένος ρουχισµός του προσωπικού συντήρησης, επιβαρύνει τον ανάδοχο εις όλον. Σελίδα 3/9

4 10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ αυτόν από το αρµόδιο τµήµα της ΑΑΗ Α.Ε ΟΤΑ. Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύµφωνα µε τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ποσού έως και του 50% της µηνιαίας αµοιβής προ κρατήσεων, ανάλογα µα την βαρύτητα της πράξεως ή παραλείψεως κατά την ελεύθερη κρίση της ανάθεσης, παρακρατούµενη από τη µηνιαία αµοιβή. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται, της Υπηρεσίας διατηρούσης το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου. 11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί αποκλειστικά προσωπικό το οποίο να είναι ασφαλισµένο, ειδικευµένο, υγιές, άριστο στην ειδικότητα του. Εγγυάται ότι δεν θα απασχολήσει ή θα εκµεταλλευθεί ανήλικους κάτω των 18 ετών σύµφωνα µε την Ελληνική και διεθνή νοµοθεσία. 12. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα µέτρα που πρέπει για την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού που απασχολεί για τις εργασίες του στους χώρους της ΑΑΗ Α.Ε, για την πρόληψη ατυχηµάτων ή ζηµιών, σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγµατα. 13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και να είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος έναντι όλων ποινικά, αστικά και διοικητικά για κάθε ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό του. ιευκρινίζεται ρητά ότι η ΑΑΗ Α.Ε, δεν έχει καµία αστική ή ποινική ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για κάθε αξίωση εκ µέρους οιουδήποτε µισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωση της εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή της κατά µήνα αµοιβής του αναδόχου. 14. Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης. 15. Το απασχολούµενο από τον ανάδοχο προσωπικού, οφείλει να είναι άψογο στη συµπεριφορά του προς το λοιπό προσωπικό της ΑΑΗ Α.Ε, αλλά και προς τρίτους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς αντιρρήσεις και χρονοτριβή κάθε µέλος του προσωπικού του, το οποίο θα κριθεί δικαιολογηµένα από την ιοίκηση της ΑΑΗ Α.Ε ή δια του αρµοδίου γραφείου ασφαλείας, ως «ακατάλληλο» για ανάρµοστη συµπεριφορά ή για οποιονδήποτε λόγο, µόλις ειδοποιηθεί σχετικά,(εγγράφως) από την ΑΑΗ Α.Ε. 16. Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιονδήποτε δικαιωµάτων του εργολήπτη που θα απορρέουν από τη σύµβαση που θα υπογραφεί και η εκχώρηση και ενεχυρίαση οποιονδήποτε απαιτήσεων του εργολήπτη. 17. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο προς το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής 18. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της προκήρυξης, της σύµβασης και της προσφοράς του ή όπως θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου. 19. Ο ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεσθεί λόγο ανωτέρας βίας για τη µη εµπρόθεσµη και σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως εκτέλεσης αυτής, ούτε δύναται να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις που τον βαρύνουν από τη σύµβαση, εάν δεν επικαλεσθεί και αποδείξει τα περιστατικά της ανωτέρας βίας, εντός 15 εργάσιµων ηµερών από τότε που έλαβαν χώρα τα περιστατικά αυτά. Σελίδα 4/9

5 20. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να µεριµνήσει ώστε να αποφύγει περίπτωση κενών στο προσωπικό του σε περίπτωση απεργίας του ανωτέρω προσωπικού. 21. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου διαχείρισης των κλειδιών που θα του παραχωρηθούν για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η διάρκεια της ανάθεσης είναι ετήσια Ο προϋπολογισµός της ανάθεσης για την παραπάνω διάρκεια του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.305,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23 %. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ικαίου της ηµεδαπής, ή ιδιωτικές εταιρίες, που αποδεδειγµένα λειτουργούν νόµιµα και έχουν αποδειγµένη εγγράφως εµπειρία στην συντήρηση παρόµοιου εξοπλισµού. Επίσης συµµετοχή στον διαγωνισµό εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατοµικές, Ο.Ε,Α.Ε,Ενώσεις κ.λ.π) εγγεγραµµένες στα ΜΕΕΠ και ΜΕΚ (Μητρώα Εργοληπτικών επιχειρήσεων & Μητρά Εµπειρίας Κατασκευαστών) για εξειδικευµένα συντήρησης ανάλογου εξοπλισµού. Οι συµµετέχοντες να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία εντός της τελευταίας ηµερολογιακής χρονιάς από την διακήρυξη του έργου. Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά. Υποχρεούται όµως να το πράξουν σε περίπτωση επιλογής πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Τα µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του έργου. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο διαγωνισµό δεν µπορεί να συ µµετέχει σε περισσότερες της µίας προσφορές. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί, όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών έχει το δικαίωµα να απορρίψει αιτιολογηµένα προσφορά, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισµός. Η για οποιονδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δηµιουργεί κανένα δικαίωµα για τον προσφέροντα. Όλα τα πιστοποιητικά που ζητούνται θα πρέπει να είναι πρόσφατα ή εντός ορίων όπου ρητά αναφέρονται τέτοια όρια. Σελίδα 5/9

6 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης έως την προηγουµένη ηµέρα της αξιολόγησης από την Γενική διεύθυνση Παγκρητίου Σταδίου. Η υποβολή προσφοράς σηµαίνει αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων ανεξαιρέτως των όρων της διακήρυξης. ιευκρινήσεις που ζητούνται από την επιτροπή αξιολόγησης σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς πρέπει να παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή µέσα στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται από αυτήν, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται και στη /νση: Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, Θύρα 1, Σπύρου Μουστακλή, Περιοχή Λίντο µε οποιοδήποτε τρόπο, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν µέχρι και ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και ώρα 13:00, µε ευθύνη του προσφέροντος. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: ΠΕΜΠΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 και ώρα στην έδρα της ΑΑΗ Α.Ε. εν λαµβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ώρα ή ηµέρα είτε δεν πρωτοκολλήθηκαν έγκαιρα στην παραπάνω διεύθυνση. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: - Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα - Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό - Τα στοιχεία του διαγωνισµού (τίτλος, κ.λπ.) - Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού - Τα στοιχεία του αποστολέα ενδιαφερόµενου Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία ως εξής: 1. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. Σελίδα 6/9

7 2. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 3. Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. Ο φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η περιεχόµενη οικονοµική προσφορά θα πρέπει να αναγράφει το ποσόν της προσφοράς αριθµητικά και ολογράφως, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.23 %. Η οικονοµική προσφορά πρέπει να φέρει την υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου. Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραµµένες χωρίς σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις, εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Μαζί µε την οικονοµική προσφορά υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά ως προϋπόθεση συµµετοχής στον διαγωνισµό: 1. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για ατοµική επιχείρηση, ή θεωρηµένο καταστατικό για εταιρία. 2. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος βεβαιώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των περιεχοµένων της προκήρυξης, την οποία αποδέχεται απολύτως. 3. Πτυχία και άδεια ασκήσεων επαγγέλµατος για τον υπεύθυνο µηχανικό που θα συµµετάσχεις το έργο. 4. Αποδεικτικά εµπειρίας από ανάλογα έργα ως εργολάβος ή υπερεργολάβος στο οποίο να πιστοποιείται και να βεβαιώνεται η εξιδεικευµένη εµπειρία στο αντικείµενο. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A/A ΕΙ ΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΙΜΗ /ΜΟΝΑ Α ΣΥΝΟΛΑ ( ) 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 2.800, ,00 Μ. ΣΥΝΟΛΑ 3.500,00 ΦΠΑ (23%) 805,00 ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ 4.305,00 Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ Γιάννης ροσίτης Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ Τηλ: Fax: Σελίδα 7/9

8 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή 1, Παγκρήτιο Στάδιο ΑΦΜ : Α ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 29 εκεµβρίου 2011 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Θέµα: Ετήσια συντήρηση καυστήρων ηµοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου Άρθρο 1 ο Γενικά Αντικείµενο του έργου είναι η συντήρηση των καυστήρων ηµοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου Άρθρο 2 ο Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος α) Συγγραφή υποχρεώσεων β) Τεχνικές προδιαγραφές (όπως στην µελέτη) γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός (όπως στην µελέτη) Άρθρο 3 ο ικαιολογητικά συµµετοχής Ο ενδιαφερόµενος θα αποστέλλει στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ τα παρακάτω µέσα σε φάκελο: Α. Έγγραφο όπου θα αναγράφει την οικονοµική προσφορά του και ότι έχει λάβει γνώση της συγγραφής υποχρεώσεων. Η προσφορά θα είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και υπογεγραµµένη µέσα σε φάκελο κλειστό, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της εκδήλωσης και το όνοµα του Προµηθευτή. Β. Επίσης σε άλλο σφραγισµένο και υπογεγραµµένο φάκελο ο ενδιαφερόµενος θα τοποθετήσει: Α. την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Β. υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση για την δυνατότητα συντήρησης και προγραµµατισµού των εν λόγω συστηµάτων Γ. ενδεικτικό πρόγραµµα τακτικής συντήρησης συστηµάτων.. Στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση (επισυναπτόµενη) του ενδιαφερόµενου (αρθ. Ν 1553/86) στην οποία να δηλώνει ότι είναι ενήµερος για την συγγραφή υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας και συµφωνεί µε τους όρους της µελέτης. Άρθρο 4 ο Αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προµήθειας θα γίνει από την τριµελή επιτροπή εκπόνησης προµηθειών και διαγωνισµών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. Σελίδα 8/9

9 Άρθρο 5 ο Τόπος παράδοσης Η παράδοση του έργου θα γίνεται ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν µετά την υπογραφή του συµφωνητικού συνεργασίας από την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και τον ανάδοχο. Άρθρο 6 ο ιορθωτικές Στην τακτική και έκτακτη συντήρηση δεν συµπεριλαµβάνονται τα προς επιδιόρθωση υλικά. Συµπεριλαµβάνονται όµως τα αναλώσιµα όπως καλώδια κλιπ κ.λ.π Άρθρο 7 ο Πληµµελής κατασκευή Εάν κατά το έργο και την συντήρηση τα προς συντήρηση συστήµατα παρουσιάσουν προβλήµατα στην λειτουργία τους ή προκληθούν επιβεβαιωµένες ζηµίες σε άλλα συστήµατα ή εξοπλισµό από τον ανάδοχο, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τις αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου µε άλλο εξοπλισµό. Άρθρο 8 ο Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. Ο Φ.Π.Α βαρύνει την Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ Γιάννης ροσίτης Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ Τηλ: Fax: Σελίδα 9/9

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 19-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - & ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικός καθαρισµός όλων των

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

11/02/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 10. οο π.μ.

11/02/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 10. οο π.μ. ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: Πλ. Αγ.Βαρβάρας Ταχ. Κωδ.: 34100 Πληροφορίες: κ. Λιάσκος Τηλέφωνο: 2221066102 Fax: 2221087993 Χαλκίδα 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:1580 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

/ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (O.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Τόπος Έργου: Πάτρα Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: 3851 Αρ. Σχεδ.: 2528 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε ανοικτό δημόσιο και μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της μεταφόρτωσης, μεταφοράς και απόρριψης σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας. Η εκτέλεση της υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ιωάννινα, 04 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης

Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Περιουσίας Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης Τίτλος Έργου Προϋπολογισµός Υπηρεσίας Συντήρηση λειτουργία Η/ εγκαταστάσεων και συντήρηση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου των Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΕΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΒΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΕΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΒΟΥ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 15-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002613634 2015-03-04

15PROC002613634 2015-03-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα