Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή"

Transcript

1 Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση 2014.

2 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «Coca-Cola Τρία Έψιλον Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία») επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 και το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2014 με τις παρατηρήσεις επ αυτών, για την έγκρισή σας. Οικονομική επισκόπηση (1) Οι καθαρές ζημίες μετά φόρων της χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των 10,0 εκατ., έναντι 28,9 εκατ. το Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για τη χρήση ανήλθαν στο ποσό των 12,8 εκατ., έναντι 6,3 εκατ. το Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας την 31 η Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν στο ποσό των 53,4 εκατ., έναντι 64,9 εκατ. το Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31 η Δεκεμβρίου 2014 αποτελείται από μετοχές, με ονομαστική αξία 100,00 ανά μετοχή. Ο συνολικός δανεισμός της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθε σε 115,6 εκατ. έναντι 96,8 εκατ. το Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους σημαντικότερους δείκτες απόδοσης για τις χρήσεις 2014 και 2013: Εταιρεία Βασικά οικονομικά μεγέθη και αριθμοδείκτες Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) 100,0 97,8 Καθαρά έσοδα πωλήσεων ( εκατ.) 423,0 416,0 Λειτουργικές ζημίες (EBIT σε εκατ.) 7,8 31,3 Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 43,7% 40,7% Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 20,2% 26,0% Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 147,1% 138,0% Μικτά αποτελέσματα / Καθαρές Πωλήσεις 30,1% 28,2% Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 25,3% 35,1% Σελίδα 1 από 7

3 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Επιχειρηματικές Προοπτικές Το 2015 αναμένουμε ένα δυσχερές μακροοικονομικό περιβάλλον. Τα μέτρα λιτότητας αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα ενώ τα ποσοστά της ανεργίας συνεχίζουν την ανοδική τους τάση με αποτέλεσμα να αγγίξουν το ιστορικά υψηλότερο ποσοστό του 26,2% στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες για ενδυνάμωση του επιχειρηματικού μας μοντέλου παραμένουν αμετάβλητες. Είμαστε προσηλωμένοι στην ισχυροποίηση της θέσης μας στην αγορά μέσω της στρατηγικής μας προκειμένου να διαθέτουμε το κατάλληλο σήμα, στην κατάλληλη συσκευασία, στην κατάλληλη τιμή, για το κατάλληλο κανάλι διανομής σε κάθε ευκαιρία κατανάλωσης. Η στρατηγική αυτή μας επιτρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στον καθορισμό των τιμών, την βελτίωση του μίγματος συσκευασίας και τη δυνατότητα να παραμένουν προσιτά τα προϊόντα μας έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των καταναλωτών μας. Το 2015 αναμένουμε σημαντική μείωση του κόστους πρώτων υλών ανά κιβώτιο κυρίως λόγω των μειωμένων τιμών της ζάχαρης, καθώς επίσης και της ρητίνης για την κατασκευή φιαλών PET και λοιπών υλικών συσκευασίας. Συνεχίζουμε να εκμεταλλευόμαστε περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας. Στα πλαίσια αυτά, έχουμε εντοπίσει πρόσθετες ευκαιρίες αναδιάρθρωσης. Αναμένουμε κόστη από τις πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης ύψους περίπου 12,7 εκατ. για το Επίσης, αναμένουμε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα αποφέρουν συνολικά οφέλη περίπου 7,8 εκατ. για το Συνεχίζουμε να δίνουμε βάρος στην αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Βάσει των υποθέσεων για το μακροοικονομικό περιβάλλον και το ύψος του κόστους πρώτων υλών που αναφέραμε παραπάνω, ο στόχος μας για μείωση του κεφαλαίου κίνησης διαμορφώνεται στα 39,9 εκατ. για το Θα συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να επενδύουμε με μακροπρόθεσμο ορίζοντα αξιοποιώντας τη στρατηγική διαχείρισης των εσόδων και των εξόδων μέσω της στρατηγικής παρακολούθησης των εξόδων και να βελτιώνουμε τη λειτουργική αποδοτικότητα με έμφαση στον έλεγχο του κόστους και την ενίσχυση των καθαρών ταμειακών ροών προκειμένου να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας. Σελίδα 2 από 7

4 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Μακροοικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψιν τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρίας. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Οι παρακάτω είναι οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αφορούν τον κύκλο δραστηριοτήτων μας: 1. Η υπάρχουσα οικονομική κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειωμένη ζήτηση για τα προϊόντα μας ή μείωση στις τιμές των προϊόντων μας ή και τα δύο, το οποίο θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην χρηματοοικονομική μας θέση, τα αποτελέσματά μας και τις ταμειακές ροές μας. 2. Τυχόν μείωση της ζήτησης για ανθρακούχα αναψυκτικά ενδέχεται να βλάψει τα έσοδα και την κερδοφορία μας. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών δύναται να μεταβληθούν εξ αιτίας διαφόρων παραγόντων, περιλαμβανομένης της γήρανσης του πληθυσμού ή άλλων δημογραφικών αλλαγών, αλλαγών στις κοινωνικές τάσεις, όπως είναι οι προβληματισμοί των καταναλωτών επί θεμάτων που αφορούν την υγεία (π.χ. η παχυσαρκία ή τα χαρακτηριστικά και τα συστατικά των προϊόντων), μεταβολών στις συνήθειες των καταναλωτών που σχετίζονται με ταξίδια, διακοπές ή δραστηριότητες αναψυχής, των καιρικών συνθηκών, τυχόν αρνητικών δημοσιευμάτων που απορρέουν από κανονιστικές πράξεις ή εκκρεμείς δίκες εναντίον μας ή και της οικονομικής ύφεσης. 3. Τυχόν εσφαλμένος εκ μέρους μας υπολογισμός του ύψους των αναγκαίων επενδύσεων σε έργα υποδομής ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τα οικονομικά μας αποτελέσματα. 4. Σε περίπτωση που δεν κατανείμουμε ή δεν διαχειρισθούμε αποτελεσματικά τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη δημιουργία και τη διατήρηση της κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα στις συναλλαγές, αναποτελεσματικότητα στην επεξεργασία δεδομένων, διακοπές στην εξυπηρέτηση των πελατών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απώλεια πελατών. 5. Βλάβη ή διακοπή στις λειτουργίες εφοδιασμού ή διανομής που οφείλεται σε καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές, πυρκαγιά, τρομοκρατία, πανδημία, απεργίες, σε οικονομικά ή/και λειτουργικά προβλήματα των βασικών προμηθευτών, διανομέων, παροχών υπηρεσιών αποθήκευσης και μεταφοράς ή μεσιτών ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα μας να παράγουμε ή να πωλούμε τα προϊόντα μας. 6. Η εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές αρχές μπορεί να επηρεάσει ιδιαίτερα δυσμενώς την ανταγωνιστικότητα μας και τα οικονομικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές μας. 7. Δραστηριοποιούμαστε σε μία αγορά στην οποία επικρατεί υψηλός ανταγωνισμός. Ενέργειες των ανταγωνιστών μας ή άλλες μεταβολές στο ανταγωνιστικό περιβάλλον ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τα έσοδα από τις δραστηριότητές μας. 8. Η αυξανόμενη συγκέντρωση στο λιανικό εμπόριο και στον κλάδο των ανεξάρτητων χονδρεμπόρων, στους οποίους στηριζόμαστε για τη διανομή των προϊόντων μας, ενδέχεται να μας επηρεάσει αρνητικά και να μειώσει τη δυνατότητά μας να ανταγωνιστούμε αποτελεσματικά. 9. Τα έσοδά μας επηρεάζονται από τον τρόπο με τον οποίον οι μεγάλες εταιρείες του λιανικού εμπορίου, όπως είναι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και υπεραγορών, καθώς και οι ανεξάρτητοι χονδρέμποροι εμπορεύονται και προωθούν τα προϊόντα μας. Τα έσοδά μας ενδέχεται να επηρεασθούν δυσμενώς από τυχόν δυσμενή τοποθέτηση των προϊόντων μας στα σημεία πώλησης ή από τις τυχόν λιγότερο επιθετικές προσφορές τιμών από μεγάλες εταιρείες του λιανικού εμπορίου ή ανεξάρτητους χονδρεμπόρους, ειδικά στο κανάλι της μελλοντικής κατανάλωσης. 10. Η οικονομική κρίση που έχει προκληθεί από το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης και η συνακόλουθη επίδραση στις οικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές της Ελλάδας θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει αρνητική επίδραση στην επιχείρησή μας. Τα μέτρα που θα ληφθούν για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση είναι πιθανόν να μειώσουν το διαθέσιμο εισόδημα και τις επιλεκτικές δαπάνες των πελατών μας και μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον τουρισμό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης των προϊόντων μας. Τέτοια μέτρα είχαν και μπορεί να συνεχίσουν να έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή αυξημένης φορολογίας στον τομέα που δραστηριοποιούμαστε το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματά μας. Σελίδα 3 από 7

5 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες (συνέχεια) 11. Τυχόν αρνητικές συγκυρίες στην οικονομία γενικότερα όπως επιβράδυνση της οικονομίας, αύξηση της ανεργίας ή αύξηση του πληθωρισμού, ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματά μας. 12. Η αυξημένη φορολογία στην επιχειρηματική μας δραστηριότητά μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματά μας. 13. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση χρέους στην Ελλάδα μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ρευστότητά μας οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν. 14. Ένα γεγονός, ή σειρά από γεγονότα, που βλάπτει τη φήμη ενός ή περισσότερων προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης ή αλλοίωσης, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αξία αυτού του προϊόντος και να μειώσει τα έσοδα μας από αυτό το προϊόν ή δραστηριότητα. 15. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να μειώσουν τη ζήτηση για τα προϊόντα μας. 16. Τα αποτελέσματα των κλιματικών αλλαγών θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να επηρεάσουν αρνητικά την επιχείρησή μας και τα αποτελέσματα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. 17. Αύξηση στις τιμές ή ελλείψεις πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους παραγωγής μας. 18. Εξαρτόμαστε από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μας προμηθευτών, και ο τερματισμός ή διαφοροποίηση των συμφωνιών με αυτούς ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την επιχείρησή μας. 19. Αύξηση του κόστους ενέργειας ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους παραγωγής και των λειτουργικών εξόδων μας. 20. Αν συμβεί μια ανασφάλιστη απώλεια ή μια απώλεια που υπερβαίνει το ποσό ασφάλισης, ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά οι δραστηριότητες, τα αποτελέσματα και η οικονομική μας θέση. 21. Οι δραστηριότητές μας υπόκεινται σε εκτενείς κανονιστικούς περιορισμούς, περιλαμβανομένων της υποχρέωσης αποκατάστασης φυσικών πόρων και της τήρησης προδιαγραφών ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος. Τυχόν αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να δημιουργήσουν υποχρεώσεις ή δαπάνες ή να περιορίσουν τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. 22. Σε περίπτωση που οι τοπικές τελωνειακές αρχές αμφισβητήσουν με επιτυχία το ισχύον καθεστώς υπό το οποίο εισάγουμε συμπύκνωμα, ενδέχεται να απαιτηθεί να καταβάλουμε πρόσθετους δασμούς. Αναλυτική αναφορά των χρηματοοικονομικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία (συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων, κίνδυνος διακύμανσης τιμών πρώτων υλών, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος κεφαλαίου) περιλαμβάνεται στην Σημείωση 23 των οικονομικών της καταστάσεων. Αναλυτική αναφορά των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας περιλαμβάνεται στην Σημείωση 24 των οικονομικών της καταστάσεων. Σελίδα 4 από 7

6 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Ανάλυση έδρας και υποκαταστημάτων Κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014, σαν έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, Φραγκοκλησιάς 9, Μαρούσι., και τα υποκαταστήματα είναι τα παρακάτω: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΗ ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΤΚ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (ΕΛΛΑΔΟΣ) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΛΙΩΝ ΘΕΣΗ ΧΑΜΟΠΡΙΝΑ ΜΑΛΙΩΝ ΤΚ Β.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΜΥΘΟΣ) 11ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ 7ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΕΜΕΝΗΣ 29 ΑΙΓΙΟ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 15ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΘΕΣΗ ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΙ.ΠΕ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΙ.ΠΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ Α ΒΙ.ΠΕ ΒΟΛΟΥ ΤΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε.Ο ΛΕΥΚΙΜΗΣ -ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΜΠΟΣ -ΜΑΡΙΤΣΑ ΡΟΔΟΥ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΣΓΟΥΡΟΥ ΡΟΔΟΣ (ΚΩΤΑΚΗΣ) 15ο ΧΙΛ ΑΣΓΟΥΡΟΥ ΡΟΔΟΣ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΠΑ 10 ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΘΕΡΜΗ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ -ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΘΕΣΗ-ΠΥΡΓΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΚ ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΑΥΡΑ ΧΑΡΑΚΙΑ) ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΑ ΧΑΡΑΚΙΑ, ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΤΚ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5ο ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ, T.K ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΩΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ 46, T.K ΚΩΣ ΓΡΑΦΕΙA ΧΙΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ 15 T.K ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΑ T.K ΓΡΑΦΕΙA ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΡ. ΤΥΡΝΟΒΟΥ 8, T.K ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 96, TK ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ 255 ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 14, ΤΚ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 100 Σελίδα 5 από 7

7 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα του άρθρου 4 παράγραφοι 7 και 8 του Ν. 3356/2007 α. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Το 2011, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρούταν σε κοινές και ονομαστικές μετοχές, των οποίων η ονομαστική αξία ήταν 100,00 η κάθε μία. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που συνήλθε την 25η Ιουνίου 2012, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρείας κατά το ποσό των 14,7 εκατ., δια της εισφοράς της λογιστικής καθαρής θέσης του Κλάδου «παραγωγής και εμπορίας (διανομής και πώλησης) των προϊόντων στην Ελλάδα» της εταιρείας με την επωνυμία «COCA-COLA Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με Λογιστική Κατάσταση της 31ης Μαρτίου 2012 και τη σχετική από 7ης Μαΐου 2012 έκθεση διαπίστωσης λογιστικής αξίας της αναγνωρισμένης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ ΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενεργούσης δια του ορκωτού ελεγκτή κ Μάριου Ψάλτη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/1993, με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100,00 η κάθε μία. Μετά την πιο πάνω αύξηση του κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 ανέρχεται στο ποσό των 28,8 εκατ., διαιρούμενο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 η κάθε μία. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της και δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα σε μερίσματα διανεμηθέντα από την β. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης καταστατικού Οι κανόνες που προβλέπει το τροποποιημένο καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της είναι σύμφωνοι με όσα προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920. γ. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών δεν διαφοροποιείται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. Έκθεση Συναλλαγών με Συνδεδεμένες Εταιρείες Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (βάσει του άρθρου 2 παρ. 4 του νόμου 3016/2002) Ανάλυση των συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες για το 2014, παρατίθεται στη Σημείωση 26 των οικονομικών της καταστάσεων. Σελίδα 6 από 7

8 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχόλια, τις Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, μπορείτε να προχωρήσετε στην από το Νόμο απαλλαγή μας από κάθε ευθύνη που σχετίζεται με τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014, όπως προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας. Κατ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Κλέων Γιαβάσογλου Πρόεδρος Δ.Σ. Μαρούσι, 5 Μαΐου 2015 Η παρούσα έκθεση, που αποτελείται από επτά (7) σελίδες, είναι εκείνη που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 8 Μαΐου Μάριος Ψάλτης Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Σελίδα 7 από 7

9 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Τ: , Φ: , Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, Χαλάνδρι, Τ: , Φ: Εθνικής Αντίστασης 17, Θεσσαλονίκη, Τ: , Φ:

10 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920. ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μάριος Ψάλτης Αρ Μ ΣΟΕΛ από 2

11 Ετήσια Έκθεση 2014 Ισολογισμός Την 31 Δεκεμβρίου Σημείωση Ενεργητικό Ασώματα πάγια στοιχεία ,5 7,5 Ενσώματα πάγια στοιχεία ,3 113,8 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ,1 0,1 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ,4 21,3 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ,5 5,4 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ,8 148,1 Αποθέματα ,2 24,4 Εμπορικές απαιτήσεις ,7 66,3 Λοιπές απαιτήσεις ,7 10,3 Χρηματικά διαθέσιμα ,0 0,6 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ,6 101,6 Σύνολο ενεργητικού ,4 249,7 Υποχρεώσεις Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις ,6 73,6 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων... 78,6 73,6 Μακροπρόθεσμα δάνεια από συνδεδεμένες εταιρείες ,6 96,8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,8 14,4 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ,4 111,2 Σύνολο υποχρεώσεων ,0 184,8 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο ,8 28,8 Λοιπά αποθεματικά ,9 167,3 Αποτελέσματα εις νέον... (139,3) (131,2) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων... 53,4 64,9 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων ,4 249,7 Σελίδα 1 από 45

12 Ετήσια Έκθεση 2014 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Σημείωση Καθαρές πωλήσεις ,0 416,0 Κόστος πωληθέντων... (295,6) (298,7) Μεικτά κέρδη ,4 117,3 Λειτουργικά έξοδα (130,2) (136,9) Έξοδα αναδιάρθρωσης (5,0) (11,7) Λειτουργικές ζημίες... (7,8) (31,3) Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (4,8) (4,7) Ζημιές προ φόρων... (12,6) (36,0) Φόροι ,6 7,1 Ζημιές μετά φόρων... (10,0) (28,9) Σελίδα 2 από 45

13 Ετήσια Έκθεση 2014 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Ζημιές μετά φόρων... (10,0) (28,9) Λοιπά συνολικά έσοδα: Στοιχεία που θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα: Αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών: Ποσά από κέρδη/(ζημιές) κατά τη χρήση. 0,8 (0,3) Φόρος που αναλογεί.... (0,2) 0,1 0,6 (0,2) Στοιχεία που δε θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα: Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)... (2,8) 1,6 Φόρος που αναλογεί... 0,7 (0,4) (2,1) 1,2 Λοιπά συνολικά έσοδα για τη χρήση, μετά από φόρους... (1,5) 1,0 Συνολικά έσοδα για τη χρήση... (11,5) (27,9) Σελίδα 3 από 45

14 Ετήσια Έκθεση 2014 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας Αποτελέ- Μετοχικό Λοιπά σματα εις κεφάλαιο αποθεματικά νέον Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,8 167,5 (103,5) 92,8 Ζημιές μετά φόρων για τη χρήση.. (28,9) (28,9) Λοιπά συνολικά έσοδα για τη χρήση, μετά φόρων... (0,2) 1,2 1,0 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για τη χρήση, μετά φόρων (0,2) (27,7) (27,9) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ,8 167,3 (131,2) 64,9 Συμψηφισμός αφορολόγητων αποθεματικών με ζημιές (Ν. 2238/94)... (4,0) 4,0 Ζημιές μετά φόρων για τη χρήση... (10,0) (10,0) Λοιπά συνολικά έσοδα για τη χρήση, μετά φόρων... 0,6 (2,1) (1,5) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για τη χρήση, μετά φόρων... 0,6 (12,1) (11,5) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ,8 163,9 (139,3) 53,4 Σελίδα 4 από 45

15 Ετήσια Έκθεση 2014 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Σημείω ση Λειτουργικές δραστηριότητες Ζημίες μετά φόρων... (10,0) (28,9) Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ,8 4,7 Φόροι που πιστώθηκαν στα αποτελέσματα (2,6) (7,1) Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων ,6 20,5 Απομειώσεις ενσώματων παγίων στοιχείων ,2 9,4 6,0 (1,4) (Κέρδη)/Zημίες από πώληση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων... 0,6 (0,5) Μείωση αποθεμάτων... (0,7) (1,4) (Αύξηση)/Μείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων... (8,8) 39,0 (Μείωση)/Αύξηση εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων... 2,2 (10,5) Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (0,7) 25,2 Επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές για αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων... (12,8) (6,3) Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (12,8) (6,3) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Έξοδα που σχετίζονται με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου... Εισπράξεις από δάνεια ,9 100,8 Εξοφλησεις δανείων (117,1) (115,2) Τόκοι καταβληθέντες... (4,9) (4,5) Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από χρηματοδοτικές 13,9 (18,9) δραστηριότητες Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων 0,4 Μεταβολή χρηματικών διαθεσίμων Χρηματικά διαθέσιμα την 1 Ιανουαρίου... 0,6 0,6 Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων... 0,4 Χρηματικά διαθέσιμα την 31 Δεκεμβρίου 12 1,0 0,6 Σελίδα 5 από 45

16 Ετήσια Έκθεση Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) Περιγραφή δραστηριότητας Η (στο εξής αναφερόμενη ως Coca-Cola Τρία Έψιλον ή η Εταιρεία ) είναι ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα και έχει έδρα το Μαρούσι Αττικής. Η Εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 ως ΑΜΙΤΑ Α.Ε., στη συνέχεια το 1993 μετονομάστηκε σε ΕΛΧΥΜ Α.Ε. Το 2012, κατόπιν της απόσχισης με απορρόφηση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας (διανομής και πώλησης) από την Coca- Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιάλωσης Α.Ε., η οποία εγκρίθηκε στις με την απόφαση ΕΜ 18753/2012 των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, η εταιρεία μετονομάστηκε περαιτέρω σε Το 100% των μετοχών της ανήκει στην μονοπρόσωπη ελληνική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Coca-Cola HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης η οποία συστάθηκε στις με εισφορά του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού υποκαταστήματος της κυπριακής εταιρείας 3E (Cyprus) Limited, (καθολικής διαδόχου της Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσης Α.Ε. μετά την από διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της τελευταίας από την 3E (Cyprus) Limited, η οποία 3E (Cyprus) Limited την μετά από διασυνοριακή συγχώνευση, συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως από την ολλανδική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Coca-Cola HBC Holdings B.V.). Τόσο η Coca-Cola HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης όσο και η Coca-Cola HBC Holdings B.V. είναι 100% θυγατρικές της μητρικής εταιρείας του ομίλου Coca-Cola HBC AG, (στο εξής αναφερόμενη ως Coca-Cola Hellenic ή ο Όμιλος ), οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και δευτερευόντως στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή, πώληση και διανομή μη αλκοολούχων αναψυκτικών ποτών με βάση συμφωνία μεταβίβασης χρήσης του εμπορικού σήματος από την The Coca-Cola Company (εφεξής «TCCC») μέσω του Ομίλου. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 5 Μαΐου 2015 και αναμένεται να επικυρωθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ»), που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής «ΣΔΛΠ») και τα ΔΠΧΑ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «ΕΕ»). Τα ΔΠΧΑ όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ διαφέρουν σε ορισμένες απόψεις από τα ΔΠΧΑ όπως έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ. Ωστόσο, οι διαφορές δεν έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τις περιόδους που παρουσιάζονται. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως τροποποιήθηκαν από την αποτίμηση των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων και παραγώγων χρηματοοικονομικών στοιχείων. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 έχουν συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Σελίδα 6 από 45

17 Ετήσια Έκθεση Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) Μακροοικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψιν τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρίας. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και εκτιμήσεις Σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Coca-Cola Τρία Έψιλον απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών που επηρεάζουν τα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων, και τη γνωστοποίηση των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις και στις σημειώσεις. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στη γνώση της διοίκησης για τα τρέχοντα γεγονότα και τις τυχόν μελλοντικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Φόροι εισοδήματος Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορες συναλλαγές και υπολογισμοί των οποίων η τελική φορολογική έκβαση είναι αβέβαιη στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Η Εταιρεία καταχωρεί υποχρεώσεις για θέματα που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, βάσει εκτιμήσεων για το κατά πόσο θα επιβληθούν πρόσθετοι φόροι. Σε περιπτώσεις που η τελική φορολογική επίπτωση διαφέρει από τα αρχικά ποσά που είχαν αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν το φόρο εισοδήματος της χρήσης στην οποία προκύπτουν. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι η τελική έκβαση του φόρου, σε σημεία που απαιτούν κρίση και εκτιμήσεις, θα διαφέρει περισσότερο από 10% σε σχέση με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, ώστε να απαιτείται αναπροσαρμογή της δημοσιευμένης υποχρέωσης του φόρου εισοδήματος. Απομείωση υπεραξίας Ο προσδιορισμός της τυχόν απομείωσης της υπεραξίας απαιτεί την εκτίμηση της αξίας χρήσης της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχουν επιμεριστεί προκειμένου να προσδιορίσει το ανακτήσιμο ποσό των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών. Ο υπολογισμός της αξίας χρήσης απαιτεί την εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών και την προεξόφληση τους με ένα κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο, για να υπολογιστεί η παρούσα αξία. Οι σχετικές παραδοχές καθώς και η επεξήγηση του τρόπου σχηματισμού αυτών παρατίθενται στην Σημείωση 3. Παροχές Προσωπικού Πρόγραμμα συνταξιοδοτικών παροχών Η Εταιρεία διατηρεί ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Προκειμένου να καθοριστεί η αξία αυτών των παροχών πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορες αναλογιστικές εκτιμήσεις σχετικά με τα προεξοφλητικά επιτόκια, τις μελλοντικές μισθολογικές αυξήσεις και μελλοντικές συνταξιοδοτικές αυξήσεις. Εξαιτίας της μακροχρόνιας φύσης αυτού του προγράμματος, τέτοιες εκτιμήσεις υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα. Αυτές οι εκτιμήσεις και μια ανάλυση ως προς το πώς καθορίζονται αυτές περιγράφονται στη Σημείωση 15. Σελίδα 7 από 45

18 Ετήσια Έκθεση Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα αναγνωρίζονται εφόσον συντρέχουν συνολικά οι εξής προϋποθέσεις: όταν τα ποσά των εσόδων μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα, όταν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των προϊόντων έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως κατά την παράδοση των προϊόντων. Τα έσοδα εμφανίζονται μετά την αφαίρεση εκπτώσεων πώλησης, προμηθειών τοποθέτησης και κινήτρων προώθησης πωλήσεων παρεχόμενων στους πελάτες. Οι προμήθειες τοποθέτησης είναι κίνητρα που παρέχονται στους πελάτες για την τοποθέτηση των προϊόντων της Εταιρείας στα καταστήματά τους. Προμήθειες τοποθέτησης που σχετίζονται με όρους συμβολαίων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται κατά τη διάρκεια των συμβολαίων ως μείωση των εσόδων. Όλες οι λοιπές προμήθειες τοποθέτησης προϊόντων, καθώς και τα λοιπά κίνητρα προώθησης πωλήσεων καταχωρούνται ως μείωση των εσόδων κατά το χρόνο διενέργειάς τους. Οι προμήθειες τοποθέτησης που αναγνωρίστηκαν ως μείωση των εσόδων για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 84,0 εκατ. (2013: 81,1 εκατ). Τα κίνητρα προώθησης πωλήσεων που δόθηκαν στους πελάτες κατά τη χρήση 2014 ανήλθαν σε 25,5 εκατ. (2013: 27,4 εκατ.), εξαιρουμένων των συνεισφορών από την TCCC. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον δέχεται εισφορές από την TCCC για την προώθηση των πωλήσεων προϊόντων της The Coca-Cola Company. Οι συνεισφορές για στήριξη της τιμής πώλησης και για εκστρατείες προώθησης πωλήσεων συγκεκριμένων πελατών συμψηφίζονται με τα κίνητρα προώθησης πωλήσεων που παρέχονται στους πελάτες με τους οποίους σχετίζονται οι συνεισφορές. Οι συνεισφορές αυτές αναγνωρίζονται και αντιστοιχίζονται με τα έξοδα με τα οποία σχετίζονται. Το 2014 οι συνεισφορές αυτές ανήλθαν σε 5,3 εκατ. (2013: 4,0 εκατ). Υπεραξία Η υπεραξία είναι το υπερβάλλον ποσό μεταξύ του κόστους απόκτησης και της εύλογης αξίας του μεριδίου των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν απο την Εταιρεία κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά ελέγχεται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση καθώς και όταν υπάρχει ένδειξη για απομείωση, ενώ εμφανίζεται στο κόστος κτήσεώς της μείον σωρευμένες ζημίες από απομείωση. Για σκοπούς διενέργειας του ελέγχου απομείωσης, η υπεραξία κατανέμεται στις αντίστοιχες μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Οι μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών, στις οποίες κατανέμεται η υπεραξία εξετάζονται για απομείωση ετησίως ή συχνότερα, εφόσον υπάρχει ένδειξη για απομείωση της μονάδας. Αν η ανακτήσιμη αξία (το υψηλότερο εκ της αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης) της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών είναι μικρότερη από τη λογιστική της αξία, η ζημία απομείωσης κατανέμεται αρχικά σε μείωση της λογιστικής αξίας της τυχόν υπεραξίας που έχει κατανεμηθεί στην μονάδα και στη συνέχεια στα άλλα περιουσιακά στοιχεία, κατά αναλογία της λογιστικής αξίας κάθε περιουσιακού στοιχείου της μονάδας. Ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται στην υπεραξία δεν αντιστρέφονται σε μεταγενέστερες περιόδους. Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Όλα τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζημίες απομείωσής τους. Μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων ενσώματων παγίων στοιχείων εφόσον εκτιμάται ότι θα αποκομιστούν μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν την αρχικά εκτιμώμενη απόδοση του υπάρχοντος ενσώματου παγίου στοιχείου. Όλες οι λοιπές μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται. Τα περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή καταγράφονται ως μέρος των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και οι αποσβέσεις επί αυτών των στοιχείων αποτιμώνται όταν τα περιουσιακά στοιχεία είναι διαθέσιμα για χρήση. Σελίδα 8 από 45

19 Ετήσια Έκθεση Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο ώστε να κατανεμηθεί το αποσβέσιμο ποσό στην εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των ενσώματων παγίων στοιχείων, ως κάτωθι: Ιδιόκτητα Κτίρια έτη Ενοικιαζόμενα κτίρια και βελτιώσεις... Στη διάρκεια της μίσθωσης και μέχρι 40 έτη Εξοπλισμός παραγωγής έτη Μεταφορικά μέσα έτη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικό έτη Εξοπλισμός προώθησης πωλήσεων έτη Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός... 8 έτη Επαναχρησιμοποιούμενα εμπορευματοκιβώτια έτη Τα γήπεδα δεν αποσβένονται γιατί θεωρείται ότι έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή. Τα χρηματικά ποσά που έχουν ληφθεί για επαναχρησιμοποιούμενα εμπορευματοκιβώτια από πελάτες λογιστικοποιούνται ως υποχρεώσεις εγγυοδοσίας. Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων στοιχείων επανεξετάζονται και αναπροσαρμόζονται, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Η λογιστική αξία του ενσώματου παγίου στοιχείου μειώνεται αμέσως ώστε να ισούται με την ανακτήσιμη αξία του, εάν η λογιστική αξία του ενσώματου παγίου στοιχείου είναι μεγαλύτερη απο την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του. Τα κέρδη και οι ζημιές απο τη διάθεση ενσώματων παγίων στοιχείων προσδιορίζονται συγκρίνοντας τις εισπράξεις απο τη διάθεση του ενσώματου παγίου στοιχείου με τη λογιστική του αξία και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά ελέγχεται για απομείωση της αξίας ετησίως καθώς και όταν υπάρχει ένδειξη για απομείωση. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία και τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία υπόκεινται σε απόσβεση, ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό που η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, το οποίο προσδιορίζεται στη μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον του κόστος πώλησης και της αξίας χρήσεως. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά. Δαπάνες δανεισμού Οι δαπάνες δανεισμού που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίων στοιχείων για τα οποία απαιτείται σημαντικό χρονικό διάστημα κατασκευαστικής περιόδου, προσαυξάνουν το κόστος των παγίων μέχρι αυτά να καταστούν ουσιαστικά έτοιμα προς χρήση ή πώληση. Έσοδα που αποκτώνται από την προσωρινή επένδυση των χρηματικών ποσών που δανείστηκαν μέχρι τη χρησιμοποίησή τους για τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων παγίων, αφαιρούνται από το κόστος δανεισμού που πληρεί τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησης. Όλες οι άλλες δαπάνες δανεισμού, εξαιρουμένων των εξόδων συναλλαγών των δανείων, καταχωρούνται στα χρηματοοικονομικά έξοδα της περιόδου πραγματοποίησής τους. Σελίδα 9 από 45

20 Ετήσια Έκθεση Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Η Εταιρεία κατατάσσει τις επενδύσεις της σε τίτλους ομολόγων και μετοχών στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων χρήσης, διακρατούμενων μέχρι τη λήξη και διαθέσιμων προς πώληση. Η κατηγορία κατάταξης εξαρτάται από το σκοπό απόκτησης της επένδυσης. Οι συμμετοχές σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων χρήσης και τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία εμφανίζονται σε εύλογες αξίες. Επενδύσεις που αποκτώνται με σκοπό την επίτευξη κέρδους από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της τιμής κατατάσσονται στα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων χρήσης και περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Επενδύσεις με συγκεκριμένη λήξη, τις οποίες η διοίκηση προτίθεται και έχει τη δυνατότητα να κρατήσει μέχρι τη λήξη τους, κατατάσσονται στις επενδύσεις που διακρατούνται μέχρι τη λήξη και περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που πρόκειται να λήξουν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού, οπότε και κατατάσσονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Επενδύσεις που αναμένεται να κρατηθούν για απροσδιόριστη διάρκεια και οι οποίες ενδέχεται να πουληθούν προκειμένου να καλύψουν ανάγκες ρευστότητας ή λόγω μεταβολής στα επιτόκια, κατατάσσονται ως διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και ταξινομούνται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός και αν αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Οι τακτικές αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται στην ημερομηνία συναλλαγής δηλαδή κατά την ημέρα που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει τις επενδύσεις. Το κόστος απόκτησης των επενδύσεων περιλαμβάνει και έξοδα που σχετίζονται με την απόκτηση, εκτός των περιπτώσεων απόκτησης χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων χρήσης όπου τα κόστη απόκτησης εξοδοποιόυνται. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, η εύλογη αξία ορίζεται με αναφορά στις χρηματιστηριακές τιμές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τις λοιπές επενδύσεις, η εύλογη αξία ορίζεται με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή παρόμοιου χρηματοοικονομικού μέσου ή σύμφωνα με τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. Οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων χρήσης, στη συνέχεια αποτιμώνται στη εύλογη αξια. Τα κέρδη και οι ζημίες από επενδύσεις προοριζόμενες για εμπορική εκμετάλλευση αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που προκύπτουν. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και οι ζημίες των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων αναγνωρίζονται στα λοιπά έσοδα, εκτός από τις ζημίες απομείωσης καθώς και τα κέρδη και τις ζημίες στα νομισματικά στοιχεία ενεργητικού λόγω μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών που αναγνωρίζονται στα αποτελεσματα χρήσης, μέχρι την παύση αναγνώρισης των χρηματοοικονομικών στοιχείων οπότε το σωρευτικό κέρδος ή η ζημία που περιλαμβανόταν στα ίδια κεφάλαια μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης. Οι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις εμφανίζονται σε αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου της πραγματικής απόδοσης. Τα κέρδη και οι ζημίες από τις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης, όταν οι επενδύσεις παύουν να αναγνωρίζονται ή όταν απομειωθούν. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες στοιχείων κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση εάν η λογιστική αξία τους θα ανακτηθεί κυρίως μέσω μιας συναλλαγής πώλησης και όχι από τη συνεχόμενη χρήση αυτών. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρείται μόνο όταν η πώληση είναι πολύ πιθανή και το περιουσιακό στοιχείο (ή η ομάδα στοιχείων) είναι διαθέσιμο για άμεση πώληση στην τρέχουσα κατάσταση του. Για να θεωρηθεί ότι η πώληση είναι πολύ πιθανή, η διοίκηση πρέπει να έχει δεσμευτεί για την πώληση, πρέπει να έχει ξεκινήσει ένα ενεργό πρόγραμμα Σελίδα 10 από 45

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-VALUE Μ.Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Ε-VALUE Μ.Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Ε-VALUE Μ.Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ TA ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Y-LOGIMED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Y-LOGIMED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου... 5

Περιεχόμενα. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 Σινιόσογλου 6, 142 34 Νέα Ιωνία www.eurobankpropertyservices.gr Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 2296701000 Οικονομική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ)

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014 (περίοδος από 01.01.2014 έως και 31.12.2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελ. Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Περιεχόμενα. Σελ. Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Eurobank EFG Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

E-VALUE Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

E-VALUE Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 E-VALUE Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ TA ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ Α.Ε.

ΚΟΡΡΕΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ Α.Ε. ΚΟΡΡΕΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

NUMIL HELLAS Α.Ε. NUMIL HELLAS Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά σε Ευρώ) NUMIL HELLAS Α.

NUMIL HELLAS Α.Ε. NUMIL HELLAS Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά σε Ευρώ) NUMIL HELLAS Α. NUMIL HELLAS Α.Ε Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Aναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση NUMIL HELLAS Α.E Αρ.ΓΕΜΗ : 2325201000 AP.M.A.E.: 36695/01AT/B/96/365/97 ΕΔΡΑ: Παράδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες )

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1907801000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

LD Trading S.A. Ετήσια οικονομική έκθεση. 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2013 Γ.Ε.Μ.Η.: 4676301000. Λεωφ. Κηφισίας 37Α, 15123 Μαρούσι

LD Trading S.A. Ετήσια οικονομική έκθεση. 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2013 Γ.Ε.Μ.Η.: 4676301000. Λεωφ. Κηφισίας 37Α, 15123 Μαρούσι Γ.Ε.Μ.Η.: 4676301000 (πρώην AP.M.A.E: 51351/01AT/B/02/044) Λεωφ. Κηφισίας 37Α, 15123 Μαρούσι Περιεχόμενα των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων Σελίδα Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ TA ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. ΜΑΕ 8595/62/Β/86/430 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

ΜΑΚΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. ΜΑΕ 8595/62/Β/86/430 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΜΑΚΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. ΜΑΕ 8595/62/Β/86/430 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NUMIL HELLAS Α.Ε. NUMIL HELLAS Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 (Ποσά σε Ευρώ) NUMIL HELLAS Α.

NUMIL HELLAS Α.Ε. NUMIL HELLAS Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 (Ποσά σε Ευρώ) NUMIL HELLAS Α. NUMIL HELLAS Α.Ε Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Aναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση NUMIL HELLAS Α.E Αρ.ΓΕΜΗ : 2325201000 AP.M.A.E.: 36695/01AT/B/96/365/97 ΕΔΡΑ: Παράδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΜΑΕ 8595/62/Β/86/430 Αρ.ΓΕ.Μ.Η 57249304000 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή

ΜΑΚΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΜΑΕ 8595/62/Β/86/430 Αρ.ΓΕ.Μ.Η 57249304000 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή ΜΑΚΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΜΑΕ 8595/62/Β/86/430 Αρ.ΓΕ.Μ.Η 57249304000 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Περιεχόμενα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 2 Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

360 CONNECT Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατείας Ανώνυμη Εταιρία

360 CONNECT Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατείας Ανώνυμη Εταιρία 360 CONNECT Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατείας Ανώνυμη Εταιρία Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ)

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ) ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ Α.Ε AΡ.M.A.E.: 55790/01/Β/03/621 ΕΔΡΑ: 13 ΧΛΜ Ε.ΟΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») της 4 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2013 (περίοδος από 01.01.2013 έως και 31.12.2013) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 ΕΔΡΑ: Γραβιάς 4 α, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») για τη χρήση ΝΤΙΑΞΟΝ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. AP.M.A.E.:

Διαβάστε περισσότερα

SHOP 365 A.E SHOP 365 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014)

SHOP 365 A.E SHOP 365 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014) SHOP 365 A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 123841901000 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 SHOP 365 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα