Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού"

Transcript

1 «ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ» Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει: 1. την οργάνωση, τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τους όρους για τη διάθεση και κατακύρωση χώρων εκμίσθωσης της ετήσιας Εμποροπανήγυρης. 2. Τους κανόνες οι οποίοι θα διασφαλίζουν την αισθητική, υγιεινή και την τάξη στο χώρο της Εμποροπανήγυρης. Άρθρο 2 Νομικό πλαίσιο Ο παρών Κανονισμός έχει λάβει υπόψη : - Τα αρ. 75 και 79 του Ν. 3463/ Το άρθρο 19 του Β.Δ. 24-9/ «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων». - Το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2323/95, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 παρ.1 του Ν. 3769/09 και τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Κ1 164/2011 (λειτουργία παραδοσιακής εμποροπανήγυρης / συνιστώνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών και λειτουργούν σε συγκεκριμένο χώρο και θέση, που προσδιορίζεται στην κανονιστική απόφαση). - Το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2323/95, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3377/05 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.1 του Ν.3769/2009 (η διάρκεια των παραδοσιακών εμποροπανηγύρεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) συνεχόμενες ημέρες). - Το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2323/95, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3377/05 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ.5 του Ν.3557/07 και το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 3769/09, άρθρο 94 παρ. 6 περιπτ. 31 Ν. 3852/10 (Άδεια από το Δήμαρχο για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη, που χορηγείται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). - Το άρθρο 192 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν 3463/06) - Το άρθρο 94 παρ. 2 περ. 32 του Ν. 3852/ «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». - Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77/Α). - Το άρθρο 2 του Π.Δ. 254/2005.

2 - Την Υ.Δ. Α1Β/8577/83 (άρθρα 37,38,39,40) (ΦΕΚ 526Β/1983), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί. - Την υπ αριθμ. πρωτ. 1723/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (μετά την ισχύ του Ν. 2218/94). - Την υπ αριθμ. πρωτ. Κ1-1225/ Εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. - Την υπ αριθμ. πρωτ. Κ1-1821/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Άρθρο 3 Περιγραφή Ενόψει της θρησκευτικής εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, τελείται η ετήσια Παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη. 1. Η διάρκειά της ορίζεται για επτά (7) συναπτές ημέρες και συγκεκριμένα από 6 Αυγούστου έως 13 Αυγούστου. 2. Η εμποροπανήγυρη θα λειτουργήσει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στην περιοχή ΚΑΚΑΒΟΥ-ΓΕΛΑΔΙΣΤΡΑΣ της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου. 3. Οι προς χρήση χώροι της Εμποροπανήγυρης αποτυπώνονται στο σχεδιάγραμμα που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που είχε συντάξει ο πρώην Δήμος Αισωνίας, συνοδεύει τον παρόντα Κανονισμό και θα είναι αναρτημένο στην είσοδο του Δημαρχείου Βόλου Άρθρο 4 Γενικές Υποχρεώσεις 1. Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έκδοση των αδειών, η κοινοποίησή τους στους ενδιαφερομένους και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για το σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου. 2. Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή των προβλεπόμενων Τελών στο Ταμείο του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων στους οποίους εκδόθηκε άδεια συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη. 3. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν : α) να φροντίζουν για την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και για την καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης, β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς, γ) να

3 συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, δ) να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση χώρους (παράγκες- περίπτερα), πέραν όσων ορίζονται στην παρούσα και ε) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις της κανονιστικής απόφασης του Δήμου Βόλου που αφορά τον κανονισμό καθαριότητας του ενιαίου Δήμου Βόλου. 4. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού. Οι σχετικές άδειες χορηγούνται ύστερα από δημόσια κλήρωση ή δημοπρασία μεταξύ των ενδιαφερομένων από το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του και είναι προσωποπαγείς. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τη θεώρηση των αδειών. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών. 5. Για τη συμμετοχή τους στην Εμποροπανήγυρη εκδίδεται σχετική άδεια από το Δήμαρχο, η οποία χορηγείται ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου: α) σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαιθρίου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου, ε) σε λοιπούς εμπόρους, στ) σε κατόχους άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. 6. Πριν εκδοθεί η άδεια συμμετοχής εγκατάστασης, η οποιαδήποτε χρήση του χώρου θεωρείται αυθαίρετη. Επομένως, αν ο ενδιαφερόμενος, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης δελτίου συμμετοχής καταλάβει το χώρο, χωρίς να περιμένει να του χορηγηθεί η άδεια, θεωρείται ότι χρησιμοποιεί το χώρο αυθαίρετα και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 5 Δικαίωμα Συμμετοχής Καθορισμός Τέλους Α. Καθορισμός Τέλους Χρήσεως του κάθε χώρου, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα. Το τέλος χρήσεως του κάθε χώρου θα ορίζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου ανά έτος για κάθε χώρο. Β. Δικαίωμα Συμμετοχής Επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην Εμποροπανήγυρη μόνο τρεις (3) καντίνες, των οποίων οι ιδιοκτήτες θα κατέχουν τη νόμιμη άδεια (σύμφωνα με το Ν.2323/95, Ν.3377/05 και τις τροποποιήσεις τους καθώς και το Π.Δ. 254/05, άρθρο 2, παρ. 2). Επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην Εμποροπανήγυρη μόνο τρεις (3) αδειούχοι πωλητές λουκουμάδων (κατέχοντες τη νόμιμη άδεια

4 σύμφωνα με το Ν.2323/95 και τις τροποποιήσεις του) στις εισόδους της Εμποροπανήγυρης, όπως ορίζονται αυτές στο σχεδιάγραμμα. Επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη μόνο δύο (2) αδειούχοι κυλικείων (κατέχοντες τη σχετική άδεια εμπορικής δραστηριότητας). Επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην Εμποροπανήγυρη μόνο πέντε (5) αδειούχοι πωλητές χαλβάδων (κατέχοντες τη σχετική άδεια εμπορικής δραστηριότητας). Επιτρέπεται να λάβει μέρος στην Εμποροπανήγυρη μόνο ένας (1) αδειούχος πωλητής ξηρών καρπών (ο οποίος θα διαθέτει τη νόμιμη άδεια). Επιτρέπεται να λάβει μέρος στην Εμποροπανήγυρη μόνο ένας (1) αδειούχος εστιατορίου (κατέχων τη σχετική άδεια). Χορηγούνται έξι (6) άδειες θέσεις (σε μικροπωλητές οι οποίοι θα κατέχουν τη νόμιμη άδεια σύμφωνα με το Ν.2323/95 και τις τροποποιήσεις του), για την πώληση παραδοσιακών ειδών στις εισόδους της Εμποροπανήγυρης. Ως παραδοσιακά είδη θεωρούνται το καλαμπόκι, το κάστανο, τα τυποποιημένα μαντολάτο & παστέλι, το «μαλλί της γριάς». Χορηγείται μόνο μία (1) θέση για τη διαφήμιση προβολή των εμπόρων της Εμποροπανήγυρης και της ευρύτερης περιοχής του Βόλου στην είσοδο του εμπορικού τομέα (κάτοχος σχετικής άδειας). Χορηγούνται διακόσιες είκοσι επτά (231) άδειες θέσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του εμπορικού τομέα, με δυνατότητα αύξησης αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας. Γ. Δικαίωμα Συμμετοχής Λοιπές Δραστηριότητες Η διάθεση των χώρων για τις υπόλοιπες δραστηριότητες της ετήσιας Εμποροπανήγυρης του Δήμου θα γίνει με πρόχειρες προφορικές πλειοδοτικές δημοπρασίες αντίστοιχα ή με απευθείας αναθέσεις, εφόσον οι δημοπρασίες αποβούν άκαρπες. Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης για τις δημοπρασίες της Εμποροπανήγυρης, καθώς και το ποσό της κατώτερης τιμής πρώτης προσφοράς, θα καθορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή (Ν.3852/2010, άρθρο 72, παρ.1 (ε)): 1. Για το χώρο που χρησιμοποιείται από το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 2. Για τη συντήρηση καθαριότητα και εκμετάλλευση τουαλετών και ντους στους χώρους της Εμποροπανήγυρης. 3. Για το χώρο που χρησιμοποιείται για τα οβελιστήρια (ψησταριές) Άρθρο 6 Τρόποι Διάθεσης 6.1. Η διάθεση και κατακύρωση των χώρων του άρθρου 5, παρ. Β της παρούσας θα γίνεται με δημόσιες κληρώσεις, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16

5 του Ν. 3769/09. Τριάντα (30) άδειες θέσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του εμπορικού τομέα θα χορηγούνται σε εμπόρους που είναι δημότες και διατηρούν εμπορικό κατάστημα στα διοικητικά όρια του Δήμου Βόλου. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι, θα διενεργείται δημόσια κλήρωση. Όσοι έμποροι του Δήμου δεν κατοχυρώνουν θέση συμμετοχής, κατά την κλήρωση των τριάντα (30) θέσεων, θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τις υπόλοιπες θέσεις δραστηριοτήτων του εμπορικού τομέα. Α. Ο καθένας από τους δικαιούχους μπορεί να δηλώσει, κατόπιν αιτήσεώς του, τον ακριβή αριθμό των θέσεων που επιθυμεί, ο οποίος σε καμία περίπτωση, σύμφωνα με την παρούσα κανονιστική απόφαση, δεν μπορεί να υπερβεί τις τέσσερις (4) θέσεις. Σε αυτή την περίπτωση αυτοδικαίως θα κατοχυρώνονται στο δικαιούχο και οι όμορες θέσεις κατά αύξοντα αριθμό της κληρωθείσας σε αυτόν θέσης. Β. Η συμμετοχή στην κλήρωση για την κατοχύρωση χώρου θα γίνεται με: 1. Κατάθεση σχετικής αίτησης δελτίου συμμετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος Όνομα Πατρός Α.Δ. Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ Διεύθυνση κατοικίας ΑΦΜ και ΔΟΥ Διεύθυνση της ασκούμενης δραστηριότητας Τομέα Ακριβή θέση του χώρου Τα προς πώληση είδη Τη χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού. 2. Απόδειξη Ταμειακής μηχανής 3. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ 4. Βεβαίωση μη οφειλής (Δημοτική Ενημερότητα) του Δήμου Βόλου (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.). 5. Βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικού φορέα. 6. Φορολογική ενημερότητα 7. Βεβαίωση περί εγγραφής στο αρμόδιο Επιμελητήριο για τους εμπόρους 8. Επικυρωμένο αντίγραφο Άδειας Εμπορικής Δραστηριότητας. Γ. Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν στις δημόσιες κληρώσεις μετά από τον έλεγχο για την πληρότητα των στοιχείων από την υπηρεσία. Δ. Η κατοχύρωση θέσης θα γίνεται με την εφάπαξ καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος χρήσεως του χώρου, αμέσως μετά το τέλος κάθε κλήρωσης χώρου και την ανάδειξη του δικαιούχου του χώρου, ενώ στην συνέχεια θα εκδίδεται η άδεια συμμετοχής.

6 Ε. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών, με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου. Ζ. Σε περίπτωση μη χρήσης του χώρου, το καταβαλλόμενο ποσό παρακρατείται από τον Δήμο, επιστρέφεται δε στον ενδιαφερόμενο, μετά την 1η Σεπτεμβρίου και μόνον εφόσον οι συγκεκριμένοι χώροι έχουν δημοπρατηθεί και έχουν αποδώσει στο Δήμο τουλάχιστον ίσο χρηματικό ποσό. Η. Για την εμπορικότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης, καθορίζονται στο σχεδιάγραμμα ανά τομέα οι θέσεις με τα επιτρεπόμενα προς πώληση είδη, καθώς και οι θέσεις που θα κληρωθούν στους δικαιούχους που ανήκουν σε τοπικά σωματεία (αγροτουριστικοί γυναικείοι συνεταιρισμοί κ.ά.). Τοπικά σωματεία μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις, ύστερα από σχετική απόφαση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, με την οποία θα διευκρινίζεται ο αριθμός και ο χώρος. Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες θέσεις μείνουν αδιάθετες, θα χορηγούνται μέσω κλήρωσης στους υπόλοιπους δικαιούχους του άρθρου 5, παρ. Β. Θ. Για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης και στην περίπτωση κατά την οποία μετά την κλήρωση των θέσεων προκύψει ανάγκη για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων, αρμόδια για την ανταλλαγή αυτή είναι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης Ειδικά για το χώρο του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ ορίζονται τα εξής: Ο ανάδοχος πλειοδότης υποχρεούται, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να καταβάλει στο ταμείο του Δήμου το ήμισυ της τελικής κατακυρωτικής τιμής και το υπόλοιπο την τελευταία εργάσιμη μέρα πριν από την έναρξη της εμποροπανήγυρης. Ο χώρος για την εγκατάστασή του σημειώνεται στο σχεδιάγραμμα. Η χρήση του χώρου αυτού, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ), περιέχει μηχανικά μέσα ψυχαγωγίας, όπως συγκρουόμενα αυτοκίνητα, σιδηροδρόμους, γύρο του θανάτου, ρόδα, αιώρες, σκοπευτήρια, θεάματα κ.ά. συναφή προς αυτή τη μορφή ψυχαγωγίας είδη. Ο παραπάνω χώρος, που σημειώνεται στο σχεδιάγραμμα, παραχωρείται για την εγκατάσταση μόνο ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ και απαγορεύεται ρητώς: - Η τοποθέτηση τυχερών παιχνιδιών (βελάκια). - Η πώληση οποιονδήποτε παιχνιδιών, ψιλικών και γενικά ειδών εμπορικής χρήσης-κατανάλωσης. - Η εγκατάσταση ψησταριών-καντινών (κινητών ή μη) και πλανόδιων πωλητών (σουβλάκια-καλαμπόκια κ.λπ.).

7 - Γενικά, οτιδήποτε δεν έχει σχέση με ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ. Απαγορεύεται η εγκατάσταση δεύτερου ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ σε κάθε δημόσιο, δημοτικό ή ιδιωτικό χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου, σε περιμετρική ακτίνα 800 μέτρων από το χώρο της Εμποροπανήγυρης, ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της Εμποροπανήγυρης και κατά τη διάρκειά της. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις. Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα γίνουν με ευθύνη του πλειοδότη αναδόχου και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη του, σύμφωνα με την ΗD 384/ οδηγία του ΕΛΟΤ και ειδικότερα ΜΕΡΟΣ 7, ΤΜΗΜΑ 711. Ο ανάδοχος υποχρεούται περαιτέρω, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν την ηλεκτροδότηση, να προσκομίσει και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965, άρθρο 2, Υ.Α. Φ.7.5./1816/88/ , ΚΥΑ Φ. Α50/12081/642/ , Υ.Α.Φ.50/503/168/ , όπως ισχύουν). Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος θα χορηγήσει παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ, η δε ευθύνη του περιορίζεται μέχρι το «πήλλαρ» - πίνακα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, στην αρχή της προσωρινής παροχής ηλεκτρικής εγκατάστασης της ΔΕΗ. Σημειωτέον ότι η εγκατάσταση του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ θα είναι εφοδιασμένη με δικό της πίνακα διανομής, τα δε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι καινούργια και κατάλληλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα όσα προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα την ευθύνη έναντι οιουδήποτε τρίτου, τόσο κατά την εγκατάσταση-απεγκατάσταση του Λούνα Παρκ, όσο και κατά τη λειτουργία του. Ο Δήμος Βόλου απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε ζημιά που πιθανόν θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο Δήμος Βόλου δεν διατηρεί και δεν επιφυλάσσεται του δικαιώματος επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα Πάρκ Συντήρηση καθαριότητα και εκμετάλλευση τουαλετών και ντους στους χώρους της εμποροπανήγυρης Α. Ειδικά για τη συντήρηση καθαριότητα και εκμετάλλευση τουαλετών και ντους στους χώρους της Εμποροπανήγυρης που βρίσκονται στον χώρο της εμποροπανήγυρης σύμφωνα με το συνημμένο σχεδιάγραμμα, ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να καταβάλει στο ταμείο του Δήμου εφάπαξ το πόσο της τελικής κατακυρωτικής τιμής. Β. Ο πλειοδότης του διαγωνισμού θα αναλάβει την υποχρέωση συντήρησης και καθαριότητας των τουαλετών σε 24ωρη βάση, κατά τη διενέργεια της εμποροπανήγυρης (από το πρωί της 6 ης Αυγούστου έως και το πρωί της 13 ης

8 Αυγούστου και θα εισπράττει για χρήση της τουαλέτας 0,50 και του ντους 1,00 από κάθε χρήστη. Γ. Ο πλειοδότης του διαγωνισμού υποχρεούται να συμμορφωθεί με τη σχετική νομοθεσία (Δ.Υ. Α1β/8577/1983, άρθρο 25 και τις τροποποιήσεις της (ΦΕΚ 5269/Β /1983)). Άρθρο 7 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Στις Δημοπρασίες Α. Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία εκμίσθωσης του χώρου εγκατάστασης ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, θα καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένη στην Τράπεζα Ελλάδος, για ποσό που θα είναι ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, λόγω εγγυήσεως γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ίδιου ποσού, τα οποία επιστρέφονται στους αποτυχόντες, μετά το πέρας της δημοπρασίας, στον δε τελευταίο πλειοδότη, μετά το τέλος της σύμβασης και εκπλήρωσης όλων των όρων της συμβάσεως. 2. Αξιόχρεο κατά την κρίση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης εγγυητή, ο οποίος υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό, καθιστάμενος για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με το μισθωτή, παραιτούμενος των ευεργετημάτων και των ενστάσεων της διαιρέσεως και διζήσεως. 3. Βεβαίωση του Δημοτικού Ταμείου του Δήμου Βόλου και των νομικών του προσώπων περί μη οφειλής του οποιουδήποτε ποσού προς αυτούς (Δημοτική φορολογική ενημερότητα), από την οποία να εξάγεται ότι αυτός και ο εγγυητής του δεν είναι οφειλέτες. 4. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ σε εμποροπανήγυρη, αν είναι δυνατόν, των πιο πρόσφατων συμμετοχών σε εμποροπανηγύρεις κατά προτεραιότητα: 1) από Δήμους της Μαγνησίας 2) από Δήμους της περιφέρειας της Θεσσαλίας και 3) από Δήμους της υπόλοιπης Ελλάδας. 5. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας υπαίθριου εμπορίου. 6. Υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, καλής εκτέλεσης όλων των όρων του Συμφωνητικού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα συμμορφωθεί με την κείμενη νομοθεσία (γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής μονάδας Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφέρειας, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονομικής καταλληλότητας των ζώων, γνωμάτευση του Συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων», αν πρόκειται για λούνα παρκ, τσίρκο, συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις (όπως το ελαστικό σάλτο) και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την καταλληλότητα των χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,

9 βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών, βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιούμενων αερίων ή άλλων υλών, άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων, κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α 216), βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων, ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου, βεβαίωση της ΔΕΗ και του ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση (Π.Δ. 12/2005 άρθρο 6 και τροποποιήσεις του), καθώς και βεβαίωση πολιτικού μηχανικού για τη στατικότητα των εγκαταστάσεων του Λούνα Παρκ). Ο πλειοδότης οφείλει να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του Λούνα Παρκ τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη της Εμποροπανήγυρης, ώστε να διενεργηθεί αυτοψία από την Επιτροπή «περί θεάτρων και κινηματογράφων», να εκδοθεί η ανάλογη γνωμάτευση και η αντίστοιχη άδεια λειτουργίας από το Δήμο Βόλου. Β. Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία για τη συντήρηση καθαριότητα και εκμετάλλευση τουαλετών και ντους στους χώρους της Εμποροπανήγυρης θα καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας, για ποσό που θα είναι ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς ή λόγω εγγυήσεως γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ίδιου ποσού, τα οποία στους αποτυχόντες επιστρέφονται, μετά το πέρας της δημοπρασίας, στον δε τελευταίο πλειοδότη, μετά το τέλος της σύμβασης και εκπλήρωσης όλων των όρων της. 2. Αξιόχρεο, κατά την κρίση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης εγγυητή, ο οποίος υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό, καθιστάμενος για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με το μισθωτή, παραιτούμενος των ευεργετημάτων και ενστάσεων της διαιρέσεως και διζήσεως. 3. Βεβαίωση του Δημοτικού Ταμείου του Δήμου Βόλου και των νομικών του προσώπων περί μη οφειλής του οποιουδήποτε ποσού προς αυτούς (Δημοτική φορολογική ενημερότητα), από την οποία να εξάγεται ότι αυτός και ο εγγυητής του δεν είναι οφειλέτες. 4. Υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, καλής εκτέλεσης όλων των όρων του Συμφωνητικού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα συμμορφωθεί με τη σχετική νομοθεσία (Δ.Υ. Α1β/8577/1983, άρθρο 25 και τις τροποποιήσεις της (ΦΕΚ 5269/Β /1983)).

10 Γ. Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία εκμίσθωσης του χώρου εγκατάστασης έξι (6) ψησταριών θα καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας, για ποσό που θα είναι ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς ή λόγω εγγυήσεως γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ίδιου ποσού, τα οποία στους αποτυχόντες επιστρέφονται, μετά το πέρας της δημοπρασίας, στον δε τελευταίο πλειοδότη, μετά το τέλος της σύμβασης και εκπλήρωσης όλων των όρων της. 2. Αξιόχρεο, κατά την κρίση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης εγγυητή, ο οποίος υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό, καθιστάμενος για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με το μισθωτή, παραιτούμενος των ευεργετημάτων και ενστάσεων της διαιρέσεως και διζήσεως. 3. Βεβαίωση του Δημοτικού Ταμείου του Δήμου Βόλου και των νομικών του προσώπων περί μη οφειλής του οποιουδήποτε ποσού προς αυτούς (Δημοτική φορολογική ενημερότητα), από την οποία να εξάγεται ότι αυτός και ο εγγυητής του δεν είναι οφειλέτες. 4. Υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, καλής εκτέλεσης όλων των όρων του Συμφωνητικού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι, η ψησταριά θα λειτουργήσει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Α1Β/8577/83 (άρθρα 37,38,39,40) ΦΕΚ 526Β/1983 και τις τροποποιήσεις του. 6. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος τύπου εστιατορίου-ταβέρνας-ψησταριάς, αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας. Η κατακύρωση των θέσεων θα γίνεται με την εφάπαξ καταβολή του αντιτίμου μετά το πέρας της δημοπρασίας και την ανάδειξη των δικαιούχων και στη συνέχεια θα εκδίδεται η άδεια συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη. Άρθρο 8 Περίπτερα (παράγκες) Τρόπος κατασκευής Η κατασκευή των περιπτέρων (παράγκες) θα γίνει από τον κάθε αδειοδοτούμενο συμμετέχοντα ως εξής: όλα τα περίπτερα (παράγκες) θα είναι ομοιόμορφα, διαστάσεων 3 Χ 3 Χ3 (Μ χ Π χ Υ), εκτός από τον τομέα ψησταριών και του εστιατορίου που θα έχουν διαστάσεις 3Χ6Χ3 (Μ χ Π χ Υ), και θα βρίσκονται εντός των οριοθετημένων γραμμών στα νούμερα των θέσεων, όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας και αποτυπώνονται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα που απεικονίζει τη διάταξη της εμποροπανήγυρης. Η κατασκευή τους θα γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή ξυλεία, λαμαρίνες και τέντες.

11 Όσον αφορά τις τέντες, αυτές θα είναι από κατάλληλο υλικό χρώματος λευκού και θα καλύπτουν πλήρως τα ξύλινα μέρη του κάθε περιπτέρου, τα οποία δεν θα είναι εμφανή. Λεπτομερής περιγραφή των προδιαγραφών θα δίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την εξασφάλιση της ομοιομορφίας των κατασκευών. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας των επισκεπτών από την είσοδο στον εμπορικό τομέα θα έχουν πλάτος έξι (6) μέτρα, ενώ οι κάθετοι σε αυτούς διάδρομοι θα έχουν πλάτος τρία (3) μέτρα. Ο κάθε αδειοδοτούμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βεβαίωση από πολιτικό μηχανικό για τη στατική επάρκεια του περιπτέρου του. Ο κάθε αδειοδοτούμενος δε θα μπορεί να ξεπεράσει τις παραπάνω διαστάσεις και να επεκταθεί πέραν της οριοθετημένης γραμμής καθ οιονδήποτε τρόπο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η προσβασιμότητα του κοινού, αλλά και των οχημάτων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, τα οποία θα μπορούν να κινούνται στους διαδρόμους χωρίς εμπόδια, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο αδειοδοτούμενος αναλαμβάνει την ηλεκτροδότηση και τον ηλεκτροφωτισμό του περιπτέρου του. Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα γίνουν με ευθύνη του πλειοδότη αναδόχου και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη του, σύμφωνα με την ΗD 384/ οδηγία του ΕΛΟΤ και ειδικότερα ΜΕΡΟΣ 7, ΤΜΗΜΑ 711. Ο ανάδοχος υποχρεούται περαιτέρω, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν την ηλεκτροδότησή του, να προσκομίσει και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ( Ν.4483/1965 αρ. 2, Υ.Α.Φ.7.5./1816/88/ , ΚΥΑ Φ. Α50/12081/642/ , Υ.Α.Φ.50/503/168/ , όπως ισχύουν). Σημειωτέον ότι κάθε περίπτερο θα είναι εφοδιασμένο με δικό του πίνακα διανομής, τα δε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι καινούργια και κατάλληλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα όσα προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο. Ο κάθε αδειοδοτούμενος, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την ασφάλεια του προσωπικού, κατά την εκτέλεση των εργασιών, αλλά και έναντι τρίτων. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος θα χορηγήσει παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον εκμισθωτή του περίπτερου (παράγκας), η δε ευθύνη του περιορίζεται μέχρι το πήλλαρ διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας στην αρχή της προσωρινής παροχής ηλεκτρικής εγκατάστασης της ΔΕΗ. Ο Δήμος Βόλου απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε ζημία που πιθανόν θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αδειοδοτούμενου. Ο Δήμος Βόλου δεν διατηρεί και δεν επιφυλάσσεται του δικαιώματος επίβλεψης της κατασκευής και ηλεκτροδότησης των περιπτέρων. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή των περιπτέρων έως τις 2 Αυγούστου του τρέχοντος έτους και να έχουν προσκομίσει τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά προκειμένου να συνδεθούν με τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου Βόλου

12 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 9 Η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης εξουσιοδοτείται να ρυθμίσει άμεσα κατά την κρίση της οποιοδήποτε θέμα ανακύψει, κατά την προετοιμασία της διοργάνωσης και, σε εξαιρετικές περιστάσεις ανάγκης διάθεσης περισσότερων χώρων Εμποροπανήγυρης, πέραν αυτών που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. Β της παρούσας, έχει τη δυνατότητα να προσθέσει νέους χώρους και να καθορίσει το τίμημα του τέλους χρήσεως. Άρθρο 10 Η επικύρωση των πρακτικών θα γίνει αμέσως από το Δημοτικό Συμβούλιο με την παραίτηση των υπόλοιπων συμμετεχόντων στην κλήρωση και την άμεση καταβολή του τέλους χρήσεως του χώρου στο Ταμείο του Δήμου Βόλου από τον τελευταίο δικαιούχο, η οποία θα αποδεικνύει και την κατακύρωση. Άρθρο 11 Σε περίπτωση τυχόν αρνήσεως καταβολής από ενδιαφερόμενο, πραγματοποιείται νέα κλήρωση, ο δε αρνηθείς την καταβολή του τέλους αποκλείεται να συνεχίσει τη συμμετοχή του στις κληρώσεις. Άρθρο 12 Α. Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται στον εμπορικό τομέα είναι: Τεχνητά & αποξηραμένα Ανθή Φυτά Ασημικά και Faux Bijou (Φο Μπιζού) Βιβλία Είδη Αυτοκινήτου Αγροτικά εργαλεία μηχανήματα Είδη Λαϊκής Τέχνης Είδη Δώρων Είδη Οικιακής Χρήσης Υαλικά & Είδη Μπάνιου Καλλυντικά Λευκά είδη Εκκλησιαστικά Είδη Μικρά Ζώα και Ιχθείς Αξεσουάρ Μικρών Ζώων & Ιχθύων Είδη Ένδυσης Υπόδησης Αξεσουάρ Ένδυσης Παιδικά παιχνίδια Ηλεκτρονικά Είδη παντοπωλείου Ψιλικά

13 Παραδοσιακά γλυκά προϊόντα Βιολογικά οικολογικά προϊόντα Β. Το έντυπο της Άδειας συμμετοχής εγκατάστασης στην παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη Αισωνίας, από 6 Αυγούστου έως 13 Αυγούστου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία Δικαιούχου : Ονοματεπώνυμο :. ΑΦΜ Αρ. θέσεων κ.λ.π. :. :. Ενοίκιο χώρου : Έκπτωση : Καταβολή : Αρ. Διπλ. Είσπραξης :. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ο κάθε αδειοδοτούμενος συμμετέχων αναλαμβάνει τα έξοδα και τις διαδικασίες για την κατασκευή του περιπτέρου (παράγκα), καθώς και για την ηλεκτροδότηση του χώρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και νομοθεσίες που αφορούν την εργασία αυτή. 2. Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου ή παράγκας από τους δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιμοποίησή του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατίθεται ο χώρος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία Ταμειακής Μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση χώρου, το αντίτιμο προσαυξάνεται κατά 2.000,00 σε βάρος του δικαιούχου, σύμφωνα με την άδεια χρήσης. 3. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του χώρου της Εμποροπανήγυρης θα διέπονται από την κειμένη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλειά τους. Ουδεμία ευθύνη υπέχει ο Δήμος Βόλου, αφού όλες οι κατασκευές και συνδέσεις θα γίνουν υπό την επίβλεψη και αποκλειστική ευθύνη του ηλεκτρολόγου / μηχανολόγου του αδειοδοτούμενου συμμετέχοντα. 4. Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρογεννητριών και γενικά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στο χώρο της εμποροπανήγυρης, για λόγους ασφαλείας, πυρασφάλειας και ισοκατανομής των ηλεκτρικών φορτίων. 5. Επιβάλλεται η προμήθεια ενός πυροσβεστήρα 6 κιλών σκόνης σε κάθε μισθωτή χώρου, ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα συνοδεύεται με βεβαίωση καταλληλότητας από τον προμηθευτή του. 6. Απαιτείται βεβαίωση πυρασφάλειας για τις ψησταριές-καντίνες κ.λ.π. που χρησιμοποιούν υγραέριο. 7. Απαγορεύεται το κλείσιμο των διαδρόμων με εμπορεύματα κ.λ.π., το πλάτος των οποίων έχει υπολογισθεί για τη διέλευση των πολιτών και κυρίως των πυροσβεστικών οχημάτων, ασθενοφόρων & περιπολικών. Σε

14 περίπτωση παράβασης, θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ήμισυ της τιμής της παράγκας, για κάθε φορά που θα σημειώνεται παράβαση. 8. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατακύρωση χώρων στην Εμποροπανήγυρη είναι: α. η προσκόμιση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου ή επαγγέλματος, η βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και η απόδειξη ταμειακής μηχανής με τα στοιχεία του συμμετέχοντα. β. η συμπλήρωση και υπογραφή της σχετικής αίτησης δελτίου συμμετοχής και Συμφωνητικού, μεταξύ του ενδιαφερόμενου και του Δημάρχου. 9. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε προς τους παραπάνω όρους, ο Δήμος Βόλου: α. θα αποκλείσει αυτούς από το δικαίωμα της κλήρωσης για την επόμενη χρονιά. β. θα διακόπτει τη χορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος και την εν γένει λειτουργία του μισθίου, ο μισθωτής θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα διατίθεται ο χώρος και γενικά θα λαμβάνεται κάθε νόμιμο μέτρο προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δήμου. 10. Δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή σε ό,τι αφορά το τίμημα μετά την κατακύρωση σε σχέση με τον αντίστοιχο χώρο, όπως αυτός φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα. 11. Όποιος συμμετέχει στην Εμποροπανήγυρη συνεπάγεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού. 12. Το Δημοτικό Συμβούλιο με σχετική του απόφαση θα ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης. 13. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Εμποροπανήγυρη μπορούν να προμηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του Δ.Σ. για ενημέρωσή τους από το Δήμο Βόλου ή από την ιστοσελίδα αυτού (http://www.volos-city.gr) 14. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αρμόδια είναι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης του Δήμου Βόλου. 15. Για τους συμμετέχοντες στην Εμποροπανήγυρη για την εκμετάλλευση των θέσεων του άρθρου 5, παρ. Β της παρούσας, οι οποίοι είναι δημότες Βόλου, θα χορηγείται επιπλέον έκπτωση 20% επί των τιμών των θέσεων, η οποία χορηγείται μόνο κατά τη διενέργεια των κληρώσεων. Για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα δεν θα παρέχεται καμία έκπτωση. Η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού από το Δήμο. 16. Μετά τη διενέργεια των κληρώσεων, τυχόν αδιάθετες θέσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παρ. Β, μπορούν να διατίθενται απευθείας, μετά από σχετική απόφασης της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, ενώ η τελική τιμή διάθεσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την τιμή που έχει καθοριστεί από την Οικονομική Επιτροπή ως τέλος χρήσης ανά θέση. 17. Η κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής θα πραγματοποιείται το μήνα Ιούνιο, τις εργάσιμες μέρες του πρώτου δεκαπενθημέρου.

15 18. Οι κληρώσεις, καθώς και οι επαναληπτικές κληρώσεις για τους αδιάθετους χώρους θα διενεργούνται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Στις επαναληπτικές κληρώσεις για τους αδιάθετους χώρους έχουν δικαίωμα όλοι οι συμμετέχοντες ασχέτως εάν πληρούν τον όρο των τεσσάρων (4) θέσεων, με προτεραιότητα στους συμμετέχοντες που, κατά την πρώτη κλήρωση, δεν κατοχύρωσαν θέση συμμετοχής. 19. Οι κληρώσεις θα διενεργούνται από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης, η οποία απαρτίζεται από τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους και δύο (2) δημοτικούς υπαλλήλους, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 20. Ο Δήμος Βόλου έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει χώρο, στον οποίο θα πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, χορευτικές παραστάσεις και εν γένει δρώμενα από το χώρο των παραστατικών τεχνών), που θα διοργανώνονται από υπηρεσίες ή/και οργανισμούς του Δήμου Βόλου. Στόχος της διοργάνωσης αυτού του είδους εκδηλώσεων είναι η τόνωση της κίνησης της Εμποροπανήγυρης αλλά και η αναβάθμισή της σε πολιτιστικό γεγονός. Ο παρών Κανονισμός θα αρχίζει να εφαρμόζεται δέκα (10) ημέρες μετά τη δημοσίευσή του, κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ).

- Τις διατάξεις του άρθρου 6 & 3 του Π.Δ. 12/2005.

- Τις διατάξεις του άρθρου 6 & 3 του Π.Δ. 12/2005. «ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος φαρκαδόνας

Ο Δήμαρχος φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φαρκαδόνα, 28-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ. 9338 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2015 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

23/6/2015 : & : 2015

23/6/2015 : & :       2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ ΒΟ Ταχ. ιεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥΘ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Άρθρο 1 ο : Προσδιορισμός του νομικού πλαισίου που διέπει τον διαγωνισμό και την σύμβαση Άρθρο 2 ο : Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ:

Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αρωνιάδικα Κυθήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΝΟΜΟΣ:ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.16326 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Διεύθυνση:Μισσίρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν: Α. Τις διατάξεις: Του Ν. 3463/2006 και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, η διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 04-07-2014 Αριθμ.πρωτ.: 12440 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΣΩΛΞ-7ΕΥ Λάρισα 02-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477 ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 30 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 46625 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό.. σελ 3 Άρθρο 1 ο : Γενικές Αρχές Στόχοι. σελ. 3 Άρθρο 2 ο : Ρύθμιση και ισχύς Εφαρμογής του Κανονισμού σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΔA: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Πρωτοκόλλου 11284/2015-28/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Πρωτοκόλλου 11284/2015-28/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Πρωτοκόλλου 11284/2015-28/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 (CPV:92332000-7)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 15.10.2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78 Ταχ. Κώδ.: 132 31 Τηλέφωνο: 213 2024498-489 Email: katasthmata@petroupoli.gov.gr Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα