Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 / συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 /30-07-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 / συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 111/ 2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών και Προσωπικού της ΚΔΕΠΠΑΜ» Στη Μύκovo και στo Δημoτικό Κατάστημα, σήμερα τηv 30 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτoύ κ.δημητρίου Σκαγιά, η oπoία επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημoτικό Σύμβoυλo, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 67 τoυ Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαπέντε ( 15 ), δηλαδή: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 2. ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ 4. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 4. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ 5. ΣΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 6. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6. ΝΑΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 7. ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8. ΣΙΚΙΝΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 9. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (οι οποίοι να και κλήθηκαν 10. ΠΑΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ νόμιμα δεν προσήλθαν 11. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 12. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ 14. ΣΑΛΑΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Παρόντος και του Δημάρχου Μυκόνου, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ-ΜΕΓΑ,

2 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5 ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη του τα παρακάτω: Α. Το υπ αριθμ.157/ έγγραφο της ΚΔΕΠΠΑΜ το οποίο απευθύνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου και το οποίο αναφέρει: την από 22/07/2011 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου η οποία αναφέρει: ΘΕΜΑ: «Υποβολή προς έγκριση της 27/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ. για την κατάρτιση και ψήφιση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμού Προσωπικού της ΚΔΕΠΠΑΜ» Ο Πρόεδρος Της ΚΔΕΠΠΑΜ (σφραγίδα-υπογραφή) Μιλτιάδης Ατζαμόγλου Β. Την υπ αριθμ.27/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΠΠΑΜ με την οποία αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω: 1. Καταρτίζει και ψηφίζει τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τον Κανονισμό Προσωπικού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου, όπως αυτοί εμφανίζονται στα συνημμένα κείμενα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Τα κείμενα των κανονισμών φέρουν την υπογραφή του προέδρου και των μελών του Δ.Σ. στην τελευταία σελίδα και μονογραφή του προέδρου σε κάθε σελίδα του. 2. Εξουσιοδοτεί τον κ.πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση. Γ. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΚΔΕΠΠΑΜ ο οποίος έχει ως ακολούθως: Άρθρο 1 ο Περιεχόμενο Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (ΕΚΥ) Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ», οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της, οι θέσεις του προσωπικού κατά ειδικότητα και το ανώτατο όριο αυτού. Άρθρο 2 ο Γενική Μορφή Οργάνωσης της Επιχείρησης 1. Η Επιχείρηση διοικείται απ' το Διοικητικό Συμβούλιό της. Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 255 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006). 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την Επιχείρηση, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. 3. Οι εργασίες της Επιχείρησης διευθύνονται από το Γενικό Διευθυντή ο οποίος προσλαμβάνεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική προκήρυξη και σύμφωνα με τα προσόντα που καθορίζονται στον κανονισμό προσωπικού. Ως Γενικός Διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ή του Δημοτικού Συμβουλίου. 4. Το Δ.Σ. της επιχείρησης μπορεί να συντάσσει κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας, στον οποίο θα αναφέρονται και θα περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των οργάνων και ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης. Άρθρο 3 ο Ερμηνεία - Μεταβολή του Ε.Κ.Υ. 1. Οι διατάξεις του Ε.Κ.Υ. συμπληρώνονται και ερμηνεύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του Οργανογράμματος της Επιχείρησης θεωρούνται ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές του περιεχομένου εργασίας, και επομένως μπορεί να ανατίθενται από το Διευθύνοντα την Επιχείρηση στο προσωπικό κάθε ενότητας καθήκοντα που δεν αναφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο στην αντίστοιχη περιγραφή του περιεχομένου εργασίας της, αλλά εντάσσονται στο ουσιαστικό περιεχόμενό της. 2. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση αναλάβει και άλλες δραστηριότητες πέρα από αυτές που αναφέρονται στον παρόντα ΕΚΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνει ή τροποποιεί τον ΕΚΥ με τις απαραίτη - τες διοικητικές ενότητες και τις αντίστοιχες περιγραφές αρμοδιοτήτων τους, και μπορεί να μεταβάλλει τον ανώτατο αριθμό προσωπικού της. Σε περίπτωση τροποποίησης του παρόντος ΕΚΥ απαιτείται εκ νέου έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

3 Άρθρο 4 ο Οργανωτική Διάρθρωση της Επιχείρησης 4.1. Η Επιχείρηση συγκροτείται από τις πιο κάτω διοικητικές ενότητες: Γενική Διεύθυνση, Τμήμα Παιδείας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Μέριμνας, Αυτοτελές Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Το τμήμα παιδείας συγκροτείται από τα ακόλουθα Γραφεία: Γραφείο καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, Γραφείο ΚΔΑΠ, Γραφείο συντονισμού και υποστήριξης δράσεων παιδείας Το τμήμα Περιβάλλοντος συγκροτείται από τα ακόλουθα Γραφεία: Γραφείο περιβαλλοντικών δράσεων και πρωτοβουλιών, Γραφείο εθελοντισμού, Γραφείο οικονομικής διαχείρισης Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Μέριμνας συγκροτείται από τα ακόλουθα Γραφεία: Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης, Γραφείο οικονομικής διαχείρισης, Γραφείο ταμιακής υπηρεσίας 4.2. Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης της Επιχείρησης είναι: - Γενική Διεύθυνση, - Τμήμα, - Γραφείο Οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι των παραπάνω διοικητικών επιπέδων ονομάζονται: - Διευθυντής, - Προϊστάμενος Τμήματος, - Υπεύθυνος Γραφείου Σε περιπτώσεις (όπως των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης), που από το νόμο ή από τις διατάξεις χρηματοδοτούμενου προγράμματος απαιτείται ο ορισμός Δ/ντη, επιτρέπεται σε τμήμα ο ορισμός εργαζόμενου της δομής ως Διευθυντή Οι διοικητικές Ενότητες της παρ υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση. Στη Γενική Διεύθυνση υπάγονται επίσης ο Νομικός Σύμβουλος και οι τυχόν εξωτερικοί σύμβουλοι που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν. Ακολούθως, αποτυπώνεται σχηματικά το οργανόγραμμα της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΔΑΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩ Ν ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Σχήμα 1 Οργανόγραμμα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Άρθρο 5 ο Αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης (Διευθυντής) Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προσλαμβάνεται διευθυντής μετά από σχετική προκήρυξη. Στον κανονισμό προσωπικού καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής της επιχείρησης. Ως διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης ή του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο: - τα Διετή Προγράμματα Δράσης της Επιχείρησης, - την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για απασχόληση ορισμένου χρόνου ή έργου, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, - την εσωτερική μετακίνηση του προσωπικού μεταξύ των διαφόρων θέσεων της επιχείρησης ανάλογα με τις ανάγκες, - βραχυπρόθεσμα μεσοπρόθεσμα - μακροπρόθεσμα προγράμματα επενδύσεων της εταιρίας, - το προσδιορισμό των μελετών και των έργων που θα γίνουν με αναθέσεις σε μελετητικά γραφεία και σε υπεργολάβους, - τη συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους (επιστημονικό προσωπικό) για την κάλυψη αναγκών σχεδιασμού, προγραμματισμού, προδιαγραφών, νέων τεχνολογιών εφαρμογών κ.λ.π β. Προΐσταται άμεσα των υπηρεσιών και τμημάτων και είναι υπεύθυνος για : - την παρακολούθηση της προόδου του συνόλου των ενεργειών και της απόδοσης των τμημάτων και επιμέρους γραφείων, - την επίβλεψη της λειτουργίας του γραφείου οικονομικής διαχείρισης και εισηγείται στο Δ.Σ τις προτάσεις τους.

5 γ. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Δράσης της Επιχείρησης και γενικά για την εκτέλεση των αποφάσεών του. δ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την τροποποίηση των Προγραμμάτων Δράσης της Επιχείρησης, όταν θεωρεί απαραίτητο ανάλογα με την εξέλιξη τους ή και με βάση τις μεταβολές των αντικειμενικών συνθηκών. ε. Αναλαμβάνει και άλλες αρμοδιότητες με απόφαση του Δ.Σ. ή με βάση άλλους κανονισμούς της επι - χείρησης. Άρθρο 6 ο Αρμοδιότητες Νομικού Συμβούλου Ο Νομικός Σύμβουλος μπορεί να είναι και εκτός οργανογράμματος (εξωτερικός συνεργάτης) και έχει τις εξής αρμοδιότητες : α. Γνωμοδότηση και παροχή συμβουλών προς την Διεύθυνση ή τις Υπηρεσίες της Επιχείρησης, β. Ενημέρωση των υπηρεσιών της Επιχείρησης επί των διατάξεων της νομοθεσίας και νομολογίας σε θέματα που τις αφορούν, γ. Νομική υποστήριξη κατά την κατάρτιση των κάθε είδους συμβάσεων, ειδικών συμφωνητικών και διακηρύξεων (προμήθειες, προαγγελίες, εργολαβίες, μισθώσεις κλπ.). δ. Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων και διαφορών της Επιχείρησης με τρίτους και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Επιχείρησης. Άρθρο 7 ο Αρμοδιότητες Τμήματος Παιδείας Έχει την ευθύνη απέναντι στο Διευθυντή για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την επικαιροποίηση της στρατηγικής της Κοινωφελούς Επιχείρησης στη θεματική περιοχή της παιδείας. Παράλληλα, ελέγχει και παρακολουθεί το έργο των τριών επιμέρους Γραφείων που συνθέτουν το εν λόγω τμήμα. Το τμήμα στελεχώνεται από έναν τακτικό υπάλληλο (Προϊστάμενο) με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Οι αρμοδιότητες των επιμέρους γραφείων έχουν ως εξής: Α. Γραφείο Καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης. Είναι αρμόδιο για: - Την οργάνωση και λειτουργία καλλιτεχνικών, εικαστικών και βιωματικών εργαστηρίων, - Τη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα της Μυκόνου για την από κοινού προώθηση και υλοποίηση πολιτιστικών, πνευματικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων μέσα και έξω από τα σχολεία, καθώς επίσης και τη συμμετοχή των μαθητικών κοινοτήτων και της νεολαίας γενικότερα στις δραστηριότητές της, - Την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων και των ανέργων, - Τη διάδοση, στήριξη και ενίσχυση της παιδείας στους τομείς της μουσικής, του χορού, του κινηματογράφου, του θεάτρου και των άλλων οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και των εικαστικών τεχνών, - Τη διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση εκδηλώσεων, ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων με στόχο την άρτια επιμόρφωση και άτυπη εκπαίδευση των Δημοτών της Μυκόνου, - Τη στήριξη της πνευματικής δημιουργίας ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν την άσκηση και την ανάπτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων Το Γραφείο στελεχώνεται από έναν υπάλληλο με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου και καθηγητές εκπαιδευτές με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις έργου, ανάλογα με την τυπολογία των δραστηριοτήτων (εργαστήρια, χορωδία, χορός) που θα πραγματοποιούνται. Β. Γραφείο ΚΔΑΠ. Είναι αρμόδιο για: - Την παρακολούθηση των ετήσιων Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δομές «Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών», - Την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), - Την επαρκή στελέχωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, - Την υποβολή προτάσεων προς την Διευθύντρια και το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με ζητήματα που άπτονται της οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης, Το Γραφείο στελεχώνεται από προσωπικό ορισμένου χρόνου (εξειδικευμένο και βοηθητικό προσωπικό) με γνώμονα τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν. Με απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεται Διευθυντής από τα μέλη του εξειδικευμένου προσωπικού. Γ. Γραφείο Συντονισμού και Υποστήριξης των Δράσεων Παιδείας. Είναι αρμόδιο για: - Την διοικητική υποστήριξη του Τμήματος «Παιδείας», - Την παρακολούθηση και συντονισμό των δράσεων των επιμέρους τμημάτων, - Διεκπεραιώνει κάθε εργασία που θα του ανατεθεί από τα επιμέρους Γραφεία, - Συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους των Γραφείων στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού,

6 - Την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία των δράσεων στη θεματική περιοχή της παιδείας. Το Γραφείο στελεχώνεται από έναν υπάλληλο με σύμβαση αορίστου, ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου. Άρθρο 8 ο Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος Έχει την ευθύνη απέναντι στο Διευθυντή για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την επικαιροποίηση της στρατηγικής της Κοινωφελούς Επιχείρησης στη θεματική περιοχή του περιβάλλοντος. Παράλληλα, ελέγχει και παρακολουθεί το έργο των τριών επιμέρους Γραφείων που συνθέτουν το εν λόγω τμήμα. Το τμήμα στελεχώνεται από έναν υπάλληλο (Προϊστάμενο) με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Οι αρμοδιότητες των επιμέρους γραφείων έχουν ως εξής: Α. Γραφείο Εθελοντισμού. Είναι αρμόδιο για: - Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων εθελοντικού χαρακτήρα στην κατεύθυνση της προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος, στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Μυκόνου και όχι μόνο, - Την προώθηση του εθελοντισμού και ιδιαιτέρως μεταξύ των νέων, - Τη δικτύωση με αντίστοιχες οργανώσεις και την υλοποίηση από κοινού δράσεων, - Τη συνεργασία με το Γραφείο «περιβαλλοντικών Δράσεων και Πρωτοβουλιών» και την επίτευξη συνεργειών, Το Γραφείο στελεχώνεται από έναν υπάλληλο με σύμβαση αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου. Β. Γραφείο Περιβαλλοντικών Δράσεων και Πρωτοβουλιών. Είναι αρμόδιο για: - Την εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, - Την υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης της Αειφορίας και Ανάπτυξης των ΑΠΕ, - Την υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, - Την καλλιέργεια μίας περιβαλλοντικής κουλτούρας και συνείδησης μεταξύ των Δημοτών, - Τη συνεργασία με Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και την υλοποίηση κοινών δράσεων Το Γραφείο στελεχώνεται από έναν υπάλληλο με σύμβαση αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου. Γ. Γραφείο Συντονισμού και Υποστήριξης των Δράσεων Περιβάλλοντος. Είναι αρμόδιο για: - Την διοικητική υποστήριξη του Τμήματος «Περιβάλλοντος», - Την παρακολούθηση και συντονισμό των δράσεων των επιμέρους τμημάτων, - Διεκπεραιώνει κάθε εργασία που θα του ανατεθεί από τα επιμέρους Γραφεία, - Συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους των Γραφείων στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού, - Την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία των δράσεων στη θεματική περιοχή του περιβάλλοντος. Το Γραφείο στελεχώνεται από έναν υπάλληλο με σύμβαση αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου. Άρθρο 9 ο Αρμοδιότητες Τμήματος Οικονομικής και Διοικητικής Μέριμνας Έχει την ευθύνη απέναντι στο Διευθυντή για την οικονομική διαχείριση και οργάνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Παράλληλα, ελέγχει και παρακολουθεί το έργο των τριών επιμέρους Γραφείων που συνθέτουν το εν λόγω τμήμα. Το τμήμα στελεχώνεται από έναν υπάλληλο (Προϊστάμενο) με σύμβαση αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου. Οι αρμοδιότητες των επιμέρους γραφείων έχουν ως εξής: Α. Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης: Είναι αρμόδιο για: - Την τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονομικών πράξεων της Επιχείρησης (Λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κλπ.) σύμφωνα με το υφιστάμενο λογιστικό σχέδιο. - Την τήρηση των διαδικασιών ετοιμασίας των παραστατικών για την διενέργεια κάθε είδους εισπράξεων ή πληρωμής της Επιχείρησης. - Τη διαμόρφωση και παρακολούθηση ταμειακού προγράμματος της Επιχείρησης. - Την παροχή στοιχείων για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της Επιχείρησης. - Τη διαμόρφωση στοιχείων ισολογισμού και παροχή κάθε είδους στοιχείων για την διαμόρφωση των οικονομικών προγραμμάτων της Επιχείρησης. - την οργάνωση του λογιστηρίου, τήρηση και υπογραφή των λογιστικών καταστάσεων και βιβλίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κ.Β.Σ,

7 - τη σύνταξη και εισήγηση του ισοζυγίου, του ισολογισμού, του προϋπολογισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο και μηνιαία υποβολή σε αυτό των καταστάσεων αποτελεσμάτων που αναλύουν την οικονομική πορεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Το Γραφείο στελεχώνεται από έναν υπάλληλο με σύμβαση αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου. Β. Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης. Είναι αρμόδιο για: - Tην οργάνωση της διοικητικής υπηρεσίας, - Τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, - Την τήρηση αρχείων, - Την τήρηση συμβάσεων και καταστάσεως προσωπικού, - Την τήρηση πρωτοκόλλου, - Την τήρηση στατιστικών στοιχείων, - Την τήρηση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, - Τον έλεγχο τήρησης κανονισμών, - Το συντονισμό των εργασιών του τομέα Οικονομικής και Διοικητικής Μέριμνας, - Την παρακολούθηση της αποδοτικότητας του προσωπικού του τομέα οικονομικών και διοικητικών λειτουργιών. Το Γραφείο στελεχώνεται από έναν υπάλληλο με σύμβαση αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου. Γ. Γραφείο Ταμιακής Υπηρεσίας. Είναι αρμόδιο για: - Διενέργεια των εισπράξεων και των πληρωμών της Επιχείρησης, - Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των ταμειακών πράξεων στα αντίστοιχα βιβλία και παραστατικά του Ταμείου. Το Γραφείο στελεχώνεται από έναν υπάλληλο με σύμβαση αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου. Άρθρο 10 ο Αυτοτελές Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πρόκειται για αυτοτελές Γραφείο, άμεσα υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το τμήμα στελεχώνεται από έναν υπάλληλο (Προϊστάμενο) με σύμβαση αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου. Άρθρο 11 ο Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης 1. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης έχουν ως εξής: Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την επιχείρηση και ιδιαίτερα: α) διορίζει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και αποφασίζει για όλες τις μεταβολές της υπηρεσιακής του κατάστασης, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών του άρθρου 257 παρ. 1α του ΔΚΚ β) ψηφίζει τον προϋπολογισμό, εγκρίνει τον Ισολογισμό και καταρτίζει την Έκθεση πεπραγμένων στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, γ) καθορίζει το αντίτιμο και τους όρους για τη χρήση των υπηρεσιών της ή τη διάθεση τυχόν προϊόντων της επιχείρησης, δ) αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των μελετών και την εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις μελέτες και τις προμήθειες, στα πλαίσια της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νομοθεσίας στο πλαίσιο του κανονισμού της παρ.2 του άρθρου 257 ΔΚΚ, ε) αποφασίζει την αγορά και τη μίσθωση ακινήτων και κινητών που είναι χρήσιμα στην επιχείρηση, και την εκποίηση και εκμίσθωση ακινήτων και κινητών που ανήκουν στην επιχείρηση, στ) αποφασίζει την άσκηση και παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και διοικητικής αρχής, καθώς και τα σχετικά με δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, ζ) αποφασίζει τη σύναψη κάθε φύσης δανείων, και μπορεί για ασφάλειά τους να εκχωρεί το σύνολο ή μέρος από τις προσόδους της επιχείρησης, και αποφασίζει την παροχή δικαιωμάτων υποθήκης σε ακίνητά της, η) παρέχει την γνώμη του για όλα τα θέματα που αφορούν την επιχείρηση, εφόσον τα θέματα αυτά ανήκουν στην αποφασιστική αρμοδιότητα του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. 2. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός των περι - πτώσεων β, γ, ε, και ζ της παρ.1, αυτού του άρθρου στον πρόεδρο και σε άλλα όργανα της επι - χείρησης, στο διευθυντή και τους υπεύθυνους των λειτουργικών μονάδων της επιχείρησης.

8 3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στα μέλη αυτού. Το ύψος της αποζημίωσης αποτελεί ποσόστωση της αντιμισθίας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται στη κείμενη νομοθεσία (άρθρο 255, Ν.3463/2006, εγκύκλιος 61995/ , άρθρο 92 του Ν.3852/2010, άρθρο 1 του Ν.3833/2010) 4. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Προβολής και Ανάπτυξης Μυκόνου εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου μόνο αν αυτές αφορούν : - Την ψήφιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και τις έκθεσης πεπραγμένων, - Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματο δικαίωμα, - Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων, - Την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης, - Τη συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης, - Τη σύναψη δανείων, - Την έγκριση των κανονισμών (και της τροποποίησης αυτών) του άρθρου 257 του ΔΚΚ, καθώς και - την επιβολή εύλογης αποζημίωσης στους αποδέκτες υπηρεσιών που παρέχει μια κοινωφελής επιχείρηση, για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερομένων υπηρεσιών. Άρθρο 12 ο Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιχείρησης Οι αρμοδιότητες του Προέδρου έχουν ως εξής: Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλεται. Επίσης μπορεί σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να εγείρει και αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξούσιους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συμφέροντα της επιχείρησης. Τις πράξεις αυτές υποβάλλει αμέσως στο διοικητικό συμβούλιο. Επίσης ο Πρόεδρος υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης και συντάσσει τον προϋπολογισμό αυτής. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να μεταβιβάζονται στο διευθυντή της επιχείρησης αρμοδιότητες αυτής της παραγράφου. Άρθρο 13ο Θέσεις Εργασίας 1. Κάθε εργαζόμενος στην Επιχείρηση κατέχει μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, ο τίτλος της οποίας αντιστοιχεί κατά το δυνατό στο πραγματικό της περιεχόμενο. Η ανάληψη της ευθύνης από έναν εργα - ζόμενο περισσοτέρων από μιας θέσης εργασίας, γίνεται εάν κριθεί αυτό σκόπιμο, με εισήγηση του Διευθυντή στο Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Σε κάθε διοικητική ενότητα της Επιχείρησης προβλέπονται συγκεκριμένες θέσεις εργασίας με τον πίνακα της παρακάτω παραγράφου. Οι θέσεις που αναφέρονται στον Πίνακα δεν είναι απαραίτητο να καλύπτονται όλες και αναφέρονται στο τακτικό προσωπικό. Η κάλυψή τους και ο αριθμός των στελεχών ανά θέση εργασίας, εξαρτάται από τις δραστηριότητες της Επιχείρησης. Α/Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟ- ΚΑΤΗ- ΑΤΟΜΑ ΤΗΤΕΣ ΓΟΡΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -Διευθυντής ΠΕ 1 2. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ -Προϊστάμενος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 3. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -Προϊστάμενος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ- -Προϊστάμενος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙ- -Προϊστάμενος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 6. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚ- - Υπεύθυνος ΤΕ ή ΔΕ 1 ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ Επιμορφωτές) 7. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΔΑΠ - Διευθυντής ΠΕ ή ΤΕ 1 - Εξειδικευμένο

9 8. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ - Υπεύθυνος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΙ- 9. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ -Υπεύθυνος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 11. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ - Υπεύθυνος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 - Υπεύθυνος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΙ- 12 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑ- - Υπεύθυνος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 ΧΕΙΡΙΣΗΣ 13 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑ- - Υπεύθυνος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 ΝΩΣΗΣ 14 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕ- - Υπεύθυνος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 ΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 27 Άρθρο 14 ο Ανώτατος Αριθμός Προσωπικού- Προσόντα Ο Ανώτατος αριθμός τακτικού προσωπικού της Επιχείρησης μπορεί να φθάσει τους 14 εργαζόμενους. Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις προβλεπόμενες πιο πάνω θέσεις δεν θα είναι πλήρους αλλά περιορισμένης απασχόλησης λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου των θέσεων αυτών και του ειδικού τρόπου εργασίας με τον οποίο θα λειτουργούν ορισμένες κατηγορίες προσωπικού και επιστημονικών συνεργατών. Έτσι ένας μεγάλος αριθμός προσωπικού με περιορισμένη απασχόληση θα καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες της Επιχείρησης που διαφορετικά θα κάλυπτε ένας μικρός αριθμός ατόμων με πλήρη απασχόληση. Επίσης σημειώνεται ότι πολλές από τις θέσεις που αναφέρονται είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα μέλη του Δ.Σ. ή κατοίκους που έχουν σχέση και γνώσεις με το αντικείμενο της Επι - χείρησης χωρίς αποζημίωση. Όσον αφορά τα προσόντα του τακτικού προσωπικού ισχύουν όσα αναφέρονται στο Π.Δ. 50/ (ΦΕΚ 39 Α ): «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 15ο Ειδικές συνεργασίες Εφόσον οι παραπάνω περιγραφείσες θέσεις δεν καλύπτονται από τακτικό προσωπικό δύναται η δυνατότητα στην επιχείρηση να συνάπτει συμβάσεις έργου με εξωτερικούς συνεργάτες για την απρόσκοπτη λειτουργία της. Εκτός των συγκεκριμένων θέσεων που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο του Κανονισμού, θα υπάρχει και μια σειρά ειδικών συνεργατών (προτείνεται η συνεργασία με Σύμβαση Έργου) της Επιχείρησης οι οποίοι λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης της παροχής των υπηρεσιών τους στην Επιχείρηση δεν μπορούν να ενταχθούν σε ανάλογες με τις παραπάνω περιγραφείσες θέσεις. Συνεπώς η διάρκεια της συνεργασίας με την Επιχείρηση των ειδικών αυτών κατηγοριών θα είναι πολύ μικρή, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα θα εξαντλείται σε μια και μόνο συνεργασία. Άρθρο 16 ο Έκτακτο προσωπικό Η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί και έκτακτο προσωπικό για να καλύπτει έκτακτες ή περιοδικές ανάγκες της. Οι ειδικότητες, τα προσόντα και ο αριθμός του έκτακτου προσωπικού καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις ανάγκες. Οι ακριβείς θέσεις εργασίας καθώς και ο αριθμός του προσωπικού αυτού δεν είναι δυνατό να προσδιορισθούν ακριβώς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι θέσεις του προηγούμενου άρθρου ως οργανόγραμμα και του έκτακτου προσωπικού. Επίσης η επιχείρηση μπορεί να εντάσσεται σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων του ΟΑΕΔ (ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης). Σε αυτή την περίπτωση ακολουθούνται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις των προγραμμάτων αυτών.

10 Άρθρο 17 ο Χρησιμοποίηση Έκτακτων Συνεργατών Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και με σκοπό την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση εργασιών σχεδιασμού, προγραμματισμού, οργάνωσης, την επίβλεψη μελετών, έργων, και την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, είναι δυνατόν να ανατίθεται με σύμβαση έργου σε επιστημονικό και ειδικό προσωπικό η κάλυψη των παραπάνω αναγκών. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει αποδεδειγμένη θεωρητική κατάρτιση ή εμπειρία πάνω στο ειδικό θέμα για το οποίο συνάπτεται η σύμβαση. Άρθρο 18 ο Ισχύς του Ε.Κ.Υ. Η ισχύς του παρόντος Ε.Κ.Υ. αρχίζει από την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δ. Τον Κανονισμό Προσωπικού της ΚΔΕΠΠΑΜ ο οποίος έχει ως ακολούθως: ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και ο καθορισμός των κανόνων που διέπουν την πρόσληψη, τα προσόντα και το πειθαρχικό δίκαιο των απασχολούμενων από τη των απασχολουμένων από τη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου, που στα επόμενα θα αποκαλείται για λόγους συντομίας "Επιχείρηση". 2. Οι σχέσεις μεταξύ της Επιχείρησης και των συνεργατών της βασίζονται στις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της καλής πίστεως και της ειλικρινούς συνεργασίας. 3. Προϋπόθεση για την εφαρμογή των αρχών αυτών και η αμοιβαία από την Επιχείρηση και τους συνεργάτες της τήρηση και ο σεβασμός των όρων αυτού του Κανονισμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εργασιακών σχέσεων, η εργασιακή ειρήνη της Επιχείρησης. 4. Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού συμπληρώνουν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας και εφαρμόζονται μόνο εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την εργοδοτική νομοθεσία και τις επιμέρους συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές και υπουργικές αποφάσεις. ΑΡΘΡΟ 2 ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1 Στις διατάξεις του Κανονισμού αυτού υπάγονται όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας από την Επιχείρηση. 2. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Κανονισμός αυτός μπορεί να αναθεωρηθεί με άλλη απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Η Επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, 2. Η Επιχείρηση οργανώνεται σε διοικητικές ενότητες, που περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της, 3. Οι αρμοδιότητες των στελεχών και υπευθύνων των διοικητικών ενοτήτων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και περιγράφονται στους εσωτερικούς κανονισμούς. ΑΡΘΡΟ 4 ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Το προσωπικό που απασχολεί η Επιχείρηση συνδέεται με αυτή με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ορισμένου ή αόριστου χρόνου), 2. Η Επιχείρηση μπορεί επίσης να μετατρέψει συμβάσεις πλήρους απασχόλησης σε μερική κατά τις διατάξεις του Νόμου. Οι μερικώς απασχολούμενοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις σχετικές διατάξεις, 3. Η Επιχείρηση μπορεί να απασχολεί, για την κάλυψη εποχικών και ειδικών αναγκών της, προσωπικό με σύμβαση έργου ή εξωτερικούς και λοιπούς συνεργάτες. ΑΡΘΡΟ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Θέση εργασίας αποτελεί ένα συγκεκριμένο σύνολο δραστηριοτήτων που εκτελούνται από ένα ή περισσότερα άτομα του ίδιου επιπέδου εκπαίδευσης και εμπειριών από άποψη πρακτική.

11 2. Κάθε εργαζόμενος εντασσόμενος σε διοικητική ενότητα αναλαμβάνει συγκεκριμένα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης εργασίας που περιγράφονται και προσδιορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 6 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΛΗΡΩΣΗ KENΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 1. Στο Οργανόγραμμα της Επιχείρησης καθορίζονται τα Τμήματα και τα επιμέρους Γραφεία αυτής, όπου εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι. 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης καθορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων σε κάθε Διεύθυνση και Τμήμα και τα απαραίτητα προσόντα αυτών. Η πλήρωση κενών θέσεων γίνεται με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και με τα προσόντα που προβλέπονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και του ΠΔ 50/01 όπως κάθε φορά ισχύουν 3. Για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται εισήγηση του υπεύθυνου του Τμήματος ή του Γραφείου στο Διευθυντή, ο οποίος φέρει προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και αποφασίζει για την πλήρωση της θέσης. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Στην προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μπορεί να αναφέρονται χωριστά τόσο τα γενικά προσόντα πρόσληψης όσο και τα ειδικά για την συγκεκριμένη θέση. Τα προσόντα θα καθορίζονται από τους Υπευθύνους των τμημάτων, τον Γενικό Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο και θα είναι ανάλογα των αναγκών των τμημάτων για τα οποία θα προσληφθούν. 2. Όλες οι προσλήψεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα προσόντα ανά ειδικότητα περιγράφονται στο Παράρτημα. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει : 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας των κατωτέρω επιπέδων: - Πιστοποιητικό Α Επιπέδου: για κλάδους ή ειδικότητες της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). - Πιστοποιητικό Β Επιπέδου: για κλάδους ή ειδικότητες μη διοικητικού προσωπικού της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.). - Πιστοποιητικό Γ Επιπέδου: για κλάδους ή ειδικότητες μη διοικητικού προσωπικού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης και για κλάδους ή ειδικότητες διοικητικού προσωπικού της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.). - Πιστοποιητικό Δ Επιπέδου: για κλάδους ή ειδικότητες διοικητικού προσωπικού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης. Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

12 Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 2. Να έχουν ηλικία από 20 έως 60 ετών. 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 4. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού: α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων. στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα. ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Ως τακτικό προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου νοείται το προσωπικό των κατηγοριών ΥΕ, Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. το οποίο προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για την πρόσληψη του προσωπικού της Επιχείρησης εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις. 2. Ειδικά για την πρόσληψη των κατηγοριών του προσωπικού οι οποίες εξαιρούνται από τις διαδικασίες και τα κριτήρια που ορίζει ο Ν. 2190/94, το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την πλήρωση της θέσης εγκρίνει και τη σχετική προκήρυξη και: α. συστήνει τριμελή επιτροπή η οποία θα διεκπεραιώσει τη διαδικασία της πρόσληψης και β. τριμελή επιτροπή η οποία θα πάρει συνέντευξη από τους υποψηφίους. Μπορεί να συσταθεί και μία μόνο επιτροπή η οποία να έχει την αρμοδιότητα και της διεκπεραίωσης της διαδικασίας πρόσληψης και της συνέντευξης. 3. Η προκήρυξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα τουλάχιστον στοιχεία: 1. Τον καθορισμό της θέσης. 2. Τα γενικά και ειδικά προσόντα αυτών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι. 4. Την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά και η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση κατά τα ακόλουθα αναφερόμενα.

13 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης εκδίδει προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, εφόσον εκδίδεται, και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα του νομού. Σε κάθε περίπτωση, η προκήρυξη αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης και της έδρας του Δήμου. 5. Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, η Επιτροπή επιλογής προσωπικού συγκεντρώνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και με προσωπικές προσκλήσεις καλεί τους ενδιαφερόμενους σε προσωπική συνέντευξη, μόνο σε περίπτωση που αυτοί πληρούν τα ειδικά- τυπικά προσόντα της ανακοίνωσης. Μετά το τέλος κάθε συνέντευξης το κάθε μέλος βάζει το βαθμό του και στο πρακτικό εμφανίζεται μόνο το τελικό αποτέλεσμα σε ακέραιο αριθμό με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω. Τα κριτήρια κατάταξης και η βαθμολογία αυτών, έχουν ως εξής: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Τίτλος σπουδών ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας που απαιτείται : σύμφωνα με την προκήρυξη Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία, επί τον αριθμό πενήντα (50) Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη : 40 Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ - Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο : 70 - Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης : 70 - Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο : 30 Για τον υποψήφιο που κατέχει δύο τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών η βαθμολογία είναι αθροιστική. Β. ΕΜΠΕΙΡΊΑ Για τους πρώτους δώδεκα μήνες : 1 μονάδα ανά μήνα Για τους επόμενους δώδεκα μήνες : Για τους επόμενους δώδεκα μήνες : Για τους επόμενους δώδεκα μήνες : Για τους επόμενους δώδεκα μήνες : Για τον υπολογισμό των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας ημέρας. 2 μονάδες ανά μήνα. 3 μονάδες ανά μήνα. 2 μονάδες ανά μήνα. 1 μονάδες ανά μήνα. Η ζητούμενη εμπειρία καθορίζεται κάθε φορά με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης μετά από απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης. Γ. ΓΝΏΣΗ ΞΈΝΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ - Για άριστη γνώση : 40 - Για πολύ καλή γνώση : 30 - Για καλή γνώση : 20 - Για μέτρια γνώση (βαθμολογείται η συγκεκριμένη γλώσσα

14 μόνο εφόσον απαιτείται από την οικεία προκήρυξη) 10 Η γνώση και το επίπεδο της ξένης γλώσσας καθορίζεται κάθε φορά με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης μετά από απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης. Δ. ΕΝΤΟΠΙΌΤΗΤΑ Για τους δημότες 400 ΣΤ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1. Η συνέντευξη διενεργείται από τριμελή επιτροπή της επιχείρησης. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση των ονομάτων των μελών της επιτροπής συνέντευξης πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 2. Η συνέντευξη βαθμολογείται με συντελεστή που κυμαίνεται από 0,70 ως και 1,30 επί της βαθμολογίας που ο υποψήφιος έχει λάβει συνολικώς στα παραπάνω κριτήρια Α έως και Δ. 3. Δηλαδή εάν ο υποψήφιος συγκέντρωσε 800 βαθμούς από τα κριτήρια Α έως και Δ και βαθμολογήθηκε από την επιτροπή συνέντευξης με συντελεστή 1,10 τότε η τελική του βαθμολογία είναι (1,10*800)= 1680 βαθμοί. 4.Με τη συνέντευξη αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων, με τα οποία συνδέεται αμέσως η θέση που πρόκειται να καταλάβει. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ Αν οι ανωτέρω μονάδες συμπίπτουν, μεταξύ των ισοβαθμούντων προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του, και αν και αυτό συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Τίτλος σπουδών ΔΕ κατηγορίας που απαιτείται : σύμφωνα με την προκήρυξη Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία, επί τον αριθμό πενήντα (50) Για την κατηγορία ΔΕ δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη : 90 Β. ΕΜΠΕΙΡΊΑ Για τους πρώτους δώδεκα μήνες : 1 μονάδες ανά μήνα Για τους επόμενους δώδεκα μήνες : 2 μονάδες ανά μήνα. Για τους επόμενους δώδεκα μήνες : 3 μονάδες ανά μήνα. Για τους επόμενους δώδεκα μήνες : 2 μονάδες ανά μήνα. Για τους επόμενους δώδεκα μήνες : 1 μονάδες ανά μήνα.

15 Η ζητούμενη εμπειρία καθορίζεται κάθε φορά με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης μετά από απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης. Για τον υπολογισμό των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας ημέρας. Γ. ΓΝΏΣΗ ΞΈΝΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ - Για άριστη γνώση : 40 - Για πολύ καλή γνώση : 30 - Για καλή γνώση : 20 - Για μέτρια γνώση (βαθμολογείται η συγκεκριμένη γλώσσα μόνο εφόσον απαιτείται από την οικεία προκήρυξη) 10 Η γνώση και το επίπεδο της ξένης γλώσσας καθορίζεται κάθε φορά με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης μετά από απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης. Δ. ΕΝΤΟΠΙΌΤΗΤΑ Για τους δημότες της έδρας της επιχείρησης 400 ΣΤ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1. Η συνέντευξη διενεργείται από τριμελή επιτροπή της επιχείρησης. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση των ονομάτων των μελών της επιτροπής συνέντευξης πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 2. Η συνέντευξη βαθμολογείται με συντελεστή που κυμαίνεται από 0,70 ως και 1,30 επί της βαθμολογίας που ο υποψήφιος έχει λάβει συνολικώς στα παραπάνω κριτήρια Α έως και Δ. 3. Δηλαδή εάν ο υποψήφιος συγκέντρωσε 800 βαθμούς από τα κριτήρια Α έως και Δ και βαθμολογήθηκε από την επιτροπή συνέντευξης με συντελεστή 1,10 τότε η τελική του βαθμολογία είναι (1,10*800)= 1680 βαθμοί. 4. Με τη συνέντευξη αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων, με τα οποία συνδέεται αμέσως η θέση που πρόκειται να καταλάβει. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ 1. Αν οι ανωτέρω μονάδες συμπίπτουν, μεταξύ των ισοβαθμούντων προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του, και αν και αυτό συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων. Οι τίτλοι σπουδών, η απόδειξη της εμπειρίας, η απόδειξη της γνώσης ξένων γλωσσών περιγράφονται στο παράρτημα. 2. Μετά το τέλος των προσωπικών συνεντεύξεων των ενδιαφερομένων καταρτίζεται από την Επιτροπή επιλογής προσωπικού- συνεντεύξεων πίνακας στον οποίο ορίζεται ο βαθμός κάθε υποψηφίου. 3. Οι πίνακες κατάταξης και επιλογής γίνονται από την επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την τήρηση της όλης διαδικασίας πρόσληψης και κατάρτισης των πινάκων προτεραιότητας και επιτυχίας. Η επιλογή γίνεται με βάση τη βαθμολογία από τον παραπάνω πίνακα. 4. Ο αριθμός των προσληφθέντων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων για τις οποίες έγινε η προκήρυξη. Τα παραπάνω μπορούν να τροποποιηθούν σε περίπτωση που οριστεί διαφορετικά από απόφαση του Δ.Σ.

16 5. Οι προσλήψεις με δίμηνη σύμβαση καθώς και οι προσλήψεις για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. έπειτα από πρόταση του προέδρου του Δ.Σ. ή με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. έπειτα από εξουσιοδότησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. 6. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουν για προγράμματα κατάρτισης ή απασχόλησης μέσω του Ο.Α.Ε.Δ.. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν τα προβλεπόμενα των προκηρύξεων του εκάστοτε προγράμματος και της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ Για υποψηφίους για τους οποίους ως τυπικό προσόν απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κριτήρια κατάταξης αποτελούν: Α. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Για τους πρώτους έξι μήνες : 350 μονάδες Για κάθε επόμενο μήνα μέχρι τους 12 : 50 μονάδες/μήνα Από τους 12 μήνες και άνω: 800 μονάδες. Β. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Για 3 τέκνα: Για κάθε επόμενο τέκνο: Γ. ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Για 3 τέκνα: Για κάθε επόμενο τέκνο: 50 μονάδες 50 μονάδες/τέκνο 50 μονάδες 50 μονάδες/τέκνο Δ. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ Για κάθε ανήλικο τέκνο: 30 μονάδες/τέκνο Ε. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Αν επαληθεύεται το κριτήριο 50 μονάδες ΣΤ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ Για κάθε μήνα έως τους 60: 7 μονάδες Από 60 και άνω : 0 μονάδες/μήνα Ζ. ΕΝΤΟΠΙΌΤΗΤΑ Για τους δημότες της έδρας της επιχείρησης 400 Επισημαίνεται ότι για τον καθορισμό της τελικής σειράς κατάταξης των υποψηφίων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε περίπτωση ισοβαθμίας, αφού έχουν βαθμολογηθεί όλα τα κριτήρια κατάταξης, προηγείται αυτός που έχει απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου και μεταξύ αυτών αυτός που έχει το μεγαλύτερο βαθμό Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, και μελετών της Επιχείρησης, καθώς και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διενεργείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για το Δήμο Μυκόνου. ΑΡΘΡΟ 9 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Με απόφαση του Δ.Σ. προσλαμβάνεται ο Διευθυντής της Επιχείρησης. Τα προσόντα του Διευθυντή είναι τα εξής: 1. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής ανεξαρτήτου ειδικότητας. 2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Τα παραπάνω προσόντα μπορούν να εξειδικευτούν παραπάνω με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και επίσης να ζητηθούν επιπλέον προσόντα.

17 ΑΡΘΡΟ 10 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η απόφαση της Επιτροπής εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο οπότε ειδοποιείται ο επιτυχών υποψήφιος με συστημένη επιστολή να παρουσιαστεί σε ορισμένο χρονικό διάστημα και να υπογράψει τη σύμβαση πρόσληψης. 2. Εάν ο επιτυχών υποψήφιος δεν παρουσιαστεί στον καθορισμένο χρόνο θεωρείται ως μη αποδεχόμενος τη θέση, οπότε και προσλαμβάνεται ο αμέσως επόμενος κατά σειρά επιτυχίας. 3. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να λάβει γνώση του Κανονισμού αυτού, να ενημερώνεται ότι ο Κανονισμός αυτός συμπληρώνει τη σύμβαση και να βεβαιώνει ενυπόγραφα την αποδοχή. 4. Τη σύμβαση από την πλευρά της Επιχείρησης υπογράφει ο κατά τον νόμο εκπρόσωπος αυτής. Για κάθε εργαζόμενο τηρείται φάκελος ο οποίος περιλαμβάνει τα ατομικά του στοιχεία και την οικογενειακή του κατάσταση, τα παραστατικά έγγραφα που αποδεικνύουν τους τίτλους σπουδών του εργαζομένου. Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση του ατομικού του φακέλου κάθε στιγμή. 5. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο επιλεγείς πρέπει να λάβει γνώση του παρόντος Κανονισμού. Με την υπογραφή της σύμβασης θεωρείται ότι ο επιλεγείς αποδέχθηκε τους όρους του Κανονισμού, δικαιούται δε να παραλάβει ένα αντίτυπο. 6. Σε διάστημα 10 ημερών από την πρόσληψη του, ο εργαζόμενος οφείλει να προσκομίσει στην επιχείρηση τα παραστατικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ατομικά του στοιχεία τους τίτλους σπουδών του, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο από την Επιχείρηση. Η μη έγκαιρη προσκόμιση των προαναφερόμενων εγγράφων ή η αδυναμία προσκόμισης τους αποτελεί λόγο για μη συντέλεση της πρόσληψης. 7.Η επιχείρηση δεν ευθύνεται αν ο εργαζόμενος ζημιώθηκε επειδή δεν γνωστοποίησε σε αυτή στοιχεία τα οποία θα του παρείχαν δικαιώματα ως προς την υπηρεσιακή και μισθολογική του θέση. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1. Μετά την πλήρωση των θέσεων των Τμημάτων και των Γραφείων, ο υπεύθυνος αναθέτει τα καθήκοντα σε όσους στελεχώνουν το Τμήμα και το Γραφείο. Η ανάθεση των καθηκόντων γίνεται με βάση τις ανάγκες των Τμημάτων και των Γραφείων και τα γενικά και ειδικά προσόντα των εργαζομένων. ΑΡΘΡΟ 12 Μεταβολές 1. Ο υπεύθυνος του Τμήματος σε συνεργασία με το Διευθυντή της Επιχείρησης μπορεί να αναθέσει καθήκοντα στον εργαζόμενο σε άλλο τμήμα της Επιχείρησης στην έδρα της ή εκτός αυτής, εφόσον οι ανάγκες της επιχείρησης το απαιτούν, χωρίς η μεταβολή αυτή να θεωρηθεί βλαπτική των όρων της σύμβασης. 2. Για τη μετάθεση ή την απόσπαση θα ληφθούν υπόψη η επαγγελματική κατάρτιση του εργαζομένου, οι σπουδές η οικογενειακή του κατάσταση και οι κοινωνικές του υποχρεώσεις. ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1.Η άδεια του δικαιώματος της κανονικής άδειας, η χορήγηση των αδειών και ιδιαίτερα η σειρά χορήγησης και ο χρόνος έναρξης αυτών ρυθμίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της κρατικής νομοθεσίας. 2. Ο εργαζόμενος που διακόπτει την άδεια του μπορεί να την συνεχίσει μετά από νέα έγκριση του Προέδρου. Διακοπή της άδειας μπορεί να γίνει είτε μετά από απαίτηση του εργαζομένου είτε για ιδιαίτερη σοβαρή υπηρεσιακή ανάγκη μέσα στα πλαίσια των σχετικών διατάξεων. 3. Η αίτηση για χορήγηση κανονικής άδειας υποβάλλεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την αιτούμενη έναρξη της και γνωστοποιείται από τον Πρόεδρο στον εργαζόμενο δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη αυτής.

18 Αλλιώς, και σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, καταβάλλεται προσπάθεια να ανακοινώνονται τα προγράμματα χορήγησης αδειών μέχρι 15 Μαΐου κάθε έτους στο προσωπικό. 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης μπορεί να χορηγούνται ομαδικά άδειες στο προσωπικό της με βάση τις σχετικές διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, μετά από ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. 5. Σε περίπτωση υπέρβασης της διάρκειας της άδειας που χορηγήθηκε, ο εργαζόμενος θεωρείται ότι απουσιάζει αδικαιολόγητα οπότε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται από αυτόν τον κανονισμό. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Στο προσωπικό δίνονται πέρα από τις κανονικές και ειδικές άδειες με αποδοχές στις ακόλουθες περιπτώσεις : α. Άδεια έξι (6) εργασίμων ημερών σε περίπτωση γάμου β. Άδεια για επίσκεψη παιδιών στο σχολείο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. γ. Στις εργαζόμενες μητέρες δίνεται για τρία έτη άδεια αποχώρησης από την εργασία δυο (2) ώρα κάθε μέρα, πριν από τη λήξη του κανονικού ωραρίου ή μετά την έναρξη εργασίας προσέλευσης. Μετά από διακανονισμό της ενδιαφερόμενης με την επιχείρηση μπορεί να υπάρξει διαφορετική ρύθμιση αντίστοιχη όμως με την παραπάνω διάρκεια. δ. Στο γυναικείο προσωπικό μετά από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα χορηγείται άδεια πριν και μετά τον τοκετό όπως καθορίζει ο νόμος. ε. Σε περίπτωση τοκετού της συζύγου μισθωτού της επιχείρησης χορηγείται σ αυτόν (2) ημέρες άδεια. στ. Σε περίπτωση θανάτου συγγενούς πρώτου βαθμού χορηγείται άδεια τρεις (3) εργασίμων ημερών. ζ. Σε περίπτωση παράστασης σε δίκη ως μάρτυρας. 2. Ο αριθμός των εργάσιμων ημερών άδειας που προαναφέρεται για κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις χορηγείται με την επίκληση, την προσκόμιση και τον μετέλεγχο στοιχείων που αποδεικνύουν το εκάστοτε περιστατικό. 3. Παράταση των παραπάνω καθορισμένων εργάσιμων ημερών άδειας είναι δυνατή μόνο κάτω από ειδικές συνθήκες που κρίνονται από την Επιχείρηση, που καθορίζει και τη διάρκεια της παράτασης. ΑΡΘΡΟ 15 ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί το Δ.Σ. της επιχείρησης να χορηγεί άδειες άνευ αποδοχών καθ υπέρβαση των κανονικών αδειών, για ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι άδειες αυτές χορηγούνται πάντοτε κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου και για ειδικές περιπτώσεις. 2. Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας απουσίας χωρίς αποδοχές για ασθένεια εξαρτημένων μελών της οικογένειας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 1483/84 μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες. 3. Οι εργαζόμενοι γονείς στην επιχείρηση δικαιούνται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των 2.5 άδεια άνευ αποδοχών διάρκειας μέχρι τριών (3) μηνών. Η άδεια παρέχεται στους δικαιούχους κατά τις προϋποθέσεις του νόμου. ΑΡΘΡΟ 16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση Διευθυντή καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορηγήσεων εκπαιδευτικών αδειών στο προσωπικό της επιχείρησης καθώς επίσης η διάρκεια του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο πρέπει να παραμείνει στην επιχείρηση ο εργαζόμενος μετά το πέρας της εκπαιδευτικής του άδειας και το οποίο αποτελεί στοιχείο μονομερούς δέσμευσης του εργαζόμενου προς την επιχείρηση.

19 ΑΡΘΡΟ 17 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 1. Σε περίπτωση γάμου ότι προβλέπεται από τις αντίστοιχες ΣΣΕ, ανάλογα με την ειδικότητα. 2. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού και θανάτου συγγενούς πρώτου βαθμού, χορηγείται άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τα άρθρα Α.Κ. 3. Άδεια τοκετού και θηλασμού. Χορηγείται η άδεια που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις και ΣΣΕ. 4. Η Εταιρία μπορεί να χορηγεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση της εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, άδεια άνευ αποδοχών, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου πριν από εύλογο χρονικό διάστημα. ΑΡΘΡΟ 18 ΆΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 1. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι λόγω ασθένειας, (που έχει πιστοποιηθεί από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορά), κωλύονται να προσέλθουν στην εργασία τους, δικαιούνται άδεια ασθενείας με αποδοχές, οφείλουν όμως εντός της αυτής ημέρας και πάντως χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να ειδοποιήσουν σχετικά την αρμόδια υπηρεσία της επιχείρησης. 2. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζονται στην επιχείρηση τα σχετικά δικαιολογητικά. Γενικά σε περίπτωση έκτακτης άδειας λόγω κωλύματος ή σοβαρών οικογενειακών προβλημάτων, αργοπορίας στην πρωινή προσέλευση, αναχώρησης πριν τη λήξη του ωραρίου, καθώς και για τις ολιγόωρες απουσίες κατά τη διάρκεια του ωραρίου απαιτείται έγκριση από το προαναφερόμενο Τμήμα. 3. Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στον Κανονισμό αυτόν, ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και των ΣΣΕ. ΑΡΘΡΟ 19 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Οι προαγωγές γίνονται αποκλειστικά με βάση συγκεκριμένες ανάγκες της Επιχείρησης. ΑΡΘΡΟ 20 ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Η Σύμβαση εργασίας των εργαζομένων στην Επιχείρηση λύεται για τους παρακάτω ενδεικτικούς και όχι περιοριστικούς λόγους : - Με το θάνατο του εργαζομένου. - Με καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου. - Με καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους της Επιχείρησης. - Για αδικαιολόγητη ή αυθαίρετη απουσία του εργαζόμενου από την εργασία του πέρα από τρεις ημέρες που θεωρείται ότι λύεται η σύμβαση εργασίας με υπαιτιότητα του εργαζομένου. Η αδικαιολόγητη ή αυθαίρετη απουσία, έστω και μικρότερη από τρεις ημέρες, που γίνεται κατ' επανάληψη μπορεί να θεωρηθεί βασικός λόγος για καταγγελία της σύμβασης εργασίας από μέρους της Επιχείρησης. ε. Αυτοδίκαια, με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων αρμοδιότητας που ο νόμος ορίζει. 2. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους είτε της Επιχείρησης είτε του εργαζόμενου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την ατομική σύμβαση εργασίας και σύμφωνα με τις διατάσεις του παρόντος κανονισμού. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από μέρους της Επιχείρησης γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία κοινοποιείται στον εργαζόμενο. ΑΡΘΡΟ 21 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 1. Η Επιχείρηση σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία μπορεί σε περίπτωση περιορισμού της οικονομικής της δραστηριότητας αντί της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας να θέσει το προσωπικό της σε διαθεσιμότητα που δεν μπορεί να υπερβεί σε σύνολο τους τρεις μήνες για κάθε χρόνο. Όσον αφορά τις αποδοχές κατά το χρόνο διαθεσιμότητας,

20 την ανάκληση, την άδεια και την προσμέτρηση του χρόνου διαθεσιμότητα ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 22 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1. Η λύση της εργασιακής σχέσης του προσωπικού που συνδέεται με την επιχείρηση με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου γίνεται αυτοδίκαια με τη λήξη του προβλεπόμενου στη σύμβαση χρόνου. ΑΡΘΡΟ 23 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ 1. Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να συμφωνήσει με όλους ή ορισμένους από τους μισθωτούς της κατά την πρόσληψη ή μεταγενέστερα εργασία εκ περιτροπής. Η παραπάνω συμφωνία πρέπει να γίνει έγγραφα, διαφορετικά δεν ισχύει. 2. Στην συμφωνία αυτή πρέπει να ορίζονται οι ημέρες ή οι ώρες που θα εργάζονται οι εργαζόμενοι που μετέχουν στην εκ περιτροπής εργασία οι αμοιβές κ.λ.π. κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 24 ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Η διάρκεια της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας του προσωπικού καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. 2.Οι ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας ή της τυχόν μεσημβρινής διακοπής, καθώς και οι διαδικασίες τήρησης τους ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. Σχετική κατάσταση αναρτάται σε εμφανές μέρος του τόπου εργασίας. Σε περίπτωση μη τηρήσεως του νόμιμου ωραρίου, πέραν των πειθαρχικών συνεπειών, θα υπάρχει αντίστοιχη του χρόνου απουσίας μείωση των αποδοχών. 3.Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να τηρούν ακριβώς το σύστημα ελέγχου εισόδου εξόδου στα γραφεία της επιχείρησης όπως καθορίζεται με εγκυκλίους και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. 4.Εργασία υπερωριακή επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία από την οποία καθορίζεται το επιτρεπόμενο όριο υπερωριακής απασχόλησης, οι προϋποθέσεις και οι αμοιβή των εργαζομένων. ΑΡΘΡΟ 25 ΑΠΟΥΣΙΕΣ 1. Ο εργαζόμενος οφείλει να προσέρχεται τακτικά και ανελλιπώς στην εργασία του, διότι αδικαιολόγητη και αυθαίρετη απουσία από την εργασία δύναται να αποτελέσει λόγο για καταγγελία (λύση) της σύμβασης εργασίας χωρίς αποζημίωση. ΑΡΘΡΟ 26 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 1.Κάθε εργαζόμενος που εμποδίζεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθένειας, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την επιχείρηση για την αδυναμία του να εργασθεί. Στην συνέχεια πρέπει να προσκομίσει βεβαιωτικό έγγραφο, για την ασθένεια του από το γιατρό του φορέα που είναι ασφαλισμένος. 2.Παράλειψη αναγγελίας και αδικαιολόγητη απουσία επιφέρουν τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος σχετικά με τη λύση σύμβασης εργασίας ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Τόπος εργασίας θεωρείται ο τόπος που έχει τα γραφεία της η Επιχείρηση και συγκεκριμένα ο Δήμος Μυκόνου. Ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να παρέχει την εργασία του σε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ καλλιτεχνικού προσωπικού με ωριαία αντιμισθία για την στελέχωση Κ.Δ.Α.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ καλλιτεχνικού προσωπικού με ωριαία αντιμισθία για την στελέχωση Κ.Δ.Α.Π. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.» Ημερομηνία: 24.04.2014 Αρ. Πρωτ.: 94 Περιφέρεια Ιονίων Νησιών, Ν. Ζακύνθου, Δ. Ζακύνθου, Βανάτο 29100 Τηλ. 26953-60909 Φαξ. 26953-60914 Ε-mail: kediz@1340.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 331/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 331/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 10103/21.11.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Εταίρος Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Εταίρος Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ρέθυμνο 26/03/ 2014 Αρ. Πρωτ. 32 Εταίρος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, Υπεύθυνος Εταίρος για τις Ενέργειες Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 13/28-09-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας».

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας». ΑΔΑ:6ΗΛΨ46907Ο-ΩΑ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη 14.10.2016 «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Αρ. Πρωτ.: 17262 Ταχ. Δ/νση: Ε. Βοστάνη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ /13385/1259/891

Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ /13385/1259/891 4.Την ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/285872/24010/1959/1420/08.09.2016 (ΦΕΚ 2863/08.09.2016 τεύχος Β ) Έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα: 21-3-2013 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλαμαριά Αριθμ.Πρωτ.: 368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Καλαμαριά Αριθμ.Πρωτ.: 368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Κ.Ε.Δ.ΚΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ Τ.Κ 5532 - ΤΗΛ.&FAX.230-455988 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σολομωνίδου Ελισσάβετ Καλαμαριά 6-2-6 Αριθμ.Πρωτ.: 368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18), δηλαδή: ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03 /29-02-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. Α.Φ.Μ. 999268569 - Δ.Ο.Υ. ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70517/70/Β/10/56 Ταχ. Δ/νση: 25 ης Μαρτίου 17 Τ.Κ. : Μάλια 70007

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / )

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 2 η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/νση: Διοικητική Χαϊδάρι:09/11/2016 Αριθ. Πρωτ.:32741 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο.

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ (Ν.Π.Δ.Δ) Τηλ.: 210-38.1 3.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 13/2016 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 13/2016 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13/2016 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΥΟΞΤ0-Λ6Θ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 101 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΔΑ: ΒΛΩΥΟΞΤ0-Λ6Θ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 101 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Παναγία 16-08-2013 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Αρ. Πρωτ : 711 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ» Ταχ. Δνση: 64004 Παναγία Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 07/20-04-2013 εκτάκτου συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Από το πρακτικό αριθμός: 26 / 2011

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Από το πρακτικό αριθμός: 26 / 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 26 / 2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 08 /31-05-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 14/10-08-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ.: 40155

Βαθμός Προτεραιότητας Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ.: 40155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βασιλέως Γεωργίου Α1, τ.κ.5440 Τηλ. 231331 7128/7 Βαθμός Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 18 /19-12-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ως Φορέας Διαχείρισης του Σχεδίου Δράσης ΑΝ-ΟΙΚΩ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ως Φορέας Διαχείρισης του Σχεδίου Δράσης ΑΝ-ΟΙΚΩ Ηράκλειο, 13 / 5 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 2340 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης «ΑΝ-ΟΙΚΩ», το οποίο υλοποιείται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 23.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 42513 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ. Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 157/22-2 Ημερομηνία: 22 / 02 /2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.), έχοντας υπόψη: Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης μιας (01) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12/07/2016 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ. 2747 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ --------------------- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 9-3-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ. Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ. Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΟΡΔΩ-ΤΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 836/19-03 Ημερομηνία: 19 / 03 / 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. /ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ: οικ. 43254 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓ.ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. Ι Ρ. & ΕΠΙΧ. Ταχ. /νση:σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. 4652 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 8 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α/168/24.7.2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Π. 23877 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ανθρώπινου Δυναμικού Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 06-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρώτ: 5550 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρχαίου Θεάτρου 42 & Λιοσίων 3 ος Όροφος Τ.Κ. 13673. Αχαρνές Τηλ.: 210 2477900

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2016 Τήνου 27 Αριθμ. Πρωτ.: 3387 Τ.Κ. 17343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 : 2296021510 @ :irodorosmeg@gmail.com Μέγαρα

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι ενδιαφερόµενοι για συνεργασία πρέπει :

Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι ενδιαφερόµενοι για συνεργασία πρέπει : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.»

H ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.» ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Μ.Α.Ε.: 68925 / 71 / Β / 09 / 14 ΑΦΜ 998792474 ΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.Α.Δ.Ε.Σ. Α..Ε.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Παλαίκαστρο 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 07 12-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες κ. Κουτσονικόλας Αθ. Τηλ. (23743) 50 122 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Κορυδαλλός, 28/8/2014 Αρ. Πρωτ.: 306 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο «Οργανισμός Άθλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: Ε.Τριτοπούλου/Σ.Ιωακειμίδου Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Τηλ.: 210 8647420, 210 8629944 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr URL: www.eoan.gr Αθήνα, 11/2/2016 Αρ. Πρ.: 305 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ ποινής της αργίας)

13. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ ποινής της αργίας) ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 0ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 11/17-04-2014 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:69

Διαβάστε περισσότερα

Δ.12: ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 28/06/2010 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δ.12: ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 28/06/2010 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιγραφή διαδικασίας Η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Φορέας προβαίνει στην πρόσληψη προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες του. Σύνοψη των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ. Γεζουέ Δώρα Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41673 Fax: 28210-93300

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 4144/14-12 Αθήνα, 15-12-2011 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 7/2016 για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 7/2016 για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος : 2/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 14606 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

Διαβάστε περισσότερα

που αφορά στην λειτουργία δημοτικών ιατρείων στη Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας Δήμου Θεσσαλονίκης»

που αφορά στην λειτουργία δημοτικών ιατρείων στη Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας Δήμου Θεσσαλονίκης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 0073 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βασ. Γεωργίου Α 54640 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (Ν.Π.Δ.Δ.) Πολύγυρος 24-10-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα 6 9 2016 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1179 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23-1-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/10/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2641 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών. (γεννημένοι από το έτος 1985 και μετά)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών. (γεννημένοι από το έτος 1985 και μετά) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. 61/20-02-2015 Για την πρόσληψη ενός φαρμακοποιού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου Στα πλαίσια της πράξης: «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ_Κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράπετρα, Αριθμ.Πρωτ.:11472

Ιεράπετρα, Αριθμ.Πρωτ.:11472 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31 Τ.Κ. 72200 Πληρ.: Γ.Μανουσάκη-Ε.Λιαπάκη

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Η.Π.: 311998/04-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 17 /15-12-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ. 2441 352200, Fax 2441 095308 Μορφοβούνι, 09/12/2011 Αριθ. Πρωτ. 3646 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1.Τις διατάξεις του άρ. 14, παρ. 2, περ. κ του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4, του άρ. 20, του ν. 2738/1999.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1.Τις διατάξεις του άρ. 14, παρ. 2, περ. κ του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4, του άρ. 20, του ν. 2738/1999. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23-6-09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π. 501202 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Πληροφορίες: Γεωργάρα Πολυξένη Τηλέφωνο: 27210 20257 Fax: 27210 82774 E-mail: dpskalm@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2 /2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2 /2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 205 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 27025 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βασ. Γεωργίου Α 54640 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 7Θ3ΑΩΛΞ-ΠΕΣ Λάρισα, 4/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 65290 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413-500341/fax :2410-250372, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 26/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: 13570 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Δ. Βερνάρδου 23 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 1986/6-7 Αθήνα, 6-7-2011 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Σέρρες,15/09/2016 Αριθ. Πρωτ: 2333 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ (ΔΗΠΠΑΚΥΘ)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ (ΔΗΠΠΑΚΥΘ) Ελληνική Δημοκρατία Περαία 19/12/2014 Νομός Θεσσαλονίκης Αρ. Πρωτ. 739 Δήμος Θερμαικού ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ (ΔΗΠΠΑΚΥΘ) Ταχ. Δ/νση: Κ.Βάρναλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση- βελτίωση λειτουργιών προστασίας ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ): Ε.

ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση- βελτίωση λειτουργιών προστασίας ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ): Ε. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 05.04.2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 15/12/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρακτ.: 18/2012 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 15/12/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρακτ.: 18/2012 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 15/12/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρακτ.: 18/2012 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στη Μύκονο, σήμερα την 15 η του μηνός Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελόκηποι, 20/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2015

Αμπελόκηποι, 20/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Ν.Π.Δ.Δ) Ταχ.Δ/νση: 63075 ΙΕΡΙΣΣΟΣ Τηλ.: 2377 0 21121-21130 Fax: 2377 0 21132 E mail:aristoteleio@dimosaristoteli.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 01/17-01-2014 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2016. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2016. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια, Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 598 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ (Κ.Δ.Ε.Κ.) Ταχ. Δ/νση: Νίκαια Τ.Κ.: 41005 Πληροφορίες: Κουτσιαυτούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 17-08 -2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 4211 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 2/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 2867 Ημερομηνία: 08 /12 /2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Κων/νος Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεταμόρφωση: 27/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεταμόρφωση: 27/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεταμόρφωση: 27/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 22241 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8.9.2003 ΦΕΚ 395/11.9.2003

ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8.9.2003 ΦΕΚ 395/11.9.2003 (1).ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (2).ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: (3).Αριθµός αίτησης αιτούντος: 1 2 3 4 ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.»

H ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.» ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Μ.Α.Ε.: 68925 / 7 / Β / 09 / 4 ΑΦΜ 998792474 ΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.Α.Δ.Ε.Σ. Α..Ε.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Παλαίκαστρο 0-07-203 Αριθμ. Πρωτ.: 72. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ, 3/7/205 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 35 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Τκ: 63074 Τηλ: 2372022988, 260 Fax: 23720262 E-mail: frontida@dimosaristoteli.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/205 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα