ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αναρτητέο στο διαδίκτυο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση : Τ.Θ , Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : Γκαλανάκης Μανόλης Μηχαηλίδης Στέλιος Τηλέφωνο : , FAX : Ηράκλειο, 30/11/2012 Αρ. Πρωτ: 4957/Φ70 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπόψη : 1. Το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από: Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή και Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Τις διατάξεις του Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 που εξακολουθούν να ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4009/2011. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19/ τεύχος Α ). Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/ τεύχος Α ). Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/74) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.369/1976. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» Τις διατάξεις του N.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ

2 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ Α 209/ και συμπληρώθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 3943/ Την με αριθμό 1283/ , θέμα 18 ο, πράξη του συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης για την προκήρυξη αυτού του διαγωνισμού. 3. Τον Προϋπολογισμό του ΤΕΙ Κρήτης έτους 2012 στον ΚΑΕ Την απόφαση 1247/Φ70/ του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης περί ορισμού επιτροπής πρόχειρων διαγωνισμών και τις υπηρεσιακές μας ανάγκες. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια οργάνων ακρίβειας μέτρησης και ελέγχου για τα τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή τη Δευτέρα 10/12/2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα διαγωνισμών του Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε 2 αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τη Δευτέρα 10/12/2012 και ώρα 10:00 στο γραφείο του Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: α) Η λέξη «Προσφορά» β) Η επωνυμία της Υπηρεσίας (ΤΕΙ Κρήτης) γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης (βρίσκεται στην 1η σελίδα) δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ: 9745 του οικονομικού έτους Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη ή για μέρος αυτών. Η τελική αξιολόγηση και η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΤΙΜΕΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία επικυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, με σχετικό αντικείμενο απασχόλησης. 2

3 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν λαμβάνονται υπόψη. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 3

4 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο Στις προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να αναφέρεται ρητά ο χρόνος παράδοσης. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη εκφρασμένη σε Ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Η προσφερόμενη τιμή αν υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα ενδεικτική τιμή θα απορρίπτεται. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την σύνταξη της προσφοράς τους. Οι προσφέροντες πρέπει να συμπληρώσουν τους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών όπου θα αναφέρουν επ ακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που προσφέρουν δίπλα στις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές που ζητάμε με συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα τεχνικού φυλλαδίου ή εγγράφου, εφόσον υπάρχει, ώστε να τεκμηριώνεται η απάντηση τους. Προσφορές στις οποίες δεν γίνεται σαφής αναφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους αλλά υπάρχουν οι φράσεις, «όπως περιγράφεται», «όπως ζητείται» θα κρίνονται ως ασαφής και θα απορρίπτονται. Η προσφορά επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και δεσμεύει τον προσφέροντα για τις προδιαγραφές του είδους. Η επιτροπή δεν έχει την υποχρέωση να ερευνήσει τυχόν ασυμφωνία τεχνικών φυλλαδίων με τα αναγραφόμενα στους πίνακες προδιαγραφών προσφερόμενου είδους. Είδη τα οποία θα διαπιστωθεί μετά την παράδοση ότι δεν πληρούν όλα τα ελάχιστα απαιτούμενα θα επιστρέφονται και θα αντικαθίστανται με έξοδα του αναδόχου. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. ΕΙΔΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 4

5 Τα ζητούμενα είδη, οι τεχνικές προδιαγραφές τους και οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά σε συνημμένο πίνακα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Τα είδη θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, θα συνοδεύονται από όλα τα υποστηρικτικά έντυπα και την εγγύηση καλής λειτουργίας. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος εφόσον αυτά πληρούν επακριβώς τις προδιαγραφές που δίδονται. Η κατακύρωση των ειδών του διαγωνισμού θα γίνει ανά είδος. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Για τις ενστάσεις και διοικητικές προσφυγές που αφορούν τον διαγωνισμό ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι Κρήτης, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει: Α. Την κατακύρωση των ειδών του διαγωνισμού σε έναν ή περισσότερους αναδόχους.h ποσότητα των ειδών μπορεί να αυξηθεί μέχρι 30% ή να μειωθεί μέχρι και 50%. Β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Ε. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι και ΙΙ των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. Στ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: - Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω των αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό - Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. Μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του ανάδοχου του διαγωνισμού θα υπογραφεί σχετική σύμβαση. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 5

6 α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος : Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη παράδοση του ειδών. Πρέπει να επικοινωνήσει και να ενημερώσει για την ημερομηνία παράδοσης τους υπεύθυνους παραλαβής πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή. Τυχόν ελαττωματικά προϊόντα που θα προκύψουν, ο ανάδοχος οφείλει να τα αντικαταστήσει με δική του επιβάρυνση. Σε περίπτωση ατυχήματος στο εργατικό προσωπικό του αναδόχου ή στο προσωπικό που θα μεταφέρει τα πράγματα στο χώρο του Τ.Ε.Ι ή ακόμη και σε κάποιον υπάλληλο του Τ.Ε.Ι που θα παρευρίσκετε στο χώρο παραλαβής, την ευθύνη την έχει αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος ευθύνεται επίσης και για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε κάποιο από τα είδη που θα παραλάβει το Τ.Ε.Ι, ακόμη και αν γίνει κατά τη μεταφορά του. Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην άμεση αντικατάστασή του προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραλαβή των ειδών. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ: Τα ζητούμενα υλικά παραδίδονται στην έδρα του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο και στα παραρτήματα του στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιεράπετρα και στη Σητεία και σε χώρους που θα υποδειχθούν. Ρητά αναφέρεται ότι δεν θα υπάρξει επιπλέον χρέωση για την παραπάνω διαδικασία. Τα είδη θα είναι σε κατάσταση άμεσης χρήσης. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Η πληρωμή θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή ποιοτική και ποσοτική των ειδών. Για είδη τα οποία θα διαπιστωθεί μετά την παράδοση ότι δεν πληρούν όλα τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά δεν θα προχωράει η οριστική παραλαβή αλλά θα επιστρέφονται και θα αντικαθίστανται με έξοδα του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα εκδίδει σχετικό τιμολόγιο πώλησης και θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή του. Τον ανάδοχο βαρύνουν: 6

7 1. Τα μεταφορικά και τα λοιπά έξοδα παράδοσης μέχρι τις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο και στα παραρτήματα του στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιεράπετρα και στη Σητεία. 2. Η παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας των ειδών, πριν τον υπολογισμό Φ.Π.Α., για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακράτησης και απόδοσης φόρου εισοδήματος. 3. Όλοι οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με τον διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα και παραδρομές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ισχυρότερο από την ισχύουσα νομοθεσία. 2. Ο ανάδοχος ως προς την διακήρυξη και την σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης. Η επίλυση των διαφορών που πιθανόν προκύψουν, γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 3. Οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού αποστέλλονται στη παρακάτω διεύθυνση: ΤΕΙ Κρήτης Κτίριο Διοίκησης Τ.Θ. 1939, Τ.Κ Σταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης Περισσότερες πληροφορίες καθημερινά ώρες στο γραφείο Προμηθειών του Ιδρύματος (κο Μιχαηλίδη Στυλιανό τηλ fax και κο Γκαλανάκη Εμμανουήλ τηλ ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την διακήρυξη, σε έντυπη μορφή από το γραφείο προμηθειών και περιουσίας με την καταβολή 5 ή δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης (http://www.teicrete.gr/tei/el/index.php ΝΕΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ). Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι Κρήτης Ευάγγελος Καπετανάκης 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΗ: ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΟΣ 1 : Παλμογράφοι δύο ιχνών DC-40MHz ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΞΙ (6) Α/Α 1 2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Λόγω συμβατότητας και ομοιομορφίας με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Εργαστηρίου, απαιτούνται παλμογράφοι του τύπου HAMEG HM400 1mV/div AC: 2Hz - 10 MHz DC: 0-10 MHz 5mV/Div 20V/Div 3 AC: 2 Hz - 40MHz DC: 0-40MHz 4 Input Impedance:1MΩ II 15pF Max. Input Voltage:400V (DC + 5 peak AC) XY-Mode με Z-Input για διαμόρφωση 6 της φωτεινότητας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 661,74 ΕΙΔΟΣ 2 : Τροφοδοτικά τριπλά ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΞΙ (6) Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Λόγω συμβατότητας και ομοιομορφίας με τον υπάρχοντα 1 εξοπλισμό του Εργαστηρίου, απαιτούνται τροφοδοτικά του τύπου HAMEG ΗΜ Έξοδοι 2 x 0 20V/0.5A και 1 x 5V/1A 3 Όργανα 3 ψηφίων τάσης-έντασης με ανάλυση 0.1V/1mA 4 Διακόπτης ενεργοποίησηςαπενεργοποίησης όλων των εξόδων 5 Μεταβλητός περιορισμός ρεύματος και ηλεκτρονική ασφάλεια ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 285,36 8

9 ΕΙΔΟΣ 3 : Γεννήτριες συναρτήσεων ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΞΙ (6) Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 Λόγω συμβατότητας και ομοιομορφίας με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Εργαστηρίου, απαιτούνται γεννήτριες συναρτήσεων τύπου HAMEG ΗΜ Frequency Range 50mHz - 10MHz, Output Voltage up to 10V pp (into 50Ω) 3 Κυματομορφές: Sine Wave, Triangle, Square Wave, Pulse, DC 4 Distortion Factor <0.5% up to 1MHz, Rise and Fall Time typ. 15ns 5 Προστασία εξόδου από βραχυκύκλωμα και αιχμές ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 345,63 ΕΙΔΟΣ 4 : Μονάδες υποδοχής ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΞΙ (6) Α/Α 1 2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Λόγω συμβατότητας και ομοιομορφίας με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Εργαστηρίου, απαιτούνται μονάδες υποδοχής τύπου HAMEG ΗΜ8001 Μονάδα υποδοχής για όργανα της σειράς HAMEG 8000 με δυνατότητα τροφοδοσίας δύο οργάνων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 238,62 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τηλ

10 ΣΧΟΛΗ: Παράρτημα Χανίων ΤΜΗΜΑ: Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΕΙΔΟΣ 1 : Αναλυτικός ζυγός τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1 Επαναληψημότητα 0,2mg 1.2 Δυνατότητα ζύγισης: 220 g 1.3 Αναγνωσιμότητα: 0,1 mg 1.4 Γραμμικότητα: ±0,3 mg Διάμετρος δίσκο ζύγισης από 1.5 ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου 90 mm 1.6 Να διαθέτει εσωτερική βαθμονόμηση 1.7 Να διαθέτει οθόνη LCD ύψους γραμμής 14 mm 1.8 Ελάχιστο βάρος ζύγισης 10 mg Να διαθέτει τεχνολογία ζύγισης 1.9 single cell προσφέροντας ταχύτερη και ακριβέστερη ζύγιση 1.10 Να διαθέτει γυάλινο κουβούκλιο διαστάσεων 174 χ 162 χ 227 mm Δυνατότητα με την χρήση μόνο ενός 1.11 πλήκτρου αλλαγή των μονάδων ζύγισης 1.12 Ζύγιση απόβαρου και απομνημόνευση της τιμής Να διαθέτει αυτόματη εσωτερική βαθμονόμηση, η οποία πραγματοποιείται αυτόματα κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή 1.13 θερμοκρασίας μεγαλύτερη από 0,5 C στο χώρο ζύγισης. Επίσης ο χειριστής μπορεί να πραγματοποιήσει βαθμονόμηση όποια στιγμή το επιθυμεί ή προγραμματισμένα κάθε 4 ώρες 1.14 Να διαθέτει ως standard εξοπλισμό έξοδο RS232 C. Να διαθέτει αυτόματη εξαγωγή 1.15 στοιχείων σε PC κάθε φορά που η ζύγιση στον θάλαμο σταθεροποιείται 1.16 Μέγιστη επιτρεπόμενη υγρασία περιβάλλοντος: 85% Να περιλαμβάνεται προστατευτικό κάλυμμα οθόνης και πληκτρολογίου Να διαθέτει δυνατότητα για 1.18 μέτρηση σωματιδίων και επί τις εκατό ζύγιση Να έχει μικρό χρόνο 1.19 σταθεροποίησης της μέτρησης: 3 sec 1.20 Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τρία (3) χρόνια 10

11 Να διαθέτει λειτουργία του ζυγού σύμφωνα με GLP Το είδος θα συνοδεύεται από βεβαίωση του προμηθευτή ότι είναι απόλυτα καινούργιο και αμεταχείριστο Παράδοση, εγκατάσταση και επίδειξη ορθής λειτουργίας στον χώρο του Παραρτήματος Χανίων ΤΕΙ Κρήτης χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση Να συνοδεύεται από πρότυπο βάρος για τον έλεγχο της συσκευής ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 1.000,00 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : Σταυρουλάκης Γιώργος Τηλ , ΕΙΔΟΣ 2 : Τραχύμετρο ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΤΕΜΑΧΙO Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 Display Black & White LCD Display, 2 (160x100 pixels) 2 Roughness parameters As per ISO /JIS B0601/ASME B : Ra Rq Rt Rz Rc Rsm Rmr Pt Pmr As per DIN 4768 : Rmax As per EN : RPc - Ppc As per ISO (CNOMO) : R Rx AR 3 Measuring spans X-axis = 16 mm / Z-axis = 400 μm 4 Measurement units mm / inch 5 Range of indication Ra μm, Rt 0, μm 6 Resolution 0,001 μm 7 Cut-off lengths 0,25-0,8-2,5 mm 8 Probing speed 1 mm/s 9 Number of cut-offs 1 to 5 10 Precision ISO 3274, Class 1 11 Keypad 4 protected buttons 12 Stylus tip R = 5 μm, 90 (optionally 2 μm, 60 ) 11

12 13 Measuring force 0,75 mn (ISO 3274) 14 Languages English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Chinese 15 Memory capacity Memory capacity 20 Measurements with additional graphics or>1000 measurements with roughness parameters 16 Power supply 7,2 V integrated battery, 300 mah, NiMH PP3 17 Battery life ~ 1000 measurements 18 Overall dimensions 122 x 60 x 62 mm 19 Weight 650 g 20 Delivery scope Roughness standard, Ra = 2,97 μm (117 μin) Clamping shaft for the 8 mm dia. universal support Positioning holders Standard SB10 probe Rechargeable battery (already mounted) Charger, 220/110 V ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : Δρ. Δημητρίου Βασίλης Τηλ , ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΟΣ 1 : Ψηφιακό εργαστηριακό θερμόμετρο αναφοράς ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ (1) Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 Να διαθέτει μεγάλη ευανάγνωστη, φωτιζόμενη οθόνη LCD. 2 Περιοχή μέτρησης θερμοκρασίας : -150 ο C έως +450 ο C ή ευρύτερη 3 Ακρίβεια: 0,02 ο C (-40 ο C έως +200 ο C ) ή 0,1 ο C (για το υπόλοιπο εύρος). 4 Διακριτική ικανότητα : 0,01 ο C (-100 ο C έως +200 ο C ) ή 0,1 ο C (για το υπόλοιπο εύρος). 5 Δυνατότητα εμφάνισης της θερμοκρασίας σε o F και o C. 6 Δυνατότητα παγώματος της τιμής 12

13 (HOLD) 7 Δυνατότητα εμφάνισης μέγιστης, ελάχιστης τιμής θερμοκρασίας καθώς και μέσο όρο με το πάτημα ενός κουμπιού. 8 Να εμφανίζει ημερομηνία και ώρα. 9 Να συνοδεύεται από αισθητήρα θερμοκρασίας, PT100, από ανοξείδωτο ατσάλι, κατάλληλο για τη μέτρηση υγρών, αερίων μέσων και μέσων με τη μορφή σκόνης, διαστάσεων 300(+-5) x 4(+-1) mm και με καλώδιο μήκους 2m. 10 Δυνατότητα ρύθμισης ώστε να κλείνει μετά από συγκεκριμένη ώρα. Ο χρόνος ανταπόκρισης να είναι μικρότερος ή ίσος των 10 δευτερολέπτων. 11 Ρυθμός μεταβολής με τη θερμοκρασία < 1, Κ/Κ 12 Μάζα συσκευής < 500 γρ. 13 Να περιλαμβάνεται εργοστασιακό πιστοποιητικό βαθμονόμησης, μπαταρίες, θήκη 14 Εγγύηση : 1 έτους ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 1850 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : Φώτης Μαυροματάκης Τηλ.: , ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΟΣ 1: Ψηφιακός παλμογράφος ακριβείας ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 τεμάχιο Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Για την κάλυψη αναγκών ζητείται windows 1 based ψηφιακός παλμογράφος πάγκου με τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 2 Πλήθος αναλογικών καναλιών: 4 Εύρος ζώνης συχνοτήτων (analog 3 bandwidth): 500MHz τουλάχιστον Ρυθμός δειγματοληψίας: 5GS/s σε κάθε ένα 4 κανάλι τουλάχιστον Μέγιστος ισοδύναμος χρόνος ρυθμού 5 δειγματοληψίας: 400Gs/s τουλάχιστον 6 Κάθετη ανάλυση: 11 bits Να διαθέτει δυνατότητα τεμαχισμού 7 μνήμης Μέγιστο μήκος εγγραφής: 12 Μpoints με 8 δυνατότητα έως και 125Μpoints σε κάθε κανάλι 9 Χρόνος Ανόδου: 700ps ή καλύτερο Εύρος βάσης χρόνου: 13ps/div έως s/div ή καλύτερο 11 Ρυθμός trigger: κυματομορφές ανά 13

14 δευτερόλεπτο ή καλύτερο 12 Nα υποστηρίζει ρυθμίσεις κατωφλίου σε κάθε ένα κανάλι ξεχωριστά Ο παλμογράφος να είναι windows based 13 βασισμένος σε windows 7 λειτουργικό σύστημα 14 Να είναι συμβατός με LXI κλάσης C 15 Σύζευξη εισόδου: AC, DC 16 Να υποστηρίζει τουλάχιστον 50 αυτόματες μετρήσεις 17 Να υποστηρίζει λειτουργίες ιστογραμμάτων 18 Ακρίβεια DC gain: ±1.5% ή καλύτερο 19 Ακρίβεια βάσης χρόνου: ±5ppm 20 Αντίσταση εισόδου: 1 MΩ ±1%,50 Ω ±1% 21 Ευαισθησία εισόδου (1 MΩ): 1 mv/div έως 10 V/div 22 Ευαισθησία εισόδου (50 Ω): 1 mv/div έως 1 V/div 23 Μέγιστη τάση εισόδου (1 MΩ): 300 VRMS με peaks ±425 V Έγχρωμη ενσωματωμένη TFT οθόνη αφής, 24 τουλάχιστον 10 inches ανάλυσης 1024x Να διαθέτει επεξεργαστή τύπου Intel Core 2 Duo ή καλύτερο 26 Μνήμη υπολογιστικού συστήματος:4gb τουλάχιστον 27 Να διαθέτει ενσωματωμένο σκληρό δίσκο 500GB τουλάχιστο 28 Να διαθέτει 6xUSB, LAN, Video output 29 Δυνατότητα ύπαρξης GPIB θύρας επικοινωνίας 30 Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου Λειτουργία αυτόματης αναζήτησης, 31 εύρεσης και πλοήγησης σε events καθοριζόμενα από το χρήστη, σε αναλογικά, ψηφιακά και σειριακά δεδομένα Ο παλμογράφος να επιτρέπει στο χρήστη την εισαγωγή σημαδιών (marks), τα οποία 32 να εντοπίζονται αυτόματα, και να επιτρέπεται η πλοήγηση σε αυτά. Τα marks να μπορούν να είναι edge, pulse width/glitch, runt, logic, setup και hold Ο παλμογράφος να διαθέτει compact 33 διαστάσεις και βάρος μικρότερο των 7Kg, με ενσωματωμένο χερούλι μεταφοράς Ο παλμογράφος να συνοδεύεται με εγχειρίδιο χρήσης, λογισμικό επικοινωνίας 34 παλμογράφου pc, λογισμικό επεξεργασίας μετρήσεων, 4 αναλογικά 10x passive 500ΜHz probes 35 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : ,00 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : Εμμ. Δρακάκης Τηλ.: ,

15 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΟΣ 1 : Ρομποτική πλατφόρμα με omnidirectional τροχούς ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 Διαστάσεις : 380mmx350 mm x 100mm 2 4 κινητήριοι omnidiractional mecanum τροχοί 3 Κινητήρες με ενσωματωμένους encoders 4 Ελεγκτής :Arduino 5 Ικανότητα μεταφοράς : 18 Kgr 6 Να περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 1300 ΕΙΔΟΣ 2 : Ρομποτική πλατφόρμα ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4 Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 Ελεγκτής συμβατός με Microsoft Robotics Developer Studio κινητήριοι τροχοί 3 Ενσωματωμένη δυνατότητα τεχνητής όρασης με την βοήθεια του Kinect 4 Ενσωματωμένοι αισθητήρες υπερύθρων και υπερήχων 5 Διάμετρος πλατφόρμας τουλάχιστον 350 mm 6 Να περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή 15

16 ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 1700 ΕΙΔΟΣ 3 : Ιπτάμενη Ρομποτική πλατφόρμα τύπου quadcopter ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη ώστε να είναι έτοιμο για πτήση 2 Ικανότητα πτήσης σε εξωτερικούς χώρους 3 Ικανότητα ανύψωσης τουλάχιστον 500 gr 4 Διαστάσεις : Διάμετρος κύκλου κέντρων κινητήρων, τουλάχιστον 450 mm 5 4 προπέλες 6 Ενσωματωμένο σύστημα σταθεροποίησης και gps 7 Βάρος χωρίς μπαταρία λιγότερο από 1 Kgr 8 Να περιλαμβάνει μπαταρία lipo 3s 2800mah, και φορτιστή 9 Τηλεκατεύθυνση 6 καναλιών τουλάχιστον, 2,4 ghz με ψηφιακές ρυθμίσεις και οθόνη ενδείξεων lcd και δέκτη 6 καναλιών 10 Ύπαρξη διαθέσιμου χώρου για ενσωμάτωση κάμερας ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 1000 ΕΙΔΟΣ 4 : Εκπαιδευτικός ρομποτικός βραχίονας Τύπος 1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 Τουλάχιστον 4 βαθμών ελευθερίας 2 Ικανότητα ανύψωσης τουλάχιστον 300 gr 3 Ελεγκτής ανοικτής αρχιτεκτονικής για δυνατότητα προγραμματισμού με την βοήθεια PC και MatLab 4 Πλήρης έλεγχος θέσης με δυνατότητα ανάδρασης θέσης και ταχύτητας ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :

17 ΕΙΔΟΣ 5 : Εκπαιδευτικός ρομποτικός βραχίονας Τύπος 2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 7 ανεξάρτητοι άξονες 2 Ικανότητα ανύψωσης τουλάχιστον 300 gr 3 Ακτίνα δράσης : Τουλάχιστον 450 mm ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 5700 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : Kαββουσανός Εμμ Τηλ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΙΔΟΣ 1 : ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΟΡΑΤΟΥ & ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ Ποσότητα: 1 Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 Να φωτομετρεί στην περιοχή nm. 2 Οι διαστάσεις του να είναι σχετικά μικρές και να δέχεται κυψελίδα. 3 Οι διαστάσεις της να είναι 12,5mmx12,5mmx48mm, με οπτικό μήκος 10,5,2,1 mm. 4 Να έχει δυνατότητα διενέργειας κινητικών με ρύθμιση θερμοκρασίας ( 37C ), και ανάδευσης ( rpm ). 5 Ο χρόνος μετρήσεως να είναι σύντομος, όχι μεγαλύτερος των 3 sec. 6 Λόγω της φύσεως των δειγμάτων, η φωτομέτρηση να γίνεται απευθείας σε δείγμα όγκου 0,5μl, χωρίς να απαιτούνται αραιώσεις,τουλάχιστον για ένα ευρύ φάσμα συγκεντρώσεων,έως 750ng/μl(dsDNA). 7 Θα εκτιμηθεί το γεγονός μη υπάρξεως αναλωσίμων εν γένει. 8 Να αναφερθούν τα : 1.Oρια επαναληψιμότητας(0,002 για διαδρομή 1mm),εύρος απορρόφησης 0,002-1,5 και ακρίβειας των μετρήσεων ( 2% στα 257nm ) 2.Oρια μετρήσεων πυρηνικών οξέων:0,4ng/μl (dsdna). Π.χ. να έχει αυξημένη ικανότητα ανάγνωσης στα 17

18 πεπτίδια 205nm. 3. Mήκος οπτικής διαδρομής αυτορυθμιζόμενο από 0,05-1mm Διακριτικότητα μήκους κύματος 1.8 nm (FWHM at Hg nm) 9 Η πηγή φωτισμού να είναι οπτική ίνα με λυχνία ξένον. 10 Ο ανιχνευτής να είναι σύγχρονου τύπου,τύπου συστοιχίας CCD 2048 στοιχείων πυριτίου σε γραμμική διάταξη. 11 Η επιφάνεια μετρήσεως να είναι από ειδικό κράμα χάλυβα ώστε να εξασφαλίζεται η μακροβιότητα της επιφάνειας. 12 Να είναι δυνατός ο χειρισμός του μέσω ενός υπολογιστή, μη συμπεριλαμβανομένου υποχρεωτικά. 13 Να παραδοθεί πλήρες έτοιμο προς λειτουργία. 14 Να έχει δυνατότητα αρχειοθέτησης βάσει χειριστού και βάσει μεθόδου. 15 Η ενημέρωση του λογισμικού να γίνεται αυτόματα από το διαδίκτυο. Ενδεικτική τιμή μονάδος συμπ. του ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 3 : Αυτόματος Μικροτόμος Φυτικών Ιστών Ποσότητα: 1 Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 Δημιουργία τομών σε νωπά φυτικά δείγματα χωρίς να απαιτείται προπαρασκευή όπως κατάψυξη ή παγίωση σε παραφίνη 2 Πάχος τομών από 0,01 mm έως τουλάχιστον 0,5 mm 3 Διάμετρος τεμνόμενου δείγματος έως τουλάχιστον 10 mm 4 Θα προτιμηθεί η προσφορά ηλεκτροκίνητης συσκευής Ενδεικτική τιμή μονάδος 4500 συμπ. του ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 4 : Μετρητής χλωροφύλλης Ποσότητα: 1 Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 Να προσδιορίζει την χλωροφύλλη σε άθικτα φύλλα σε μονάδες SPAD χρησιμοποιώντας τη διαφορά OD σε 2 μήκη κύματος. 2 Να είναι αδιάβροχη. 3 Να διαθέτει 2 λάμπες LED 4 Περιοχή μέτρησης 2 χ 3 mm 18

19 5 Receptor 1 SPD 6 Διάστημα μεταξύ μετρήσεων μικρότερο από 2 sec 7 Ακρίβεια 1 μονάδα ή λιγότερο (στην περιοχή 0-50 μονάδες) 8 Επαναληψιμότητα 0,5 μανάδες (στην περιοχή 0-50 μονάδες) 9 Temp drift: μικρότερο από 0,4 μονάδες ανά βαθμό 10 Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς. Ενδεικτική τιμή μονάδος 2040 συμπ. του ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 7 : Ηλεκτρονικός Ζυγός Ακριβείας Ποσότητα: 1 Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 Ανάγνωση 0,1 gr 2 Μέγιστο βάρος ζύγισης 2 kg 3 Επαναληψιμότητα 0,1 gr 4 Γραμμικότητα ±0,2 gr 5 Ελάχιστο βάρος ζύγισης mg 6 Οθόνη LCD 7 Προστατευτικό κάλυμμα οθόνης και πληκτρολογίου 8 Δυνατότητα μηδενισμού απόβαρου 9 Να διαθέτει σύστημα external calibration Ενδεικτική τιμή μονάδος 220 συμπ. του ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 8 : Φορητός ζυγός εκατολιτρικού βάρους σιτηρών Ποσότητα: 1 Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 Μετρούμενος όγκος ml 2 Μέγιστο βάρος ζύγισης g 3 Ακρίβεια 1% 4 Ενσωματωμένο οριζόντιο αλφάδι για απόλυτη ισσοροπία 5 Οθόνη ενδείξεων LCD Ενδεικτική τιμή μονάδος 150 συμπ. του ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 10 : Φορητό υγρασιόμετρο σπόρων Ποσότητα: 1 Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 Εύρος μέτρησης υγρασίας 5-35% 2 Ακρίβεια μέτρησης 0,5-0,8% 3 Ανάλυση μέτρησης 0,1% 4 Όγκος μετρούμενου δείγματος 110 cm 3 5 Δυνατότητα αποθήκευσης μετρήσεων και 19

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/42/23435 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Υ.ΠΕ.ΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα