ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ"

Transcript

1 Ηµερίδα: Ενεργειακέ εφαρµογέ σε κτήρια Τετάρτη 11 Μάη 211 Συνεδριακό κέντρο νοµαρχία ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ. Γρ. Βραχόπουλος NATURAL GEOTHERMAL ENERGY Μ. Gr. Vrachopoulos Μάρη 211

2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ (Ψύξη Ψύξη, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργεια ) Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

3 Ηγη γησαν πηγή θερµότητα Η θερµοκρασία στο υπέδαφο καιηροή θερµότητα προ την επιφάνεια. Ήτανήδηγνωστόαπότον 17 ο αιώναότιηθερµοκρασίασεβαθιά ορυχείαείναιµεγαλύτερηαπόαυτήτη επιφάνεια τη γη. Μία τέτοια θερµοκρασιακή βαθµίδα προ ποθέτει ροή θερµότητα από το εσωτερικό προ την επιφάνεια και δηµιουργεί πολλά ερωτηµατικά που αφορούν στο ποσό τη θερµότητα, τη διακύµανσή τουαπόµέρο σεµέρο καιτηνπροέλευσήτου. Αν η θερµότητα µεταφέρεται µε αγωγή, το ποσό που αναδύεται από τη γη ανά µονάδα επιφανεία είναι ίσο προ το γινόµενο τη θερµοκρασιακή βαθµίδα επί τον συντελεστή θερµική αγωγιµότητα.

4 Γεωθερµική ενέργεια Με τον όρο «γεωθερµική ενέργεια» περιγράφεται η θερµική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό τη γη. Η ενέργεια αυτή φθάνει στην επιφάνεια τη γη καιστησυνέχειαακτινοβολείταιστοδιάστηµα, παράλληλα αποθηκεύεται και σε υπόγειου ή επιφανειακού σχηµατισµού µε τη µορφή θερµών ατµών, υπόγειων θερµών νερών καθώ και θερµών ξηρών πετρωµάτων.

5 Πετρώµατα µε ρωγµές που επιτρέπουν την κίνηση των ρευστών Βροχή Πηγή θερµότητας Γεωθερµικά πεδία Ανάλογα µε τη θερµοκρασία του υπεδάφου ή του ρευστού χωρίζονται σε: Στεγανό κάλυµµα Συλλέκτης µε µεγάλη περιεκτικότητα νερού Υψηλή Ενθαλπία. Όταν η θερµοκρασία των παραγόµενων ρευστώνξεπερνάτου 15 ο C. Τα ρευστά αυτά αποτελούνται στι περισσότερε περιπτώσει από µίγµα υγρού ατµού και θερµού νερού. Μέση Ενθαλπία µε θερµοκρασίε ρευστώνµεταξύ 15-9 ο C, και Χαµηλή Ενθαλπία µε θερµοκρασίε ρευστών µεταξύ 1-25 ο C Πολύ Χαληµή Ενθαλπία µε θερµοκρασίε αντίστοιχε των µέσων ετησίων του αέρα περιβάλλοντο (µικρότερε των 25 ο C,Κανονική, ΟµαλήήΑβαθή ). Πάρα Πολύ Χαµηλή Ενθαλπία µε θερµοκρασίε µικρότερε των ο C,

6

7 Η «γεωθερµία» είναι ένα ενεργειακό πόρο ο οποίο στην Ελλάδα, µέχρι την παρούσα χρονική περίοδο, δεν έχει προσελκύσειτοεπενδυτικόενδιαφέρον.

8 Νοµοθετικό Πλαίσιο Ελλάδα Ο βασικό λόγο που στάθηκε εµπόδιο στην ανάπτυξη εµπορικών εφαρµογώνεκµετάλλευση τωνγεωθερµικώνπεδίωνστηνελλάδα, ήταν το µέχρι πρότινο ισχύον Νοµοθετικό πλαίσιο. Από τον Αύγουστο του 23, µε την ψήφιση του ν. 3175/3 (Αξιοποίηση του Γεωθερµικού υναµικού, Τηλεθέρµανση & άλλε διατάξει ) ο οποίο ορίζει σαφώ τι δυνατότητε και προ ποθέσει εκµετάλλευση τη υπεδαφική ενέργεια, άνοιξε ο δρόµο για την επενδυτική εµπορική ανάπτυξη στον τοµέα αυτό. Με βάση το νέο Νόµο προβλέπεται η δυνατότητα παραγωγή και πώληση Ηλεκτρική Ενέργεια καθώ και η παράπλευρη εκµετάλλευση δικτύων διανοµή θερµική ενέργεια προ τρίτου (τηλεθέρµανση τηλεψύξη). Σε ότι αφορά τι διαδικασίε παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια ισχύουν παράλληλα και οι διατάξει του ν. 2773/99 (Απελευθέρωση τη Αγορά Ηλεκτρική Ενέργεια Ρύθµιση θεµάτων Ενεργειακή πολιτική & λοιπέ διατάξει ).

9 Παραδείγµατα εφαρµογών στον κόσµο.. και στην Ελλάδα 9 9

10 Γεωθερµία Σήµερα εκτό από την αξιοποίηση τη γεωθερµική ενέργεια για παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια µεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζουν και για την κάλυψη θερµικών αναγκών κτιριακών εγκαταστάσεων. Η εκµετάλλευση τη γεωθερµική ενέργεια πολύ χαµηλή ενθαλπία µε γεωθερµικέ αντλίε άρχισε στι τεχνολογικά προηγµένε χώρε, όπω : Η.Π.Α., Καναδά, Σουηδία, Γαλλία, Ελβετίακαι Γερµανίατο 198 (µετάτηνάνοδοτωντιµώνπετρελαίουστηδεκαετίατου 197). Μέχρι το 199 υπήρχε σε λειτουργία σηµαντικό αριθµό εγκαταστάσεων µε γεωθερµικέ αντλίε στι χώρε αυτέ, που αυξάνεταιµεταχύρυθµόµέχρικαισήµερα. Ειδικά στη Γερµανία έχουν αναπτυχθεί ταχύτατα τα τελευταία έτη µε προοπτική πλήρου αντικατάσταση των άλλων

11 Γεωθερµική Αντλία Θερµότητα - GSHP Τι προσφέρουν τα συστήµατα GSHP (& ASHP) Θέρµανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήση Αποφυγήπάγου (καιστα θεµέλια) Και έχουν Αποδοτικότητα Μειωµένη συντήρηση Μειωµένε ανάγκε χώρων Μικρό λειτουργικό κόστο Σταθερή απόδοση (ισχύ) Άνεση και ποιότητα αέρα Μειωµένα φορτία αιχµή για κλιµατισµό

12 Λειτουργία Γεωθερµικού Εναλλάκτη -Θερµαντλία Μέχρι σήµερα οι ενεργειακέ ανάγκε των κτιρίων για θέρµανση, ψύξη και παραγωγή νερού χρήση καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά από ορυκτά καύσιµα και ηλεκτρικό ρεύµα, τοοποίοεπίση παράγεταιαπόορυκτάκαύσιµα. Με τι αντλίε θερµότητα αξιοποιείται η καλούµενη περιβαλλοντική θερµική ενέργεια, δηλ. αυτή που περιέχεται στι υλικέ µάζε τουάµεσουπεριβάλλοντο τουκτιρίου, δηλαδή στι αέριε, στι υδάτινε και στι εδαφικέ υπεδαφικέ (λιθογραφικέ ) µάζε. Το υπόγειο νερό αποτελεί τη βέλτιστηλύσηγιατηνλειτουργίατη αντλία θερµότητα, αρκεί να διατίθεται µε µια ελάχιστη σταθερή παροχή.

13 Τρόποισύνδεση µετηγη Κάθετε Πετρώδε έδαφο Αυξηµένο κόστο Μικρή χρήση γη Υψηλή αποδοτικότητα Οριζόντια Μεγάλη χρήση γη Μειωµένο κόστο Μικρά κτίρια Μεταβολή θερµοκρ. Υπόγειων Υδάτων Υδροφόρο ορίζοντα Μικρότερο κόστο ιατάξει - Νόµοι Ρύπανση (εναλλακτών)

14 Θερµοκρασίε εδάφου Έδαφο απορροφά περίπου ½ τη ηλιακή ακτινοβολία Έδαφο αποσβένει τι θερµοκρασιακέ µεταβολέ GSHP περισσότερο αποδοτική Μεταβολή θερµοκρασία µειώνεται µε το βάθο Αµελητέακάτωαπό 15 µ Τοπικέ θερµοκρασίε εδάφου εξαρτώνται απότο κλίµα κάλυψη εδάφου, κλίση, βροχοπτώσει, θερµοφυσικέ ιδιότητε χώµατο κλπ.

15 Παράγοντε έργου Γεωθερµική Αντλία Θερµότητα Βέλτιστηοικονοµικότηταόταν: Απαιτείται θέρµανση και ψύξη Μεγάλε εποχιακέ αλλαγέ θερµοκρασία Νέα κατασκευή ή αλλαγή - αντικατάσταση συστηµάτων Για θέρµανση µόνο: Χαµηλή τιµή ηλεκτρισµού και υψηλή τιµή πετρελαίου, αερίου Για ψύξη µόνο: Υψηλή τιµή ηλεκτρισµού και χρέωση αιχµή ιαθεσιµότητα σκαπτικού και διατρητικού εξοπλισµού Αβεβαιότητα κόστου εγκατάσταση εναλλάκτη Κριτήρια οικονοµικότητα ιδιοκτήτη

16 Πρώτα Συµπεράσµατα Οι GSHP παρέχουν θέρµανση, ψύξη και θερµό νερό (χρήση ) Το έδαφο αποσβένει µεταβολέ θερµοκρασία και αυξάνει αποδοτικότητα των GSHP Αρχικόκόστο των GSHP είναι υψηλό αλλά το κόστο Λειτουργία & Συντήρηση είναι χαµηλό Προτιµητέε οι κλιµατικέ περιοχέ όπου χρειάζεται ψύξη και θέρµανση, λχ Περιοχή Μεσογείου, Ελλάδα, Κυπρο, Ιταλίακ.λπ.

17 Τα Γεωθερµικά Συστήµατα προσφέρουν ταυτόχρονη παραγωγή Ψυχρού και Θερµού νερού µε µέσο ετήσιο βαθµό απόδοση COP = 4, ~ 6,5+ σε σχέση µε τα αερόψυκτα µηχανήµατα που παρουσιάζουν COP = 2,2 ~ 3,2+

18 ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ηλεκτρικό ρεύµα ~2% ηλεκτρικό ρεύµα 2% Ενέργεια Κλιµατισµού 8% Ενέργεια θέρµανση 1% δωρεάν Γεωθερµική ενέργεια ~8%

19 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Με την εφαρµογή των γεωθερµικών συστηµάτων δηµιουργούνται άµεσα πλεονεκτήµατα όπω : Κατάργηση του πετρελαίου πετρελαίου (µηδενικέ εκποµπέ CO 2 στο άµεσο περιβάλλον πραγµατική συνολική µείωση 45~55%). Το 7 8% τη ενέργεια παρέχεται απότο περιβάλλον. Μείωση του κόστου λειτουργία ~5% σε σχέση µε συµβατικού τρόπου θέρµανση και ψύξη. εν απαιτείται δεξαµενή καυσίµων. εν απαιτείται καµινάδα και καπνοδόχο. Αισθητική αναβάθµιση των κτιρίων (Απουσία αντιαισθητικών εγκαταστάσεων όπω ψύκτη, A/C κλπ) Ένα µηχάνηµα για θέρµανση και ψύξη µε µικρότερο κόστο συντήρηση. Αθόρυβη λειτουργία. Απουσία καύσεων και σπινθήρων (συνεπώ δεν απαιτείται πυροπροστασία). Απουσία οσµών καυσαερίων. Απουσία οσµών απότη δεξαµενή πετρελαίου. Απουσία ανάγκη χώρου για δεξαµενή καυσίµου. εν απαιτείται καµία συντήρηση στου γεωεναλλάκτε, ενώ η αντλία θερµότητα χρειάζεται µακρόχρονο περιοδικό έλεγχο.

20 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Αρχικό κόστο κατασκευή Απαίτηση ύπαρξη ηλεκτρική ενέργεια για λειτουργία. Ειδικό και ακριβή σχεδιασµό εγκαταστάσεων

21 Κάθετος Γεωθερµικός Εναλλάκτης (Vertical Earth Heat Exchanger VEHE) Αντλία Θερµότητα Νερού Νερού ή Ψυκτικού µέσου Κατανάλωση ηλ. ενέργεια Αποβολή θερµότητα απότο συµπυκνωτή Πρόσδοση θερµότητα στον ατµοποιητή Κάθετο Γεωθερµικό Εναλλάκτη

22 Προσδιορισµός Συµπεριφοράς Κατακόρυφου Γεωθερµικού Εναλλάκτη Θερµότητας

23 στόχο είναι η µελέτη των θερµοκρασιακών πεδίων που δηµιουργούνται λίγα µέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφου κατά τη λειτουργία τη «κανονική γεωθερµία» Έχει διαπιστωθεί ότι οι ατµοσφαιρικέ συνθήκε επηρεάζουν τη θερµοκρασία σε µικρό σχετικά βάθο, συνήθω µέχρι τα 5 m ενώ έχουν µηδενική επίδραση κάτω των 31 m η µεταβολή τη θερµοκρασία στα 2m βάθου από την επιφάνεια του εδάφου δε µεταβάλλεται περισσότεροαπό±2 C κατάτηδιάρκειατουέτου. (Εξαρτάται βέβαια και από τι θερµοφυσικέ ιδιότητε τουυλικούτουυπεδάφου ).

24 Θερµοκρασιακή Κατανοµή Εδάφου Ισοθερµοκρασιακέ καµπύλε περίοδο θέρµανση Μήνα : Απρίλιο T in, water =18,7 C m& =,25 kg/s D=28 mm d=22 mm 8 Μήκο πεδίου , Ηµέρα 1 η, συνεχή 864sec 19,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 8 Μήκο πεδίου Ηµέρα 5 η, συνεχή 19,2 19,4 19,6 19, Βάθο πεδίου 8 Μήκο πεδίου ,2 19,4 19,6 Ηµέρα 1 η, συνεχή 19, Βάθο πεδίου 8 Μήκο πεδίου ,2 19,4 19,6 Ηµέρα 2 η, συνεχή 19, Βάθο πεδίου 19,8 2, ,8 2, ,8 2, ,8 2, ,2 55 2,2 55 2,2 55 2,2 55 2,4 2, ,4 2, ,4 2, ,4 2, T out,water = 19,2812 C T out,water = 19,1111 C T out,water = 19,34 C T out,water = 18,9572 C *Υλικά υπεδάφου µε k=1,w/mk, c=8kj/kgk, ρ=2kg/m 3 υγρασία ~25% Χωρί την επίδραση τη θερµική διάχυση απείρου.

25 Θερµοκρασιακή Κατανοµή Εδάφου Ισοθερµοκρασιακέ καµπύλε περίοδο θέρµανση Μήνα : Απρίλιο T in, water =17, C m& =,3kg/s D=28 mm d=22 mm 8 Μήκο πεδίου Μήκο πεδίου Μήκο πεδίου Μήκο πεδίου Ηµέρα 1 η 19, 5 Ηµέρα 5 η 19, 18, 8 5 Ηµέρα 1 η 19, 18, 8 5 Ηµέρα 2 η 19, 18, ,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,8 4 19,8 4 19,8 4 19,8 4 2, , , , ,2 55 2,2 55 2,2 55 2,2 55 2,4 2, ,4 2, T out,water = 18,667 C T out,water = 18,962 C T out,water = 17,865 C T out,water = 17,6625 C *Υλικά υπεδάφου µε k=1,w/mk, c=8kj/kgk, ρ=2kg/m 3 υγρασία ~25% Χωρί την επίδραση τη θερµική διάχυση απείρου. 2,4 2, ,4 2,

26 Θερµοκρασιακή Κατανοµή Εδάφου Ισοθερµοκρασιακέ καµπύλε περίοδο ψύξη Μήνα : Ιούλιο T in, water =28, C m& =,3 kg/s D=28 mm d=22 mm 8 Μήκο πεδίου Μήκο πεδίου Μήκο πεδίου Μήκο πεδίου Ηµέρα 1 η 5 Ηµέρα 5 η 5 Ηµέρα 1 η 5 Ηµέρα 2 η ,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,8 4 19,8 4 19,8 4 19, , 5 2, 5 2, 5 2, 5 2,2 55 2,2 55 2,2 55 2,2 55 2, , , , ,6 7 2,6 7 2,6 7 2,6 7 T out,water =22,6663 C T out,water = 24,355 C T out,water = 25,1254 C T out,water = 25,813 C

27 Θερµοκρασιακή Κατανοµή Εδάφου Ισοθερµοκρασιακέ καµπύλε περίοδο ψύξη Μήνα : Ιούλιο T in, water =3, C m& =,3 kg/s D=28 mm d=22 mm 8 Μήκο πεδίου Μήκο πεδίου Μήκο πεδίου Μήκο πεδίου Ηµέρα 1 η 5 Ηµέρα 5 η 5 Ηµέρα 1 η 5 Ηµέρα 2 η ,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,2 19,4 19, Βάθο πεδίου 19,8 4 19,8 4 19,8 4 19, , 5 2, 5 2, 5 2, 5 2,2 55 2,2 55 2,2 55 2,2 55 2, , , , ,6 7 2,6 7 2,6 7 2,6 7 T out,water = 23,444 C T out,water = 25,4931 C T out,water = 26,4457 C T out,water = 27,2813 C

28 Εγκατάσταση Γεωθερµικού Εναλλάκτη και συστήµατο T o (t) h o Fan Coil Unit q o (t) I(t) T o (t ) T in, water (t) L T out, water(t) Heat Pump Boiler Vertical Earth Heat Exchanger (VEHΕ) q geo

29 Εγκατάσταση 1 ου Γεωθερµικού Εναλλάκτη στην Ελλάδα -Κατοικία στο Κορωπί, 1991 Εισαγωγή εναλλάκτη στη γεώτρηση Οµάδα εργασία : Ιωαν. Παπαγεωργάκη, Οµ. Καθ ΕΜΠ ΜιχΓρ Βραχόπουλο, Καθ ΤΕΙ Χαλκίδα Κάµψη σωλήνων για τοποθέτησή του στην τάφρο

30 Αντλία θερµότητα & Boilerεγκατάσταση Αντλία θερµότητα νερού νερού (διακρίνεται το εσωτερικό τη ) Boilerαποθήκευση ζεστούνερούαπότηνα/θ

31 Μήνα : Ιούλιο D=28 mm d=22 mm ιάγραµµα Ισχύο Γεωθερµικού Εναλλάκτη Ισχύ (kwatt) 2,4 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, (1) :Twater(in)=18,7 C, Mwater=,25 kg (2) :Twater(in)=17, C, (1): T in, =18,7 C, m= Mwater=,3,25 kg/s kg (3) :Twater(in)=17,4 C, (2): T in, water =17, C, m= Mwater=,238,25 kg/s kg (4) :Twater(in)=17,7 C, (3): T Mwater=,3 kg :Αντίστοιχες in, water =17,4 C, m=,238 kg/s πειραµατικές τιµές (2) (3) (4) (1) Χρόνο λειτουργία (hours) (4): T in, water =17,7 C, m=,3 kg/s. : Πειραµατικέ τιµέ

32 Οριζόντιος Γεωθερµικός Εναλλάκτης (Horizontal Earth Heat Exchanger HEHE) Ενδεικτική διάταξη

33 Προσδιορισµός Συµπεριφοράς Οριζόντιου Γεωθερµικού Εναλλάκτη Θερµότητας q& Φορτίοαγωγή υπεδάφου κατά x (θέση z=l z ) geo ( t, L, y, z) x k = J [ T ( t, x, L, z) T ( t, L, L, z) ] j 1 j 1 y ( t x, y,) = h T ( t) T ( t, x, y, ) & ο, ο ο L [ ] I( t) q j + J Φορτίο συναγωγή & ακτινοβολία στην επιφάνεια έντονη η παρουσία για µικρά βάθη. j x y Φορτίο συναγωγή νερού q& [ ] ( t, x) = h T ( t) T ( t x) f f j, Απορροφούµενη θερµότητα εναλλάκτη L x ( ) = q& ( t, x) Qt & dx

34 Ενδεικτική διαµόρφωση οριζόντιου γεωθερµικού εναλλάκτη

35 Καµπύλε µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία υπεδάφου αναλόγω του βάθου 34, 31, MAX 21 JANUARY 21 FEBRUARY TEMPERATURE 28, 25, 22, 19, 16, 13, 21 MARCH 21 APRIL 21 MAY 21 JUNE 21 JULY 21 AUGUST 21 SEPTEMBER 21 OCTOBER 21 NOVEMBER 21 DECEMBER 1, DEPTH MIN

36 Μέγιστε και ελάχιστε θερµοκρασίε αέρα και επιφανειακού υπεδάφου * ΒΑΘΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΗΜΕΡ. ΘΕΡΜ. ΘΕΡΜ. ΗΜΕΡ. Αέρας 4,2 o C 6η/7ου 6 o C 26η /1ου,6µ 29,24 o C 17η /7ου 16,94 o C 16η /1ου 1µ 28,24 o C 27η /7ου 2µ 26,38 o C 22η /8ου 3µ 25,2 οc 17η /9ου 4µ 24,44 o C 13η/1ου 5µ 23,95 o C 12η/11ου 17,94 o C 19,72 o C 2,98 o C 21,74 o C 23,23 o C 24η /1ου 22η /2ου 19η/3ου 14η /4ου 1η/5ου *Υλικά υπεδάφου µε k=1,w/mk, c=8kj/kgk, ρ=2kg/m 3 υγρασία ~25%

37 Συµπέρασµα 2ο Ηαναπτυσσόµενηχρονικήυστέρηση 1-12 ηµερών συνεπάγεται σηµαντική υποβοήθηση στα εποχικά φορτία.

38 Τυπικά συνολικά φορτία για όλοτο έτο στην Αττική 4, 3, Θέρο 2, 1, W/m 2 /day, -1, -2, , -4, Χειµώνα -5, -6, DAYS

39 Μεταβολή τη θερµοκρασία του υπεδάφου για διαταραγµένο και αδιατάρακτο πεδίο, κατά βάθο MEAN TEMEPERATURE 23,24 23,22 23,2 23,18 23,16 23,14 23,12 23,1 23,8 Α ΙΑΤΑΡΑΧΤΟ ΠΕ ΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 1η ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2η ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 3η ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 4η ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 5η ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 23, DEPTH *Υλικά υπεδάφου µε k=1,w/mk, c=8kj/kgk, ρ=2kg/m 3 υγρασία ~25% Χωρί την επίδραση τη θερµική διάχυση απείρου.

40 Περιοδική θέρµανση εδάφου Η µέση τιµή της θερµοκρασίας του εδάφους κατά βάθος αυξάνεται από το 1 ο το 5 ο έτος λειτουργίας της κλιµατιστικής εγκατάστασης από 23,2 σε 23,24 ο C δηλαδή,4κ. έως Κατά τους χειµερινούς µήνες παρατηρείται µικρή µείωση της θερµοκρασίας κατά βάθος λόγω της απορρόφησης θερµότητας από το έδαφος µέσω της γεωθερµικής αντλίας θερµότητας κατά 1,77 Κ ( ο C), ενώ κατά τους θερινούς µήνες παρουσιάζεται µικρή αύξηση της θερµοκρασίας κατά 1,8 Κ ( ο C) κατά βάθος λόγω αποβολής θερµότητας προς το έδαφος.

41 Ηετήσια µεταβολή θερµοκρασία εισόδου στον εναλλάκτη εδάφου σαν συνάρτηση του βάθου. 4, 35,,6µ 3, 1µ TEMPERATURE 25, 2, 15, 2µ 3µ 1, 4µ 5, 5µ, DAYS *Υλικά υπεδάφου µε k=1,w/mk, c=8kj/kgk, ρ=2kg/m 3 υγρασία ~25% Χωρί την επίδραση τη θερµική διάχυση απείρου.

42 Χρονική (καθ καθ-) υστέρηση των εποχών σαν συνάρτηση του βάθου DAYS *Υλικά υπεδάφου µε k=1,w/mk, c=8kj/kgk, ρ=2kg/m 3 υγρασία ~25% Χωρί την επίδραση τη θερµική διάχυση απείρου.

43 Στοιχεία ψυκτική διάταξη

44 Συµπεριφορά µονοβάθµια ψυκτική διάταξη νερού αέρα σε διάγραµµα lnp-h, για εξωτερικέ θερµοκρασίε T db =35 o C και T db =4 o C (λειτουργία κατά το θέρο )

45 ιάγραµµα µεταβολών ψυκτικού κύκλου µε χρήση γεωθερµικού εναλλάκτη

46 Σύγκριση Συντελεστή συµπεριφορά (COP) µονοβάθµια ψυκτική διάταξη νερού αέρα µε COP µονοβάθµια ψυκτική διάταξη νερού νερού (γεωθερµικό µπλε-) 3,5 3, 2,5 COP 2, 1,5 1,,5, ,6 Τdb (oc)

47 Σύγκριση ψυκτική ικανότητα (Q steamer ) µονοβάθµια ψυκτική διάταξη νερού αέρα µε µονοβάθµια ψυκτική διάταξη νερού νερού (γεωθερµικό µπλε-) -µπλε Q evaporator (kw) ,6 Tdb (oc)

48 Ετήσια µεταβολή COP µε παράµετρο το βάθο τοποθέτηση οριζοντίου εναλλάκτη 6,,6µ 5, 1µ 4, COP 3, 2µ 3µ 2, 4µ 1, 5µ, DAYS *Υλικά υπεδάφου µε k=1,w/mk, c=8kj/kgk, ρ=2kg/m 3 υγρασία ~25% Χωρί την επίδραση τη θερµική διάχυση απείρου.

49 Σύγκριση κόστου λειτουργία οµαλή γεωθερµία και αέρα* ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βάθος (m) /m 2 /έτος - %,6 22,12 22,4% 1 21,59 24,3% 2 2,31 28,8% 3 19,33 32,2% 4 18,73 34,2% 5 18,43 35,4% ΑΕΡΑΣ 28,52 % *Υλικά υπεδάφου µε k=1,w/mk, c=8kj/kgk, ρ=2kg/m 3 υγρασία ~25% Χωρί την επίδραση τη θερµική διάχυση απείρου.

50 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εφόσον οι θερµοκρασίε του εδάφου κυµαίνονται από ο Cσεόλητηδιάρκειατουέτου από,6-5m. Οι τιµέ του COP κυµαίνονται µεταξύ του 3,2-5,5 για όλε τι εποχέ, χειµώνα και θέρο αντίστοιχα και ηµέσηετήσιατιµήκοντάστο 4. Τοποσοστόµείωση τουλειτουργικούκόστου, 22-32%, σεσχέσηµετοποσοστόαύξηση τουαρχικού κόστου τη εγκατάσταση κατά 27-3%, αποσβένεται σε διάστηµα µικρότερο από 3~5 έτη *Υλικά υπεδάφου µε k=1,w/mk, c=8kj/kgk, ρ=2kg/m 3 υγρασία ~25% Χωρί την επίδραση τη θερµική διάχυση απείρου.

51 Λειτουργικά Κατοικία στη Μυτιλήνη 27~8 (συνολικές ετήσιες ώρες θέρµανσης 132) περίοδος Οκτώβρη 7 µέχρι και Γενάρη 8 Έκταση 25τµ, Μονοκατοικία. Θέρµανση 24ώρες/ηµέρα και θερµό νερό χρήσης από γεωθερµία. Έξοδα λειτουργίας κτιρίου 2695kWh ή (62 ), περιλαµβάνει θέρµανση, θερµό νερό, λοιπές ηλεκτρικές καταναλώσεις 3µελούς οικογένειας ιαµέρισµα στην Αθήνα 27~8 (συνολικές ετήσιες ώρες θέρµανσης 11) περίοδος Οκτώβρη 7 µέχρι και Γενάρη 8 Έκταση 1τµ, Μονοκατοικία. Θέρµανση 8ώρες/ηµέρα και θερµό νερό χρήσης από λέβητα. Έξοδα λειτουργίας Θέρµανσης κτιρίου 39 (συµµετοχή στην πολυκατοιία 18 διαµερισµάτων) και 22 ηλεκτρικές λοιπές καταναλώσει. Σύνολο 61 περιλαµβάνει θέρµανση, θερµό νερό, λοιπές ηλεκτρικές καταναλώσεις 3µελούς οικογένειας.

52 Ροµανό - πύλου Έργα

53 Ροµανό -πύλου

54 Μορφή δικτύου, ανοικτού κυκλώµατο Τηλεκλιµατισµού Μούδρο -Λήµνου

55 Γεωτρήσεις για τον κλιµατισµό (θέρµανση ψύξη) του δηµαρχείου Πυλαίας (Θεσσαλονίκη) µε γεωθερµικές αντλίες θερµότητας 55

56 Παραδείγµατα εφαρµογών στον κόσµο και την Ελλάδα 56 56

57 ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η εγκατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού αποτελείται από: 1.Μία Μίαή ύο Αντλίε θερµότητα (Ανάλογα µετην ισχύ τη εγκατάσταση ). 2.Πίνακε λειτουργιών και ελέγχου συστήµατο. 3.Πρωτεύοντα κυκλώµατα συστήµατο µε αντλία/ε πρωτεύοντο. 4.Βάσει δευτερεύοντο συστήµατο µε µανόµετρα, βαλβίδε ασφαλεία και κυκλοφορητέ. 5.Ελαστικού συνδέσµου. 6.Σύστηµα εναλλαγή των αντλιών θερµότητα από θέρµανση σε ψύξη, εφόσον δεν είναι ενσωµατωµένο. 7. οχείο οχείο/α Αδρανεία. 8.BOILER θερµού νερού χρήση.

58 Συσκευέ Αντλία θερµότητα BOILER ζεστού νερού χρήση

59 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Η εγκατάσταση περιλαµβάνει: εκαοκτώ (18) γεωθερµικού εναλλάκτε µέσου µήκου (βάθου ) 9m οι οποίοι δηµιουργούνπεδίο. Παραγωγικήγεώτρησηνερού, βάθου 25m, παροχή 35m 3 /h, αγωγόδιαµέτρου 15 mm οδηγείταιπρο εκµετάλλευσηστονχώροτουµηχανοστασίου. υο (2) πλακοειδεί εναλλάκτε θερµότητα. υο (2) θερµαντλίε Νερού Νερού, η µια µε χρήση ψυκτικού µέσου R-47c και η άλληµε R-22, ισχύο 135kW c /15kW h. και 3kW c /35kW h αντίστοιχα. Συνθήκε λειτουργία 26-65psi και 2-7psi αντίστοιχα. Συλλέκτε και διανοµεί γεωθερµικών εναλλακτών. εξαµενήαποθήκευση (αδρανεία ) κλιµατισµένουνερού, χωρητικότητα 5m 3. Πέντε (5) in line αντλίε οι οποίε χρησιµεύουν για την κυκλοφορία του νερού εσωτερικά στο µηχανοστάσιο, δυο µεταξύ πλακοειδών εναλλακτών και θερµαντλιών, µια µεταξύ γεωθερµικών εναλλακτών και ΑΘ και δυο µεταξύ ΑΘ και δεξαµενή τροφοδοσία συστήµατο κλιµατισµού κτιρίου. Τηνδιάταξησυνοδεύεικαιδεξαµενήθερµούνερούχρήση, χωρητικότητα 2,5m 3 παράκαµψη «συντήρηση» του κτιρίου - σύστηµα παρακαµπτηρίου αγωγού

60

61 «Θερµαντλία µε ψυκτικό µέσο R-47c, συζευγµένη µέσω κλειστού κυκλώµατο νερού.» α/α Περίοδος και Στοιχεία Αέρα Γεωθερµική Μονάδες Χειµώνας 1 Θερµοκρασία Συµπύκνωσης 45, 44,79 ο C 2 Θερµοκρασία Ατµοποίησης -3,15 13,83 ο C 3 Πίεση Συµπύκνωσης 17,28 17,18 bar 4 Πίεση Ατµοποίησης 4,7 7,15 bar 5 ιαφορά πίεσης Ρ 13,21 1,3 bar 6 Λόγος συµπίεσης 4,25 2,4 7 Εσωτερικός βαθµός απόδοσης % 8 Θεωρητικό COA 5,15 8,41 7 Ισχύς ανεµιστήρων και αντλιών 4,96 1,5 kw 8 Πραγµατικό COA 3,38 5,88 Θέρος 1 Θερµοκρασία Συµπύκνωσης 43,25 29,8 ο C 2 Θερµοκρασία Ατµοποίησης 3,84 3,84 ο C 3 Πίεση Συµπύκνωσης 16,52 11,49 bar 4 Πίεση Ατµοποίησης 5,16 5,16 bar 5 Εσωτερικός βαθµός απόδοσης % 6 Θεωρητικό COP 5,52 9,14 7 Ισχύς ανεµιστήρων και αντλιών 4,96 1,5 kw 8 Πραγµατικό COP 3,26 6,6

62 «Θερµαντλία µε ψυκτικό µέσο R-22, συζευγµένη µέσω ανοικτού κυκλώµατο νερού.» α/α Περίοδος και Στοιχεία Αέρα Γεωθερµική Μονάδες Χειµώνας 1 Θερµοκρασία Συµπύκνωσης 45, 45, ο C 2 Θερµοκρασία Ατµοποίησης -3, 14, ο C 3 Πίεση Συµπύκνωσης 17,29 17,29 bar 4 Πίεση Ατµοποίησης 4,51 7,67 bar 5 ιαφορά πίεσης Ρ 12,78 9,625 bar 6 Λόγος συµπίεσης 3,84 2,26-7 Ογκοµετρικός Βαθµός Απόδοσης 76 86,5 % 8 Εσωτερικός βαθµός απόδοσης 68,4 77,9 % 9 Θεωρητικό COA 5,37 8,7 1 Ενδεικνυόµενο COA 3,97 6,39 11 Ισχύς ανεµιστήρων και αντλιών 11 3,33 kw 12 Πραγµατικό COA 3,47 5,97 Θέρος 1 Θερµοκρασία Συµπύκνωσης 43 3 ο C 2 Θερµοκρασία Ατµοποίησης 3,84 4 ο C 3 Πίεση Συµπύκνωσης 16,49 11,92 bar 4 Πίεση Ατµοποίησης 5,66 5,66 bar 5 Εσωτερικός βαθµός απόδοσης 7 75 % 6 Θεωρητικό COP 5,76 9,32 7 Ισχύς ανεµιστήρων και αντλιών 11 3,33 kw 8 Πραγµατικό COP 3,51 6,49

63 «Σχέδιο εγκατάσταση Μηχανοστασίου»

64 «Σχέδιο προγραµµατισµού εγκατάσταση - Χειµώνα»

65 «Σχέδιο προγραµµατισµού εγκατάσταση - Θέρο»

66 ALIATHON HOTEL PAFOS CYPRUS Geothermal VRV

67 Ευχαριστούµεπολύγιατην προσοχήσας! ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Γεωθερμική Ενέργεια Γεωθερμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη ενέργεια, υπό μορφή θερμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΕΜ 4869 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΑΕΜ 4817 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ Ψυκτικό ρευστό R22 Συμπυκνωτής Ψυκτικοί Πύργοι

ΨΥΞΗ Ψυκτικό ρευστό R22 Συμπυκνωτής Ψυκτικοί Πύργοι ΨΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η ιείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό ίκτυο Ανδρέα Κάλβου 75, 142 31, Νέα Ιωνία, Τηλ.: 210 52 40 726-210 52 45 535 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» Κων/νος νος Τομαράς Μηχανικός ERGON EQUIPMENT AETE 1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ? Το σημαντικό πλεονέκτημα των αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες Ευχαριστίες Ευχαριστίες Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί για μένα, ακόμα ένα κλείσιμο κεφαλαίου στις σπουδές μου, που η πραγματοποίηση του θα ήταν ανέφικτη χωρίς τη βοήθεια των γονιών μου σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Ανάλυση Έργων

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Ανάλυση Έργων Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Ανάλυση Έργων Μάθημα Έργου Καθαρής Ενέργειας Κέντρο Eπιχειρήσεων Φιλαδέλφειας, ΗΠΑ 28 ΓΑΘ για ψύξη - Θέρμανση Αναφορά φωτογραφίας: Geothermal Heat Pump Consortium (NREL PIX)

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα;

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Κατ αρχήν το πρόβληµα της ενέργειας είναι διεθνές, µεγάλο και θα συνεχίσει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογή στην Ελληνική κατοικία Επιβλέπων καθηγητής: Σταμάτης Προκόπης Μαθητές: Β ΤΑΞΗΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ Σχολικό έτος: 2013-2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η Μπαλαμπάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΨΥΞΗΣ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΓΗΙΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΗΛΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.»

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΜΠΑ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Με θέμα: «Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Καλλιακούδη Κωνσταντίνα Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, M.sc Εισαγωγή Οι εναλλακτικοί τρόποι ζωής (στις ανταλλαγές αγαθών, στο κίνημα «χωρίς μεσάζοντες», στις επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905

Διαβάστε περισσότερα

1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛΙ Α Αντλίες Θερµότητας Αρχές Λειτουργίας/Τύποι 4 Σχεδιασµός µε Αντλία Θερµότητας 11 Τι είναι η τεχνολογία E.V.I. (ENHANCED VAPOUR INJECTION)? 17 Αντλίες Θερµότητας LZT: Αέρος-Νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Ε Θ Ι Α Γ Ε 8 / 9 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Μια οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική ενεργειακή λύση Δρ Πασχάλης Δαλαμπάκης, Γεωλόγος-Γεωθερμικός Ανδρέας Ηλίας, Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Building Typology Brochure

Hellenic Building Typology Brochure Typology Approach for Building Stock Energy Assessment Final 31-05-2011 Hellenic Building Typology Brochure WP 3 National Building Typologies D5.2 National Typology Brochures TABULA HELLENIC Project Team

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τμήμα Μηχανολογίας

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τμήμα Μηχανολογίας Ε ρ γ : Ψ ύξ ης Κλιμ ατι σμο ύ - Θέ ρ μα νσης & E. M.Ε. Αν.Καθ. Μιχαλης Γρ. Βραχοπουλος 2 Τ ΕΙ - Χ ΑΛΚΙΔΑΣ Τμήμα Μηχανολογίας Εργαστ: Ψύξης Κλιματισμόυ-Θέρμανση & Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα MOVIDA MOVing from Inspection to Domestic Advice by service companies Περνώντας από τις Επιθεωρήσεις στις κατ οίκον Συμβουλές από τις Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΡΤΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΠΑΡΤΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1 ο ΕΠΑ.Λ ΣΠΑΡΤΗΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ου ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΦΑΝΗΣ ΝΕΙΛΟ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1.Εισαγωγή...1

Διαβάστε περισσότερα