Λαρίσης 191, Βόλος Ημερομ.: Τ.Κ Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΦΜ: ΑΡ. ΜΑΕ: 24860/32/Β/91/019

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λαρίσης 191, Βόλος Ημερομ.: 14.01.2013 Τ.Κ. 38334 Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΦΜ: 094142930 ΑΡ. ΜΑΕ: 24860/32/Β/91/019"

Transcript

1 Λαρίσης 191, Βόλος Ημερομ.: Τ.Κ Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΦΜ: ΑΡ. ΜΑΕ: 24860/32/Β/91/019 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προϋπολογισμός συνολικής δαπάνης: ,00 πλέον Φ.Π.Α. Η «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» έχοντας υπόψη: 1) Την ΚΥΑ με αριθ. 401/ (ΦΕΚ 355/Β / ) "Πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 "Προσέγγιση LEADER" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)" 2) Τα άρθρα 209 (προμήθειες υπηρεσίες μελέτες) και 265 (ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α σύσταση λειτουργία) παράγραφος 7 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 3) Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα ρυθμίσεις συναφών θεμάτων 4) Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ ) 5) Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/ ), Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου /12

2 6) Το Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών του δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ) 7) Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 8) Τη με αριθμό 35130/739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/Β/ ) 9) Την ΥΠΕΣ/58289/2010 με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του ν.2362/1995 για τη σύναψη των συμβάσεων των ΟΤΑ Α' Βαθμού 10) Τον Κανονισμό ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών της εταιρίας 11) Τη με αριθμό 18344/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ «Προέγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού», της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, του Μέτρου 431, του Άξονα 4 του ΠΑΑ », κωδικός ΟΠΣΑΑ: διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια έξι (6) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, δύο (2) οθονών, ενός (1) δικτυακού πολυμηχανήματος εκτυπωτή, την αναβάθμιση του server και 2 UPS, στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος LEADER του Άξονα 4 και του υποστηρικτικού μηχανισμού του Άξονα 3 του ΠΑΑ Το κόστος της προμήθειας του ανωτέρω εξοπλισμού συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 80% και 20% αντίστοιχα. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών να είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, από την επομένη της ημέρας δημοσίευσης της παρούσας. Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν στα γραφεία της Ε.Α.Π. Α.Ε. στο Βόλο επί της οδού Λαρίσης 191 το αργότερο έως την 15 η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα και θα αξιολογηθούν με τη διαδικασία που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το υπ αριθμ. 238/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, θέμα 6 ο. 2/12

3 Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια έξι (6) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, δύο (2) οθονών, ενός (1) δικτυακού πολυμηχανήματος εκτυπωτή, 2 UPS και την αναβάθμιση του server για λογαριασμό της Ε.Α.Π. Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας και μηχανογραφικής υποστήριξης της Εταιρίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή και την κατακύρωση του αποτελέσματος από το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποσταλεί στον Ανάδοχο επιστολή βάσει της οποίας θα συναφθεί η σχετική σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Εταιρίας. Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία διαγωνισμού. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλό εισερχομένων της ΕΑΠ Α.Ε.. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί ταχυδρομικά (συστημένη) και με ταχυμεταφορά. Ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφτασαν αντιστοίχως έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Δεν αποσφραγίζονται καν από την Αναθέτουσα Αρχής αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Οι προσφορές που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα (με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική), στο Πρωτόκολλο της Ε.Α.Π. Α.Ε. μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα του διαγωνισμού, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ιδιαίτερους φακέλους και ειδικότερα: 3/12

4 1. Σε ιδιαίτερο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν τα δικαιολογητικά της προσφοράς με την ένδειξη «ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει τα εξής: α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, (επί ποινή αποκλεισμού) ότι ο υποψήφιος ανάδοχος: - δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα - δεν τελεί σε πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση - δεν τελεί υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του - συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της - αναφέρει στην προσφορά του ακριβή στοιχεία - όλα τα μέρη του εξοπλισμού που προσφέρει είναι καινούργια και αμεταχείριστα - παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. β) Καταστατικό ίδρυσης του φορέα με τυχόν τροποποιήσεις ή τα αντίστοιχα ΦΕΚ. Σε περίπτωση Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από κάθε μέλος της Σύμπραξης ή της Κοινοπραξίας. 2. Σε ιδιαίτερο επίσης φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει τα εξής: α) Την τεχνική προσφορά που θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, που περιγράφονται αντίστοιχα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της προκήρυξης. Ο φάκελος θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4/12

5 β) Είναι προϋπόθεση η ύπαρξη ISO 9001 για τον κατασκευαστή του προαναφερόμενου εξοπλισμού. Επίσης ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση CE. Η απουσία τους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. γ) Απαραίτητα επίσης και επί ποινή αποκλεισμού είναι η εξασφάλιση πιστοποίησης του προμηθευτή από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο όσον αφορά τη δυνατότητα του πρώτου να προσφέρει και να συντηρεί τον υπό προμήθεια εξοπλισμό. δ) Επιθυμητή είναι η ύπαρξη πιστοποιητικού κατά ISO 9001 από πλευράς προμηθευτή. Η απουσία του δεν συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Η ύπαρξη όμως του πιστοποιητικού, θεωρείται ως ικανοποιητική θεμελίωση, σε ότι αφορά τη δυνατότητα παροχής σωστής τεχνικής υποστήριξης και γι αυτό θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Σημείωση: Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί υποχρεούται να προσκομίσει στην Ε.Α.Π. Α.Ε τα εγχειρίδια και τα άλλα στοιχεία του υπό προμήθεια εξοπλισμού. 3. Σε ιδιαίτερο επίσης φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει τα εξής: α) Την οικονομική προσφορά που θα περιλαμβάνει τις τιμές (προμήθεια) του προσφερόμενου εξοπλισμού. Οι προσφορές θα πρέπει ν αναγράφουν τις τιμές ανά είδος και συνολικά. Η γενική συνολική τιμή της προσφοράς θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Επισημαίνεται ότι η γενική συνολική τιμή της προσφοράς δεν θα υπερβαίνει τα όρια της προϋπολογισθείσας δαπάνης. β) Οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη οικονομική πληροφορία που κρίνεται ουσιώδης. 4. Στο εξωτερικό του κυρίως φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» β) Ο παραλήπτης: «Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Προκήρυξης δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 5/12

6 Δ. ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Π. Α.Ε. όπως αναφέρεται στην Προκήρυξη (οι τιμές περιλαμβάνουν φόρους, δασμούς κλπ. με και εκτός Φ.Π.Α.). Η συνολική τιμή (καθαρή αξία συν Φ.Π.Α.) θ αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ θ απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την τιμή του προσφερόμενου είδους σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και σε ποσό, θα αναγράφεται ρητά στην προσφορά, αλλά δε θα περιλαμβάνεται στην κύρια τιμή. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. θα διορθώνεται από την Ε.Α.Π. Α.Ε.). Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίνεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για το καθένα από τα βασικά μέρη του εξοπλισμού. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές των μερών. Τυχόν εκπτώσεις που θα γίνουν από τους προμηθευτές επί των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών, θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και ως ποσοστό. Σε περίπτωση μη αναφοράς, τα ποσοστά θα εξάγονται από την Επιτροπή με τη σχετική εκατοστιαία ποσοτικοποίηση. Επισημαίνεται ότι εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό (15.000,00 πλέον Φ.Π.Α.) θα απορρίπτονται αυτοδίκαια. Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στην Ε.Α.Π. Α.Ε. περιπτώσεις μείωσης τιμών με την κατακύρωση του διαγωνισμού. Παρόμοιες ανακοινώσεις μετά την υποβολή των προσφορών και πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού δεν γίνονται δεκτές. Η ισχύς των προσφορών που θα υποβληθούν πρέπει να ανέρχεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία της υποβολής τους Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) 6/12

7 εργάσιμες ημέρες. Αν δεν απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση και δεν συμμετέχουν πλέον στον διαγωνισμό. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς. Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε τρία στάδια από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Ειδικότερα: 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί στις εξής ενέργειες: α) Στην πρώτη φάση η Επιτροπή Αξιολόγησης θα παραλάβει από το Πρωτόκολλο της ΕΑΠ Α.Ε. όλους τους φακέλους προσφορών των διαγωνιζομένων που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα και θα τους καταγράψει σε κατάσταση κατά σειρά άφιξής τους και καταχώρησής τους σε αυτό. Ακολούθως θα καλέσει με σχετική επιστολή τους υποψηφίους να συμμετέχουν σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση για το άνοιγμα του φακέλου των τυπικών δικαιολογητικών, στην οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα συνεδρίασης. Στην εν λόγω δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί στο άνοιγμα του Φακέλου Προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων και θα εξετάσει αν ο φάκελος τυπικών δικαιολογητικών είναι πλήρης και σύμφωνος με το αντίστοιχο άρθρο της παρούσας προκήρυξης και άρα οι διαγωνιζόμενοι γίνονται καταρχήν αποδεκτοί στον διαγωνισμό. Επισημαίνεται ότι, κατά την εν λόγω δημόσια αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων, δηλ. των προσφορών τους προς τους όρους της προκήρυξης, αλλά μόνο τη πληρότητα του φακέλου τυπικών δικαιολογητικών και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών. Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε κλειστή συνεδρίαση, θα εξετάσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να καλέσει τους διαγωνιζόμενους να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα ή πιστοποιητικά (εκείνα τα οποία δεν αναφέρονται επί ποινή αποκλεισμού). Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις που θεμελιώνουν λόγο απόρριψης, εισηγείται σχετικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Για όσες προσφορές δεν κριθούν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά δεν θα ληφθεί υπόψη αντίστοιχα η οικονομική προσφορά. β) Σε δεύτερη φάση για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά η Επιτροπή θα προβεί στη μελέτη των τεχνικών προσφορών και βαθμολόγηση αυτών. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν προσφορές που δεν καλύπτουν 7/12

8 τους υποχρεωτικούς όρους του παρόντος διαγωνισμού η Επιτροπή εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον αποκλεισμό τους. Για όσες από τις προτεινόμενες τεχνικές λύσεις δεν κριθούν αποδεκτές δεν θα ληφθεί υπόψη η αντίστοιχη οικονομική προσφορά. γ) Σε τρίτη φάση η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς θα προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους με σχετική επιστολή που θα τους αποσταλεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας συνεδρίασης. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές απορρίφθηκαν τόσο κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών όσο και κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. ε) Τέλος η Επιτροπή θα προβεί στην τελική κατάταξη των προσφορών κατά αύξουσα τιμή του τύπου Κ/Β σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη. 2. Με την ολοκλήρωση κάθε φάσης αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συντάσσει σχετικό πρακτικό, το περιεχόμενο του οποίου θα γνωστοποιεί εγγράφως στους συμμετέχοντες η Αναθέτουσα Αρχή. ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Για την παράδοση των ειδών του παρόντος διαγωνισμού και την ολοκλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων της προμήθειας καθώς και τις ρήτρες από τυχόν καθυστερήσεις ισχύουν τα εξής: 1. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών της προμήθειας θα γίνει μέσα στο χρόνο που ορίζουν οι διαγωνιζόμενοι στις προσφορές τους. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 2. Όλος ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα παραδοθεί στα γραφεία της Εταιρίας στο Βόλο επί της οδού Λαρίσης 191. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Ε.Α.Π. Α.Ε. πέντε (5) μέρες νωρίτερα για την παράδοση των ειδών της προμήθειας. 3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατεθεί μόνο στην περίπτωση ύπαρξης σοβαρότατων λόγων που καθιστά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του εξοπλισμού ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στις 8/12

9 ανωτέρω περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 4. Αν περάσει η συμφωνημένη προθεσμία παράδοσης ή αν λήξει ο παραταθείς χρόνος σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις και δεν έχει πραγματοποιηθεί η παράδοση της προμήθειας η Ε.Α.Π. Α.Ε. έχει δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή. 5. Για όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις θα υπάρξει σχετική μνεία στη σύμβαση που θα καταρτιστεί μεταξύ Αναδόχου και Ε.Α.Π. Α.Ε. Ζ. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Από την εγκατάσταση του εξοπλισμού και για διάστημα τουλάχιστον 1 έτους παρέχεται εγγύηση χωρίς αμοιβή συντήρησης. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής εγγυάται για το επίπεδο απόδοσης του εξοπλισμού. Είναι υπεύθυνος για την χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα διόρθωση κάθε ελαττώματος που παρουσιάζεται. Ο προμηθευτής μπορεί να δώσει εγγύηση για μεγαλύτερο διάστημα. Αν, κατά τη διάρκεια της εγγύησης παρουσιαστούν ελαττώματα, που συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού, ο προμηθευτής προβαίνει σε αντικατάσταση αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και πλήρης λειτουργία της Ε.Α.Π. Α.Ε. Ο προμηθευτής υποχρεούται με την προσφορά του να δηλώσει το ανώτατο διάστημα για το οποίο αναλαμβάνει να προμηθεύει την Ε.Α.Π. Α.Ε. με ανταλλακτικά. Η. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση κάθε προσφοράς συνίσταται στην ταξινόμηση των στοιχείων της σύμφωνα με τις παρακάτω ομάδες κριτηρίων, και στη συνέχεια στη βαθμολόγηση των στοιχείων αυτών αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς λαμβανομένων υπόψη και των αντίστοιχων για κάθε ομάδα κριτηρίων συντελεστών βαρύτητας. Ομάδες κριτηρίων Συντελεστές 1. Εξοπλισμός σ1=70% 2. Υποδομή/Χρόνος παράδοσης σ2=30% Κάθε ομάδα κριτηρίων αναλύεται σε υποομάδες με αντίστοιχους βαθμούς, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 9/12

10 Ομάδα Α : Συντελεστής βαρύτητας 70% ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΟ HARDWARE 100 Σύνθεση και χαρακτηριστικά HARDWARE Υπολογιστές ΣΥΝΟΛΟ 100 ΟΜΑΔΑ Β : Συντελεστής 30% ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Συντήρηση /ανταλλακτικά/ χρόνος 80 εγγύησης Στοιχεία προμηθευτή 20 ΣΥΝΟΛΟ 100 Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς θα γίνει συνολικά για όλο το έργο (6 PC s συνοδευόμενα από πληκτρολόγια, ποντίκια, 2 οθόνες, 1 server, 1 δικτυακό πολυμηχάνημα εκτυπωτής, 2 UPS) και κατά αύξουσα τιμή του λόγου (Κ/Β) όπου: Κ = το κόστος της προμήθειας και Β = η βαθμολογία των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Κ/Β). Η βαθμολογία (Β) και το Κόστος (Κ) διαμορφώνονται ως εξής: Διαμόρφωση της βαθμολογίας (Β) Το Β ορίζεται από τον τύπο: Β=Σ (σjk*βjk) όπου: j=1,2 (ομάδες κριτηρίων) k=1,2,...,ν (πλήθος επί μέρους κριτηρίων κάθε ομάδας) σjk=ο συντελεστής βαρύτητας του στοιχείου (k) της ομάδας (j) βjk= ο βαθμός του στοιχείου (k) της ομάδας (j) Το κάθε κριτήριο βαθμολογείται ως εξής: α) με το συγκεκριμένο βαθμό που δίδεται στον πίνακα, εφόσον το κριτήριο καλύπτει ακριβώς την απαίτηση της προκήρυξης 10/12

11 β) Ο βαθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί μέχρι 10% εφόσον το κριτήριο υπερέχει της ζητούμενης από την προκήρυξη απαίτησης και με βάση τα παραπάνω η τελική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. Διαμόρφωση του κόστους (Κ) Το Κ ορίζεται από τον τύπο: Κ= [Κόστος αγοράς εξοπλισμού]+[οποιοδήποτε άλλο κόστος βαρύνει την προμήθεια] Ως κόστος αγοράς εξοπλισμού λαμβάνεται το κόστος αγοράς του εξοπλισμού και παραμετροποίησης. Θ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εάν μετά την κατακύρωση της προμήθειας και πριν την υπογραφή της σύμβασης έχουν ανακοινωθεί νεότερα μοντέλα υλικού, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε η Ε.Α.Π. Α.Ε. έχει το δικαίωμα να δεχθεί τυχόν πρόταση του Προμηθευτή να προμηθεύσει τα νέα μοντέλα αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δε θα αυξηθούν οι οποιεσδήποτε τιμές. Εάν μετά την κατακύρωση της προμήθειας και πριν την υπογραφή της σύμβασης με την Ε.Α.Π. Α.Ε. ο κατασκευαστής παύσει να υποστηρίζει όλο ή μέρος του προσφερθέντος εξοπλισμού τότε ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τα προσφερθέντα είδη με νεότερα μοντέλα χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Εάν στην τελευταία περίπτωση το κόστος των νεότερων μοντέλων είναι μικρότερο από το κόστος των αρχικά προσφερθέντων, ο προμηθευτής υποχρεούται να μειώσει ανάλογα τις σχετικές τιμές. Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί ότι το νέο υλικό θα έχει τις ίδιες τουλάχιστον δυνατότητες με τα αρχικά προσφερθέντα και αξιολογηθέντα. Ι. ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότηση της μπορεί να προτείνει: 11/12

12 α) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων της προκήρυξης. β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. γ) Ματαίωση της προμήθειας. Επί των παραπάνω προτάσεων αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Κ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται συγχρόνως με την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλλει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% του συμβατικού τιμήματος. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. 2. Η οριστική παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής παγίων η οποία έχει οριστεί για την παραλαβή των ειδών της προμήθειας του παρόντος διαγωνισμού σύμφωνα με το υπ αριθμ. 14/ πρακτικό της Ε.Δ.Π. LEADER, θέμα 1 ο η οποία θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδοθέντος εξοπλισμού. 3. Η πληρωμή της προμήθειας θα γίνει από πιστώσεις των προγραμμάτων που διαχειρίζεται η ΕΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το ποσοστό επιμερισμού δαπανών που προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρίας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας. 4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος διαγωνισμού. 5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 6. Οι προσφορές θα ισχύουν για εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της «Ε.Α.Π. Α.Ε.» Γεώργιος Αντώνογλου - Κασσαβέτης ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Πίνακες τεχνικών προδιαγραφών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υποδείγματα εγγυητικής επιστολής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων 12/12

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ»

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: «Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές» ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα