Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή"

Transcript

1 Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση 2014.

2 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «Coca-Cola Τρία Έψιλον Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία») επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 και το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2014 με τις παρατηρήσεις επ αυτών, για την έγκρισή σας. Οικονομική επισκόπηση (1) Οι καθαρές ζημίες μετά φόρων της χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των 10,0 εκατ., έναντι 28,9 εκατ. το Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για τη χρήση ανήλθαν στο ποσό των 12,8 εκατ., έναντι 6,3 εκατ. το Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας την 31 η Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν στο ποσό των 53,4 εκατ., έναντι 64,9 εκατ. το Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31 η Δεκεμβρίου 2014 αποτελείται από μετοχές, με ονομαστική αξία 100,00 ανά μετοχή. Ο συνολικός δανεισμός της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθε σε 115,6 εκατ. έναντι 96,8 εκατ. το Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους σημαντικότερους δείκτες απόδοσης για τις χρήσεις 2014 και 2013: Εταιρεία Βασικά οικονομικά μεγέθη και αριθμοδείκτες Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) 100,0 97,8 Καθαρά έσοδα πωλήσεων ( εκατ.) 423,0 416,0 Λειτουργικές ζημίες (EBIT σε εκατ.) 7,8 31,3 Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 43,7% 40,7% Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 20,2% 26,0% Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 147,1% 138,0% Μικτά αποτελέσματα / Καθαρές Πωλήσεις 30,1% 28,2% Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 25,3% 35,1% Σελίδα 1 από 7

3 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Επιχειρηματικές Προοπτικές Το 2015 αναμένουμε ένα δυσχερές μακροοικονομικό περιβάλλον. Τα μέτρα λιτότητας αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα ενώ τα ποσοστά της ανεργίας συνεχίζουν την ανοδική τους τάση με αποτέλεσμα να αγγίξουν το ιστορικά υψηλότερο ποσοστό του 26,2% στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες για ενδυνάμωση του επιχειρηματικού μας μοντέλου παραμένουν αμετάβλητες. Είμαστε προσηλωμένοι στην ισχυροποίηση της θέσης μας στην αγορά μέσω της στρατηγικής μας προκειμένου να διαθέτουμε το κατάλληλο σήμα, στην κατάλληλη συσκευασία, στην κατάλληλη τιμή, για το κατάλληλο κανάλι διανομής σε κάθε ευκαιρία κατανάλωσης. Η στρατηγική αυτή μας επιτρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στον καθορισμό των τιμών, την βελτίωση του μίγματος συσκευασίας και τη δυνατότητα να παραμένουν προσιτά τα προϊόντα μας έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των καταναλωτών μας. Το 2015 αναμένουμε σημαντική μείωση του κόστους πρώτων υλών ανά κιβώτιο κυρίως λόγω των μειωμένων τιμών της ζάχαρης, καθώς επίσης και της ρητίνης για την κατασκευή φιαλών PET και λοιπών υλικών συσκευασίας. Συνεχίζουμε να εκμεταλλευόμαστε περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας. Στα πλαίσια αυτά, έχουμε εντοπίσει πρόσθετες ευκαιρίες αναδιάρθρωσης. Αναμένουμε κόστη από τις πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης ύψους περίπου 12,7 εκατ. για το Επίσης, αναμένουμε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα αποφέρουν συνολικά οφέλη περίπου 7,8 εκατ. για το Συνεχίζουμε να δίνουμε βάρος στην αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Βάσει των υποθέσεων για το μακροοικονομικό περιβάλλον και το ύψος του κόστους πρώτων υλών που αναφέραμε παραπάνω, ο στόχος μας για μείωση του κεφαλαίου κίνησης διαμορφώνεται στα 39,9 εκατ. για το Θα συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να επενδύουμε με μακροπρόθεσμο ορίζοντα αξιοποιώντας τη στρατηγική διαχείρισης των εσόδων και των εξόδων μέσω της στρατηγικής παρακολούθησης των εξόδων και να βελτιώνουμε τη λειτουργική αποδοτικότητα με έμφαση στον έλεγχο του κόστους και την ενίσχυση των καθαρών ταμειακών ροών προκειμένου να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας. Σελίδα 2 από 7

4 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Μακροοικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψιν τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρίας. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Οι παρακάτω είναι οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αφορούν τον κύκλο δραστηριοτήτων μας: 1. Η υπάρχουσα οικονομική κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειωμένη ζήτηση για τα προϊόντα μας ή μείωση στις τιμές των προϊόντων μας ή και τα δύο, το οποίο θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην χρηματοοικονομική μας θέση, τα αποτελέσματά μας και τις ταμειακές ροές μας. 2. Τυχόν μείωση της ζήτησης για ανθρακούχα αναψυκτικά ενδέχεται να βλάψει τα έσοδα και την κερδοφορία μας. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών δύναται να μεταβληθούν εξ αιτίας διαφόρων παραγόντων, περιλαμβανομένης της γήρανσης του πληθυσμού ή άλλων δημογραφικών αλλαγών, αλλαγών στις κοινωνικές τάσεις, όπως είναι οι προβληματισμοί των καταναλωτών επί θεμάτων που αφορούν την υγεία (π.χ. η παχυσαρκία ή τα χαρακτηριστικά και τα συστατικά των προϊόντων), μεταβολών στις συνήθειες των καταναλωτών που σχετίζονται με ταξίδια, διακοπές ή δραστηριότητες αναψυχής, των καιρικών συνθηκών, τυχόν αρνητικών δημοσιευμάτων που απορρέουν από κανονιστικές πράξεις ή εκκρεμείς δίκες εναντίον μας ή και της οικονομικής ύφεσης. 3. Τυχόν εσφαλμένος εκ μέρους μας υπολογισμός του ύψους των αναγκαίων επενδύσεων σε έργα υποδομής ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τα οικονομικά μας αποτελέσματα. 4. Σε περίπτωση που δεν κατανείμουμε ή δεν διαχειρισθούμε αποτελεσματικά τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη δημιουργία και τη διατήρηση της κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα στις συναλλαγές, αναποτελεσματικότητα στην επεξεργασία δεδομένων, διακοπές στην εξυπηρέτηση των πελατών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απώλεια πελατών. 5. Βλάβη ή διακοπή στις λειτουργίες εφοδιασμού ή διανομής που οφείλεται σε καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές, πυρκαγιά, τρομοκρατία, πανδημία, απεργίες, σε οικονομικά ή/και λειτουργικά προβλήματα των βασικών προμηθευτών, διανομέων, παροχών υπηρεσιών αποθήκευσης και μεταφοράς ή μεσιτών ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα μας να παράγουμε ή να πωλούμε τα προϊόντα μας. 6. Η εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές αρχές μπορεί να επηρεάσει ιδιαίτερα δυσμενώς την ανταγωνιστικότητα μας και τα οικονομικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές μας. 7. Δραστηριοποιούμαστε σε μία αγορά στην οποία επικρατεί υψηλός ανταγωνισμός. Ενέργειες των ανταγωνιστών μας ή άλλες μεταβολές στο ανταγωνιστικό περιβάλλον ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τα έσοδα από τις δραστηριότητές μας. 8. Η αυξανόμενη συγκέντρωση στο λιανικό εμπόριο και στον κλάδο των ανεξάρτητων χονδρεμπόρων, στους οποίους στηριζόμαστε για τη διανομή των προϊόντων μας, ενδέχεται να μας επηρεάσει αρνητικά και να μειώσει τη δυνατότητά μας να ανταγωνιστούμε αποτελεσματικά. 9. Τα έσοδά μας επηρεάζονται από τον τρόπο με τον οποίον οι μεγάλες εταιρείες του λιανικού εμπορίου, όπως είναι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και υπεραγορών, καθώς και οι ανεξάρτητοι χονδρέμποροι εμπορεύονται και προωθούν τα προϊόντα μας. Τα έσοδά μας ενδέχεται να επηρεασθούν δυσμενώς από τυχόν δυσμενή τοποθέτηση των προϊόντων μας στα σημεία πώλησης ή από τις τυχόν λιγότερο επιθετικές προσφορές τιμών από μεγάλες εταιρείες του λιανικού εμπορίου ή ανεξάρτητους χονδρεμπόρους, ειδικά στο κανάλι της μελλοντικής κατανάλωσης. 10. Η οικονομική κρίση που έχει προκληθεί από το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης και η συνακόλουθη επίδραση στις οικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές της Ελλάδας θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει αρνητική επίδραση στην επιχείρησή μας. Τα μέτρα που θα ληφθούν για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση είναι πιθανόν να μειώσουν το διαθέσιμο εισόδημα και τις επιλεκτικές δαπάνες των πελατών μας και μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον τουρισμό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης των προϊόντων μας. Τέτοια μέτρα είχαν και μπορεί να συνεχίσουν να έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή αυξημένης φορολογίας στον τομέα που δραστηριοποιούμαστε το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματά μας. Σελίδα 3 από 7

5 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες (συνέχεια) 11. Τυχόν αρνητικές συγκυρίες στην οικονομία γενικότερα όπως επιβράδυνση της οικονομίας, αύξηση της ανεργίας ή αύξηση του πληθωρισμού, ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματά μας. 12. Η αυξημένη φορολογία στην επιχειρηματική μας δραστηριότητά μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματά μας. 13. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση χρέους στην Ελλάδα μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ρευστότητά μας οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν. 14. Ένα γεγονός, ή σειρά από γεγονότα, που βλάπτει τη φήμη ενός ή περισσότερων προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης ή αλλοίωσης, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αξία αυτού του προϊόντος και να μειώσει τα έσοδα μας από αυτό το προϊόν ή δραστηριότητα. 15. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να μειώσουν τη ζήτηση για τα προϊόντα μας. 16. Τα αποτελέσματα των κλιματικών αλλαγών θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να επηρεάσουν αρνητικά την επιχείρησή μας και τα αποτελέσματα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. 17. Αύξηση στις τιμές ή ελλείψεις πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους παραγωγής μας. 18. Εξαρτόμαστε από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μας προμηθευτών, και ο τερματισμός ή διαφοροποίηση των συμφωνιών με αυτούς ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την επιχείρησή μας. 19. Αύξηση του κόστους ενέργειας ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους παραγωγής και των λειτουργικών εξόδων μας. 20. Αν συμβεί μια ανασφάλιστη απώλεια ή μια απώλεια που υπερβαίνει το ποσό ασφάλισης, ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά οι δραστηριότητες, τα αποτελέσματα και η οικονομική μας θέση. 21. Οι δραστηριότητές μας υπόκεινται σε εκτενείς κανονιστικούς περιορισμούς, περιλαμβανομένων της υποχρέωσης αποκατάστασης φυσικών πόρων και της τήρησης προδιαγραφών ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος. Τυχόν αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να δημιουργήσουν υποχρεώσεις ή δαπάνες ή να περιορίσουν τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. 22. Σε περίπτωση που οι τοπικές τελωνειακές αρχές αμφισβητήσουν με επιτυχία το ισχύον καθεστώς υπό το οποίο εισάγουμε συμπύκνωμα, ενδέχεται να απαιτηθεί να καταβάλουμε πρόσθετους δασμούς. Αναλυτική αναφορά των χρηματοοικονομικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία (συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων, κίνδυνος διακύμανσης τιμών πρώτων υλών, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος κεφαλαίου) περιλαμβάνεται στην Σημείωση 23 των οικονομικών της καταστάσεων. Αναλυτική αναφορά των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας περιλαμβάνεται στην Σημείωση 24 των οικονομικών της καταστάσεων. Σελίδα 4 από 7

6 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Ανάλυση έδρας και υποκαταστημάτων Κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014, σαν έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, Φραγκοκλησιάς 9, Μαρούσι., και τα υποκαταστήματα είναι τα παρακάτω: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΗ ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΤΚ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (ΕΛΛΑΔΟΣ) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΛΙΩΝ ΘΕΣΗ ΧΑΜΟΠΡΙΝΑ ΜΑΛΙΩΝ ΤΚ Β.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΜΥΘΟΣ) 11ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ 7ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΕΜΕΝΗΣ 29 ΑΙΓΙΟ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 15ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΘΕΣΗ ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΙ.ΠΕ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΙ.ΠΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ Α ΒΙ.ΠΕ ΒΟΛΟΥ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε.Ο ΛΕΥΚΙΜΗΣ -ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΜΠΟΣ -ΜΑΡΙΤΣΑ ΡΟΔΟΥ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΣΓΟΥΡΟΥ ΡΟΔΟΣ (ΚΩΤΑΚΗΣ) 15ο ΧΙΛ ΑΣΓΟΥΡΟΥ ΡΟΔΟΣ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΠΑ 10 ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΘΕΡΜΗ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ -ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΘΕΣΗ-ΠΥΡΓΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΑΥΡΑ ΧΑΡΑΚΙΑ) ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΑ ΧΑΡΑΚΙΑ, ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΤΚ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5ο ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ, T.K ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΩΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ 46, T.K ΚΩΣ ΓΡΑΦΕΙA ΧΙΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ 15 T.K ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΑ T.K ΓΡΑΦΕΙA ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΡ. ΤΥΡΝΟΒΟΥ 8, T.K ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 96, TK ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ 255 ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 14, ΤΚ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 100 Σελίδα 5 από 7

7 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα του άρθρου 4 παράγραφοι 7 και 8 του Ν. 3356/2007 α. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Το 2011, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρούταν σε κοινές και ονομαστικές μετοχές, των οποίων η ονομαστική αξία ήταν 100,00 η κάθε μία. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που συνήλθε την 25η Ιουνίου 2012, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρείας κατά το ποσό των 14,7 εκατ., δια της εισφοράς της λογιστικής καθαρής θέσης του Κλάδου «παραγωγής και εμπορίας (διανομής και πώλησης) των προϊόντων στην Ελλάδα» της εταιρείας με την επωνυμία «COCA-COLA Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με Λογιστική Κατάσταση της 31ης Μαρτίου 2012 και τη σχετική από 7ης Μαΐου 2012 έκθεση διαπίστωσης λογιστικής αξίας της αναγνωρισμένης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ ΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενεργούσης δια του ορκωτού ελεγκτή κ Μάριου Ψάλτη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/1993, με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100,00 η κάθε μία. Μετά την πιο πάνω αύξηση του κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 ανέρχεται στο ποσό των 28,8 εκατ., διαιρούμενο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 η κάθε μία. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της και δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα σε μερίσματα διανεμηθέντα από την β. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης καταστατικού Οι κανόνες που προβλέπει το τροποποιημένο καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της είναι σύμφωνοι με όσα προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920. γ. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών δεν διαφοροποιείται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. Έκθεση Συναλλαγών με Συνδεδεμένες Εταιρείες Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (βάσει του άρθρου 2 παρ. 4 του νόμου 3016/2002) Ανάλυση των συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες για το 2014, παρατίθεται στη Σημείωση 26 των οικονομικών της καταστάσεων. Σελίδα 6 από 7

8 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχόλια, τις Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, μπορείτε να προχωρήσετε στην από το Νόμο απαλλαγή μας από κάθε ευθύνη που σχετίζεται με τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014, όπως προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας. Κατ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Κλέων Γιαβάσογλου Πρόεδρος Δ.Σ. Μαρούσι, 5 Μαΐου 2015 Η παρούσα έκθεση, που αποτελείται από επτά (7) σελίδες, είναι εκείνη που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 8 Μαΐου Μάριος Ψάλτης Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Σελίδα 7 από 7

9 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Τ: , Φ: , Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, Χαλάνδρι, Τ: , Φ: Εθνικής Αντίστασης 17, Θεσσαλονίκη, Τ: , Φ:

10 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920. ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μάριος Ψάλτης Αρ Μ ΣΟΕΛ από 2

11 Ετήσια Έκθεση 2014 Ισολογισμός Την 31 Δεκεμβρίου Σημείωση Ενεργητικό Ασώματα πάγια στοιχεία ,5 7,5 Ενσώματα πάγια στοιχεία ,3 113,8 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ,1 0,1 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ,4 21,3 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ,5 5,4 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ,8 148,1 Αποθέματα ,2 24,4 Εμπορικές απαιτήσεις ,7 66,3 Λοιπές απαιτήσεις ,7 10,3 Χρηματικά διαθέσιμα ,0 0,6 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ,6 101,6 Σύνολο ενεργητικού ,4 249,7 Υποχρεώσεις Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις ,6 73,6 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων... 78,6 73,6 Μακροπρόθεσμα δάνεια από συνδεδεμένες εταιρείες ,6 96,8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,8 14,4 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ,4 111,2 Σύνολο υποχρεώσεων ,0 184,8 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο ,8 28,8 Λοιπά αποθεματικά ,9 167,3 Αποτελέσματα εις νέον... (139,3) (131,2) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων... 53,4 64,9 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων ,4 249,7 Σελίδα 1 από 45

12 Ετήσια Έκθεση 2014 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Σημείωση Καθαρές πωλήσεις ,0 416,0 Κόστος πωληθέντων... (295,6) (298,7) Μεικτά κέρδη ,4 117,3 Λειτουργικά έξοδα (130,2) (136,9) Έξοδα αναδιάρθρωσης (5,0) (11,7) Λειτουργικές ζημίες... (7,8) (31,3) Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (4,8) (4,7) Ζημιές προ φόρων... (12,6) (36,0) Φόροι ,6 7,1 Ζημιές μετά φόρων... (10,0) (28,9) Σελίδα 2 από 45

13 Ετήσια Έκθεση 2014 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Ζημιές μετά φόρων... (10,0) (28,9) Λοιπά συνολικά έσοδα: Στοιχεία που θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα: Αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών: Ποσά από κέρδη/(ζημιές) κατά τη χρήση. 0,8 (0,3) Φόρος που αναλογεί.... (0,2) 0,1 0,6 (0,2) Στοιχεία που δε θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα: Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)... (2,8) 1,6 Φόρος που αναλογεί... 0,7 (0,4) (2,1) 1,2 Λοιπά συνολικά έσοδα για τη χρήση, μετά από φόρους... (1,5) 1,0 Συνολικά έσοδα για τη χρήση... (11,5) (27,9) Σελίδα 3 από 45

14 Ετήσια Έκθεση 2014 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας Αποτελέ- Μετοχικό Λοιπά σματα εις κεφάλαιο αποθεματικά νέον Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,8 167,5 (103,5) 92,8 Ζημιές μετά φόρων για τη χρήση.. (28,9) (28,9) Λοιπά συνολικά έσοδα για τη χρήση, μετά φόρων... (0,2) 1,2 1,0 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για τη χρήση, μετά φόρων (0,2) (27,7) (27,9) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ,8 167,3 (131,2) 64,9 Συμψηφισμός αφορολόγητων αποθεματικών με ζημιές (Ν. 2238/94)... (4,0) 4,0 Ζημιές μετά φόρων για τη χρήση... (10,0) (10,0) Λοιπά συνολικά έσοδα για τη χρήση, μετά φόρων... 0,6 (2,1) (1,5) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για τη χρήση, μετά φόρων... 0,6 (12,1) (11,5) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ,8 163,9 (139,3) 53,4 Σελίδα 4 από 45

15 Ετήσια Έκθεση 2014 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Σημείω ση Λειτουργικές δραστηριότητες Ζημίες μετά φόρων... (10,0) (28,9) Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ,8 4,7 Φόροι που πιστώθηκαν στα αποτελέσματα (2,6) (7,1) Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων ,6 20,5 Απομειώσεις ενσώματων παγίων στοιχείων ,2 9,4 6,0 (1,4) (Κέρδη)/Zημίες από πώληση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων... 0,6 (0,5) Μείωση αποθεμάτων... (0,7) (1,4) (Αύξηση)/Μείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων... (8,8) 39,0 (Μείωση)/Αύξηση εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων... 2,2 (10,5) Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (0,7) 25,2 Επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές για αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων... (12,8) (6,3) Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (12,8) (6,3) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Έξοδα που σχετίζονται με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου... Εισπράξεις από δάνεια ,9 100,8 Εξοφλησεις δανείων (117,1) (115,2) Τόκοι καταβληθέντες... (4,9) (4,5) Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από χρηματοδοτικές 13,9 (18,9) δραστηριότητες Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων 0,4 Μεταβολή χρηματικών διαθεσίμων Χρηματικά διαθέσιμα την 1 Ιανουαρίου... 0,6 0,6 Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων... 0,4 Χρηματικά διαθέσιμα την 31 Δεκεμβρίου 12 1,0 0,6 Σελίδα 5 από 45

16 Ετήσια Έκθεση Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) Περιγραφή δραστηριότητας Η (στο εξής αναφερόμενη ως Coca-Cola Τρία Έψιλον ή η Εταιρεία ) είναι ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα και έχει έδρα το Μαρούσι Αττικής. Η Εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 ως ΑΜΙΤΑ Α.Ε., στη συνέχεια το 1993 μετονομάστηκε σε ΕΛΧΥΜ Α.Ε. Το 2012, κατόπιν της απόσχισης με απορρόφηση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας (διανομής και πώλησης) από την Coca- Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιάλωσης Α.Ε., η οποία εγκρίθηκε στις με την απόφαση ΕΜ 18753/2012 των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, η εταιρεία μετονομάστηκε περαιτέρω σε Το 100% των μετοχών της ανήκει στην μονοπρόσωπη ελληνική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Coca-Cola HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης η οποία συστάθηκε στις με εισφορά του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού υποκαταστήματος της κυπριακής εταιρείας 3E (Cyprus) Limited, (καθολικής διαδόχου της Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσης Α.Ε. μετά την από διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της τελευταίας από την 3E (Cyprus) Limited, η οποία 3E (Cyprus) Limited την μετά από διασυνοριακή συγχώνευση, συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως από την ολλανδική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Coca-Cola HBC Holdings B.V.). Τόσο η Coca-Cola HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης όσο και η Coca-Cola HBC Holdings B.V. είναι 100% θυγατρικές της μητρικής εταιρείας του ομίλου Coca-Cola HBC AG, (στο εξής αναφερόμενη ως Coca-Cola Hellenic ή ο Όμιλος ), οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και δευτερευόντως στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή, πώληση και διανομή μη αλκοολούχων αναψυκτικών ποτών με βάση συμφωνία μεταβίβασης χρήσης του εμπορικού σήματος από την The Coca-Cola Company (εφεξής «TCCC») μέσω του Ομίλου. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 5 Μαΐου 2015 και αναμένεται να επικυρωθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ»), που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής «ΣΔΛΠ») και τα ΔΠΧΑ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «ΕΕ»). Τα ΔΠΧΑ όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ διαφέρουν σε ορισμένες απόψεις από τα ΔΠΧΑ όπως έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ. Ωστόσο, οι διαφορές δεν έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τις περιόδους που παρουσιάζονται. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως τροποποιήθηκαν από την αποτίμηση των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων και παραγώγων χρηματοοικονομικών στοιχείων. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 έχουν συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Σελίδα 6 από 45

17 Ετήσια Έκθεση Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) Μακροοικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψιν τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρίας. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και εκτιμήσεις Σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Coca-Cola Τρία Έψιλον απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών που επηρεάζουν τα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων, και τη γνωστοποίηση των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις και στις σημειώσεις. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στη γνώση της διοίκησης για τα τρέχοντα γεγονότα και τις τυχόν μελλοντικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Φόροι εισοδήματος Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορες συναλλαγές και υπολογισμοί των οποίων η τελική φορολογική έκβαση είναι αβέβαιη στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Η Εταιρεία καταχωρεί υποχρεώσεις για θέματα που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, βάσει εκτιμήσεων για το κατά πόσο θα επιβληθούν πρόσθετοι φόροι. Σε περιπτώσεις που η τελική φορολογική επίπτωση διαφέρει από τα αρχικά ποσά που είχαν αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν το φόρο εισοδήματος της χρήσης στην οποία προκύπτουν. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι η τελική έκβαση του φόρου, σε σημεία που απαιτούν κρίση και εκτιμήσεις, θα διαφέρει περισσότερο από 10% σε σχέση με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, ώστε να απαιτείται αναπροσαρμογή της δημοσιευμένης υποχρέωσης του φόρου εισοδήματος. Απομείωση υπεραξίας Ο προσδιορισμός της τυχόν απομείωσης της υπεραξίας απαιτεί την εκτίμηση της αξίας χρήσης της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχουν επιμεριστεί προκειμένου να προσδιορίσει το ανακτήσιμο ποσό των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών. Ο υπολογισμός της αξίας χρήσης απαιτεί την εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών και την προεξόφληση τους με ένα κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο, για να υπολογιστεί η παρούσα αξία. Οι σχετικές παραδοχές καθώς και η επεξήγηση του τρόπου σχηματισμού αυτών παρατίθενται στην Σημείωση 3. Παροχές Προσωπικού Πρόγραμμα συνταξιοδοτικών παροχών Η Εταιρεία διατηρεί ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Προκειμένου να καθοριστεί η αξία αυτών των παροχών πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορες αναλογιστικές εκτιμήσεις σχετικά με τα προεξοφλητικά επιτόκια, τις μελλοντικές μισθολογικές αυξήσεις και μελλοντικές συνταξιοδοτικές αυξήσεις. Εξαιτίας της μακροχρόνιας φύσης αυτού του προγράμματος, τέτοιες εκτιμήσεις υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα. Αυτές οι εκτιμήσεις και μια ανάλυση ως προς το πώς καθορίζονται αυτές περιγράφονται στη Σημείωση 15. Σελίδα 7 από 45

18 Ετήσια Έκθεση Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα αναγνωρίζονται εφόσον συντρέχουν συνολικά οι εξής προϋποθέσεις: όταν τα ποσά των εσόδων μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα, όταν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των προϊόντων έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως κατά την παράδοση των προϊόντων. Τα έσοδα εμφανίζονται μετά την αφαίρεση εκπτώσεων πώλησης, προμηθειών τοποθέτησης και κινήτρων προώθησης πωλήσεων παρεχόμενων στους πελάτες. Οι προμήθειες τοποθέτησης είναι κίνητρα που παρέχονται στους πελάτες για την τοποθέτηση των προϊόντων της Εταιρείας στα καταστήματά τους. Προμήθειες τοποθέτησης που σχετίζονται με όρους συμβολαίων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται κατά τη διάρκεια των συμβολαίων ως μείωση των εσόδων. Όλες οι λοιπές προμήθειες τοποθέτησης προϊόντων, καθώς και τα λοιπά κίνητρα προώθησης πωλήσεων καταχωρούνται ως μείωση των εσόδων κατά το χρόνο διενέργειάς τους. Οι προμήθειες τοποθέτησης που αναγνωρίστηκαν ως μείωση των εσόδων για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 84,0 εκατ. (2013: 81,1 εκατ). Τα κίνητρα προώθησης πωλήσεων που δόθηκαν στους πελάτες κατά τη χρήση 2014 ανήλθαν σε 25,5 εκατ. (2013: 27,4 εκατ.), εξαιρουμένων των συνεισφορών από την TCCC. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον δέχεται εισφορές από την TCCC για την προώθηση των πωλήσεων προϊόντων της The Coca-Cola Company. Οι συνεισφορές για στήριξη της τιμής πώλησης και για εκστρατείες προώθησης πωλήσεων συγκεκριμένων πελατών συμψηφίζονται με τα κίνητρα προώθησης πωλήσεων που παρέχονται στους πελάτες με τους οποίους σχετίζονται οι συνεισφορές. Οι συνεισφορές αυτές αναγνωρίζονται και αντιστοιχίζονται με τα έξοδα με τα οποία σχετίζονται. Το 2014 οι συνεισφορές αυτές ανήλθαν σε 5,3 εκατ. (2013: 4,0 εκατ). Υπεραξία Η υπεραξία είναι το υπερβάλλον ποσό μεταξύ του κόστους απόκτησης και της εύλογης αξίας του μεριδίου των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν απο την Εταιρεία κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά ελέγχεται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση καθώς και όταν υπάρχει ένδειξη για απομείωση, ενώ εμφανίζεται στο κόστος κτήσεώς της μείον σωρευμένες ζημίες από απομείωση. Για σκοπούς διενέργειας του ελέγχου απομείωσης, η υπεραξία κατανέμεται στις αντίστοιχες μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Οι μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών, στις οποίες κατανέμεται η υπεραξία εξετάζονται για απομείωση ετησίως ή συχνότερα, εφόσον υπάρχει ένδειξη για απομείωση της μονάδας. Αν η ανακτήσιμη αξία (το υψηλότερο εκ της αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης) της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών είναι μικρότερη από τη λογιστική της αξία, η ζημία απομείωσης κατανέμεται αρχικά σε μείωση της λογιστικής αξίας της τυχόν υπεραξίας που έχει κατανεμηθεί στην μονάδα και στη συνέχεια στα άλλα περιουσιακά στοιχεία, κατά αναλογία της λογιστικής αξίας κάθε περιουσιακού στοιχείου της μονάδας. Ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται στην υπεραξία δεν αντιστρέφονται σε μεταγενέστερες περιόδους. Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Όλα τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζημίες απομείωσής τους. Μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων ενσώματων παγίων στοιχείων εφόσον εκτιμάται ότι θα αποκομιστούν μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν την αρχικά εκτιμώμενη απόδοση του υπάρχοντος ενσώματου παγίου στοιχείου. Όλες οι λοιπές μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται. Τα περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή καταγράφονται ως μέρος των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και οι αποσβέσεις επί αυτών των στοιχείων αποτιμώνται όταν τα περιουσιακά στοιχεία είναι διαθέσιμα για χρήση. Σελίδα 8 από 45

19 Ετήσια Έκθεση Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο ώστε να κατανεμηθεί το αποσβέσιμο ποσό στην εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των ενσώματων παγίων στοιχείων, ως κάτωθι: Ιδιόκτητα Κτίρια έτη Ενοικιαζόμενα κτίρια και βελτιώσεις... Στη διάρκεια της μίσθωσης και μέχρι 40 έτη Εξοπλισμός παραγωγής έτη Μεταφορικά μέσα έτη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικό έτη Εξοπλισμός προώθησης πωλήσεων έτη Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός... 8 έτη Επαναχρησιμοποιούμενα εμπορευματοκιβώτια έτη Τα γήπεδα δεν αποσβένονται γιατί θεωρείται ότι έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή. Τα χρηματικά ποσά που έχουν ληφθεί για επαναχρησιμοποιούμενα εμπορευματοκιβώτια από πελάτες λογιστικοποιούνται ως υποχρεώσεις εγγυοδοσίας. Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων στοιχείων επανεξετάζονται και αναπροσαρμόζονται, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Η λογιστική αξία του ενσώματου παγίου στοιχείου μειώνεται αμέσως ώστε να ισούται με την ανακτήσιμη αξία του, εάν η λογιστική αξία του ενσώματου παγίου στοιχείου είναι μεγαλύτερη απο την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του. Τα κέρδη και οι ζημιές απο τη διάθεση ενσώματων παγίων στοιχείων προσδιορίζονται συγκρίνοντας τις εισπράξεις απο τη διάθεση του ενσώματου παγίου στοιχείου με τη λογιστική του αξία και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά ελέγχεται για απομείωση της αξίας ετησίως καθώς και όταν υπάρχει ένδειξη για απομείωση. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία και τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία υπόκεινται σε απόσβεση, ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό που η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, το οποίο προσδιορίζεται στη μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον του κόστος πώλησης και της αξίας χρήσεως. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά. Δαπάνες δανεισμού Οι δαπάνες δανεισμού που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίων στοιχείων για τα οποία απαιτείται σημαντικό χρονικό διάστημα κατασκευαστικής περιόδου, προσαυξάνουν το κόστος των παγίων μέχρι αυτά να καταστούν ουσιαστικά έτοιμα προς χρήση ή πώληση. Έσοδα που αποκτώνται από την προσωρινή επένδυση των χρηματικών ποσών που δανείστηκαν μέχρι τη χρησιμοποίησή τους για τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων παγίων, αφαιρούνται από το κόστος δανεισμού που πληρεί τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησης. Όλες οι άλλες δαπάνες δανεισμού, εξαιρουμένων των εξόδων συναλλαγών των δανείων, καταχωρούνται στα χρηματοοικονομικά έξοδα της περιόδου πραγματοποίησής τους. Σελίδα 9 από 45

20 Ετήσια Έκθεση Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Η Εταιρεία κατατάσσει τις επενδύσεις της σε τίτλους ομολόγων και μετοχών στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων χρήσης, διακρατούμενων μέχρι τη λήξη και διαθέσιμων προς πώληση. Η κατηγορία κατάταξης εξαρτάται από το σκοπό απόκτησης της επένδυσης. Οι συμμετοχές σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων χρήσης και τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία εμφανίζονται σε εύλογες αξίες. Επενδύσεις που αποκτώνται με σκοπό την επίτευξη κέρδους από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της τιμής κατατάσσονται στα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων χρήσης και περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Επενδύσεις με συγκεκριμένη λήξη, τις οποίες η διοίκηση προτίθεται και έχει τη δυνατότητα να κρατήσει μέχρι τη λήξη τους, κατατάσσονται στις επενδύσεις που διακρατούνται μέχρι τη λήξη και περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που πρόκειται να λήξουν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού, οπότε και κατατάσσονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Επενδύσεις που αναμένεται να κρατηθούν για απροσδιόριστη διάρκεια και οι οποίες ενδέχεται να πουληθούν προκειμένου να καλύψουν ανάγκες ρευστότητας ή λόγω μεταβολής στα επιτόκια, κατατάσσονται ως διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και ταξινομούνται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός και αν αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Οι τακτικές αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται στην ημερομηνία συναλλαγής δηλαδή κατά την ημέρα που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει τις επενδύσεις. Το κόστος απόκτησης των επενδύσεων περιλαμβάνει και έξοδα που σχετίζονται με την απόκτηση, εκτός των περιπτώσεων απόκτησης χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων χρήσης όπου τα κόστη απόκτησης εξοδοποιόυνται. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, η εύλογη αξία ορίζεται με αναφορά στις χρηματιστηριακές τιμές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τις λοιπές επενδύσεις, η εύλογη αξία ορίζεται με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή παρόμοιου χρηματοοικονομικού μέσου ή σύμφωνα με τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. Οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων χρήσης, στη συνέχεια αποτιμώνται στη εύλογη αξια. Τα κέρδη και οι ζημίες από επενδύσεις προοριζόμενες για εμπορική εκμετάλλευση αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που προκύπτουν. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και οι ζημίες των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων αναγνωρίζονται στα λοιπά έσοδα, εκτός από τις ζημίες απομείωσης καθώς και τα κέρδη και τις ζημίες στα νομισματικά στοιχεία ενεργητικού λόγω μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών που αναγνωρίζονται στα αποτελεσματα χρήσης, μέχρι την παύση αναγνώρισης των χρηματοοικονομικών στοιχείων οπότε το σωρευτικό κέρδος ή η ζημία που περιλαμβανόταν στα ίδια κεφάλαια μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης. Οι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις εμφανίζονται σε αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου της πραγματικής απόδοσης. Τα κέρδη και οι ζημίες από τις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης, όταν οι επενδύσεις παύουν να αναγνωρίζονται ή όταν απομειωθούν. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες στοιχείων κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση εάν η λογιστική αξία τους θα ανακτηθεί κυρίως μέσω μιας συναλλαγής πώλησης και όχι από τη συνεχόμενη χρήση αυτών. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρείται μόνο όταν η πώληση είναι πολύ πιθανή και το περιουσιακό στοιχείο (ή η ομάδα στοιχείων) είναι διαθέσιμο για άμεση πώληση στην τρέχουσα κατάσταση του. Για να θεωρηθεί ότι η πώληση είναι πολύ πιθανή, η διοίκηση πρέπει να έχει δεσμευτεί για την πώληση, πρέπει να έχει ξεκινήσει ένα ενεργό πρόγραμμα Σελίδα 10 από 45

Coca-Cola 3E Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.

Coca-Cola 3E Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Coca-Cola 3E Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Περιεχόμενα Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2016 Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ. 49100 Α.Φ.Μ. 998968171 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. (πρώην ALFA-BETA ROTO A.B.E.E.) ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ :

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ. 18535 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67014/02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : 44791307000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» δ.τ «ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55271/91-Β-03-6 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 16400743000

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030 GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 70824/04/Β/11/030 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122538199000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114201152000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 11.855.842,04 11.976.777,21 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 623.062,71 925.976,86

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» «ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» Λένορμαν 129, 104 42 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, 682 00 Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 054415721000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 «ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Γεωργίου Παπανδρέου 91, 15773 Ζωγράφου ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002224601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

PRISMA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 PRISMA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016 PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ 17341 Αρ.Μ.Α.Ε. 45076/01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121718401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, 151 22 Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52846/01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5524201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ 17341 Αρ.Μ.Α.Ε. 45076/01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121718401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2016

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2016 Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2016 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015 ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) Ευριπίδου 27, Πειραιάς. Αρ.Μ.Α.Ε.54490/02/Β/03/76 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) Ευριπίδου 27, Πειραιάς. Αρ.Μ.Α.Ε.54490/02/Β/03/76 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) Ευριπίδου 27, 185 32 Πειραιάς Αρ.Μ.Α.Ε.54490/02/Β/03/76 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5497229000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, ΤΚ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η

OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, ΤΚ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, ΤΚ. 16452 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 134111701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 Περίοδος : 7 Απριλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ.

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ. 099940479 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 004280301000 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομικής μορφής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σελ. 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ Νόμος 4308 / 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2015 30.06.2016 4G ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα : Εθνικής Αντιστάσεως 14, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι Αριθμός μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 56 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε 1027/01/Β/86/1028 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000259801000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ

FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, ΤΚ 153 44 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 85782602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,64 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,64 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες ευρώ Σημείωση 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 246.808,54

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης Δεκεμβρίου Της Ανώνυμης εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης Δεκεμβρίου Της Ανώνυμης εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Της Ανώνυμης εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ» Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 0002794501000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η

Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η Ανώνυμη Εταιρεία Λαντζόι Ωλένης, 27 064 Ηλεία ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 128443425000 χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 of 46. Περιεχόμενα COCA-COLA HBC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μ.Ε.Π.Ε

Σελίδα 1 of 46. Περιεχόμενα COCA-COLA HBC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μ.Ε.Π.Ε COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΠΕ Περιεχόμενα COCA-COLA HBC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΠΕ Έκθεση των Διαχειριστών της χρήσης 2015 Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερησίας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ 30 ης Μάιου 2017 ΑΡ.ΓΕΜΗ. 46140222000 Στην Ριτσώνα Ευβοίας, του Δήμου Αυλίδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ 12.05.2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ NBGAM ETF GREECE

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάξου 12, 15238 Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 13 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2013

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2013 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού έτους 2016. 20 η Εταιρική Χρήση (01-01-2016 έως 31-12-2016) Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2010

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2010 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα