ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Η ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) Στον προϋπολογισμό του ΟΠΑΝ οικ. έτους 2014 έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.Ε Ανάλογη πίστωση θα προβλεφτεί στον προϋπολογισμό του ΟΠΑΝ οικ. έτους ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών 2. Τεχνική περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) 3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) 4. Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ) 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τις υπηρεσίες Λειτουργίας, Συντήρησης και επισκευής άνευ υλικών του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού του Δημοτικού θεάτρου Πειραιά Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός Από την υπογραφή της σύμβασης έως δώδεκα (12) μήνες ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΚΑΕ: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΣ Φόρος εισοδήματος 8% Ν. 2198/94 & 0,10% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, άρθρο 4 παρ.3 του Ν. 4013/2011 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ΟΠΑΝ και υπολογίζεται στο σύνολο της προσφοράς ΤΙΜΗ (συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις) Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α Β Α+Β 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Άρθρο 1 ο Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής άνευ υλικών των κάτωθι εγκαταστάσεων : - Διαχείριση λειτουργία του κεντρικού συστήματος ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (B.M.S.), - των συστημάτων κλιματισμού θέρμανσης αερισμού, - των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, - των εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης, αντικεραυνικής προστασίας, και ασθενών ρευμάτων, - του υποσταθμού μέσης τάσης - του συστήματος παθητικής- ενεργητικής πυροπροστασίας, - της εγκατάστασης φυσικού αερίου, - των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΔΘΠ, - διάφορες οικοδομικές μικροεργασίες. Άρθρο 2 ο Για τη συνολική διάρκεια της σύμβασης, το ανθρώπινο δυναμικό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει κατ ελάχιστον να συμπεριλάβει τις ειδικότητες όπως αυτές προκύπτουν από την κάτωθι νομοθεσία : Το Ν.Δ. 1150/1949 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ αριθ. 6422/1934 νόμου περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού. Το Ν. 3982/ΦΕΚ Α 143/ «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Β.Δ. της 16/ «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέσεως και λειτουργίας αυτών». ( Α 82 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Π.Δ. 115/ ΦΕΚ 200 / Α / «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης. Καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις 3

4 Το Π.Δ. 108/ ΦΕΚ 141 / Α / «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα απαιτούνται: Ένας (1) Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Mηχανικός (πτυχιούχος πολυτεχνείου): Ο Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ως επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη, τον έλεγχο, τη συντήρηση και την επισκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ΔΘΠ και θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε ανάλογο χώρο (Θέατρο, χώρο συναυλιών, λυρικό θέατρο κ.λ.π.) Ένας (1) Εγκαταστάτης - Ηλεκτρολόγος: Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των Η/Μ και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου. Είναι κάτοχος άδειας Α Ειδικότητας, 4ης Ομάδας, της υψηλότερης 6 ης βαθμίδας και εργάζεται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του ανωτέρω Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου, πτυχιούχου Μηχανικού. Ένας (1) Εγκαταστάτης ( Συντηρητής ): Ο Εγκαταστάτης ( Συντηρητής ) μηχανο λογικών εγκαταστάσεων είναι αδειούχος 2ης ειδικότητας, 3ης βαθμίδας είναι ο τεχνικός υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου. Άρθρο 3 ο Άπαντες οι ανωτέρω θα πρέπει να κάνουν αναγγελία έναρξης εργασιών στην περιφέρεια και την επιθεώρηση εργασίας. Η ευθύνη ορισμού τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας είναι του αναδόχου. Επίσης ο ασκών την συντήρηση υποχρεούται όπως προβαίνει το ταχύτερο δυνατό μόλις ειδοποιείται από τον ΟΠΑΝ για έκτακτη βλάβη, στην αποκατάσταση. Η αποκατάσταση συνήθων βλαβών περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του συντηρητή. Άρθρο 4 ο Το απασχολούμενο προσωπικό δεν μπορεί να είναι λιγότερο από τρία (3) άτομα, ένα ανά κατηγορία όπως περιγράφονται στα ανωτέρω τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σύμφωνα με τις απαιτούμενες ενέργειες για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου. Αυτοί πρέπει να εφοδιάζονται παρά του ασκούντος την συντήρηση δια των κατάλληλων υλικών, μικροϋλικών, οργάνων και μέσων δια τον κανονικό έλεγχο και την καλή συντήρηση. Ως πάντα ταύτα αναφέρονται στα άρθρα του Π.Δ. 28/80 4

5 Άρθρο 5 ο Επίσης ο ασκών την συντήρηση υποχρεούται όπως προβαίνει το ταχύτερο δυνατό μόλις ειδοποιείται από τον ΟΠΑΝ για έκτακτη βλάβη, στην αποκατάσταση. Η αποκατάσταση συνήθων βλαβών περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του συντηρητή. Σε περίπτωση βλάβης λόγω αποδεδειγμένης πλημμελούς συντηρήσεως εκ μέρους του έχοντος την υποχρέωση, αυτός υποχρεούται να την αποκαταστήσει χωρίς καμία αξίωση από τον ΟΠΑΝ, επιβαρυνόμενος και τα έξοδα τυχόν φθαρμένων ανταλλακτικών που θα προέρχονται από την πιο πάνω αναφερόμενη αιτία. Οι εργασίες επισκευής και αντικατάστασης ανταλλακτικών θα κοστολογούνται με βάση τον προϋπολογισμό του συντηρητή και έγκριση της επιβλεπούσης Υπηρεσίας. Άρθρο 6 ο Οι εργασίες θα εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και κατά την κρίση του επιβλέποντα. Για κάθε εργασία πέραν της συνήθους συντήρησης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει κατάλογο των εκτελεσθεισομένων εργασιών και των προμηθευθεισομένων υλικών προς έγκριση από τον επιβλέποντα. Τα της επιβλέψεως των έργων και εργασιών καθορίζονται από τα άρθρα 6 & 7 του Π.Δ. 28/80. Η απασχόληση του προσωπικού θα ορίζεται βάσει των αναγκών και απαιτήσεων των εκδηλώσεων και του προγράμματος του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και βάσει των υποδείξεων του Τεχνικού Διευθυντή και η παρουσία δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα έξι ώρες (36) εβδομαδιαίως ανά απασχολούμενο.. Άρθρο 7 ο Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται όπως επισκεφθούν τους χώρους του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ώστε επιτόπου να λάβουν γνώση όλων των χώρων, που υπάγονται στο Διαγωνισμό και με την υποβολή της προσφοράς τους θεωρείται ότι ανεπιφύλακτα έλαβαν πλήρη γνώση αυτών. Πειραιάς, 5/03/2014 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διαχείριση λειτουργία του κεντρικού συστήματος ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (B.M.S.) 2. των συστημάτων κλιματισμού θέρμανσης αερισμού 3. των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης 4. των εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης, αντικεραυνικής προστασίας, και ασθενών ρευμάτων 5. του υποσταθμού μέσης τάσης 6. του συστήματος παθητικής- ενεργητικής πυροπροστασίας 7. της εγκατάστασης φυσικού αερίου 8. των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΔΘΠ 9. διάφορες οικοδομικές μικροεργασίες 6

7 Σύνολο ,30 Φ.Π.Α. 23% ,70 Γενικό σύνολο δαπάνης ,00 Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές αγοράς σε αντίστοιχες υπηρεσίες. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται παρακράτηση φόρου καθώς και διάφορα έξοδα, όπως μετακίνηση προσωπικού. Πειραιάς, 5/03/2014 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» Ο Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης θα διενεργηθεί στις 3/04 /2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ., ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού, στο κτίριο διοίκησης του Οργανισμού με τους ακόλουθους όρους: ΑΡΘΡΟ 1 ο Προϋπολογισμός 1.1 Η δαπάνη για την παροχή των υπηρεσιών: «Λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά», έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 1.2 Στον προϋπολογισμό του ΟΠΑΝ οικ. έτους 2014 έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. Ανάλογη πίστωση θα προβλεφτεί στον προϋπολογισμό του ΟΠΑΝ οικ. έτους ΑΡΘΡΟ 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Στοιχεία Διαγωνισμού 2.1 Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με: Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006. Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια. Την αρ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το Π.Δ. 28/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. Τις διατάξεις της περίπτ. ε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και τα άρθρα του Ν. 3463/2006. Το άρθρο 5 του Ν. 3469/2006, την παρ. 5 του άρθρου 15 του Π.Δ. 28/1980 καθώς και το άρθρο 3 του Ν. 3548/2007 8

9 Λόγω της έλλειψης εγκεκριμένων τεχνικών κανονισμών για τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με : 1. Το κανονισμό εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. 2. Το κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) 3. Το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ( ΦΕΚ Β 844/ ) «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις». 4. Τις οδηγίες του φορέα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) και των λοιπών σχετικών προδιαγραφών και κανονισμών των Ο.Κ.Ω.. 5. Το Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ., τις τεχνικές οδηγίες των εταιρειών Η/Μ συσκευών και του αναδόχου. 6. Τις υποδείξεις του επιβλέποντα. 7. Πάσα άλλη διάταξη η οποία ήθελε ισχύσει κατά το χρόνο εκτέλεσης της εργασίας 2.2 Τα στοιχεία του διαγωνισμού θα είναι : 1. Η διακήρυξη. 2. Η συγγραφή υποχρεώσεων. 3. Η τεχνική έκθεση. 4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 5. Ο προϋπολογισμός προσφοράς. Άρθρο 3 ο Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού 3.1 Ο διαγωνισμός (παραλαβή προσφορών) θα διεξαχθεί μετά την πάροδο τουλάχιστον 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης του διαγωνισμού στο ΦΕΚ, ήτοι την 3/04/2014 ημέρα Πέμπτη. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού: πμ. Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 9.30 πμ. 3.2 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΟΠΑΝ, στην διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 6, Πλαζ Βοτσαλάκια Καστέλα, Πειραιάς Τ.Κ , ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, με σφραγισμένες γραπτές προσφορές σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα για το χρόνο και τρόπο υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού. Άρθρο 4 ο Δεκτοί στο διαγωνισμό και δικαιολογητικά συμμετοχής Για τον ανωτέρω διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και οι κοινοπραξίες 9

10 Οι ανωτέρω θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου, στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών δημοσίου με απόφαση του αρμόδιου φορέα. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της κοινοπραξίας. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της παροχής υπηρεσίας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. Για να γίνουν δεκτοί οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα με τη σειρά που αναφέρονται κατωτέρω: 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 2. Πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου Επιμελητηρίου από το οποίο θα φαίνονται η εγγραφή τους σε αυτό, το είδος των εργασιών τους και η άσκηση τους κατά το τρέχον οικονομικό έτος ή πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία: 1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 2. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται β)δεν έχουν καταδικασθεί σε οποιοδήποτε αδίκημα και ιδιαίτερα σε την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. αδίκημα σχετικό με 10

11 γ)δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. δ)δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) ), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία: ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) ), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι: α)δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. β) δεν έχει αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. γ)δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα, κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, και γενικά η επιχείρηση του δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα, δ)δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την υπηρεσία 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α) ), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία: ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, καθώς και των συναφών με αυτή διατάξεων των κείμενων νόμων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως και ότι συνέταξε την προσφορά του, αφού προέβη σε αυτοψία των χώρων που θα παρέχει τις υπηρεσίες του. 6. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή (ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους),από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε 11

12 χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. 7. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να π ροκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. 8. γ ια διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. ΦΕΚ Δημοσίευσης του Καταστατικού Σύστασης της Α.Ε. ΦΕΚ Δημοσίευσης του ισχύοντος Καταστατικού της Α.Ε. Πρόσφατη Βεβαίωση της αρμόδιας διοικητικής αρχής περί καταστατικού και μη λύσεως της εταιρείας. των τροποποιήσεων ή μη του Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. εκπροσώπησης και νομιμοποίησης για διαγωνιζόμενους με μορφή Ε.Π.Ε. ΦΕΚ Δημοσίευσης του Καταστατικού Σύστασης της Ε.Π.Ε. ΦΕΚ Δημοσίευσης του ισχύοντος Καταστατικού της Ε.Π.Ε. Πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου πρωτοδικείου για τις τυχόν τροποποιήσεις ή μη του καταστατικού και μη λύσεως της εταιρείας. Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. εκπροσώπησης και νομιμοποίησης για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. & Ε.Ε. Καταστατικό Σύστασης της Ο.Ε. & Ε.Ε. Ισχύον Καταστατικό της Ο.Ε. & Ε.Ε. (επικυρωμένα νομίμως) Πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου πρωτοδικείου για τις τυχόν τροποποιήσεις ή μη του καταστατικού και μη λύσεως της εταιρείας Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Στην περίπτωση συμμετοχής Νομικού ή φυσικού προσώπου της ημεδαπής ή αλλοδαπής απαιτείται πλέον των ανωτέρων δικαιολογητικών και η προσκόμιση αποδεικτικού μόνιμης επαγγελματικής Δ/νσης στο εσωτερικό. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 12

13 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του διαγωνιζόμενου, που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους συμμετέχοντες, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που πρόκειται για πιστοποιητικά- έγγραφα σε ξένη γλώσσα θα πρέπει αυτά να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, από επίσημη μεταφραστική αρχή και να φέρουν την σφραγίδα APOSTILLE όπου αυτό είναι απαραίτητο με βάση την κείμενη νομοθεσία. Ο Ανάδοχος οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει στο Ν.Π.Δ.Δ. τα πρωτότυπα έγγραφα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. η κατατιθέμενη από αυτόν εγγύηση συμμετοχής. Άρθρο 5 ο Οικονομικά Κριτήρια και Δικαιολογητικά αξιολόγησης των διαγωνιζομένων Σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής προσφοράς, θα αναφέρονται οι ημέρες και οι ώρες εργασίας εκάστου των εργαζομένων, το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά πάσης φύσεως αποδοχές αυτών καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τις παραπάνω αποδοχές. Άρθρο 6 ο Τεχνικές και Επαγγελματικές Ικανότητες Διαγωνιζομένων και Δικαιολογητικά αξιολόγησης αυτών. Οι τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες των συμμετεχόντων αποδεικνύονται με ποινή αποκλεισμού με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών ως κατωτέρω: Ονομαστικό κατάλογο με τα τυπικά και επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα παράσχει τις υπηρεσίες, επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα και να επιβεβαιώνεται από επισυναπτόμενες μισθολογικές καταστάσεις ή καταστάσεις προσωπικού που υποβάλλονται από την εταιρεία σε φορείς όπως η Επιθεώρηση Εργασίας, το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΔ κλπ, βεβαιώσεις έργων, συμβάσεις, τιμολόγια, ΑΠΥ, βεβαιώσεις εργοδότη ή άλλα συναφή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η απασχόληση του υποψηφίου αναδόχου και των μελών σε περίπτωση κοινοπραξίας σε συναφές έργο ή σε φορέα που έχει υλοποιήσει τα σχετικά έργα και για τα οποία υποβάλλονται οι σχετικές βεβαιώσεις έργων και αφορούν τα τρία (3) τελευταία χρόνια. Επίσης, φωτοαντίγραφα επικυρωμένα των πτυχίων και των αδειών του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο και αποδεικτικά εμπειρίας όπου απαιτείται. 13

14 Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναγράφονται στο άρθρο αυτό και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού καθιστά την προσφορά απορριπτέα. Όλα τα ανωτέρω υποβάλλονται στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς Άρθρο 6 ο Χρόνος και Τρόπος υποβολής των προσφορών Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται απευθείας ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΟΠΑΝ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6,ΠΛΑΖ ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ, ΚΑΣΤΕΛΛΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 9.30π.μ. ώρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Η προθεσμία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις 2/04/2014, ημέρα και ώρα Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού στις 3/04/2014 μέχρι ώρα 9:30 π.μ όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης διακήρυξης. Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στον ΟΠΑΝ εκπρόθεσμα ή κατατίθενται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σ αυτούς που τις υπέβαλαν εκπρόθεσμα. Άρθρο 7 Ο Τρόπος σύνταξης των προσφορών 7.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 7.2 Οι προσφορές με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο. Πάνω στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, δηλαδή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΟΠΑΝ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 14

15 ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με αυτήν στοιχεία σε τρεις (3) ανεξάρτητους επιμέρους φακέλους και ειδικότερα, ως εξής: α. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε χωριστό φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». β. Τα τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 7.4 Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 7.5 Οι προσφορές υπογράφονται είτε από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους είτε από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Άρθρο 8 Ο Τρόπος διενέργειας του Διαγωνισμού 8.1 Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η επιτροπή Διαγωνισμού όμως, έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από οποιονδήποτε διαγωνιζόμενο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες. Αποκλείονται του διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε ιδιαίτερους υποφακέλους, τα δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία και τα οικονομικά στοιχεία. Επίσης, 15

16 αποκλείονται του διαγωνισμού όσοι διαγωνιζόμενοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 8.2 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Άρθρο 9 Ο Αξιολόγηση προσφορών 9.1 Για την τελική επιλογή του αναδόχου θα ληφθούν υπ όψιν: α) η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε γ) η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα τιμή της αγοράς. Επίσης, θα εξετασθεί η φερεγγυότητα των αναδόχων, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες. 9.2 Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή από εκείνους των οποίων οι προσφορές (τεχνική προσφορά) έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ο ΟΠΑΝ τελικά θα αναθέσει τη σύμβαση στον προσφέροντα του οποίου η προσφορά έχει γίνει αποδεκτή και έχει προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για τις Υπηρεσίες «Λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρομηχαν ολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά». 9.3 Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 9.4.Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 9.5 Η ενημέρωση των διαγωνιζομένων θα γίνει με αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) του πρακτικού της επιτροπής, με αποδεικτικό αποστολής. Άρθρο 10 Ο Ενστάσεις 10.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο ΟΠΑΝ εγγράφως, ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης έως και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή παραλαβής της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του 16

17 διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης. β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. γ. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο τελικά αποφασίζει Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Άρθρο 11 Ο Αποτελέσματα κατακύρωση 11.1 Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της αναθέτουσας αρχής Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μη κατακύρωσης του διαγωνισμού εφόσον συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους ακόλουθους λόγους: α. Εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό. β. Εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού. Άρθρο 12 Ο Εγγυήσεις 12.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α. και θα έχει ισχύ για τουλάχιστον 150 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και κατατίθενται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή επίσης τραπεζική επιταγή στο όνομα του Νομικού Προσώπου. 17

18 β. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης Εγγύηση καλής εκτέλεσης α. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. β. Η εγγύηση αυτή κατατίθεται προ ή κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών- μελών, αυτό το δικαίωμα συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική. Άρθρο 13 Ο Φόροι- Τέλη Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού. Άρθρο 14 Ο Γλώσσα σύνταξης προσφορών- Ισχύς Προσφορών 14.1 Οι προσφορές, οικονομικές και τεχνικές, θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες, ή άλλες διορθώσεις. Εάν υπάρχει στη προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η τιμή της οικονομικής προσφοράς θα δοθεί σε Ευρώ και θα περιλαμβάνει όλες τις κρατήσεις καθώς και κάθε νόμιμη επιβάρυνση. Το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η εν λόγω προσφορά θα αναφέρεται αριθμητικά και ολογράφως. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος όταν ανοιχτεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του Ευρώ προς τα ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού, λόγω του χρόνου που απαιτείται για την αξιολόγηση των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ΟΠΑΝ μπορεί χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις, να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο τριών (3) μηνών, κάνοντάς το γνωστό εγγράφως στους διαγωνιζόμενους. 18

19 Άρθρο 15 Ο Τόπος παροχής- Διάρκεια του έργου 15.1 Ο τόπος των ζητούμενων υπηρεσιών είναι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά Οι αναφερόμενες στη μελέτη εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τη μελέτη. Ο ΟΠΑΝ διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς και με όλες τις συνέπειες που ήθελε προκύψουν σε βάρος του συντηρητή. Σε περίπτωση που δεν καταγγελθεί από κανένα συμβαλλόμενο, η παρούσα σύμβαση μπορεί να παρατείνεται για άλλους έξι (6) ακόμη μήνες, εφόσον ο ΟΠΑΝ θα το κρίνει συμφέρον και σκόπιμο με το ίδιο τίμημα (άρθρο 41 του Π.Δ. 28/80 ). Άρθρο 16 Ο Τρόπος πληρωμής Αναθεώρηση τιμών 16.1 Ο ανάδοχος θα αμείβεται έναντι των παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε μήνα σύμφωνα με τις εκτελεσθείσες εργασίες του προηγούμενου μήνα, με την έκδοση και υποβολή των σχετικών φορολογικών στοιχείων και δικαιολογητικών και μετά από την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών από το αρμόδιο όργανο του ΟΠΑΝ και με την προσκόμιση τιμολογίου του αναδόχου Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής Η προσφερθείσα αμοιβή είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Αποκλείεται δε οποιαδήποτε αναθεώρηση της συμφωνηθείσας αμοιβής και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου της υπηρεσίας που θα παρέχει για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 17 Ο Υποχρεώσεις αναδόχου 17.1 Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που την συνοδεύουν. 19

20 17.3 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές, τις Υπηρεσίες του στο Δημοτικό Θέατρο Για την εργασία συντήρησης κ.λ.π. θα συνταχθούν φάκελοι Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ. και θα ακολουθούνται οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας για κάθε εργασία. Ομοίως ο ασκών την συντήρηση πρέπει να τηρεί ειδικό βιβλίο ευρισκόμενο σε θέση ασφαλή, εις το οποίο θα αναγράφονται όλες οι επιθεωρήσεις, επισκευές και κάθε είδους αλλαγές. Θα υπογράφεται δε παρά του ιδίου μετά από κάθε επιθεώρηση, ως επίσης και παρά του επιβλέποντος. Ο ανάδοχος κατά την τήρηση των καθηκόντων του οφείλει ανελλιπώς να συνεργάζεται με το προσωπικό του ΟΠΑΝ και του Δημοτικού Θεάτρου καθώς επίσης και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Τεχνικού Διευθυντή (όπως αυτός θα προκύψει από τον διαγωνισμό Συμβουλευτικής Υποστήριξης παρακολούθησης - εκτέλεσης των λειτουργιών του Δημοτικού θεάτρου), υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση του έργου Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας του απασχολούμενου από αυτήν προσωπικού και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου Οι υπηρεσίες θα εκτελούνται κάτω από τις οδηγίες και την επίβλεψη του Τεχνικού Διευθυντή και θα είναι υποχρεωτικές για το απασχολούμενο προσωπικό Το απασχολούμενο προσωπικό θα πρέπει να τυγχάνει και της έγκρισης του ΟΠΑΝ. Ειδικότερα ο ΟΠΑΝ έχει το δικαίωμα να ζητήσει εφόσον κρίνει αναγκαίο αντικατάσταση αυτού Ο ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημίες που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών. Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στις λοιπές μηχανές ήχου, εικόνας, φωτισμού και σκηνής βαρύνουν τον ανάδοχο Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο προσωπικό στην ανατιθέμενη υπηρεσία και είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει το απασχολούμενο προσωπικό, με πλήρη κοινωνική ασφάλιση και να τηρεί όλους τους ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία (εργατική νομοθεσία) και τις διατάξεις για ακριβές ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων κ.λπ. και ευθύνεται δε μόνο αυτός αποκλειστικά, έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από τα παραπάνω. 20

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε ανοικτό δημόσιο και μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της μεταφόρτωσης, μεταφοράς και απόρριψης σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας. Η εκτέλεση της υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 30-09-09 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 4224 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χαϊνά 89 Ταχ. Κώδ.: 34 100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα