Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή"

Transcript

1 Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση 2014.

2 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «Coca-Cola Τρία Έψιλον Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία») επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 και το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2014 με τις παρατηρήσεις επ αυτών, για την έγκρισή σας. Οικονομική επισκόπηση (1) Οι καθαρές ζημίες μετά φόρων της χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των 10,0 εκατ., έναντι 28,9 εκατ. το Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για τη χρήση ανήλθαν στο ποσό των 12,8 εκατ., έναντι 6,3 εκατ. το Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας την 31 η Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν στο ποσό των 53,4 εκατ., έναντι 64,9 εκατ. το Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31 η Δεκεμβρίου 2014 αποτελείται από μετοχές, με ονομαστική αξία 100,00 ανά μετοχή. Ο συνολικός δανεισμός της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθε σε 115,6 εκατ. έναντι 96,8 εκατ. το Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους σημαντικότερους δείκτες απόδοσης για τις χρήσεις 2014 και 2013: Εταιρεία Βασικά οικονομικά μεγέθη και αριθμοδείκτες Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) 100,0 97,8 Καθαρά έσοδα πωλήσεων ( εκατ.) 423,0 416,0 Λειτουργικές ζημίες (EBIT σε εκατ.) 7,8 31,3 Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 43,7% 40,7% Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 20,2% 26,0% Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 147,1% 138,0% Μικτά αποτελέσματα / Καθαρές Πωλήσεις 30,1% 28,2% Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 25,3% 35,1% Σελίδα 1 από 7

3 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Επιχειρηματικές Προοπτικές Το 2015 αναμένουμε ένα δυσχερές μακροοικονομικό περιβάλλον. Τα μέτρα λιτότητας αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα ενώ τα ποσοστά της ανεργίας συνεχίζουν την ανοδική τους τάση με αποτέλεσμα να αγγίξουν το ιστορικά υψηλότερο ποσοστό του 26,2% στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες για ενδυνάμωση του επιχειρηματικού μας μοντέλου παραμένουν αμετάβλητες. Είμαστε προσηλωμένοι στην ισχυροποίηση της θέσης μας στην αγορά μέσω της στρατηγικής μας προκειμένου να διαθέτουμε το κατάλληλο σήμα, στην κατάλληλη συσκευασία, στην κατάλληλη τιμή, για το κατάλληλο κανάλι διανομής σε κάθε ευκαιρία κατανάλωσης. Η στρατηγική αυτή μας επιτρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στον καθορισμό των τιμών, την βελτίωση του μίγματος συσκευασίας και τη δυνατότητα να παραμένουν προσιτά τα προϊόντα μας έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των καταναλωτών μας. Το 2015 αναμένουμε σημαντική μείωση του κόστους πρώτων υλών ανά κιβώτιο κυρίως λόγω των μειωμένων τιμών της ζάχαρης, καθώς επίσης και της ρητίνης για την κατασκευή φιαλών PET και λοιπών υλικών συσκευασίας. Συνεχίζουμε να εκμεταλλευόμαστε περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας. Στα πλαίσια αυτά, έχουμε εντοπίσει πρόσθετες ευκαιρίες αναδιάρθρωσης. Αναμένουμε κόστη από τις πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης ύψους περίπου 12,7 εκατ. για το Επίσης, αναμένουμε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα αποφέρουν συνολικά οφέλη περίπου 7,8 εκατ. για το Συνεχίζουμε να δίνουμε βάρος στην αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Βάσει των υποθέσεων για το μακροοικονομικό περιβάλλον και το ύψος του κόστους πρώτων υλών που αναφέραμε παραπάνω, ο στόχος μας για μείωση του κεφαλαίου κίνησης διαμορφώνεται στα 39,9 εκατ. για το Θα συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να επενδύουμε με μακροπρόθεσμο ορίζοντα αξιοποιώντας τη στρατηγική διαχείρισης των εσόδων και των εξόδων μέσω της στρατηγικής παρακολούθησης των εξόδων και να βελτιώνουμε τη λειτουργική αποδοτικότητα με έμφαση στον έλεγχο του κόστους και την ενίσχυση των καθαρών ταμειακών ροών προκειμένου να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας. Σελίδα 2 από 7

4 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Μακροοικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψιν τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρίας. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Οι παρακάτω είναι οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αφορούν τον κύκλο δραστηριοτήτων μας: 1. Η υπάρχουσα οικονομική κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειωμένη ζήτηση για τα προϊόντα μας ή μείωση στις τιμές των προϊόντων μας ή και τα δύο, το οποίο θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην χρηματοοικονομική μας θέση, τα αποτελέσματά μας και τις ταμειακές ροές μας. 2. Τυχόν μείωση της ζήτησης για ανθρακούχα αναψυκτικά ενδέχεται να βλάψει τα έσοδα και την κερδοφορία μας. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών δύναται να μεταβληθούν εξ αιτίας διαφόρων παραγόντων, περιλαμβανομένης της γήρανσης του πληθυσμού ή άλλων δημογραφικών αλλαγών, αλλαγών στις κοινωνικές τάσεις, όπως είναι οι προβληματισμοί των καταναλωτών επί θεμάτων που αφορούν την υγεία (π.χ. η παχυσαρκία ή τα χαρακτηριστικά και τα συστατικά των προϊόντων), μεταβολών στις συνήθειες των καταναλωτών που σχετίζονται με ταξίδια, διακοπές ή δραστηριότητες αναψυχής, των καιρικών συνθηκών, τυχόν αρνητικών δημοσιευμάτων που απορρέουν από κανονιστικές πράξεις ή εκκρεμείς δίκες εναντίον μας ή και της οικονομικής ύφεσης. 3. Τυχόν εσφαλμένος εκ μέρους μας υπολογισμός του ύψους των αναγκαίων επενδύσεων σε έργα υποδομής ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τα οικονομικά μας αποτελέσματα. 4. Σε περίπτωση που δεν κατανείμουμε ή δεν διαχειρισθούμε αποτελεσματικά τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη δημιουργία και τη διατήρηση της κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα στις συναλλαγές, αναποτελεσματικότητα στην επεξεργασία δεδομένων, διακοπές στην εξυπηρέτηση των πελατών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απώλεια πελατών. 5. Βλάβη ή διακοπή στις λειτουργίες εφοδιασμού ή διανομής που οφείλεται σε καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές, πυρκαγιά, τρομοκρατία, πανδημία, απεργίες, σε οικονομικά ή/και λειτουργικά προβλήματα των βασικών προμηθευτών, διανομέων, παροχών υπηρεσιών αποθήκευσης και μεταφοράς ή μεσιτών ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα μας να παράγουμε ή να πωλούμε τα προϊόντα μας. 6. Η εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές αρχές μπορεί να επηρεάσει ιδιαίτερα δυσμενώς την ανταγωνιστικότητα μας και τα οικονομικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές μας. 7. Δραστηριοποιούμαστε σε μία αγορά στην οποία επικρατεί υψηλός ανταγωνισμός. Ενέργειες των ανταγωνιστών μας ή άλλες μεταβολές στο ανταγωνιστικό περιβάλλον ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τα έσοδα από τις δραστηριότητές μας. 8. Η αυξανόμενη συγκέντρωση στο λιανικό εμπόριο και στον κλάδο των ανεξάρτητων χονδρεμπόρων, στους οποίους στηριζόμαστε για τη διανομή των προϊόντων μας, ενδέχεται να μας επηρεάσει αρνητικά και να μειώσει τη δυνατότητά μας να ανταγωνιστούμε αποτελεσματικά. 9. Τα έσοδά μας επηρεάζονται από τον τρόπο με τον οποίον οι μεγάλες εταιρείες του λιανικού εμπορίου, όπως είναι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και υπεραγορών, καθώς και οι ανεξάρτητοι χονδρέμποροι εμπορεύονται και προωθούν τα προϊόντα μας. Τα έσοδά μας ενδέχεται να επηρεασθούν δυσμενώς από τυχόν δυσμενή τοποθέτηση των προϊόντων μας στα σημεία πώλησης ή από τις τυχόν λιγότερο επιθετικές προσφορές τιμών από μεγάλες εταιρείες του λιανικού εμπορίου ή ανεξάρτητους χονδρεμπόρους, ειδικά στο κανάλι της μελλοντικής κατανάλωσης. 10. Η οικονομική κρίση που έχει προκληθεί από το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης και η συνακόλουθη επίδραση στις οικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές της Ελλάδας θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει αρνητική επίδραση στην επιχείρησή μας. Τα μέτρα που θα ληφθούν για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση είναι πιθανόν να μειώσουν το διαθέσιμο εισόδημα και τις επιλεκτικές δαπάνες των πελατών μας και μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον τουρισμό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης των προϊόντων μας. Τέτοια μέτρα είχαν και μπορεί να συνεχίσουν να έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή αυξημένης φορολογίας στον τομέα που δραστηριοποιούμαστε το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματά μας. Σελίδα 3 από 7

5 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες (συνέχεια) 11. Τυχόν αρνητικές συγκυρίες στην οικονομία γενικότερα όπως επιβράδυνση της οικονομίας, αύξηση της ανεργίας ή αύξηση του πληθωρισμού, ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματά μας. 12. Η αυξημένη φορολογία στην επιχειρηματική μας δραστηριότητά μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματά μας. 13. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση χρέους στην Ελλάδα μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ρευστότητά μας οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν. 14. Ένα γεγονός, ή σειρά από γεγονότα, που βλάπτει τη φήμη ενός ή περισσότερων προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης ή αλλοίωσης, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αξία αυτού του προϊόντος και να μειώσει τα έσοδα μας από αυτό το προϊόν ή δραστηριότητα. 15. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να μειώσουν τη ζήτηση για τα προϊόντα μας. 16. Τα αποτελέσματα των κλιματικών αλλαγών θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να επηρεάσουν αρνητικά την επιχείρησή μας και τα αποτελέσματα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. 17. Αύξηση στις τιμές ή ελλείψεις πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους παραγωγής μας. 18. Εξαρτόμαστε από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μας προμηθευτών, και ο τερματισμός ή διαφοροποίηση των συμφωνιών με αυτούς ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την επιχείρησή μας. 19. Αύξηση του κόστους ενέργειας ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους παραγωγής και των λειτουργικών εξόδων μας. 20. Αν συμβεί μια ανασφάλιστη απώλεια ή μια απώλεια που υπερβαίνει το ποσό ασφάλισης, ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά οι δραστηριότητες, τα αποτελέσματα και η οικονομική μας θέση. 21. Οι δραστηριότητές μας υπόκεινται σε εκτενείς κανονιστικούς περιορισμούς, περιλαμβανομένων της υποχρέωσης αποκατάστασης φυσικών πόρων και της τήρησης προδιαγραφών ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος. Τυχόν αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να δημιουργήσουν υποχρεώσεις ή δαπάνες ή να περιορίσουν τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. 22. Σε περίπτωση που οι τοπικές τελωνειακές αρχές αμφισβητήσουν με επιτυχία το ισχύον καθεστώς υπό το οποίο εισάγουμε συμπύκνωμα, ενδέχεται να απαιτηθεί να καταβάλουμε πρόσθετους δασμούς. Αναλυτική αναφορά των χρηματοοικονομικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία (συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων, κίνδυνος διακύμανσης τιμών πρώτων υλών, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος κεφαλαίου) περιλαμβάνεται στην Σημείωση 23 των οικονομικών της καταστάσεων. Αναλυτική αναφορά των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας περιλαμβάνεται στην Σημείωση 24 των οικονομικών της καταστάσεων. Σελίδα 4 από 7

6 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Ανάλυση έδρας και υποκαταστημάτων Κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014, σαν έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, Φραγκοκλησιάς 9, Μαρούσι., και τα υποκαταστήματα είναι τα παρακάτω: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΗ ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΤΚ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (ΕΛΛΑΔΟΣ) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΛΙΩΝ ΘΕΣΗ ΧΑΜΟΠΡΙΝΑ ΜΑΛΙΩΝ ΤΚ Β.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΜΥΘΟΣ) 11ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ 7ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΕΜΕΝΗΣ 29 ΑΙΓΙΟ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 15ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΘΕΣΗ ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΙ.ΠΕ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΙ.ΠΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ Α ΒΙ.ΠΕ ΒΟΛΟΥ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε.Ο ΛΕΥΚΙΜΗΣ -ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΜΠΟΣ -ΜΑΡΙΤΣΑ ΡΟΔΟΥ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΣΓΟΥΡΟΥ ΡΟΔΟΣ (ΚΩΤΑΚΗΣ) 15ο ΧΙΛ ΑΣΓΟΥΡΟΥ ΡΟΔΟΣ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΠΑ 10 ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΘΕΡΜΗ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ -ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΘΕΣΗ-ΠΥΡΓΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΑΥΡΑ ΧΑΡΑΚΙΑ) ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΑ ΧΑΡΑΚΙΑ, ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΤΚ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5ο ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ, T.K ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΩΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ 46, T.K ΚΩΣ ΓΡΑΦΕΙA ΧΙΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ 15 T.K ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΑ T.K ΓΡΑΦΕΙA ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΡ. ΤΥΡΝΟΒΟΥ 8, T.K ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 96, TK ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ 255 ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 14, ΤΚ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 100 Σελίδα 5 από 7

7 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα του άρθρου 4 παράγραφοι 7 και 8 του Ν. 3356/2007 α. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Το 2011, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρούταν σε κοινές και ονομαστικές μετοχές, των οποίων η ονομαστική αξία ήταν 100,00 η κάθε μία. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που συνήλθε την 25η Ιουνίου 2012, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρείας κατά το ποσό των 14,7 εκατ., δια της εισφοράς της λογιστικής καθαρής θέσης του Κλάδου «παραγωγής και εμπορίας (διανομής και πώλησης) των προϊόντων στην Ελλάδα» της εταιρείας με την επωνυμία «COCA-COLA Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με Λογιστική Κατάσταση της 31ης Μαρτίου 2012 και τη σχετική από 7ης Μαΐου 2012 έκθεση διαπίστωσης λογιστικής αξίας της αναγνωρισμένης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ ΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενεργούσης δια του ορκωτού ελεγκτή κ Μάριου Ψάλτη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/1993, με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100,00 η κάθε μία. Μετά την πιο πάνω αύξηση του κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 ανέρχεται στο ποσό των 28,8 εκατ., διαιρούμενο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 η κάθε μία. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της και δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα σε μερίσματα διανεμηθέντα από την β. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης καταστατικού Οι κανόνες που προβλέπει το τροποποιημένο καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της είναι σύμφωνοι με όσα προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920. γ. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών δεν διαφοροποιείται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. Έκθεση Συναλλαγών με Συνδεδεμένες Εταιρείες Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (βάσει του άρθρου 2 παρ. 4 του νόμου 3016/2002) Ανάλυση των συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες για το 2014, παρατίθεται στη Σημείωση 26 των οικονομικών της καταστάσεων. Σελίδα 6 από 7

8 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχόλια, τις Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, μπορείτε να προχωρήσετε στην από το Νόμο απαλλαγή μας από κάθε ευθύνη που σχετίζεται με τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014, όπως προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας. Κατ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Κλέων Γιαβάσογλου Πρόεδρος Δ.Σ. Μαρούσι, 5 Μαΐου 2015 Η παρούσα έκθεση, που αποτελείται από επτά (7) σελίδες, είναι εκείνη που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 8 Μαΐου Μάριος Ψάλτης Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Σελίδα 7 από 7

9 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Τ: , Φ: , Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, Χαλάνδρι, Τ: , Φ: Εθνικής Αντίστασης 17, Θεσσαλονίκη, Τ: , Φ:

10 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920. ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μάριος Ψάλτης Αρ Μ ΣΟΕΛ από 2

11 Ετήσια Έκθεση 2014 Ισολογισμός Την 31 Δεκεμβρίου Σημείωση Ενεργητικό Ασώματα πάγια στοιχεία ,5 7,5 Ενσώματα πάγια στοιχεία ,3 113,8 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ,1 0,1 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ,4 21,3 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ,5 5,4 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ,8 148,1 Αποθέματα ,2 24,4 Εμπορικές απαιτήσεις ,7 66,3 Λοιπές απαιτήσεις ,7 10,3 Χρηματικά διαθέσιμα ,0 0,6 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ,6 101,6 Σύνολο ενεργητικού ,4 249,7 Υποχρεώσεις Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις ,6 73,6 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων... 78,6 73,6 Μακροπρόθεσμα δάνεια από συνδεδεμένες εταιρείες ,6 96,8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,8 14,4 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ,4 111,2 Σύνολο υποχρεώσεων ,0 184,8 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο ,8 28,8 Λοιπά αποθεματικά ,9 167,3 Αποτελέσματα εις νέον... (139,3) (131,2) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων... 53,4 64,9 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων ,4 249,7 Σελίδα 1 από 45

12 Ετήσια Έκθεση 2014 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Σημείωση Καθαρές πωλήσεις ,0 416,0 Κόστος πωληθέντων... (295,6) (298,7) Μεικτά κέρδη ,4 117,3 Λειτουργικά έξοδα (130,2) (136,9) Έξοδα αναδιάρθρωσης (5,0) (11,7) Λειτουργικές ζημίες... (7,8) (31,3) Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (4,8) (4,7) Ζημιές προ φόρων... (12,6) (36,0) Φόροι ,6 7,1 Ζημιές μετά φόρων... (10,0) (28,9) Σελίδα 2 από 45

13 Ετήσια Έκθεση 2014 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Ζημιές μετά φόρων... (10,0) (28,9) Λοιπά συνολικά έσοδα: Στοιχεία που θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα: Αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών: Ποσά από κέρδη/(ζημιές) κατά τη χρήση. 0,8 (0,3) Φόρος που αναλογεί.... (0,2) 0,1 0,6 (0,2) Στοιχεία που δε θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα: Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)... (2,8) 1,6 Φόρος που αναλογεί... 0,7 (0,4) (2,1) 1,2 Λοιπά συνολικά έσοδα για τη χρήση, μετά από φόρους... (1,5) 1,0 Συνολικά έσοδα για τη χρήση... (11,5) (27,9) Σελίδα 3 από 45

14 Ετήσια Έκθεση 2014 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας Αποτελέ- Μετοχικό Λοιπά σματα εις κεφάλαιο αποθεματικά νέον Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,8 167,5 (103,5) 92,8 Ζημιές μετά φόρων για τη χρήση.. (28,9) (28,9) Λοιπά συνολικά έσοδα για τη χρήση, μετά φόρων... (0,2) 1,2 1,0 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για τη χρήση, μετά φόρων (0,2) (27,7) (27,9) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ,8 167,3 (131,2) 64,9 Συμψηφισμός αφορολόγητων αποθεματικών με ζημιές (Ν. 2238/94)... (4,0) 4,0 Ζημιές μετά φόρων για τη χρήση... (10,0) (10,0) Λοιπά συνολικά έσοδα για τη χρήση, μετά φόρων... 0,6 (2,1) (1,5) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για τη χρήση, μετά φόρων... 0,6 (12,1) (11,5) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ,8 163,9 (139,3) 53,4 Σελίδα 4 από 45

15 Ετήσια Έκθεση 2014 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Σημείω ση Λειτουργικές δραστηριότητες Ζημίες μετά φόρων... (10,0) (28,9) Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ,8 4,7 Φόροι που πιστώθηκαν στα αποτελέσματα (2,6) (7,1) Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων ,6 20,5 Απομειώσεις ενσώματων παγίων στοιχείων ,2 9,4 6,0 (1,4) (Κέρδη)/Zημίες από πώληση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων... 0,6 (0,5) Μείωση αποθεμάτων... (0,7) (1,4) (Αύξηση)/Μείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων... (8,8) 39,0 (Μείωση)/Αύξηση εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων... 2,2 (10,5) Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (0,7) 25,2 Επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές για αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων... (12,8) (6,3) Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (12,8) (6,3) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Έξοδα που σχετίζονται με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου... Εισπράξεις από δάνεια ,9 100,8 Εξοφλησεις δανείων (117,1) (115,2) Τόκοι καταβληθέντες... (4,9) (4,5) Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από χρηματοδοτικές 13,9 (18,9) δραστηριότητες Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων 0,4 Μεταβολή χρηματικών διαθεσίμων Χρηματικά διαθέσιμα την 1 Ιανουαρίου... 0,6 0,6 Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων... 0,4 Χρηματικά διαθέσιμα την 31 Δεκεμβρίου 12 1,0 0,6 Σελίδα 5 από 45

16 Ετήσια Έκθεση Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) Περιγραφή δραστηριότητας Η (στο εξής αναφερόμενη ως Coca-Cola Τρία Έψιλον ή η Εταιρεία ) είναι ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα και έχει έδρα το Μαρούσι Αττικής. Η Εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 ως ΑΜΙΤΑ Α.Ε., στη συνέχεια το 1993 μετονομάστηκε σε ΕΛΧΥΜ Α.Ε. Το 2012, κατόπιν της απόσχισης με απορρόφηση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας (διανομής και πώλησης) από την Coca- Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιάλωσης Α.Ε., η οποία εγκρίθηκε στις με την απόφαση ΕΜ 18753/2012 των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, η εταιρεία μετονομάστηκε περαιτέρω σε Το 100% των μετοχών της ανήκει στην μονοπρόσωπη ελληνική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Coca-Cola HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης η οποία συστάθηκε στις με εισφορά του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού υποκαταστήματος της κυπριακής εταιρείας 3E (Cyprus) Limited, (καθολικής διαδόχου της Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσης Α.Ε. μετά την από διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της τελευταίας από την 3E (Cyprus) Limited, η οποία 3E (Cyprus) Limited την μετά από διασυνοριακή συγχώνευση, συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως από την ολλανδική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Coca-Cola HBC Holdings B.V.). Τόσο η Coca-Cola HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης όσο και η Coca-Cola HBC Holdings B.V. είναι 100% θυγατρικές της μητρικής εταιρείας του ομίλου Coca-Cola HBC AG, (στο εξής αναφερόμενη ως Coca-Cola Hellenic ή ο Όμιλος ), οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και δευτερευόντως στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή, πώληση και διανομή μη αλκοολούχων αναψυκτικών ποτών με βάση συμφωνία μεταβίβασης χρήσης του εμπορικού σήματος από την The Coca-Cola Company (εφεξής «TCCC») μέσω του Ομίλου. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 5 Μαΐου 2015 και αναμένεται να επικυρωθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ»), που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής «ΣΔΛΠ») και τα ΔΠΧΑ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «ΕΕ»). Τα ΔΠΧΑ όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ διαφέρουν σε ορισμένες απόψεις από τα ΔΠΧΑ όπως έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ. Ωστόσο, οι διαφορές δεν έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τις περιόδους που παρουσιάζονται. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως τροποποιήθηκαν από την αποτίμηση των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων και παραγώγων χρηματοοικονομικών στοιχείων. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 έχουν συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Σελίδα 6 από 45

17 Ετήσια Έκθεση Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) Μακροοικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψιν τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρίας. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και εκτιμήσεις Σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Coca-Cola Τρία Έψιλον απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών που επηρεάζουν τα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων, και τη γνωστοποίηση των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις και στις σημειώσεις. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στη γνώση της διοίκησης για τα τρέχοντα γεγονότα και τις τυχόν μελλοντικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Φόροι εισοδήματος Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορες συναλλαγές και υπολογισμοί των οποίων η τελική φορολογική έκβαση είναι αβέβαιη στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Η Εταιρεία καταχωρεί υποχρεώσεις για θέματα που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, βάσει εκτιμήσεων για το κατά πόσο θα επιβληθούν πρόσθετοι φόροι. Σε περιπτώσεις που η τελική φορολογική επίπτωση διαφέρει από τα αρχικά ποσά που είχαν αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν το φόρο εισοδήματος της χρήσης στην οποία προκύπτουν. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι η τελική έκβαση του φόρου, σε σημεία που απαιτούν κρίση και εκτιμήσεις, θα διαφέρει περισσότερο από 10% σε σχέση με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, ώστε να απαιτείται αναπροσαρμογή της δημοσιευμένης υποχρέωσης του φόρου εισοδήματος. Απομείωση υπεραξίας Ο προσδιορισμός της τυχόν απομείωσης της υπεραξίας απαιτεί την εκτίμηση της αξίας χρήσης της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχουν επιμεριστεί προκειμένου να προσδιορίσει το ανακτήσιμο ποσό των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών. Ο υπολογισμός της αξίας χρήσης απαιτεί την εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών και την προεξόφληση τους με ένα κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο, για να υπολογιστεί η παρούσα αξία. Οι σχετικές παραδοχές καθώς και η επεξήγηση του τρόπου σχηματισμού αυτών παρατίθενται στην Σημείωση 3. Παροχές Προσωπικού Πρόγραμμα συνταξιοδοτικών παροχών Η Εταιρεία διατηρεί ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Προκειμένου να καθοριστεί η αξία αυτών των παροχών πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορες αναλογιστικές εκτιμήσεις σχετικά με τα προεξοφλητικά επιτόκια, τις μελλοντικές μισθολογικές αυξήσεις και μελλοντικές συνταξιοδοτικές αυξήσεις. Εξαιτίας της μακροχρόνιας φύσης αυτού του προγράμματος, τέτοιες εκτιμήσεις υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα. Αυτές οι εκτιμήσεις και μια ανάλυση ως προς το πώς καθορίζονται αυτές περιγράφονται στη Σημείωση 15. Σελίδα 7 από 45

18 Ετήσια Έκθεση Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα αναγνωρίζονται εφόσον συντρέχουν συνολικά οι εξής προϋποθέσεις: όταν τα ποσά των εσόδων μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα, όταν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των προϊόντων έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως κατά την παράδοση των προϊόντων. Τα έσοδα εμφανίζονται μετά την αφαίρεση εκπτώσεων πώλησης, προμηθειών τοποθέτησης και κινήτρων προώθησης πωλήσεων παρεχόμενων στους πελάτες. Οι προμήθειες τοποθέτησης είναι κίνητρα που παρέχονται στους πελάτες για την τοποθέτηση των προϊόντων της Εταιρείας στα καταστήματά τους. Προμήθειες τοποθέτησης που σχετίζονται με όρους συμβολαίων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται κατά τη διάρκεια των συμβολαίων ως μείωση των εσόδων. Όλες οι λοιπές προμήθειες τοποθέτησης προϊόντων, καθώς και τα λοιπά κίνητρα προώθησης πωλήσεων καταχωρούνται ως μείωση των εσόδων κατά το χρόνο διενέργειάς τους. Οι προμήθειες τοποθέτησης που αναγνωρίστηκαν ως μείωση των εσόδων για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 84,0 εκατ. (2013: 81,1 εκατ). Τα κίνητρα προώθησης πωλήσεων που δόθηκαν στους πελάτες κατά τη χρήση 2014 ανήλθαν σε 25,5 εκατ. (2013: 27,4 εκατ.), εξαιρουμένων των συνεισφορών από την TCCC. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον δέχεται εισφορές από την TCCC για την προώθηση των πωλήσεων προϊόντων της The Coca-Cola Company. Οι συνεισφορές για στήριξη της τιμής πώλησης και για εκστρατείες προώθησης πωλήσεων συγκεκριμένων πελατών συμψηφίζονται με τα κίνητρα προώθησης πωλήσεων που παρέχονται στους πελάτες με τους οποίους σχετίζονται οι συνεισφορές. Οι συνεισφορές αυτές αναγνωρίζονται και αντιστοιχίζονται με τα έξοδα με τα οποία σχετίζονται. Το 2014 οι συνεισφορές αυτές ανήλθαν σε 5,3 εκατ. (2013: 4,0 εκατ). Υπεραξία Η υπεραξία είναι το υπερβάλλον ποσό μεταξύ του κόστους απόκτησης και της εύλογης αξίας του μεριδίου των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν απο την Εταιρεία κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά ελέγχεται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση καθώς και όταν υπάρχει ένδειξη για απομείωση, ενώ εμφανίζεται στο κόστος κτήσεώς της μείον σωρευμένες ζημίες από απομείωση. Για σκοπούς διενέργειας του ελέγχου απομείωσης, η υπεραξία κατανέμεται στις αντίστοιχες μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Οι μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών, στις οποίες κατανέμεται η υπεραξία εξετάζονται για απομείωση ετησίως ή συχνότερα, εφόσον υπάρχει ένδειξη για απομείωση της μονάδας. Αν η ανακτήσιμη αξία (το υψηλότερο εκ της αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης) της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών είναι μικρότερη από τη λογιστική της αξία, η ζημία απομείωσης κατανέμεται αρχικά σε μείωση της λογιστικής αξίας της τυχόν υπεραξίας που έχει κατανεμηθεί στην μονάδα και στη συνέχεια στα άλλα περιουσιακά στοιχεία, κατά αναλογία της λογιστικής αξίας κάθε περιουσιακού στοιχείου της μονάδας. Ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται στην υπεραξία δεν αντιστρέφονται σε μεταγενέστερες περιόδους. Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Όλα τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζημίες απομείωσής τους. Μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων ενσώματων παγίων στοιχείων εφόσον εκτιμάται ότι θα αποκομιστούν μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν την αρχικά εκτιμώμενη απόδοση του υπάρχοντος ενσώματου παγίου στοιχείου. Όλες οι λοιπές μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται. Τα περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή καταγράφονται ως μέρος των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και οι αποσβέσεις επί αυτών των στοιχείων αποτιμώνται όταν τα περιουσιακά στοιχεία είναι διαθέσιμα για χρήση. Σελίδα 8 από 45

19 Ετήσια Έκθεση Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο ώστε να κατανεμηθεί το αποσβέσιμο ποσό στην εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των ενσώματων παγίων στοιχείων, ως κάτωθι: Ιδιόκτητα Κτίρια έτη Ενοικιαζόμενα κτίρια και βελτιώσεις... Στη διάρκεια της μίσθωσης και μέχρι 40 έτη Εξοπλισμός παραγωγής έτη Μεταφορικά μέσα έτη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικό έτη Εξοπλισμός προώθησης πωλήσεων έτη Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός... 8 έτη Επαναχρησιμοποιούμενα εμπορευματοκιβώτια έτη Τα γήπεδα δεν αποσβένονται γιατί θεωρείται ότι έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή. Τα χρηματικά ποσά που έχουν ληφθεί για επαναχρησιμοποιούμενα εμπορευματοκιβώτια από πελάτες λογιστικοποιούνται ως υποχρεώσεις εγγυοδοσίας. Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων στοιχείων επανεξετάζονται και αναπροσαρμόζονται, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Η λογιστική αξία του ενσώματου παγίου στοιχείου μειώνεται αμέσως ώστε να ισούται με την ανακτήσιμη αξία του, εάν η λογιστική αξία του ενσώματου παγίου στοιχείου είναι μεγαλύτερη απο την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του. Τα κέρδη και οι ζημιές απο τη διάθεση ενσώματων παγίων στοιχείων προσδιορίζονται συγκρίνοντας τις εισπράξεις απο τη διάθεση του ενσώματου παγίου στοιχείου με τη λογιστική του αξία και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά ελέγχεται για απομείωση της αξίας ετησίως καθώς και όταν υπάρχει ένδειξη για απομείωση. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία και τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία υπόκεινται σε απόσβεση, ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό που η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, το οποίο προσδιορίζεται στη μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον του κόστος πώλησης και της αξίας χρήσεως. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά. Δαπάνες δανεισμού Οι δαπάνες δανεισμού που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίων στοιχείων για τα οποία απαιτείται σημαντικό χρονικό διάστημα κατασκευαστικής περιόδου, προσαυξάνουν το κόστος των παγίων μέχρι αυτά να καταστούν ουσιαστικά έτοιμα προς χρήση ή πώληση. Έσοδα που αποκτώνται από την προσωρινή επένδυση των χρηματικών ποσών που δανείστηκαν μέχρι τη χρησιμοποίησή τους για τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων παγίων, αφαιρούνται από το κόστος δανεισμού που πληρεί τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησης. Όλες οι άλλες δαπάνες δανεισμού, εξαιρουμένων των εξόδων συναλλαγών των δανείων, καταχωρούνται στα χρηματοοικονομικά έξοδα της περιόδου πραγματοποίησής τους. Σελίδα 9 από 45

20 Ετήσια Έκθεση Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Η Εταιρεία κατατάσσει τις επενδύσεις της σε τίτλους ομολόγων και μετοχών στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων χρήσης, διακρατούμενων μέχρι τη λήξη και διαθέσιμων προς πώληση. Η κατηγορία κατάταξης εξαρτάται από το σκοπό απόκτησης της επένδυσης. Οι συμμετοχές σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων χρήσης και τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία εμφανίζονται σε εύλογες αξίες. Επενδύσεις που αποκτώνται με σκοπό την επίτευξη κέρδους από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της τιμής κατατάσσονται στα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων χρήσης και περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Επενδύσεις με συγκεκριμένη λήξη, τις οποίες η διοίκηση προτίθεται και έχει τη δυνατότητα να κρατήσει μέχρι τη λήξη τους, κατατάσσονται στις επενδύσεις που διακρατούνται μέχρι τη λήξη και περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που πρόκειται να λήξουν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού, οπότε και κατατάσσονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Επενδύσεις που αναμένεται να κρατηθούν για απροσδιόριστη διάρκεια και οι οποίες ενδέχεται να πουληθούν προκειμένου να καλύψουν ανάγκες ρευστότητας ή λόγω μεταβολής στα επιτόκια, κατατάσσονται ως διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και ταξινομούνται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός και αν αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Οι τακτικές αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται στην ημερομηνία συναλλαγής δηλαδή κατά την ημέρα που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει τις επενδύσεις. Το κόστος απόκτησης των επενδύσεων περιλαμβάνει και έξοδα που σχετίζονται με την απόκτηση, εκτός των περιπτώσεων απόκτησης χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων χρήσης όπου τα κόστη απόκτησης εξοδοποιόυνται. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, η εύλογη αξία ορίζεται με αναφορά στις χρηματιστηριακές τιμές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τις λοιπές επενδύσεις, η εύλογη αξία ορίζεται με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή παρόμοιου χρηματοοικονομικού μέσου ή σύμφωνα με τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. Οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων χρήσης, στη συνέχεια αποτιμώνται στη εύλογη αξια. Τα κέρδη και οι ζημίες από επενδύσεις προοριζόμενες για εμπορική εκμετάλλευση αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που προκύπτουν. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και οι ζημίες των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων αναγνωρίζονται στα λοιπά έσοδα, εκτός από τις ζημίες απομείωσης καθώς και τα κέρδη και τις ζημίες στα νομισματικά στοιχεία ενεργητικού λόγω μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών που αναγνωρίζονται στα αποτελεσματα χρήσης, μέχρι την παύση αναγνώρισης των χρηματοοικονομικών στοιχείων οπότε το σωρευτικό κέρδος ή η ζημία που περιλαμβανόταν στα ίδια κεφάλαια μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης. Οι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις εμφανίζονται σε αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου της πραγματικής απόδοσης. Τα κέρδη και οι ζημίες από τις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης, όταν οι επενδύσεις παύουν να αναγνωρίζονται ή όταν απομειωθούν. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες στοιχείων κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση εάν η λογιστική αξία τους θα ανακτηθεί κυρίως μέσω μιας συναλλαγής πώλησης και όχι από τη συνεχόμενη χρήση αυτών. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρείται μόνο όταν η πώληση είναι πολύ πιθανή και το περιουσιακό στοιχείο (ή η ομάδα στοιχείων) είναι διαθέσιμο για άμεση πώληση στην τρέχουσα κατάσταση του. Για να θεωρηθεί ότι η πώληση είναι πολύ πιθανή, η διοίκηση πρέπει να έχει δεσμευτεί για την πώληση, πρέπει να έχει ξεκινήσει ένα ενεργό πρόγραμμα Σελίδα 10 από 45

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Page Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...10 Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα