ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ"

Transcript

1 Ηµερίδα: Ενεργειακέ εφαρµογέ σε κτήρια Τετάρτη 11 Μάη 211 Συνεδριακό κέντρο νοµαρχία ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ. Γρ. Βραχόπουλος NATURAL GEOTHERMAL ENERGY Μ. Gr. Vrachopoulos Μάρη 211

2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ (Ψύξη Ψύξη, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργεια ) Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

3 Ηγη γησαν πηγή θερµότητα Η θερµοκρασία στο υπέδαφο καιηροή θερµότητα προ την επιφάνεια. Ήτανήδηγνωστόαπότον 17 ο αιώναότιηθερµοκρασίασεβαθιά ορυχείαείναιµεγαλύτερηαπόαυτήτη επιφάνεια τη γη. Μία τέτοια θερµοκρασιακή βαθµίδα προ ποθέτει ροή θερµότητα από το εσωτερικό προ την επιφάνεια και δηµιουργεί πολλά ερωτηµατικά που αφορούν στο ποσό τη θερµότητα, τη διακύµανσή τουαπόµέρο σεµέρο καιτηνπροέλευσήτου. Αν η θερµότητα µεταφέρεται µε αγωγή, το ποσό που αναδύεται από τη γη ανά µονάδα επιφανεία είναι ίσο προ το γινόµενο τη θερµοκρασιακή βαθµίδα επί τον συντελεστή θερµική αγωγιµότητα.

4 Γεωθερµική ενέργεια Με τον όρο «γεωθερµική ενέργεια» περιγράφεται η θερµική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό τη γη. Η ενέργεια αυτή φθάνει στην επιφάνεια τη γη καιστησυνέχειαακτινοβολείταιστοδιάστηµα, παράλληλα αποθηκεύεται και σε υπόγειου ή επιφανειακού σχηµατισµού µε τη µορφή θερµών ατµών, υπόγειων θερµών νερών καθώ και θερµών ξηρών πετρωµάτων.

5 Πετρώµατα µε ρωγµές που επιτρέπουν την κίνηση των ρευστών Βροχή Πηγή θερµότητας Γεωθερµικά πεδία Ανάλογα µε τη θερµοκρασία του υπεδάφου ή του ρευστού χωρίζονται σε: Στεγανό κάλυµµα Συλλέκτης µε µεγάλη περιεκτικότητα νερού Υψηλή Ενθαλπία. Όταν η θερµοκρασία των παραγόµενων ρευστώνξεπερνάτου 15 ο C. Τα ρευστά αυτά αποτελούνται στι περισσότερε περιπτώσει από µίγµα υγρού ατµού και θερµού νερού. Μέση Ενθαλπία µε θερµοκρασίε ρευστώνµεταξύ 15-9 ο C, και Χαµηλή Ενθαλπία µε θερµοκρασίε ρευστών µεταξύ 1-25 ο C Πολύ Χαληµή Ενθαλπία µε θερµοκρασίε αντίστοιχε των µέσων ετησίων του αέρα περιβάλλοντο (µικρότερε των 25 ο C,Κανονική, ΟµαλήήΑβαθή ). Πάρα Πολύ Χαµηλή Ενθαλπία µε θερµοκρασίε µικρότερε των ο C,

6

7 Η «γεωθερµία» είναι ένα ενεργειακό πόρο ο οποίο στην Ελλάδα, µέχρι την παρούσα χρονική περίοδο, δεν έχει προσελκύσειτοεπενδυτικόενδιαφέρον.

8 Νοµοθετικό Πλαίσιο Ελλάδα Ο βασικό λόγο που στάθηκε εµπόδιο στην ανάπτυξη εµπορικών εφαρµογώνεκµετάλλευση τωνγεωθερµικώνπεδίωνστηνελλάδα, ήταν το µέχρι πρότινο ισχύον Νοµοθετικό πλαίσιο. Από τον Αύγουστο του 23, µε την ψήφιση του ν. 3175/3 (Αξιοποίηση του Γεωθερµικού υναµικού, Τηλεθέρµανση & άλλε διατάξει ) ο οποίο ορίζει σαφώ τι δυνατότητε και προ ποθέσει εκµετάλλευση τη υπεδαφική ενέργεια, άνοιξε ο δρόµο για την επενδυτική εµπορική ανάπτυξη στον τοµέα αυτό. Με βάση το νέο Νόµο προβλέπεται η δυνατότητα παραγωγή και πώληση Ηλεκτρική Ενέργεια καθώ και η παράπλευρη εκµετάλλευση δικτύων διανοµή θερµική ενέργεια προ τρίτου (τηλεθέρµανση τηλεψύξη). Σε ότι αφορά τι διαδικασίε παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια ισχύουν παράλληλα και οι διατάξει του ν. 2773/99 (Απελευθέρωση τη Αγορά Ηλεκτρική Ενέργεια Ρύθµιση θεµάτων Ενεργειακή πολιτική & λοιπέ διατάξει ).

9 Παραδείγµατα εφαρµογών στον κόσµο.. και στην Ελλάδα 9 9

10 Γεωθερµία Σήµερα εκτό από την αξιοποίηση τη γεωθερµική ενέργεια για παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια µεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζουν και για την κάλυψη θερµικών αναγκών κτιριακών εγκαταστάσεων. Η εκµετάλλευση τη γεωθερµική ενέργεια πολύ χαµηλή ενθαλπία µε γεωθερµικέ αντλίε άρχισε στι τεχνολογικά προηγµένε χώρε, όπω : Η.Π.Α., Καναδά, Σουηδία, Γαλλία, Ελβετίακαι Γερµανίατο 198 (µετάτηνάνοδοτωντιµώνπετρελαίουστηδεκαετίατου 197). Μέχρι το 199 υπήρχε σε λειτουργία σηµαντικό αριθµό εγκαταστάσεων µε γεωθερµικέ αντλίε στι χώρε αυτέ, που αυξάνεταιµεταχύρυθµόµέχρικαισήµερα. Ειδικά στη Γερµανία έχουν αναπτυχθεί ταχύτατα τα τελευταία έτη µε προοπτική πλήρου αντικατάσταση των άλλων

11 Γεωθερµική Αντλία Θερµότητα - GSHP Τι προσφέρουν τα συστήµατα GSHP (& ASHP) Θέρµανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήση Αποφυγήπάγου (καιστα θεµέλια) Και έχουν Αποδοτικότητα Μειωµένη συντήρηση Μειωµένε ανάγκε χώρων Μικρό λειτουργικό κόστο Σταθερή απόδοση (ισχύ) Άνεση και ποιότητα αέρα Μειωµένα φορτία αιχµή για κλιµατισµό

12 Λειτουργία Γεωθερµικού Εναλλάκτη -Θερµαντλία Μέχρι σήµερα οι ενεργειακέ ανάγκε των κτιρίων για θέρµανση, ψύξη και παραγωγή νερού χρήση καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά από ορυκτά καύσιµα και ηλεκτρικό ρεύµα, τοοποίοεπίση παράγεταιαπόορυκτάκαύσιµα. Με τι αντλίε θερµότητα αξιοποιείται η καλούµενη περιβαλλοντική θερµική ενέργεια, δηλ. αυτή που περιέχεται στι υλικέ µάζε τουάµεσουπεριβάλλοντο τουκτιρίου, δηλαδή στι αέριε, στι υδάτινε και στι εδαφικέ υπεδαφικέ (λιθογραφικέ ) µάζε. Το υπόγειο νερό αποτελεί τη βέλτιστηλύσηγιατηνλειτουργίατη αντλία θερµότητα, αρκεί να διατίθεται µε µια ελάχιστη σταθερή παροχή.

13 Τρόποισύνδεση µετηγη Κάθετε Πετρώδε έδαφο Αυξηµένο κόστο Μικρή χρήση γη Υψηλή αποδοτικότητα Οριζόντια Μεγάλη χρήση γη Μειωµένο κόστο Μικρά κτίρια Μεταβολή θερµοκρ. Υπόγειων Υδάτων Υδροφόρο ορίζοντα Μικρότερο κόστο ιατάξει - Νόµοι Ρύπανση (εναλλακτών)

14 Θερµοκρασίε εδάφου Έδαφο απορροφά περίπου ½ τη ηλιακή ακτινοβολία Έδαφο αποσβένει τι θερµοκρασιακέ µεταβολέ GSHP περισσότερο αποδοτική Μεταβολή θερµοκρασία µειώνεται µε το βάθο Αµελητέακάτωαπό 15 µ Τοπικέ θερµοκρασίε εδάφου εξαρτώνται απότο κλίµα κάλυψη εδάφου, κλίση, βροχοπτώσει, θερµοφυσικέ ιδιότητε χώµατο κλπ.

15 Παράγοντε έργου Γεωθερµική Αντλία Θερµότητα Βέλτιστηοικονοµικότηταόταν: Απαιτείται θέρµανση και ψύξη Μεγάλε εποχιακέ αλλαγέ θερµοκρασία Νέα κατασκευή ή αλλαγή - αντικατάσταση συστηµάτων Για θέρµανση µόνο: Χαµηλή τιµή ηλεκτρισµού και υψηλή τιµή πετρελαίου, αερίου Για ψύξη µόνο: Υψηλή τιµή ηλεκτρισµού και χρέωση αιχµή ιαθεσιµότητα σκαπτικού και διατρητικού εξοπλισµού Αβεβαιότητα κόστου εγκατάσταση εναλλάκτη Κριτήρια οικονοµικότητα ιδιοκτήτη

16 Πρώτα Συµπεράσµατα Οι GSHP παρέχουν θέρµανση, ψύξη και θερµό νερό (χρήση ) Το έδαφο αποσβένει µεταβολέ θερµοκρασία και αυξάνει αποδοτικότητα των GSHP Αρχικόκόστο των GSHP είναι υψηλό αλλά το κόστο Λειτουργία & Συντήρηση είναι χαµηλό Προτιµητέε οι κλιµατικέ περιοχέ όπου χρειάζεται ψύξη και θέρµανση, λχ Περιοχή Μεσογείου, Ελλάδα, Κυπρο, Ιταλίακ.λπ.

17 Τα Γεωθερµικά Συστήµατα προσφέρουν ταυτόχρονη παραγωγή Ψυχρού και Θερµού νερού µε µέσο ετήσιο βαθµό απόδοση COP = 4, ~ 6,5+ σε σχέση µε τα αερόψυκτα µηχανήµατα που παρουσιάζουν COP = 2,2 ~ 3,2+

18 ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ηλεκτρικό ρεύµα ~2% ηλεκτρικό ρεύµα 2% Ενέργεια Κλιµατισµού 8% Ενέργεια θέρµανση 1% δωρεάν Γεωθερµική ενέργεια ~8%

19 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Με την εφαρµογή των γεωθερµικών συστηµάτων δηµιουργούνται άµεσα πλεονεκτήµατα όπω : Κατάργηση του πετρελαίου πετρελαίου (µηδενικέ εκποµπέ CO 2 στο άµεσο περιβάλλον πραγµατική συνολική µείωση 45~55%). Το 7 8% τη ενέργεια παρέχεται απότο περιβάλλον. Μείωση του κόστου λειτουργία ~5% σε σχέση µε συµβατικού τρόπου θέρµανση και ψύξη. εν απαιτείται δεξαµενή καυσίµων. εν απαιτείται καµινάδα και καπνοδόχο. Αισθητική αναβάθµιση των κτιρίων (Απουσία αντιαισθητικών εγκαταστάσεων όπω ψύκτη, A/C κλπ) Ένα µηχάνηµα για θέρµανση και ψύξη µε µικρότερο κόστο συντήρηση. Αθόρυβη λειτουργία. Απουσία καύσεων και σπινθήρων (συνεπώ δεν απαιτείται πυροπροστασία). Απουσία οσµών καυσαερίων. Απουσία οσµών απότη δεξαµενή πετρελαίου. Απουσία ανάγκη χώρου για δεξαµενή καυσίµου. εν απαιτείται καµία συντήρηση στου γεωεναλλάκτε, ενώ η αντλία θερµότητα χρειάζεται µακρόχρονο περιοδικό έλεγχο.

20 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Αρχικό κόστο κατασκευή Απαίτηση ύπαρξη ηλεκτρική ενέργεια για λειτουργία. Ειδικό και ακριβή σχεδιασµό εγκαταστάσεων

21 Κάθετος Γεωθερµικός Εναλλάκτης (Vertical Earth Heat Exchanger VEHE) Αντλία Θερµότητα Νερού Νερού ή Ψυκτικού µέσου Κατανάλωση ηλ. ενέργεια Αποβολή θερµότητα απότο συµπυκνωτή Πρόσδοση θερµότητα στον ατµοποιητή Κάθετο Γεωθερµικό Εναλλάκτη

22 Προσδιορισµός Συµπεριφοράς Κατακόρυφου Γεωθερµικού Εναλλάκτη Θερµότητας

23 στόχο είναι η µελέτη των θερµοκρασιακών πεδίων που δηµιουργούνται λίγα µέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφου κατά τη λειτουργία τη «κανονική γεωθερµία» Έχει διαπιστωθεί ότι οι ατµοσφαιρικέ συνθήκε επηρεάζουν τη θερµοκρασία σε µικρό σχετικά βάθο, συνήθω µέχρι τα 5 m ενώ έχουν µηδενική επίδραση κάτω των 31 m η µεταβολή τη θερµοκρασία στα 2m βάθου από την επιφάνεια του εδάφου δε µεταβάλλεται περισσότεροαπό±2 C κατάτηδιάρκειατουέτου. (Εξαρτάται βέβαια και από τι θερµοφυσικέ ιδιότητε τουυλικούτουυπεδάφου ).

24 Θερµοκρασιακή Κατανοµή Εδάφου Ισοθερµοκρασιακέ καµπύλε περίοδο θέρµανση Μήνα : Απρίλιο T in, water =18,7 C m& =,25 kg/s D=28 mm d=22 mm 8 Μήκο πεδίου , Ηµέρα 1 η, συνεχή 864sec 19,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 8 Μήκο πεδίου Ηµέρα 5 η, συνεχή 19,2 19,4 19,6 19, Βάθο πεδίου 8 Μήκο πεδίου ,2 19,4 19,6 Ηµέρα 1 η, συνεχή 19, Βάθο πεδίου 8 Μήκο πεδίου ,2 19,4 19,6 Ηµέρα 2 η, συνεχή 19, Βάθο πεδίου 19,8 2, ,8 2, ,8 2, ,8 2, ,2 55 2,2 55 2,2 55 2,2 55 2,4 2, ,4 2, ,4 2, ,4 2, T out,water = 19,2812 C T out,water = 19,1111 C T out,water = 19,34 C T out,water = 18,9572 C *Υλικά υπεδάφου µε k=1,w/mk, c=8kj/kgk, ρ=2kg/m 3 υγρασία ~25% Χωρί την επίδραση τη θερµική διάχυση απείρου.

25 Θερµοκρασιακή Κατανοµή Εδάφου Ισοθερµοκρασιακέ καµπύλε περίοδο θέρµανση Μήνα : Απρίλιο T in, water =17, C m& =,3kg/s D=28 mm d=22 mm 8 Μήκο πεδίου Μήκο πεδίου Μήκο πεδίου Μήκο πεδίου Ηµέρα 1 η 19, 5 Ηµέρα 5 η 19, 18, 8 5 Ηµέρα 1 η 19, 18, 8 5 Ηµέρα 2 η 19, 18, ,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,8 4 19,8 4 19,8 4 19,8 4 2, , , , ,2 55 2,2 55 2,2 55 2,2 55 2,4 2, ,4 2, T out,water = 18,667 C T out,water = 18,962 C T out,water = 17,865 C T out,water = 17,6625 C *Υλικά υπεδάφου µε k=1,w/mk, c=8kj/kgk, ρ=2kg/m 3 υγρασία ~25% Χωρί την επίδραση τη θερµική διάχυση απείρου. 2,4 2, ,4 2,

26 Θερµοκρασιακή Κατανοµή Εδάφου Ισοθερµοκρασιακέ καµπύλε περίοδο ψύξη Μήνα : Ιούλιο T in, water =28, C m& =,3 kg/s D=28 mm d=22 mm 8 Μήκο πεδίου Μήκο πεδίου Μήκο πεδίου Μήκο πεδίου Ηµέρα 1 η 5 Ηµέρα 5 η 5 Ηµέρα 1 η 5 Ηµέρα 2 η ,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,8 4 19,8 4 19,8 4 19, , 5 2, 5 2, 5 2, 5 2,2 55 2,2 55 2,2 55 2,2 55 2, , , , ,6 7 2,6 7 2,6 7 2,6 7 T out,water =22,6663 C T out,water = 24,355 C T out,water = 25,1254 C T out,water = 25,813 C

27 Θερµοκρασιακή Κατανοµή Εδάφου Ισοθερµοκρασιακέ καµπύλε περίοδο ψύξη Μήνα : Ιούλιο T in, water =3, C m& =,3 kg/s D=28 mm d=22 mm 8 Μήκο πεδίου Μήκο πεδίου Μήκο πεδίου Μήκο πεδίου Ηµέρα 1 η 5 Ηµέρα 5 η 5 Ηµέρα 1 η 5 Ηµέρα 2 η ,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,8 4 19,8 4 19,8 4 19, , 5 2, 5 2, 5 2, 5 2,2 55 2,2 55 2,2 55 2,2 55 2, , , , ,6 7 2,6 7 2,6 7 2,6 7 T out,water = 23,444 C T out,water = 25,4931 C T out,water = 26,4457 C T out,water = 27,2813 C

28 Εγκατάσταση Γεωθερµικού Εναλλάκτη και συστήµατο T o (t) h o Fan Coil Unit q o (t) I(t) T o (t ) T in, water (t) L T out, water(t) Heat Pump Boiler Vertical Earth Heat Exchanger (VEHΕ) q geo

29 Εγκατάσταση 1 ου Γεωθερµικού Εναλλάκτη στην Ελλάδα -Κατοικία στο Κορωπί, 1991 Εισαγωγή εναλλάκτη στη γεώτρηση Οµάδα εργασία : Ιωαν. Παπαγεωργάκη, Οµ. Καθ ΕΜΠ ΜιχΓρ Βραχόπουλο, Καθ ΤΕΙ Χαλκίδα Κάµψη σωλήνων για τοποθέτησή του στην τάφρο

30 Αντλία θερµότητα & Boilerεγκατάσταση Αντλία θερµότητα νερού νερού (διακρίνεται το εσωτερικό τη ) Boilerαποθήκευση ζεστούνερούαπότηνα/θ

31 Μήνα : Ιούλιο D=28 mm d=22 mm ιάγραµµα Ισχύο Γεωθερµικού Εναλλάκτη Ισχύ (kwatt) 2,4 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, (1) :Twater(in)=18,7 C, Mwater=,25 kg (2) :Twater(in)=17, C, (1): T in, =18,7 C, m= Mwater=,3,25 kg/s kg (3) :Twater(in)=17,4 C, (2): T in, water =17, C, m= Mwater=,238,25 kg/s kg (4) :Twater(in)=17,7 C, (3): T Mwater=,3 kg :Αντίστοιχες in, water =17,4 C, m=,238 kg/s πειραµατικές τιµές (2) (3) (4) (1) Χρόνο λειτουργία (hours) (4): T in, water =17,7 C, m=,3 kg/s. : Πειραµατικέ τιµέ

32 Οριζόντιος Γεωθερµικός Εναλλάκτης (Horizontal Earth Heat Exchanger HEHE) Ενδεικτική διάταξη

33 Προσδιορισµός Συµπεριφοράς Οριζόντιου Γεωθερµικού Εναλλάκτη Θερµότητας q& Φορτίοαγωγή υπεδάφου κατά x (θέση z=l z ) geo ( t, L, y, z) x k = J [ T ( t, x, L, z) T ( t, L, L, z) ] j 1 j 1 y ( t x, y,) = h T ( t) T ( t, x, y, ) & ο, ο ο L [ ] I( t) q j + J Φορτίο συναγωγή & ακτινοβολία στην επιφάνεια έντονη η παρουσία για µικρά βάθη. j x y Φορτίο συναγωγή νερού q& [ ] ( t, x) = h T ( t) T ( t x) f f j, Απορροφούµενη θερµότητα εναλλάκτη L x ( ) = q& ( t, x) Qt & dx

34 Ενδεικτική διαµόρφωση οριζόντιου γεωθερµικού εναλλάκτη

35 Καµπύλε µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία υπεδάφου αναλόγω του βάθου 34, 31, MAX 21 JANUARY 21 FEBRUARY TEMPERATURE 28, 25, 22, 19, 16, 13, 21 MARCH 21 APRIL 21 MAY 21 JUNE 21 JULY 21 AUGUST 21 SEPTEMBER 21 OCTOBER 21 NOVEMBER 21 DECEMBER 1, DEPTH MIN

36 Μέγιστε και ελάχιστε θερµοκρασίε αέρα και επιφανειακού υπεδάφου * ΒΑΘΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΗΜΕΡ. ΘΕΡΜ. ΘΕΡΜ. ΗΜΕΡ. Αέρας 4,2 o C 6η/7ου 6 o C 26η /1ου,6µ 29,24 o C 17η /7ου 16,94 o C 16η /1ου 1µ 28,24 o C 27η /7ου 2µ 26,38 o C 22η /8ου 3µ 25,2 οc 17η /9ου 4µ 24,44 o C 13η/1ου 5µ 23,95 o C 12η/11ου 17,94 o C 19,72 o C 2,98 o C 21,74 o C 23,23 o C 24η /1ου 22η /2ου 19η/3ου 14η /4ου 1η/5ου *Υλικά υπεδάφου µε k=1,w/mk, c=8kj/kgk, ρ=2kg/m 3 υγρασία ~25%

37 Συµπέρασµα 2ο Ηαναπτυσσόµενηχρονικήυστέρηση 1-12 ηµερών συνεπάγεται σηµαντική υποβοήθηση στα εποχικά φορτία.

38 Τυπικά συνολικά φορτία για όλοτο έτο στην Αττική 4, 3, Θέρο 2, 1, W/m 2 /day, -1, -2, , -4, Χειµώνα -5, -6, DAYS

39 Μεταβολή τη θερµοκρασία του υπεδάφου για διαταραγµένο και αδιατάρακτο πεδίο, κατά βάθο MEAN TEMEPERATURE 23,24 23,22 23,2 23,18 23,16 23,14 23,12 23,1 23,8 Α ΙΑΤΑΡΑΧΤΟ ΠΕ ΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 1η ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2η ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 3η ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 4η ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 5η ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 23, DEPTH *Υλικά υπεδάφου µε k=1,w/mk, c=8kj/kgk, ρ=2kg/m 3 υγρασία ~25% Χωρί την επίδραση τη θερµική διάχυση απείρου.

40 Περιοδική θέρµανση εδάφου Η µέση τιµή της θερµοκρασίας του εδάφους κατά βάθος αυξάνεται από το 1 ο το 5 ο έτος λειτουργίας της κλιµατιστικής εγκατάστασης από 23,2 σε 23,24 ο C δηλαδή,4κ. έως Κατά τους χειµερινούς µήνες παρατηρείται µικρή µείωση της θερµοκρασίας κατά βάθος λόγω της απορρόφησης θερµότητας από το έδαφος µέσω της γεωθερµικής αντλίας θερµότητας κατά 1,77 Κ ( ο C), ενώ κατά τους θερινούς µήνες παρουσιάζεται µικρή αύξηση της θερµοκρασίας κατά 1,8 Κ ( ο C) κατά βάθος λόγω αποβολής θερµότητας προς το έδαφος.

41 Ηετήσια µεταβολή θερµοκρασία εισόδου στον εναλλάκτη εδάφου σαν συνάρτηση του βάθου. 4, 35,,6µ 3, 1µ TEMPERATURE 25, 2, 15, 2µ 3µ 1, 4µ 5, 5µ, DAYS *Υλικά υπεδάφου µε k=1,w/mk, c=8kj/kgk, ρ=2kg/m 3 υγρασία ~25% Χωρί την επίδραση τη θερµική διάχυση απείρου.

42 Χρονική (καθ καθ-) υστέρηση των εποχών σαν συνάρτηση του βάθου DAYS *Υλικά υπεδάφου µε k=1,w/mk, c=8kj/kgk, ρ=2kg/m 3 υγρασία ~25% Χωρί την επίδραση τη θερµική διάχυση απείρου.

43 Στοιχεία ψυκτική διάταξη

44 Συµπεριφορά µονοβάθµια ψυκτική διάταξη νερού αέρα σε διάγραµµα lnp-h, για εξωτερικέ θερµοκρασίε T db =35 o C και T db =4 o C (λειτουργία κατά το θέρο )

45 ιάγραµµα µεταβολών ψυκτικού κύκλου µε χρήση γεωθερµικού εναλλάκτη

46 Σύγκριση Συντελεστή συµπεριφορά (COP) µονοβάθµια ψυκτική διάταξη νερού αέρα µε COP µονοβάθµια ψυκτική διάταξη νερού νερού (γεωθερµικό µπλε-) 3,5 3, 2,5 COP 2, 1,5 1,,5, ,6 Τdb (oc)

47 Σύγκριση ψυκτική ικανότητα (Q steamer ) µονοβάθµια ψυκτική διάταξη νερού αέρα µε µονοβάθµια ψυκτική διάταξη νερού νερού (γεωθερµικό µπλε-) -µπλε Q evaporator (kw) ,6 Tdb (oc)

48 Ετήσια µεταβολή COP µε παράµετρο το βάθο τοποθέτηση οριζοντίου εναλλάκτη 6,,6µ 5, 1µ 4, COP 3, 2µ 3µ 2, 4µ 1, 5µ, DAYS *Υλικά υπεδάφου µε k=1,w/mk, c=8kj/kgk, ρ=2kg/m 3 υγρασία ~25% Χωρί την επίδραση τη θερµική διάχυση απείρου.

49 Σύγκριση κόστου λειτουργία οµαλή γεωθερµία και αέρα* ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βάθος (m) /m 2 /έτος - %,6 22,12 22,4% 1 21,59 24,3% 2 2,31 28,8% 3 19,33 32,2% 4 18,73 34,2% 5 18,43 35,4% ΑΕΡΑΣ 28,52 % *Υλικά υπεδάφου µε k=1,w/mk, c=8kj/kgk, ρ=2kg/m 3 υγρασία ~25% Χωρί την επίδραση τη θερµική διάχυση απείρου.

50 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εφόσον οι θερµοκρασίε του εδάφου κυµαίνονται από ο Cσεόλητηδιάρκειατουέτου από,6-5m. Οι τιµέ του COP κυµαίνονται µεταξύ του 3,2-5,5 για όλε τι εποχέ, χειµώνα και θέρο αντίστοιχα και ηµέσηετήσιατιµήκοντάστο 4. Τοποσοστόµείωση τουλειτουργικούκόστου, 22-32%, σεσχέσηµετοποσοστόαύξηση τουαρχικού κόστου τη εγκατάσταση κατά 27-3%, αποσβένεται σε διάστηµα µικρότερο από 3~5 έτη *Υλικά υπεδάφου µε k=1,w/mk, c=8kj/kgk, ρ=2kg/m 3 υγρασία ~25% Χωρί την επίδραση τη θερµική διάχυση απείρου.

51 Λειτουργικά Κατοικία στη Μυτιλήνη 27~8 (συνολικές ετήσιες ώρες θέρµανσης 132) περίοδος Οκτώβρη 7 µέχρι και Γενάρη 8 Έκταση 25τµ, Μονοκατοικία. Θέρµανση 24ώρες/ηµέρα και θερµό νερό χρήσης από γεωθερµία. Έξοδα λειτουργίας κτιρίου 2695kWh ή (62 ), περιλαµβάνει θέρµανση, θερµό νερό, λοιπές ηλεκτρικές καταναλώσεις 3µελούς οικογένειας ιαµέρισµα στην Αθήνα 27~8 (συνολικές ετήσιες ώρες θέρµανσης 11) περίοδος Οκτώβρη 7 µέχρι και Γενάρη 8 Έκταση 1τµ, Μονοκατοικία. Θέρµανση 8ώρες/ηµέρα και θερµό νερό χρήσης από λέβητα. Έξοδα λειτουργίας Θέρµανσης κτιρίου 39 (συµµετοχή στην πολυκατοιία 18 διαµερισµάτων) και 22 ηλεκτρικές λοιπές καταναλώσει. Σύνολο 61 περιλαµβάνει θέρµανση, θερµό νερό, λοιπές ηλεκτρικές καταναλώσεις 3µελούς οικογένειας.

52 Ροµανό - πύλου Έργα

53 Ροµανό -πύλου

54 Μορφή δικτύου, ανοικτού κυκλώµατο Τηλεκλιµατισµού Μούδρο -Λήµνου

55 Γεωτρήσεις για τον κλιµατισµό (θέρµανση ψύξη) του δηµαρχείου Πυλαίας (Θεσσαλονίκη) µε γεωθερµικές αντλίες θερµότητας 55

56 Παραδείγµατα εφαρµογών στον κόσµο και την Ελλάδα 56 56

57 ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η εγκατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού αποτελείται από: 1.Μία Μίαή ύο Αντλίε θερµότητα (Ανάλογα µετην ισχύ τη εγκατάσταση ). 2.Πίνακε λειτουργιών και ελέγχου συστήµατο. 3.Πρωτεύοντα κυκλώµατα συστήµατο µε αντλία/ε πρωτεύοντο. 4.Βάσει δευτερεύοντο συστήµατο µε µανόµετρα, βαλβίδε ασφαλεία και κυκλοφορητέ. 5.Ελαστικού συνδέσµου. 6.Σύστηµα εναλλαγή των αντλιών θερµότητα από θέρµανση σε ψύξη, εφόσον δεν είναι ενσωµατωµένο. 7. οχείο οχείο/α Αδρανεία. 8.BOILER θερµού νερού χρήση.

58 Συσκευέ Αντλία θερµότητα BOILER ζεστού νερού χρήση

59 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Η εγκατάσταση περιλαµβάνει: εκαοκτώ (18) γεωθερµικού εναλλάκτε µέσου µήκου (βάθου ) 9m οι οποίοι δηµιουργούνπεδίο. Παραγωγικήγεώτρησηνερού, βάθου 25m, παροχή 35m 3 /h, αγωγόδιαµέτρου 15 mm οδηγείταιπρο εκµετάλλευσηστονχώροτουµηχανοστασίου. υο (2) πλακοειδεί εναλλάκτε θερµότητα. υο (2) θερµαντλίε Νερού Νερού, η µια µε χρήση ψυκτικού µέσου R-47c και η άλληµε R-22, ισχύο 135kW c /15kW h. και 3kW c /35kW h αντίστοιχα. Συνθήκε λειτουργία 26-65psi και 2-7psi αντίστοιχα. Συλλέκτε και διανοµεί γεωθερµικών εναλλακτών. εξαµενήαποθήκευση (αδρανεία ) κλιµατισµένουνερού, χωρητικότητα 5m 3. Πέντε (5) in line αντλίε οι οποίε χρησιµεύουν για την κυκλοφορία του νερού εσωτερικά στο µηχανοστάσιο, δυο µεταξύ πλακοειδών εναλλακτών και θερµαντλιών, µια µεταξύ γεωθερµικών εναλλακτών και ΑΘ και δυο µεταξύ ΑΘ και δεξαµενή τροφοδοσία συστήµατο κλιµατισµού κτιρίου. Τηνδιάταξησυνοδεύεικαιδεξαµενήθερµούνερούχρήση, χωρητικότητα 2,5m 3 παράκαµψη «συντήρηση» του κτιρίου - σύστηµα παρακαµπτηρίου αγωγού

60

61 «Θερµαντλία µε ψυκτικό µέσο R-47c, συζευγµένη µέσω κλειστού κυκλώµατο νερού.» α/α Περίοδος και Στοιχεία Αέρα Γεωθερµική Μονάδες Χειµώνας 1 Θερµοκρασία Συµπύκνωσης 45, 44,79 ο C 2 Θερµοκρασία Ατµοποίησης -3,15 13,83 ο C 3 Πίεση Συµπύκνωσης 17,28 17,18 bar 4 Πίεση Ατµοποίησης 4,7 7,15 bar 5 ιαφορά πίεσης Ρ 13,21 1,3 bar 6 Λόγος συµπίεσης 4,25 2,4 7 Εσωτερικός βαθµός απόδοσης % 8 Θεωρητικό COA 5,15 8,41 7 Ισχύς ανεµιστήρων και αντλιών 4,96 1,5 kw 8 Πραγµατικό COA 3,38 5,88 Θέρος 1 Θερµοκρασία Συµπύκνωσης 43,25 29,8 ο C 2 Θερµοκρασία Ατµοποίησης 3,84 3,84 ο C 3 Πίεση Συµπύκνωσης 16,52 11,49 bar 4 Πίεση Ατµοποίησης 5,16 5,16 bar 5 Εσωτερικός βαθµός απόδοσης % 6 Θεωρητικό COP 5,52 9,14 7 Ισχύς ανεµιστήρων και αντλιών 4,96 1,5 kw 8 Πραγµατικό COP 3,26 6,6

62 «Θερµαντλία µε ψυκτικό µέσο R-22, συζευγµένη µέσω ανοικτού κυκλώµατο νερού.» α/α Περίοδος και Στοιχεία Αέρα Γεωθερµική Μονάδες Χειµώνας 1 Θερµοκρασία Συµπύκνωσης 45, 45, ο C 2 Θερµοκρασία Ατµοποίησης -3, 14, ο C 3 Πίεση Συµπύκνωσης 17,29 17,29 bar 4 Πίεση Ατµοποίησης 4,51 7,67 bar 5 ιαφορά πίεσης Ρ 12,78 9,625 bar 6 Λόγος συµπίεσης 3,84 2,26-7 Ογκοµετρικός Βαθµός Απόδοσης 76 86,5 % 8 Εσωτερικός βαθµός απόδοσης 68,4 77,9 % 9 Θεωρητικό COA 5,37 8,7 1 Ενδεικνυόµενο COA 3,97 6,39 11 Ισχύς ανεµιστήρων και αντλιών 11 3,33 kw 12 Πραγµατικό COA 3,47 5,97 Θέρος 1 Θερµοκρασία Συµπύκνωσης 43 3 ο C 2 Θερµοκρασία Ατµοποίησης 3,84 4 ο C 3 Πίεση Συµπύκνωσης 16,49 11,92 bar 4 Πίεση Ατµοποίησης 5,66 5,66 bar 5 Εσωτερικός βαθµός απόδοσης 7 75 % 6 Θεωρητικό COP 5,76 9,32 7 Ισχύς ανεµιστήρων και αντλιών 11 3,33 kw 8 Πραγµατικό COP 3,51 6,49

63 «Σχέδιο εγκατάσταση Μηχανοστασίου»

64 «Σχέδιο προγραµµατισµού εγκατάσταση - Χειµώνα»

65 «Σχέδιο προγραµµατισµού εγκατάσταση - Θέρο»

66 ALIATHON HOTEL PAFOS CYPRUS Geothermal VRV

67 Ευχαριστούµεπολύγιατην προσοχήσας! ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Γεωθερµία Κανονική Βαθµίδα (Ηλιογεωθερµία) Geothermy - Natural Step (Solar-ground energy) Μ. Γρ. Βραχόπουλος. Vrachopoulos Μ. Gr.

Γεωθερµία Κανονική Βαθµίδα (Ηλιογεωθερµία) Geothermy - Natural Step (Solar-ground energy) Μ. Γρ. Βραχόπουλος. Vrachopoulos Μ. Gr. Γεωθερµία Κανονική Βαθµίδα (Ηλιογεωθερµία) Μ. Γρ. Βραχόπουλος Geothermy - Natural Step (Solar-ground energy) Vrachopoulos Μ. Gr. May 09 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική Γεωθερµία Εφαρµογές στα κτήρια

Κανονική Γεωθερµία Εφαρµογές στα κτήρια Κανονική Γεωθερµία Εφαρµογές στα κτήρια Μ. Γρ. Βραχόπουλος Ιούλιος 2009 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) TEE Κέρκυρα Τεχνολογίες &

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές κανονικής Γεωθερμίας στον κλιματισμό των κτηρίων (χειμώνα-θέρος)»

«Εφαρμογές κανονικής Γεωθερμίας στον κλιματισμό των κτηρίων (χειμώνα-θέρος)» Διήμερο Περιβαλλοντικής Ενέργειας Εξοικονόμηση Ενέργειας σε κτήρια ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Εφαρμογές κανονικής Γεωθερμίας στον κλιματισμό των κτηρίων (χειμώνα-θέρος)» Heat pumps Athens December

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας ηµήτρης Μπόζης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας Ηµερίδα «Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας - Από τη θεωρία στην πράξη»

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Ανάλυση Έργων

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Ανάλυση Έργων Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Ανάλυση Έργων Μάθημα Έργου Καθαρής Ενέργειας Κέντρο Eπιχειρήσεων Φιλαδέλφειας, ΗΠΑ 28 ΓΑΘ για ψύξη - Θέρμανση Αναφορά φωτογραφίας: Geothermal Heat Pump Consortium (NREL PIX)

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία και παραδείγματα εφαρμογών

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία και παραδείγματα εφαρμογών 2η Διεθνής Έκθεση Εξοικονόμησης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2008 10-13 Απριλίου 2008 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία και παραδείγματα εφαρμογών Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ Προστατέψτε το περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα GROUNDREACH HEATING AND COOLING WITH GROUND SOURCE HEAT PUMPS Airotel Stratos Vasilikos, Μιχαλακοπούλου 144 24 Ιανουαρίου 2008 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα Αναστασία Μπένου

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Πιστοποιητικά των προϊόντων SOLAR ENERGY SOLUTIONS Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς GL IN ιπλής και τριπλής ενέργειας Σε χρώµα κεραµοσκεπής Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) Ο ήλιος Ο άνεμος Η Γη (υπέδαφος) Τα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια) ΟΙ Α.Π.Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ: ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας

Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον 1 Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη εφαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Το µηχανοστάσιο του κτιρίου φιλοξενεί :

Το µηχανοστάσιο του κτιρίου φιλοξενεί : Εγκατάσταση συστήµατος γεωθερµίας µε κατακόρυφους γεωεναλλάκτες σε διπλοκατοικία στην Εκάλη, συνολικής θερµαινόµενης επιφάνειας 1.250 τµ µε Θέρµανση & Ψύξη Δαπέδου ERGON, µε ενίσχυση ψύξης και αφύγρανση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

4η Εβδοµάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Επιχειρηµατική Συνάντηση «ΙΕΝΕ B2B» Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής 25-27 Νοεµβρίου 2010 Αξιοποίηση Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας στο δοµηµένο περιβάλλον A. Μπένου, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα;

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Κατ αρχήν το πρόβληµα της ενέργειας είναι διεθνές, µεγάλο και θα συνεχίσει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Solar Combi & Solar Combi plus

Solar Combi & Solar Combi plus Καινοτόµο σύστηµα υψηλής ηλιακής κάλυψης για θέρµανση και ψύξη στην Αθήνα ηµήτρης Χασάπης - Παναγιώτης Τσεκούρας Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων ιεύθυνση Α.Π.Ε. Περιεχόµενα Εισαγωγή στα ΘΗΣ Το έργο High

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ Κτήριο Κεντρικό κτήριο γραφείων Έδρασης Επιφάνεια 2860 m² Θερμικά φορτία 249 kw - Ψυκτικά φορτία 273 kw Παραγωγή Τπάρχον σύστημα θέρμανσης-ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Καλλιακούδη Κωνσταντίνα Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, M.sc Εισαγωγή Οι εναλλακτικοί τρόποι ζωής (στις ανταλλαγές αγαθών, στο κίνημα «χωρίς μεσάζοντες», στις επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας «Συστήματα ΓΑΘ Ταξινόμηση Συστημάτων ΓΑΘ και Εναλλαγή Θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ και το ΕΡΓΟ GROUND-REACH REACH Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ref: http://www.groundreach.eu/ Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας αξιοποιούν την

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία. ογές εγκαταστάσεων στην πράξη 18/1/2013. Σαββανής Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Γεωθερμία. ογές εγκαταστάσεων στην πράξη 18/1/2013. Σαββανής Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ Γεωθερμία Εφαρμ ογές εγκαταστάσεων στην πράξη Σαββανής Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ Γεωθερμ ική Εγκατάσταση Θέρμ ανσης - Ψύξης Σκοπ ός της εγκατάστασης είναι π αραγωγή ενέργειας για ψύξη και θέρμ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δ.Μενδρινός, Κ.Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νοέμβριος 2009 Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο )

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο ) 1 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρμογές και μετρήσεις Αθήνα 14 Μαΐου 2012 Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Η ροή της θερμότητας από τον κλιματιζόμενο χώρο στο περιβάλλον Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισαγωγή Άνθρωπος και ενέργεια Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη,

Διαβάστε περισσότερα

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη) με χρήση ηλιακής ενέργειας της μίας πτέρυγας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Rethymno Village δυναμικότητας 260 κλινών

Διαβάστε περισσότερα

Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ. Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση. - ψύξη) με χρήση. ηλιακής ενέργειας. Κλιματιζόμενος χώρος:

Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ. Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση. - ψύξη) με χρήση. ηλιακής ενέργειας. Κλιματιζόμενος χώρος: Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη) με χρήση ηλιακής ενέργειας της μίας πτέρυγας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Rethymno Village δυναμικότητας 260 κλινών Κλιματιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΚΑΠΕ, 21 Ιουνίου 2016 Κωνσταντίνος Αλβανός, ΜΒΑ Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ανακαίνιση υφιστάμενης οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Εφαρμογές Αβαθούς Γεωθερμίας Με Χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ)

ΔΙΑΡΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Εφαρμογές Αβαθούς Γεωθερμίας Με Χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ) ΔΙΑΡΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Εφαρμογές Αβαθούς Γεωθερμίας Με Χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ) Αντώνιος Ακογλάνης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Στην παρούσα ενότητα διερευνώνται εφαρμογές της

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» Κων/νος νος Τομαράς Μηχανικός ERGON EQUIPMENT AETE 1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ? Το σημαντικό πλεονέκτημα των αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του αρχικού σχηματισμού της Γης και από την ραδιενεργό διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO www.rehau.de Bau Automotive Industrie ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Τι είναι Γεωθερµία Η Γεωθερµία είναι η θερµική ενέργεια που είναι αποθηκευµένη κάτω από τον φλοιό της γης. Η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Νομοθετικό Πλαίσιο Γεωθερμικών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Συστήματα και Νομοθετικό Πλαίσιο Γεωθερμικών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Συστήματα και Νομοθετικό Πλαίσιο Γεωθερμικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Προσομοίωση συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας με τη χρήση γεωθερμικών αντλιών Θερμότητας συμβατικής και νέας τεχνολογίας» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΕΟΔΩΡΟΥ Η παρούσα διδακτορική διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ από τη ΕΒΗΕ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος Παρά τις διαβεβαιώσεις της ΔΕΗ σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ KANONIKH ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δρ. Μιχάλης Γρ. Βραχόπουλος Καθηγητής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Μαρία Κ. Κούκου Επ. Συν. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 Ξενοδοχείο Αστήρ, Πάτρα Τρόποι και μέθοδοι οικονομικής θέρμανσης κλιματισμού των κτιρίων Απόστολος Ευθυμιάδης Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση

Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση Ημερίδα για τα καινοτόμα δομικά υλικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης Θεσσαλονίκη 21.01.2014 Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

Άνεση και αξιοπιστία σε µικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch

Άνεση και αξιοπιστία σε µικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch Άνεση και αξιοπιστία σε µικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch Gaz 4000 W. Αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Ο επίτοιχος λέβητας Gaz 4000 W της Bosch είναι µικρός σε διαστάσεις, δυνατός σε

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Το Ενεργειακό Πρόβλημα των Κυκλάδων: Κρίσιμα Ερωτήματα και Προοπτικές Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008 Γεωθερμικές Εφαρμογές στις Κυκλάδες και Εφαρμογές Υψηλής Ενθαλπίας Μιχάλης Φυτίκας Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστ:Ψύξη-Κλιµατισµός- Θέρµανση & Α.Π.Ε. 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ TEI - CHALKIDOS Department of Mecanical Engineering Cooling, Air Condit., Heating and R.E. Lab. 34400 PSACHNA

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2003-2005 Α. Μιχόπουλος, Δ. Μπόζης, Ν. Κυριάκης Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Σχεδιασμός συστημάτων 2. Εγκατάσταση συστημάτων 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας ENNEREG, Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Παρέχουν θέρμανση, κλιματισμό & ζεστό νερό Ώριμη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Γεωθερμική Ενέργεια Γεωθερμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη ενέργεια, υπό μορφή θερμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Μετάδοση Θερµότητας ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΙ Σερρών Μετάδοση Θερµότητας 1 Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερµότητας Κεφάλαιο 1 ΤΕΙ Σερρών Μετάδοση Θερµότητας Ορισµός Μετάδοση θερµότητας: «Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Air Source Heat Pumps

Air Source Heat Pumps Air Source Heat Pumps ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος -Εισαγωγή στην νέα εποχή των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας και της θέρμανσης -Διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S Η νέα αντλία θερμότητας Yutaki της HITACHI αποτελεί ιδανική λύση για τη θέρμανση και την ψύξη των σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Building Services and HVAC Engineering Consultants

Building Services and HVAC Engineering Consultants Bonair Building Services and HVAC Engineering Consultants P.Mikropoulou 37, N.IRAKLIO, GR-14121 Τηλ: 210-27 23 662, Fax: 210-27 58 757, bonair@teledomenet.gr ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΑΛΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ενεργειακό ισολογισµό του σχήµατος (1) ισχύουν :

Από τον ενεργειακό ισολογισµό του σχήµατος (1) ισχύουν : Εξοικονόµηση ενέργειας Από τον Νικόλαο Γ. Τσίτσο. Ναυπηγό Μηχανολόγο Ε.Μ.Π. Καθηγητ στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου Αντλίες θερµότητας αέρος-νερού υψηλών θερµοκρασιών δυο κυκλωµάτων συµπίεσης

Διαβάστε περισσότερα