15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002980544 2015-08-20"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX: Αρμόδια: Δέσποινα Τσικνάκη Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 55/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 4 Ο C ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ -30 ο C ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

2 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134 / ) όπως ισχύει σήμερα Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α 66/ ), άρθρο Του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ Α 129/ ) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 1.9. Του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α 128/ ) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).» Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α 31/ ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ Α 41/ ) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ160/A/ ) «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 2. Τις αποφάσεις: 2.1 Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, κατά την 15 η / συνεδρίασή του (Θέμα 64 ο ), με ΑΔΑ ΒΧΙΕ ΘΑΝ κατά την οποία ενέκρινε «α)τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια δύο μονόθυρων ψυγείων αίματος 4 C και δύο καταψυκτών πλάσματος -30 C για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος του Νοσοκομείου σύμφωνα με το υπ αριθμ. πρωτ. 6048/ έγγραφο της συντονίστριας Διευθύντριας του Κέντρου Αίματος κ. Ελένης Χασαποπούλου Ματάμη και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. β) Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας δύο μονόθυρων ψυγείων αίματος 4 C και δύο καταψυκτών πλάσματος -30 C για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Κ.Α.Ε. 9149). γ) Τη διενέργεια κλήρωσης από το αρμόδιο Τμήμα Γραμματείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 αρθ. 26, για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισμού.». 2.2 Την υπ αριθμ. 3391/2015 Απόφαση Δέσμευσης, με ΑΔΑ:ΩΒΦΛ ΗΛΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ στις 8/9/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 4 Ο C ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ -30 ο C, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 (KAE 9149), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. με CPV (Ψυγεία Καταψύκτες) Σελίδα 2 από 14

3 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΩΡΑ : π.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΩΡΑ : μ.μ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 180 ημέρες. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμάχιο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα μέτρησης ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Εφάπαξ προμήθεια. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Τριάντα (30) ημέρες. ΑΡΘΡΟ 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η προσφορά υποβάλλεται, δακτυλογραφημένη (μία ενιαία προσφορά) και συνοδευόμενη από ένα αντίγραφο. Θα φέρει τη φίρμα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και θα φέρει σαν τίτλο την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας δύων (2) ψυγείων αίματος 4 ο C και των δύων (2) καταψυκτών και τον αριθμό της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που την περιέχει. Στην προσφορά που θα υποβληθεί σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο τμήμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσης διακήρυξης, θα αναφέρεται το κόστος: Της προμήθειας προ ΦΠΑ. Της προμήθειας με ΦΠΑ. Της ετήσιας συντήρησης μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης. Οι προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου μέχρι την και ώρα 14:00. Προσφορές που υποβάλλονται μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν αποσφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή και επιστρέφονται. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους αναδόχους το επιθυμούν μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Α) Έλληνες Πολίτες Β) Αλλοδαποί Γ) Νομικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Δ) Συνεταιρισμοί Ε) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Σε αυτή την περίπτωση ο καθένας από τους συμμετέχοντες στην Ένωση οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού της Ενώσεως, να προσκομίσει αυτοτελώς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που προβλέπει η Διακήρυξη. Σελίδα 3 από 14

4 ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους, στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα: 2.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: Α. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. Β. Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 1. Για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). 2. Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας, 3. Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, Γ. Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. Δ. Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: 1. Ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 2. Φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. Ε. Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. ΣΤ. Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία θα δηλώνονται: Α. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. Β. Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Γ. Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Κ.Π.Δ 118/07. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι: Α. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Β. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. Γ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Δ. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού. Ε. Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από Σελίδα 4 από 14

5 τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 ΦΕΚ Α 74, τα κάθε είδους έγγραφα που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και την αντίστοιχη εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/ ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα Διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω θεωρείται ως υποβληθείσα εκ παραδρομής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Το Νοσοκομείο θα διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων που κατατίθενται σύμφωνα με τα προηγούμενα και στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται αμέσως και κάθε διοικητική ή άλλη πράξη για την έκδοση των οποίων χρησιμοποιήθηκαν τα εν λόγω φωτοαντίγραφα. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υπογράφονται από το συμμετέχοντα, σε περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου, από τους διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από το Διευθύνοντα Σύμβουλο στις περιπτώσεις Α.Ε. Σε περίπτωση συμμετοχής Ενώσεων όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται και υπογράφονται αυτοτελώς, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από τα απαιτούμενα ή σε περίπτωση που το σχετικό εκδοθέν έγγραφο δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή -στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωσηαπό υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί. Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά στα στοιχεία επικοινωνίας τους να αναφέρουν και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΑΡΘΡΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΟΘΥΡΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, 4 Ο C 1. Να είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για αποθήκευση και συντήρηση μονάδων ολικού αίματος και συμπυκνωμένων ερυθρών σε ιδανικές συνθήκες. 2. Να έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και να διαθέτει CE Mark 3. Θα εκτιμηθεί το να πληροί τις προδιαγραφές ΑΑΒΒ, FDA για την αποθήκευση-συντήρηση αίματος και παραγώγων. 4. Να αναφέρεται η κατασκευάστρια εταιρεία, ό τύπος του συγκεκριμένου προσφερόμενου μοντέλου και σε ποιά χώρα ευρίσκεται το εργοστάσιο κατασκευής 5. Να είναι κατακόρυφο, μονόθυρο (με μία πόρτα), χωρητικότητας άνω των 550 λίτρων 6. Να αναφερθούν επακριβώς: η χωρητικότητα και οι εξωτερικές διαστάσεις (ύψος με και χωρίς τις ρόδες, πλάτος, βάθος). 7. Να εξασφαλίζει την άνετη αποθήκευση ασκών : -άνω των 340 ασκών αίματος των 450 ml σε ατομικές θέσεις (τις ατομικές θέσεις δημιουργούν διαχωριστικά με κάθετα και οριζόντια διαφράγματα) - ή άνω των 360 ασκών των 450 ml, σε συρτάρια με 3 κάθετα διαχωριστικά. Να αναφέρεται ο συνολικός αριθμός μονάδων, με αναφορά στην παραπάνω διάκριση. 8. Να είναι τροχήλατο, να μετακινείται εύκολα, να διαθέτει φρένο και να ακινητοποιείται σταθερά στην επιλεγμένη θέση τοποθέτησης (να διαθέτει σύστημα ακινητοποίησης δύο τουλάχιστον τροχών). 9. Να λειτουργεί με ρεύμα 230V/50 Hz. 10. Να διαθέτει ισχυρό, πλήρως μονωμένο κινητήρα. Να αναφερθεί ο τύπος του κινητήρα. 11. Να είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής (να περιγραφούν λεπτομερώς). 12. Να διαθέτει ισχυρό σύστημα ψύξης και ροή αέρα που διασφαλίζει την ταχύτατη αποκατάσταση θερμοκρασίας μετά από ανοίγματα της πόρτας 13. Να αναφερθεί αν το σύστημα ψύξης είναι κατάλληλο για εξοικονόμηση ενέργειας 14. Το σύστημα ψύξης να μη έχει δυσμενείς περιβαλλοντικές επιδράσεις (να είναι CFC-free) 15. Να διαθέτει αθόρυβο ανεμιστήρα ή ισοδύναμο εσωτερικό σύστημα αναγκαστικής (κατευθυνόμενης) διανομής αέρα, για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας με απόκλιση ±1 ο C. 16. Ο παραγόμενος κατά την λειτουργία θόρυβος να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος. Να αναφερθεί ο αριθμός των db. Να μη υπερβαίνει τα Να διαθέτει σύστημα αυτόματης απόψυξης, που δεν θα οδηγεί στην ανάγκη αποστράγγισης υγρών από το προσωπικό ή σε ανάγκη απομάκρυνσης συρταριών ή του περιεχομένου τους. Σελίδα 5 από 14

6 18. Να εξασφαλίζει αυτόματη απομάκρυνση εξάτμιση συμπυκνωμάτων για να μη χρειάζεται γραμμή παροχέτευσης νερού. 19. Να διαθέτει αυτόματη ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. 20. Να λειτουργεί απρόσκοπτα σε προεπιλεγμένη θερμοκρασία 4 ο C, μέχρι εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος 35 ο C, με εύρος θερμοκρασίας +1 ο C έως +8 ο C. 21. Ο έλεγχος θερμοκρασίας να γίνεται από μικροεπεξεργαστή. 22. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο αισθητήρες ελέγχου θερμοκρασίας (τοποθετημένους έναν ψηλά και έναν χαμηλά) 23. Να διαθέτει ευανάγνωστη ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας 24. Να αναφερθεί η ακρίβεια της ψηφιακής εμφάνισης της θερμοκρασίας. 25. Να διαθέτει τουλάχιστον 6 συρτάρια, ρυθμιζόμενου ύψους, από ανοξείδωτο ατσάλι και με ειδικό μηχανισμό που θα διασφαλίζει τη δυνατότητα να σύρονται εξ ολοκλήρου μέχρι έξω, με ασφάλεια και άνεση. 26. Τα χωρίσματα των συρταριών (οριζόντια και κάθετα), να είναι κατασκευασμένα από υλικό που δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων και να μπορούν κατά καιρούς να αφαιρούνται και να καθαρίζονται. 27. Να αναφερθούν: ο αριθμός των συρταριών, οι διαστάσεις του κάθε συρταριού και ο αριθμός των ασκών που μπορούν να αποθηκευτούν σε κάθε συρτάρι, με ειδική αναφορά στον ονομαστικό όγκο των ασκών και στο είδος των χωρισμάτων (βλέπε και προδιαγραφή αριθ. 7). 28. Η πόρτα: να είναι διαφανής, από διπλούς αντιθαμβωτικούς υαλοπίνακες, πλαισιωμένη από μεταλλικό σκελετό να διαθέτει ελατήρια ή άλλο μηχανισμό επαναφοράς, για να κλείνει αυτόματα να φέρει ανθεκτικό λάστιχο άριστης ποιότητας ει δυνατόν να έχει κλειδαριά ασφαλείας. ει δυνατόν να μπορεί να ανοίγει δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα 29. Το εσωτερικό του ψυγείου να διαθέτει λεία επιφάνεια, εύκολα καθαριζόμενη, ανθεκτική σε αμυχές και να είναι κατασκευασμένο από υλικό που δεν οξειδώνεται και δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων. 30. Ο θάλαμος να έχει μόνωση ικανού πάχους. Να αναφερθεί το είδος μόνωσης. 31. Ο θάλαμος να φωτίζεται με αδιάβροχους λαμπτήρες, που δεν ανεβάζουν τη θερμοκρασία και που μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς να χρειάζεται απομάκρυνση των συρταριών. 32. Ο φωτισμός του θαλάμου να ενεργοποιείται αυτομάτως, με το άνοιγμα της πόρτας. 33. Το ψυγείο να διαθέτει: πίνακα για την ψηφιακή ρύθμιση των ορίων θερμοκρασίας των συναγερμών πίνακα με χαρακτηριστικές οπτικές ενδείξεις επί υπέρβασης της επιθυμητής θερμοκρασίας προς τα άνω ή κάτω, πτώσης ή διακοπής της τροφοδοσίας, κλπ (ανοικτής πόρτας, χαμηλής μπαταρίας, κ.λπ ) οπτικο-ακουστικό σύστημα συναγερμού, υποχρεωτικά για υπέρβαση των ανεκτών υψηλών και χαμηλών ορίων θερμοκρασίας, καθώς και για διακοπή της τροφοδοσίας με ηλεκτρικό ρεύμα. Θα εκτιμηθούν ( χωρίς να είναι υποχρεωτικό) πρόσθετες λειτουργίες συναγερμού πχ. για ανοικτή πόρτα, άνοιγμα από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ένδειξη αλλαγής του καταγραφικού θερμοκρασίας, μειωμένη απόδοση του συμπυκνωτή, κ.λπ. πλήκτρο προσωρινής ή συνεχούς διακοπής του ακουστικού συναγερμού. βοηθητική μπαταρία για τη συνέχιση λειτουργίας του πίνακα ελέγχου επί διακοπής της τροφοδοσίας θύρα για σύνδεση με σύστημα συναγερμού εξ αποστάσεως καταγραφικό θερμοκρασίας για 7 ημέρες συνεχούς καταγραφής, με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, το οποίο να λειτουργεί, ει δυνατόν, χωρίς μελάνη. θύρα για σύνδεση με μηχανογραφικό σύστημα (επιθυμητή) 34. Να προσφέρεται ξεχωριστά σταθεροποιητής τάσης καλής ποιότητας για προστασία από απότομες πτώσεις τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος. 35. Η εταιρεία να παρέχει τουλάχιστον διετή εγγύηση για τον συμπιεστή. Να αναφέρεται σαφώς ο χρόνος εγγύησης για τον συμπιεστή και ο χρόνος εγγύησης για τα λοιπά μέρη. 36. Να υπάρχει δέσμευση άμεσης αντικατάστασης του ψυγείου σε περίπτωση εμφάνισης δυσλειτουργίας εντός του χρόνου εγγύησης. 37. Να υπάρχει σαφής διαβεβαίωση ότι θα διατίθενται ανταλλακτικά (πχ λάστιχο πόρτας, ανεμιστήρας ή αντίστοιχο σύστημα εσωτερικής κατανομής αέρα, αισθητήρες θερμοκρασίας, κλπ) και ότι θα παρέχονται υπηρεσίες επί δέκα τουλάχιστον χρόνια. 38. Να υπάρχει σαφής διαβεβαίωση ότι παραγγελία και τοποθέτηση ανταλλακτικών θα διεκπεραιώνεται το ταχύτερο δυνατό και πάντως σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών. 39. Να διασφαλίζεται από την προσφέρουσα εταιρεία η ασφαλής μεταφορά και τοποθέτηση του ψυγείου στον χώρο ψυγείων και καταψυκτών της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας. 40. Να επιληφθεί η εταιρεία της επιμόρφωσης μελών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σχετικά με την επίβλεψη καλής λειτουργίας, πρόληψη και διάγνωση βλαβών, αμέσως μετά την εγκατάσταση του ψυγείου. Σελίδα 6 από 14

7 Στην κατάθεση προσφορών είναι υποχρεωτικό να τηρείται επακριβώς η παραπάνω σειρά για τις απαντήσεις στα 40 προαπαιτούμενα. Οι εταιρείες πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά την τελική τους προσφορά ώστε να μην περιέχει φράσεις που αρχίζουν με «να» ή περιέχουν το «να», που σημαίνει ότι αντέγραψαν τις προδιαγραφές, χωρίς να απαντούν αν το προσφερόμενο μοντέλο πληροί ή όχι κάθε προδιαγραφή. Προϋπολογισμός δαπάνης : συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για δύο τεμάχια ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ -30 ο C 1. Ο καταψύκτης να είναι σχεδιασμένος αποκλειστικά για αποθήκευση και συντήρηση μονάδων πρόσφατα κατεψυγμένου πλάσματος (FFP) σε ιδανικές συνθήκες. 2. Να έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και να διαθέτει CE Mark 3. Να αναφέρεται η κατασκευάστρια εταιρεία, ό τύπος του συγκεκριμένου προσφερόμενου μοντέλου και σε ποιά χώρα είναι το εργοστάσιο κατασκευής 4. Να είναι θερμοκρασίας τουλάχιστον -30 ο C (-30 ο C ή ακόμη βαθύτερης ψύξης). 5. Να είναι χωρητικότητας μεγαλύτερης των 600 λίτρων. Να επιτρέπει την αποθήκευση άνω των 550 μονάδων πλάσματος όγκου 250 ml (μοντέλο μονού μεγάλου καταψύκτη). Να αναφέρεται επακριβώς η χωρητικότητα, ο συνολικός αριθμός μονάδων πλάσματος, οι εξωτερικές διαστάσεις και οι διαστάσεις του θαλάμου. 6. Να είναι κατακόρυφος, μονόθυρος, τροχήλατος για εύκολη μετακίνηση και σταθερά ακινητοποιούμενος στην τελική θέση. 7. Να λειτουργεί με ρεύμα V/50 Hz. 8. Να μπορεί να λειτουργεί και σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. 9. Να είναι κατασκευασμένος εξωτερικά είτε από ανοξείδωτο χάλυβα, είτε από άλλα υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής. 10. Το εσωτερικό του θαλάμου να είναι κατασκευασμένο είτε από ανοξείδωτο χάλυβα, είτε από άλλο ειδικό υλικό, μη οξειδούμενο, ανθεκτικό και που δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων. 11. Να έχει μόνωση υψηλής ποιότητας στο θάλαμο και στην πόρτα. 12. Η πόρτα: a. να έχει διπλά τοιχώματα με μονωτικό υλικό υψηλής ποιότητας ενδιάμεσα b. να έχει λάστιχα μεγάλης αντοχής και άριστης εφαρμογής c. να έχει σύστημα ασφάλισης με άγγιστρα, ή άλλου τύπου εύχρηστα κλείστρα και ει δυνατόν κλειδαριά ασφαλείας. d. Ει δυνατόν (όχι υποχρεωτικά) να μπορεί να ανοίγει δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα 13. Να διασφαλίζεται ικανοποιητική διατήρηση της χαμηλής θερμοκρασίας, έστω και αν η πόρτα ανοίγει πολλές φορές το 24ωρο (γρήγορη επαναφορά στην ιδανική θερμοκρασία). 14. Να διαθέτει τουλάχιστον 6 συρόμενα συρτάρια, κατά προτίμηση ρυθμιζόμενου ύψους. Να αναφερθούν ο αριθμός και οι διαστάσεις τους καθώς και ο αριθμός των ασκών πλάσματος που μπορεί να αποθηκεύονται σε κάθε συρτάρι. 15. Τα συρτάρια : a. Να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ή από άλλο κατάλληλο υλικό. b. Να έχουν ανθεκτικό και άριστα σχεδιασμένο μηχανισμό, ώστε να μπορούν να σύρονται μέχρι έξω εξ ολοκλήρου, με ευκολία και ασφάλεια. c. Να διαθέτουν τουλάχιστον τρία κάθετα διαχωριστικά, ώστε να διαιρούνται σε τέσσερα τουλάχιστον διαμερίσματα. 16. Τα διαχωριστικά των συρταριών να μπορούν να βγαίνουν εύκολα για να καθαριστούν. Να αναφερθούν το υλικό και οι διαστάσεις τους. 17. Ο καταψύκτης να διαθέτει αθόρυβο σύστημα κυκλοφορίας του αέρα και σύστημα ψύξης κατάλληλο για εξοικονόμηση ενέργειας. a. Ο θόρυβος να μη υπερβαίνει τα 55 db. Να δοθεί ο αριθμός των db. b. Να περιγραφεί το σύστημα ψύξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αεροσυμπιεστή. c. Το υγρό ψύξης να μη έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον (να μην είναι αντι-οικολογικό, να είναι CFC-free) 18. Ο καταψύκτης να διαθέτει εσωτερικό αθόρυβο ανεμιστήρα για ομοιόμορφη κατανομή ψύξης (με το άνοιγμα της πόρτας ο ανεμιστήρας να σταματά για διατήρηση της ψύξης). Σελίδα 7 από 14

8 19. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης απόψυξης και να διασφαλίζεται η διατήρηση σταθερής χαμηλής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της απόψυξης. 20. Να διαθέτει φίλτρο για διασφάλιση της καθαρότητας του εισερχομένου αέρα στο χώρο των συμπιεστών. Το φίλτρο να μπορεί να αφαιρείται εύκολα για περιοδικό καθαρισμό. 21. Να διαθέτει πλήκτρο προσωρινής ή συνεχούς διακοπής του ακουστικού συναγερμού. 22. Να διαθέτει ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας 23. Να διαθέτει πίνακα με ηλεκτρονική ένδειξη της θερμοκρασίας (ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας). 24. Να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασίας για 7 ημέρες, το οποίο a. Να μπορεί να λειτουργεί και με μπαταρία. b. Να αναφερθεί αν παρέχεται αυτοτελές ή εάν είναι ενσωματωμένο στο panel. Στη δεύτερη περίπτωση να αναφερθεί σε ποιά θέση του panel. 25. Να διαθέτει οπτικο-ακουστικό σύστημα συναγερμού a. υποχρεωτικά για διακοπή ρεύματος και για απόκλιση της θερμοκρασίας πέραν των προκαθορισμένων ανεκτών ορίων. b. Θα εκτιμηθούν πρόσθετες λειτουργίες συναγερμού πχ για παραμονή της πόρτας ανοικτής, άνοιγμα από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό κλπ. c. Να μπορεί να συνδεθεί και με εξωτερικό σύστημα συναγερμού. 26. Να διαθέτει έλεγχο λειτουργίας με μικρο-επεξεργαστή 27. Να διαθέτει οπτικό σύστημα με ενδείξεις λειτουργίας 28. Να δίδεται εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών για τον συμπιεστή. Να αναφέρεται σαφώς ο χρόνος εγγύησης για τον συμπιεστή και για τα υπόλοιπα μέρη Να υπάρχει δέσμευση άμεσης αντικατάστασης του καταψύκτη σε περίπτωση εμφάνισης δυσλειτουργίας εντός του χρόνου εγγύησης. 30. Να υπάρχει σαφής διαβεβαίωση ότι θα διατίθενται ανταλλακτικά και θα παρέχονται υπηρεσίες επί δέκα τουλάχιστον χρόνια. 31. Να υπάρχει σαφής διαβεβαίωση ότι παραγγελία και τοποθέτηση ανταλλακτικών θα διεκπεραιώνεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών. 32. Να διασφαλίζεται από την προσφέρουσα εταιρεία η ασφαλής μεταφορά και τοποθέτηση του καταψύκτη στον χώρο ψυγείων και καταψυκτών της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας. 33. Να υπάρχει σαφής διαβεβαίωση ότι αναλαμβάνει η εταιρεία την επιμόρφωση (σεμινάριο) μελών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, αμέσως μετά την εγκατάσταση του καταψύκτη. 34. Να προσφέρεται ξεχωριστά καλής ποιότητας σταθεροποιητής τάσης για προστασία από απότομες πτώσεις τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Στην κατάθεση προσφορών είναι υποχρεωτικό να τηρείται επακριβώς η παραπάνω σειρά για τις απαντήσεις στα 34 προαπαιτούμενα. Οι εταιρείες πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά την τελική τους προσφορά ώστε να μην περιέχει φράσεις που αρχίζουν με «να» ή περιέχουν το «να», που σημαίνει ότι αντέγραψαν τις προδιαγραφές, χωρίς να απαντούν αν το προσφερόμενο μοντέλο πληροί ή όχι κάθε προδιαγραφή. Προϋπολογισμός δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., για δύο τεμάχια ΑΡΘΡΟ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Euro. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα υπολογίζεται χωριστά. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της Διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. Κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ ίση με εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από το διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα βάσει των νομίμων δικαιολογητικών, για το σύνολο της αξίας μείον τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις Τον ανάδοχο(-ους) που θα αναδειχτούν βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις: Σελίδα 8 από 14

9 α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β / ) : 2,00 % (δύο τοις εκατό). β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 55 του Ν. 2238/1994 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013, ΦΕΚ 90/ ), (Ν. 4013/2011, ΦΕΚ 204/Α / ). δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%. Ο Φ.Π.Α επί της % στον οποίο ανάγεται το ζητούμενο είδος βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά. Η προθεσμία πληρωμής του προμηθευτή θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα (όχι πέρα των εξήντα ημερολογιακών ημερών), μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά για το σύνολο της αξίας, μείον τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα Ν. 4152/2013 (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) «Υποπαράγραφος Ζ.5: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ» Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια του είδους είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Επιπλέον, υποχρεούται να καταθέσει το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσής της, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας που θα του κατακυρωθεί χωρίς Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ -ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Η παράδοση των δυο (2) ψυγείων αίματος 4 ο C και των δυο (2) καταψυκτών θα γίνει εφάπαξ. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα δυο (2) ψυγεία αίματος 4 ο C και τους δυο (2) καταψύκτες εντός 30 (τριάντα) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Νοσοκομείου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007). Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, τούτο θεωρείται ως ολόκληρη ημέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του Προμηθευτή εκπτώτου. Η παραλαβή των δυο (2) ψυγείων αίματος 4 ο C και των δυο (2) καταψυκτών που θα παραδοθεί στο κτήριο του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ που στεγάζονται οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες θα γίνει από τριμελή επιτροπή, που θα εκδώσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αναγράψει στο τιμολόγιό του, τον κωδικό αριθμό της σύμβασης και τους σειριακούς αριθμούς των δυο (2) ψυγείων αίματος 4 ο C και των δυο (2) καταψυκτών, επίσης απαγορεύεται η κοινή έκδοση τιμολογίου για προϊόντα που περιέχονται σε διαφορετικές συμβάσεις. Σε περίπτωση που τα δυο (2) ψυγεία αίματος 4 ο C και τους δυο (2) καταψύκτες παραδοθούν, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/ Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου. Σε περίπτωση ένωσης εργολάβων το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, θεωρείται, ότι αποδέχονται όλους τους όρους αυτού. Σελίδα 9 από 14

15PROC002857241 2015-06-18

15PROC002857241 2015-06-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002857241 2015-06-18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310993063, FAX:2310993060 Αρμόδιος : Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781918 2015-05-18

15PROC002781918 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 993063, FAX: 2310 993060 Αρμόδιος: Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ e- mail:xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002831343 2015-06-09

15PROC002831343 2015-06-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993064 FAX: 2310 993060 e-mail: despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 6/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50311,50326, FAX: 24623-50344 Αρμόδιος : Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα