Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 / συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 /30-07-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 / συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 111/ 2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών και Προσωπικού της ΚΔΕΠΠΑΜ» Στη Μύκovo και στo Δημoτικό Κατάστημα, σήμερα τηv 30 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτoύ κ.δημητρίου Σκαγιά, η oπoία επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημoτικό Σύμβoυλo, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 67 τoυ Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαπέντε ( 15 ), δηλαδή: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 2. ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ 4. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 4. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ 5. ΣΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 6. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6. ΝΑΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 7. ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8. ΣΙΚΙΝΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 9. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (οι οποίοι να και κλήθηκαν 10. ΠΑΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ νόμιμα δεν προσήλθαν 11. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 12. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ 14. ΣΑΛΑΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Παρόντος και του Δημάρχου Μυκόνου, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ-ΜΕΓΑ,

2 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5 ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη του τα παρακάτω: Α. Το υπ αριθμ.157/ έγγραφο της ΚΔΕΠΠΑΜ το οποίο απευθύνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου και το οποίο αναφέρει: την από 22/07/2011 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου η οποία αναφέρει: ΘΕΜΑ: «Υποβολή προς έγκριση της 27/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ. για την κατάρτιση και ψήφιση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμού Προσωπικού της ΚΔΕΠΠΑΜ» Ο Πρόεδρος Της ΚΔΕΠΠΑΜ (σφραγίδα-υπογραφή) Μιλτιάδης Ατζαμόγλου Β. Την υπ αριθμ.27/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΠΠΑΜ με την οποία αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω: 1. Καταρτίζει και ψηφίζει τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τον Κανονισμό Προσωπικού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου, όπως αυτοί εμφανίζονται στα συνημμένα κείμενα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Τα κείμενα των κανονισμών φέρουν την υπογραφή του προέδρου και των μελών του Δ.Σ. στην τελευταία σελίδα και μονογραφή του προέδρου σε κάθε σελίδα του. 2. Εξουσιοδοτεί τον κ.πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση. Γ. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΚΔΕΠΠΑΜ ο οποίος έχει ως ακολούθως: Άρθρο 1 ο Περιεχόμενο Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (ΕΚΥ) Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ», οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της, οι θέσεις του προσωπικού κατά ειδικότητα και το ανώτατο όριο αυτού. Άρθρο 2 ο Γενική Μορφή Οργάνωσης της Επιχείρησης 1. Η Επιχείρηση διοικείται απ' το Διοικητικό Συμβούλιό της. Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 255 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006). 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την Επιχείρηση, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. 3. Οι εργασίες της Επιχείρησης διευθύνονται από το Γενικό Διευθυντή ο οποίος προσλαμβάνεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική προκήρυξη και σύμφωνα με τα προσόντα που καθορίζονται στον κανονισμό προσωπικού. Ως Γενικός Διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ή του Δημοτικού Συμβουλίου. 4. Το Δ.Σ. της επιχείρησης μπορεί να συντάσσει κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας, στον οποίο θα αναφέρονται και θα περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των οργάνων και ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης. Άρθρο 3 ο Ερμηνεία - Μεταβολή του Ε.Κ.Υ. 1. Οι διατάξεις του Ε.Κ.Υ. συμπληρώνονται και ερμηνεύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του Οργανογράμματος της Επιχείρησης θεωρούνται ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές του περιεχομένου εργασίας, και επομένως μπορεί να ανατίθενται από το Διευθύνοντα την Επιχείρηση στο προσωπικό κάθε ενότητας καθήκοντα που δεν αναφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο στην αντίστοιχη περιγραφή του περιεχομένου εργασίας της, αλλά εντάσσονται στο ουσιαστικό περιεχόμενό της. 2. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση αναλάβει και άλλες δραστηριότητες πέρα από αυτές που αναφέρονται στον παρόντα ΕΚΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνει ή τροποποιεί τον ΕΚΥ με τις απαραίτη - τες διοικητικές ενότητες και τις αντίστοιχες περιγραφές αρμοδιοτήτων τους, και μπορεί να μεταβάλλει τον ανώτατο αριθμό προσωπικού της. Σε περίπτωση τροποποίησης του παρόντος ΕΚΥ απαιτείται εκ νέου έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

3 Άρθρο 4 ο Οργανωτική Διάρθρωση της Επιχείρησης 4.1. Η Επιχείρηση συγκροτείται από τις πιο κάτω διοικητικές ενότητες: Γενική Διεύθυνση, Τμήμα Παιδείας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Μέριμνας, Αυτοτελές Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Το τμήμα παιδείας συγκροτείται από τα ακόλουθα Γραφεία: Γραφείο καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, Γραφείο ΚΔΑΠ, Γραφείο συντονισμού και υποστήριξης δράσεων παιδείας Το τμήμα Περιβάλλοντος συγκροτείται από τα ακόλουθα Γραφεία: Γραφείο περιβαλλοντικών δράσεων και πρωτοβουλιών, Γραφείο εθελοντισμού, Γραφείο οικονομικής διαχείρισης Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Μέριμνας συγκροτείται από τα ακόλουθα Γραφεία: Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης, Γραφείο οικονομικής διαχείρισης, Γραφείο ταμιακής υπηρεσίας 4.2. Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης της Επιχείρησης είναι: - Γενική Διεύθυνση, - Τμήμα, - Γραφείο Οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι των παραπάνω διοικητικών επιπέδων ονομάζονται: - Διευθυντής, - Προϊστάμενος Τμήματος, - Υπεύθυνος Γραφείου Σε περιπτώσεις (όπως των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης), που από το νόμο ή από τις διατάξεις χρηματοδοτούμενου προγράμματος απαιτείται ο ορισμός Δ/ντη, επιτρέπεται σε τμήμα ο ορισμός εργαζόμενου της δομής ως Διευθυντή Οι διοικητικές Ενότητες της παρ υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση. Στη Γενική Διεύθυνση υπάγονται επίσης ο Νομικός Σύμβουλος και οι τυχόν εξωτερικοί σύμβουλοι που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν. Ακολούθως, αποτυπώνεται σχηματικά το οργανόγραμμα της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΔΑΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩ Ν ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Σχήμα 1 Οργανόγραμμα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Άρθρο 5 ο Αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης (Διευθυντής) Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προσλαμβάνεται διευθυντής μετά από σχετική προκήρυξη. Στον κανονισμό προσωπικού καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής της επιχείρησης. Ως διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης ή του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο: - τα Διετή Προγράμματα Δράσης της Επιχείρησης, - την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για απασχόληση ορισμένου χρόνου ή έργου, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, - την εσωτερική μετακίνηση του προσωπικού μεταξύ των διαφόρων θέσεων της επιχείρησης ανάλογα με τις ανάγκες, - βραχυπρόθεσμα μεσοπρόθεσμα - μακροπρόθεσμα προγράμματα επενδύσεων της εταιρίας, - το προσδιορισμό των μελετών και των έργων που θα γίνουν με αναθέσεις σε μελετητικά γραφεία και σε υπεργολάβους, - τη συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους (επιστημονικό προσωπικό) για την κάλυψη αναγκών σχεδιασμού, προγραμματισμού, προδιαγραφών, νέων τεχνολογιών εφαρμογών κ.λ.π β. Προΐσταται άμεσα των υπηρεσιών και τμημάτων και είναι υπεύθυνος για : - την παρακολούθηση της προόδου του συνόλου των ενεργειών και της απόδοσης των τμημάτων και επιμέρους γραφείων, - την επίβλεψη της λειτουργίας του γραφείου οικονομικής διαχείρισης και εισηγείται στο Δ.Σ τις προτάσεις τους.

5 γ. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Δράσης της Επιχείρησης και γενικά για την εκτέλεση των αποφάσεών του. δ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την τροποποίηση των Προγραμμάτων Δράσης της Επιχείρησης, όταν θεωρεί απαραίτητο ανάλογα με την εξέλιξη τους ή και με βάση τις μεταβολές των αντικειμενικών συνθηκών. ε. Αναλαμβάνει και άλλες αρμοδιότητες με απόφαση του Δ.Σ. ή με βάση άλλους κανονισμούς της επι - χείρησης. Άρθρο 6 ο Αρμοδιότητες Νομικού Συμβούλου Ο Νομικός Σύμβουλος μπορεί να είναι και εκτός οργανογράμματος (εξωτερικός συνεργάτης) και έχει τις εξής αρμοδιότητες : α. Γνωμοδότηση και παροχή συμβουλών προς την Διεύθυνση ή τις Υπηρεσίες της Επιχείρησης, β. Ενημέρωση των υπηρεσιών της Επιχείρησης επί των διατάξεων της νομοθεσίας και νομολογίας σε θέματα που τις αφορούν, γ. Νομική υποστήριξη κατά την κατάρτιση των κάθε είδους συμβάσεων, ειδικών συμφωνητικών και διακηρύξεων (προμήθειες, προαγγελίες, εργολαβίες, μισθώσεις κλπ.). δ. Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων και διαφορών της Επιχείρησης με τρίτους και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Επιχείρησης. Άρθρο 7 ο Αρμοδιότητες Τμήματος Παιδείας Έχει την ευθύνη απέναντι στο Διευθυντή για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την επικαιροποίηση της στρατηγικής της Κοινωφελούς Επιχείρησης στη θεματική περιοχή της παιδείας. Παράλληλα, ελέγχει και παρακολουθεί το έργο των τριών επιμέρους Γραφείων που συνθέτουν το εν λόγω τμήμα. Το τμήμα στελεχώνεται από έναν τακτικό υπάλληλο (Προϊστάμενο) με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Οι αρμοδιότητες των επιμέρους γραφείων έχουν ως εξής: Α. Γραφείο Καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης. Είναι αρμόδιο για: - Την οργάνωση και λειτουργία καλλιτεχνικών, εικαστικών και βιωματικών εργαστηρίων, - Τη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα της Μυκόνου για την από κοινού προώθηση και υλοποίηση πολιτιστικών, πνευματικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων μέσα και έξω από τα σχολεία, καθώς επίσης και τη συμμετοχή των μαθητικών κοινοτήτων και της νεολαίας γενικότερα στις δραστηριότητές της, - Την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων και των ανέργων, - Τη διάδοση, στήριξη και ενίσχυση της παιδείας στους τομείς της μουσικής, του χορού, του κινηματογράφου, του θεάτρου και των άλλων οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και των εικαστικών τεχνών, - Τη διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση εκδηλώσεων, ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων με στόχο την άρτια επιμόρφωση και άτυπη εκπαίδευση των Δημοτών της Μυκόνου, - Τη στήριξη της πνευματικής δημιουργίας ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν την άσκηση και την ανάπτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων Το Γραφείο στελεχώνεται από έναν υπάλληλο με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου και καθηγητές εκπαιδευτές με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις έργου, ανάλογα με την τυπολογία των δραστηριοτήτων (εργαστήρια, χορωδία, χορός) που θα πραγματοποιούνται. Β. Γραφείο ΚΔΑΠ. Είναι αρμόδιο για: - Την παρακολούθηση των ετήσιων Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δομές «Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών», - Την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), - Την επαρκή στελέχωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, - Την υποβολή προτάσεων προς την Διευθύντρια και το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με ζητήματα που άπτονται της οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης, Το Γραφείο στελεχώνεται από προσωπικό ορισμένου χρόνου (εξειδικευμένο και βοηθητικό προσωπικό) με γνώμονα τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν. Με απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεται Διευθυντής από τα μέλη του εξειδικευμένου προσωπικού. Γ. Γραφείο Συντονισμού και Υποστήριξης των Δράσεων Παιδείας. Είναι αρμόδιο για: - Την διοικητική υποστήριξη του Τμήματος «Παιδείας», - Την παρακολούθηση και συντονισμό των δράσεων των επιμέρους τμημάτων, - Διεκπεραιώνει κάθε εργασία που θα του ανατεθεί από τα επιμέρους Γραφεία, - Συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους των Γραφείων στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού,

6 - Την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία των δράσεων στη θεματική περιοχή της παιδείας. Το Γραφείο στελεχώνεται από έναν υπάλληλο με σύμβαση αορίστου, ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου. Άρθρο 8 ο Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος Έχει την ευθύνη απέναντι στο Διευθυντή για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την επικαιροποίηση της στρατηγικής της Κοινωφελούς Επιχείρησης στη θεματική περιοχή του περιβάλλοντος. Παράλληλα, ελέγχει και παρακολουθεί το έργο των τριών επιμέρους Γραφείων που συνθέτουν το εν λόγω τμήμα. Το τμήμα στελεχώνεται από έναν υπάλληλο (Προϊστάμενο) με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Οι αρμοδιότητες των επιμέρους γραφείων έχουν ως εξής: Α. Γραφείο Εθελοντισμού. Είναι αρμόδιο για: - Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων εθελοντικού χαρακτήρα στην κατεύθυνση της προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος, στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Μυκόνου και όχι μόνο, - Την προώθηση του εθελοντισμού και ιδιαιτέρως μεταξύ των νέων, - Τη δικτύωση με αντίστοιχες οργανώσεις και την υλοποίηση από κοινού δράσεων, - Τη συνεργασία με το Γραφείο «περιβαλλοντικών Δράσεων και Πρωτοβουλιών» και την επίτευξη συνεργειών, Το Γραφείο στελεχώνεται από έναν υπάλληλο με σύμβαση αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου. Β. Γραφείο Περιβαλλοντικών Δράσεων και Πρωτοβουλιών. Είναι αρμόδιο για: - Την εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, - Την υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης της Αειφορίας και Ανάπτυξης των ΑΠΕ, - Την υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, - Την καλλιέργεια μίας περιβαλλοντικής κουλτούρας και συνείδησης μεταξύ των Δημοτών, - Τη συνεργασία με Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και την υλοποίηση κοινών δράσεων Το Γραφείο στελεχώνεται από έναν υπάλληλο με σύμβαση αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου. Γ. Γραφείο Συντονισμού και Υποστήριξης των Δράσεων Περιβάλλοντος. Είναι αρμόδιο για: - Την διοικητική υποστήριξη του Τμήματος «Περιβάλλοντος», - Την παρακολούθηση και συντονισμό των δράσεων των επιμέρους τμημάτων, - Διεκπεραιώνει κάθε εργασία που θα του ανατεθεί από τα επιμέρους Γραφεία, - Συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους των Γραφείων στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού, - Την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία των δράσεων στη θεματική περιοχή του περιβάλλοντος. Το Γραφείο στελεχώνεται από έναν υπάλληλο με σύμβαση αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου. Άρθρο 9 ο Αρμοδιότητες Τμήματος Οικονομικής και Διοικητικής Μέριμνας Έχει την ευθύνη απέναντι στο Διευθυντή για την οικονομική διαχείριση και οργάνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Παράλληλα, ελέγχει και παρακολουθεί το έργο των τριών επιμέρους Γραφείων που συνθέτουν το εν λόγω τμήμα. Το τμήμα στελεχώνεται από έναν υπάλληλο (Προϊστάμενο) με σύμβαση αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου. Οι αρμοδιότητες των επιμέρους γραφείων έχουν ως εξής: Α. Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης: Είναι αρμόδιο για: - Την τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονομικών πράξεων της Επιχείρησης (Λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κλπ.) σύμφωνα με το υφιστάμενο λογιστικό σχέδιο. - Την τήρηση των διαδικασιών ετοιμασίας των παραστατικών για την διενέργεια κάθε είδους εισπράξεων ή πληρωμής της Επιχείρησης. - Τη διαμόρφωση και παρακολούθηση ταμειακού προγράμματος της Επιχείρησης. - Την παροχή στοιχείων για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της Επιχείρησης. - Τη διαμόρφωση στοιχείων ισολογισμού και παροχή κάθε είδους στοιχείων για την διαμόρφωση των οικονομικών προγραμμάτων της Επιχείρησης. - την οργάνωση του λογιστηρίου, τήρηση και υπογραφή των λογιστικών καταστάσεων και βιβλίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κ.Β.Σ,

7 - τη σύνταξη και εισήγηση του ισοζυγίου, του ισολογισμού, του προϋπολογισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο και μηνιαία υποβολή σε αυτό των καταστάσεων αποτελεσμάτων που αναλύουν την οικονομική πορεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Το Γραφείο στελεχώνεται από έναν υπάλληλο με σύμβαση αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου. Β. Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης. Είναι αρμόδιο για: - Tην οργάνωση της διοικητικής υπηρεσίας, - Τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, - Την τήρηση αρχείων, - Την τήρηση συμβάσεων και καταστάσεως προσωπικού, - Την τήρηση πρωτοκόλλου, - Την τήρηση στατιστικών στοιχείων, - Την τήρηση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, - Τον έλεγχο τήρησης κανονισμών, - Το συντονισμό των εργασιών του τομέα Οικονομικής και Διοικητικής Μέριμνας, - Την παρακολούθηση της αποδοτικότητας του προσωπικού του τομέα οικονομικών και διοικητικών λειτουργιών. Το Γραφείο στελεχώνεται από έναν υπάλληλο με σύμβαση αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου. Γ. Γραφείο Ταμιακής Υπηρεσίας. Είναι αρμόδιο για: - Διενέργεια των εισπράξεων και των πληρωμών της Επιχείρησης, - Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των ταμειακών πράξεων στα αντίστοιχα βιβλία και παραστατικά του Ταμείου. Το Γραφείο στελεχώνεται από έναν υπάλληλο με σύμβαση αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου. Άρθρο 10 ο Αυτοτελές Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πρόκειται για αυτοτελές Γραφείο, άμεσα υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το τμήμα στελεχώνεται από έναν υπάλληλο (Προϊστάμενο) με σύμβαση αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου. Άρθρο 11 ο Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης 1. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης έχουν ως εξής: Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την επιχείρηση και ιδιαίτερα: α) διορίζει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και αποφασίζει για όλες τις μεταβολές της υπηρεσιακής του κατάστασης, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών του άρθρου 257 παρ. 1α του ΔΚΚ β) ψηφίζει τον προϋπολογισμό, εγκρίνει τον Ισολογισμό και καταρτίζει την Έκθεση πεπραγμένων στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, γ) καθορίζει το αντίτιμο και τους όρους για τη χρήση των υπηρεσιών της ή τη διάθεση τυχόν προϊόντων της επιχείρησης, δ) αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των μελετών και την εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις μελέτες και τις προμήθειες, στα πλαίσια της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νομοθεσίας στο πλαίσιο του κανονισμού της παρ.2 του άρθρου 257 ΔΚΚ, ε) αποφασίζει την αγορά και τη μίσθωση ακινήτων και κινητών που είναι χρήσιμα στην επιχείρηση, και την εκποίηση και εκμίσθωση ακινήτων και κινητών που ανήκουν στην επιχείρηση, στ) αποφασίζει την άσκηση και παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και διοικητικής αρχής, καθώς και τα σχετικά με δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, ζ) αποφασίζει τη σύναψη κάθε φύσης δανείων, και μπορεί για ασφάλειά τους να εκχωρεί το σύνολο ή μέρος από τις προσόδους της επιχείρησης, και αποφασίζει την παροχή δικαιωμάτων υποθήκης σε ακίνητά της, η) παρέχει την γνώμη του για όλα τα θέματα που αφορούν την επιχείρηση, εφόσον τα θέματα αυτά ανήκουν στην αποφασιστική αρμοδιότητα του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. 2. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός των περι - πτώσεων β, γ, ε, και ζ της παρ.1, αυτού του άρθρου στον πρόεδρο και σε άλλα όργανα της επι - χείρησης, στο διευθυντή και τους υπεύθυνους των λειτουργικών μονάδων της επιχείρησης.

8 3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στα μέλη αυτού. Το ύψος της αποζημίωσης αποτελεί ποσόστωση της αντιμισθίας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται στη κείμενη νομοθεσία (άρθρο 255, Ν.3463/2006, εγκύκλιος 61995/ , άρθρο 92 του Ν.3852/2010, άρθρο 1 του Ν.3833/2010) 4. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Προβολής και Ανάπτυξης Μυκόνου εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου μόνο αν αυτές αφορούν : - Την ψήφιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και τις έκθεσης πεπραγμένων, - Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματο δικαίωμα, - Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων, - Την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης, - Τη συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης, - Τη σύναψη δανείων, - Την έγκριση των κανονισμών (και της τροποποίησης αυτών) του άρθρου 257 του ΔΚΚ, καθώς και - την επιβολή εύλογης αποζημίωσης στους αποδέκτες υπηρεσιών που παρέχει μια κοινωφελής επιχείρηση, για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερομένων υπηρεσιών. Άρθρο 12 ο Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιχείρησης Οι αρμοδιότητες του Προέδρου έχουν ως εξής: Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλεται. Επίσης μπορεί σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να εγείρει και αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξούσιους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συμφέροντα της επιχείρησης. Τις πράξεις αυτές υποβάλλει αμέσως στο διοικητικό συμβούλιο. Επίσης ο Πρόεδρος υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης και συντάσσει τον προϋπολογισμό αυτής. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να μεταβιβάζονται στο διευθυντή της επιχείρησης αρμοδιότητες αυτής της παραγράφου. Άρθρο 13ο Θέσεις Εργασίας 1. Κάθε εργαζόμενος στην Επιχείρηση κατέχει μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, ο τίτλος της οποίας αντιστοιχεί κατά το δυνατό στο πραγματικό της περιεχόμενο. Η ανάληψη της ευθύνης από έναν εργα - ζόμενο περισσοτέρων από μιας θέσης εργασίας, γίνεται εάν κριθεί αυτό σκόπιμο, με εισήγηση του Διευθυντή στο Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Σε κάθε διοικητική ενότητα της Επιχείρησης προβλέπονται συγκεκριμένες θέσεις εργασίας με τον πίνακα της παρακάτω παραγράφου. Οι θέσεις που αναφέρονται στον Πίνακα δεν είναι απαραίτητο να καλύπτονται όλες και αναφέρονται στο τακτικό προσωπικό. Η κάλυψή τους και ο αριθμός των στελεχών ανά θέση εργασίας, εξαρτάται από τις δραστηριότητες της Επιχείρησης. Α/Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟ- ΚΑΤΗ- ΑΤΟΜΑ ΤΗΤΕΣ ΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -Διευθυντής ΠΕ 1 2. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ -Προϊστάμενος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 3. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -Προϊστάμενος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ- -Προϊστάμενος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙ- -Προϊστάμενος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 6. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚ- - Υπεύθυνος ΤΕ ή ΔΕ 1 ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ Επιμορφωτές) 7. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΔΑΠ - Διευθυντής ΠΕ ή ΤΕ 1 - Εξειδικευμένο

9 8. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ - Υπεύθυνος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΙ- 9. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ -Υπεύθυνος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 11. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ - Υπεύθυνος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 - Υπεύθυνος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΙ- 12 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑ- - Υπεύθυνος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 ΧΕΙΡΙΣΗΣ 13 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑ- - Υπεύθυνος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 ΝΩΣΗΣ 14 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕ- - Υπεύθυνος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 ΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 27 Άρθρο 14 ο Ανώτατος Αριθμός Προσωπικού- Προσόντα Ο Ανώτατος αριθμός τακτικού προσωπικού της Επιχείρησης μπορεί να φθάσει τους 14 εργαζόμενους. Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις προβλεπόμενες πιο πάνω θέσεις δεν θα είναι πλήρους αλλά περιορισμένης απασχόλησης λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου των θέσεων αυτών και του ειδικού τρόπου εργασίας με τον οποίο θα λειτουργούν ορισμένες κατηγορίες προσωπικού και επιστημονικών συνεργατών. Έτσι ένας μεγάλος αριθμός προσωπικού με περιορισμένη απασχόληση θα καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες της Επιχείρησης που διαφορετικά θα κάλυπτε ένας μικρός αριθμός ατόμων με πλήρη απασχόληση. Επίσης σημειώνεται ότι πολλές από τις θέσεις που αναφέρονται είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα μέλη του Δ.Σ. ή κατοίκους που έχουν σχέση και γνώσεις με το αντικείμενο της Επι - χείρησης χωρίς αποζημίωση. Όσον αφορά τα προσόντα του τακτικού προσωπικού ισχύουν όσα αναφέρονται στο Π.Δ. 50/ (ΦΕΚ 39 Α ): «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 15ο Ειδικές συνεργασίες Εφόσον οι παραπάνω περιγραφείσες θέσεις δεν καλύπτονται από τακτικό προσωπικό δύναται η δυνατότητα στην επιχείρηση να συνάπτει συμβάσεις έργου με εξωτερικούς συνεργάτες για την απρόσκοπτη λειτουργία της. Εκτός των συγκεκριμένων θέσεων που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο του Κανονισμού, θα υπάρχει και μια σειρά ειδικών συνεργατών (προτείνεται η συνεργασία με Σύμβαση Έργου) της Επιχείρησης οι οποίοι λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης της παροχής των υπηρεσιών τους στην Επιχείρηση δεν μπορούν να ενταχθούν σε ανάλογες με τις παραπάνω περιγραφείσες θέσεις. Συνεπώς η διάρκεια της συνεργασίας με την Επιχείρηση των ειδικών αυτών κατηγοριών θα είναι πολύ μικρή, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα θα εξαντλείται σε μια και μόνο συνεργασία. Άρθρο 16 ο Έκτακτο προσωπικό Η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί και έκτακτο προσωπικό για να καλύπτει έκτακτες ή περιοδικές ανάγκες της. Οι ειδικότητες, τα προσόντα και ο αριθμός του έκτακτου προσωπικού καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις ανάγκες. Οι ακριβείς θέσεις εργασίας καθώς και ο αριθμός του προσωπικού αυτού δεν είναι δυνατό να προσδιορισθούν ακριβώς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι θέσεις του προηγούμενου άρθρου ως οργανόγραμμα και του έκτακτου προσωπικού. Επίσης η επιχείρηση μπορεί να εντάσσεται σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων του ΟΑΕΔ (ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης). Σε αυτή την περίπτωση ακολουθούνται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις των προγραμμάτων αυτών.

10 Άρθρο 17 ο Χρησιμοποίηση Έκτακτων Συνεργατών Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και με σκοπό την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση εργασιών σχεδιασμού, προγραμματισμού, οργάνωσης, την επίβλεψη μελετών, έργων, και την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, είναι δυνατόν να ανατίθεται με σύμβαση έργου σε επιστημονικό και ειδικό προσωπικό η κάλυψη των παραπάνω αναγκών. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει αποδεδειγμένη θεωρητική κατάρτιση ή εμπειρία πάνω στο ειδικό θέμα για το οποίο συνάπτεται η σύμβαση. Άρθρο 18 ο Ισχύς του Ε.Κ.Υ. Η ισχύς του παρόντος Ε.Κ.Υ. αρχίζει από την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δ. Τον Κανονισμό Προσωπικού της ΚΔΕΠΠΑΜ ο οποίος έχει ως ακολούθως: ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και ο καθορισμός των κανόνων που διέπουν την πρόσληψη, τα προσόντα και το πειθαρχικό δίκαιο των απασχολούμενων από τη των απασχολουμένων από τη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου, που στα επόμενα θα αποκαλείται για λόγους συντομίας "Επιχείρηση". 2. Οι σχέσεις μεταξύ της Επιχείρησης και των συνεργατών της βασίζονται στις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της καλής πίστεως και της ειλικρινούς συνεργασίας. 3. Προϋπόθεση για την εφαρμογή των αρχών αυτών και η αμοιβαία από την Επιχείρηση και τους συνεργάτες της τήρηση και ο σεβασμός των όρων αυτού του Κανονισμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εργασιακών σχέσεων, η εργασιακή ειρήνη της Επιχείρησης. 4. Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού συμπληρώνουν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας και εφαρμόζονται μόνο εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την εργοδοτική νομοθεσία και τις επιμέρους συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές και υπουργικές αποφάσεις. ΑΡΘΡΟ 2 ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1 Στις διατάξεις του Κανονισμού αυτού υπάγονται όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας από την Επιχείρηση. 2. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Κανονισμός αυτός μπορεί να αναθεωρηθεί με άλλη απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Η Επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, 2. Η Επιχείρηση οργανώνεται σε διοικητικές ενότητες, που περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της, 3. Οι αρμοδιότητες των στελεχών και υπευθύνων των διοικητικών ενοτήτων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και περιγράφονται στους εσωτερικούς κανονισμούς. ΑΡΘΡΟ 4 ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Το προσωπικό που απασχολεί η Επιχείρηση συνδέεται με αυτή με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ορισμένου ή αόριστου χρόνου), 2. Η Επιχείρηση μπορεί επίσης να μετατρέψει συμβάσεις πλήρους απασχόλησης σε μερική κατά τις διατάξεις του Νόμου. Οι μερικώς απασχολούμενοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις σχετικές διατάξεις, 3. Η Επιχείρηση μπορεί να απασχολεί, για την κάλυψη εποχικών και ειδικών αναγκών της, προσωπικό με σύμβαση έργου ή εξωτερικούς και λοιπούς συνεργάτες. ΑΡΘΡΟ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Θέση εργασίας αποτελεί ένα συγκεκριμένο σύνολο δραστηριοτήτων που εκτελούνται από ένα ή περισσότερα άτομα του ίδιου επιπέδου εκπαίδευσης και εμπειριών από άποψη πρακτική.

11 2. Κάθε εργαζόμενος εντασσόμενος σε διοικητική ενότητα αναλαμβάνει συγκεκριμένα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης εργασίας που περιγράφονται και προσδιορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 6 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΛΗΡΩΣΗ KENΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 1. Στο Οργανόγραμμα της Επιχείρησης καθορίζονται τα Τμήματα και τα επιμέρους Γραφεία αυτής, όπου εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι. 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης καθορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων σε κάθε Διεύθυνση και Τμήμα και τα απαραίτητα προσόντα αυτών. Η πλήρωση κενών θέσεων γίνεται με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και με τα προσόντα που προβλέπονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και του ΠΔ 50/01 όπως κάθε φορά ισχύουν 3. Για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται εισήγηση του υπεύθυνου του Τμήματος ή του Γραφείου στο Διευθυντή, ο οποίος φέρει προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και αποφασίζει για την πλήρωση της θέσης. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Στην προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μπορεί να αναφέρονται χωριστά τόσο τα γενικά προσόντα πρόσληψης όσο και τα ειδικά για την συγκεκριμένη θέση. Τα προσόντα θα καθορίζονται από τους Υπευθύνους των τμημάτων, τον Γενικό Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο και θα είναι ανάλογα των αναγκών των τμημάτων για τα οποία θα προσληφθούν. 2. Όλες οι προσλήψεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα προσόντα ανά ειδικότητα περιγράφονται στο Παράρτημα. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει : 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας των κατωτέρω επιπέδων: - Πιστοποιητικό Α Επιπέδου: για κλάδους ή ειδικότητες της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). - Πιστοποιητικό Β Επιπέδου: για κλάδους ή ειδικότητες μη διοικητικού προσωπικού της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.). - Πιστοποιητικό Γ Επιπέδου: για κλάδους ή ειδικότητες μη διοικητικού προσωπικού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης και για κλάδους ή ειδικότητες διοικητικού προσωπικού της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.). - Πιστοποιητικό Δ Επιπέδου: για κλάδους ή ειδικότητες διοικητικού προσωπικού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης. Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 548 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 548 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ξ28 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 548 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 132 27 Μαρτίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/101Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 01 /31-01-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας 1, ΤΚ 85100 Ρόδος Πληροφ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.04 14:45:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω48Μ465ΦΘ3-ΡΔΟ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Σαμοθράκης Τ.κ. 68002 Τηλ.: 2551089270 Fax 25510892271 Email : samothrakideas@mail.gr Σαμοθράκη 2/8/2011 Αριθμ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 222 26 Μαΐου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/92Μ/2009) Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 139 27 Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/685Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) --------------------------------------------------- ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή 1, Παγκρήτιο Στάδιο ΑΦΜ : 998091971 Α ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 117 17 Απριλίου 2006 Προκήρυξη (Αριθμός 1/2Μ/2006) Πλήρωσης μίας (1) θέσης κατηγορίας Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ. 2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ. 2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01000190902990040* 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 9 Φεβρουαρίου 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2683 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16945 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 604 14 Νοεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/577Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χαϊδάρι, 17-4-2008 Αριθμ. Πρωτ:6779/9-4-08 Πλήρωσης δεκατριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 233 19 Μαΐου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/215Μ/2008) Πλήρωσης τριών (3) θέσεων τακτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5 Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5 Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη τριών (3) θέσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 18 16 Δεκεμβρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμός 6Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων μονίμου

Διαβάστε περισσότερα

Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο

Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤ/ΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Aθήνα: 19-02-2014 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Αρ. πρωτ.: 630 Tαχ. /νση : Βας. Σοφίας 22 Τ.Κ. : 10675 - Aθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΑΝ/11119/01.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν Ο 2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΑΝ/11119/01.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν Ο 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΑΝ/11119/01.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν Ο 2 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, περιλαμβάνει: 1) οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13149 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προκήρυξη (Αριθμός 1/244Μ/2006) Πλήρωσης θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα