ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια οικοδοµικών υλικών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια οικοδοµικών υλικών. Προϋπολογισµού: 49.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια οικοδοµικών υλικών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια οικοδοµικών υλικών. Προϋπολογισµού: 49."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια οικοδοµικών υλικών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ Προµήθεια οικοδοµικών υλικών Προϋπολογισµού: ,85 σε ΕΥΡΩ Μάρτιος, 2015

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Προµήθεια οικοδοµικών υλικών Προϋπολογισµός: ,85 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Έγγραφο ήµου-φορέα: Έργο: Προµήθεια οικοδοµικών υλικών Κωδ. Προϋπ/σµού: Περιγραφή: Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια: Οικοδοµικών υλικών, που απαιτούνται για την συντήρηση των δηµοτικών υποδοµών, κτιριακών και οδοποιίας. Η παρασκευή του σκυροδέµατος, των κονιαµάτων και τοποθέτηση των υλικών που περιγράφονται στην παρούσα µελέτη θα γίνει από το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου, ο οποίος θα διαθέσει και τα απαιτούµενα µηχανήµατα, που έχει στην κατοχή του, µε τους χειριστές αυτών. Τα οικοδοµικά υλικά θα παραγγέλνονται τµηµατικά στον προµηθευτή δύο εργάσιµες ηµέρες πριν από την εκτέλεση της προµήθειας o οποίος θα υποχρεούται στην έγκαιρη παράδοση των υλικών. Ο προδιαγραφές των προς προµήθεια ειδών αναφέρονται στο άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Ο προµηθευτής ή οι προµηθευτές υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης την παράδοση επί τόπου στις αποθήκες του ήµου που βρίσκονται στις έδρες των ηµοτικών Ενοτήτων (Χερσονήσου, Μαλίων, Επισκοπής, Γουβών) ή σε άλλα σηµεία που θα υποδειχθούν από το ήµο συνολικά έως 60 δροµολογίων (για το σύνολο της προµήθειας) µε ιδιόκτητο φορτηγό, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει ανυψωτικό µηχανισµό. Σε περίπτωση ανάδειξης διαφορετικών προµηθευτών ανά οµάδα (βλ. προϋπολογισµό) προµήθειας, τα είδη θα είναι παραδοτέα είτε στις έδρες των ηµοτικών Ενοτήτων (Χερσονήσου, Μαλίων, Επισκοπής, Γουβών) ή σε άλλα σηµεία που θα υποδειχθούν από το ήµο κατά οµάδες µε ιδιόκτητο φορτηγό του προµηθευτή, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει ανυψωτικό µηχανισµό για τις περιπτώσεις των οµάδων του προϋπολογισµού Α & Β. Το χρονικό διάστηµα υλοποίησης της προµήθειας θα ανέρχεται σε 14 µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Οι προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε ,85 συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης για ΦΠΑ και αποτελείται από έξι διαφορετικές οµάδες 1

3 υλικών ως εξής: Οµάδας Α: Αδρανή-τσιµέντα-δοµικά υλικά: ποσού ,35 πλέον ΦΠΑ Οµάδα Β: Σιδηρός οπλισµός-πλέγµατα-σιδηροσωλήνες: ποσού ,10 πλέον ΦΠΑ Οµάδα Γ: Γυψοσανίδες - Σκελετοί γυψοσανίδας: 739,20 πλέον ΦΠΑ Οµάδα : Χρώµατα -βερνίκια - αστάρια: ποσού 6.464,96 πλέον ΦΠΑ Οµάδα Ε: Μονωτικά: 4.040,70 πλέον ΦΠΑ Οµάδα ΣΤ: Υδραυλικά εξαρτήµατα - πλαστικοί σωλήνες - ανταλλακτικά: ποσού 3.158,86 πλέον ΦΠΑ Οµάδα Ζ: Μικροεργαλεία - ανταλλακτικά εργαλείων: ποσού 1.147,11 πλέον ΦΠΑ. Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από έσοδα του ήµου. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Λ. Χερσονήσου 09/03/2015 Η Προϊσταµένη της /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λ. Χερσονήσου 09/03/2015 Οι Συντάξαντες ηµοσθένης Σπυρλιδάκης Μαρία Πιταρίδη πολιτικός µηχανικός 2

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείμενο της προμήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προμήθεια οικοδομικών υλικών Α ρ θ ρ ο 2ο Διατάξεις που ισχύουν Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειαςγίνονταισύμφωνα με τις διατάξεις: α)της υπ.αριθμ.11389/93 Υπ.Αποφ."Ενιαίοςκανονισμόςπρομηθειώνοργανισμώντοπικήςαυτοδιοίκησης", της 26625/ αποφ.υπεσ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91 καθώς και των εκτελεστικώνπράξεων τους. β) Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. εφόσον δεν αντίκειται στα παραπάνω. Α ρ θ ρ ο 3ο Συμβατικά τεύχη Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού β) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου γ) Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου δ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου Α ρ θ ρ ο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου κατά τις διατάξεις των άρθρων 7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 της Υπ.Αποφ.11389/93 Σε περίπτωση που η αξία (χωρίς ΦΠΑ) του δημοπρατούμενου αντικειμένου υπερβαίνει τα ECU, η διακήρυξη πρέπει να δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα των Ε.Κ. Α ρ θ ρ ο 5ο

5 Η δαπάνη δημοσίευσης της προκυρηξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163. Α ρ θ ρ ο 6ο Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης / Σύμβασης Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση η ανάθεση προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με την αποστολή της ανακοίνωσης η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τα λοιπά όπως στο ανωτέρω Άρθρο ορίζονται. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση καταρτίζεται από τον ΟΤΑ που υπογράφεται και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται με το Άρθρο 25 της Υπ.Αποφ /93. Α ρ θ ρ ο 7ο Εγγυηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Η εγγυηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθοριζεταισε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή όπως οριζεταιαπο το Αρ.157 παρ.β του Ν.4281/2014. Η εγγυηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την παραλαβή από αρμόδια επιτροπή. Α ρ θ ρ ο 8ο Χρόνος εγγυησης Ο χρόνος εγγυησηςμετα την πάροδο του οποίου ενεργειται η οριστική παραλαβή μετρούμενος από της ημερομηνίας της υπογραφής της σύμβασης θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο χρόνος στη γενική περίπτωση δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικό χρονικό διάστημα για το κάποιο είδος στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, οπότε και υπερισχύει το ειδικά ορισμένο ελάχιστο χρονικό διάστημα εγγύησης. Α ρ θ ρ ο 9ο Έκπτωση του αναδόχου Εφόσον υπάρξει αδικαιολογήτως υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας η ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ /93. Α ρ θ ρ ο 10ο Πλημμελής κατασκευή Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει η βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6 Α ρ θ ρ ο 11ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο αναδοχοςυποκειται σε όλους τους βάσει των κειμενωνδιαταξεωνφορουςτελη και κρατήσεις που θα ισχυουνκατα την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τους Ο.Τ.Α. Α ρ θ ρ ο 12ο Παραλαβή Υλικών Η παραλαβή, των υπό προμήθεια ειδών, θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται για τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σ' αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρος της,κατά τα λοιπά όπως ορίζονται από το Άρθρο 28 της Υπ.Αποφ.11389/93. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά όπως το Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 ορίζεται. Λ. Χερσονήσου 09/03/2015 Ο Συντάξας Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Λ. Χερσονήσου 09/03/2015 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Δημοσθένης Σπυρλιδάκης πολιτικός μηχανικός Μαρία Πιταρίδη πολιτικός μηχανικός

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια οικοδοµικών υλικών ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο Προµήθειας Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η Προµήθεια οικοδοµικών υλικών, για να καλυφθούν ανάγκες του ήµου Χερσονήσου. ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες δατάξεις Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Του ισχύοντος ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93 ΑΡΘΡΟ 3ο Τεχνικές Προδιαγραφές 1.Τσιµέντο κοινό, τύ ου Πόρτλαντ ελληνικό, σε συσκευασίες χαρτόσακων των 40 χλγ. 2. Τσιµέντο λευκό, τύ ου Πόρτλαντ ελληνικό, σε συσκευασίες χαρτόσακων των 50 χλγ Ασβέστης σε µορφή ολτού, εριεκτικότητας σε νερό <70% και >45%, κολλώδους υφής χωρίς ξένες ροσµείξεις και ξερά άλατα ασβεστίου. Ο ολτός του ασβέστη ρέ ει να είναι καλά σβησµένος και ωριµασµένος στις εγκαταστάσεις του ροµηθευτή, σύµφωνα µε τα ελληνικά ρότυ α.ο ασβέστης θα είναι σε συσκευασίες του 1m3, του 0,5m3, του 0,2m3 και σε µικρή σακούλα των 25kgr ανάλογα µε τις ανάγκες του ήµου. 7. Υ οκατάστατο ασβέστη - λαστικο οιητής κονιαµάτων: Παραδίδεται σε χάρτινες συσκευασίες των 35Kgr Η άµµος θα είναι α ό θραυστό υλικό α ό λίθους λατοµείου.οι κόκκοι ρέ ει κατά το δυνατόν να είναι οµοίου µεγέθους (έως 4mm) και το οσοστό ού θα διέρχεται α ό το κόσκινο υ. Αριθ. 200(0,074 χλσ) δεν θα είναι µεγαλύτερο α ό 5%. Θα αραδίδεται είτε σε σάκους του 1µ3 ή χύµα κατά ερί τωση. 10. Το χαλίκι θα είναι θραυστό εκ ορυχείων ή εκ λίθων λατοµείων. Κατά τα λοι ά σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Π.Τ.Π 0155.H διάσταση του κόκκου θα είναι α ό 16-31,5mm. θα αραδίδεται χύµα είτε σε σάκους του 1m3. 1

8 Οµοίως το γαρµ ίλι και το ρυζάκι θα είναι θραυστό εκ λίθων λατοµείου µε διάσταση κόκκου 8-16mm και 4-8mm αντίστοιχα και θα αραδίνονται είτε χύµα είτε σε σάκους του 1m Τσιµεντό λινθος διάκενος διαστάσεων 39x19x19εκ. 39x9x19& 39x14x19, άριστης οιότητας και κατασκευασµένοι τουλάχιστον 28 ηµέρες ριν την αράδοση α ό τον ροµηθευτή στις εγκαταστάσεις του ήµου Υtong blocks αρίστης οιότητας διαστάσεων 60x25x10 & 60x25x20cm. 18. Τα εξάο α τούβλα θα είναι διαστάσεων 6x9x19, αντοχή στη θλίψη >5Ν/mm2 µε λευρά κάτω 19χ9, αντίδραση στη φωτιά κατηγορία Α1, συντελεστής διάχυσης υδρατµών 5-10 & µικτή ξηρά υκνότητα 1000Κgr/m Tα τούβλα 19x19x8, αντοχή στη θλίψη >15Ν/mm2 µε κάτω την λευρά 19χ9 &>5Ν/ mm2 για κάτω την λευρά 19χ19, αντίδραση στη φωτιά κατηγορία Α1, συντελεστής διάχυσης υδρατµών 5-10 & µικτή ξηρά υκνότητα 1000Κgr/m3. Λοι ές ροδιαγραφές των ο τό λινθων. Οι Ο τό λινθοι(τούβλα) αρίστης οιότητας και µε ευδιάκριτο το χρώµα σωστής ό τυνσης, σύµφωνα µε την ΠΤΠ 100 (Υ.Α. 14/535Θ90) Πλήρεις µε ή χωρίς κοιλότητες έως συνολικά 15% του όγκου τους. ιάτρητοι µε κατακόρυφες ο ές. ιάτρητοι µε οριζόντιες ο ές. Ιδιότητες και χαρακτηριστικά ου ρέ ει να έχουν οι ο τό λινθοι : - Να είναι καλά ψηµένοι, - Να µην είναι υαλο οιηµένοι, - Να είναι σκληροί, και όχι εύθρυ τοι, - Να αναδίδουν µε κρούση καθαρό ήχο, - Να µην έχουν σκασίµατα και κοµµάτια ασβέστου ασβέστη ή άλλα ξενα σώµατα, - Να είναι ολύ καλά διαµορφωµένοι, µε λεία λε τόκκοκη ε ιφάνεια και ακµές χωρίς ελλείψεις, - Να α ορροφούν νερό έως και 16% κατά βάρος ξερού τούβλου Η µαρµαρόσκονη θα α οτελείται α ό καθαρό µάρµαρο θα είναι λευκή χωρίς ροσµείξεις µε λήρη και οµαλή κοκκοµετρική διαβάθµιση λε τόκοκκη 0-1 ή χονδρόκοκκη Νο1-3 ανάλογα µε τις ανάγκες της Υ ηρεσίας. Θα αραδίδεται είτε χύµα, είτε σε σάκο του 0,5m3 ή σε συσκευασίες λαστικών σακούλων των 25Kgr ερί ου. 23. Έτοιµος σοβάς σε συσκευασία των 25Kgr, µε τα αρακάτω χαρακτηριστικά. Κοκκοµετρία: 0-1 mm. Ειδικό βάρος νω ού κονιάµατος: 1650 kg/m3 Αντοχή θλίψης στις 28 ηµέρες: 3,0 Mpa. Μέθοδος ελέγχου ΕΝ Αντοχή κάµψης στις 28 ηµέρες: 0,9 Mpa. Μέθοδος ελέγχου ΕΝ Θερµοκρασία εφαρµογής: +5 C έως +35 C Οι φυσικές ιδιότητες του ρος ροµήθεια ερλίτη είναι: Χρώµα Λευκό Υγρασία 0,5% µέγιστη Πυκνότητα α ό 35 έως 150 kg / m³ Σηµείο διόγκωσης Σηµείο τήξης α ό 850 έως C α ό έως C 2

9 Θερµική αγωγιµότητα (στους 20 C) α ό 0,04 έως 0,05 W / mk Ειδική θερµότητα 837 J in HF ενώ η χηµική ανάλυση µε α όκλιση +-2,7% ρέ ει να δώσει τα εξής χαρακτηριστικά: ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (± 2,7%) Al 2 O 3 14% CaO 1,2% SiO 2 76% K 2 O 4,2% Na 2 O 4,1% MgO 0,6% Fe 2 O 3 0,9% Θα αραδίδεται σε συσκευασία του 1m3 είτε σε συσκευασία τσουβαλιού Τσιµεντοειδής κόλλα λακιδίων Πυκνότητα κονιάµατος: 1,4 kg/l Νερό ανάµιξης: 7 L / 1 σάκος 25 kg Χρόνος ωρίµανσης: 5-10 λε τά Χρόνος ζωής µίγµατος στο δοχείο: ερί ου 5 ώρες Ανοιχτός χρόνος ε ικόλλησης: µέχρι 20 λε τά EN 1346 Θερµοκρασία εφαρµογής: +5 C έως +35 C Χρόνος µικροδιορθώσεων: µέχρι 20 λε τά Αντοχή συγκόλλησης EN 1348 (Ν/mm²) Θερµοκρασιακή αντοχή: -30 C έως +80 C Αρµολόγηση σε τοίχο: µετά α ό 4-6 ώρες Αρµολόγηση σε δά εδο: µετά α ό 24 ώρες Έτοιµο ρος χρήση: µετά α ό 7 ηµέρες Σε χάρτινη ή λαστική συσκευασία των 5Kgr ή των 25Kgr. 28. Αδιάβροχος ακρυλικός στόκος λακιδίων για αρµούς 0-8mm και χρήση σύµφωνα µε τις ροδιαγραφές του κατασκευαστή σε λαστικές συσκευασίες των 5Kgr. 29. Ακρυλικός στόκος σ ατουλαρίσµατος σε συσκευασίες των 5Kgr. φαινόµενη υκνότητα 1.6 ±0.2 Kg/ L, στερεά %κ.β.~ 100% 30. Τσιµεντοειδής κονία µε βάση το τσιµέντο ενισχυµένη µε ρητίνες Τεχνικά χαρακτηριστικά µε βάση το ΕΝ Α οχρώσεις: γκρι, λευκή Α αίτηση σε νερό: 7,0-7,5l/σακί 25 kg Θερµοκρασία εφαρµογής: α ό +5ΊC έως +35ΊC Πάχος εφαρµογής: έως 10 mm Χρόνος ζωής στο δοχείο: τουλάχιστον 6 h Ανοιχτός χρόνος ε ικόλλησης: τουλάχιστον 30 min Χρόνος µικρορυθµίσεων: τουλάχιστον 30 min Αρµολόγηση σε τοίχο: µετά 3-8 h Αρµολόγηση σε δά εδο: µετά 24 h Πρόσφυση µετά α ό: 28 ηµέρες: 1,20 N/mm2 3

10 θέρµανση στους +70ΊC: 1,00 N/mm2 εµβά τιση στο νερό: 1,00 N/mm2 25 κύκλους ψύξης-α όψυξης: 1,00 N/mm2 Θερµοκρασιακή αντοχή: α ό -30ΊC έως +90ΊC 31. Έτοιµος λευκός ακρυλικός στόκος οικοδοµής για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε συσκευασία του 1Kgr. 32. Σιλικόνες διαφανής σε συσκευασίες των 300ml 33. Ελαστικός αρµόστοκος λευκός σε φύσιγγα των 310ml 34. Eλαστικός αρµόστοκος σε σαλάµι των 400ml 35. Αφρός ολυουρεθάνης σε συσκευασίες των 750ml, συµµορφούµενος µε την κλάση για φωτιά κατά EN Αφρός ολυουρεθάνης χαµηλής διόγκωσης σε συσκευασίες των 750ml, συµµορφούµενος µε την κλάση για φωτιά κατά EN Τσέρκι διάτρητο για στερεώσεις σωληνώσεων & καναλιών 12mm µήκους 10m (τσερκοταινία). 38. Υαλό λεγµα ο λισµού σοβάδων µε άνοιγµα καρέ 10x10mm, σε ρολό λάτους 25cm. 39. Υαλό λεγµα ο λισµού σοβάδων µε άνοιγµα καρέ 10x10mm, σε ρολό λάτους 1m. 40. Οικοδοµική ρητίνη στεγανο οίησης κονιαµάτων σε συσκευασίες των 5Kgr. 41. Πλαστικοί σταυροί λακιδίων 5mm σε συσκευασία σακούλας 500τεµ. 42. Πλαστικοί σταυροί λακιδίων 3mm σε συσκευασία σακούλας των 500τεµ. 43. Ρωµαϊκό κεραµίδι διαστάσεων 28x42cm βάρους 3,8kgr/τεµάχιο 44. Ξύλα λακέ θαλάσσης άχους 20mm, διαστάσεων 1,25x2,5m έκαστο. 45. Πλακίδια ορσελάνινα λευκά ή έγχρωµα διαστάσεων 20x20cm ανά m Σιδηρός ο λισµός µε νευρώσεις διατοµών Φ8 έως Φ20, κατηγορίας S500S σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό χάλυβα και σε διαστάσεις ου θα ορίζει κάθε φορά η αραγγελία. 47. οµικό λέγµα οιότητας S500S, κατηγορίας Τ92 σε φύλλα διαστάσεων 5x2m. 48. οµικό λέγµα οιότητας S500S, κατηγορίας Τ131 σε φύλλα διαστάσεων 5x2m. 49. Ράβδοι θερµής έλασης κατηγορίας ST 37-2, ισοσκελούς διατοµής 25x25x3mm, µήκους τεµαχίου 6m. 50. Ράβδοι θερµής έλασης κατηγορίας ST 37-2, ισοσκελούς διατοµής 30x30x3mm, µήκους τεµαχίου 6m. 51.Σύρµα γαλβανισµένο σε ρολά άχους (1.5mm έως 4,9mm). Το γαλβανισµένο σύρµα οιότητος SAE1008 Φ5,5 ου υ οβιβάζεται και ερνά α ό διαδικασία γαλβανίσµατος. Ε άνω στο σύρµα ε ικάθεται ελάχιστη οσότητα ψευδάργυρου αντίστοιχη µε gr/m 2 (αναλόγως διατοµής ) σύµφωνα µε το ρότυ ο DIN

11 ΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) ΑΝΟΧΕΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ κατά EN T2 (mm) ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟΤΗΤΑ κατά EN T2 (mm) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΨΕΥ ΑΡΓΥΡΟΥ κατά EN (gr/m 2 ) ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ (N/mm 2 ) 1,50-0,045 / +0,045 0, <515 1,60-0,045 / +0,045 0, <515 1,80-0,050 / +0,050 0, <515 1,90-0,050 / +0,050 0, <515 2,00-0,050 / +0,050 0, <515 2,20-0,060 / +0,060 0, <515 2,40-0,060 / +0,060 0, <515 2,70-0,060 / +0,060 0, <500 3,00-0,070 / +0,070 0, <500 5

12 3,40-0,070 / +0,070 0, <500 3,90-0,070 / +0,070 0, <500 4,50-0,080 / +0,080 0, <500 4,90-0,080 / +0,080 0, < Σύρµα µαύρο µαλακό κοινό Νο Πρόκες 16x21mm σε συσκευασία των 5Kgr: διατοµή 2,7mm & µήκος 53,00mm. 54. Πρόκες 19x45mm σε συσκευασία των 5Kgr: διατοµή 4,0mm & µήκος 113mm. 55. Ατσαλόκαρφα Φ3,5x50mm σε συσκευασία του 1Kgr 56,59 Πλέγµα γαλβανιζέ ο ής 5x10εκ. διαστάσεων φύλλων 1,50*5,00µ. και 2,00*5,00µ.. άχους 5mm., ηλεκτροσυγκολληµένα Πλέγµα γαλβανιζέ ο ής 5x10εκ. διαστάσεων ύψους 1,50 και 2,00m σε κουλούρα µήκους 20m έκαστη ηλεκτροσυγκολληµένα. 60. Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών γαλβανισµένοι γενικής χρήσεως εξωτερικής διαµέτρου 1&1/2" άχους τοιχώµατος 1,8mm σε τεµάχια των 6m. Κατηγορίας χάλυβδα ST 37-2 κατά DIN Γαλβάνισµα κατά DIN Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών γαλβανισµένοι γενικής χρήσεως εξωτερικής διαµέτρου 2" άχους τοιχώµατος 1,8mm σε τεµάχια των 6m. Κατηγορίας χάλυβδα ST 37-2 κατά DIN Γαλβάνισµα κατά DIN Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών γαλβανισµένοι γενικής χρήσεως εξωτερικής διαµέτρου 1/2" άχους τοιχώµατος 1,8mm σε τεµάχια των 6m. Κατηγορίας χάλυβα ST 37-2 κατά DIN Γαλβάνισµα κατά DIN Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών γαλβανισµένοι γενικής χρήσεως εξωτερικής διαµέτρου 1& 1/4" άχους τοιχώµατος 1,8mm σε τεµάχια των 6m. Κατηγορίας χάλυβα ST 37-2 κατά DIN Γαλβάνισµα κατά DIN Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς ( ράσινη ετικέττα), 2" σε τεµάχια των 6m. Πάχος τοιχώµατος 3,6mm, βάρους>5,25kgr/m. 65. Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς ( ράσινη ετικέττα), 1" σε τεµάχια των 6m. Πάχος τοιχώµατος 3,2mm, βάρους>2,54kgr/m. 66. Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς ( ράσινη ετικέττα), 3/4" σε τεµάχια των 6m. Πάχος τοιχώµατος 2,6mm, βάρους>1,64kgr/m. 67. Ηλεκτρόδια κοινά σιδήρου 2,5mm σε συσκευασία 4 Κgr 68. Στραντζαριστά µαύρα 60x40x2mm σε τεµάχια 6m 69. Ντίζες γαλβανιζέ µήκους 1m διαµέτρου 8mm 70. Ντίζες γαλβανιζέ µήκους 1m διαµέτρου 10mm 6

13 71. Γυψοσανίδα κοινή 1,2x2,5m, άχους 12,5mm 72. Γυψοσανίδα άνθυγρη 1,2x2,5m άχους 12,5mm 73. Τσιµεντοσανίδα 1,20x2,40m άχους 12,5mm 74. Πλάκες ορυκτών ινών για ψευδοροφή άχους 15mm, διαστάσεων 600x600mm 75. Πλάκες ορυκτών ινών για ψευδοροφή άχους 15mm, διαστάσεων 1200x600mm 76. Αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία για αρµούς γυψοσανίδας µήκους 50m. 77. Μεταλλικό ροφίλ, Ορθοστάτες γυψοσανίδας CW 50x50mm, άχους 0,6mm & µήκους τεµαχίου 3,0µ 78. Βίδες γυψοσανίδες για άχους λαµαρίνας έως 0,7mm, σε συσκευασία 1000τεµ. 79. Μεταλλικό ροφίλ, στρωτήρες γυψοσανίδας UW 40x50mm, άχους 0,6mm & µήκους 3,0µ 80. Γωνιόκρανα ροστασίας ακµών 3m.,γαλβανιζέ διατοµής 31x31x0,5mm Ακρυλικό χρώµα εσωτερικού χώρου λευκό ή έγχρωµο σε σκούρες ή ανοικτές α οχρώσεις σε συσκευασία των 10lt Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρητίνη: ιασ ορά µε βάση ακρυλικές ρητίνες Πυκνότητα: 1.30 gr/ml, ανάλογα µε την α όχρωση Ιξώδες: KU Στερεά κ.β.: 62-28%, ανάλογα µε την α όχρωση Στερεά κ.ο.: 43-56%, ανάλογα µε την α όχρωση ph: Κύκλοι ψύξης α όψυξης (-10 C): ΟΚ Ε ιταχυνόµενη γήρανση στο δοχείο: 10/10 (1 µήνας 50 C) Ποιοτικά χαρακτηριστικά Τα ειδικά ιγµέντα ου χρησιµο οιούνται έχουν µεγάλη αντοχή στα αλκάλια. Ενσωµατώνονται εύκολα σε όλα τα λαστικά και ακρυλικά χρώµατα και χαρακτηρίζονται α ό µεγάλη χρωστική δύναµη. Οι α οχρώσεις ου ροκύ τουν έχουν µεγάλες αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία και τον χρόνο Ακρυλικό χρώµα εξωτερικού χώρου λευκό ή έγχρωµο σε σκούρες ή ανοικτές α οχρώσεις σε συσκευασία των 10lt Εφαρµόζεται σε εξωτερικές ε ιφάνειες α ό σοβά, µ ετόν, σ ατουλαρισµένες ε ιφάνειες κ.λ.. Ρητίνη: Ακρυλική ιασ ορά Πυκνότητα: gr/ml Ιξώδες: KU Στερεά κ.β.: 57-64% Στερεά κ.ο.: 40-49% ph: Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής: 0 C ΠΟΕ ( Πτητικές Οργανικές Ενώσεις ): Να ανήκει στην κατηγορία Α/γ [ Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρω αϊκής Ένωσης : 75gr/lt (2007) και 40 gr/lt (2010) ] Α οχρώσεις: Χρώµατος λευκού Ποιοτικά χαρακτηριστικά Καλυ τικότητα για SR 20 m2/lt: CR 90-98% είκτης λευκότητας: είκτης κιτρινίσµατος: 1.0 Αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες: Εξαιρετική, να µην αρατηρείται αλλοίωση του φιλµ Ε ιταχυνόµενη γήρανση µε ακτινοβολία UV: 7

14 2000 h: να µην αρατηρείται αλλοίωση του φιλµ ια ερατότητα υδρατµών (SD ): 0.25m (κλάση ΙΙ) ια ερατότητα CO2 (SD ): 95m Κατάλληλο για ροστασία του τσιµέντου α ό ενανθράκωση Αντοχή σε λύσιµο-τρίψιµο: > κινήσεις Αντοχή σε ε ιταχυνόµενη γήρανση: 10/10 (1 µήνας, 50 C ) Στιλ νότητα 85 : γωνία αρατήρησης 60 Λευκό < 3 γωνία αρατήρησης 85 Λευκό < 3-12 Αντοχή σε διαλύτες (υδατικό διάλυµα NaOH 5% κ.β.): Να µην αρατηρείται αλλοίωση του φιλµ Ευκαµψία σε κυλινδρικό άξονα (Mandrel): 2mm OK Πρόσφυση (Pull off): 2 Nt/mm² Πάχος Ξηρού Φιλµ ανά στρώση: 30-35±3 µm Α όδοση: 9-12 m²/lt για λήρη κάλυψη (2 στρώσεις), ανάλογα µε την α ορροφητικότητα της ε ιφάνειας και την α όχρωση. 87. Σµυριδόχαρτο σε φύλλα διαστάσεων 230x280mm σε νούµερα Ειδικό διαλυτικό για αλκυδικά χρώµατα και βερνίκια ενός ή δύο συστατικών οικοδοµικής και βιοµηχανικής χρήσης. Να έχει άριστη διαλυτική ικανότητα και δίνει ολύ καλή ε ιφάνεια. Κατάλληλο για χρήση µε ιστόλι και ινέλο σε συσκευασία του 1lt και 16lt. 90. Αστάρι αλουµινίου & γαλβανιζέ σε συσκευασία των 750ml 91. Αστάρι αλουµινίου & γαλβανιζέ σε συσκευασία των 2,5lt 92. Aντισκωριακό αστάρι σε σ ρέι, ακρυλικής βάσης σε συσκευασία 400ml Σ ρέι ασταρώµατος ακρυλικής βάσης για ε ιφάνειες εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων µε µεγάλη καλυ τικότητα και εξαιρετική αντοχή στην UV ακτινοβολία. Είναι κατάλληλο για διάφορα είδη υλικών ό ως ξύλο, µέταλλο, γυαλί, λαστικό, κεραµικά κ.α. Στεγνώνει ολύ γρήγορα και εφαρµόζεται σε καθαρές και στεγνές ε ιφάνειες. Χρησιµο οιείται σαν ρώτο χέρι ριν το κανονικό βάψιµο, εµ οδίζει την εµφάνιση σκουριάς και βοηθάει στο στρώσιµο του τελικού χρώµατος. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: SPRAY 400ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ: ΓΚΡΙ, ΚΕΡΑΜΙ Ι 93. Ώχρα σε συσκευασία 1 λίτρου Ακρυλικό αστάρι νερού διαφανές εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης σε συσκευασίες 3lt & 1lt. Ιξώδες 70 ± 10 K.U.Πυκνότητα 1,03 ± 0,01 Κg/L.Στερεά (% κ.β.) ερ.38, PH=9,0, Τεστ αντοχής σε αλκάλια άριστη. Τεστ αντοχής σε νερό, χωρίς ίχνης ροσβολής. 96. Υγρό βερνίκι ολυουρεθανικής βάσης για ξύλινες ε ιφάνειες σε συσκευασία των 750ml 97. Βερνίκια νερού (ξυλοντερκόρ) σε διάφορες φυσικές α οχρώσεις. Σε συσκευασία του 1lt. Να αρέχει α οτελεσµατική ροστασία σε ξύλο α ό έντοµα και µύκητες. Πλήρως υδατα ωθητικό 98. Έγχρωµος ακρυλικός στόκος για ξύλο βάσεως νερού σε συσκευασία των 200gr. 99. Λαδοµ ογιά σε χρωµατισµό των 750ml. Υψηλές αντοχές στην τριβή καθώς και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τη ρύ ανση. Να είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Να αντέχει στην αλλοίωση της α όχρωσης µε την άροδο του χρόνου και να ροσφέρει µεγάλη καλυ τικότητα 100. Βερνικοχρώµατα (ρι ολίνες) νερού σε λευκό χρώµα σε συσκευασία του 1lt Ρι ολίνη υψηλής οιότητας, µε εξαιρετική αντιµικροβιακή δράση (βακτήρια και µύκητες). Να λερώνεται δύσκολα και να καθαρίζει ολύ εύκολα εξασφαλίζοντας ιο καθαρούς και υγιεινούς χώρους. Εφαρµοζόµενη σε ξύλο, µέταλλο, γυαλί, αλουµίνιο, σκληρό PVC, κλ. Να µην κιτρινίζει και να ροσφέρει σκληρό και ελαστικό φινίρισµα µε βελούδινη υφή. Να 8

15 έχει µεγάλη α όδοση και καλυ τικότητα. Να µην εριέχει φολµαδεϋδη. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Α όδοση: m2/lτ ανά στρώση, στην κατάλληλα ροετοιµασµένη ε ιφάνεια Αραίωση: Έως 10% σε όγκο µε νερό για εφαρµογή µε ινέλο ή ρολό και έως 20% για εφαρµογή µε ιστόλι Στέγνωµα: Στεγνό στην αφή σε 2-3 ώρες Ε αναβαφή: Τουλάχιστον 6 ώρες α ό την εφαρµογή. Συνιστάται η ε αναβαφή να γίνεται 18 ώρες µετά, για µεγαλύτερη α όδοση και καλύτερο αισθητικό α οτέλεσµα. Οι χρόνοι αυτοί ε ιµηκύνονται κάτω α ό κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες. Βαφή µε ινέλος συνθετικής τρίχας ινέλο κατά ροτίµηση συνθετικής τρίχας, ρολό συνθετικό κοντού και στρογγυλεµένου τριχώµατος, όχι αφρώδες Βερνικοχρώµατα (ρι ολίνες) νερού σε διάφορες α οχρώσεις σε συσκευασία του 1lt. Ως εν Α.Τ Βελατούρα νερού για ξύλινες ε ιφάνειες σε συσκευασία του 1lt 103. Πολυεστερικός σιδηρόστοκος δύο συστατικών σε συσκευασία των 380gr µε 400gr ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Βάση:Πολυεστέρας Μορφή: Παχύρρευστος στόκος Χρώµα:Υ όλευκο Οσµή: Χαρακτηριστική ολυεστέρα Μέθοδος εφαρµογής:σ άτουλα Αραίωση: καµία Ειδικό βάρος: kg/m3 25 ο C Ιξώδες: mpas25 ο C Ανάµιξη: 2-3% κ.β. µε σκληρυντή Χρόνος εργασιµότητας: 5-6 λε τά ερί ου σε θερµοκρασία 18 0 C 25 0 C Χρόνος στεγνώµατος: λε τά ερί ου σε θερµοκρασία 18 0 C 25 0 C Θερµοκρασία εφαρµογής: 10 0 C 30 0 C ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Υ ό τις συνθήκες της α οθήκευσης τουλάχιστον 1 χρόνο σε κλειστή συσκευασία 104. Βερνικόχρωµα (ειδικό αντισκωριακό χρώµα) µε αστάρι σε συσκευασία του 1lt 105. Χαρτόνι οντουλέ κυµατιστό 1m σε συσκευασία ρολού Ε αλειφόµενο ελαστοµερές στεγανωτικό ταρατσών σε συσκευασίες των 20Kgr Α οχρώσεις: λευκό Σκληρότητα κατά SHORE Α: 50 Πυκνότητα: 1,43 kg/lit Ε ιµήκυνση κατά τη θραύση (ASTM D 412): 626% Στεγανότητα: 7 atm κατά DIN 1048 Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής: +5ΊC Θερµοκρασιακή αντοχή: α ό -15ΊC έως +100ΊC Ιξώδες: mpa.s 108.Ασφαλτικό γαλάκτωµα - αστάρι/ ίσσα βενζίνης, για ε ικόλληση ασφαλτικών µεµβρανών (ασφαλτο άνων) σε συσκευασία των 5Kgr. Με εξαιρετική ρόσφυση και αντοχή σε όξινα και αλκαλικά διαλύµατα, στεγάνωση θεµελίων, τοίχων 9

16 αντιστήριξης, δα έδων, κεκλιµένων στεγών κλ., καθώς και ως αστάρι για την ε ικόλληση ασφαλτικών µεµβρανών (ασφαλτο άνων 109. Ε αλειφόµενο τσιµεντοειδές κονίαµα σε σάκους των 25kgr 110. Ρητινούχο γαλάκτωµα για τσιµεντοειδές κονίαµα 5Kgr 111. Ασφαλτική µεµβράνη 5mm µε ψηφίδα 112. Ελαστική ακρυλική µαστίχη ιστολιού/αρµόκολλα σφράγισης µικρορωγµών 300ml 113. Ταινίες µόνωσης αυτοκόλλητη µήκους 10m και λάτους 10cm 114. Μονωτικό τοιχο οιίας α ό ετροβάµβακα άχους 5cm, υκνότητας >=80Kgr/m Οικοδοµικό ναϊλον γενικής χρήσης λάτους 1m, άχους 0,12mm & βάρους >120gr/m2 Υδραυλικά εξαρτήµατα: Γενικά τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους, τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΕΒΕΤΑΜ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους καθώς και την πιστοποίηση ISO ανά είδος υλικού. Ειδικότερα: 116. Ταυ θηλυκά ορειχάλκινα 1/2" 117. Συστολές ορειχάλκινα 3/4x1/2" 118. Μαστοί εξαγωγής ορειχάλκινοι 1/2x1/ Γωνίες ορειχάλκινες 1/2x1/2" 120. Ρακόρ αρσενικά ορειχάλκινα Φ16 x 1/2" x2mm 121. Ρακόρ αρσενικά ορειχάλκινα Φ18 x 1/2" x2mm 122. Ρακόρ θηλυκά ορειχάλκινα Φ16 x 1/2" x2mm 123. Ρακόρ θηλυκά ορειχάλκινα Φ18 x 1/2" x2mm 124. ιακό τες σφαιρικοί γωνιακοί ορειχάλκινοι διαστάσεων 1/2"x1/2" 125. ιακό τες σφαιρικοί γωνιακοί ορειχάλκινοι διαστάσεων 1/2"x3/4" 126. Kαλάι συγκόλλησης 2mm σε συσκευασία 100gr 127. Νήµα στεγανο οίησης σωλήνων σε συσκευασία 150m Ού α λαστικά Φ8x60mm σε κουτί 100 τεµαχίων 129. Ού α λαστικά Φ6x60mm σε κουτί 100 τεµαχίων 130. Νοβο ανόβιδα κατασκευασµένη α ό χάλυβα C1018 γαλβανιζέ DIN7505 µε φρεζάτο κεφάλι, σταυρού σε συσκευασία 100 τεµ. σε διαστάσεις 3,5mm x 16mm 131. Νοβο ανόβιδα κατασκευασµένη α ό χάλυβα C1018 γαλβανιζέ DIN7505 µε φρεζάτο κεφάλι, σταυρού σε συσκευασία 100 τεµ. σε διαστάσεις 3,5mm x 25mm 132. Νοβο ανόβιδα κατασκευασµένη α ό χάλυβα C1018 γαλβανιζέ DIN7505 µε φρεζάτο κεφάλι, σταυρού σε συσκευασία 100 τεµ. σε διαστάσεις 3,5mm x 40mm 133. Νοβο ανόβιδα κατασκευασµένη α ό χάλυβα C1018 γαλβανιζέ DIN7505 µε φρεζάτο κεφάλι, σταυρού σε συσκευασία 100 τεµ. σε διαστάσεις 3,5mm x 50mm 134. Φιάλι ρο ανίου 400gr για φλόγιστρα 135. Κόλλα PVC βαρέως τύ ου διάφανη σε συσκευασία των 250 ml αντοχής έως 16 PSI ου να καλύ τει τις ροδιαγραφές : MeetsANSI/ ASTM #D Κόλλα PVC βαρέως τύ ου διάφανη σε συσκευασία των 500 ml αντοχής έως 16 PSI ου να καλύ τει τις ροδιαγραφές : MeetsANSI/ ASTM #D Λι αντικό - αντισκωριακό σ ρέϊ των 200ml 138. Πιστόλι σαλαµιού 600ml αλουµινίου µε ρεγουλατόρο 139. Πιστόλι χειρός αρµόστοκου σιλικόνης 140. Πλαστικό κυβοφρεάτιο 30x30 οµβρίων α ό pvc & pp µε κα άκι 141. Πλαστικό κυβοφρεάτιο 20x20 οµβρίων α ό pvc & pp µε κα άκι 142. Σωλήνες κτιριακής α οχέτευσης α ό pvc-u 6atm Φ63, µήκους 3m 143. Σωλήνες κτιριακής α οχέτευσης α ό pvc-u 6atm Φ75, µήκους 3m 10

17 144. Σωλήνες κτιριακής α οχέτευσης α ό pvc-u 6atm Φ100, µήκους 3m 145. Στηρίγµατα µονά λαστικών & µεταλλικών σωλήνων Φ Στηρίγµατα µονά λαστικών & µεταλλικών σωλήνων Φ Στηρίγµατα µονά λαστικών & µεταλλικών σωλήνων Φ Σ ιράλ συνδέσεως INOX βαρέως τύ ου αρσ. - θηλ. ½'' σε διάφορα µήκη α ό 20cm έως 1m 149. Σ ιράλ συνδέσεως ΙΝΟΧ βαρέως τύ ου Θηλ. - Θηλ. ½'' σε διάφορα µήκη α ό 20cm έως 1m 150. Φλοτέρ ρυθµιζόµενο για καζανάκια 1/2" ή 3/8" µε φούσκα λαστική 151. Σχάρα α οχέτευσης τετράγωνη ΙΝΟΧ ΜΑΤ, ου ανοίγει και κλείνει για την α οφυγή δυσάρεστων οσµών και ροφύλαξη α ό έντοµα, οντίκια κ.τ.λ. ιάµετρος τρύ ας 10cm.Πλευρές τετραγώνου 12cm x 12cm Πάχος 1,5cm 152. Κατεβασιές σύνδεσµοι λεκάνης µε καζανάκι µε όλα τα µικροϋλικά ( αξιµάδι, φλάντζα κ.λ ) λαστικοί Καζανάκι 10lt µε όλα τα εξαρτήµατα(φλοτέρ, µηχανισµό, κατεβασιά, φλάντζες) διαστάσεων 45cm x 14,5cm x 39,50 cm Οι σωλήνες ύδρευσης α ό δικτυωµένο ολυαιθυλένιο θα τηρούν την Υ ουργική Α όφαση οικ.14097/757/ «Έλεγχος τεχνικών ροδιαγραφών στους λαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήµατα αυτών για µεταφορά όσιµου νερού, α οχετευτικών λυµάτων και ενδοδα έδια θέρµανση» ΦΕΚ Β 3346/ Σωλήνας λαστικός µαύρος α ό δικτυωµένο ολυαιθυλένιο ύδρευσης Φ16X2mm 155. Σωλήνας λαστικός µαύρος α ό δικτυωµένο ολυαιθυλένιο ύδρευσης Φ18X2mm 156. Σιφώνι σ ιράλ νι τήρος 1 1/4'' Φ32 µε λαστικό ρακόρ 157. Σιφώνι σ ιράλ δι λό νι τήρος 1 1/4'' Φ32 µε λαστικά ρακόρ 158. Βρύση κή ου σφαιρική διαµέτρου 1/2", εξαιρετικής οιότητας κατασκευασµένη βάση ΕΝ2000 ISO Βαλβίδα αντε ίστροφη ορειχάλκινη 1/2" 160. Βαλβίδα αντε ίστροφη ορειχάλκινη 3/4" 161. Πρεσσοστάτης 1/4" µε εύρος ίεσης 0,5 έως 1,4bar 162. Οικοδοµικό ράµµα 163. Ρολλά βαφής λαστικού µεγάλο 164. Ρολλά βαφής λαστικού µικρό 165. Συρµατόβουρτσα χειρός, µε µ ρούτζινη µαλακή τρίχα και λαστικό χερούλι 166. Φαλτσέτα, σ αστής λάµας 18mm, µεταλλική µε µήκος 16,5cm, µε αντιολισθητική εργονοµική λαβή µε οδηγό λάµας µε κουµ ί και ροδέλα µε εγκο ές για α οτελεσµατικό κλείδωµα της λάµας 167. Σκαφάκια βαψίµατος λαστικά βαρέως τύ ου, µεγάλα 168. ίσκος κο ής έτρας Φ ίσκος κο ής σιδήρου ΙΝΟΧ Φ230mm ίσιος 170. Πινέλο βαφής 2" 171. Σ άτουλα σ ατουλαρίσµατος σκληρή µε ξύλινο χερ. Μεγάλη 172. Σ άτουλα σ ατουλαρίσµατος σκληρή µε ξύλινο χερ. µικρή 173. Στυλιάρα κασµά, τσά ας, φτυαριού 174. Σ άτουλα κόλλας 28x12 µε δόντια 10x10mm 175. Κόσκινο ψιλό ασβέστου 176. Κονταρο ίνελα, φυσικής τρίχας 2" 177. Στραβο ίνελο 1 1/2" 178. Αλφάδι µικρό Νο Λάµες τρυ ανιού (τρυ άνια) για σκυρόδεµα διατοµής160x 6mm 180. Κόφτης συρµάτων µικρός 11

18 181. Aντανακλαστικές ταινίες σήµανσης τύ ου ζέρβας λευκού και κόκκινου λάτους 5cm και µήκους 100m. Αντανακλαστική ταινία φάρδους 5cm και µήκους 25m, τύ ου ζέρβας, Χρώµατα λευκό-κόκκινο ή κίτρινο-µαύρο. Υ άρχει αριστερόστροφη και δεξιόστροφη ροκειµένου να δείχνει τη φορά κίνησης του οχήµατος, η σε ε ιτοίχια η ε ιδα έδια εφαρµογή τους, ο συνδυασµός των ταινιών να δείχνει σα βέλος έξοδο ή άλλη κατεύθυνση Aνακλαστικό δίχτυ ερίφραξης ολυαιθυλενίου ύψους 1,0m µήκους 35m η συσκευασία Το ροστατευτικό λέγµα ερίφραξης είναι κατασκευασµένο α ό ολυεθυλένιο υψηλής αντοχής HPPE χρώµατος ορτοκαλί. Είναι υλικό ανθεκτικό στην έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες. Έχει ύψος 100 cm και µήκος 35 m η συσκευασία. Βάρος: 160 gr/m Αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας σε ρολλό διαστάσεων 50mm x 50m 184. Μεταλλικό µέτρο µήκους 7m, λάτους 25mm µε λαστιχένια ε ένδυση Όλα τα υλικά θα αραδίνονται ε ί τό ου στις α οθήκες του ήµου ου βρίσκονται στις έδρες των ηµοτικών Ενοτήτων (Χερσονήσου, Μαλίων, Ε ισκο ής, Γουβών) ή σε άλλα σηµεία ου θα υ οδειχθούν α ό το ήµο συνολικά έως 60 δροµολογίων (για το σύνολο της ροµήθειας) µε ιδιόκτητο φορτηγό, το ο οίο θα ρέ ει να διαθέτει και ανυψωτικό µηχανισµό. Σε ερί τωση ανάδειξης διαφορετικών ροµηθευτών ανά οµάδα ροµήθειας, τα είδη θα είναι αραδοτέα είτε στις έδρες των ηµοτικών Ενοτήτων (Χερσονήσου, Μαλίων, Ε ισκο ής, Γουβών) ή σε άλλα σηµεία ου θα υ οδειχθούν α ό το ήµο κατά οµάδες µε ιδιόκτητο φορτηγό του ροµηθευτή, το ο οίο θα ρέ ει να διαθέτει ανυψωτικό µηχανισµό για τις ερι τώσεις των οµάδων Α & Β. Στις τιµές του ροϋ ολογισµού εριλαµβάνονται ε ίσης και η αξία της συσκευασίας των υλικών. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Λ. Χερσονήσου 09/03/2015 Ο Προϊστάµενος /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λ. Χερσονήσου 09/03/2015 Οι Συντάξαντες ηµοσθένης Σπυρλιδάκης Μαρία Πιταρίδη πολιτικός µηχανικός 12

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: ,85 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α Περιγραφή υλικού Mονάδα μέτρησης Ενδεικτική ποσότητα Τιμή μονάδας Μερικό Σύνολο 1 Τσιμέντο κοινό σε συσκευασία 40Kgr τεμ , ,50 2 Τσιμέντο λευκό σε συσκευασία των 50Kgr τεμ ,20 305,00 3 Ασβέστης σε σάκκο του 1m3 τεμ. 2 82,00 164,00 4 Ασβέστης σε συσκευασία του 0,5m3 τεμ. 4 49,00 196,00 5 Ασβέστης σε συσκευασία του 0,2m3 τεμ. 8 29,00 232, Ασβέστης σε συσκευασία μικρής πλαστικής σακούλας 25Kgr Πλαστικοποιητής κονιαμάτων -υποκατάστατο ασβέστη, Α3 σε συσκευασία 35Kgr τεμ. 25 4,10 102,50 τεμ ,20 305,00 8 Άμμος λατομείου σε σάκκους 1m3 σάκος 6 36,00 216,00 9 Άμμος λατομείου χύμα 1m3 m ,50 285,00 10 Χαλίκι-γαρμπίλι χύμα m3 8 28,50 228,00 11 Χαλίκι - γαρμπίλι σε σάκο 1m3 σάκος 5 36,50 182,50 12 Ρυζάκι χύμα m3 5 49,00 245,00 13 Τσιμεντόπλινθος 39x14x19 τεμ , ,00 14 Τσιμεντόπλινθος 39x9x19 τεμ ,49 122,50 15 Τσιμεντόπλινθος 39x19x19 τεμ ,72 144,00 16 YTONG blocks διαστάσεων 60x25x10 τεμ. 40 2,45 98,00 17 YTONG blocks διαστάσεων 60x25x20 τεμ. 40 4,10 164,00 18 Τούβλα εξάοπα 6x19x8 τεμ. 50 0,170 8,50 19 Τούβλα πλατάρια 19x19x8 τεμ , ,00 20 Μαρμαρόσκονη χύμα m3 2 49,00 98,00 21 Μαρμαρόσκονη σε σάκο 0,5m3 τεμ. 2 33,00 66,00 22 Μαρμαρόσκονη σε μικρό πλαστικό τσουβάλι 25Kgr τεμ. 40 3,25 130,00 23 Έτοιμος σοβάς σε συσκευασία των 25Kgr τεμ. 15 6,50 97,50 24 Περλίτης σε συσκευασία 1m3 m3 1 55,00 55,00 25 Περλίτης σε συσκευασία τσουβαλιού τεμ. 10 6,50 65,00 26 Kόλλα πλακιδίων κοινή σε συσκευασία των 25Kgr τεμ ,15 815,00 27 Κόλλα πλακιδίων σε συσκευασία των 5Kgr τεμ. 24 4,50 108,00 28 Στόκος πλακιδίων σε συσκευασίων των 5Kgr τεμ. 40 7,30 292, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος σε σκόνη για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες σε συσκευασία των 5kgr Κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο ενισχυμένη με ρητίνες σε συσκευασία των 25Kgr τεμ. 15,00 4,80 72,00 τεμ ,00 192,00 1

20 Έτοιμος λευκός ακρυλικός στόκος οικοδομής (για εσωτερική & εξωτερική χρήση) σε συσκευασία του 1Kgr Σιλικόνες διαφανής γενικής χρήσης σε συσκευασίες των 300ml Ελαστικός αρμόστοκος λευκός σε φύσιγγα των 310ml τεμ. 10,00 4,40 44,00 τεμ. 15 2,85 42,75 τεμ. 15 2,70 40,50 34 Ελαστικός αρμόστοκος λευκός σε σαλάμι των 400ml τεμ. 12 2,70 32,40 35 Aφρός πολυουρεθάνης σε συσκευασίες των 750ml τεμ. 12 5,70 68, Αφρός πολυουρεθάνης χειρός χαμηλής διόγκωσης σε συσκευασία των 750ml Τσέρκι διάτρητο για στερεώσεις σωληνώσεων & καναλιών 12mm γαλβανισμένο 10m (τσερκοταινία) Υαλόπλεγμα οπλισμού σοβάδων με άνοιγμα καρέ 10x10mm, σε ρολό πλάτους 25cm τεμ. 6 7,60 45,60 τεμ. 5 4,90 24,50 μ.μ ,45 45, Υαλόπλεγμα οπλισμού σοβάδων με άνοιγμα καρέ 10x10mm, σε ρολό πλάτους 1m Οικοδομική ρητίνη στεγανοποίησης κονιαμάτων σε συσκευασίες των 5Kgr Πλαστικοί σταυροί πλακιδίων 5mm σε συσκευασία 500 τεμ. Πλαστικοί σταυροί πλακιδίων 3mm σε συσκευασία 500 τεμ. μ.μ. 80 0,85 68,00 τεμ. 8 20,50 164,00 σακούλα 4 4,50 18,00 σακούλα 4 3,15 12,60 43 Ρωμαϊκό κεραμίδι 28x42cm κοινό τεμ. 80 0,82 65,60 44 Ξύλα θαλάσσης πάχους 2cm διαστάσεων 1,25x2,5m. τεμ. 5,00 40,00 200,00 45 Πλακίδια πορσελάνινα διαστάσεων 20x20cm m2 40,00 10,00 400,00 Σύνολο ομάδας Α (αδρανή - τσιμέντα-δομικά υλικά) , Σιδηρός οπλισμός κατηγορίας S500s σε ράβδους (Φ8,10,12,14,16,18,20)mm Δομικό πλεγμα 15x15 κατηγορίας Τ92 σε φύλλα διαστάσεων 5m.x2m Δομικό πλέγμα κατηγορίας Τ131, 15x15cm σε φύλλα διαστάσεων 5x2,15m Ράβδοι θερμής έλασης κατηγορίας ST 37-2, ισοσκελούς διατομής 25χ25χ3mm, μήκους 6m Ράβδοι θερμής έλασης κατηγορίας ST 37-2, ισοσκελούς διατομής 30x30x3mm, μήκους 6m Σύρμα γαλβανισμένο διαφόρων διαμέτρων (από 1,5 έως 4,90mm) Κgr 4.400,00 0, ,00 τεμ. 150,00 18, ,00 τεμ. 30,00 26,00 780,00 τεμ. 25,00 9,00 225,00 τεμ. 25,00 10,00 250,00 Kgr 120,00 2,90 348,00 52 Σύρμα μαύρο μαλακό Νο 4-21/κουλούρα κουλούρα 5,00 5,70 28,50 2

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο Προμήθειας Με την μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 Προϋπολογισµού: 50.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 106.584,00 σε ΕΥΡΩ

Προϋπολογισµού: 106.584,00 σε ΕΥΡΩ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΗΜΟΣ: ΤΙΤΛΟΣ: Συντήρηση µη ασφαλτοστρωµένου οδικού δικτύου του ήµου 2009 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 40/2009 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Συντήρηση µη ασφαλτοστρωµένου οδικού δικτύου του ήµου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προϋπολογισµός: 39.999,60 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 100%

1) ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 100% ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 2.911,02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΗΜΟΣ: ΤΙΤΛΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2009 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Χρωμάτων και συναφών υλικών για συντήρηση εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας έτους 2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Χρωμάτων και συναφών υλικών για συντήρηση εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας έτους 2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Χρωμάτων και συναφών υλικών για συντήρηση εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας έτους 2012 αθλητικών ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 14.980,79 Δράμα 29 06 2012 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών H Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 92/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 24.394,10 + ΦΠΑ 23% 5.610,64 ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΑΚΟΣ 25KG 3 ΣΑΚ 6,35 19,05 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ 0 KG 6,35 0,00 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 3 KG 4,10 12,30 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 5 KG 4,10 20,50 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘAΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Έργο: «Προµήθεια υλικώνανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ 1 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΒΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 2 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 100% ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΙΤΡΑ 100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προμήθεια Χρωμάτων ΤΜΗΜΑ: Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων Κ.Α. 30-7331.033 για το 2010 Αρμόδιος: Παπαδάκη-Μπιμπή

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε ετήσια βάση ο Δήμος μας συντηρεί τα σχολεία του Δήμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : 20.000,00 Κ.Α. 30.6661.002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-36184 E-mail: savvaidismanolis@gmail.com Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 117/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 5.633,40 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 5.633,40 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV CODE : 44800000-8 44810000-1 44830000-7 ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΘΕΜΑ: «Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27-06-2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/73520 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27-06-2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/73520 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27-0-2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/73520 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιανουάριος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά την προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια: «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων»

Προμήθεια: «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Ν Ι Κ ΑΙ ΑΣ ΑΓ Ι Ο Υ Ι Ω ΑΝ Ν Η Ρ Ε Ν Τ Η Η μ ε ρ ο μ η ν ί α : 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ.Πρωτ.:Β1/764/19631 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜ ΤΗΤ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 1 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΑΚΟΣ 25KG 3 ΣΑΚ 6,35 19,05 2 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 3 KG 4,10 12,30 3 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 5 KG 4,10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 19 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 19 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 19 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ - ΣΙ ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ - ΣΙ ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015 Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια Χρωµάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θµιας & B/θµιας εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί: Οικοδομικά Υλικά Χρώματα και Είδη Χρωματισμού Υλικά Αποκατάστασης Πεζοδρομίων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Μάρτιος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες Συσκευασία των 5Kg Χαρτοκιβώτιο (4τεµ. x 5kg) 60 Σακιά των 25kg σε παλέτα SUPER ELASTIC 500 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Ρητινούχος αρµόστοκος, µε βάση το τσιµέντο, υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17741 Αρ. Μελέτης: 08/2014 Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΑΠ17736 Αρ. Μελέτης: 05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Περιγραφή Προϊόντος Επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρίας υψηλού πάχους, ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ14/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Ιούλιος, 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 116/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια υλικού Οδοποιίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων. Προϋπολογισµού: 52.779,30 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια υλικού Οδοποιίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων. Προϋπολογισµού: 52.779,30 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια υλικού Οδοποιίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια υλικού Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α.Μ. 199/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α.Μ. 199/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α.Μ. 199/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠ: 25.000,00 (με Φ.Π.Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα προβλέπετε να γίνει η προμήθεια σε χρώματα

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α.Μ. 80/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α.Μ. 80/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α.Μ. 80/2015 ΠΡΟΥΠ: 25.000,00 (με Φ.Π.Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα προβλέπετε να γίνει η προμήθεια σε χρώματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 9-8-2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 22673 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση-αναβάθµιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ δικτύων ύδρευσης για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης:58/6-4-2015 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο ΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 15REQ002775200 2015-05-14 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 19/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 8.122,50 + ΦΠΑ 23% 1.868,18 Συνολική δαπάνη 9.990,68

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιµάνι Χερσονήσου 24-9-2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 9375 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιµάνι Χερσονήσου 24-9-2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 9375 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιµάνι Χερσονήσου 24-9-2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 9375 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) Π Ρ ΟΣ Φ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια έργων αυτεπιστασίας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Τεχνική Έκθεση

Προμήθεια έργων αυτεπιστασίας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Τεχνική Έκθεση Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας Αριθμός μελέτης: 68 Έτος:205 Χρήση ετών:205 Προμήθεια έργων αυτεπιστασίας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τεχνική Έκθεση Με την μελέτη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ρ ι θ μ ό ς Μ ε λ έ τ η ς. Επικοινωνία: Καθαρή δαπάνη: 7.675,00. Θέμα : Προμήθεια δομικών υλικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ρ ι θ μ ό ς Μ ε λ έ τ η ς. Επικοινωνία: Καθαρή δαπάνη: 7.675,00. Θέμα : Προμήθεια δομικών υλικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ρ ι θ μ ό ς Μ ε λ έ τ η ς 8. 0 / 2 0-0 1-2 0 1 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχυδρομική Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 6.998,43 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 6.998,43 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙAΒΡΟΧΟΙ ΑΡΜOΣΤΟΚΟΙ ASTARTE ΓΙΑ ΕYΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ

ΑΔΙAΒΡΟΧΟΙ ΑΡΜOΣΤΟΚΟΙ ASTARTE ΓΙΑ ΕYΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ ΑΔΙAΒΡΟΧΟΙ ΑΡΜOΣΤΟΚΟΙ ASTARTE ΓΙΑ ΕYΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ ΕΥΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ ΑSTARTE ASTARTE Armos 0-2 mm ASTARTE Armos 2-5 mm ASTARTE Armos 6-20 mm ASTARTE Armos epoxy A+B 2-12 mm ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 64/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.497,03 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (67.031,35 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.497,03 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (67.031,35 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 22/06/2012 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:431 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 1) ΚΑ: 7311.05.01 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΡΧ/ΚΟΥ (κτήρια) 8.666,64 2) ΚΑ:7322.06.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Κ.Α. 30.6661.46002 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1. Πλαστικό εσωτερικού χώρου Τα προς προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών, ΔΕ Φαιάκων - Κασσωπαίων - Θιναλίων

Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών, ΔΕ Φαιάκων - Κασσωπαίων - Θιναλίων ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 2014 Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών, ΔΕ Φαιάκων - Κασσωπαίων - Θιναλίων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.999,62 30.6662.004

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ»

«ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000 ΧΡΗΣΗ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 7.450,11 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 7.450,11 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 82/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Εργο: Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού. Προϋπολογισµός: 44.999,92 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Εργο: Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού. Προϋπολογισµός: 44.999,92 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού Προϋπολογισµός: 44.999,92 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE -Κτιριακές εγκαταστάσεις αποχέτευσης. -Αεραγωγοί. -Επιφανειακές αποχετεύσεις Υδρορροές. -Προστασία καλωδίων. ΠΡΟΤΥΠΑ: DIN 8062, ΕΛΟΤ 9. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σωλήνες μήκους 3 μέτρων σε δέματα

Διαβάστε περισσότερα

14REQ

14REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΑΡ. T.Τ.Π. 25/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ : ΘΕΜΑ: «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002466255 Νέα Μουδανιά.10//12//2014 Αρ.Πρωτ:39564/2014... ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 6 Ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου την 4/4/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα 1 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ10 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 2 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ11 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 3 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ.Μελέτης: 14 / 28-06-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ. Προϋπολογισμού: 70.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ. Προϋπολογισμού: 70.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 72/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: Εργο: Προµήθεια εορταστικών φωτιστικών Κωδ. Προϋπ/σµού: 20/7135.0005

Εγγραφο ήµου/φορέα: Εργο: Προµήθεια εορταστικών φωτιστικών Κωδ. Προϋπ/σµού: 20/7135.0005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια εορταστικών φωτιστικών Προϋπολογισµός: 19.212,60 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.274,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (66.757,08 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.274,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (66.757,08 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 14/05/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:376 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΑΡ. ΜΕΛ. 43 /2014 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) A/A Ειδος Π

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής)

Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής) Προϋπολογισµός: 25.000,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Εύκαμπτα τεχνητά πετρώματα

Εύκαμπτα τεχνητά πετρώματα 2 ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΕΤΡΑ Εύκαμπτα τεχνητά πετρώματα ΣΕΙΡΑ 1-16 Χαρτοκιβώτιο 5,00 13,01 65,04 ΣΕΙΡΑ VILLAGE Η οικονομική σειράς πέτρας διατηρώντας την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία της Tepostone. Διαθέσιμη σε πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΗΤΑΣ BIOMHXANIKA ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΛΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ### 65 KG 2,60 169,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ8 0 100 ΤΕΜ 3,80 0,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ6 Χ40-60- 80-10-120-140 ### 55 100 ΤΕΜ 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΠΡΟΫΠ ,34 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΠΡΟΫΠ ,34 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια χρωμάτων. (πλαστικά χρώματα, χρώματα Διαγραμμίσεων, ριπολίνες κ.λ.π) Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α.

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια χρωμάτων και υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση των ημοτικών και Σχολικών κτιρίων του ήμου, σε Κ/Χ χώρους, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 109 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ - Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ -Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 18/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 18/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 18/16 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα