ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. 9 / 14 Έδρα : Αγίου Δημητρίου 55 Κ.Α: Τηλ. : Fax : 210.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. 9 / 14 Έδρα : Αγίου Δημητρίου 55 Κ.Α: 35.7135.01 Τηλ. : 2132007747 Fax : 210."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υπαίθριων μηχανημάτων Άθλησης 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. 9 / 14 Έδρα : Αγίου Δημητρίου 55 Κ.Α: Τηλ. : Fax : Προυπολογισμός: ,00 με Φ.Π.Α 23% ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για την προμήθεια και εγκατάσταση υπαίθριων μηχανημάτων Άθλησης Στην τιμή των υλικών περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση. Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν :# ,00 # Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23%. Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί πίστωση, στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2014 στον Κ.Α Άγιος Δημήτριος Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υπαίθριων μηχανημάτων Άθλησης 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. 9 / 14 Έδρα : Αγίου Δημητρίου 55 Κ.Α: Τηλ. : Fax : Προυπολογισμός: ,00 με Φ.Π.Α 23% ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα όργανα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Οι άξονες και όλα τα κινητά μέρη δε θα πρέπει να χρειάζονται μελλοντική λίπανση και τακτική συντήρηση από το δήμο. Καθώς το υπαίθριο γυμναστήριο θα λειτουργεί χωρίς την παρουσία γυμναστή τα όργανα θα πρέπει να φέρουν ευανάγνωστες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και ενημέρωσης ως προς τους ασκούμενους μύες στην Ελληνική Γλώσσα. Οι εν λόγω ταμπέλες θα πρέπει να είναι μεγάλων διαστάσεων και τουλάχιστον 0,90m έως 1,5m μήκος x 0,20m έως 0,70m πλάτος. Ιδανικά θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στα όργανα και σε σημεία τέτοια ώστε να είναι ευκρινείς από τον χρήστη. Προτάσεις με ταμπέλες που θα τοποθετούνται περιφερειακά και όχι ενσωματωμένα στα όργανα θα γίνονται δεκτές μόνο έπειτα από επισύναψη σχετικών φωτογραφιών προηγούμενων εγκαταστάσεων (όχι γραφικά ή σχέδια) του προμηθευτή συνοδευόμενες από περιγραφή του υλικού κατασκευής και σχετικών διαστάσεων.. Προτάσεις οργάνων που φέρουν αυτοκόλλητες ταμπέλες κρίνονται ως απαράδεκτες επί ποινή αποκλεισμού καθώς δύναται να βανδαλιστούν ή να φθαρούν γρήγορα. Ο ανάδοχος προμηθευτής θα εγκαταστήσει τα όργανα σε σημεία που θα του υποδείξει ο Δήμος και θα κατασκευάσει με δικές του δαπάνες τις βάσεις στήριξής τους. Για την επιλογή του ανάδοχου προμηθευτή και προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά του, η επαγγελματική αξιοπιστία του, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάστασή του, καθώς και η αξιοπιστία του προς προμήθεια εξοπλισμού οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν αποδείξιμη προηγούμενη εμπειρία 9 τουλάχιστον ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων ιδίας φύσεως (υπαίθριο γυμναστήριο) στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός των 3 τελευταίων ετών 2010,2011,2012. Βάση των ως άνω και προκειμένου να είναι δυνατό να διασταυρωθεί και πιστοποιηθεί i) η ποιότητα των προς προμήθεια προϊόντων ii) η 2

3 συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της προς υπηρεσίες του δημόσια τομέα. και θα πρέπει να υποβληθεί εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 9.παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ «Κατάλογος στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών π.χ. πρωτόκολλα παραλαβής. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσης παραστατικά έγγραφα πώλησης πχ τιμολόγιο» Αδυναμία υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών επισείει ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό. Για την επιλογή του ανάδοχου προμηθευτή και προκειμένου να διαπιστωθούν οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης και η απρόσκοπτη προμήθεια ανταλλακτικών ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να φέρει ΕΝ ISO 9001:2008 σχετικό με την εμπορία εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη υπαίθριων οργάνων γυμναστικής. Δήλωση για το χρόνο παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης,εξυπηρέτησης service και ανταλλακτικών όπου περιλαμβάνονται η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, εξυπηρέτηση (SERVICE) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή. Αδυναμία υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών επισείει ποινή αποκλεισμού Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος ο παραγωγός του εξοπλισμού θα πρέπει να προσκομίσει επιπλέον πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής σχετικό με την παραγωγή οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων. Αδυναμία υποβολής του ως άνω δικαιολογητικού επισείει ποινή αποκλεισμού Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος ο παραγωγός του εξοπλισμού θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ISO 14001:2004 του εργοστασίου παραγωγής σχετικό με την παραγωγή οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων. Αδυναμία υποβολής του ως άνω δικαιολογητικού επισείει ποινή αποκλεισμού Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος ο παραγωγός του εξοπλισμού, θα πρέπει να υποβάλλει στο διαγωνισμό υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής στην οποία θα βεβαιώνεται α) η συνεργασία των δύο εταιριών για τα υπό προμήθεια προϊόντα β) η συμφωνία τους εργοστασίου να παράγει για λογαριασμό του προμηθευτή τις ποσότητες που αναφέρει ο διαγωνισμός εντός τους χρονικού ορίου που ορίζει ο διαγωνισμός γ) αναφορά του εργοστασίου ότι δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ καμία ποινή αποκλεισμού, ούτε έχει απορριφθεί, ή έχει αποκλειστεί σε οποιοδήποτε είδους δημόσιο διαγωνισμό του Ελληνικού Δημοσίου δ) ότι για το χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος εγγύησης δεσμεύεται να προμηθεύσει το δήμο ακόμα και απευθείας με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά. Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 15 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της συμβάσεως 3

4 Για την καλύτερη εξοικονόμηση χώρου όλα τα προσφερόμενα όργανα θα πρέπει να τοποθετούνται σε συνδυασμούς των δύο ή τριών οργάνων επί κοινού στύλου ή πόλου. Ο κοινός στύλος ή πόλος θα πρέπει να στερεώνεται πάνω σε εξέχουσες αρσενικές βίδες μεταλλικής βάσης, η οποία θα είναι εγκλωβισμένη εντός οπλισμένου σκυροδέματος για λόγους ασφαλείας και θα ασφαλίζεται με μπουλόνια για λόγους σταθερότητας. Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό ασφάλειας χρήσης και ποιότητας των οργάνων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βάσει των οποίων κατ ελάχιστον θα πρέπει να έχει ελεγχθεί το κάθε όργανο είναι τα ΕΝ 913:2009 που αφορά Εξοπλισμό Γυμναστικής, η ΕΝ 957 (ολοκληρωμένη και ως προς τα 10 σκέλη της που αφορά σειρά προτύπων σχετικών με εξοπλισμό στατικής γυμναστικής), ΕΝ :2008 σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδοτόπων, ΕΝ ISO 13857:2008 σχετικά με την ασφάλεια των μηχανημάτων ως προς την αποτροπή εγκλωβισμού άνω (δάχτυλα, κεφάλι χέρια) και κάτω άκρων (δάχτυλα ποδιών, πόδια) σε οποιοδήποτε σημείο του μηχανήματος. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ Για την καλύτερη εξοικονόμηση χώρου τα ανωτέρω όργανα θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα επί κοινού πόλου ή στύλου σε ζεύγη. Ο πόλος ή στύλος αυτός για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να εγκαθίσταται είτε μπετοναριστά στο υπόστρωμα μαλακού εδάφους είτε με μεταλλικά upat σε υπόστρωμα μπετόν, ταρτάν ή κυβόλιθων. ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ Όργανο έκτασης ποδιών, εκγύμνασης και ενδυνάμωσης μυών κάτω άκρων, μέσης και κοιλιακών. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα σε καθούμενο χρήστη να εκτείνει τα πόδια του, με αντίβαρο το βάρος του σώματος. ΟΡΓΑΝΟ STEPPER Όργανο stepper, αερόβιας γυμναστικής, βάδισης, βελτίωσης της λειτουργίας της καρδιάς και των πνευμόνων με εξάσκηση μυών κάτω άκρων, μέσης και κοιλιακών. Η 4

5 άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να συγχρονίσει την κίνηση των άνω και κάτω άκρων εν είδη βαδίσματος. ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ Όργανο πιέσεων ώμων, αερόβιας γυμναστικής βελτίωσης της λειτουργίας της καρδιάς και των πνευμόνων με εξάσκηση μυών άνω άκρων, μέσης και κοιλιακών. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα σε καθήμενο χρήστη, να ανυψώσει το κάθισμα στο οποίο βρίσκεται, πιέζοντας τις χειρολαβές του οργάνου. ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ Όργανο έλξεων ώμων, εκγύμνασης των μυών των ώμων, στήθους και ωμοπλάτης, κοιλιακών, καθώς και των άνω άκρων. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα σε καθήμενο χρήστη, να ανυψώσει το κάθισμα στο οποίο βρίσκεται, έλκοντας τις χειρολαβές του οργάνου. ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ Όργανο ποδηλάτου, εκγύμνασης κάτω άκρων, μέσης και κοιλιακών. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα σε καθήμενο χρήστη, να συγχρονίσει τα κάτω άκρα εν είδη ποδηλατικής κίνησης ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών, αεροβικής εκγύμνασης των μυών των κάτω άκρων, κοιλιακών και μέσης. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη, να γυμνάσει τη μέση κουνώντας τους γοφούς δεξιά κ αριστερά. ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ Όργανο παράλληλες μπάρες, εκγύμνασης μυών στήθους, πλάτης και άνω άκρων. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη, να γυμναστεί σε παράλληλες δοκούς. ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ 5

6 Όργανο πάγκου κοιλιακών, εκγύμνασης μυών κοιλιακών, μέσης και πλάτης, βελτίωσης της λειτουργίας της καρδιάς και των πνευμόνων. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να ξαπλώσει στον πάγκο (επικλινές ή καμπύλο) και να ανυψώσει τον κορμό του. ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Όργανο εκτάσεων, αερόβιας εκγύμνασης κάτω άκρων μέσης και πλάτης καθώς και βελτίωσης της λειτουργίας της καρδιάς και των πνευμόνων. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη, να γυμνάσει τους άνω κάτω μύες σε παράλληλες δοκούς ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ Όργανο βάδισης αέρος, αερόβιας εκγύμνασης όλων των μυών, βελτίωσης της λειτουργίας της καρδιάς και των πνευμόνων με εξάσκηση μυών κάτω άκρων. Η άσκηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να συγχρονίσει την κίνηση των κάτω άκρων εν είδη βαδίσματος. Άγιος Δημήτριος H ΣΥΝΤΑΞΑΣA ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια και εγκατάσταση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ υπαίθριων μηχανημάτων Άθλησης 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. 9 / 14 Έδρα : Αγίου Δημητρίου 55 Κ.Α: Τηλ. : Fax : Προυπολογισμός: ,00 με Φ.Π.Α 23% ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝ. ( ) 1. ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ , ,00 2. ΟΡΓΑΝΟ STEPPER , ,00 3. ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ , ,00 4. ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ , ,00 5. ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ , ,00 6. ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ , ,00 7. ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ , ,00 8. ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ , ,00 9. ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ , , ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 23% ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Άγιος Δημήτριος H ΣΥΝΤΑΞΑΣA ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια και εγκατάσταση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ υπαιθριων μηχανημάτων Άθλησης 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. 9 / 14 Έδρα : Αγίου Δημητρίου 55 Κ.Α: Τηλ. : Fax : Προυπολογισμός: ,00 με Φ.Π.Α 23% ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : Αντικείμενο της Μελέτης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση υπαιθριων μηχανημάτων Άθλησης 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ /93 Υπουργικής Απόφασης ( Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». ΑΡΘΡΟ 2 Ο : Ισχύουσες διατάξεις. Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 1. Τις ισχύουσες διατάξεις της υπ. αρ /93 υπουργικής απόφασης ( ΕΚΠΟΤΑ) (ΦΕΚ 1858/95) που αφορά τις προμήθειες των ΟΤΑ. 2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «κύρωση του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». 3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 4. Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 105/00 (Φ.Ε.Κ. 100 Α /00) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του δημόσιου τομέα προς το κοινοτικό δίκαιο, και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της οδηγίας 97/52/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13 ης Οκτωβρίου 1997, και τροποποίηση του Π.Δ. 370/1995 (Α 199)». 5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2198/94, άρθρο 24, για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π.. 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150 Α / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 7. Την οδηγία 2004/18/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 8

9 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 9. Τις διατάξεις του Π. Δ. 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/Ε.Κ. «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/Ε.Κ. της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου ΑΡΘΡΟ 3ο (Συμβατικά στοιχεία) Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού β) Το Τιμολόγιο Προσφοράς γ) Ο Προϋπολογισμός δ) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ε) Η Τεχνική Έκθεση (προδιαγραφές) ΑΡΘΡΟ 4ο (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας) Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 11389/93 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ., όλοι δε οι διαγωνιζόμενοι θα αποδέχονται τους όρους εκτέλεσης αυτής και θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5% επί της αξίας της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 5ο (Σύμβαση) Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτή. ΑΡΘΡΟ 6ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 7ο (Χρόνος εγγύησης) 9

10 Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή των ειδών, μετρούμενος από της ημερομηνίας της παραλαβής, θα καθορισθεί με την προσφορά των συμμετεχόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών. Κάθε παρουσιαζόμενη μέσα σε αυτό το διάστημα ανωμαλία η οποία θα οφείλεται στην κακή ποιότητα θα αποκαθίσταται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την σχετική ειδοποίηση. ΑΡΘΡΟ 8ο (Ποινικές ρήτρες) Η διαπίστωση πλημμελούς υλοποίησης των εν λόγω ενεργειών και τυχόν διαφωνίες που θα προκύψουν επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 9ο (Πλημμελής κατασκευή) Εάν η κατασκευή κάποιου υλικού δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 10ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις) Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 11ο (Εξοφλητικός λογαριασμός) Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής των ειδών. ΑΡΘΡΟ 12ο (Προσωρινή και Οριστική παραλαβή των ειδών) Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού, τρόπο. Άγιος Δημήτριος H ΣΥΝΤΑΞΑΣA ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 10

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ Όργανο εκγύμνασης και ενδυνάμωσης μυών κάτω άκρων, μέσης και κοιλιακών, κατασκευασμένο από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. 30.6662.0001 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ωραιόκαστρο, 08/05/2015 Αρ. Μελέτης 17 ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Ωραιόκαστρο, 08/05/2015 Αρ. Μελέτης 17 ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Διεύθυνση Τ.Υ. και Πολεοδομίας Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Ωραιόκαστρο, 08/05/2015 Αρ. Μελέτης 17 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Λ. ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 145 /2014 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 3690,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 3400 Χαλκίδα Πληροφορίες: Βράκας Αλέξανδρος Τηλ: 22206033 Τηλ. Fax: 222024444 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002811372 2015-05-29

15PROC002811372 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4540 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 28 /2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα