ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 30805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τακτικού πόρου του Οργανισμού Μεσο λάβησης και Διαιτησίας (Ο.Μ.Ε.Δ.) Σύσταση ειδικού διανεμητικού λογαριασμού στον Δι κηγορικό Σύλλογο Σύρου... 2 Διαδικασία χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ. στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /1417 (1) Καθορισμός τακτικού πόρου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.Μ.Ε.Δ.). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του αρ. 34 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας. Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α /2013). β) Του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α ). γ) Του άρθρου 17 και 18 του ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το αρθρ. 19 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α ). δ) Του Π.Δ. υπ αριθμ. 63/ (ΦΕΚ 98 Α ) «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». ε) Του Π.Δ. 314/ (ΦΕΚ 149/Α /1987) τροπο ποίηση Π.Δ. 1022/77 «Περί εξαιρέσευις του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού εκ της εφαρμογής των διατάξεχον του Ν.Δ. 496/74». στ) Του Β.Δ. 410/71 «Περί της Ταμιακής και Λογιστικής Διαχειρίσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατι κού Δυναμικού» (ΦΕΚ 124/Α /1971). 2. Την υπ' αριθμ. οικ /120/ (Φ.Ε.Κ. 2059/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ορ γάνωση, αρμοδιότητες, διάρθρωση και λειτουργία της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 3. Το έγγραφο αριθμ. πρωτ / του ΟΑΕΔ με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ /25/ απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα σης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ οικονομικής χρήσης 2014 ύψους ,00 περίπου, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2529 «Επιχορηγή σεις και συνδρομές σε οργανώσεις ιδιωτικού δικαίου». 5. Την υπ αριθμ /1528/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό νοιας. 6. Την υπ αριθμ. 364/ ανάληψη υποχρέωσης, αποφασίζουμε: Ορίζουμε τον τακτικό πόρο του Οργανισμού Μεσο λάβησης και Διαιτησίας σε ποσοστό 0,15 % επί των ετησίων εσόδων του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτι κής, σύμφωνα με τις διατάξεις του υποπερίπτωση ββ) της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ F Αριθμ (2) Σύσταση ειδικού διανεμητικού λογαριασμού στον Δικηγορικό Σύλλογο Σύρου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τη διάταξη του άρθρου 62 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α 208 ) όπως ισχύει. 2. Το από έγγραφο του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου με το οποίο διαβιβά σθηκε στην υπηρεσία μας απόσπασμα της με αριθ. 05/ απόφασης της επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυτού και

2 30806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Συστήνεται ειδικός διανεμητικός λογαριασμός στον Δικηγορικό Σύλλογο Σύρου, οι πόροι του οποίου θα προέρχονται από την υποχρεωτική καταβολή εισφορών των μελών του Συλλόγου για τις δικαστικές και εξώδικες ενέργειες τους. 2. Οι εισφορές αυτές καθορίζονται ως εξής: α) Ποσοστό 10% επί των ποσών του πίνακα αμοιβών του Παραρτήματος Ι του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό ρων» όπως ισχύει, στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσί ας, στις απαλλοτριώσεις και στις συμβολαιογραφικές πράξεις και β) Ποσοστό 2% επί των ποσών του πίνακα αμοιβών του Παραρτήματος Ι, σε όλες τις άλλες διαδικασίες ενώπιον των δικαστικών, ανακριτικών, εισαγγελικών και λοιπών διοικητικών αρχών. 3. Τα ποσά των εισφορών θα εισπράττονται από τα αρμόδια όργανα του Συλλόγου κατά την έκδοση των αντίστοιχων γραμματίων προκαταβολής. 4. Στη διανομή των μερισμάτων του λογαριασμού, η οποία διενεργείται ανά εξάμηνο εκάστου έτους, κατά μήνα Ιούνιο και Δεκέμβριο, θα μετέχουν τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου από της εγγραφής τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ F Αριθμ (3) Διαδικασία χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ. στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 1338/ 1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34). 3. Του ν. 1481/1984 (Α 152) «Οργανισμός του Υπουργεί ου Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1473/1984 (Α 127) «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορο λογία και άλλες διατάξεις». 5. Του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελ ληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α 41), όπως ισχύουν. 6. Του ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά νων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 7. Της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3907/2011 (Α 7) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υπο δοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν. 8. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 3907/ 2011 (Α 7) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομο θεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως δια μενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις», ως προστέθηκε με την παρ. 6 στοιχείο β του άρθρου 122 β του ν. 4249/2013 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γε νικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ στασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμο διότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α 73). 9. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3938/ 2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α 61). 10. Του Π.Δ. 14/2001 (Α 12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν. 11. Του Π.Δ. 131/2006 (A 143) όπως τροποποιήθηκε με τα προεδρικά διατάγματα 167/2008 (Α 223) και 113/2013 (Α 146) και το ν. 4251/2014 (Α 80) και ισχύει. 12. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση του Υπουργείου Προ στασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α 213), όπως ισχύουν. 13. Του Π.Δ. 113/2010 (Α 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 14. Του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) «Ίδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι ών», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88/2012 (Α 143), 94/2012 (Α 149), 98/2012 (Α 160), 131/2012 (Α 239) και 118/2013 (Α 152). 15. Του Π.Δ. 104/2012 (Α 172) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 16. Του Π.Δ. 119/2013 (Α 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών` και Υφυπουργών». 17. Του άρθρου 24 του Π.Δ/τος 141/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη γίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διε θνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση) (Α 226). 18. Του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 134). 19. Του Κανονισμού Ε.Κ. 1030/2002 της «για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157 της ) και

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) το παράρτημά του, όπως τροποποιήθηκε από τον Κα νονισμό 380/2008 του Συμβουλίου της (Ε.Ε. L 115/1 της ). 20. Την υπ αριθμ. Υ 48 από (Β 2105) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊ κούρα». 21. Την με αριθμ. πρωτ. 4000/3/20 ζ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 22. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους ,00 ευρώ. Η ανωτέρω δαπάνη τόσο για το τρέχον έτος, όσο και για κάθε ένα των επομένων ετών θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδωντου Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εντός των προβλεπόμενων ορίων δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης του ψηφισθέντος κάθε φορά Μ.Π.Δ.Σ., με μεταφορά των αντίστοιχων ποσών από τον Ε.Φ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ» στον Ε.Φ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Δικαιούμενα πρόσωπα 1. Στους αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς, οι οποίοι αναγνω ρίστηκαν δικαιούχοι διεθνούς προστασίας με απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου ή των Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών χορηγείται ατελώς Άδεια Δια μονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.), σύμφωνα με τα προβλε πόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1030/2002, όπως τροπο ποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 380/2008 και ισχύει, με την μορφή αυτοτελούς εγγράφου σε μορφότυπο ID 1, η οποία επέχει και θέση δελτίου ταυτότητας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. 2. Α.Δ.Ε.Τ. χορηγείται ατελώς και στα κάτωθι πρό σωπα: i) τα μέλη της οικογένειας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 (θ) του Π.Δ. 141/2013 του δικαιούχου καθεστώ τος διεθνούς προστασίας τα οποία βρίσκονται στην χώρα και δεν πληρούν ατομικά τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση του καθεστώτος, υπό την προϋπόθε ση ότι η χορήγηση της ΑΔΕΤ είναι συμβατή με άλλο καθεστώς που ήδη απολαμβάνουν. Το δικαίωμα κτήσης ΑΔΕΤ διατηρείται αυτοτελώς και μετά την ενηλικίωση του ανηλίκου ή τη λύση της συζυγικής σχέσης συνε πεία διαζυγίου, διάστασης ή θανάτου του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, ii) το τέκνο που απέκτησε ο δικαιούχος διεθνούς προ στασίας στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα στο πλαίσιο οικογένειας που υπήρχε πριν την είσοδο στη χώρα, iii) τους γονείς του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, οι οποίοι συγκατοικούσαν με την οικογένεια ως τμήμα της κατά το χρόνο αναχώρησης από τη χώρα κατα γωγής, ήταν δε τότε εξαρτημένοι από αυτόν εν όλω ή κατά κύριο λόγο, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται στη χώρα και δεν πληρούν ατομικά τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση καθεστώτος διεθνούς προστασίας, iv) τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, η οποία δημιουργήθηκε μετά την είσοδό του στη χώρα και εντός αυτής, εκτός εάν δεν το επι θυμούν ή αν η χορήγηση της άδειας δεν είναι συμβατή με άλλο καθεστώς που ήδη απολαμβάνουν, v) τα μέλη της οικογένειας πρόσφυγα που εισήλθαν στη χώρα στο πλαίσιο οικογενειακής συνένωσης, σύμ φωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 131/2006 όπως αυτό τρο ποποιήθηκε με το Π.Δ. 167/2008 και 113/2013 και ισχύει. Άρθρο 2 Αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ. Αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ., για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας ή τα μέλη της οι κογένειάς τους, ορίζονται τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα αυτοτελή κλιμάκια των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου, τα οποία έχουν χορηγήσει το καθεστώς διεθνούς προστασίας. Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί καθεστώς διε θνούς προστασίας με απόφαση των Επιτροπών Προ σφυγών, αρμόδια υπηρεσία χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ. είναι το κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου. Άρθρο 3 Προϋποθέσεις χορήγησης Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ. 1. Για τη χορήγηση Α.Δ.Ε.Τ. σε μέλη οικογένειας δικαι ούχου καθεστώτος διεθνούς προστασίας απαιτείται η υποβολή στο κατά τόπο αρμόδιο ΠΓΑ: α. Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 (i): i. Αίτηση του μέλους της οικογένειας. Στην περίπτωση ανήλικου και άγαμου τέκνου καθώς και ενήλικου τέκνου που πάσχει από πνευματική ή σωματική αναπηρία και δεν δύναται να υποβάλει αυτοτελώς αίτηση, η ως άνω αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο διεθνούς προ στασίας εξ ονόματός του. ii. Στην περίπτωση μέλους οικογένειας δικαιούχου δι εθνούς προστασίας κατά την έννοια της παρ. 1 (i) του άρθρου 1, του οποίου η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει απορριφθεί από τις αρμόδιες αρχές απόφασης του άρθρου 2 (κ) του Π.Δ. 114/2010 (ΦΕΚ Α 195) απαιτεί ται επιπλέον επικυρωμένο αντίγραφο της τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης καθώς και τυχόν έγγραφα που έχει στη διάθεσή του και πιστοποιούν τη συγγενική σχέση με τον δικαιούχο διεθνούς προστασίας. β. Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 (ii): i. Αίτηση του δικαιούχου διεθνούς προστασίας. ii. Επικυρωμένο από δημόσια αρχή φωτοαντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου με παράλ ληλη επίδειξη του πρωτοτύπου εγγράφου σε αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας χορήγησης, εφόσον το τέκνο γεννήθηκε στην Ελλάδα ή άλλο ισοδύναμο πιστοποι ητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας γέννησης του τέκνου επίσημα μεταφρασμένο. γ. Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 (iii): Αίτηση του/των γονέα/γονέων του δικαιούχου διε θνούς προστασίας. δ. Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 (iv): i. Αίτηση του δικαιούχου διεθνούς προστασίας. Στην περίπτωση ανήλικου τέκνου η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο διεθνούς προστασίας εξ ονόματος του ανήλικου τέκνου του. ii. Αίτηση του/της συζύγου δικαιούχου καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

4 30808 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) iii. Επικυρωμένο από δημόσια αρχή φωτοαντίγραφο της σχετικής ληξιαρχικής πράξης γάμου, ο οποίος έχει τελεστεί με κάτοχο αδείας διαμονής σε ισχύ, ή προ κειμένου για τέκνο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή πράξης αναγνώρισης τέκνου με παράλληλη επίδειξη του πρωτοτύπου εγγράφου σε αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας χορήγησης. iv. Επικυρωμένο από δημόσια αρχή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου σε ισχύ του/της συζύγου με παράλληλη επίδειξη του πρωτοτύπου εγ γράφου σε αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας χορήγη σης, εκτός εάν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εφοδι ασμού του λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων, η οποία πιστοποιείται εγγράφως. v. Επικυρωμένο από δημόσια αρχή φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του/της συζύγου με επίδειξη του πρωτοτύπου εγγράφου σε αρμόδιο υπάλληλο της Υπη ρεσίας χορήγησης. ε. Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 (v): i. Αίτηση του μέλους της οικογένειας πρόσφυγα εντός μηνός από την άφιξή του στη χώρα. Στην περίπτωση ανηλίκου η αίτηση υποβάλλεται εξ ονόματός του από τον αιτούντα την έλευσή του. ii. Επικυρωμένο από δημόσια αρχή φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου και της θεώ ρησης εισόδου του μέλους της οικογένειας που εισήλθε στη χώρα με επίδειξη του πρωτοτύπου εγγράφου σε αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας χορήγησης. 2. Για την ανανέωση της Α.Δ.Ε.Τ., ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση το αργότερο 30 ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη της στην αρμόδια αρχή χορήγησης επι δεικνύοντας την Α.Δ.Ε.Τ. που έχει στην κατοχή του/της. Στην περίπτωση ανηλίκου και άγαμου τέκνου καθώς και ενήλικου τέκνου που πάσχει από πνευματική ή σωμα τική αναπηρία και δεν δύναται να υποβάλει αυτοτελώς αίτηση, η αίτηση υποβάλλεται εξ ονόματός του ή από τον δικαιούχο διεθνούς προστασίας ή από εκείνον που ασκεί την επιμέλειά του Στην περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου κάτω των 14 ετών η αίτηση υποβάλλεται από τον εκπρόσωπό του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ θρο 2 (ια) του Π.Δ. 113/ Σε περίπτωση ατόμων που αδυνατούν αποδεδειγ μένα να παρουσιαστούν για να υποβάλουν αίτηση για έκδοση ή ανανέωση Α.Δ.Ε.Τ. λόγω αναπηρίας ή σοβαρής ασθενείας, η αίτηση κατατίθεται από αντιπρόσωπο μετά από ειδική, προς τούτο, εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και προσκόμιση σχετικών εγγράφων από δημόσιο νοσοκομείο που πιστοποιούν την ως άνω κατάσταση. Άρθρο 4 Αρμόδιες Υπηρεσίες παραλαβής δικαιολογητικών και λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων για την εκτύπωση των Α.Δ.Ε.Τ. 1. Ως υπηρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών και λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων για την εκτύ πωση των Α.Δ.Ε.Τ. ορίζονται για τους διαμένοντες σε περιοχή της κατά τόπο αρμοδιότητας του: α) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής το Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Ατ τικής. β) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης το Τμήμα Αλλοδαπών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Διεύθυν σης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. γ) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Νοτίου Έβρου το Γραφείο Διαβατηρίων Αλεξανδρούπολης. δ) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Βορείου Έβρου το Γραφείο Διαβατηρίων Ορεστιάδας. ε) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Ηπείρου το Γρα φείο Διαβατηρίων Ιωαννίνων. στ) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλίας το Γραφείο Διαβατηρίων Βόλου. ζ) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Πάτρας το Γρα φείο Διαβατηρίων Πάτρας. η) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Κρήτης το Γρα φείο Διαβατηρίων Ηρακλείου. θ) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου το Γρα φείο Διαβατηρίων Λέσβου. ι) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Χίου το Γραφείο Διαβατηρίων Χίου. ια) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Σάμου το Γρα φείο Διαβατηρίων Σάμου. ιβ) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέρου το Γρα φείο Διαβατηρίων Λέρου. ιγ) Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Ρόδου το Γρα φείο Διαβατηρίων Ρόδου. 2. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύ λου μετά από πρόταση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας για την αντι μετώπιση αυξανόμενων αναγκών μπορούν να ορίζονται περισσότερες υπηρεσίες παραλαβής δικαιολογητικών και λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων ανά τοπική αρμο διότητα Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου ή να ορίζονται άλλες ευρισκόμενες εγγύτερα στην έδρα των ως άνω Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου. Άρθρο 5 Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών στις Αρμόδιες Υπηρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών για την εκτύπωση των Α.Δ.Ε.Τ. 1. Για την εκτύπωση των εγγράφων του άρθρου 1, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να υποβάλει αυτοπρόσωπα στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογητι κών, κατά περίπτωση: α. Δικαιούχος διεθνούς προστασίας: Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να επιδείξει στον αρμόδιο υπάλληλο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία σε ισχύ που είναι σφραγισμένο με την ένδειξη «Εκκρεμεί Άδεια Διαμονής». β. Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 (i):

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να επιδείξει στον αρμόδιο υπάλληλο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία σε ισχύ που είναι σφραγισμένο με την ένδειξη «Εκκρεμεί Άδεια Διαμονής». γ. Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 (ii): i. Ακριβές αντίγραφο απόφασης Προϊσταμένου αρμό διου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, η οποία εγκρίνει την Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να επιδείξει στον αρμόδιο υπάλληλο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία του τέκνου σε ισχύ που είναι σφρα γισμένο με την ένδειξη «Εκκρεμεί Άδεια Διαμονής». δ. Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 (iii): Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να επιδείξει στον αρμόδιο υπάλληλο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία σε ισχύ σφραγισμένο με την ένδειξη «Εκκρεμεί Άδεια Διαμονής». ε. Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 (iv): Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να επιδείξει στον αρμόδιο υπάλληλο διαβατήριο ή ταξιδιω τικό έγγραφο ή ελλείψει αυτού άδεια διαμονής σε ισχύ. στ. Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 (v): Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να επιδείξει στον αρμόδιο υπάλληλο διαβατήριο ή ταξιδιω τικό έγγραφο σε ισχύ και θεώρηση εισόδου. 2. Για την ανανέωση της Α.Δ.Ε.Τ. απαιτείται για όλες τις ως άνω περιπτώσεις: α. Ακριβές αντίγραφο απόφασης Προϊσταμένου Πε ανανέωση άδειας διαμονής ενιαίου τύπου. β. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ιδίου τύπου και των Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών ο ενδιαφερό μενος θα πρέπει να επιδείξει στον αρμόδιο υπάλληλο την Α.Δ.Ε.Τ. που έχει στην κατοχή του ακόμα και εάν αυτή έχει λήξει. 3. Ασυνόδευτος ανήλικος δικαιούχος διεθνούς προ στασίας κάτω των 14 ετών κατά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών συνοδεύεται από τον εκπρόσωπό του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 (ια) του Π.Δ. 113/2013. Άρθρο 6 Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων 1. Οι Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 4 λαμβάνουν και κρυπτογραφούν τα δακτυλικά αποτυπώματα των δεικτών και των δύο χειρών του δικαιούχου Α.Δ.Ε.Τ., εκτός αν πρόκειται για ανήλικο κάτω των έξι (6) ετών που απαλλάσσεται της σχετικής υποχρέωσης. 2. Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικού αποτυπώματος δείκτη λαμβάνεται κατά σειρά αποτύπωμα του αντίχειρα ή του μέσου ή του παράμεσου του ιδίου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα λαμβάνεται αποτύπωμα και δεύτερου δα κτύλου από το υπάρχον χέρι, με την ίδια ως άνω σειρά. 3. Πρόσωπα, για τα οποία η λήψη των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων είναι φυσικώς αδύνατη, υποβάλλουν μαζί με τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 3 ιατρι κό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού ειδικότητας αντίστοιχης με τη βεβαιούμενη πάθηση με το οποίο αποδεικνύεται η αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η αδυναμία αυτή θα πρέπει να μνημο νεύεται στην απόφαση Προϊσταμένου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου. Τα πρόσωπα αυτά απαλλάσσονται από τη σχετική υποχρέωση. 4. Εφόσον στο πρόσωπο του αιτούντα συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι υγείας, που αποδεικνύονται με ιατρικό πιστοποιητικό χορηγούμενο από ιατρό αντί στοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται και καθιστούν αδύνατη ή δυσχεραίνουν ουσιωδώς την μετακίνησή του στην αρμόδια υπηρεσία υποβολής δι καιολογητικών (νοσηλεία κατ οίκον ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα, ανήμπορα άτομα), τότε κατ εξαίρεση, για την παραλαβή δικαιολογητικών και δακτυλικών αποτυπω μάτων υπάλληλος της αρμόδιας υπηρεσίας μεταβαίνει στον τόπο που βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος, φέροντας μαζί του ανάλογο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ακολου θείται η προβλεπόμενη διαδικασία. 5. Η μη συναίνεση για τη λήψη των δακτυλικών απο τυπωμάτων θεωρείται παραίτηση από την αίτηση χο ρήγησης Α.Δ.Ε.Τ.. 6. Οι Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 4 χορηγούν στο δικαιούχο Α.Δ.Ε.Τ. απόδειξη παραλαβής δικαιολογητικών για εκτύπωση άδειας διαμονής. 7. Μετά τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων οι Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 4 αποστέλλουν με την διαδικασία της ασφαλούς ταχυμεταφοράς (μέσω των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυδρομείου με τις οποίες συνάπτει σύμβαση το Αρχηγείο της Ελληνι κής Αστυνομίας στο πλαίσιο της διακίνησης εντύπων ασφαλείας) στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας: α) ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Προϊστα μένου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου για χορήγηση Α.Δ.Ε.Τ. β) την αίτηση εκτύπωσης Α.Δ.Ε.Τ., στην οποία επικολ λάται η φωτογραφία του δικαιούχου και αναγράφονται τα στοιχεία αυτού. Η αίτηση αυτή υπογράφεται από τον ίδιο τον δικαιούχο εφόσον αυτός είναι άνω των

6 30810 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δεκατεσσάρων (14) ε Προκειμένου περί ανηλίκων ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών, υπογράφει ο ασκών την επιμέλεια ή στην περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου κάτω των δώδεκα (14) ετών ο εκπρόσωπός του. Προκειμένου περί ατόμων που αδυνατούν πλήρως για οποιοδήποτε λόγο να υπογράψουν, στη θέση της υπογραφής ο αρμόδιος υπάλληλος συμπληρώνει ιδιο χείρως «Αδυναμία Υπογραφής Unabletosign». γ) την κρυπτογραφημένη σελίδα που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατόχου και τα δακτυλικά του/της απο τυπώματα. 8. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, προβαίνει στην εκτύπωση της Α.Δ.Ε.Τ. και τη διαβιβάζει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή των αιτημάτων εκτύπω σης, με την ίδια διαδικασία της ασφαλούς ταχυμετα φοράς, στις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του ιδίου άρθρου 4. Ακολούθως, καταστρέφει τα αναφερόμενα στην παρ. 7 σύμφωνα με την προβλεπόμενη για τα διαβατήρια διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η εκτύπωση της Α.Δ.Ε.Τ. για τεχνικούς λόγους, η Διεύθυνση Διαβα τηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας αποστέλλει σχετική ενημέρωση στις υπηρεσίες του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 4, προκειμένου να προβούν σε κάθε απαι τούμενη ενέργεια για την εκ νέου εκτύπωση της Α.Δ.Ε.Τ.. 9. Τις Α.Δ.Ε.Τ. παραλαμβάνει από τις Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 4 υπάλληλος του κατά τόπο αρμόδι ου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου με τη σύνταξη και υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής στο οποίο αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των Α.Δ.Ε.Τ. που παραδόθηκαν στον υπάλληλο και ο αριθμός που φέρει η κάθε Α.Δ.Ε.Τ Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα στην περίπτωση της ανανέωσης Α.Δ.Ε.Τ.. Άρθρο 7 Διάρκεια ισχύος Α.Δ.Ε.Τ. Η διάρκεια ισχύος (ημερομηνία έναρξης ισχύος και ημερομηνία λήξης) της Α.Δ.Ε.Τ. ορίζεται στην ως άνω απόφαση του Προϊσταμένου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 8 Παράδοση Α.Δ.Ε.Τ. στους δικαιούχους 1. Η Α.Δ.Ε.Τ., με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 2 και παρ. 3, παραδίδεται αυτοπροσώπως στο δικαιούχο της από υπάλληλο του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερει ακού Γραφείου Ασύλου με την επίδειξη της σχετικής απόδειξης παραλαβής του άρθρου 6 παρ. 6 και την παράδοση του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία κατά περίπτωση. Σχετικά συντάσσεται και υπογράφεται αποδεικτικό παράδοσης παραλαβής. 2. Η παράδοση της Α.Δ.Ε.Τ., με την επιφύλαξη του άρ θρου 3 παρ. 2 και παρ. 3, μετά από ανανέωσή της γίνεται από υπάλληλο του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου στο δικαιούχο της με την επίδειξη της σχετικής απόδειξης παραλαβής του άρθρου 6 της παρ. 6 και την παράδοση της προηγούμενης Α.Δ.Ε.Τ., η οποία καταστρέφεται ενώπιον του δικαιούχου. Σχετικά συντάσσεται και υπογράφεται αποδεικτικό παράδοσης παραλαβής στο οποίο γίνεται μνεία και της καταστρο φής της προηγούμενης Α.Δ.Ε.Τ. Άρθρο 9 Απόρριψη αιτημάτων για χορήγηση ή ανανέωση Α.Δ.Ε.Τ και ανάκληση χορηγηθέντων Α.Δ.Ε.Τ. 1. Η αρμόδια Υπηρεσία χορήγησης, απορρίπτει την αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της Α.Δ.Ε.Τ ή ανακα λεί και την αφαιρεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό. 2. Πριν την ανάκληση Α.Δ.Ε.Τ. οι κάτοχοι αυτών κα λούνται με έγγραφο που επιδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία, να καταθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 και του άρθρου 20 του Συντάγματος. Άρθρο 10 Απώλεια κλοπή φθορά αλλαγή στοιχείων 1. Η Α.Δ.Ε.Τ. αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή μεταβολής των στοιχείων των δικαι ούχων. Η διάρκεια ισχύος των νέων εγγράφων ταυτίζε ται με την ισχύ των προηγουμένων. Για την αντικατά σταση των εν λόγω εγγράφων απαιτείται νέα αίτηση που υποβάλλεται στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου. 2. Για την περίπτωση κλοπής ή απώλειας Α.Δ.Ε.Τ. εκτός από την ως άνω αίτηση απαιτείται και επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης κλοπής ή απώλειας στην Αστυ νομία. A.Δ.Ε.Τ. για την οποία έχει δηλωθεί απώλεια ή κλοπή θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη από την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην αστυνομική αρχή. Σε πε ρίπτωση ανεύρεσής της παραδίδεται στην Υπηρεσία χορήγησης, εκτός αν έχει κατασχεθεί στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, όπου και καταστρέφεται από αρ μόδιο υπάλληλο μετά από σύνταξη σχετικού πρωτοκόλ λου που φέρει την υπογραφή του υπαλλήλου και του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου. 3. Μεταβολή των στοιχείων που αναγράφονται στην Α.Δ.Ε.Τ., είναι δυνατή μετά από αίτηση του δικαιούχου μόνο εφόσον αυτή βασίζεται στην προσκόμιση διαβα τηρίου, ταξιδιωτικού εγγράφου, ταυτότητας που έχει εκδοθεί από αρχή της χώρας καταγωγής ή άλλο ισο δύναμο έγγραφο σύμφωνα με το νόμο της χώρας κατα γωγής, ή τελεσίδικη ελληνική δικαστική απόφαση. Η δή λωση του ενδιαφερομένου για μεταβολή των στοιχείων ταυτότητας του στην Α.Δ.Ε.Τ. συνοδεύεται και από τα σχετικά επίσημα έγγραφα πιστοποιητικά. Η Α.Δ.Ε.Τ. με τα νέα στοιχεία χορηγείται κατά το χρόνο ανανέωσης της προηγούμενης. Α.Δ.Ε.Τ. με άλλα στοιχεία από αυτά με τα οποία έχει εκδοθεί, χορηγείται μετά από αίτη ση του δικαιούχου λόγω εκτύπωσης λάθος στοιχείων, εφόσον τα ορθά στοιχεία προκύπτουν από το φάκελο του που τηρεί η Υπηρεσία. Άρθρο 11 Υποχρεώσεις κατόχων Α.Δ.Ε.Τ. 1. Κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Ελλάδα, ο κάτοχος Α.Δ.Ε.Τ. υποχρεούται: α. να δηλώνει στην αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 2: i. κάθε μεταβολή της διεύθυνσης διαμονής του, ii. κάθε διόρθωση ή μεταβολή της αστικής του κατά στασης και ιδίως την αλλαγή ιθαγένειας, τη σύναψη ή λύση ή ακύρωση γάμου ή τη γέννηση τέκνου, iii. την κλοπή, φθορά, καταστροφή ή απώλεια των εγ γράφων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται άμεσα, αφότου συμβεί το αντίστοιχο γεγονός. Στην περίπτωση κλοπής ή απώλειας Α.Δ.Ε.Τ. ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προβαίνει άμεσα σε δήλωση απώλειας στην πλησιέ στερη αστυνομική αρχή. β. να παραδίδει στην αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 2: i. Την Α.Δ.Ε.Τ. που έχει στην κατοχή του/της σε πε ρίπτωση ανάκλησης της ή απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. ii. Την κατεχόμενη από μέλος της οικογένειας του Α.Δ.Ε.Τ ανεξαρτήτως ισχύος της σε περίπτωση θανά του του. Άρθρο 12 Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 και 2 της παρούσας, η αρμόδια Υπηρεσία χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ. χορηγεί βεβαί ωση περί κατάθεσης αίτησης και απαραίτητων δικαιο λογητικών για τη χορήγηση Α.Δ.Ε.Τ. Άρθρο 13 Περιεχόμενο ενδείξεων Α.Δ.Ε.Τ. 1. Ο τύπος και η μορφή της Α.Δ.Ε.Τ. καθώς και τα στοιχεία που περιέχονται και ο τρόπος αναγραφής αυ τών επί των Αδειών Διαμονής, είναι σύμφωνος με το μορφότυπο (ID1) του υποδείγματος που προβλέπεται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 13ης Ιουνίου 2002, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 380/2008 του Συμβουλίου της Ευρω παϊκής Ένωσης της 18ης Απριλίου Στην εμπρόσθια όψη της Άδειας Διαμονής αναγρά φονται τα παρακάτω στοιχεία όπως αυτά ορίζονται ή προκύπτουν από την απόφαση του Προϊσταμένου Πε ριφερειακού Γραφείου Ασύλου: α) Ο τίτλος του εγγράφου για τις άδειες διαμονής ή τις ανανεώσεις των αδειών διαμονής που χορηγούνται σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας ή μέλη της οικο γένειάς τους «ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ», μεταφρασμένος και στην αγγλική γλώσσα «RESIDENCE PERMIT», β) ο αριθμός της Α.Δ.Ε.Τ., γ) το/τα επώνυμο/μα του κατόχου του αυτοτελούς εγγράφου στην πρώτη σειρά και το/τα όνομα/τα αυτού στη δεύτερη, με λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες, δ) η ημερομηνία λήξης του εγγράφου, ε) ο τόπος έκδοσης με ελληνικούς και λατινικούς χα ρακτήρες, και η ημερομηνία έναρξης ισχύος του εγ γράφου, στ) η συγκεκριμένη κατηγορία της άδειας διαμονής, η οποία θα αναγράφεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ως ακολούθως: «Δικαιούχος Διεθνούς Προστασίας» «Beneficiary of International Protection» «Mέλος Οικογένειας Δ.Δ.Π.» «B.Ι.P. Family Member» ζ) Υπό τον τίτλο «Παρατηρήσεις» τίθεται το ειδικότερο καθεστώς στο οποίο τελεί ο κάτοχος της Α.Δ.Ε.Τ., στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ανάλογα με την κατηγο ρία της άδειας διαμονής: «Πρόσφυγας» «Refugee». «Eπικουρική Προστασία» «Subsidiary Protection». «Μ.Ο. Πρόσφυγα» «Refugee F.M.» «Μ. O. Eπικουρική προστασία» «F.M. Subsidiary Protection». 3. Στην οπίσθια όψη της Άδειας Διαμονής αναγρά φονται τα παρακάτω στοιχεία όπως αυτά ορίζονται ή προκύπτουν από την απόφαση του Προϊσταμένου Πε ριφερειακού Γραφείου Ασύλου: α) η ημερομηνία και ο τόπος γεννήσεως του κατόχου καθώς και ο κωδικός της χώρας γέννησης. Ειδικά ο τόπος γέννησης αναγράφεται μόνο με λατινικούς χαρα κτήρες, εκτός εάν αυτός βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας, οπότε αναγράφεται και με την ελληνική του ονομασία. β) η ιθαγένεια του κατόχου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. γ) το φύλο με τα αρχικά Α/Μ για άνδρα και Θ/F για γυναίκα. δ) λοιπά στοιχεία υπό τον τίτλο «Παρατηρήσεις» και συγκεκριμένα η εκδούσα αρχή στην ελληνική και αγ γλική γλώσσα. Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες και δικαιούχοι διε θνούς προστασίας, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, στο πεδίο αυτό αναγράφεται επίσης το κράτος μέλος, το οποίο χορήγησε το καθεστώς διεθνούς προστασίας, καθώς και η ημερομηνία χορήγησής του. 4. Στην ΑΔΕΤ περιλαμβάνεται εκτυπωμένη η φωτο γραφία του κατόχου και η υπογραφή του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 7, εφόσον αυτός είναι άνω των δεκατεσσάρων (14) ε Προκειμένου περί ανηλίκων ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών τίθεται η υπογραφή του ασκούντα την επιμέλεια. 5. Η ΑΔΕΤ περιέχει ενσωματωμένο ολοκληρωμένο κύ κλωμα ραδιοσυχνοτήτων (RF CHIP) στο οποίο αποθη κεύονται η φωτογραφία και τα δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου, σε ψηφιοποιημένη μορφή και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα, καθώς και τα στοιχεία που αναγράφονται στη μηχανι κώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ). Άρθρο Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας υποχρεούται να ενημερώνει, κάθε τρίμηνο, την Υπηρε σία Ασύλου για το συνολικό αριθμό πλαστικών καρτών που αναλώθηκαν, καθώς και το υπόλοιπο διαθέσιμο αποθεματικό. 2. Η Υπηρεσία Ασύλου υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ημέρες νωρίτερα, για την επόμενη εκτιμώμενη ποσότητα των αναγκαίων, σύμφωνα με τον οικείο προγραμματισμό της, αδειών διαμονής. 3. Η δαπάνη εκτύπωσης και ασφαλούς μεταφοράς των αδειών διαμονής προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι ευρώ (16 ), ανά τε μάχιο, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο οποίο επίσης περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας αναλωσίμων, συντήρησης και αναβάθμισης εξοπλισμού και λογισμι κού, συντήρησης των μηχανογραφικών συστημάτων, καθώς και της αστοχίας αναλωσίμων, αλλά και λοιπών λειτουργικών εξόδων που τυχόν προκύπτουν κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την προμήθεια της «Οπτικά διαφοροποιούμενης διάταξης» (OVD).

8 30812 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και στο πλαίσιο των υπαρχουσών οικονομικών δυνατοτήτων, μεριμνά να προμηθευτεί για λογαριασμό της Υπηρεσίας Ασύλου πλαστικές κάρτες, μετά την οικεία μεταφορά πι στώσεων. Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 10182 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 44137/613 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ POL ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΜΕ POL ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ . ΜΕ POL ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας.

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας. Α. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΖΥΓΟΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Για την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ΟΤΑ α βαθμού της χώρας, οι εκλογείς όλων των κατηγοριών οφείλουν να προσέλθουν οι ίδιοι ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ: * Ενός (1) έτους 300 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ * Δύο (2) ετών 200 * Τριών (3) ετών 100 Σχετικά με τη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2 Αθήνα 04/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015.

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (για την περίοδο 2014-2015) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Περίοδος εγγραφών: από 2/6/2014 έως 2/7/2014 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12:οο έως 16:00 μμ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 23-4-2012 Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ Β 1279 Αθήνα 20 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 23195 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓ0. ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓ0. ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 2 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/09/14 Αριθ. Σχεδ.: 23892

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/09/14 Αριθ. Σχεδ.: 23892 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βελεστίνο 10 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 6192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αθήνα,.. Αρ. πρωτ.:. ΠΡΟ:. ΘΕΜΑ: Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ εφαρμογή της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ.5/114196/Β3/2011 ΦΕΚ Β/2234/2011. Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι..

Αρ. Πρωτ.: Φ.5/114196/Β3/2011 ΦΕΚ Β/2234/2011. Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι.. Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: Φ.5/114196/Β3/2011 ΦΕΚ Β/2234/2011 Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι.. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.23 16:53:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΕΖ0Λ-ΝΕ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/12/2014 EΛΛHNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΉΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαΐου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005.

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ B 2)ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1) ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2) Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κωδ. : 101 87 Τηλ.: 210 5230589 Δ/νση ηλεκτρ.ταχ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπη της αδειας οδηγησης από «παλαιου τυπου» σε «νεου τυπου».

Μετατροπη της αδειας οδηγησης από «παλαιου τυπου» σε «νεου τυπου». Μετατροπη της αδειας οδηγησης από «παλαιου τυπου» σε «νεου τυπου». - Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. - Να είναι κάτοχος ισχύουσας ελληνικής άδειας οδήγησης οποιασδόποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα