Προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού. για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των. Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών Κ.Μ. : Π 57/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού. για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των. Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών Κ.Μ. : Π 57/2014"

Transcript

1 εξοπλισµού για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των Παιδικών και Κ.Μ. : Π 57/2014 ΠΡΟΫΠ.: 5.242,67 µε Φ. Π. Α.

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού για το 8 ο Καλοκαιρινό της ιεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του ήµου µας. Η εκτέλεση της προµήθειας και της εργασίας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε : Τη µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του 20 ου άρθρου. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης». Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α / «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Το Π. 166/03 (ΦΕΚ Α138/ ): Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις εµπορικές συναλλαγές. Το Π.. 28/80 Φ.Ε.Κ. 1 Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο. Τ. Α.». Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στις 18 Ιουνίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο χώρο του Θεάτρου στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης Οι τιµές βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισµός είναι τιµές εµπορίου. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες πεντακόσια διακόσια σαράντα δύο Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (5.242,67 ) συµπεριλαµβανοµένου 13 % & 23%, και το ποσό έχει προβλεφθεί στους Κ.Α.: και του προϋπολογισµού του ήµου Ιλίου, οικονοµικού έτους Σελίδα 2

3 ΟΜΑ Α Α : ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1 2 Μια µπάλα παγωτο σε χωνάκι µπισκότο τεµάχιο , ,00 Νερό εµφιαλωµένο 0,5 λ. παγωµένο τεµάχιο ,20 370,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.960,00 13% 384,80 ΟΜΑ ΑΣ Α 3.344,80 ΟΜΑ Α Β : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1 Πλαστικά φτυαράκια τεµάχιο 75 0,50 37,50 2 Πλαστικά καροτσάκια τεµάχιο 11 8,00 88,00 3 Γλάστρες πλαστικές 11Χ10,5 εκ. διάφορα χρώµατα τεµάχιο ,70 700,00 ΣΥΝΟΛΟ 825,50 23% 189,87 ΟΜΑ Α Γ : ΦΥΤΩΡΙΑ διάφορα εποχιακά ΟΜΑ ΑΣ Β 1.015,37 1 Φυτώρια διάφορα εποχικά τεµάχιο ,40 400,00 ΣΥΝΟΛΟ 400,00 13% 52,00 ΟΜΑ ΑΣ Γ 452,00 Σελίδα 3

4 ΟΜΑ Α : ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 Πάγκοι 2,90µ. Χ 0,60µ. τεµάχιο 8 25,00 200,00 2 Καρέκλες τεµάχιο 100 1,50 150,00 ΣΥΝΟΛΟ 350,00 23% 80,50 ΟΜΑ ΑΣ 430,50 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΩΝ = ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Α + ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Β + ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Γ + ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ 4.535,50 13% 436,80 23% 270,37 ΟΜΑ ΩΝ= ΟΜΑ ΑΣ Α + ΟΜΑ ΑΣ Β + ΟΜΑ ΑΣ Γ 5.242,67 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑ Α Α : ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ - Μία (1) µπάλα παγωτό, επιλογή από διάφορες γεύσεις (φράουλα, σοκολάτα, µπανάνα, κρέµα) βάρους γρ., σε χωνάκι µπισκότο, ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΟ - ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ τρία (3) σηµεία διανοµής του κεράσµατος (παγωτό και νερό) µε δύο (2) άτοµα ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ σε κάθε σηµείο και δύο (2) ψυγεία (ένα για το παγωτό, ένα το νερό) - Νερό εµφιαλωµένο, 0,5 λ. ΟΜΑ Α Β : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - Πλαστικά φτυαράκια κατάλληλα για παιδιά προσχολικής ηλικίας - Πλαστικά καροτσάκια παιδικό παιχνίδι - Γλάστρες πλαστικές 11Χ10,5 εκ. διάφορα χρώµατα ΟΜΑ Α Γ : ΦΥΤΩΡΙΑ διάφορα εποχικά - ΦΥΤΩΡΙΑ διάφορα εποχιακά, σε κεσεδάκι 5Χ5 εκ., όπως πανσές, βασιλικός, κατιφές, καλέντουλα, νεραγκούλα, γαρύφαλλο, ωραιόφυλλο, έρωτας, βίγκα και µορφούλες, περίπου από 100 τεµάχια από το κάθε είδος. ΟΜΑ Α : ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Ενοικίαση εξοπλισµού όπως πάγκοι διαστάσεων 2,90 µ. Χ 0,60 µ. και πλαστικές καρέκλες Σελίδα 4

5 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 O : Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού για το 8 ο Καλοκαιρινό της ιεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του ήµου Ιλίου. ΑΡΘΡΟ 2 O : Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις εξής διατάξεις : Τη µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του 20 ου άρθρου. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης». Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α / «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Το Π. 166/03 (ΦΕΚ Α138/ ): Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις εµπορικές συναλλαγές. Το Π.. 28/80 Φ.Ε.Κ. 1 Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.». ΑΡΘΡΟ 3 O : Συµβατικά στοιχεία Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι : α) Συγγραφή Υποχρεώσεων β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Τεχνική Έκθεση δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός - Τιµολόγιο ΑΡΘΡΟ 4 O : Τιµές προσφορών Οι υποψήφιοι προµηθευτές έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν φάκελο προσφοράς είτε µόνο για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών που συµπεριλαµβάνονται σε µία από τις τέσσερις (4) οµάδες, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα µελέτη, την οποία και θα διεκδικήσουν, είτε για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών που συµπεριλαµβάνονται σε περισσότερες από µία οµάδες ή και σε όλες τις οµάδες ειδών, όπως αυτές Σελίδα 5

6 ορίζονται στη σχετική µελέτη, τις οποίες και θα διεκδικήσουν, την καθεµία όµως ξεχωριστά. Οι προσφορές, θα περιλαµβάνουν το σύνολο τουλάχιστον της µίας από τις οµάδες ειδών της µελέτης, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση. Η οικονοµική προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προµήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιµή µονάδας της προσφοράς του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την πραγµατοποίηση της παράδοσης των προς προµήθεια ειδών σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην παρούσα µελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύµβασης. Σηµειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προµηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισµού προσφοράς, παρόµοιας µορφής µε τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προµηθευτής θα µπορεί προαιρετικά να συµπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς του ΑΡΘΡΟ 5 O : Σύµβαση Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 6 O : Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας, µπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύµφωνα µε το 33 ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσµίας αυτής µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε το 35 ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 7 O : Πληµµελής κατασκευή Εφ όσον τα προς προµήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 8 O : Φόροι - τέλη κρατήσεις Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 9 O : Εξοφλητικός λογαριασµός Ο εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται µετά την παραλαβή των προς προµήθεια ειδών. ΑΡΘΡΟ 10 O : Χρόνος και τόπος παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στις 18 Ιουνίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο χώρο του Θεάτρου στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης Σελίδα 6

7 ΑΡΘΡΟ 11 O : Παράδοση και παραλαβή των προς προµήθεια ειδών Τα προς προµήθεια και ενοικίαση είδη θα παραδοθούν στο χώρο του Θεάτρου στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων ως την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγύησης. ΑΡΘΡΟ 12 O Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η προσκόµιση των ειδών στο ήµο. ΙΛΙΟΝ, 20/03/2014 ΙΛΙΟΝ, 21/03/2014 Η Συντάξασα ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η Υπεύθυνη της ιεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής Φιλοπούλου Σταυρούλα Κρητικού Ακίνδυνη Σελίδα 7