- Τις διατάξεις του άρθρου 6 & 3 του Π.Δ. 12/2005.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- Τις διατάξεις του άρθρου 6 & 3 του Π.Δ. 12/2005."

Transcript

1 «ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει: 1. Την οργάνωση, τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τους όρους για τη διάθεση και κατακύρωση χώρων εκμίσθωσης του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού στη Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς. 2. Τους κανόνες οι οποίοι θα διασφαλίζουν την αισθητική, υγιεινή και την τάξη στο χώρο του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού. Άρθρο 2 Νομικό πλαίσιο Ο παρών Κανονισμός έχει λάβει υπόψη : - Τα αρ. 75 και 79 και 192 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α / ) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». - Το άρθρο 19 του Β.Δ. 24-9/ «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων». - Το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2323/95, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 παρ.1 του Ν. 3769/09 και τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Κ1 164/2011 (λειτουργία παραδοσιακής εμποροπανήγυρης / συνιστώνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών και λειτουργούν σε συγκεκριμένο χώρο και θέση, που προσδιορίζεται στην κανονιστική απόφαση). - Το άρθρο 1 και 2 παρ.1 του Ν. 2323/95, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3377/05 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.1 του Ν.3769/2009 (η διάρκεια των χριστουγεννιάτικων αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) συναπτές ημέρες). - Το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2323/95 «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου)», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3377/05 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ.5 του Ν.3557/07 και το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 3769/09, άρθρο 94 παρ. 6 περιπτ. 31 Ν. 3852/10 (Άδεια από το Δήμαρχο για τη συμμετοχή στην χριστουγεννιάτικη αγορά, που χορηγείται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). - Το άρθρο 94 παρ. 2 περ. 32 του Ν. 3852/ «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». - Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77/Α). - Το άρθρο 2 του Π.Δ. 254/ Τις διατάξεις του άρθρου 6 & 3 του Π.Δ. 12/2005.

2 - Την υπ αριθ. πρωτ. 1723/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (μετά την ισχύ του Ν. 2218/94). - Την υπ αριθμ. πρωτ. Κ1-1225/ Εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. - Την υπ αριθμ. πρωτ. Κ1-1821/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. - Την αριθ.υ1γ/γ.π/οικ.96967/2012 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ2718/τ. β / ) - Την εγκύκλιο με αριθ.6/υ1γ/γ.π/οικ.71459/ Άρθρο 3 Περιγραφή 1. Το Θεματικό Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Δημοτικής Ενότητας Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς, θα εγκατασταθεί στο Ο.Τ. 227, έκτασης 3.256,61 τ.μ. που βρίσκεται στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας 2.Η διάρκεια λειτουργίας του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού, ορίζεται ως εξής: α) Δέκα πέντε -15- ημέρες, ήτοι από 23 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους έως και 6 Ιανουαρίου του επόμενου έτους για την λειτουργία της υπαίθριας χριστουγεννιάτικης αγοράς και β) Δύο -2- μήνες, ήτοι από τρέχοντος έτους, έως του επόμενου έτους) για τα ψυχαγωγικά παίγνια ( παγοδρόμιο, καρουζέλ κλπ.) 3. Οι προς χρήση χώροι του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού αποτυπώνονται στα σχεδιαγράμματα που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς, συνοδεύουν τον παρόντα Κανονισμό και θα είναι αναρτημένοι στην είσοδο του Δημαρχείου Καστοριάς. Άρθρο 4 Γενικές Υποχρεώσεις 1. Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έκδοση των αδειών, η κοινοποίησή τους στους ενδιαφερομένους και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για το σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου. 2. Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Καστοριάς, η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή των προβλεπόμενων τελών στο ταμείο του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων στους οποίους εκδόθηκε άδεια συμμετοχής. 3. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν: α) να φροντίζουν για την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και για την καθαριότητα του χώρου β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς, γ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις

3 διατάξεις του παρόντος κανονισμού, δ) να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση χώρους (παράγκεςπερίπτερα), πέραν όσων ορίζονται στην παρούσα και ε) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις της κανονιστικής απόφασης του Δήμου Καστοριάς που αφορά τον κανονισμό καθαριότητας του ενιαίου Δήμου Καστοριάς. 4. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού. Οι σχετικές άδειες χορηγούνται ύστερα από δημοπρασία μεταξύ των ενδιαφερομένων από το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του και είναι προσωποπαγείς. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τη θεώρηση των αδειών. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών. 5. Για τη συμμετοχή τους στo Θεματικό Χριστουγεννιάτικο Χωριό, εκδίδεται σχετική άδεια από τον Δήμαρχο, η οποία χορηγείται ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου: α)σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών βιομηχανικών ειδών γ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαιθρίου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου, δ) σε λοιπούς εμπόρους, ε) σε κατόχους άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και στ) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές. 6. Πριν εκδοθεί η άδεια συμμετοχής εγκατάστασης, η οποιαδήποτε χρήση του χώρου θεωρείται αυθαίρετη. Επομένως, αν ο ενδιαφερόμενος, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης δελτίου συμμετοχής καταλάβει το χώρο, χωρίς να περιμένει να του χορηγηθεί η άδεια, θεωρείται ότι χρησιμοποιεί το χώρο αυθαίρετα και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 5 Δικαίωμα Συμμετοχής Καθορισμός Τέλους Α. Καθορισμός τέλους χρήσεως του κάθε χώρου, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα. Το τέλος χρήσεως του κάθε χώρου θα ορίζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς ανά έτος για κάθε χώρο. Β. Δικαίωμα Συμμετοχής Επιτρέπεται να λάβουν μέρος στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό μόνο ένας (1) ιδιοκτήτης ψυχαγωγικών παιγνίων που θα πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας προσωρινής εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιγνίων (παγοδρόμιο, καρουζέλ κ.λ.π) σύμφωνα με το άρθρον 1 του Ν.2323/95, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.3 του Π.Δ 12/05). Επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά μόνο δύο (2) καντίνες, των οποίων οι ιδιοκτήτες θα κατέχουν τη νόμιμη άδεια (σύμφωνα με το Ν.2323/95, Ν.3377/05 και τις τροποποιήσεις τους καθώς και το Π.Δ. 254/05, άρθρο 2, παρ. 2).

4 Επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά μόνο τρεις (3) αδειούχοι πωλητές λουκουμάδων (κατέχοντες τη νόμιμη άδεια σύμφωνα με το Ν.2323/95 και τις τροποποιήσεις του) στις εισόδους της εμποροπανήγυρης, όπως ορίζονται αυτές στο σχεδιάγραμμα. Επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά μόνο δύο (2) αδειούχοι ζαχαρωτών-ζαχαρώδη (κατέχοντες τη σχετική άδεια εμπορικής δραστηριότητας). Επιτρέπεται να λάβει μέρος στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά μόνο δύο (2) αδειούχοι πωλητές ξηρών καρπών (ο οποίοι θα διαθέτουν τη νόμιμη άδεια). Επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά μόνο δύο (2) αδειούχοι επιχείρησης αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (οι οποίοι θα διαθέτουν τη νόμιμη άδεια). Επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά μόνο τρεις (3 )αδειούχοι επιχείρησης μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (κατέχοντες τη σχετική άδεια). Επιτρέπεται να λάβει μέρος στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά μόνο ένας (1) Φωτογράφος (φωτογραφείο) με σχετική άδεια. Χορηγούνται πέντε (5) άδειες θέσεις σε πωλητές οι οποίοι θα κατέχουν τη νόμιμη άδεια σύμφωνα με το Ν.2323/95 και τις τροποποιήσεις του), για την πώληση παραδοσιακών ειδών στις εισόδους του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού. Ως παραδοσιακά είδη θεωρούνται τα φασόλια, το κάστανο, τα τυποποιημένα μαντολάτο & παστέλι, το «μαλλί της γριάς-ποπ κορν». Χορηγούνται τρεις (4) άδειες θέσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του εμπορικού τομέα, (χριστουγεννιάτικα Παιγνίδια, Είδη δώρων, Αρώματα, γουναρικά και αξεσουάρ κλπ.) με δυνατότητα αύξησης αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε άρθρο της παρούσας. Γ. Δικαίωμα Συμμετοχής Λοιπές Δραστηριότητες Η διάθεση του χώρου για όλες τις δραστηριότητες του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού, θα γίνει με πρόχειρη προφορική πλειοδοτική δημοπρασία αντίστοιχα ή με απευθείας ανάθεση εφόσον η δημοπρασία αποβεί άκαρπη. Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης για την δημοπρασία καθώς και το ποσό της κατώτερης τιμής πρώτης προσφοράς, θα καθορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή (Ν.3852/2010, άρθρο 72, παρ.1 (ε)). Άρθρο 6 Τρόποι Διάθεσης 6.1 Α. Ο καθένας από τους δικαιούχους μπορεί να δηλώσει, κατόπιν αιτήσεώς του, τον ακριβή αριθμό των θέσεων που επιθυμεί, ο οποίος σε καμιά περίπτωση, σύμφωνα με την παρούσα κανονιστική απόφαση, δεν μπορεί να υπερβεί τις δύο -2- θέσεις. Σε αυτή την περίπτωση αυτοδικαίως θα κατοχυρώνονται στο δικαιούχο και η όμορη θέση κατά αύξοντα αριθμό σε αυτόν θέσης. Β. Η συμμετοχή για την κατοχύρωση χώρου θα γίνεται με: 1. Κατάθεση σχετικής αίτησης δελτίου συμμετοχής (έντυπο Υπηρεσίας)

5 που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος Όνομα Πατρός Α.Δ. Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ Διεύθυνση κατοικίας ΑΦΜ και ΔΟΥ Διεύθυνση της ασκούμενης δραστηριότητας Τομέα Ακριβή θέση του χώρου Τα προς πώληση είδη Τη χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού. 2. Απόδειξη Ταμειακής μηχανής 3. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ 4. Βεβαίωση μη οφειλής (Δημοτική Ενημερότητα) του Δήμου Καστοριάς (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.). 5. Βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικού φορέα. 6. Φορολογική ενημερότητα 7. Βεβαίωση περί εγγραφής στο αρμόδιο Επιμελητήριο για τους εμπόρους 8. Επικυρωμένο αντίγραφο Άδειας Εμπορικής Δραστηριότητας. Γ. Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν στη δημοπρασία μετά από τον έλεγχο για την πληρότητα των στοιχείων από την υπηρεσία. Δ. Ο ανάδοχος πλειοδότης υποχρεούται, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να καταβάλει στο ταμείο του Δήμου το ήμισυ της τελικής κατακυρωτικής τιμής και το υπόλοιπο την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Χωριού. Ε. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών, με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου. ΣΤ. Σε περίπτωση μη χρήσης του χώρου, το καταβαλλόμενο ποσό παρακρατείται από τον Δήμο, επιστρέφεται δε στον ενδιαφερόμενο, μετά την πάροδο δύο -2- μηνών και μόνον εφόσον οι συγκεκριμένοι χώροι έχουν δημοπρατηθεί και έχουν αποδώσει στο Δήμο τουλάχιστον ίσο χρηματικό ποσό. Ζ. Για την εμπορικότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Χριστουγεννιάτικης αγοράς, καθορίζεται στα σχεδιαγράμματα ανά τομέα οι θέσεις με τα επιτρεπόμενα προς πώληση είδη. Η. Για την εύρυθμη λειτουργία της Χριστουγεννιάτικης αγοράς και στην περίπτωση κατά την οποία μετά την κλήρωση των θέσεων προκύψει ανάγκη για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων, αρμόδια για την ανταλλαγή αυτή είναι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.

6 6.2. Η Εγκατάσταση των Ψυχαγωγικών Παιγνιδιών του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού με την τοποθέτηση carousel - παγοδρομίου, τρενάκι, Bunjee τραμπολίνο, φουσκωτά, τσουλήθρα, πλαστική πισίνα με νερόμπαλες κλπ. θα γίνει στον ειδικό προς τούτο χώρο του Χριστουγεννιάτικου πάρκου δίπλα του Κ.Π.Ε. Ενυδρείου. Ο χώρος για την εγκατάστασή του σημειώνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα. Η χρήση τμήματος του χώρου αυτού, προορίζεται μόνο για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων (carousel -παγοδρομίου κλπ.) Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις καθώς και την έγκριση της επιτροπής θεάτρων κινηματογράφων και δημοσίων θεαμάτων. 6.3 Υποχρεώσεις αναδόχων Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα γίνουν με ευθύνη των πλειοδοτών αναδόχων και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη τους, σύμφωνα με την ΗD 384/ οδηγία του ΕΛΟΤ. Οι ανάδοχοι υποχρεούνται περαιτέρω, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν την ηλεκτροδότηση, να προσκομίσει και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965, άρθρο 2, Υ.Α. Φ.7.5./1816/88/ , ΚΥΑ Φ. 50/503/168/19,4,2011, όπως ισχύουν). Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος θα χορηγήσει παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο Θεματικό Χριστουγεννιάτικο Χωριό (carousel, παγοδρόμιο κλπ. ), η δε ευθύνη του περιορίζεται μέχρι το «πήλλαρ»- πίνακα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, στην αρχή της προσωρινής παροχής ηλεκτρικής εγκατάστασης της ΔΕΗ. Σημειωτέον ότι η εγκατάσταση των ψυχαγωγικών παιγνίων και των λοιπών περιπτέρων θα είναι εφοδιασμένη με δικό τους πίνακα διανομής, τα δε υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι καινούργια και κατάλληλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα όσα προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν ρητά και ανεπιφύλακτα την ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου, τόσο κατά την εγκατάσταση-απεγκατάσταση του χωριού (carousel, παγοδρόμιο, κλπ.) - περίπτερα, όσο και κατά τη λειτουργία τους. Ο Δήμος Καστοριάς απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε ζημιά που πιθανόν θα προκληθεί από υπαιτιότητα των αναδόχων. Ο Δήμος Καστοριάς δεν διατηρεί και δεν επιφυλάσσεται του δικαιώματος επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού (carousel, παγοδρόμιο, περιπτέρων κλπ.)

7 6.4 Χημικές τουαλέτες Οι πλειοδότες του διαγωνισμού υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τη σχετική νομοθεσία (Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012, άρθρο5 (ΦΕΚ 2718/ Β / ). Άρθρο 7 Δικαιολογητικά συμμετοχής στις δημοπρασίες: α. Εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιγνίων (carousel παγοδρόμιο Τρενάκι, Τραμπολίνο, Φουσκωτά, Τσουλήθρα, πλαστική πισίνα με νερόμπαλες κλπ.), και β. Των λοιπών χώρων (περιπτέρων) των κατόχων αδειών της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία εκμίσθωσης των χώρων της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς και των ψυχαγωγικών παιγνίων θα καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένη στην Τράπεζα Ελλάδος, για ποσό που θα είναι ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, λόγω εγγύησης γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ίδιου ποσού, τα οποία επιστρέφονται στους αποτυχόντες, μετά το πέρας της δημοπρασίας, στον τελευταίο πλειοδότη, μετά το πέρας της συμβάσεως και εκπλήρωσης των όρων της συμβάσεως. 2.Αξιόχρεο κατά την κρίση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης εγγυητή, ο οποίος υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό, καθιστάμενος για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με το μισθωτή, παραιτούμενος των ευεργετημάτων και των ενστάσεων της διαιρέσεως και διζήσεως. 3.Βεβαίωση του δημοτικού ταμία του Δήμου Καστοριάς και των Νομικών του Προσώπων περί μη οφειλής του οποιουδήποτε ποσού προς αυτούς (δημοτική φορολογική ενημερότητα), από την οποία να εξάγεται ότι αυτός και ο εγγυητής του δεν είναι οφειλέτες. 4. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας που κατέχουν. 5.Υπεύθυνη Δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, καλής εκτέλεσης όλων των όρων του συμφωνητικού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. 6.Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου λειτουργίας των ψυχαγωγικών παιγνίων του χριστουγεννιάτικου χωριού (καρουζέλ, παγοδρόμιο κλπ.) σε εμποροπανηγύρεις, αν είναι δυνατόν, των πιο πρόσφατων συμμετοχών κατά προτεραιότητα: 1) Από δήμους του Νομού Καστοριάς 2) Από δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και 3) Από δήμους της υπόλοιπης Ελλάδας. 7. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη των ψυχαγωγικών παιγνίων ότι θα συμμορφωθεί με την κείμενη νομοθεσία και την γνωμάτευση του Συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων», για την καταλληλότητα των χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, βεβαίωση του μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών, βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών, βεβαίωση ηλεκτρολόγου

8 μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιούμενων αερίων ή άλλων υλών, άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων, κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α 216), βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων, ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου, βεβαίωση της ΔΕΗ και του ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση (Π.Δ. 12/2005 άρθρο 6 και τροποποιήσεις του), καθώς και βεβαίωση του πολιτικού μηχανικού για τη στατικότητα από τον τελευταίο δικαιούχο, η οποία θα αποδεικνύει και την κατακύρωση των εγκαταστάσεων. Ο πλειοδότης οφείλει να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση των ψυχαγωγικών παιγνίων (carousel, παγοδρόμιο Τρενάκι, Τραμπολίνο, Φουσκωτά, Τσουλήθρα, πλαστική πισίνα με νερόμπαλες κλπ.), τρεις -3- εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού, ώστε να διενεργηθεί αυτοψία από την Επιτροπή «περί θεάτρων και κινηματογράφων», αν εκ του Νόμου απαιτείται, ώστε να εκδοθεί η ανάλογη γνωμάτευση και η αντίστοιχη άδεια λειτουργίας από τον Δήμο Καστοριάς. Άρθρο 8 Περίπτερα κατά την Χριστουγεννιάτικη Αγορά Τρόπος κατασκευής αυτών Η κατασκευή των περιπτέρων θα γίνει από τον κάθε αδειοδοτούμενο συμμετέχοντα ως εξής: όλα τα περίπτερα θα είναι ομοιόμορφα, διαστάσεων 3 Χ 3 Χ3 (Μ χ Π χ Υ), εκτός από τον τομέα των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος, που θα έχουν διαστάσεις 3Χ6Χ3 (Μ χ Π χ Υ), και θα βρίσκονται εντός των οριοθετημένων γραμμών στα νούμερα των θέσεων, όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας και αποτυπώνονται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα που απεικονίζει τη διάταξη του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού. Η κατασκευή τους θα γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή ξυλεία, λαμαρίνες και τέντες. Όσον αφορά τις τέντες, αυτές θα είναι από κατάλληλο υλικό χρώματος λευκού και θα καλύπτουν πλήρως τα ξύλινα μέρη του κάθε περιπτέρου, τα οποία δεν θα είναι εμφανή. Λεπτομερής περιγραφή των προδιαγραφών θα δίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την εξασφάλιση της ομοιομορφίας των κατασκευών. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας των επισκεπτών από την είσοδο στον εμπορικό τομέα θα έχουν πλάτος έξι (6) μέτρα, ενώ οι κάθετοι σε αυτούς διάδρομοι θα έχουν πλάτος τρία (3) μέτρα. Ο κάθε αδειοδοτούμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βεβαίωση από πολιτικό μηχανικό για τη στατική επάρκεια του περιπτέρου του. Ο κάθε αδειοδοτούμενος δε θα μπορεί να ξεπεράσει τις παραπάνω διαστάσεις και να επεκταθεί πέραν της οριοθετημένης γραμμής καθ οιονδήποτε τρόπο,

9 έτσι ώστε να διευκολύνεται η προσβασιμότητα του κοινού, αλλά και των οχημάτων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, τα οποία θα μπορούν να κινούνται στους διαδρόμους χωρίς εμπόδια, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο αδειοδοτούμενος αναλαμβάνει την ηλεκτροδότηση και τον ηλεκτροφωτισμό του περιπτέρου του. Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα γίνουν με ευθύνη του πλειοδότη αναδόχου και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη του, σύμφωνα με την ΗD 384/ οδηγία του ΕΛΟΤ και ειδικότερα. Ο ανάδοχος υποχρεούται περαιτέρω, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν την ηλεκτροδότησή του, να προσκομίσει και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν.4483/1965 αρ.2, Υ.Α.Φ.7.5./1816/88/ , ΚΥΑ Φ.Α50/12081/642/ , Υ.Α.Φ.50/503/168/ , όπως ισχύουν). Σημειωτέον ότι κάθε περίπτερο θα είναι εφοδιασμένο με δικό του πίνακα διανομής, τα δε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι καινούργια και κατάλληλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα όσα προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο. Ο κάθε αδειοδοτούμενος, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την ασφάλεια του προσωπικού, κατά την εκτέλεση των εργασιών, αλλά και έναντι τρίτων. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος θα χορηγήσει παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον εκμισθωτή του περίπτερου (παράγκας), η δε ευθύνη του περιορίζεται μέχρι το πήλλαρ διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας στην αρχή της προσωρινής παροχής ηλεκτρικής εγκατάστασης της ΔΕΗ. Ο Δήμος Καστοριάς απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε ζημία που πιθανόν θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αδειοδοτούμενου. Ο Δήμος Καστοριάς δεν διατηρεί και δεν επιφυλάσσεται του δικαιώματος επίβλεψης της κατασκευής και ηλεκτροδότησης των περιπτέρων. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή των περιπτέρων έως τις 20Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους και να έχουν προσκομίσει τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά προκειμένου να συνδεθούν με τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου Καστοριάς. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 9 Η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης εξουσιοδοτείται να ρυθμίσει άμεσα κατά την κρίση της οποιοδήποτε θέμα ανακύψει, κατά την προετοιμασία της διοργάνωσης και σε εξαιρετικές περιστάσεις ανάγκης διάθεσης περισσότερων χώρων του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού, πέραν αυτών που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. Β της παρούσας, έχει τη δυνατότητα να προσθέσει νέους χώρους και να καθορίσει το τίμημα του τέλους χρήσεως. Άρθρο 10

10 Η επικύρωση των πρακτικών θα γίνει αμέσως από το Δημοτικό Συμβούλιο με την καταβολή στο Ταμείο του Δήμου το ήμισυ της τελικής κατακυρωτικής τιμής από τον τελευταίο δικαιούχο, η οποία θα αποδεικνύει και την κατακύρωση. Το υπόλοιπο θα καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Χωριού. Άρθρο 11 Το έντυπο της Άδειας συμμετοχής εγκατάστασης στους χώρους του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού της Δημοτικής Ενότητας Καστοριάς, θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία Δικαιούχου : Ονοματεπώνυμο :. ΑΦΜ :. Αρ. θέσεων κ.λ.π. :. Ενοίκιο χώρου : Καταβολή : Αρ. Διπλ. Είσπραξης :. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ο κάθε αδειοδοτούμενος συμμετέχων αναλαμβάνει τα έξοδα και τις διαδικασίες για την κατασκευή του περιπτέρου, καθώς και για την ηλεκτροδότηση του χώρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και νομοθεσίες που αφορούν την εργασία αυτή. 2. Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου ή περιπτέρου από τους δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιμοποίησή του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατίθεται ο χώρος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία Ταμειακής Μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση χώρου, το αντίτιμο προσαυξάνεται κατά 2.000,00 σε βάρος του δικαιούχου, σύμφωνα με την άδεια χρήσης. 3. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των χώρων του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού, θα διέπονται από την κειμένη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλειά τους. Ουδεμία ευθύνη υπέχει ο Δήμος Καστοριάς, αφού όλες οι κατασκευές και συνδέσεις θα γίνουν υπό την επίβλεψη και αποκλειστική ευθύνη του ηλεκτρολόγου / μηχανολόγου του αδειοδοτούμενου συμμετέχοντα. 4.Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρογεννητριών και γενικά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στο χώρο του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού, για λόγους ασφαλείας, πυρασφάλειας και ισοκατανομής των ηλεκτρικών φορτίων. 5. Επιβάλλεται η προμήθεια ενός πυροσβεστήρα 6 κιλών σκόνης σε κάθε μισθωτή χώρου, ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα συνοδεύεται με βεβαίωση καταλληλότητας από τον προμηθευτή του. 6. Απαιτείται βεβαίωση πυρασφάλειας για τις καντίνες κ.λ.π. που χρησιμοποιούν υγραέριο. 7. Απαγορεύεται το κλείσιμο των διαδρόμων με εμπορεύματα κ.λ.π., το πλάτος των οποίων έχει υπολογισθεί για τη διέλευση των πολιτών και κυρίως των πυροσβεστικών οχημάτων, ασθενοφόρων & περιπολικών. Σε περίπτωση παράβασης, θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ήμισυ της τιμής της παράγκας, για κάθε φορά που θα σημειώνεται παράβαση.

11 8. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατακύρωση χώρων στο Θεματικό Χριστουγεννιάτικο Χωριό είναι: α. Η προσκόμιση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου ή επαγγέλματος, η βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και η απόδειξη ταμειακής μηχανής με τα στοιχεία του συμμετέχοντα. β. Η συμπλήρωση και υπογραφή της σχετικής αίτησης δελτίου συμμετοχής και συμφωνητικού, μεταξύ του ενδιαφερόμενου και του Δημάρχου. 9. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε, σύμφωνα με τα παραπάνω ο Δήμος Καστοριάς: α. Θα αποκλείσει αυτούς από το δικαίωμα της συμμετοχής τους την επόμενη χρονιά. β. Θα διακόπτει τη χορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος και την εν γένει λειτουργία του μισθίου, ο μισθωτής θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα διατίθεται ο χώρος και γενικά θα λαμβάνεται κάθε νόμιμο μέτρο προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δήμου. 10. Δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή σε ό,τι αφορά το τίμημα μετά την κατακύρωση σε σχέση με τον αντίστοιχο χώρο, όπως αυτός φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα. 11. Όποιος συμμετέχει στο Θεματικό Χριστουγεννιάτικο Χωριό συνεπάγεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού. 12. Το Δημοτικό Συμβούλιο με σχετική του απόφαση θα ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης. 13. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στους χώρους του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού, μπορούν να προμηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του Δ.Σ. για ενημέρωσή τους από το Δήμο Καστοριάς ή από την ιστοσελίδα αυτού (http://www. Kastoria city.gr) 14. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αρμόδια είναι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης του Δήμου Καστοριάς. 15. Η κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής θα πραγματοποιείται είκοσι ημέρες πριν την έναρξη του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού,. 16. Η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης, θα απαρτίζεται από (1) Δημοτικό Σύμβουλο και δύο (2) δημοτικούς υπαλλήλους, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 17. Ο Δήμος Καστοριάς έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει χώρο, στον οποίο θα πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, χορευτικές παραστάσεις και εν γένει δρώμενα από το χώρο των παραστατικών τεχνών), που θα διοργανώνονται από υπηρεσίες ή/και οργανισμούς του Δήμου Καστοριάς. Στόχος της διοργάνωσης αυτού του είδους εκδηλώσεων είναι η τόνωση της κίνησης Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού αλλά και η αναβάθμισή της σε πολιτιστικό γεγονός. Ο παρών Κανονισμός θα αρχίζει να εφαρμόζεται δέκα (10) ημέρες μετά τη δημοσίευσή του, κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ). Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 30 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 46625 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, η διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΝΟΜΟΣ:ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.16326 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Διεύθυνση:Μισσίρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11108 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Έχοντας υπόψη: Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΣΩΛΞ-7ΕΥ Λάρισα 02-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477 ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Στο πλαίσιο της παρούσης σύμβασης, προετοιμάσθηκαν από τον Ανάδοχο ενδεικτικές Ερωτήσεις Απαντήσεις (Frequently Asked Questions) που θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΔA: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002920373 2015-07-17

15PROC002920373 2015-07-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών διατροφής-τροφίμων Αριθμός Μελέτης: 144/2015 Αριθ.πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 5470 /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 30-09-09 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 4224 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χαϊνά 89 Ταχ. Κώδ.: 34 100

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό.. σελ 3 Άρθρο 1 ο : Γενικές Αρχές Στόχοι. σελ. 3 Άρθρο 2 ο : Ρύθμιση και ισχύς Εφαρμογής του Κανονισμού σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα